VVAM Nieuwsbrief 33 – Februari – 1989

IN MEMORIAM Generaal R.E.Urquhart C.B.,D.S.O.

Op 13 december 1988 overleed op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Port of Menteith in Schotland Generaal R.E.Urquhart C.B.,D.S.O., tijdens de Slag om Arnhem commandant van de Eerste Britse Airborne Divisie.

Volgens zijn laatste wilsbeschikking werd hij op zaterdag 17 december in alle stilte begraven. Op hetzelfde tijdstip werd op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een korte herdenking gehouden te zijner nagedachtenis. Uit naam van onze Vereniging legde onze voorzitter, de heer J.Smits, samen met de heer Chr. van Roekel een krans.

Generaal Urquhart bezocht Arnhem en Oosterbeek voor het laatst in september 1987; bij die gelegenheid maakte de heer de Reus bovenstaande foto in het huis Zwarteweg 14 in Arnhem, waar de generaal zich in 1944 korte tijd schuil had moeten houden.
9e Algemene Ledenvergadering op 11 maart a.s.

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 9e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 11 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1.  Opening

2.  Notulen van de 8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart 1988

3.  Algemeen Verslag 1988

4.  Financiëel Verslag 1988 en Begroting 1989

5.  Verslag Kascommissie.

6.  Bestuursverkiezing

7.  Benoeming Reserve-lid Kascommissie

8.  Rondvraag

9.  Sluiting.

Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden is de heer R.Fennema (Penning­meester). Bijstelt zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste tien leden en vergezeld van een bereidverklaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.

Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financiëel Ver­slag 1988 en de Begroting 1989 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegezonden.

Vertoning van vldeo-films na afloop van de Algemene Ledenvergadering.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zullen een tweetal korte video-films worden vertoond. De eerste film is een impressie van de wandel-excursie op 18 juni van het vorig jaar, zoals die werd vastgelegd door ons lid, de heer Feenstra uit Hilversum. De tweede film werd gemaakt in september 1984 voor het programma “Van Gewest tot Gewest” ter gelegenheid van de 40-jarige herdenking van de Slag om Arnhem.

Thema-middag trok record aantal leden.

Niet minder dan ca. 225 leden van onze Vereniging bezochten op zaterdag 26 november j.1. de thema-middag in het ELEKTRUM in Arnhem. Zij luisterden vol aandacht naar de lezing van de heer Duinhoven over “Operation Berlin” en keken na de pauze naar de wetenschappelijke documentaire over de Slag om Arnhem.

In de pauze werd een extra programmapunt ingelast, nl. de presentatie van een door onze Vereniging uitgegeven boek getiteld “Oosterbeek – September 1944”, door de heer J.Lammerts. Eerder dan het bestuur had verwacht was deze publicatie gereed gekomen en de dag voor de thema-middag waren de boeken van de drukker gearriveerd. De auteur van het boek, de heer Lammerts, was speciaal uit zijn huidige woonplaats Terneuzen overgekomen om het boek te presenteren. Een groot aantal leden maakte van de gelegenheid gebruik om het boek te kopen en het direkt door de auteur te laten signeren. Ca. de helft van de bescheiden oplage van 250 stuks werd die middag al verkocht en de belangstelling bleek zo groot dat enkele weken na de thema-middag het boek al was uitverkocht. De tweede druk is echter inmiddels gearriveerd en die wordt voor een groot deel gereserveerd voor leden van onze Vereniging, die niet eerder in staat waren het boek aan te schaffen. Een korte beschrijving van het boek volgt hieronder.

Originele Britse vlammenwerper voor de Museum-collectie.

Vele jaren werd voor de Museum-collectie gezocht naar een originele vlammenwerper, zoals die door de Britse Airborne troepen bij Arnhem werd gebruikt. Dankzij de inspanningen van ons bestuurslid, de heer Ch.van Roekel, kon onlangs een dergelijk apparaat in perfecte conditie worden verkregen. De vlammenwerper zal worden ten­toongesteld in een van de diorama’s in de kelder van het museum.


De heer J.Lammerts signeert de eerste exemplaren van zijn nieuwe boek “Oosterbeek, September 1944”. (Foto: B.de Keus)
Boek “Oosterbeek – September 1944” verschenen.

In het verslag van de thema-middag werd reeds melding gemaakt van de presentatie van het nieuwe boek “Oosterbeek – September 1944”, door de heer J.Lammerts.

In dit boek beschrijft de heer Lammerts de gebeurtenissen zoals hij die als 23- jarige jongeman meemaakte in september 1944 tijdens de Slag om Arnhem. In het voor­jaar van 1945, toen alle ervaringen nog vers in zijn geheugen lagen, schreef de heer Lammerts zijn belevenissen op in een aantal schoolschriften. Nu, vierenveertig jaar later, is dit verslag in druk verschenen en uitgegeven door onze Vereniging. Daarbij is de originele tekst voor het grootste deel ongewijzigd opgenomen, om geen afbreuk te doen aan de authenticiteit van het verhaal.

Het verhaal speelt in en bij zijn huis op de Paasberg in Oosterbeek, in het Britse hospitaal in Hotel de Tafelberg en in de Paasbergschool, die door de Britten was ingericht als verbandplaats.

Zijn verslag is zeer gedetailleerd en geeft een indringende sfeerbeschrijving van die dramatische dagen in september 1944. Om zijn verhaal te verduidelijken is in het boek een aantal kaarten opgenomen van delen van Oosterbeek waar de gebeurte­nissen zich afspelen.

Het boek, dat 116 pagina’s telt, is geïllustreerd met enkele foto’s en is voorzien van een omslag in de kleuren kaki en maroon. De prijs bedraagt f 15,-. Wilt U het boek per post ontvangen, stort U dan f 20,- op giro-rekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van “Boek Oosterbeek”.

Oproep van de Penningmeester.

Leden, die hun contributie voor het jaar 1989 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar.

Jaarverslag 1988.

Ondanks het feit dat wederom 24 leden wegens het niet betalen van het lidmaatschap moesten worden geschrapt, steeg het aantal leden tot 937; eind 1987 waren dat er 866. Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van ons erelid Generaal R.E. Urquhart en van onze leden J.H.Cobussen, E.J.A.Geurs, J.Fox en J.Holcombe.

Ook in 1988 verschenen vier Nieuwsbrieven. De themadagen werden zeer goed bezocht. De verkoop van verenigingsartikelen liep zowel in de museumwinkel als op de stands voortreffelijk. Voor BLESMA kon opnieuw een aanzienlijk bedrag worden overgemaakt. De Engelse vertaling van het boekje “De Tommies komen” kwam gereed en eind december verscheen het boek “Oosterbeek – September 1944”.

Het zeer succesvolle “Stoelenproject” werd in 1988 afgerond.

Verder organiseerde onze Vereniging de renovatie van de SHERMAN-tank en bemiddelde bij de aanschaf van een complete set van het tijdschrift “PEGASUS JOURNAL”.

Tevens werd bemiddeld bij het over laten komen van een tiental minder valide vete­ranen door de verzekeringsmaatschappij “Het Zilveren Kruis”.

Schenkingen aan het Airborne Museum waren dit jaar o.a. een moderne schrijfmachine en een projector voor de audiovisuele presentatie. (M.de Langen)
Aanbieding medailleset RAF-vlieger.

In september 1944 nam Flying Officer Douglas H.Over van 74 Squadron met zijn Spitfire deel aan verschillende operaties boven het gevechtsgebied bij Arnhem. Ook na de Slag om Arnhem voerde hij verschillende “fighter sweeps” uit boven dit gebied. Tijdens zo’n vlucht op 11 december 1944 werd zijn Spitfire westelijk van de Apeldoornseweg neergeschoten, waarbij F/0 Over omkwam.

Precies 44 jaar na die dag, op 11 december 1988, bezochten zijn broer en zuster Oosterbeek om de medailleset van F/0 Over te schenken aan het Airborne Museum.

De set bevat de 39-45 Star, de France & Germany Star, de Defence Medal en de War Medal 39-45. Bovendien werd F/0 Over “Mentioned in Despatches”. Het is de eerste medailleset van een RAF-vlieger die het Airborne Museum in het bezit heeft gekregen.

Tentoonstelling over het Verzet.

Het bestuur van de Stichting Airborne Museum heeft het plan om rond mei 1989 een tentoonstelling te organiseren over de rol van de Nederlandse Verzetsbeweging tijdens de Slag om Arnhem.

Aangezien het Airborne Museum zelf nog maar weinig gegevens heeft over het Verzet, wordt een beroep gedaan op mensen die materiaal over dit onderwerp ter beschikking willen stellen. Indien U over voorwerpen, foto’s, kaarten, codes, etc. beschikt, die iets te maken hebben met het Nederlandse Verzet in de periode van de Slag om Arnhem, wordt U vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met het Airborne Museum. Ook algemene informatie over dit onderwerp is zeer welkom.

Gedenkboekje bij het veertig jarig jubileum.

Dit jaat bestaat èn de Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum èn het Airborne Museum veertig jaar. Tot 1978 maakte het Airborne Museum deel uit van de Stichting voor Heemkunde, maar toen het Airborne Museum verhuisde naar Huize Hartenstein kwam de afzonderlijke “Stichting Airborne Museum” tot stand.

Het veertig jarig bestaan van zowel de Stichting Heemkunde als van het Airborne Museum zal o.a. worden gevierd met de gezamelijke uitgave van een gedenkboekje. Voor de samenstelling van dit gedenkboekje wordt gezocht naar oude foto’s van en kranteknipsels over het Airborne Museum. Vooral materiaal over het eerste Airborne Museum, zoals dat in 1949 werd ingericht in een kleine houten barak op de binnen­plaats van het toen nog zwaar beschadigde Kasteel Doorwerth, is zeer welkom.

Indien U in het bezit bent van dergelijk materiaal en U bent bereid dit voor korte tijd uit te lenen voor dit boekje, neemt U dan even kontakt op met de heer G.H.Maassen, archivaris van de Gemeente Renkum, telefoon 085-348111 (overdag) of 085-337515 (‘s avonds). U kunt ook kontakt opnemen met het Airborne Museum.Nieuwe teksten bij de foto’s in het museum.

Gedurende de wintermaanden wordt een groot deel van de teksten bij de foto’s in het Airborne Museum vernieuwd. Correcties en aanvullingen, die de afgelopen jaren werden ontvangen, zullen hierbij worden verwerkt.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.