Excursie in juni a.s. gaat deels per boot.
Sinds afgelopen oktober wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de dag- excursie, die dit jaar zal plaats vinden op zondag 10 juni.
Dat de excursie dit keer op zondag wordt gehouden komt voort uit regelmatig herhaalde verzoeken van een groot aantal leden, die door hun werk of door andere omstandigheden nooit op zaterdag met een excursie mee kunnen.
Omdat onze Vereniging dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, heeft het bestuur gemeend de excursie een bijzonder karakter te geven.
Na ontvangst van de leden zal de tweede helft van de ochtend worden besteed aan een wandeling rond de noordelijke oprit van de John Frost brug in Arnhem, waarbij uitleg zal worden gegeven over de gevechten die daar tussen 17 en 21 september 1944 plaats vonden.
Na de wandeling volgt een lunch op een boot, die zal worden afgemeerd langs de Rijnkade bij de brug.
Om twee uur vertrekt de boot in de richting van Wageningen. Tijdens de boottocht zal worden gewezen op een groot aantal punten langs de rivier die tijdens de Slag om Arnhem en kort daarna een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarbij zal een uitgebreide excursiegids, die met veel kaarten en foto’s is geïllustreerd, als handleiding dienen. Punten waarop tijdens de boottocht zal worden gewezen zijn o.a. Onderlangs in Arnhem, de spoorbrug bij Oosterbeek, de oversteekplaats van de Polen en van de Dorsets, de plaats waar de restanten van de Eerste Britse Airborne Divisie zich over de Rijn terugtrokken, de oversteekplaats van “Operatie PEGASUS I”, etc.
Om ca. vijf uur meert de boot weer af bij de Rijnbrug in Arnhem.
Het gedetailleerde programma van deze bijzondere excursie, waarvan de heer Van Roekel de organisatie in handen heeft, zal in de volgende Nieuwsbrief worden opgenomen.
Hoewel de excursie pas in juni a.s. plaats vindt, is het nu al mogelijk om ervoor in te schrijven, om iedereen daarvoor ruim de tijd te geven. De prijs per persoon bedraagt f 37,50. Daarvoor krijgt U de excursie, de lunch en de excursiegids. Gezien het bijzondere karakter van deze dag is besloten dat leden, in beperkte mate, introducés voor deze excursie mogen inschrijven. Voor deze introducés dragen de kosten f 42,50. Leden hebben echter ten alle tijde voorrang bij de inschrijving.De kosten voor deelname kunnen worden gestort op postbanknummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van “Rijnexcursie”. De deelnemingskosten kunnen ook worden overgemaakt op het bankrekeningnummer 536621128 van de Vereniging. De sluitingsdatum voor de in¬schrijving is 20 mei.

10e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 10e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 24 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).
De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 9e Algemene Ledenvergadering op 11 maart 1989
3. Algemeen Verslag 1989
4. Financieel Verslag 1989 en Begroting 1990
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn mevr.J.M.de Langen en de heer W.T.de Ruyter. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen de leden tegenkandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver-klaring van de kandidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig. Een half uur voor de aanvang van de vergadering zullen de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het financiëel verslag 1989 en de Begroting 1990 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegezonden.
Presentatie van het boek over de Poolse Brigade na afloop van de Algemene Leden-vergadering .
Lang is er naar uitgekeken, maar nu staat het boek over de rol van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade dan eindelijk op het punt om te verschijnen. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 maart zal het door de Amerikaanse auteur George Cholwczynsky geschreven boek “De Polen van Driel” aan de leden worden gepresenteerd. Ieder lid van de Vereniging kan op die middag in het bezit komen van een exemplaar met een gesigneerd en genummerd ex- libris.
In het kader van deze presentatie zal de heer G.H.Maassen nog een korte “toegift” verzorgen op zijn lezing over de Poolse Para Brigade van 25 november j.1., ge-ïllustreerd met dia’s.
Een bespreking van het boek zal worden opgenomen in de volgende Nieuwsbrief.
Ochtend voor het uitwisselen van ideeën in het Airborne Museum.
Het is alweer enkele jaren geleden dat onze Vereniging een ochtend organiseerde waarop leden over verschillende onderwerpen van gedachten konden wisselen.
Gezien verschillende verzoeken gaat het bestuur opnieuw een dergelijke ochtend organiseren. Deze keer vindt die plaats op zaterdag 24 maart en gaat vooraf aan de Algemene Ledenvergadering, die ‘s middags wordt gehouden.
De speciale ochtend voor leden wordt georganiseerd in het Airborne Museum, dat hiervoor al om 10.00 uur opengaat. U kunt dan ook een kijkje nemen “achter de schermen” van het museum, zoals in de bibliotheek.
Leden die zich met een speciaal onderwerp bezig houden kunnen materiaal meebrengen en dat aan andere leden laten zien. Ook de Boekendienst zal met een uitgebreide tafel aanwezig zijn. Voor koffie zal worden gezorgd !
Themamiddag zeer goed bezocht.
Evenals vorig jaar werd ook deze keer de thema-middag, die op zaterdag 25 novem¬ber in het ELEKTRUM in Arnhem werd gehouden, door meer dan 200 leden bezocht.
De heer G.H.Maassen uit Oosterbeek vulde het eerste deel van de middag met een lezing over de rol van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade bij de Slag om Arnhem. Na de pauze volgde de vertoning van de videofilm “Blijvend in Herinnering”.


Ook de Poolse Para Brigade gebruikte handkarretjes van het type waarvan er onlangs een voor het Airborne Museum werd aangekocht, (foto: Collectie Airborne Museum).
Zeldzaam Brits handkarretje uit de Slag om Arnhem aangekocht.
Enige tijd geleden werd bij graafwerkzaamheden in een bos in de buurt van Ooster- beek een klein Brits handkarretje gevonden, dat bij de Slag om Arnhem dienst had gedaan voor het vervoer van uitrusting en munitie. Het karretje kon zowel met de hand worden voortbewogen, als achter een Jeep worden gekoppeld. Het verkeerde nog in redelijke staat en werd door de vinders zoveel mogelijk in de oorspronke¬lijke staat gerestaureerd. Toen het karretje door de eigenaars te koop werd aan¬geboden besloot de Vereniging het aan te kopen voor het Airborne Museum.
Een deel van de geldelijke gift van het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers, waarvan wij in de vorige Nieuwsbrief melding maakten, werd voor deze aankoop gebruikt. Op het karretje zal een plaatje worden bevestigd waarop dit zal worden vermeld.
Het karretje is inmiddels opgesteld in het grote diorama van de binnentrekkende Britse troepen in de kelder van het Airborne Museum.
Expositie over de Poolse Para Brigade.
Ter gelegenheid van het uitkomen van het boek “De Polen van Driel” zal in het Airborne Museum een tentoonstelling worden ingericht over de Poolse Para Brigade. Daarbij zal ook een belangrijk deel van de originele foto’s, die in het boek zijn opgenomen, worden tentoongesteld.
De expositie zal worden gehouden van midden april tot midden mei. De preciese data waren bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief nog niet bekend.
Bijzondere aanwinst.
Onlangs ontving het Airborne Museum van mevrouw Sophie Davies Coolegem uit Eindhoven een Eerste Communie jurkje van witte parachutezijde.

Jaarverslag 1989.
Ondanks het feit dat er 30 leden wegens het niet betalen van hun lidmaatschap moesten worden geschrapt, steeg het aantal leden tot 967; eind 1988 waren er 937 leden.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van acht van onze leden, de heren J.H.T.Kilian, Jhr.W.L.A.van Panhuys, H.Tolman, H.van Medenbach de Rooy, S.D.Schager, A.J.Hollingdale, A.Turner en N.F.Dellar.
In 1989 kwamen vier Nieuwsbrieven uit, met bij de laatste als bijlage een fotovel in kleur van de 45e herdenking van de Slag om Arnhem.
De verkoop van verenigingsartikelen liep ook in 1989 zeer goed, mede door de vijf nieuwe artikelen die voor de septemberherdenking in de verkoop kwamen.
De Vereniging ontving tijdens de septemberherdenking belangrijke geldelijke giften van het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers, de Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) en van de Thanet Branch.
Dit jaar werd ook weer bemiddeld bij het over laten komen van een tiental minder- valide veteranen voor de herdenkingen door de verzekeringsmaatschappij ”Het Zilveren Kruis”.
De themadagen waren weer een succes en werden zeer druk bezocht. Voor de excursie in mei was zoveel belangstelling dat deze excursie in september herhaald moest worden. Het Scholenproject werd ook dit jaar met veel succes voortgezet. Schenkingen aan het Museum waren o.a. een Britse vlammenwerper, een pop als bedieningsmanschap bij de vlammenwerper en een nieuwe vitrine. (M.de Langen).
Het Scholenproject.
In vorige jaren bleef het bezoek van scholen beperkt tot het niet zo drukke winterseizoen en de eerste voorjaarsmaanden. Dit jaar was de deelname aan het scholenproject zo groot dat zelfs in de drukke septemberdagen enige scholen aanwezig waren. Hierdoor kwam er onverwachts kontakt tussen de veteranen en de schooljeugd, hetgeen tot een enthousiaste uitwisseling van gedachten leidde. Dit jaar namen ongeveer 1800 leerlingen, zowel uit de hogere groepen van het basisonderwijs als van het voortgezet onderwijs, deel aan dit project. Opmerkelijk was dat een aanzienlijk aantal hiervan afkomstig was van scholen van ver buiten de regio, zoals uit Alkmaar, Holten en Almelo. (Chr.van Roekel).
Boek ”De Verloren Slag” verschenen.
Zes jaar na publicatie van het boek “The Devil’s Birthday” door Geoffery Powell in 1984, verscheen onlangs een Nederlandse vertaling van dit boek getiteld ”De Verloren Slag”.
Het is het eerste boek van een Britse schrijver dat het volledige verhaal van de gehele operatie vertelt. De auteur, die zelf bij Arnhem vocht, benadrukt de rol die gespeeld werd door de Amerikaanse 82e en 101e Luchtlandingsdivisies, XXX Corps, de Nederlanders, de Duitse verdedigers, de Britse le Luchtlandings¬divisie en de Poolse Parachutisten Brigade. Zijn boek is gebaseerd op diepgaande bestudering van militaire en politieke archiefstukken, persoonlijke verhalen en foto-archieven, maar ook op eigen ervaringen en ooggetuigeverslagen en op correspondentie met vele overlevenden.
Het boek, dat werd vertaald door drs.A.Groeneweg, is geïlustreerd met foto’s en kaarten. Het werd uitgegeven door Gysbers & Van Loon in Arnhem en kost f 58,-
Herdruk van het boek “De Zwarte Herfst”.
Van het in 1984 uitgegeven boek ”De Zwarte Herfst, Arnhem 1944″ door C.A.Dekkers en L.P.J.Vroemen, is een tweede druk met supplement verschenen. Deze tweede druk is een uitgave van Gysbers & Van Loon in Arnhem en kost f 44,75.
Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1990 nog niet hebben betaald worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Eem individueel lidmaatschap bedraagt f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.