8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 8e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon: 085-332046).
De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 7e Algemene Ledenvergadering op 28 maart 1987
3. Algemeen Verslag 1987
4. Financieel Verslag 1987 en Begroting 1988
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.Smits (voorzitter) en R.P.G.A.Voskuil (redacteur). Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste tien leden en vergezeld van een bereidver¬klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig. Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financiëel Ver¬slag 1987 en de Begroting 1988 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegezonden.
Vertoning van de film “Back to Arnhem”.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal de Britse video-documentaire “Back to Arnhem” worden vertoond. Deze documentaire handelt over het lst Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem. Centraal staan de belevenissen van Sgt.Henri Venes (A Troop) en Trooper Richard Minns (C Troop).
Bij de samenstelling van deze film hebben de makers op zeer realistische wijze een aantal incidenten,waarbij het RECCE Squadron betrokken was, gereconstrueerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van origineel filmmateriaal uit september 1944.
Brigadier Chatterton overleden.
Wij ontvingen het bericht dat op 11 novmber j.1. na een korte ziekte is overleden Brigadier George Chatterton OBE DSO (Retd.). Gedurende de oorlog commandeerde hij het Glider Pilot Regiment. In september 1983 trad Brigadier Chatterton op als leider van de “Pilgrimage” tijdens de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem.

Jaarverslag 1987.
Ondanks het feit dat ook dit jaar weer 24 leden moesten worden geschrapt wegens het niet betalen van het lidmaatschapsgeld, steeg het ledental tot 866. Eind 1986 had de Vereniging 820 leden. Zes van onze leden, de heren P.Dawson, J.Fox, E.J.Geurs, W.P. Kramer, C.M.v.d.Lee en J.Verhoeven, overleden helaas in 1987.
Evenals in de vorige jaren werden ook in 1987 vier Nieuwsbrieven uitgebracht.
De Themadag op 30 mei moest wegens overweldigende belangstelling herhaald worden op 3 oktober, terwijl ook de Themadag van 28 november uitstekend werd bezocht. Ca. 180 leden waren hierbij aanwezig.
De verkoop van Verenigingsartikelen liep zowel in de Museumwinkel als bij de diverse evenementen, waar we met een stand aanwezig waren, voortreffelijk. Verschillende artikelen zoals de beeldjes en de luchtfoto-poster zijn reeds uitverkocht.
De uitgave van het boekje “De Tommies komen” bleek een schot in de roos. De school-kinderen die het boekje ontvingen als dank voor hun bloemenhulde tijdens de herden-king in september, waren er erg blij mee. Ook de verkoop van het boekje loopt uit-stekend. Plannen om het boekje in het Engels uit te brengen zijn in een vergevorderd stadium.
Ook zullen in de naaste toekomst nieuwe artikelen door de Vereniging in de verkoop worden gebracht.
Het indertijd door ons opgezette “Scholenproject” is niet meer weg te denken uit de activiteiten die de Vereniging ontplooit om het Airborne Museum meer bekendheid te geven.
Schenkingen aan het Museum in het afgelopen jaar waren de etalagepoppen voor het geheel vernieuwde diorama in de kelder, een nieuwe vitrine voor het exposeren van explosieven en, dankzij ons “Stoelenproject”, een aantal mooie eiken stoelen.
Al met al was 1987 een goed jaar en we zien 1988 met vertrouwen tegemoet.(M.de L.)
Het “Stoelenproject”.
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van het overdragen van een tweetal stoelen op 16 september j.1. Als aanvulling opdat bericht kunnen wij U mededelen dat de stoel van het 156 Battalion, The Parachute Regiment werd aangeboden door Mr.Hector Montgomery en de stoel van het Ist Airborne Divisional Signal Regiment door de Old Comrades Association van de Airborne Signals.
Inmiddels is ook een stoel ontvangen die is opgedragen aan “The King’s Own Scottish Borderers of Ist Airborne Division, September 1944, 7th (Galloway) Battalion”.
Aanvulling van Generaal Urquhart op bericht in de vorige Nieuwsbrief.
In Nieuwsbrief No.28 stond een stukje over het bezoek dat Generaal Urquhart in september 1987 bracht aan het huis Zwarteweg 14 in Arnhem, waar hij zich in sep-tember 1944 enige tijd had moeten schuilhouden.
Als aanvulling op het artikeltje over dit bezoek schreef Generaal Urquhart ons: (vert.) “Vanaf het moment dat ik op zondagmiddag 17 september op weg was gegaan om de le Para Brigade op te zoeken, heb ik inderdaad 36 uur geen kontakt gehad met mijn hoofdkwartier, maar van die periode heb ik slechts 15 uur doorgebracht in het huis Zwarteweg 14.
Ik kan mij de exacte tijdstippen niet meer precies herinneren, maar de plaatsen waar ik in die periode achtereenvolgens ben geweest en de tijden die ik er heb doorgebracht zijn ongeveer de volgende:
– De nacht van 17 op 18 september: Met het hoofdkwartier van de 3e Para Brigade doorgebracht in een villa langs de Utrechtseweg, westelijk van Hartenstein, samen met Brigadier Lathbury.
– De morgen en het begin van de middag van 18 september: Met het hoofdkwartier van de 3e Para Brigade doorgebracht in een huis met drie verdiepingen aan de Utrechtseweg in Arnhem, enkele honderden meters westelijk van het St.Elisabeths Gasthuis, eveneens samen met Brigadier Lathbury.
– Het tweede deel van de middag en de daarop volgende nacht van 18 op 19 september zat ik met de Kapiteins Cleminson en Taylor in het huis Zwarteweg 14 Ik heb dat huis verlaten om ongeveer 6.30 uur in de ochtend van 19 september want ik arri-veerde op mijn hoofdkwartier, dat inmiddels in Hotel Hartenstein was gevestigd,
om 7.25 uur die ochtend”.


De heer Pit overhandigt een gesigneerd exemplaar van zijn boekje “Oorlog over Oosterbeek” aan Drs.A.Groeneweg van het bestuur van de Stichting Airborne Museum, (foto: B.de Reus)
Oud-Oosterbeker Hugo Pit bezoekt het Airborne Museum.
Een van de eerste boekjes die in Nederland na de oorlog over de Slag om Arnhem verscheen, was “Oorlog over Oosterbeek”, door de heer H.F.Pit (uitgegeven in Delft in 1946). In dit boekje beschrijft de heer Pit de gebeurtenissen in september 1944 zoals hij die meemaakte in en bij zijn huis aan de Jagerskamp in Oosterbeek.
Radio- en opnametechniek waren voor de jonge student elektrotechniek Hugo Pit een belangrijke hobby. In het huis van zijn vader had hij een complete opname-studio ingericht. Op 17 september, toen de luchtlandingen begonnen en tijdens de daarop volgende dagen maakte hij vanuit deze studio geluidsopnamen, die hij op grammofoon-platen vastlegde. Helaas werd tijdens een beschieting op 20 september het huis in brand geschoten, waarbij ook deze unieke opnamen verloren gingen. Wel was Hugo Pit zo koelbloedig om het afbranden van zijn huis op film vast te leggen en dat bijzon-dere stukje film is wel bewaard gebleven.
Op 30 december j.1. bezocht de heer Pit, die na de oorlog niet meer in Oosterbeek was gaan wonen, voor het eerst het Airborne Museum in Huize Hartenstein. Hij toonde zich zeer onder de indruk van het tentoongestelde materiaal. Ook was hij zeer ver-rast om te horen dat zijn boekje “Oorlog over Oosterbeek”, dat uiteraard niet ont-breekt in de bibliotheek van het Airborne Museum, nu antiquarisch is geworden en slechts zeer moeilijk verkrijgbaar is. In 1946 toonde geen enkele uitgever er be-langstelling voor en daarom gaf de heer Pit het boekje in eigen beheer uit.
Van het door hem vervaardigde filmpje uit 1944 heeft het Airborne Museum inmiddels een video-copie.
Nieuw bestuurslid voor de Stichting Airborne Museum.
Als nieuw lid van het stichtingsbestuur is benoemd Mr.J.W.van Slooten uit Ooster-beek,

7e Britse “Lid voor het leven”.
De Arnhem-veteraan Mr.H.Howlett uit Broadstairs in Kent heeft zich aangemeld als lid voor het leven van onze Vereniging. Mr.Howlett diende tijdens de Slag om Arnhem bij de Royal Signals. Een van de foto’s die op 17 september 1944 werd gemaakt op de lan-dingsterreinen bij Wolfheze toont een groepje van zeven militairen van de Royal Sig-nals, met op de voorgrond een zonnebloem. Op deze veel gepubliceerde foto, die o.a voorkomt in het boekje “It was like this/Zo was het”, is Mr.Howlett de derde van links.
Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein.
In mei van dit jaar is het tien jaar geleden dat het Airborne Museum verhuisde van Kasteel Doorwerth naar Huize Hartenstein in Oosterbeek. De opening van het nieuwe museum vond plaats op 11 mei 1978 door Generaal Urquhart.
Dit jubileum zal in mei worden gevierd. Naast de officiële festiviteiten zal er ook een boek worden uitgegeven met foto’s die het Airborne Museum gedurende de afgelopen tien jaar heeft verkregen. Bovendien zal in het boek een aantal verhalen worden op-genomen van militairen en burgers die aan de Slag om Arnhem hebben deelgenomen.
Geen van deze verslagen is eerder gepubliceerd.
Het boek zal worden samengesteld door de heren Duyts en Groeneweg, beiden bestuurs¬lid van de Stichting Airborne Museum.
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij nader op dit jubileum terugkomen.
Poolse parachutisten en de Slag om Arnhem.
In Nieuwsbrief No.27 schreven wij over de plannen voor de uitgave van een boek over de Ist Independent Polish Parachute Brigade Group.
Van de heer G.H.Maassen, archivaris van de Gemeente Renkum, ontvingen wij over dit onderwerp het volgende bericht, dat wij gaarne in deze Nieuwsbrief plaatsen:
“Sinds een aantal jaren is de Poolse Amerikaan George F.Cholewczynski bezig materiaal te verzamelen over de 1ste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade en de rol die zij speelde tijdens de Slag om Arnhem. Hij interviewde daartoe talrijke veteranen, bezocht hun reunies in Schotland, correspondeerde met een groot aantal betrokkenen en besteedde menig uur in het Polish Institute and Sikorski Museum in Londen.
Voor zover bekend is hij de eerste (amateur-) historicus die op uitgebreide wijze gebruik maakte van de Poolse rapporten en verslagen die sinds jaren in genoemd instituut bewaard worden. Bovendien kreeg hij de beschikking over vele nog niet eerder gepubliceerde foto’s, zowel van veteranen (uit Engeland, Polen, etc.), als van het Sikorski Museum.
Het resultaat is een omvangrijke documentatie met behulp waarvan de heer Cholewczynsky inmiddels begonnen is het boek te schrijven dat de geschiedenis van de brigade be¬handelt. Een en ander is zover gevorderd dat kontakt is gelegd met een Nederlandse uitgever, omdat het de bedoeling is dat het boek eerst in het Nederlands verschijnt. Omdat de complete historie van de brigade vastgelegd wordt, begint het eerste hoofd¬stuk in Polen en vervolgens wordt de lezer meegevoerd op een reis die via Frankrijk naar Schotland voert. De training van de Poolse militairen en de voorbereidingen op de operationele acties worden gevolgd door “Operatie Market-Garden”, die acht hoofdstukken in beslag neemt.
Het boek zal 144 pagina’s gaan tellen en uitgebreid (80-100 foto’s) geïllustreerd worden.
Omdat het de bedoeling van de uitgever is dat de publicatie voor een aanvaardbare prijs (ca. f 35,-) op de markt wordt gebracht in september 1989, is het gewenst dat gepeild wordt hoe groot de belangstelling is voor een dergelijk boek. Omdat de oplaag van invloed is op de verkoopsprijs wordt een dringend beroep gedaan op de leden van onze Vereniging om kenbaar te maken of zij in principe geïnteresseerd zijn in genoemde uitgave. Als U belangstelling heeft, wordt U vriendelijk verzocht dit door te geven aan Geert Maassen, Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH Oosterbeek, (telefoon: 085-337515). Met nadruk wordt gesteld dat het hier géén voor-intekening betreft en dat U derhalve niet gebonden bent aan afname van het boek”.
Bericht van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor 1988 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.