Samenwerking BLESMA, de Vrienden en het Zilveren Kruis een groot succes.
Dankzij een intensieve samenwerking is het bezoek van acht zwaar gehandicapte Arnhem- veteranen een groot succes geworden. In een zeer prettige sfeer hebben deze veteranen aan alle evenementen kunnen deelnemen. Bovendien bliek dat onze Nederlandse mogelijk-heden ten aanzien van geavanceerde aanpassingstechnieken aanzienlijke verbeteringen van gezichts- en loopvermogen mogelijk maakten. Het waren ontroerende momenten toen veteraan Drew uit het peloton van Richard Bingley (zie Ministory IX), die 13 jaar in het zieken¬huis heeft doorgebracht, vertelde dat hij voor het eerst dankzij een geschonken TV-loupe weer in staat was te lezen en te schrijven. Een andere veteraan met een arm- en een beenamputatie, beide aan de linkerkant, kon dankzij een vernuftige constructie krukken gaan gebruiken en kon zich daardoor voor het eerst weer zonder rolstoel voortbewegen ! Ik ben blij dat wij, ondanks commentaar van een enkeling over “op de commerciële toer gaan”, dankzij deze samenwerking hebben kunnen bijdragen aan een daadwerkelijke inlos¬sing van onze zo gemakkelijk uitgesproken, maar vaak zo moeilijk in daden om te zetten


Generaal Sir John Hackett ontvangt de “Roll of Honour” uit handen van de samensteller, de heer J.A.Hey. (foto: B.de Reus)

dankbaarheid jegens hen, die nu al 42 jaar van uur tot uur herinnerd worden aan het offer dat zij destijds voor ons brachten.
Hulde aan het bestuur van Het Zilveren Kruis, het taxi-bedrijf Derksen, Hotel Kievits- del, Restaurant De Wiltgraef en aan ons lid Ton Schemkes, voor wie tijd noch moeite teveel waren om deze mensen onvergetelijke dagen te bezorgen.
C.van Roekel
Thema- en kontaktdag op zaterdag 15 november a.s.
Op zaterdag 15 november a.s. organiseert onze Vereniging een speciale dag voor leden. Zoals wij in het vorige nummer van de Nieuwsbrief reeds aankondigden, worden de kontakt-dag en de najaars-themamiddag deze keer gecombineerd. Het programma van de gecombineerde kontakt- en themadag ziet er als volgt uit:
10.00 – 13.30 uur: Kontakt-ochtend in Restaurant “De Westerbouwing” in Oosterbeek. Gedurende deze ochtend kunnen leden kontakten leggen en van gedachten wisselen.
Leden die zich met een speciaal onderwerp bezig houden kunnen daarover, indien zij dat willen, aan de andere leden wat vertellen, eventueel met behulp van meegenomen materiaal. De Boekendienst zal met een uitgebreide boekentafel aanwezig zijn.
Op De Westerbouwing, die bereikbaar is met buslijn 6 vanaf station Arnhem, kan ook de lunch gebruikt worden.
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden in het ELEKTRUM in Arnhem, waar we evenals vorig jaar weer te gast zijn. (Leden die ‘s morgens per bus naar De Westerbouwing zijn gereisd, kunnen misschien meerijden met leden die per auto zijn gekomen.
14.00 – 14.45 uur: Lezing met dia’s over de 21e Onafhankelijke Parachutisten Compagnie tijdens de Slag om Arnhem. Deze elite-eenheid, onder bevel van Majoor “Boy” Wilson, had o.a. tot taak het markeren van de droppings- en landingsterreinen. Later vocht het op verschillende plaatsen in Oosterbeek.
14.45 – 15.15 uur: PAUZE. Mogelijkheid tot het bekijken van de expositie in het ELEKTRUM.
15.15 – 15.45 uur: Inleiding door de heer J.A.Hey over de achtergronden van de door hem samengestelde “Roll of Honour” van de Slag om Arnhem. Tijdens deze inleiding zal er ge-legenheid zijn de heer Hey vragen te stellen over de totstandkoming van de “Roll of Honour”.
15.45 – 16.30 uur: Film over het werk van de Britse Commonwealth War Graves Commission en/of een film over het werk van de Nederlandse Oorlogsgraven Stichting.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters van de splitsing Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.
“Roll of Honour” voor Generaal Sir John Hackett.
Tijdens een speciale bijeenkomst in het Airborne Museum op vrijdag 19 september ontving Generaal Sir John Hackett de “Roll of Honour” uit handen van de samensteller, de heer J.A.Hey uit Hengelo.
Generaal Hackett was bijzonder onder de indruk van het boek, waarin alle namen van bij de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen staan genoemd. In een korte toespraak bedankte hij de heer Hey voor het vele werk, dat uiteindelijk leidde tot deze “Roll of Honour”.
De belangstelling uit binnen- en buitenland voor de “Roll of Honour” is overweldigend en enkele honderden exemplaren zijn al verkocht.
Uitgave van een nieuwe herdenkings-envelop.
De Stichting Airborne Museum heeft ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem opnieuw een herdenkings-envelop uitgegeven. De envelop toont een foto uit 1944 van Sir John Hackett, die tijdens de Slag om Arnhem het bevel voerde over de 4e Para Brigade. Tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum ontving Sir John Hackett het eerste exemplaar uit handen van Majoor W.J.M.Duyts, secretaris van de Stichting Air¬borne Museum.
Mr.Reg Curtis lid voor het leven.
Op 19 september werd de Arnhem-veteraan Reg Curtis lid voor het leven van onze Vereniging. De Vereniging telt nu zes Britse en twee Nederlandse leden voor het leven


Kolonel P.R.R.de Burgh bedankt Christien de Haan uit Heelsum voor de portrettekening, die zij van hem had vervaardigd aan de hand van foto’s uit 1944. (foto: B.de Reus)
Oud-artilleristen bezoeken slagveld.
Zaterdag en zondag 30 en 31 augustus j.1. bezocht een groep van de “Royal Artillery Historical Society” Oosterbeek en omgeving. Het gezelschap, waaronder een viertal veteranen die tijdens de Slag om Arnhem bij een van de artillerie-onderdelen hadden gediend, werd rondgeleid door Kolonel P.R.R.de Burgh, die in 1944 als artillerie-officier was ingedeeld bij het hoofdkwartier van Generaal-Majoor Urquhart. Kolonel de Burgh, die thans verbonden is aan de “Royal School of Artillery” te Larkhill in Engeland, was al een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen van deze tweedaagse excursie. Centraal stond de rol die de verschillende artillerie-onderdelen hebben ge-speeld gedurende de Slag. Ook werd aandacht besteed aan de bijdrage van het 64e Medium Artillery Regiment, dat vanuit Nijmegen vuursteun gaf aan de ingesloten Britten en Polen in Oosterbeek.
Bezocht werden o.a. de droppings- en landingsterreinen bij Wolfheze en Ede, voormalige artillerie-posities rond de Oude Kerk in het Benedendorp en de brug in Armhem. Tevens werd een bezoek gebracht aan het Airborne Kerkhof en aan het Airborne Museum.
Tijdens het bezoek aan het Airborne Museum schonk de uit Heelsum afkomstige Christien de Haan Kolonel de Burgh een portrettekening. Zij had deze tekening vervaardigd naar foto’s uit het archief van het Museum, waarop de toen Luitenant de Burgh staat afge-beeld in 1944. De Kolonel toonde zich zeer verrast met dit geschenk, te meer daar hij van het bestaan van deze foto’s niets afwist.
Bericht van de Penningmeester.
Op het moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief waren de acceptgirokaarten nog niet gereed. U kunt echter Uw contributie voor 1987 al voldoen via een normale giro-over- schrijving. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap. Alvast dank voor Uw medewerking !
Gift van de heer Pelkman.
Van ons lid de heer Pelkman ontving het Airborne Museum een kist voor 15 rook- handgranaten en een in 1944 gedropte bevoorradingsmand.

Z.K.H.Prins Bernhard onthult gedenksteen op Papendal.
Op zondagmiddag 21 september j.1. onthulde Z.K.H.Prins Bernhard een gedenksteen in het Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem. Deze gedenksteen herinnert de bezoekers aan het NSF-Sportcentrum aan het feit dat tijdens de Slag om Arnhem Papendal het toneel was van hevige gevechten.
Tijdens de officiële bijeenkomst die vooraf ging aan de onthulling, vond de presentatie plaats van de brochure “De Slag om Arnhem, 17 t/m 26 september 1944” – De geschiedenis van het Nationaal Sport Centrum Papendal en het gebied Johannahoeve tijdens de Slag. Deze 30 pagina’s tellende brochure met kaartjes en foto’s werd geschreven door ons lid, de heer O.Luursema uit Arnhem. De eerste exemplaren werden aangeboden aan Z.K.H.Prins Bernhard en Generaal Sir John Hackett. Het doel van deze brochure is het laten zien aan de veelal jonge bezoekers van het NSF-Sportcentrum Papendal dat zij nu kunnen trai¬nen op grond waar in 1944 velen hun leven lieten.
Tijdens de bijeenkomst op Papendal werd aan Prins Bernhard ook een exemplaar van de “Roll of Honour” aangeboden.
Gedenksteen voor het 156e Para Bataljon onthuld in de Oude Kerk in Oosterbeek.
In de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek werd op zondag 21 september een gedenk¬steen onthuld ter nagedachtenis aan de mannen van het 156e Para Bataljon die vielen tij¬dens de Slag om Arnhem. De onthulling werd gedaan tijdens een korte dienst door mevrouw Elisabeth Aird, oudste dochter van Lt.Kolonel Sir Richard des Voeux, destijds commandant van het 156e Para Bataljon. Lt.Kolonel Des Voeux sneuvelde tijdens de gevechten bij Oos¬terbeek op 20 september 1944.
De dienst in de Oude Kerk vormde de afsluiting van een Battlefield Tour voor ex-leden van het 156e Para Bataljon, die werd geleid door Kolonel Geoffrey Powell en Kolonel John Waddy. Zij waren in 1944 compagnies-commandant van respectievelijk de C-Compagnie en de B-Compagnie. Ook de commandant van de A-Compagnie, Majoor Rh.J.Pott, nam deel aan de Battlefield Tour.
Stoel en medailleset aangeboden.
Ter herinnering aan de in september 1944 bij Oosterbeek gesneuvelde soldaat F.Brawn van het Reconnaissance Squadron, schonken zijn broer Arthur en zijn vrouw Rene gedurende de afgelopen herdenkingsweek een stoel aan het Airborne Museum. Op deze stoel is een klein gegraveerd plaatje bevestigd met de tekst: “In Loving Memory of our Fred, Tpr.F.Brawn Ist Airborne RECCE, Killed Oosterbeek 19-9-1944, Donated by Arthur and Rene”. Ook Tpr. Brawn’s Medailleset werd aan het Museum geschonken. Namens het Stichtingsbestuur nam Majoor W.J.M.Duyts beide geschenken in ontvangst.
Poolse Erespelden uitgereikt.
Gedurende een speciale bijeenkomst in het Airborne Museum reikte Capt.Z.R.Gasowski, leider van de Poolse delegatie uit Engeland, erespelden van de Polish Parachute Asso- ciation uit aan een achtal personen, die zich de afgelopen jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de Poolse veteranen. Erespelden ontvingen: Teresa Wasselkamp, H.Duinhoven, J.A.Hey, K.Parmer, J.J.Rudolphie en J.Smits. De erespeld voor de onlangs overleden heer J.Schanstra werd in ontvangst genomen door zijn dochter.
Poolse Museumgids verschenen.
inds enige weken is er nu ook een gids voor het Airborne Museum in de Poolse taal ver-krijgbaar. Deze Poolse vertaling werd verzorgd door mevrouw M.T.Saras-Janiszewska. Binnenkort zal ook een Franse vertaling van de gids verschijnen.
Kleine expositie van portrettekeningen in het Airborne Museum.
Gedurende de herdenkingsdagen werd een aantal door Christien de Haan vervaardigde portrettekeningen van commandanten uit de Slag om Arnhem in het Museum tentoongesteld. Toen Generaal Sir John Hackett op vrijdag 19 september een bezoek bracht aan het Museum werd hem door de tekenares de portrettekening van hemzelf aangeboden.
Ook Kolonel Geoffrey Powell ontving een portrettekening van hemzelf.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.