“NIEUWS-BRIEF” NR.1 November 1980

Allereerst hartelijk dank voor het geduld wat U heeft kunnen opbrengen om ons toch een warm hart te blijven toedragen, zonder dat U maar enig teken van leven van Uw Vereniging vernam, maar neemt U van ons aan dat alle begin moeilijk is en dat de tijd vliegt.

Maar hoe dan ook hier is onze eerste ” Nieuwsbrief “,

Met deze ” Nieuwsbrieven ” willen wij U voorlopig op de hoogte houden van het wel en wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het Airborne Museum.

Ledenaantal.

Met U meegerekend heeft onze Vereniging thans 192 leden, waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit Engeland en Amerika.

Museumbezoekers.

Wij zijn verheugd U te kunnen melden dat het Airborne Museum, hetwelk toch ook een beetje ons museum is, zich in een grote belangstelling mag verheugen, hetgeen U zult kunnen afleiden uit het aantal van 68614 bezoekers dat tot en met 31 oktober j.l. de voordeur passeerde.                                          /

Aanwinsten in het Museum.

Ook wat betreft het verkrijgen van aanwinsten heeft ons museum niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Sedert begin september werden de navolgende aanwinsten, en daarbij mag gerust van enige zeer spectaculaire gesproken worden, door het be­stuur ontvangen.

Het uniform van Squadron leader R.F.S.Cleaver DSO,DFC,RMWO, commandant van het nr. 570 Squadron RAF, hetwelk met Stirlings gedurende de Slag om Arnhem dagelijks vluchten naar Arnhem uitvoerde.

Deze vlieger van de Royal Air Force werd voor zijn moedige daden tijdens deze hero­ïsche dagen door H.M.Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse, omdat hij ondanks het feit dat hij eerst op 12 september 1944 werd belast met het commando over zijn squadron en slechts 5 vluchten met een Stirling had ge­maakt op 17 september naar Arnhem vloog met een Horsa zweefvliegtuig op sleep, terwijl hij vervolgens op 19, 21 en 23 september bevoorradingsdroppings nabij Arnhem uitvoerde, waarbij op de laatste dag zijn vliegtuig in brand werd geschoten zodat het neerstortte. Gelukkigerwijze wist hij deze crash te overleven en zag hij kans via Brussel naar Engeland te ontsnappen alwaar hij op 25 september terugkeerde om het bevel over zijn squadron weer op zich te nemen.

Deze historische vluchten staan vermeld op de bladzijde van zijn logboek, waarvan een fotocopy door zijn echtgenote aan het museum werd geschonken.

Het authentieke met de hand geschreven oorlogsdagboek van Lieutenant Colonel R.Peyton Reid DSO, die tijdens de Slag om Arnhem het 7e (Galloway) Battalion The Kings Own Scottish Borderers commandeerde,werd door zijn weduwe, Mrs Nan Peyton Reid aan het museum geschonken.

Ook ontving het museum haar eerste ” medalset ” van een Arnhemveteraan, die bij velen geen onbekende zal zijn. George Gatland,Regimental Sergeant Major van het 11e Battalion The Parachute Regiment, die als Company Sergeant Major deelnam aan de gevechten in september 1944 schonk op 21 september, na afloop van de herdenking, zijn zoals hij zelf memoreerde ” met bloed zweet en tranen ” verdiende medailles aan het museum om aldaar voor eeuwig gekoesterd te worden.

De bibliotheek van het museum werd door een omvangrijke schenking ook flink uitgebreid, terwijl er voorts nog vele kleine stukken aan de collectie werden toegevoegd, die allen staan geëxposeerd in de aanwinstenvitrine in de grote zaal.

Tentoonstelling ” VETERANEN VAN NU “,

Vanaf zaterdag 29 november a.s. wordt in het Airborne Museum in samenwerking met Photo Aviation Service door middel van een fototentoonstelling de aandacht ge­vraagd voor heden ten dage nog in Europa vliegende en tot monument geworden, historische vliegtuigen van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

” Veteranen van Nu ” bestaat uit ongeveer 60 zwart/wit en kleurenfoto’s als­mede een aantal zogenoemde diaboxen, een soort verlichte maxi dia’s van dé navolgende vliegtuigen: Boeing B 17, North American B 25 “Mitchell”, Douglas

– A 26 “Invader”, North American T-6 “Harvard”, Douglas DC-3″Dakota”, Avro Lancaster, Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane, De Havilland”Tiger Moth” Fairey “Firefly” en de Junker Ju 52.

Deze tentoonstelling die tot 25 januari 1981 duurt is voor U als Vriend van het Airborne Museum op vertoon van Uw jaarkaart uiteraard gratis toegankelijk.

Algemene Ledenvergadering.

Het voorlopig bestuur is voornemens een 1e Algemene Ledenvergadering te be­leggen eind januari 1981. Deze vergadering zal vergezeld gaan van het ver­tonen van een korte authentieke film omtrent de landingen in september 1944. De voorkeur van het voorlopig bestuur gaat uit naar het Airborne Museum als locatie voor deze vergadering, doch in verband met de beperkte ruimte is het noodzakelijk om tijdig te weten of U voornemens bent om deze vergadering te bezoeken. Wij zouden het daarom op prijs stellen middels aangehechte strook van U te vernemen of wij in principe op Uw komst mogen rekenen. Mogen wij U vragen de strook voor 5 januari 1981 af te geven of op te zenden aan het secretariaat Airborne Museum Hartenstein Utrechtseweg 232 te Oosterbeek?

Contributiebetaling 1981.

Voor wat betreft de betaling van Uw contributie voor het jaar 1981 verzoeken wij U af te wachten tot U van de penningmeester een acceptgirokaart hebt ont­vangen.

Download nieuwsbrief

 

Beste Vrienden,

In deze tweede Nieuwsbrief kunnen wij u tot ons genoegen berichten, dat onze 1e algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, gehouden zal worden op zater­dag 14 februari 1981 om 14.30 uur in de tuinzaal van de Concertzaal te Oosterbeek. Bij deze worden de leden vriendelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te willen zijn. Deze zaal is gelegen ongeveer tegenover de N.H. kerk aan de Benedendorpsweg, u als geïnteresseerden in de “Slag om Arnhem” goed bekend. Er is parkeergelegenheid. De vergadering is alleen toegankelijk voor gewone en buitengewone leden.

Na de vergadering, om ca. 15.30 uur, zullen enige authentieke, nog niet eerder vertoonde films van de Operatie Market Garden voor u worden gedraaid. Hierbij zijn de door u schriftelijk al aangemelde introducées welkom. Tijdens de vergade­ring zouden zij op eigen gelegenheid eventueel het Museum kunnen bezoeken. Ook is het mogelijk het begin van.de filmvoorstelling af te wachten in de bar van de Concertzaal.

Verslag over 1980

Nadat enige geïnteresseerden het initiatief hiertoe hadden genomen, werd de Vereni­ging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek officieel op 21 februari 1980 opgericht. Dit gebeurde met volledige instemming van het Bestuur van de Stichting Airborne Museum Oosterbeek, dat sindsdien de Vereniging op allerlei wijze steun heeft verleend.

De statuten werden gepasseerd bij Notaris van der Staaij te Oosterbeek.

Er werd een voorlopig bestuur geformeerd, bestaande uit

de heer H. van Krieken, voorzitter,

Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

de heer J.A. Eijkelhoff, vice-voorzitter

0. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek

Mevrouw S.G. Beek-Hobart, le secretaresse

Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaresse

Kerkweg 18, Heelsum

de heer C.G. Klaver, le penningmeester

Wolfhezerweg 20, Wolfheze

de heer H.A. Hendriks, 2e penningmeester

Meijrooslaan 54, Arnhem

de heer M.E. Mooij, lid

Voortstreven 2, Renkum.

Namens de Stichting Airborne Museum treedt Majoor W.J.M. Duyts als vaste adviseur van de Vereniging op.

Mr. A. Maynard, M.B.E. te Londen is de vertegenwoordiger van de Vereniging in Groot Brittannië.

De nieuwe vereniging werd op 6 maart 1900 geregistreerd bij de Kamer van Koophan­del en Fabrieken voor Midden Gelderland onder no. V121543.

Bij de eerste, nog slechts mondelinge, berichten over de oprichting meldden zich spontaan al 80 leden. Hun enthousiasme is voor het bestuur een morele steun geweest. Vervolgens zette het bestuur zich aan de taak, de jonge Vereniging organisatorisch, administratief en financieel van de grond te tillen en aan de Vereniging bekendheid te geven.

Dit laatste geschiedde door middel van een persbericht, dat in meerdere gevallen integraal werd opgenomen. Ook sindsdien heeft de pers welwillende aandacht aan de Vereniging besteed, waarvoor wij erkentelijk zijn. Door middel van vele monde­linge contacten alsook een inlichtingenblad in het Nederlands en Engels werd een behoorlijk aantal leden geworven. Momenteel zijn wij met 234 Vrienden in binnen- en buitenland en de groei zet zich gestadig voort.

Nu de betrokkenheid van zovelen het oprichten van onze Vereniging heeft gerecht­vaardigd en er tevens een financiële basis is gelegd, acht het voorlopige bestuur de tijd gekomen om u allen bijeen te roepen om een definitief bestuur te kiezen, dat aan de verdere uitbouw van de Vereniging vorm kan geven.

1e Algemene Vergadering

AGENDA

1.    Opening

2.    Algemeen verslag 1980

3.    Financieel verslag 1980

4.    Verkiezing bestuur

5.    Benoeming Kascommissie

6.    Rondvraag

7.    Sluiting.

De statuten liggen voor u ter inzage aan de balie van het Airborne Museum van 11 – 17 uur (op zondagen 12 – 17 uur) en bij de heer H. van Krieken, p/a Generaal Urquhartlaan 1, Oosterbeek van 9-17 uur van maandag tot en met vrijdag.

Toelichting agenda

Punt 2 en 3

Overeenkomstig art. 12 onder 3 van de statuten brengt het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarver­slag uit, alsmede een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar. De financiële stukken treft u hierbij afzonderlijk aan.

Punt 4

Stemrecht hebben de gewone leden. Dit zijn volgens de statuten natuurlijke perso­nen, woonachtig in Nederland, die per 1 januari de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en als lid zijn toegelaten.

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het bestuur of tien leden.

Kandidaatstelling

De leden kunnen kandidaten voordragen voor dit bestuur, dat uit min. 5 en max. 7 personen moet bestaan. De kandidaatstelling dient te geschieden : schriftelijk, voor de vergadering. De voordracht moet voorzien zijn van 10 handtekeningen van leden. De kandidaten moeten gewoon lid zijn van de Vereniging en meerderjarig zijn. Bestuursleden worden volgens art. 8 sub 6 van de statuten “bij voorkeur benoemd uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familieverband, betrokken zijn (geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de “Slag om Arnhem” in september 1944″. Het is daarom wenselijk, dat de betrokkenheid in de voordracht wordt vermeld. Kandidaatstelling graag zo spoedig mogelijk.

De statuten bepalen, dat de bestuursfunkties door de gekozenen zelf onderling verdeeld moeten worden. De funkties spelen dus bij de verkiezing geen rol.

De praktijk wijst uit, dat er voor alle 7 leden, die het bestuur kan tellen, een vrij omvangrijke taak te vervullen is, die naast betrokkenheid en inzet nogal wat tijd vergt. Bereikbaarheid is wegens de noodzakelijke veelvuldige contacten binnen het bestuur en met leden en geïnteresseerden eveneens van essentieel belang gebleken. Wij kunnen u verzekeren, dat het een boeiende opgave betreft.

Voordracht van het voorlopige bestuur (in alphabetische volgorde):

1.    Mevrouw S.G. Beek-Hobart

Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

2.    de heer J.A. Eijkelhoff

J. van Oudenallenstraat 7, Oosteueek

3.    de heer H.A. Hendriks

Meijrooslaan 45, Arnhem

4.    de heer H. van Krieken

Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

5.   Mevrouw J. Smit-Duchdteau Utrechtseweg 33c, Heelsum

6.   Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn Kerkweg 18, Heelsum

7.   de heer Drs. R.P.G.A. Voskuil p/a Weverstraat 183, Oosterbeek

De heer C.G. Klaver en de heer M.E. Mooij hebben, zoals vanaf het begin hun plan was, de Vereniging mede opgericht en bestuurd, maar zich niet verkiesbaar gesteld voor het definitieve bestuur.

Punt 5

Artikel 12 lid 4 van de statuten schrijft voor, dat jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen wordt benoemd, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag daarover uit.

Het voorlopige bestuur wil deze Nieuwsbrief gaarne beëindigen met een oprechte betui­ging van dank aan het bestuur van de Stichting Airborne Museum en aan de directie van het Museum voor de in velerlei vorm geboden steun, die voor onze Vereniging van bijzondere betekenis is geweest.

Een speciaal woord van dank ook aan onze adviseur, Maj. Duyts, die zich met veel verve voor de Vereniging heeft ingezet.

Wij danken voorts de leden en begunstigers voor het vertrouwen, dat zij on ons hebben gesteld.

Beste Vrienden van het Airborne Museum, u kunt thans op democratische wijze uw eigen bestuur kiezen. Het woord is nu aan u!

Met vriendelijke groet,

de voorzitter, H. van Krieken.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232,
6862 AZ Oosterbeek
tel. 085 – 337710
no. 77/D7

Oosterbeek, 16 januari 1981

 

BALANS PER 31.12.1980

 

Bank ƒ 2.081,84 Te betalen kosten ƒ 108,—
Giro ƒ 473,38 Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50
Kas ƒ 37,70 Kapitaal ƒ 1.117,42
o ƒ 2.592,92 ƒ 2.592,92
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1980

Lasten: Baten:
Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50 Contributies ƒ 2.922,09
Drukkosten, porti, admin. kosten ƒ 1.300,80 Giften ƒ 1.143,25
Diversen ƒ 85,75 Rente ƒ 0,63
Resultaat ƒ 1.311,92
ƒ 4.065,97 ƒ 4.065,97
BEGROTING 1981

 

Lasten: Baten:
Stichting Airborne Contributies                                ƒ 6.000,—
Museum ƒ 2.500,—
Drukkosten, porti, Giften                                         ƒ 1.000,—
admin. kosten ƒ 2.500,—
Vergaderkosten Rente                                          ƒ 1Ö,—
(zaalhuur) ƒ 250,—
diversen ƒ 100,—
Voordelig resultaat ƒ 1.660,—
ƒ 7.010

 

ƒ 7.010,—

Download nieuwsbrief

Redactie: Drs. R.P.G.A. Voskuil.
Beste Vrienden,
Op de algemene ledenvergadering van februari j.1. hebt U kennis kunnen maken met het eerste definitieve bestuur van onze Vereniging.
Inmiddels heeft binnen dit bestuur de funktieverdeli’ng plaatsgehad en dit heeft tot resultaat, dat er nu een vaste redacteur is voor de
Nieuwsbrief.
Wat echter nog niet vastligt zijn de toekomstige omvang van de Nieuws-brief en het aantal keren, dat het blad gaat verschijnen. Dit zal o.a. afhangen van de beschikbare financiën. Tot nog toe werd de Nieuwsbrief kosteloos gedrukt door een bevriende relatie. Deze kan ons helaas niet blijvend helpen. Wij zullen daarom naar een andere, vermoedelijk meer kostbare oplossing moeten zoeken. Ook de hoge portokosten maken dat onze mogelijkheden niet onbeperkt zijn.
Voorlopig streven wij ernaar de Nieuwsbrief driemaal per jaar te laten verschijnen. Het is de bedoeling in ons blad naast nieuws over de Vereniging en over het Airborne Museum ook meer algemene informatie op te nemen over zaken, die verband houden met de Operatie Market Garden. Hierbij wordt b.v. gedacht aan bespreking van nieuwe boeken over dit onderwerp. Uiteraard houden wij ons gaarne aanbevolen voor suggesties en ideeën van de leden. .
R.P.G.A. Voskuil.

Berichten van het secretariaat.
De eerste algemene ledenvergadering:
Zoals U weet, werd op 15 februari 1981 onze eerste algemene ledenvergadering gehouden. Het deed het voorlopige bestuur veel genoegen, dat
96 leden van hun belangstelling blijk gaven door aanwezig te zijn. Ook mochten wij Mr. Maynard, M.B.E. onze vertegenwoordiger in Gr.Brittannië, begroeten, die er de tijd en kosten voor over heeft gehad om de vergadering bij te kunnen wonen.
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk woord van welkom en stelde daarna het algemeen jaarverslag 1980 aan de orde. Hierover werden geen opmerkingen gemaakt.
Vervolgens werd het financieel jaarverslag 1980 behandeld, dat onge- wijzigd werd vastgesteld.
De verkiezing van Uw eerste definitieve bestuur vormde agendapunt 4.
De voorzitter dankte de aftredende bestuursleden, de Heer C.G. Klaver en de Heer M.E. Mooy, voor hun belangrijke aandeel in de totstandko-
ming van de Vereniging. Voorts bedankte hij onze adviseur, Maj. W.J.M. Duyts, voor de daadwerkelijke steun, die hij onze jonge Vereniging in velerlei vorm heeft gegeven.
De twee nieuwe kandidaten op de voordracht van het voorlopige bestuur werden aan de aanwezigen voorgesteld. Aangezien er geen tegenkandida-
ten waren gesteld door de leden, werd deze voordracht zonder stemming aangenomen. Sedertdien heeft de funktieverdeling plaatsgehad en Uw definitieve bestuur is nu als volgt samengesteld: de Heer H. van Krieken, voorzitter; de Heer J.A. Eykelhoff, vice-voorzitter; Mevr. S.G. Beek-Hobart, 1e secretaris; Mevr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaris; de Heer H.A. Hendriks, penningmeester; Mevr. J. Smit Duchdteau, lid; Drs. R.P.G.A. Voskuil, lid.

De voorzitter bedankte alle aanwezige leden voor hun vertrouwen. Tot lid van de Kascommissie werden benoemd de Heer J. Kardol, Paas- berg 17, Oosterbeek, en de Heer J. Smits, Boulevard 9, Velp. Omdat de Vereniging in het oprichtingsjaar nog niet over een kascommissie kon beschikken, zal de thans benoemde commissie zowel de kas onderzoeken over 1980 als over 1?81.
Hierna volgde de rondvraag, waarin vele leden doordachte vragen stelden en goede suggesties deden, variërend van beleidsonderwerpen tot prak¬tische punten. Deze zijn intussen in een bestuursvergadering besproken en de betreffende leden kregen of krijgen persoonlijk bericht over het resultaat.
Tijdens de vergadering ontving het bestuur tot zijn verrassing enkele geschenken voor het Museum, te weten van de Heer Schagen te Zaandam drie niet meer in de boekhandel verkrijgbare boeken over de “Slag om Arnhem” en van de Heer Polderman te Zwijndrecht een cap-badge van de Royal Artillery voor een van de diorama’s. Dit alles werd in dank aanvaard.
Maj. Duyts bedankte het voorlopige bestuur namens de Stichting Air- borne Museum voor het initiatief om deze Vereniging op te richten en voor de tijd en aandacht sindsdien aan de Vereniging besteed. Hij wenste het definitieve bestuur veel succes toe. De woorden van Maj. Duyts werden door de leden met een hartelijk applaus onderstreept. Tot slot sprak de voorzitter zijn dank uit aan alle aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng, die veel tot het slagen van de vergadering heeft bijgedragen.
Nadat de vergadering was gesloten, werden enige authentieke films ver¬toond, die door het Museum hiervoor beschikbaar waren gesteld. Tezamen met een aantal introducéés hebben de leden hier geboeid naar gekeken, terwijl Drs. A. Groeneweg uitleg gaf en vragen beantwoordde.
Al met al een middag, waar de Vereniging met genoegen en voldoening op kan terugzien.
Schenkingen van leden:
Sedert onze laatste Nieuwsbrief mocht de Vereniging enige voorwerpen, bestemd voor het Museum, ontvangen. Een lid, dat onbekend wenst te blijven, verraste ons met de aanbieding van zes Engelse stafkaarten uit 19^, terwijl hij tevens een nog gebruiksklare 62 set (radio- zendapparaat) met documentatie in bruikleen gaf. Een geïnteresseerde gaf een trommeltje voor waterzuiveringstabletten. Deze aanwinsten wer¬den in dank aanvaard en hebben al een plaats in de collectie gevonden. Misschien wilt ook U eens rondkijken, of U iets hebt, dat voor het Museum van belang zou zijn. Ook documenten en foto’s zijn welkom. Voorts ontvingen wij enige donaties. De Veteranen Club van de U allen bekende 21st Independent Parachute Company deed een schenking van ƒ500,-. Ons lid Mr. K.G. Prockter zond ons via Mr. Maynard reeds tweemaal een bedrag, door veteranen bijeengebracht, en een ander lid maakte een donatie over in herinnering aan Cdr. H. Heukesfeldt Jansen. Deze schenkingen vormen een belangrijke financiële, maar ook morele steun voor de Vereniging. Zij werden in dank in ontvangst genomen.
Ledenaanta1:
Wij zijn thans met bijna 300 leden, waaronder een aantal oud-strijders van de 1st British Airborne Div., de 1st Polish Independent Parachute Bde. en van Squadrons van de R.A.F.
Mocht U zelf buitenlandse vrienden lid wij.len maken, dan kunt U een Information Sheet met aanmeldingsformulier afhalen bij het Museum of schriftelijk aanvragen. Opgave van nieuwe’ leden per brief, zonder ge¬bruikmaking van het formulier, is ook mogelijk.
Mededelingen;
Om de portokosten wat te drukken, zenden wij slechts één ex. van de Nieuwsbrief per adres, ook als daar meerdere leden wonen. U kunt ech¬ter in dat geval op aanvraag een extra ex. toegestuurd krijgen.

3
Op de adressen wordt geen titulatuur vermeld, omdat deze ons in vele gevallen niet of onvolledig bekend is en wij daarom over de hele linie van vermelding afzien.
Het bestuur zal, ook buiten de algemene vergaderingen om, steeds graag Uw opmerkingen en suggesties behandelen. Het is Uw vereniging en Uw inbreng is en blijft daarom van groot belang.
S.G. Beek-Hobart, 1e secr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secr.
Berichten van de penningmeester.
Bij de financiële administratie zal gebruik gemaakt gaan worden van de door de Heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, aangeboden zeer welkome belangeloze hulp. Daarbij zal tevens een computer worden benut. In verband met de invoering van de gegevens in deze computer zou ik U willen verzoeken, Uw adres op de Nieuwsbrief te willen con¬troleren en mij bij noodzakelijke wijzigingen bericht te zenden. Tevens verzoek ik die leden, die hun contributie over 1980 of 1981 nog niet voldeden, dit zo spoedig mogelijk te doen. Een duplicaat- acceptgirokaart gaat voor hen hierbij.
Wij bedanken hierbij graag speciaal die leden, die meer dan de mini-mum contributie overmaakten. Hun bijdragen vormen een belangrijke aanvulling.
Wat de contributie betreft (min. ƒ 15,-) deel ik U nog mede, dat in overeenstemming met onze doelstelling: steun aan het Museum, de helft hiervan wordt afgedragen aan het Museum bij wijze van finan-ciële steun. U ontvangt hiervoor tevens Uw jaarkaart voor het Museum. U zult begrijpen, dat de polsstok, waarmee de Vereniging kan springen (ƒ 7,50 per lid) niet lang is. U kunt er echter van overtuigd zijn, dat wij met deze ƒ 7,50 zoveel mogelijk voor de leden trachten te doen.
H.A. Hendriks, penningmeester.
Vertoning van de film “Theirs is the Glory”.
Op veler verzoek zal op zaterdag 13 juni a.s. in de Concertzaal in Oosterbeek (gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover d® oude kerk) de film “Theirs is the Glory” worden vertoond. De meeste opnamen voor deze film over de “Slag om Arnhem” werden in augustus en september 19^5 gemaakt in Arnhem en Oosterbeek, op de plaatsen waar zich het jaar daarvoor de werkelijke gevechten hadden afgespeeld. Er werd geen gebruik gemaakt van beroeps-acteurs, maar van militairen die in septem¬ber 19^ zelf aan de strijd hadden deelgenomen en die speciaal voor deze filmopnamen naar het voormalige slagveld waren teruggekeerd.
Deze Engelse film is niet voorzien van Nederlandse ondertitels. Voorafgaande aan de vertoning zal de Heer Voskuil een korte inlei-ding houden over het maken van deze film. Deze inleiding zal worden geïllustreerd met dia’s.
De voorstelling, die uitsluitend toegankelijk is voor leden van onze Vereniging, begint om 14.00 uur.
Om-do kost-en van dezo middag niet al to—zwaa-r—op do ka o van do Vor
•eniging te—laten drukken,—zal een bijdrage van ƒ 2,50 per persoon -worden- gevraagd, „ „ „ . ,, . .
R.P.G.A. Voskuil.
Nieuws van het Museum.
Engelse 3 inch mortier voor het Museum.
De vorige maand is een langgekoesterde wens van het Museum-bestuur in vervulling gegaan. Het Museum kwam n.1. in het bezit van een Engelse 3 inch mortier, van het type dat tijdens de Slag om Arnhem veelvuldig is gebruikt.
Nadat de Heer McAnelly uit Westervoort ruim een jaar geleden zijn

relaties in Engeland had laten weten dat een dergelijk wapen door het Airborne Museum werd gezocht, kwam in februari het definitieve be¬richt uit het “Central Ordnance Depot” in Donnington dat een mortier aan ons Museum kon worden overgedragen.
Voor hun medewerking aan deze overdracht dankt het Museum-bestuur speciaal de Heer McAnelly, Mr. A. Maynard, M.B.E.. Liaison Officer R.M. Captain Langford en de Nederlandse Militaire Attaché in Londen. Voor zover bekend bezit in Nederland alleen het “Koninklijk Neder-lands Leger en Wapen Museum” in Leiden ook een Engelse 3 inch mortier. De “Ordnance, smooth bore, muzzle loading, 3 inch mortar”, zoals de officiële Engelse benaming luidt, is ontwikkeld uit de 3 inch mortier die in 1915 door Sir Wilfred Stokes werd ‘gemaakt. De schootsafstand was oorspronkelijk ca. 1500 meter, maar deze werd later vergroot tot ca. 2Ó00 meter (Mark 2). Het gewicht bedraagt 66 kg. Er kunnen bri¬sant-, rook- en lichtgranaten mee verschoten worden.
De mortieren die bij Arnhem gebruikt werden hadden een gemodificeerde grondplaat. De grondplaat die momenteel in het Museum geëxposeerd wordt, is enige jaren geleden in het park bij Hartenstein opgegraven. Het mortier kon in vier aparte delen worden gedragen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een speciale draaguitrusting. Van deze draag- uitrusting zijn er 52 bij Arnhem gedropt. Helaas bezit het Museum hiervan niets.
Voorlopig is het mortier opgesteld in de garderobe van het Museum. Het plan is om het mortier in de kelder bij de jeep te plaatsen. De bestaande vitrine moet hiervoor worden vergroot, zodat naast de jeep een voortuin kan worden gecreëerd. Daarin kan het stuk dan met zijn bemanning worden opgesteld. Voor deze opstelling zoekt het Museum nog enkele aanvullingen zoals helmen, schoenen, verpakkingsmateriaal voor 3 inch mortiergranaten (kokers en houten kisten) en etalagepoppen of delen hiervan.
W. Boersma.
Airborne Museum toegankelijk voor bezoekers in rolstoelen.
Sinds enige tijd is het Airborne Museum aangepast voor bezoekers in rolstoelen. De Gemeente Renkum heeft een bedrag van ƒ 40.000,- be-schikbaar gesteld, waardoor het mogelijk was een drietal speciale rolstoel-liften aan te leggen.
Het probleem was dat de hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw alleen toegankelijk is via een tamelijk steile trap. Bezoekers in rol¬stoelen moesten daarom altijd door een paar mensen naar binnen worden gedragen. De trap naar de eerste verdieping is echter te steil om daar langs mensen in rolstoelen naar boven te dragen.
Daarom is er nu een rolstoellift aan de voorzijde aangelegd, zodat invaliden via deze weg de begane grond van het gebouw kunnen bereiken. Binnen is er een lift naar de eerste verdieping en aan de achterzijde is er een lift naar de kelderverdieping met de diorama’s.
Stijging van het aantal museum-bezoekers, In 1980 bezochten 72.702 betalende bezoekers het Airborne Museum. Het aantal niet-betalende bezoekers (veteranen etc.) bedroeg in dat jaar 678.
In 1979 was het aantal bezoekers 68.636.
Wij hopen, dat U de filmvoorstelling op 13 juni a.s. komt bijwonen en eindigen deze brief gaarne met vriendelijke groeten.
R.P.G.A. Voskuil, redacteur.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
De herdenking van de Slag bij Arnhem ligt alweer twee maanden achter ons. Zoals ieder jaar waren het weer dagen waarin velen terugdachten aan die dramatische weken, toen de Bevrijding zo dichtbij leek. Ook deze keer waren weer enkele honderden Engelse en Pool- se oudstrijders teruggekeerd naar de plaats, waar zij 37 jaar geleden streden. Burgers en oudstrijders ontmoetten elkaar tijdens herdenkingsdiensten en bijeenkomsten, waarbij vele herinneringen werden opgehaald. Het Airborne Museum werd overstroomd door bezoe¬kers uit binnen- en buitenland, Rond de herdenkingen vonden weer vele gebeurtenissen plaats, die wij graag in de Nieuwsbrief hadden willen vermelden. Ruimtegebrek dwingt ons helaas een keuze te maken uit al dit nieuws. Wij hopen echter dat wij met onze Nieuwsbrief een bescheiden bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering aan de Slag bij Arnhem.

Berichten van de voorzitter.
Onze 2e secretaris, Mevrouw Steinweg – ten Hom, heeft vanaf de oprichting veel tijd in de Vereniging gestoken. Eind september j.1. heeft zij te kennen gegeven het op prijs te zullen stellen, als iemand tegen het eind van het jaar haar functie zou willen overne-men, zodat zij weer wat meer tijd krijgt voor haar activiteiten van vroegere datum. Mevrouw Steinweg blijft echter tot ons genoegen ook zonder bestuursfunctie actief voor de Vereniging.
Op de 2e Algemene Vergadering dienen, volgens het rooster van aftreding, 2 bestuursleden af te treden; zij zijn herkiesbaar. Volgens de Statuten, art. 8 sub 6, worden de bestuurs¬leden “bij voorkeur benoemd uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familie¬verband betrokken zijn (geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de Slag om Arnhem in september 1944”, Voorts is het van belang, dat kandidaten over ruime tijd be¬schikken, zeer bereikbaar zijn en geregeld allerlei in en om Oosterbeek kunnen onder-nemen. Het is tevens gewenst, dat zij over een betere dan de doorsnee kennis van het Engels beschikken, dit in verband met o.a. de Engelse correspondentie en het feit, dat onze Nieuwsbrief ook in het Engels verschijnt. Mogen wij U, met het oog op de toekomst, verzoeken eens Uw gedachten te willen laten gaan over mogelijke kandidaten?
H. van Krieken, voorzitter.

Berichten van het secretariaat.
Het doet ons genoegen U te laten weten dat onze adviseur, Maj. W.J.M. Duyts, op 18 sep-tember j.1. uit handen van Lt. Z. Gasowski de Poolse paravink met gouden lauwerkrans mocht ontvangen van de Zwiazek Polskych Spadochroniarzy, gevestigd in Londen. Deze onder¬scheiding werd aan Maj. Duyts verleend voor zijn talloze aktiviteiten voor het Airborne Museum als geheel en voor de Poolse afdeling in het bijzonder. Het bestuur heeft Maj. Duyts namens U allen van harte hiermee gefeliciteerd.
Onze filmmiddag op 13 juni j.1. werd door zovelen van U bezocht, dat de zaal geheel be-zet was. Ter inleiding van de film “Theirs is the Glory” gaf de heer Voskuil een korte uiteenzetting over de totstandkoming van de film, waarna hij een aantal dia’s vertoonde van plaatsen waar in 1945 filmopnamen waren gemaakt. Vervolgens werd de film “Theirs is the Glory” vertoond, die zoals altijd niet naliet ons allen te fascineren en te ontroeren. Alle aanwezigen gaven de Vereniging een vrijwillige donatie van ƒ 2.50 of belangrijk hoger, wat uiteraard welkom was.

Wij gaven onze morele en tevens enige financiële steun aan de actie van 7 Horse Artillery, die door een sportieve prestatie te leveren met succes geld inzamelden voor een aangepaste auto voor de oud-militair Len Clarke, die tijdens de Slag bij Arnhem zo ernstig gewond raakte, dat hij blijvend invalide is.
Ons lid, Mr. Ray Sheriff, leverde op 18 september j.1. een marathon zwemprestatie op Pa-pendal. Dit was een persoonlijk initiatief van Mr. Sheriff, genomenin het kader van het Jaar voor de Gehandicapten. Mr. Sheriff, die zoals U wellicht weet in 19*+ zijn gezichts¬vermogen heeft verloren, werd gesponsord door vele Airbornes. De grote opbrengst schonk hij aan “Het Dorp”. Mevrouw Beek en de Heer Eykelhoff gingen hem op Papendal aanmoedigen en feliciteren.

Wij ontvingen een uitnodiging van de Amhem-Nijmegen Branch van de Royal British Legion, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van deze mooie organisatie, die.zoveel bijdraagt aan het welzijn van de Britse oud-strijders en hun gezinnen. Mevrouw Steinweg, zelf lid van de Royal British Legion, woonde de door de Branch gehouden Herdenking op het Jonker- bosch War Cemetery en de receptie bij.
De Vereniging ontving weer enige schenkingen van leden, te weten van de Heer J.H.Adama drie foto’s en twee documentjes, van Mr.K.G.Prockter een groepsfoto van A Gompany, 2nd Batallion, The Parachute Regiment, van Mr. C.Wedgebury een “Gelderlander”, d.d. 26.9.19- en een “Vrij Nederland” d.d. 14.10.1944, van de Heer E. van de Weerd zijn onlangs ver-schenen boeken “De Slag om de Veluwe” en “Bevrijdingskroniek West-Veluwe” en voorts in bruikleen van de Heer J.P. den Boer een Amerikaanse tas. Deze welkome aanwinsten zijn in dank aanvaard.

Ons lid, de Heer B.J. van der Meer uit Kruiningen, schonk aan het Museum een door hem met zeer veel zorg vervaardigd naambord “Airborne Museum”, dat nu boven de hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw is aangebracht.
Tot slot willen wij nog vermelden dat de Nieuwsbrieven door het bestuur geheel in eigen hand worden vervaardigd. Alleen het offsetten gebeurt professioneel. Wij vragen als “op-rechte amateurs” om Uw clementie, als aan de uitvoering wat mankeert.
Gaarne bedanken wij de leden voor hun belangstelling, die uit vele persoonlijke gesprek-ken, brieven en telefoontjes blijkt.
S.G. Beek – Hobart, le secr. M.H. Steinweg – ten Hom, 2e secr.

Berichten van de penningmeester.
Het verheugt me U te kunnen mededelen, dat de contributie voor 1982, ondanks ook voor ons sterk gestegen onkosten, wederom minimaal ƒ 15– zal bedragen. Dank zij een flinke leden- aanwas en dank zij velen, die meer dan de minimum-contributie bijdragen, kunnen wij door¬gaan onze doelstelling: “Steun aan het Museum verlenen” te verwezenlijken.
Voorts een tweede verheugend feit: er wordt een Gezinskaart ingevoerd. Degene op wiens naam de Gezinskaart wordt gesteld blijft hierbij als gewoon lid gelden; zijn gezinsleden zullen buitengewoon lid zijn. Het verschuldigde bedrag voor een Gezinskaart zal zijn: minimum ƒ 25.-, ongeacht het aantal gezinsleden, die echter wel op hetzelfde adres die-nen te wonen.
De bijgevoegde Accept-Girokaart kunt U gebruiken om Uw contributie voor 1982 over te maken. Wilt U s.v.p. op deze kaart vermelden: “Gewoon lid” of “Gezinskaart”?

Ten slotte nog een opmerking: bij aanmelding als nieuw lid na 1 juli van het lopende ver- enigingsjaar is slechts de halve jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmelding na 31 octo- ber behoeft voor het lopend jaar geen contributie meer te worden betaald, mits de contri¬butie voor het volgend kalenderjaar terstond wordt overgemaakt.
H. Hendriks, penningmeester.

Thema-middag over verwoest Arnhem en Oosterbeek.
Toen na de Bevrijding in mei 19^5 de burgerbevolking terugkeerde naar de Zuid-Veluwe troffen zij grote delen van Arnhem, Oosterbeek en omgeving verwoest en leeggeplunderd aan. Over deze periode zal op zaterdag 28 november a.s. een thema-middag worden ge-organiseerd. De Heer G.H. Maassen, samensteller van het boekje “Oosterbeek Verwoest” zal een korte inleiding houden over zijn studie over dit onderwerp. Vervolgens zullen hij en de heer Voskuil U aan de hand van dia’s van in 194.5 gemaakte foto’s meenemen op een denkbeeldige wandeling door verwoest Oosterbeek en omgeving. De middag zal worden beslo-ten met de vertoning van de film “Thuiskomst”. Deze film-documentaire werd in 1945 ge-maakt door R. Hornecker in opdracht van de Gemeente Arnhem. De film toont ons hoe de Arnhemmers terugkeerden in hun gehavende stad en hoe zij die weer enigszins leefbaar

trachtten te maken. De film werd ons welwillend ter beschikking gesteld door het Ge-meente Archief in Arnhem.
De thema-middag op 28 november a.s. begint om kwart voor twee en wordt gehouden in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg tegenover de oude kerk, te Oosterbeek. Om de kosten van deze middag niet al te zwaar op de kas van de Vereniging te laten drukken, zal een bijdrage van ƒ 2.50 per persoon worden gevraagd.

Boekje “It was like this/Zo was het” voor de 13e keer herdrukt.
Weinig beschrijvingen over de Slag bij Arnhem zullen gedurende de afgelopen vijf en twintig jaar zo regelmatig zijn herdrukt als het boekje “It was like this/Zo was het”, dat werd geschreven door Luitenant-Kolonel C.B. Mackenzie, D.S.O., O.B.E.
De eerste druk verscheen in 1955 en telde 48 pagina’s. In de loop der jaren werd vooral het fotomateriaal voortdurend aangevuld. In de 9e druk werd voor het eerst een verslag opgenomen over de rol die de Eerste Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade Groep had gespeeld tijdens de gevechten in Oosterbeek en Driel, Zo groeide het aantal pagina’s tot 84. In totaal zijn al méér dan 29.000 exemplaren verkocht. Het publikatierecht, dat oorspronkelijk berustte bij het Airborne Comité, is bij deze 13e druk overgegaan naar de Stichting Airborne Museum. De prijs van het boekje bedraagt ƒ 9,50

Luitenant-Kolonel Mackenzie bezocht het Airborne Museum.
Op zondagmiddag 20 september j.1. bezocht Luitenant-Kolonel Mackenzie, tijdens de Slag bij Arnhem Stafofficier Operaties in de staf van Generaal Urquhart, voor het eerst het Airborne Museum in Hartenstein. Mackenzie werd rondgeleid door de heren Wilhelm en Boersma. Tijdens de rondgang gaf Mackenzie een interessant overzicht van de situatie in Huize Hartenstein tijdens de Slag bij Arnhem, toen -het gebouw in gebruik was als hoofd¬kwartier van de Eerste Engelse Luchtlandingsdivisie. Na afloop van de rondleiding sig¬neerde Mackenzie een aantal exemplaren van de 13e druk van het door hem geschreven boekje “It was like this/Zo was het”.

Tijdens de rondgang door het Airborne Museum bezocht Luitenant-Kolonel Mackenzie het diorama van de commando-post van Generaal Urquhart in de kelder van Hartenstein. Rechts de heer Boersma. (Foto B. de Reus).

Nieuwe gids voor het Airborne Museum.
Onlangs verschenen, kort na elkaar, de Nederlandse en Engelse editie van de nieuwe gids voor het Airborne Museum. Op de eerste bladzijden van dit boekje wordt een kort en zakelijk overzicht gegeven van de gebeurtenissen in september 1^4. De rest van de gids is gevuld met korte beschrijvingen van iedere expositie-ruimte die men tijdens een rondgang bezoekt. De prijs van deze 16 bladzijden tellende, geïllustreerde gids bedraagt één gulden.

Nieuwe uitgaven over de Slag bij Arnhem.
Het aantal publikaties, dat sinds 1945 over het onderwerp “Arnhem” is verschenen neemt nog steeds toe. Ditmaal willen wij de aandacht vestigen op het onlangs ver-schenen boek “Bevrijdingskroniek West-Veluwe” door E. van de Weerd en G. Crebolder. Het grootste deel van het boek handelt weliswaar over de gevechten in de gemeenten Ede en Bameveld in april 1945, maar de eerste drie hoofdstukken zijn geheel gewijd aan de strijd in 1944 en aan een aantal gebeurtenissen die daarop volgden, voor zover zij zich afspeelden in de bovengenoemde gemeenten.
Het boek opent met een hoofdstuk over de landingen op de Ginkelse Heide op 18 septem-ber 1944 en de daarop volgende gevechten. Vervolgens wordt een uitgebreide beschrij-ving gegeven van de operaties “Pegasus” I en II, in october en november 1944, die “ten doel hadden het veilig over de Rijn brengen van na de Slag bij Arnhem achtergebleven Geallieerde militairen. Het derde hoofdstuk is gewijd aan “The Incredible Patrol”. Het is het verhaal van een inlichtingen-officier van de 101ste Amerikaanse Airborne Division, die met vijf man vanuit de Betuwe op 30 october 1944 de Rijn overstak naar de nog door de Duitsers bezette Veluwe en die na een zwerftocht van enkele dagen via o.a. Wolfheze, de Ginkel en Heelsum met twintig Duitse krijgsgevangenen naar zijn onderdeel in de Betuwe terugkeerde.
Het boek is in zakelijke stijl geschreven en bevat vele interessante foto’s en kaart-jes. Het is een uitgave van de Bameveldse Drukkerij en Uitgeverij en kost ƒ 28.-.

Monument voor de 21st Independent Parachute Company.
De 21st Independent Parachute Company heeft op 21 september I98I in de tuin van het huis Quatre Bras (op het kruispunt Utrechtseweg – Stationsweg in Oosterbeek) een monument onthuld ter nagedachtenis aan hun verblijf in die omgeving in 1944. Op zich is dat niet byzonder: er zijn in de loop der jaren reeds vele gedenktekens van dat soort geplaatst. Opvallend in dit geval is echter dat het een zeer origineel gedenk-teken betreft (naar ontwerp van de 23-jarige Oosterbeekse Saskia Deurvorst) en dat de tekst voor de eerste maal dank betuigt aan de hulp van de bevolking: “In memory of the 21st Independent Parachute Company which held this area during the Battle of Arnhem and of the people of Oosterbeek who sacrificed so much to give their support”. David Eastwood, C.B.E., M.C., destijds een van de pelotonscommandanten, en Ans Kremer, in 1944 wonend op Stationsweg 8, spraken bewogen woorden en namen daarna gezamenlijk de Engelse en Nederlandse vlaggen weg van het beeld.

De burgemeester van Renkum en zijn echtgenote waren samen met vele Engelse en Neder-landse belangstellenden getuige van deze plechtigheid.
De stimulerende en actieve medewerking van de eigenaars van Quatre Bras, het archi-tectenbureau B & D, was voorbeeldig. De Engelse veteranen en hun Nederlandse gasten werden onthaald op een warme ontvangst die geestelijk en lichamelijk stimuleerde. En dat laat ongezegd alle moeite die de gastheren zich reeds voordien belangeloos hadden getroost.

Binnen het kader van deze zakelijke berichtgeving moge voor deze gelegenheid melding worden gemaakt van een individueel-menselijke gebeurtenis: David Eastwood zag na 37 jaar het toen vijfjarige meisje terug dat hij als vierentwintigjarige luitenant tussen zijn bezigheden door in de kelder van Quatre Bras met spelletjes had trachten af te leiden van het voor haar onbegrijpelijke oorlogsgeweld.

A. Groeneweg.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek, die gehouden zal worden op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover de Oude Kerk, in Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I
3. Algemeen Verslag I98I
4. Financieel Verslag I98I en Begroting 1982
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
6. Benoeming leden Kascommissie
7. Rondvraag
8. Afscheid aftredende bestuursleden
9. Sluiting.
Toelichting bij punt 5: Zoals U in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom het bestuur verlaten. Mevrouw S.G.Beek-Hobart en de heer H. van Krieken hebben inmiddels laten weten dat zij om persoonlijke redenen hun bestuurs¬functie ter beschikking willen stellen op 20 maart a.s.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen zowel de leden als het bestuur kandidaten voor¬dragen, die de openvallende plaatsen kunnen innemen. De kandidaatstelling door de leden dient te geschieden: schriftelijk, uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering, op boven¬staand adres. De voordracht moet voorzien zijn van de handtekening van ten minste 10 leden. De kandidaten moeten lid zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor (in alphabetische volgorde):
1. de heer R.Fennema Benedendorpsweg 150, 6862 WP Oosterbeek
2. mevrouw J.M. de Langen Sportweg 2, postbus 69, 3870 CB Hoevelaken
3. de heer J.Smits Boulevard 9, 6881 HN Velp.
Een halfuur vóór de aanvang van de Vergadering zullen voor de leden ter inzage liggen:
a. de Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I;
b. het Verslag van de Kascommissie (bestaande uit de heren Kardol en Smits).
Na afloop van de Vergadering zal een film over de bevrijding van Nederland worden ver-toond (zie mededeling hieronder).
Namens het bestuur,
R.P.G.A.Voskuil.
Vertoning van de film “De Bevrijding van Nederland” na afloop van de Algemene Leden-vergadering op 20 maart.
Na het mislukken van de Slag bij Arnhem in september 1944 kwam het front in Nederland stil te liggen in het gebied van de grote rivieren. Zuid-Nederland was bevrijd, maar de rest van Nederland bleef bezet gebied.
Eind maart 1945 begon eindelijk het langverwachte Geallieerde offensief. In Nederland opende het Eerste Canadese Legerkorps de aanval. Cameramensen, die waren ingedeeld bij het Canadese leger, filmden de opmars en de gevechten om de verschillende steden in het midden-, oosten- en noorden van het land.

Wij zien o.a. enkele beelden van Arnhem tijdens de strijd op 17 april.
Ook de voedseldroppings boven de hongerende “Vesting Holland” en de capitulatie- onderhandelingen in Hotel De Wereld in Wageningen zijn op film vastgelegd.
Vervolgens zijn we getuige van het binnentrekken van de Geallieerde troepen in West- Nederland en van de daarop volgende bevrijdingsfeesten.
Het weer enigszins leefbaar maken van het ontredderde Nederland en het samenbrengen en afvoeren- van de Duitse krijgsgevangenen vormen het laatste deel van de film.
“De Bevrijding van Nederland”, die voorzien is van Nederlands commentaar, zal worden vertoond door Ir.J.Voskuil, die kort na de oorlog een exemplaar van deze film verkreeg.
Jaarverslag over I981
Het ledental van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek is in I98I flink gegroeid; tot vreugde van alle betrokkenen telden wij op 31 december I98I: 374 leden in binnen- en buitenland (vorig jaar: 234).
De 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I werd door een verheugend groot aantal leden bijgewoond: 96 leden (onder wie Mr. A.Maynard, M.B.E., onze vertegenwoor-diger in Groot-Brittannië) waren aanwezig. Jaarverslag en Financieel Verslag over I98O werden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Ter vervanging van het bij de oprichting van de Vereniging gevormde Voorlopig Bestuur werd een definitief bestuur gekozen, bestaande uit:
de heer H. van Krieken (voorzitter)
de heer J.A.Eykelhoff (vice-voorzitter)
mevrouw S.G.Beek-Hobart (1ste secretaris) x)
mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom (2e secretaris)
de heer H.A.Hendriks (penningmeester)
mevrouw J.Smit-Duchateau (leden-administratie)
de heer drs R.P.G.A.Voskuil (redacteur Nieuwsbrieven, Themamiddagen).
x) Tot onze spijt heeft Mevrouw Steinweg op 1-12-81 haar functie neergelegd.
Als adviseur van de Vereniging namens de Stichting Airborne Museum staat Majoor W.J.M.Duyts het bestuur met raad en daad bij.
Tot leden van de Kascommissie werden benoemd de heren J.Kardol en J.Smits.
De aanwezige leden toonden, o.a. door het aanbieden van enige schenkingen en door een levendige deelname aan de Rondvraag, hun belangstelling voor het wel en wee van de Ver-eniging, waarvoor hun door de Voorzitter dank werd gebracht bij het sluiten van de Vergadering.
De middag werd besloten met het vertonen van enige authentieke films over de Slag bij Arnhem, die door de heer A.Groeneweg van commentaar werden voorzien.
In 1981 werden drie Nieuwsbrieven verzonden, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave.
De twee Thema-middagen, op resp. 13 juni en 28 november, die werden georganiseerd en gepresenteerd door de heer R.Voskuil, wekten grote belangstelling. De medewerking van de heer G.Maassen aan de themamiddag “Verwoest Oosterbeek” werd zeer op prijs gesteld.
In een brief aan het bestuur van de Politie Sport Vereniging Renkum werd bezwaar aange-tekend tegen het besluit van dat bestuur, geen toestemming te verlenen aan een Brits team om enige oude houwitsers mee te voeren in de Airborne Wandeltocht.
Namens onze Vereniging werd een gift overgemaakt aan de actie ten bate van een aange-paste auto voor de heer Len Clarke.
Een gewonde Britse militair in het Velpse Ziekenhuis kreeg onze aandacht.
.dank is verschuldigd aan Mr. A.Maynard, M.B.E., die zich zo verdienstelijk maakt voor onze Britse leden; aan Majoor Duyts, voor zijn steun als adviseur; aan de Stichting Airborne Museum, die o.a. door het beschikbaar stellen van vergaderruimte onze Ver¬eniging zozeer terwille is. En bovenal aan onze leden, zowel in binnen- als buitenland, voor hun belangstelling, hun schenkingen voor de collectie van het Museum en hun geldelijke bijdragen, die het onze Vereniging mogelijk maken te werken aan één van onze doelstellingen: steun verlenen aan het Airborne Museum.
S.G. Beek-Hobart, 1ste secr.

Financieel Overzicht over 1981.
Berichten van de Penningmeester:
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1982 (met daarbij vaak nog een extra bijdrage!), waarvoor ik hun hartelijk dankzeg. Mag ik de leden, die hun contri-butie nog niet overmaakten, hierbij vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen door middel van de speciaal voor hen ingesloten accept-girokaart?
Wilt U bij overmaking s.v.p. op Uw accept-girokaart duidelijk aangeven of U een gewoon lidmaatschap of een Gezinskaart wenst? Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Tenslotte wil ik hierbij gaarne bedanken ons lid de heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, die geheel gratis onze financiële administratie met behulp van de com¬puter aanzienlijk heeft vereenvoudigd.
H.Hendriks, penningmeester.
De Vereniging heeft nu ook een Technisch Adviseur:
In verband met de gebleken behoefte aan een Technisch Adviseur op het gebied van de audio-visuele activiteiten heeft het bestuur ons lid, de heer W.T.B. de Ruyter, bereid gevonden deze functie op zich te nemen.
Aantal Nieuwsbrieven per adres:
Met het oog op de portokosten zenden wij slechts één exemplaar van de Nieuwsbrief per adres, ook al wonen daar meerdere leden. Op verzoek zenden wij U echter graag een extra exemplaar toe.

Tentoonstelling over de Nederlandse Commando’s tijdens Operatie “Market Garden”.
Op 5 februari j.1. werd in het Airborne Museum een tentoonstelling geopend .met als
onderwerp: “De inzet van nr 2 (Dutch) Troop van nr 10, Allied Commando, tijdens Operatie
“Market Garden”, september 1944″.
Op deze tentoonstelling, die is samengesteld door de heer W.Boersma, bestuurslid van
de Stichting Airborne Museum, wordt door middel van foto’s, teksten, documenten en
voorwerpen een beeld gegeven van de rol die de Nederlandse Commando’s tijdens deze,,
luchtlandingsoperatie hebben gespeeld. Ook wordt aandacht besteed aan de periode voor
september 1944.
Bij de opening waren verschillende oud-Commando’s aanwezig. Van de in september 1944
bij Arnhem ingezette Nederlandse Commando’s waren dat: de heren A.J.P.Beekmeyer,
M.J.Knottenbelt en W. de Waard.
Op de tentoonstelling, die duurt t/m 14 maart, is een door de heer Boersma geschreven
brochure verkrijgbaar over de geschiedenis en uniformering van nr 2 (Dutch) Troop.
Grote financiële gift voor de Stichting Airborne Museum.
De Stichting Airborne Museum heeft een bedrag van ƒ 25-000,— ontvangen voor de aanschaf
van moderne audio-visuele apparatuur.
Door het combineren van geluid, dia-projectie en speciale verlichting van de maquette
in het Museum, zal een duidelijk beeld worden gegeven van het verloop van de Slag bij
Arnhem. Van het geschonken bedrag werd ƒ 3.500,— beschikbaar gesteld door het Natio-
naal Bureau voor Toerisme, ƒ 10.000,— door het Comité Zomerzegels en ƒ 11.500,— door
het Anjerfonds Gelderland.
Het “Oranje-bataljon” tijdens de Slag bij Arnhem.
Op vrijdag 30 october j.1. vond in Hotel Dreyeroord te Oosterbeek onder grote belang-
stelling de presentatie plaats van het boek “Contra de Swastika” door Charles L.J.J.
Douw van der Krap. In dit boek beschrijft de marine-officier Douw van der Krap zijn
belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Na zijn deelname aan de gevechten tegen de Duitse troepen in Rotterdam in mei 1940
raakt hij in krijgsgevangenschap. Via de gevangenkampen Colditz en Stanislau, waaruit
hij na ‘veel moeite weet te ontsnappen, komt hij terecht in Warschau. Daar sluit hij
zich aan bij het Poolse verzet. In augustus 19^44 lukt het hem uit Polen weg te komen
en via Duitsland Nederland te bereiken.
Begin september 19^4 komt Douw van der Krap terecht in Arnhem, waar hij opnieuw zijn
diensten aanbiedt aan de verzetsbeweging. De commandant van het verzet in Arnhem is op
dat moment Piet de Kruyff, bijgenaamd “Piet van Arnhem”. Douw van der Krap neemt zijn
intrek in het huis van de waarnemend-commandant Toon van Daalen aan de Veerweg te
Oosterbeek. Als op 17 september 1944 de luchtlandingen plaats vinden zoekt Douw van
der Krap contact met de Engelse troepen. Op het hoofdkwartier Hotel Hartenstein ont-
moet hij luitenant-ter-zee Wolters en luitenant Knottenbelt, die als verbindings-
officieren zijn ingedeeld bij de luchtlandingstroepen. Douw van der Krap krijgt het
verzoek om een kleine vrijwilligerseenheid te vormen uit een aantal burgers, die in-
middels hun diensten hadden aangeboden aan de Engelsen. Deze uit ca. 20 man bestaande
groep wordt bekend onder de naam “Oranje-bataljon”.. (Een van de leden van deze groep
is de heer Eykelhoff, de huidige vice-voorzitter van onze Vereniging).
Op bescheiden schaal helpen de Nederlanders in de daarop volgende dagen bij o.a.
verkenningen en bij het verzamelen van gedropte voorraden. Toch maken de Engelsen mar
relatief weinig gebruik van hun hulp.
Al op donderdag 21 september, als het duidelijk begint te worden dat de operatie niet
volgens plan verloopt, wordt de vrijwilligerseenheid ontbonden. Na de strijd verlaat,
een enigszins ontmoedigde Douw van der Krap Oosterbeek en trekt hij naar Bennekom. Via
de in die omgeving werkende verzetsbeweging krijgt hij het aanbod om deel te nemen aan
operatie “Pegasus I”. Samen met een grote groep Geallieerde militairen en een tiental
Nederlanders weet hij in de nacht van 22 op 23 october 1944 over de Rijn te ontsnappen.
Zo bereikt hij na een zwerftocht van bijna viereneenhalf jaar eindelijk bevrijd gebied.
Het 320 pagina’s tellende boek “Contra de Swastika” werd uitgegeven door Van Holkema
& Warendorf te Bussum en kost ƒ 39-50.
R.P.G.A.Voskuil.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Op 20 maart 1982 vond in de Concertzaal in Oosterbeek de 2e Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaats, die door 99 leden werd bijgewoond. Ook onze vertegenwoor-diger in Groot-Brittannië, Mr.A.Maynard M.B.E., was weer speciaal overgekomen. In verband met afwezigheid van de voorzitter, de heer Van Krieken, opende de vice- voorzitter, de heer Eykelhoff, de vergadering.
Allereerst werden behandeld het Algemeen Verslag 1981, het Financieel Verslag 1982 en de Begroting 1982. Hierna volgde de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. De heer H. van Krieken en mevrouw S.G.Beek-Hobart traden af. Mevrouw M.H.Steinweg-ten Horn was reeds in december afgetreden.
De drie candidaten, die door het bestuur waren voorgedragen, werden aan de aanwezige leden voorgesteld. Aangezien door de leden geen tegencandidaten waren gesteld, werd de voordracht van het bestuur zonder stemming aangenomen. Sedertdien heeft de functie- verdeling plaatsgehad en het bestuur is nu als volgt samengesteld: de heer J.Smits, voorzitter; de heer J.A.Eykelhoff, vice-voorzitter; mevrouw J.M. de Langen, secretaris; de heer H.A.Hendriks, le penningmeester; de heer R.Fennema, 2e penningmeester; mevrouw J.Smit-Duchateau, lid; de heer R.P.G.A.Voskuil, lid.
De vice-voorzitter bedankte de afgetreden bestuursleden voor het vele werk dat zij voor de Vereniging hebben gedaan.
De kascommissie werd uitgebreid van 2 naar 3 leden: de heer Kardol was bereid nog een jaar zitting te nemen en verder gaven zich op de heren Van Soest en Bekkers.
Vervolgens werd de heer W.T.B. de Ruyter aan de leden voorgesteld. Hij zal het bestuur met technische adviezen terzijde staan.
Tijdens de daaropvolgende rondvraag werden door de leden vele onderwerpen ter sprake gebracht. Verschillende suggesties van de leden zijn reeds binnen het bestuur besproken. Voor zover de vragen rechtstreeks betrekking hadden op het Museum, werden zij beant¬woord door de Majoor Duyts.
Aan het eind van de vergadering bood Majoor Duyts aan de vice-voorzitter een voorzit-tershamer aan namens de Stichting Airborne Museum. De vice-voorzitter bedankte namens het bestuur voor dit geschenk.
Tot slot bedankte de vice-voorzitter alle aanwezigen voor hun enthousiaste medewerking en nodigde hij hen uit, na sluiting van de vergadering, naar de aangekondigde film te gaan kijken.
Thema-middag over de gevechten in Oosterbeek.
Op zaterdag 26 juni a.s. zal een thema-middag worden gewijd aan het verloop van de gevechten tijdens de Slag bij Arnhem rond Hartenstein en aan de westzijde van de zo-genaamde “perimeter”. De perimeter was het hoefijzervormige bruggehoofd dat de Britten tot het einde van de Slag verdedigden tegen de Duitse aanvallen.
Tijdens een wandeling door dit gebied zal met behulp van kaarten, luchtfoto’s en grondfoto’s uit 1944 worden getracht een beeld te geven van de strijd zoals die in dit deel van Oosterbeek heeft gewoed.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Half twee ‘s middags: Ontvangst van de deelnemers in het Airborne Museum, met koffie; kort overzicht van de te volgen route.
Ca. twee uur: Vertrek voor de wandeling door Park Hartenstein, omgeving Van Lennepweg, Park “De Hemelsche Berg”, de “Lage Oorsprong”, omgeving Oude Kerk, over¬steekplaats achter de Oude Kerk.
Ca. vier uur: Koffie in de Concertzaal. Vervolgens zal worden teruggewandeld via de “Pietersberg” en Sportpark Hartenstein.
De middag zal worden geleid door de heren A.Groeneweg, Chr. van Roekel en R.P.G.A. Voskuil.
De kosten voor deze middag zijn ƒ 5.-, te betalen bij aankomst in het Museum.

Wat gebeurt er met aanwinsten voor het Museum?
Regelmatig ontvangt het Airborne Museum van burgers of oud-militairen voorwerpen, documenten of foto’s, die betrekking hebben op de Slag bij Arnhem. Alles wat binnen-komt, rechtstreeks bij het Museum of via onze Vereniging, wordt nauwkeurig geregis-treerd, evenals de naam van de schenker of bruikleengever. Tot nog toe werd de gever mondeling of schriftelijk bedankt. Binnenkort zal hiervoor een nieuwe, vaste regeling worden getroffen. Iedere schenker of bruikleengever ontvangt voortaan van het Air¬borne Museum een “Certificaat van Ontvangst”.
Een deel van de binnengekomen voorwerpen wordt eerst tentoongesteld in de aanwinsten-vitrine in de grote zaal, naast de maquette. Vervolgens krijgt het materiaal een plaats in één van de expositie-ruimten of wordt opgenomen in het magazijn of in het archief van het Museum. Indien nodig wordt een voorwerp eerst schoongemaakt, geres-taureerd en geconserveerd. Het is helaas niet mogelijk om alle binnengekomen voorwerpen in de Nieuwsbrief te vermelden, er zal hieruit een keuze worden gemaakt.

Gemeente Archief Arnhem biedt luchtfoto-mozaiek aan.
Het Airborne Museum is onlangs verrijkt met een groot mozaiek, samengesteld uit luchtfoto’s van Arnhem en omgeving, die op 12 september 19^4 door een Brits verken-ningsvliegtuig van 5^1 Squadron van de R.A.F. werden gemaakt.
Dit mozaiek, dat het Gemeente Archief Arnhem had vervaardigd voor de vorig jaar ge-houden expositie “Arnhem van boven”, is nu blijvend tentoongesteld in de gang op de bovenverdieping van het Museum. *

Toeval.
Enige tijd geleden ontving het Museum een tweetal nog gevulde flessen bloedplasma, die na de Slag bij Arnhem waren achtergebleven in een huis waar gewonde Geallieerden hadden gelegen. Helaas ontbrak de bijbehorende rubber slang met de infuusnaald. Medewerkers van het Museum namen contact op met verschillende ziekenhuizen en artsen in de hoop dat er ergens nog zo’n originele slang was achtergebleven. Nergens kon men hen echter helpen.
Toen dit probleem met Uw redacteur werd besproken, herinnerde deze zich dat hij op zolder nog iets had liggen dat aan de genoemde beschrijving voldeed. Na enig zoeken kwam het betreffende voorwerp tevoorschijn. Inderdaad bleek het een infuusnaald met slang te zijn van het type waarnaar men al zo lang op zoek was. De slang was zelfs nog compleet met de glazen houder met filter en met de aansluitkurk voor de plasma- fles. Het spreekt vanzelf dat dit souvenir inmiddels is verhuisd van de zolder van Uw redacteur naar de collectie van het Airborne Museum.

Schenking van uniformjassen.
Mevrouw B.Breman-Peters uit het Benedendorp in Oosterbeek heeft het Museum een twee¬tal Engelse uniformjassen geschonken.
Beide jassen, één van een soldaat en één van een luitenant van de Royal Artillery zijn nog geheel in originele staat en compleet met alle distinctieven.

Belangrijke gift van de “Glider Pilot Regimental Association”.
De Britse vereniging van oud-zweefvliegtuigpiloten, de “Glider Pilot Regimental Association”, heeft onze Vereniging een bedrag van bijna $00 gulden geschonken.

Nieuw diorama van mortier-opstelling.
Kortgeleden is in de kelder van het Airborne Museum een nieuw diorama ingericht, voor-stellend een opstelling van een 3-inch mortier die is ingegraven in een tuin ergens in Oosterbeek. Voor het maken van de put was het nodig een gat te breken in de keldervloer van gewapend beton. Vervolgens moest het zand worden uitgegraven. Berry de Reus, Eef Vellinga en Gerrit Pijpers kregen bij dit werk hulp van Gunner A.Boyd en Bombardier M.A.Bruffell van de ?th Royal Horse Artillery. De heer H. te Niet, gepensioneerd con-ciërge van de Pieter Reijenga Mavo, verzorgde geheel belangeloos en met zeer veel vakmanschap het timmer- en metselwerk. (Zie foto)

De opstelling van het 3-inch mortier in de kelder van Hartenstein (Foto: B. de Reus)
Dagboek van Britse parachutisten-arts verschenen.
Over de geschiedenis van de gewondenverzorging en de organisatie van de Britse Medische Dienst tijdens de Slag bij Arnhem zijn reeds verschillende boeken gepubliceerd. Kortgeleden is hieraan opnieuw een titel toegevoegd: “Arnhem Doctor” door Stuart Mawson. Mawson was bataljonsarts van het 11e Parachutisten Bataljon, dat als onderdeel van de 4e Parachutisten Brigade op 18 september 19^ boven de Ginkelse Heide afsprong.
Ondanks het feit dat Mawson geen namen van wegen of straten noemt, is zijn beschrijving van plaatsen en situaties zo duidelijk dat we hem bijna op de voet kunnen volgen.
In de achterhoede van het 11e Bataljon trekt hij met zijn medische personeel van de Ginkelse Heide door Wolfheze en via de Utrechtseweg naar Oosterbeek, waar men in de avond van de 18e september aankomt. Even voorbij het viaduct bij Station Oosterbeek- Laag wordt in een tuin langs de Klingelbeekseweg overnacht. Vroeg in de ochtend van dinsdag 19 september gaat de opmars verder tot vlakbij de Hulkesteinseweg in Arnhem, De rest van het 11e Bataljon is dan inmiddels in zware gevechten gewikkeld bij Onderlangs – Bovenover en de medische sectie van Mawson richt een verbandpost in, in een garage van een huis aan de Klingelbeekseweg. Als de toestand daar onhoudbaar wordt, zet Mawson zijn werk voort in een schuur, enige honderden meters verder naar het westen. Daar ontmoet hij voor het eerst de Nederlandse verpleegster, die in de rest van het verhaal zo’n belangrijke rol zal spelen.
In de loop van 19 september worden alle gewonden en het medische personeel uit de schuur geëvacueerd naar Hotel Schoonoord in Oosterbeek, dat inmiddels in gebruik is genomen als hospitaal. Mawson is dan definitief gescheiden van zijn eigen bataljon. De rest van de Slag bij Arnhem blijft hij ingedeeld bij de medische staf van Schoonoord. Zijn beschrijvingen van het leven en werken in dat hospitaal, terwijl rondom de ge¬vechten in alle hevigheid woeden, is zeer indringend.
Toch is het vooral zijn analyse van de emoties die hij bij zichzelf en bij anderen waarneemt, die het boek zo byzonder maken. Bovendien heeft Mawson een buitengewone gave om alles wat hij ervaart aan beelden en emoties om te zetten in een uiterst boeiende taal.
Zijn verhaal eindigt, wanneer hij, nadat Schoonoord op 23 september in Duitse handen is overgegaan, samen met alle gewonden in krijgsgevangenschap gaat.
“Arnhem Doctor”, dat verscheen bij de uitgeverij Orbis in Londen en dat wordt ge-ïmporteerd door Keesing Boeken BV in Amsterdam, kost ƒ 43.90.
Van het boek bestaat geen Nederlandse vertaling.
Nieuw boek over Britse “Airborne” generaals.
In 1979 verscheen het boek “The Silken Canopy”, waarin de Britse majoor Victor Dover zijn ervaringen als parachutist tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Zijn on-langs verschenen tweede boek, “The Sky Generals”, handelt over de generaals die in die periode het bevel voerden over de Britse luchtlandingstroepen. Dover schetst in het kort hun jeugd, carrière en karakter, waarna hij ingaat op hun rol bij de opbouw van de verschillende brigades en divisies en bij de in vijandelijk gebied uitgevoerde luchtlandings-operaties.
Als eerste wordt beschreven Generaal Gale, die als eerste het bevel kreeg over de op 15 september 1942 opgerichte Eerste Parachutisten Brigade en die in 1944 de 6e Air-borne Divisie leidde tijdens de invasie in Normandië. Veel aandacht wordt besteed aan Browning, die wel de “vader” van de Britse luchtlandingstroepen wordt genoemd. Ook aan minder bekende generaals zoals Hopkinson en Down, die als voorgangers van Urquhart het bevel voerden over de 1ste Airborne Divisie, wordt aandacht besteed.
In het hoofdstuk “The Magnificent Disaster” wordt uitgebreid ingegaan op de rol van Urquhart en Sosabowski tijdens de Slag bij Arnhem, Generaal Bols, die de 6e Airborne Divisie leidde tijdens de aanval over de Rijn in maart 1945, sluit de rij van “Air-borne” generaals.
In een apart hoofdstuk behandelt de schrijver bovendien nog Generaal Wingate, die in 1944 op grote schaal gebruik maakte van gliders om mensen en materiaal ver achter de Japanse linies in Burma over te brengen.
Hoewel de sterkte van de Britse luchtlandingstroepen na de Tweede Wereldoorlog gelei-delijk werd verminderd, speelden zij bij verschillende lokale conflicten toch nog een belangrijke rol. Zo hielpen zij bij het handhaven van de orde in Palestina tussen
1945 en 1949 en deden zij mee aan de aanval op het Suezkanaal in 1956. Ook op deze gebeurtenissen gaat Dover in.
“The Sky Generals” verscheen in 1981 bij Cassell in Londen en wordt in Nederland geïmporteerd door Nilsson & Lamm BV. De prijs van dit Engelstalige boek bedraagt ƒ 44.35.

Nieuwsbrief No. 7
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus en zal een kort programma bevatten van de komende september-herdenkingen.
R.P.G.A.Voskuil

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,

Onze Vereniging krijgt steeds meer bekendheid en dat is erg verheugend. Voor het eerst woonde een afvaardiging van het bestuur een coördinatievergadering bij over de Airborne Wandeltocht en de September-herdenking. Bij deze vergadering waren verder vertegenwoordigd de Politie Sportvereniging “Renkum”, de Stichting “Lest We Forget”, het Polen-Driel Comité en de Stichting Airborne Museum. Het tijdens deze vergadering besproken programma van de September-herdenking vindt U elders in dit nummer van de Nieuwsbrief.

Hoewel de voorbereidingstijd wat beperkt is, streven we ernaar bij de Airborne Wandel­tocht op 4 september a.s. “aan de weg te timmeren” en meer bekendheid te geven aan het bestaan van onze Vereniging,

Dit laatste deden we ook toen we op 26 juni tijdens de wande1-excursie letterlijk “de straat opgingen”. De belangstelling van de leden was overweldigend. We telden meer dan 120 deelnemers, uit alle delen van het land! Dankzij deze grote opkomst en de medewerking van het Stichtingsbestuur, de directeur en medewerkers van het Museum en dankzij de mondelinge en visuele informatie van de heren Groeneweg, Van Roekel en Voskuil, alsmede de Arnhem-veteranen Ken Scott-Phillips en Reg Whotton, kunnen we terugzien op een geslaagde thema-middag. Allen hartelijk dank!

Gezien de vele positieve reacties overweegt het bestuur in de toekomst meer van dergelijke thema-middagen te organiseren. Uw suggesties hierover worden gaarne tege­moet gezien.

Tot slot verzoeken wij leden, die tijdens de excursie foto’s maakten, en die een af­druk hiervan willen afstaan voor ons archief, dit te melden aan het secretariaat. Bij voorbaat vriendelijk dank voor Uw medewerking!

Drs,J.Smits, voorzitter.

In Memoriam Henk Aalbers.

Op 7 juli j.1. is geheel onverwachts op 64—jarige leeftijd overleden de heer H.G.Aalbers. Henk Aalbers was in Oosterbeek vanaf het begin nauw betrokken bij de jaarlijkse Airborne-herdenkingen, Hij had zeer veel belangstelling voor alles wat verband hield met de Slag bij Arnhem en hij was een geinteresseerd lid van onze Vereniging, Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en naaste familie, die door dit verlies wel heel zwaar getroffen zijn.

Bericht van de leden-administratie.

Hoewel dit aan de meeste leden wel bekend is, willen wij U erop wijzen dat het verenigingsjaar van onze Vereniging samenvalt met het kalenderjaar.

Berichten over eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 1 decem­ber binnen te zijn.

Programma van de 38ste herdenking van de Slag bij Arnhem.

Onderstaand programma werd ons ter beschikking gesteld door de Stichting Lest We Forget”.

Donderdag 16 september: Ga. 20.00 uur: Aankomst van de Britse en Poolse pelgrims aan de achterzijde van het Gemeentehuis in Oosterbeek.

Vrijdag 17 september: 18,00 uur: Algemene Jaarvergadering van de Arnhem Veterans Club in de Concertzaal in het Benedendorp in Oosterbeek.

20.00 uur: Reünie van de Arnhem Veterans in dezelfde zaal. Zowel de Jaarvergadering als de Reünie zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Arnhem Veterans Club. Zaterdag 18 september: 9.00 uur: Verzamelen bij het Stadhuis in Arnhem voor deelname aan de kranslegging bij de Rijnbrug om 9-30 uur. Parkeren op de Markt tegenover het Stadhuis. Aan de kinderen van de gastgezinnen wordt gevraagd een boeketje bloemen te leggen bij het monument in de Berenkuil.

10.00 uur; Officiële receptie door het Gemeentebestuur in het Stadhuis te Arnhem. 12.00 uur: Dropping van parachutisten op de Ginkelse Heide. Na de dropping is er een korte herdenkingsplechtigheid bij het monument op de Ginkelse Heide.

15-00 uur: Kranslegging bij het Poolse monument in Driel.

19-45 uur: Taptoe op de markt voor het Gemeentehuis in Oosterbeek.

21.00 uur: Social Evening met dansen voor alle Britse gasten met hun gastgezinnen in de Concertzaal in Oosterbeek.

Zondag 19 september: 8.30 uur: Holy Communion Service in de Ned.Herv.Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek.

9.3O uur: Mis in de R.K.Kerk aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.

11.00 uur: Herdenkingsdienst onder auspiciën van het Airborne Forces Security Fund op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek. Uit naam van de Vereniging van Arnhem Vete­ranen verzoeken wij U vriendelijk tijdens de dienst op het kerkhof niet te roken of luid te spreken.

14.00 uur: Boottocht op de Rijn voor de pelgrims en genodigden.

Maandag 20 september: Vertrek van de Britse en Poolse gasten.

Gastgezinnen gevraagd voor Britse en Poolse pelgrims.

Als U tijdens de September-herdenking wilt fungeren als gastgezin voor oüd-strijders of hun familie, zoudt U dan zo vriendelijk willen zijn dit schriftelijk op te geven aan Mevrouw A.W.Winkler-Koert, Van Borsselenweg 13, 6862 BG Oosterbeek?

Horsa-zweefvliegtuigen in miniatuur.

In één van de benedenzalen van het Airborne Museum staat een vitrine met een drietal grote modellen van Horsa-zweefvliegtuigen.

Twee enthousiaste Nederlandse modelbouwers, de heren B.Belonje en A.van Pelt, hebben enige jaren lang bijna al hun vrije tijd besteed aan het verzamelen van informatie over dit type zweefvliegtuig en aan het bouwen van de modellen. Over dit type vlieg­tuig zijn relatief weinig gegevens voorhanden. Van de ca. 2000 tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwde Horsa’s is er niet één compleet bewaard gebleven. Slechts een drietal cockpits en een incomplete romp zijn nog in Britse musea aanwezig. Toch zijn de heren Belonje en Van Pelt erin geslaagd met behulp van foto’s, tekeningen en in­structieboeken de zweefvliegtuigen tot in het kleinste detail in miniatuur na te bouwen.

De modellen, schaal 1 : 32, zijn gemaakt van perspex. Na het vervaardigen van houten mallen voor cockpit, romp, staart en vleugels, werd het perspex verhit en om de mal­len geperst. De zo vervaardigde perspex onderdelen werden vervolgens om een frame van spanten en langsliggers opgebouwd. Het interieur van de cockpit van de modellen is aan de hand van het “Pilot’s Manual” gebouwd en bevat behalve het instrumenten­paneel o.a. drie “Compressed Air Bottles” voor de remflappen, een TR9 radio, een accu voor de verlichting en een rekje voor seinpistool-patronen.

De opstelling van de modellen in de vitrine is niet willekeurig, maar werd gerecon­strueerd met behulp van op 17 september 1944 gemaakte lucht- en grondfoto’s van de
landingsterreinen bij Wolfheze. De opstelling laat zien hoe drie Horsa-gliders, waar­mee troepen en materieel van de Eerste Luchtlandingsbrigade werden vervoerd, direct na het neerkomen op landingszone “S” worden uitgeladen.

De Horsa met de vaste staart vervoerde manschappen die op banken tegenover elkaar zaten. Na de landing verlieten ze het toestel door de voor- en achterdeur. Van de beide andere Horsa’s zijn de staarten losgemaakt. Via ijzeren laadgoten worden jeeps, een trailer en een 6-ponder anti-tankkanon naar buiten gereden. Ook aan deze onder­delen van de modellen is zeer veel zorg besteed.

De vele lovende woorden van o.a. ex-Glider Pilots over de modellen vormen het bewijs dat de beide modelbouwers een uniek werkstuk hebben afgeleverd, waarvoor het Airborne Museum hen zeer dankbaar is.
De door de heren Belonje en Van Pelt gebouwde modellen van de Horsa-zweefvliegtuigen
zijn nauwelijks van echte Horsa’s te onderscheiden, zoals op bovenstaande foto
is te zien. Voor het maken van deze foto werden de modellen buiten opgesteld en van dichtbij gefotografeerd.

(foto: B.de Reus)
Openingstijden Airborne Museum tijdens de September-herdenking.

Op donderdag 16 september en vrijdag 17 september zal het Airborne Museum open blijven tot ca. negen uur ‘s avonds.

Openstelling Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek.

De Oude Kerk aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek is gedurende de maanden juni tot en met september voor bezichtiging opengesteld op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van twee tot vijf uur.

Wilt U buiten de officiële openingstijden de kerk bezoeken, dan dient U contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau, Utrechtseweg 218 te Oosterbeek tel.085-33309^, of met de heer Vergunst, Benedendorpsweg 12? te Oosterbeek, tel. 085-333728, of met de heer Van Deventer, Benedendorpsweg 131 te Oosterbeek, tel. 085-332122.
Luitenant-Kolonel Mackenzie schenkt baretspeld.

Luitenant-Kolonel Charles Mackenzie, tijdens de Slag bij Arnhem Stafofficier Operaties in de staf van Generaal-Majoor Urquhart, heeft het Airborne Museum zijn origine e baretspeld cadeau gedaan. Deze baretspeld van zijn oorspronkelijke regiment, de “Queen’s Own Cameron Highlanders”, droeg Mackenzie tijdens de septemberdagen in 944. De speld is nu te zien in het diorama van Urquhart’s hoofdkwartier in de e er van het Airborne Museum.
Uitbreiding van de collectie radiozend-ontvangers.

De heer C.W.Weimar uit Zeist heeft ons Museum een aantal radiozend-ontvangers uit de Tweede Wereldoorlog geschonken. Deze belangrijke collectie bestaat uit twee Britse zend- ontvangers van het type 19, twee van het type 38, een R-109 ontvanger en een Duitse “Tornister”-ontvanger. Alle apparatuur, compleet met bijbehorende onderdelen en bedieningsvoorschriften, verkeert nog in uitstekende staat.

Opnieuw schenking van bloedplasma-set.

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt van de schenking van twee flessen bloedplasma en de bijbehorende slang met naald. De heer J.Pol uit Arnhem heeft het Museum nu verrijkt met een metalen kistje, waarin zich een fles gedroogd plasma, een fles steriel water en een complete set slangen bevinden. De rubber slangen en de naal­den zitten nog in hun originele verpakking. Ook deze belangrijke aanwinst zal worden tentoongesteld in het diorama van de Rode Kruispost in de kelder van het Museum.

Gift voor verbetering van de rolstoellift voor gehandicapten.

Het Comité Zomerzegels heeft een bedrag van ƒ 22.000.- ter beschikking gesteld voor de verbetering van één van de rolstoelliften van het Airborne Museum. Het is gebleken dat de plaats van de rolstoellift aan de voorzijde van Hartenstein problemen oplevert. Er is daarom besloten een nieuwe lift te installeren aan de achterzijde van het gebouw, vlakbij de huidige hoofdingang van het Museum.

Nieuw “Airborne Museum” in Normandië.

In de nacht van 5 op 6 juni 1944 landde de 6de Britse Airborne Divisie in het gebied oostelijk van de Normandische stad Caen. De divisie maakte deel uit van de reusachtige Geallieerde strijdmacht, die was begonnen met de bevrijding van het vaste land van Europa. Een van de taken die deze luchtlandingsdivisie moest uitvoeren, was de ver­overing van een complex zwaar verdedigde Duitse bunkers bij het dorpje Merville, waar– in, naar men vermoedde, 150 mm. kanonnen stonden opgesteld. Deze Duitse batterij zou een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de Britse en Canadese troepen, die in de ochtend van de 6de juni op de stranden westelijk van Quistreham zouden landen. Het 9de Parachutisten Bataljon onder bevel van Luitenant-Kolonel Terence Otway moest deze batterij vernietigen.

De aanval verliep echter geheel anders dan was voorzien. Slechts 150 van de 750 para­chutisten die waren gesprongen bereikten het verzamelpunt en bijna alle zwaardere wapens waren bij de landing verloren gegaan. Toch lukte het Otway met deze kleine groep, na hevige gevechten, de batterij te veroveren. Toen de parachutisten de kanonnen onschadelijk wilden maken bemerkten zij echter dat in de bunkers geen 150 mm. geschut stond opgesteld, maar 75 mm. geschut, dat nauwelijks gevaar zou hebben opgeleverd voor de landingen aan de kust

Het verhaal van deze operatie is nu uitgebreid beschreven in een nieuw boek, getiteld “The Big Drop”, door John Golley, uitgegeven door Jane’s Publishing Company’in Londen. De eerste exemplaren van dit boek werden op 5 juni van dit jaar uitgereikt aan veteranen van het 9de Parachutisten Bataljon, tijdens de opening van een nieuw museum in één van de grote bunkers van de voormalige Duitse batterij bij Merville.

In dit museum wordt een beeld gegeven van de voorbereidingen en het verloop van de aanval. Wij wensen dit nieuwe “Airborne Museum” in Merville alle belangstelling toe die het verdient, opdat ook deze episode uit de geschiedenis van D-day niet wordt vergeten.

Nieuwsbrief No. 8.                                                                                   R. P. G. A. Voskui1

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in november.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Afgelopen september stond, zoals ieder jaar, weer grotendeels in het teken van de her-denking van de Slag bij Arnhem. De belangstelling voor deze herdenking blijft groot. Tijdens de altijd weer indrukwekkende dienst op het Airborne Kerkhof ontdekten we tussen de vele bekenden ook weer talloze nieuwe gezichten. Meer dan 30 oud-strijders waren dit jaar voor het eerst na JQ jaar weer teruggekeerd. Voor velen van hen was het moeilijk om de plaatsen waar zij in 1944 hadden gevochten te herkennen. Tijd en natuur hebben bijna alle wonden in het landschap geheeld. Wat is gebleven zijn de herinneringen en ook al ver¬vagen die in de loop der jaren, zij worden niet vergeten. Nieuwe generaties, die deze in¬grijpende periode niet hebben meegemaakt, groeien op. Het is nodig dat ook zij beseffen dat onze vrijheid is bevochten ten koste van zware offers. Naast hét Airborne Kerkhof en de vele monumenten, kan ook het Airborne Museum daar in belangrijke mate toe bijdragen. Het is nodig dat dit tot in lengte van dagen zo zal blijven, opdat wij niet vergeten.
Drs.J.Smits, voorzitter.
Thema-middag met lezing en films op 20 november a.s.
Op zaterdag 20 november zal in de Concertzaal aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek weer een thema-middag worden gehouden. Het programma ziet er deze keer als volgt uit: 14.00 uur: Lezing van de heer W.Boersma, bestuurslid van de Stichting Airborne Museum, over de radioverbindingen tijdens de Slag bij Arnhem. De heer Boersma zal een overzicht geven van de organisatie van de Verbindingsdienst van de Eerste Britse Airborne Divisie, de gebruikte zendontvang-apparatuur en van de oorzaken van het falen van de verbindingen. De lezing zal worden geïllustreerd met dia’s. 15.00 uur: Pauze van ongeveer 20 minuten.
15.20 uur: Vertoning van het originele film-journaal over de Slag bij Arnhem, dat in october 1944 in de Britse bioscopen heeft gedraaid.
15.40 uur: Vertoning van de wetenschappelijke film, die in 1967 werd gemaakt door de Stichting Film en Wetenschap te Utrecht. Naast originele opnamen uit 1944 zijn in deze film kaarten verwerkt, waarop met behulp van bewegende pijlen een beeld wordt gegeven van de opmars van de verschillende bataljons tijdens de Slag bij Arnhem.
16.30 uur: Einde van de thema-middag.
Bericht van penningmeester en leden-administratie.
Het verheugt ons U te kunnen mededelen dat de contributie voor 1983 niet wordt verhoogd. Voor een “gewoon lid” blijft de minimum-contributie ƒ 15,-, voor een “gezinskaart” ƒ 25,-> Bij deze Nieuwsbrief treft U een accept-girokaart aan voor Uw contributie-betaling. U kunt ons werk zeer vergemakkelijken door Uw bijdrage vroegtijdig aan ons over te maken. Uw lidmaatschaps-, resp. gezins-kaart wordt U daarna prompt toegezonden.
Bezoekers van de thema-middag op 20 november a.s. kunnen ter plekke hun contributie 1983 betalen en hun kaart meenemen. Dat bespaart U moeite en de Vereniging porto-kosten! Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
Eventuele opzegging van lidmaatschap dient vóór 1 december te gebeuren. Maar waarom Uw steun staken aan het Museum, dat nu meer dan ooit gebaat is bij een groot leden-aantal van onze Vereniging? U weet dat de helft van alle contributies rechtstreeks aan het Museum wordt afgedragen!

In Memoriam Mr.P. A.Hyatt.
Ons bereikte het bericht dat in zijn woonplaats South Coogee in Australië is overleden ons lid en Arnhem-veteraan Mr.P.A.Hyatt.
Verkoop van souvenirs door de Vereniging werd groot succes.
Tijdens de Airborne Wandeltocht op 4 september j.1. te Oosterbeek heeft de Vereniging voor ruim ƒ 2000,- aan souvenirs verkocht. Daartoe was op het kruispunt bij.Schoonoord een stand ingericht, bemand door de dames De Langen en Smit en de heren Smits, Hendriks, De Ruyter en Erik de Ruyter. Aan artikelen van het Airborne Museum werd voor ƒ 1698,05 ver-kocht. Verkoop van een speciaal voor onze Vereniging door de heer De Ruyter ontworpen, sticker leverde een bedrag van ƒ 411,15 op. Tevens werd reclame gemaakt voor de Vereni-ging, hetgeen 13 nieuwe leden opleverde. Wegens dit grote succes is besloten om tijdens de Airborne Wandeltocht I983 opnieuw een stand in te richten.
Schenking van dagboek.
Een van onze leden, de heer C. van het Kaar, M.B.E. , die in september 1944 als liaison officer was verbonden aan de 43e Wessex Divisie, heeft zijn dagboek, dat loopt van 14 sep-tember 1944 tot 3 december 1944, aan onze Vereniging geschonken.
Uitreiking Poolse onderscheidingen in het Airbome Museum.
Op zaterdag 18 september vond in het Airborne Museum een korte plechtigheid plaats, waar-bij Captain Z.Gasowski als vertegenwoordiger van de voormalige Eerste Onafhankelijke
Poolse Parachutisten Brigade enige Poolse onderscheidingen uitreikte aan vier Nederlanders en vier in Nederland wonende Polen. De burgemeester van de gemeente Renkum, jhr.mr.H.G. van Holthe tot Echten, ontving een Poolse para-badge in goud. Mevrouw A.W.Winkler-Koert van de Stichting “Lest We Forget”, de heer W.Boersma van de Stichting Airborne Museum, en de heer A.J.Baltussen van het Comité Driel-Polen kregen een zilveren para-badge. Allen ontvingen de onderscheiding als dank voor het vele werk dat zij hebben verricht voor de organisatie van de jaarlijkse Airborne -herdenkingen.
De onderscheidenen zijn allen lid van onze Vereniging.
Dr.Lipmann Kessel schenkt zijn medailles aan het Airbome Museum.
Bij de vele oud-strijders die dit jaar de herdenking in Arnhem bijwoonden was ook de En-gelse arts Dr.Lipmann Kessel. Op zondag 19 september bracht hij een kort bezoek aan het Airborne Museum, waarbij hij zijn “medal-set” ten geschenke gaf.
In september 1944 was Dr.Lipmann Kessel als arts ingedeeld bij de lóth Parachute Field Ambulance. Na de gevechten werd hij als krijgsgevangene getransporteerd naar Apeldoorn.
Hij wist te ontsnappen en werd vervolgens door Nederlandse verzetsmensen naar bevrijd ge-bied gebracht. Onder het pseudoniem “Daniël Paul” publiceerde hij, samen met John St.John, in 1958 het boek “Surgeon at Arms”, dat in Nederland uitkwam onder de titel “Een chirurg valt uit de lucht”. Latere herdrukken van dit boek verschenen onder zijn eigen naam.
Uniek instrument aan de verzameling van het Museum toegevoegd.
Het Airborne Museum is onlangs in het bezit gekomen van een zeer byzonder instrument, dat de naam draagt “Horsa I, C.G. & Weight Determinator” (C.G. staat voor Centre of Gravity = zwaartepunt). Hiermee kon men nauwkeurig vaststellen hoe de lading over een Horsa-zweef- vliegtuig moest worden verdeeld. Het instrument bestaat uit een aluminium plaat in de vorm van een lengtedoorsnede van een Horsa. De plaat kan worden bevestigd aan een weeg¬machine. In de plaat zijn een groot aantal gaatjes geboord, waarin metalen schijfjes van verschillend gewicht kunnen worden geschroefd. De gewichtjes kunnen zodanig over de plaat worden verdeeld dat het geheel in balans is. Door in verhouding dezelfde verdeling toe te passen bij het beladen van de echte Horsa, bereikte men dat het zweefvliegtuig tiidens de vlucht in balans bleef. e s J
In de practijk ging het beladen van een Horsa vaak echter veel eenvoudiger in zijn werk zonder dat dit instrument eraan te pas kwam. Dan werd eerst het gedeelte achter de vleu- geld beladen, totdat het voorwiel van de grond kwam, en vervolgens werd het voorste deel van de Horsa geladen.
Het instrument is erg zeldzaam. Voor zover bekend staat het enige andere het “Museum of Army Flying” in Middle Wallop, Engeland.

Film over de Britse Medische Dienst tijdens de Slag bi j Arnhem.
In de eerste week van october heeft een filmploeg van “Services Sound and Vision Corpo-ration” van het Britse Ministerie van Defensie opnamen gemaakt voor een film over de
Medische dienst tijdens de Slag bij Arnhem. De filmploeg werd geassisteerd en begeleid
door de Engelse arts Stuart Mawson, auteur van het boek “Arnhem Doctor” (zie: Nieuwsbrief No.6). De film is grotendeels gebaseerd op zijn ervaringen. Het accent wordt ge-
legd, op de moeilijke en vaak chaotische omstandigheden waaronder de Britse artsen in september 1944 in Arnhem en Oosterbeek hebben moeten werken. De meeste hospitalen en verbandposten lagen in de frontlinie. Electriciteit en water ontbraken in veel gevallen en er was al vrij snel een tekort aan verbandmiddelen en medicijnen. De artsen voerden hun operaties vaak uit met de meest primitieve hulpmiddelen en er moest voortdurend wor-den geïmproviseerd. Voor jonge artsen zoals Mawson, die nog weinig front-ervaring had¬den en nauwelijks waren voorbereid op dergelijke werkomstandigheden, was dit een zware opgave. De film die nu wordt gemaakt is dan ook bedoeld om jonge Britse legerartsen, die een opleiding volgen aan de “Royal Army Medical School” in Aldershot, met dit aspect van hun toekomstig beroep kennis te laten maken. Het hoofd van de Royal Army Medical School, Colonel C.Ticehurst, treedt op als adviseur bij deze film.
Het merendeel van de opnamen werd gemaakt in Hartenstein, bij Schoonoord, de Tafelberg, de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek en in het St.Elisabeth’s Gasthuis en op de Hulkesteinseweg in Arnhem.
Wij hopen deze film op één van onze toekomstige thema-middagen te kunnen vertonen.


De filmploeg in actie voor Hartenstein:
V 1 n r • C. Wilson (producer), Colonel C.Ticehurst (Hoofd Opleidingsinstituut voor
Britse legerartsen), P.Hopkinson (regisseur), Dr. Stuart Mawson, P.Fumey (geluidsman),
T.Paynter(cameraman) en J.Randall (belichter). (foto: B. de Reus)
Tuinman van Hartenstein nam afscheid.
Op 1 october j.l. nam de heer E.Gerritsen afscheid als tuinman van Park Hartenstein. Al in 1950 hielp Egbert Gerritsen bij het herstel van het in de oorlog zo zwaar beschadigde park en sinds 1961 was hij vaste tuinman van Hartenstein. Vooral sinds 1978, toen het
Airborne Museum in Huize Hartenstein werd gevestigd, nam het bezoek aan het Park sterk toe. Dankzij de grote zorg, die de heer Gerritsen al die jaren aan het onderhoud besteedde, kunnen wij genieten van dit fraaie, voor Oosterbeek zo karakteristieke park.

Plannen voor een nieuw “Airborne Museum” bij Nijmegen.
Op 5 mei van dit jaar werd een Stichting in het leven geroepen onder de naam “Stichting Bevrijdingsmuseum 1944”, met als doelstelling: “het oprichten en instandhouden van een historisch museum rond de bevrijding van het Rijk van Nijmegen in september 1944”. Het initiatief tot de oprichting van een museum werd genomen door een aantal oud-strijders van de 82nd Airborne Division, die op 17 september 1944 met haar onverwachte. komst de bevrijding van deze streek inleidde. Een delegatie van hun Association kwam in septem¬ber 1981 naar Nederland om de plannen te bespreken. Organisaties van het voormalige U.S. Troop Carrier Command sloten zich hierbij aan. In Nederland wil de Stichting haar doel-stellingen verwezenlijken in goede verstandhouding met het Airborne Museum in Oosterbeek en met de Vereniging van Airborne Vrienden in Eindhoven. Zij hoopt op uitgebreide steun van velen in het Rijk van Nijmegen en daarbuiten, opdat de plannen voor dit nieuwe Air-borne Museum spoedig kunnen worden gerealiseerd.
Heruitgave van het boek “Arnhem September 1944”.
In 1969 verscheen het boek “Arnhem September 1944”, samengesteld door Drs. P. R. A. van Idde- kinge, historicus bij het Gemeente-Archief in Arnhem. Het boek was al enige tijd uitver¬kocht en het is een goede gedachte geweest om het te herdrukken. In het boek wordt aan de hand van veel foto’s en een korte, sobere tekst een overzicht gegeven van de gebeurtenis¬sen in Arnhem en Oosterbeek in september 1944. Het accent wordt gelegd op de gevechten in Arnhem zelf, waarbij de mislukte poging om op dinsdagochtend 19 september met enkele bataljons de brug te bereiken via Onderlangs en Bovenover centraal staat.
Van de strijd in dit deel van Arnhem was door twee Duitse legerfotografen een uitgebreide serie foto’s gemaakt, die in 1967 uit het Bundesarchiv in Koblenz tevoorschijn kwamen. Daardoor was het mogelijk om letterlijk een beeld te geven van wat zich in de ochtend van die dinsdag in Arnhem heeft afgespeeld. “Arnhem September 1944” heeft zowel een Neder-landse als een Engelse tekst. Deze heruitgave werd verzorgd door boekhandel/uitgever!j Gijsbers & Van Loon in Arnhem en kost ƒ 24,75. Het boek is ook verkrijgbaar in het Air-borne Museum.
Nieuw boek over de gebeurtenissen in de Over-Betuwe, september 1944 – juni 1945.
Het gebied tussen Arnhem en Nijmegen is tijdens en na de Slag bij Arnhem het toneel ge-weest van veel oorlogsgeweld, gepaard gaand met veel verliezen aan mensenlevens en met grote verwoestingen. Die periode is nu beschreven in het boek “Het Manneneiland” door Hen Bollen en Herman Jansen.
Het eerste gedeelte van het boek gaat over de pogingen van de Geallieerde troepen om de ingesloten Eerste Britse Airborne Divisie bij Arnhem te bereiken. Centraal staan hierbij de gevechten om de Waalbrug, de oversteek van de Waal door Amerikaanse parachutisten op 20 september, het verhaal van de eerste Britse tanks die de Waalbrug over wisten te ko¬men en de raadsels rond het niet-opblazen van de Waalbrug.
Als een opmars via Eist niet mogelijk blijkt, weet de 43e Wessex Divisie na veel moeite via Valburg de op 21 september bij Driel gelande Poolse parachutisten te bereiken. Polen en troepen van het Dorsetshire Regiment proberen dan de bij Oosterbeek ingesloten Britten te versterken. Deze pogingen hebben echter weinig succes. In de nacht van 25 op 26 sep-tember trekken de restanten van de Britse luchtlandingsdivisie zich terug over de Rijn. Vanaf dat moment proberen de Duitsers het kleine Geallieerde bruggehoofd in de Betuwe te veroveren. Zij doen ook verschillende pogingen om de Waalbrug bij Nijmegen te vernielen, zelfs met behulp van speciaal opgeleide kikvorsmannen en eenmansduikboten. Het kwets¬bare bruggehoofd blijft echter in Geallieerde handen.
Voor de burgerbevolking wordt het leven echter vrijwel onhoudbaar, vooral als de Duitsers begin december de Betuwe onder water laten lopen. Op last van de Geallieerden wordt de bevolking geëvacueerd. Uiteindelijk blijven slechts ca. 1000 mannen achter. Hun avonturen, leven en werken in dit barre, onder water gelopen gebied vormen het onderwerp van de rest van het boek. “Het Manneneiland” is een uitgave van TERRA in Zutphen en kost ƒ 39,-.
Nieuwsbrief No. 9-
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in januari 1983.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Met het oog op de naderende Algemene Ledenvergadering in maart is het goed nog eens duidelijk te wijzen op de manier waarop het Airborne Museum en onze Vereniging in re-latie tot elkaar staan. Uit gesprekken en vragen blijkt namelijk, dat velen nog on-voldoende het verschil beseffen tussen de “Stichting Airborne Museum” en de “Vereniging Vrienden van het Airborne Museum”.
De Stichting is in het leven geroepen om het Airborne Museum in stand te houden. Het bestuur van de Stichting beheert het Museum en bepaalt de beleidslijnen t.a.v. interne en externe zaken en activiteiten.
De activiteiten van de Vereniging zijn vooral gericht op het wekken van belangstelling voor het Airborne Museum en het verlenen, indien mogelijk en gewenst, van steun en bij¬stand aan de Stichting Airborne Museum. Met nadruk wijs ik erop dat de Vereniging niet actief betrokken is bij de inrichting of het beheer van het Airborne Museum.
Via onze adviseur, de heer W.J.M.Duyts, die tevens secretaris is van het Stichtings-bestuur, onderhouden beide besturen contact met elkaar. Tussen de Stichting en de Ver-eniging bestaat een vriendschapsband, maar ieder functioneert zelfstandig en heeft een eigen verantwoordelijkheid. Als vriend kan en mag onze Vereniging adviezen geven, sug-gesties doen of, indien nodig, materiële of personele hulp aanbieden. Als vriend kan het Stichtingsbestuur onze suggesties, aanbiedingen etc., al dan niet gewijzigd, over-nemen of afwijzen. Dit geldt evenzeer in omgekeerde richting.
Ik hoop dat door het bovenstaande ieder misverstand over dit aspect uit de wereld is geholpen. Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!
Drs. J.Smits, voorzitter.
3e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de Je Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar-vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 2e Algemene Ledenvergadering op 20 maart 1982
3. Algemeen Verslag 1982
4. Financieel Verslag en Begroting 1983
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming leden Kascommissie
7. Rondvraag
8. Afscheid aftredend bestuurslid
9. Sluiting.
Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn: de heer J.A.Eykelhoff (herkies¬baar) en mevrouw J.Smit-Duchateau (niet herkiesbaar). Het bestuur stelt candidaat:
a. de heer J.A.Eykelhoff
b. de heer C. van Roekel, Benedendorpsweg 119, 6862 WE Oosterbeek.
Volgens art. 8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht

daartoe dient uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering schriftelijk bij de Secretaris te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver-klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór aanvang van de Vergadering zal voor de leden het Verslag van de Kas-commissie ter inzage liggen.
Vertoning van de film “Airdrop at Arnhem”.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal een Amerikaanse film-documentaire over “Operatie Market Garden” worden vertoond. Het commentaar bij deze film, die ca. een half uur duurt, wordt gesproken door de bekende C.B.S.-reporter Walter Cronkite.
In september 1944 versloeg Cronkite als jong oorlogscorrespondent de landingen van de 101ste Amerikaanse Airborne Divisie bij Eindhoven.
Jaarverslag over 1982.
Het ledental steeg weer: op december 1982 telde de Vereniging 483 leden in binnen- en buitenland (vorig jaar: 37^)-
De 2e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 20 maart. (Voor een uitgebreid verslag van deze vergadering: zie Nieuwsbrief No. 6 van juni 1982). Na afloop een film.
In 1982 verschenen vier Nieuwsbrieven, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave. De Engelse vertaling was in handen van mevrouw S.Beek-Hobart (3 nummers) en de heer drs. A.Groeneweg (1 nummer).
Er werden 2 thema-middagen georganiseerd. Op 26 juni leidden de heren Groeneweg, Van Roekel en Voskuil een wandeling langs een aantal punten in Oosterbeek waar in 1944 zwaar was gevochten. Op 20 november hield de heer W.Boersma een lezing over de radioverbin¬dingen tijdens de Slag bij Arnhem, gevolgd door de vertoning van twee films.
Beide middagen trokken veel bezoekers: resp. 120 en 160 leden waren aanwezig. Vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brittannië is Mr.A.Maynard, M.B.E. Namens de Stichting Airborne Museum treedt de heer W.J.M.Duyts op als onze adviseur.
In Memoriam de heer P.Ch.Schijf.
Ons bereikte het bericht dat in Arnhem is overleden de heer P.Ch.Schijf in de ouderdom van 70 jaar. De heer Schijf was lid van onze Vereniging.
Nieuwe uitgave van Frost’s boek “A Drop Too Many”.
In I98O verscheen “A Drop Too Many”, waarin John Frost zijn belevenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Onlangs kwam een tweede, aangevulde editie uit.
Frost was bij het uitbreken van de oorlog in Irak. Na zijn terugkeer in Engeland nam hij dienst als parachutist. Hij kreeg grote bekendheid toen hij in februari 1942 een succesvolle parachutisten-aanval leidde op een radarstation bij Bruneval in Frankrijk. In november 1942 nam Frost als commandant van het 2de Bataljon Parachutisten deel aan de eerste grote Britse luchtlandings-operatie in Noord-Afrika. Vervolgens maakte Frost’s 2de Bataljon deel uit van de luchtlandingstroepen die in juli 1943 landden op Sicilië. Hierna volgde een periode van training in Engeland.
Op 17 september 1944 sprong Frost met zijn 2de Bataljon af boven de bouwlanden bij Wolf- heze. Diezelfde avond bereikte hij met zijn mannen de verkeersbrug in Arnhem, De volgen¬de dagen leidde hij de verdediging van het kleine bruggehoofd rond de noordelijke oprit tegen de zware Duitse aanvallen. Noch het 2de Leger, noch de rest van de 1ste Britse Airborne Divisie kon Frost’s troepen ontzetten. Op 20 september werd Frost gewond en werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. Hier eindigt de eerste editie van zijn boek. In de tweede editie voegt hij enkele hoofdstukken toe over de tijd na de oorlog, de jaarlijkse herdenkingen in Arnhem en de verfilming van Ryan’s boek “A Bridge Too Far”, waarbij hij als adviseur optrad. In het laatste hoofdstuk, “Last Thoughts”, laat Frost nog eens de fouten de revue passeren, die volgens hem hebben bijgedragen tot het mis¬lukken van de Slag bij Arnhem, Hoewel Frost’s boek in de eerste plaats een persoonlijk verslag is, kan het tevens wor¬den gezien als de geschiedenis van het 2de Bataljon Parachutisten in oorlogstijd.
Deze tweede editie verscheen in 1982 bij Buchan & Enright, Publishers, te Londen. Het boek kost in Nederland ƒ 48.-

Balans per 31 december 1982
ACTIVA
PASSIVA
Kas
Bank
Giro
Sterrekening R.P.S.
Contributies (te ontvangen)
Schenkingen (” ” )
f 349,25
40,41
– 8.224,72
– 6.315,29
340,—
930,—
Kapitaal f
Stichting Airborne Museum
Contributies (vooruitontvangen ) –
Schenkingen ( ” )-
6.669,92
3.269,05
5.676,20
584,50
ƒ 16.199,67
ƒ 16.199,67
Exploitatierekening 1982
LASTEN BATEN
Begroting Boekjaar Begroting Boekjaar
1982 1982 1982 1982
Afdracht Stichting f
Airborne Museum J Porti, telefoonkst.- Diverse kosten Drukwerk en kan-toorbehoeften Kosten diverse ac¬tiviteiten
Saldo
3.175,– ƒ 3.257,05
1.150,— -. 1.142,55
400,— – 151,70
1.500,— – 2.315,78
350,— –
225,— – 3.266,53
6.800,— ƒ 10.133,61
Contributies
Giften
Rente
Contributie leden Gr.Brittannië
Giften idem
Inkomsten activi-teiten
Diverse inkomsten
f 6.375,– ƒ 6.764,10
-,— – 1.111,30 125,— – 382,73
300,— – 340,—
– 930,—
– 333,85
-,— – 271,63
ƒ 6.800,— ƒ 10.133,61
ƒ
Begroting 1983
LASTEN
BATEN
Afdracht Stichting Air- f Q RVI Contributies ƒ 7.900,—
bome Museum J Giften — p.m.
Porti, telefoonkosten — 1.300,— Rente — 200,—
Diverse kosten – 250,— Contributie leden Gr.Britt. — 300,—
Drukwerk en kantoorbehoeften — 3′. 000,— Giften idem — p.m.
Inkomsten uit activiteiten — 200,—
Saldo – 500,— Diverse inkomsten – 300,—
Saldo ƒ 8.900,— ƒ 8.900,—
Bericht van de Penningmeester.
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1983 (met in veel gevallen nog een extra bijdrage!) en wij zijn daarvoor zeer erkentelijk.
Vriendelijk verzoeken wij de leden, die hun contributie voor 1983 nog niet overmaakten, dit zo spoedig mogelijk te doen met gebruikmaking van de accept-girokaart die speciaal voor hen bij deze Nieuwsbrief wordt meegezonden.
Bij voorbaat veel dank voor Uw medewerking.
H.A.Hendriks, penningmeester.

Nieuw fotoboek over door de oorlog geschonden dorpen op de Zuid-Veluwe.
In augustus 1980 verscheen het fotoboek “Oosterbeek Verwoest, 1944 – 1945 > dat werd samengesteld door de heer G.H.Maassen. Uit de foto’s blijkt hoe groot de verwoestingen waren in het dorp Oosterbeek, waar zich het belangrijkste deel van de Slag bij Arnhem had afgespeeld. Maar ook de andere dorpen in de omgeving hadden zwaar geleden van e oorlog en daarvan zijn eveneens foto’s bewaard gebleven. Een deel hiervan is nu ge-bundeld in het boek “Vier geschonden dorpen, Doorwerth/Heveadorp, Heelsum, Renkum, Wolfheze in 1945”, door G.H.Maassen.
De schade in deze dorpen en in de nabijgelegen natuurgebieden was voor een belangrijk deel het gevolg van de Geallieerde beschietingen op de door de Duitsers in een ver-dedigingslinie herschapen Zuid-Veluwe. Plunderingen en zinloze vernielingen van huizen en gebouwen droegen nog extra bij aan de troosteloze aanblik die het gebied in 1945 bood. De beschrijving van de foto’s is door de samensteller met veel zorg uitgevoerd. Niet alleen is de locatie zo exact mogelijk aangeduid, maar ook andere gegevens over de af- gebeelde plaatsen zijn, voor zover relevant, vermeld.
“Vier geschonden dorpen” verscheen bij Uitgeverij Hoog en Laag B.V. te Oosterbeek en kost ƒ 17,-. Het boek is ook verkrijgbaar in het Airborne Museum.
De kluis van Hartenstein na veertig jaar geopend.
In een meer dan twaalf uur durende operatie is op zaterdag 30 october j.1. de stalen deur van de kluis in de kelder van Huize Hartenstein geopend.
Ca. veertig jaar was deze deur gesloten geweest, omdat de sleutel in het begin van de oorlog was zoekgeraakt. Gedurende de oorlog hebben de Duitsers geprobeerd de stalen deur met springstof te openen. Deze poging mislukte en bovendien werden zowel de deur als de stalen sponning door de ontploffing ontzet. Vervolgens hakte men een gat in de zijmuur van de kluis, waarna de stalen binnenplaat met springstof werd verwijderd. Door het zo ontstane gat kon de kluis worden leeggehaald.
Ditzelfde gat werd in october j.1. opnieuw gebruikt om in de kluis te kunnen komen.
Sloten-specialist Wim van der Hoogen uit Arnhem zaagde, staande in de kluis, de brand-vrije binnendeur open om bij het slot-mechanisme te kunnen komen. Toen dit mechanisme was losgemaakt, bleek de deur echter nog niet open te gaan, omdat hij klem zat in de sponning.
Uren zijn de heren Wim van der Hoogen, Martijn Toebosch van de firma Van Amerongen uit Arnhem en Berry de Reus met pers-apparatuur bezig geweest de deur open te krijgen, hetgeen uiteindelijk na veel moeite lukte,
De kluisdeur wordt nu weer gerepareerd en voorzien van een nieuw slot. De kluis zelf is geheel schoongemaakt en hersteld en zal worden gebruikt voor het bewaren van het archief.
Kolonel Geoffrey Powell schrijft boek over “Operatie Market Garden”.
Kolonel b.d. Geoffrey Powell is bezig met het verzamelen van gegevens voor een nieuw boek over “Operatie Market Garden”. Powell bezocht daartoe o.a. het Airborne Museum in Oosterbeek om rapporten en foto’s door te nemen. Ook bezocht hij Nijmegen en Eindhoven.
In september 1944 was Powell compagnies-commandant van de C-compagnie van het 156ste Parachutisten Bataljon, dat op 18 september 1944 afsprong boven de Ginkelse Heide en dat vervolgens deelnam aan de gevechten in Oosterbeek.
Onder het pseudoniem “Tom Angus” publiceerde hij in 1976 het boek “Men at Arnhem”
In 1979 verscheen een Nederlandse vertaling, getiteld “De helden van Arnhem”, dat, samen met het boek “Een chirurg valt uit de lucht” van Lipmann Kessel en John St.John door Omega Boek in Amsterdam werd uitgegeven in één band onder de titel “Van de hemel in de hel”, (zie ook Nieuwsbrief No. 8 blz. 2).
Powell’s nieuwe boek over “Operatie Market Garden” zal verschijnen in 1984.
Nieuwsbrief No. 10.
De volgende Nieuwsbrief zal vermoedelijk in mei a.s. verschijnen.
R.P.G.A.Voskuil.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,

De derde Algemene Ledenvergadering op 12 maart j.1. werd goed bezocht.Uit bijna alle delen van het land waren leden aanwezig.Ook onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië Mr.J.Maynard,was er speciaal voor uit Londen overgekomen.

Het bestuur is verheugd over deze belangstelling,evenals over de toename van het aan­tal leden.Door deze groeiende belangstelling kan de vereniging haar aktiviteiten voortzetten en zelfs uitbreiden.Wij hopen hierbij ook dit jaar weer op Uw steun te mogen rekenen!

Zoals U weet heeft mevrouw J.Smit-Duchateau tijdens de Algemene Ledenvergadering af­scheid genomen als bestuurslid.Enthousiast, altijd bereid in actie te komen en onver­moeibaar heeft ze zich ingezet voor de Vereniging;in het bijzonder voor de leden­administratie en voor de layout van de Nieuwsbrief.Wij zijn haar zeer veel dank ver­schuldigd en willen haar graag ook op deze plaats nogmaals hartelijk danken.

Zij is in het bestuur opgevolgd door de heer C.van Roekel,die zich vooral,samen met de heer Voskuil,zal bezig houden met de Nieuwsbrief.

Voor dit jaar zijn een tweetal thema-middagen in voorbereiding.Verder zal de Vereni­ging” naar buiten”optreden op de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht op de vlieg­basis Deelen(9,10 en 11 juni a.s.) en bij de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek op 3 september a.s.Ten bate van het Airbornemuseum zullen artikelen uit de winkel van het museum worden verkocht.Tevens zullen te koop zijn twee verschillende stickers en een poster,welke door de Vereniging worden uitgebracht.Op Deelen zal bovendien nog een speciale,voor de Vereniging ontworpen herdenkings-enveloppe te koop zijn.

Op deze wijze willen wij belangstelling wekken voor en steun verlenen aan het Air­borne Museum.

Drs.J.Smits,voorzitter.

Van de redactie:

Voor U ligt nummer 10 van onze Nieuwsbrief.Het verschijnen van dit “jubileumnummer” vindt plaats kort na het Eerste Lustrum van het Airborne Museum in Huize Hartenstein. Op 11 mei 1978 werd het Museum in haar huidige behuizing geopend.Sinds de opening heeft het Museum niet over gebrek aan bezoek te klagen gehad.In het Airborne Museum zelf is men voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van de collectie.Veel bezoekers laten het dan ook niet bij één bezoek,maar komen regelmatig terug.

Dit alles is voor een belangrijk deel te danken aan het enthousiasme en de inzet van het bestuur en de medewerkers van het Museum.Vele van hen hebben in de afgelopen vijf jaar een groot deel van hun (vrije) tijd gegeven om het Airborne Museum te ma­ken tot wat het nu is.

Ook de Vereniging deelt in de toename van de belangstelling voor de gebeurtenissen van september 1944.Het aantal leden vertoont een constante stijging.

Door middel van de Nieuwsbrief trachten we onze leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het Airborne Museum.Wij willen nu gaan proberen om in de Nieuws­brief ook informatie op te nemen over aspecten van de Slag bij Arnhem,die in andere publicaties nog niet of nauwelijks zijn behandeld,en waarover vragen bestaan.

We zullen dit doen door het regelmatig uitgeven van bijbladen,die bij de Nieuwsbrief
zullen worden gevoegd.Ons bestuurslid de heer C.van Roekel zal dit gaan verzorgen. Wij hopen dat de leden zelf ook regelmatig een bijdrage zullen leveren aan deze vorm van documentatie en dat dit experiment een succes zal worden.

R.P.G.A.Voskuil.

In memoriam de heer Robert Reinier Schuring.

Ons bereikte het bericht dat op jeugdige leeftijd is overleden de heer R.R.Schuring. De heer Schuring was lid van onze Vereniging.

Koninklijke Onderscheidingen.

Op 30 april j.1.hebben jhr.mr.H.G.van Holthe tot Echten,voorzitter van de Stichting Airbomemuseum,de heer W.Boersma,bestuurslid van de Stichting Airborne Museum en de Heer C.van Roekel,bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airbornemuseum en en part-time medewerker,een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Mede uit naam van haar leden wil het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Air­borne Museum hierbij gaarne de drie heren van harte gelukwensen met deze onderschei­ding.

Themadag op 2 juli a.s.

Op zaterdag,2 juli a.s. zal een excursie per bus plaatsvinden voor leden van onze Vereniging.Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur: Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Airborne Museum.

10.30  – 11.00 uur: De deelnemers krijgen de gelegenheid kennis te maken met de

nieuwe audio-visuele presentatie bij de maquette.

11.00 uur        : Vertrek van de bus naar Wolfheze en Heelsum.In deze omgeving zul­

len een aantal plaatsen worden bezocht die tijdens en kort na de landingen een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het een en ander zal worden verduidelijkt met grond-en luchtfoto’s, waarvan een aantal kortgeleden zijn verkregen.

Indien het weer het toelaat zal een korte wandeling worden ge­maakt.

13.00 uur        : Lunch in Restaurant West-End.

14.00 uur        : Bezoek aan de Ginkelse Heide.

15.30  uur        : Bezoek aan het “Verbindingsmuseum” in Ede.In dit museum is een

grote collectie historische militaire zend-en ontvangstapparatuur tentoongesteld.De heer W.Boersma zal als vervolg op zijn in novem­ber gehouden lezing een rondleiding verzorgen,waarbij in het Lij­der aandacht zal worden besteed aan de apparatuur die tijden de Slag bij Arnhem is gebruikt.

ca.17.00 uur : Terugkomst bij het Airborne Museum in Oosterbeek.

De kosten van deze excursie bedragen f.25,- per persoon.Bij dit bedrag zijn de kosten van de lunch en van een excursiegids inbegrepen.Het bedrag moet uiterlijk voor 20 juni a.s. zijn overgemaakt op gironummer op gironummer 4403641 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Airbornemuseum te. Oosterbeek,onder vermelding van “Themamiddag”.

Er is plaats voor maximaal 45 deelnemers.Inschrijvingen zullen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.Bij ruime overschrijding van het aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat de excursie zal worden herhaald.

Tot ziens op 2 juli!

Enkele punten uit de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.1.

Naast de reeds hierboven door de voorzitter geschreven woorden over de afgelopen Algemene Ledenvergadering,moeten nog de volgende punten worden vermeld:

–  Er waren 78 leden aanwezig.

– Het Algemeen Verslag 1982,het Financieel Verslag 1982 en de Begroting 1983 werden zonder aanmerkingen aanvaard.

– Bestuursverkiezing.Aan de beurt van aftreden waren de heer Eykelhoff en mevrouw Smit-Duchateau.Mevrouw Smit-Duchateau stelde zich niet herkiesbaar.Aangezien door de leden geen tegencandidaten waren gesteld,werd de door het bestuur voorgestelde candidaat,de heer C.van Roekel,gekozen en werd de heer Eykelhoff herkozen.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:de heer J.Smits,voorzitter;de heer J.A. Eykelhoff,vice-voorzitter;mevrouw J.M.de Langen,secretaris;de heer H.A.Hendriks
1e penningmeester;de heer R.Fennema,2e penningmeesterjde heer
de heer R.P.G.A.Voskuil,lid.- Kas commissie.De heer Kardol,die 2 jaar deel uitmaakte van de
De heren van Soest en Bekkers verklaarden zich bereid nog een
als reserve gaf zich op de heer O.Luursema.Hij zal in 1984 de
dan aftredende lid van de kascommissie.
C.van Roekel,lid;

kascommissie,trad af.
jaar zitting te nemen,
plaats innemen van het
Tex Banwell overhandigt zijn battledress aan directeur Wilhelm.(foto:B.de Reus.)
Tex Banwell schenkt zijn battledress;

Mr.Keith (Tex) Banwell heeft de battledress,die hij tijdens de Slag om Arnhem had gedragen en die hij zorgvuldig had bewaard,geschonken aan het Airbomemuseum. Tex Banwell diende bij het lOth. Parachute Batalion,dat op 18 september 1944 af­sprong boven de Ginkelse Heide.Ook na de oorlog heeft Banwell nog vele malen deel­genomen aan de droppings op de Ginkelse Heide tijdens de jaarlijkse september-herdenkingen.

Directeur Wilhelm:man achter de schermen.

De werkzaamheden in het Airborne Museum in Oosterbeek worden uitgevoerd door een staf van vaste-en parttime medewerkers.Aan het hoofd van deze staf staat al sinds 1 november 1979 directeur Wilhelm.Kolonel Wilhelm heeft een lange militaire loop­baan achter de rug.Al in het begin van de oorlog was hij aktief in het verzet.Nadat hij in 1942 door de Duitse “Sicherheits Dienst” was gearresteerd,bracht hij enige tijd door in het Arnhemse “Huis van Bewaring”.In november 1944 wist hij naar Enge­land te komen.Daar kwam hij bij het “Special Operations Executive ” (SOE) om te worden opgeleid voor speciale operaties.Op Ringway kreeg hij daarvoor een parachu­tistenopleiding.

In mei 1945 vertrok hij naar Ceylon,waar de SOE optrad onder de naam “Force 136”. In augustus 1945 werd Wilhelm met drie andere parachutisten van de “Anglo Dutch Countersection”van Force 136 gedropped boven Sumatra voor het verrichten van ver­kenningen en het verlenen van hulp aan krijgsgevangenen en burger-geïnterneerden. In april 1946 volgde een overplaatsing naar Batavia,waar hij in dienst kwam bij de
Militaire Inlichtingen Dienst.Een half jaar later werd hij geplaatst bij de Para­chutisten Opleidingsschool in Hollandia op het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. In 1948 keerde hij terug naar Nederland.Twee jaar later vertrok hij weer,dit keer naar Korea.Daar raakte hij tijdens een actie gewond.

Na terugkomst in Nederland diende hij ondermeer bij de staf van het Commando Taktische Luchtstrijdkrachten en het Directie Personeel van de Koninklijke Luchtmacht.

Voorts was hij commandant van de 3e groep Geleide Wapens en de Koninklijke Kader- school Luchtmacht.

In 1965 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en drie jaar later tot kolonel. Kolonel Wilhelm is drager van de parachutistenwing met gouden lauwerkrans voor het maken van operationele sprongen.

Hij is vele malen onderscheiden in binnen-en buitenland.

Open Dagen op de vliegbasis Deelen.

De Vereniging zal met een stand vertegenwoordigd zijn op de Open Dagen op de vlieg­basis Deelen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht op 9»10 en 11 juni a.s.

Mede in verband hiermee heeft het Bestuur een nieuwe sticker,een herdenkings-envelop- pe en een poster laten maken,die in genoemde stand verkocht zullen worden.

Op de sticker is een aantal Dakota’s in de lucht afgebeeld op een lichtblauwe achter­grond. Prijs f.1,- per stuk.

Op de herdenkingsenveloppe staat een luchtfoto van de gebombardeerde vliegbasis Deelen.Deze foto werd gemaakt op 6 september 1944,elf dagen voor het begin van “Ope­ratie Market Garden”.De enveloppe zal worden voorzien van een nog niet eerder gebruikt veldpoststempel.

Er zullen 100 enveloppen worden gereserveerd voor onze leden.Speciale prijs voor U f.4,- per stuk,inclusief verzendkosten.(één exemplaar per lid.)

De poster heeft als onderwerp “De start van Operatie Market” en toont in kleur een aantal Dakota’s klaar voor hun vertrek naar Nederland.Speciale prijs voor U f.5>- per stuk,inclusief verzendkosten.

U kunt deze artikelen bestellen door overmaking van het bedrag op onze girorekening nr 44o3641,onder vermelding van de gewenste artikelen en hun aantallen.

Na 11 juni zal e.e.a. U dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Mevrouw J.M.de Langen,le secretaris.

Nieuwe artikelen in de museum-winkel.

Sinds kort is in het Airborne Museum een nieuwe auto-sticker te koop. De sticker toont een lichtblauwe Pegasus op een paarsrode(maroon) achtergrond.Andere nieuwe artikelen zijn T-shirts,sweaters,shawls(speciaal ontwerp) en een tegeltje met de afbeelding van Huize Hartenstein.

Postzegelautomaat in het Museum.

Opveler verzoek is in de koffiekamer van het museum een postzegelautomaat opgehangen. Er zal tevens een brievenbus worden geplaatst.

Audio-Visuele Inleiding over Market-Garden.

De installatie van de apparatuur voor audio-visuele presentatie van de operatie Market-Garden nadert haar voltooiing.Deze door een computer gestuurde installatie geeft in Nederlands,Engels,Duits of Frans een overzicht van de gebeurtenissen in 1944,terwijl gelijktijdig door presentatie van dia’s en het oplichten van lampjes op de maquette een bijzonder goede inleiding wordt gegeven voor het verdere museum- bezoek.De Nederlandse versie is al enige tientallen keren gebruikt;de andere talen zullen ingevoerd worden als de onvermijdelijke kinderziekten zijn overwonnen.

Interessant boek herdrukt.

Een niet meer verkrijgbaar boek is herdrukt.Het betreft het door wijlen Th.A.Boeree geschreven “Kroniek van Ede” gedurende de bezettingstijd.Dit opnieuw door de fa. Gijsbers & Van Loon uitgegeven boek-bevat een uitgebreide documentatie over het ver­zet van de Nederlandse partizanen op de Veluwe,evenals de mislukte luchtlanding en de lotgevallen van de parachutisten op de Veluwe,Het boek is bij de uitgever en in de boekhandel voor f.29,50 te koop.

Nieuwsbrief No 11.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in begin september.

Download nieuwsbrief