Oosterbeek, 29 mei 2018

VVAM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVAM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om je toestemming voor de verwerking van jouw bijzondere persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (versturen van Magazines)
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als VVAM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via info@vriendenairbornemuseum.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Versturen van nieuwsbrieven, mails en/of berichten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN en BICnr. (Bankrekeningnummer voor automatische incasso)
 • (woon)adres

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

VVAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzeggen van je lidmaatschap aan VVAM verwijderen wij je gegevens (na 1 jaar) uit al onze systemen tenzij je op een andere manier verbonden wil blijven met VVAM.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te bescherming tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens VVAM kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt zich voor het stellen van vragen, doorgeven van wijzigingen, het opzeggen van het deelnemer schap melden bij info@vriendenairbornemuseum.nl of admin@vriendenairbornemuseum.nl

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via info@vriendenairbornemuseum.nl of admin@vriendenairbornemuseum.nl

 


 

Privacy Policy VVAM

Oosterbeek, May 29, 2018

VVAM understands the importance of the protection of your personal data. In this Privacy Statement we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data.

We will ensure your privacy and therefore handle personal data with care. VVAM complies in all cases with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This implies that we at least:

 • Processing your personal data in accordance with the purpose for which it was provided, these goals and type of personal data are described in this privacy statement;
  • Processing of your personal data is limited to only those data that are minimally required for the purposes for which they are processed;
  • Expressly ask for your consent to the processing of your special personal data;
  • Have taken appropriate technical and / or organizational measures to ensure the processing of your personal data;
  • Not transmitting personal data to other parties, unless this is necessary for the execution of the purposes for which they were provided (sending Magazines, Newsletters)
  • To be aware of your rights regarding your personal data, to point this out and to respect them.

As VVAM we are responsible for the processing of your personal data. If you have any questions after reading our privacy statement, or in a general sense, you can contact us via info@vriendenairbornemuseum.nl

What do we process personal data for?

Your personal data will be processed by VVAM for the following purposes:

 • Member administration
 • Financial administration
 • Sending newsletters, e-mails and / or messages

For the above objectives we can ask you the following personal data:

 • First name
 • Surname
 • Address details
 • Date of birth
 • Telephone number
 • E-mail address
 • IBAN and BICnr. (Bank account number for direct debit)
 • (residential) address

We never pass on personal data to other parties with whom we have not entered into a agreement. With these parties (processors), we of course make the necessary arrangements to ensure the security of your personal data. Furthermore, we will not provide the information you provide to other parties, unless this is legally required. An example of this is that the police request us (personal) data in the context of an investigation. In such a case we must cooperate and are therefore obliged to provide this information. We may also share personal data with third parties if you expressly give us written permission for this.

Storage period
VVAM does not store personal data longer than necessary for the purpose for which it was provided, or is required by law. Upon cancellation of your membership to VVAM we will delete your data (after 1 year) from all our systems unless you want to stay connected with VVAM in a different way.

Security
We have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing. For example, we have taken the following measures:

 • All persons who can take cognizance of your data on behalf of VVAM are obliged to maintain their confidentiality.
 • We use a username and password policy on all our systems.
 • We ensure the encryption of personal data if there is reason to do so.
 • We test and evaluate our measures.
 • Our members have been informed about the importance of the protection of personal data.

Rights concerning your data
You have the right to inspect, rectify or delete all personal data that we have about you. You can also object to the processing of your personal data (or a part thereof) by us or by one of our employees. You also have the right to have the information provided by you transferred by us to yourself or directly to another party if desired. We can ask you for identification before we can respond to your requests. You can contact info@vriendenairbornemuseum.nl or admin@vriendenairbornemuseum.nl for asking questions, passing on changes, canceling the participation register

Provision to third parties
We may provide the information that you give to us to third parties if this is necessary for the execution of the above described purposes.

Complaints
If you have a complain about the processing of your personal data or want to rectify or delete your data, we ask you to contact us about this. You always have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. This is the supervisory authority in the area of ​​privacy.
If you have any questions or comments about our privacy statement please contact us via info@vriendenairbornemuseum.nl or admin@vriendenairbornemuseum.nl