Afscheid van onze Britse vertegenwoordiger, Mr.A.Maynard M.B.E.
Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 maart j.1. heeft Mr.A.Maynard M.B.E. officieel afscheid genomen als vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brit- tannië. Zijn functie is op 1 januari j.1. overgenomen door de Arnhem-veteraan Mr. Frank Young, die helaas om gezondheidsredenen niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig kon zijn.
Mr.Maynard, die al vanaf 1959 zitting heeft in het bestuur van de Stichting Airborne Museum, is vanaf de oprichting van de Vereniging onze Britse vertegenwoordiger geweest. Al die jaren heeft hij alleen en geheel belangeloos de zaken van onze Vereniging in Groot-Brittannië behartigd. Hij beheerde het Britse ledenbestand, zorgde voor de ad¬ministratie, deed de correspondentie, inde de contributies en zorgde voor het adres¬seren en versturen van de Engelse vertaling van de Nieuwsbrief. Vaak kwam hij, altijd op eigen kosten, over naar Nederland om de Jaarvergaderingen mee te maken. Ondanks zijn belangrijke inbreng trad hij nooit op de voorgrond.


Onze voorzitter, de heer J.Smits (rechts), dankt Mr.Maynard voor zijn werk voor de Vereniging. (Foto: B.de Reus)

Op de Algemene Ledenvergadering dankte onze voorzitter, de heer J.Smits, Mr. Maynard voor het werk dat hij vele jaren voor de Vereniging had en overhandigde hem als aandenken een klok.
“Beste Joe”, namens alle leden :”Dank voor alles wat je voor ons deed en we hopen je nog vaak in ons midden te zien!”
Robert Voskuil
Themadag op zaterdag 28 juni a.s.
Op zaterdag 28 juni zal weer een themadag worden georganiseerd voor de leden van onze Vereniging. De titel van deze themadag is: “Corridor door Brabant, september 1944”.
Het verloop van de Slag om Arnhem kan niet los worden gezien van de rest van Operatie Market-Garden. Daarom is deze keer gekozen voor een excursie naar de zuidelijke sektor van het operatiegebied van Market-Garden. Deze excursie zal worden geleid door ons lid, de historicus drs.K.Margry, auteur van het boek “De Bevrijding van Eindhoven” en mede¬auteur van het boek “September 1944”. Centraal zullen staan de landing van de 101ste Amerikaanse Airborne Divisie, de opmarsroute van het 30ste Legerkorps vanaf de Bel¬gische grens en de Duitse pogingen om bij Veghel de “Corridor” af te snijden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Vertrek per touringcar naar Eindhoven vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Oosterbeek.
9.45 uur: Aankomst bij het station in Den Bosch. Hier kunnen deelnemers opstappen, voor wie de reis naar Den Bosch gemakkelijker is dan de reis naar Ooster-beek. Deze deelnemers moeten uiterlijk om 9.45 uur in de stations-restauratie aanwezig zijn. Op hun giro-overschrijving dienen zij duidelijk te vermelden “stapt op in Den Bosch”.
10.30 uur: Aankomst in Valkenswaard. Gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie.
10.50 uur: Vertrek uit Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt een bezoek gebracht aan Lommel (‘Joe’s Bridge), de Belgisch-Nederlandse grens (uitbraak 30ste Korps), Valkenswaard, Aalst(de brug over de Tongelreep) en aan Son (de brug over het Wilhelminakanaal).
13.00 uur: LUNCH in Son
14.00 uur: Vertrek uit Son. Bezoek aan Best (Joe Mann-monument). Vandaar via de landingsterreinen van de 101ste Airborne Divisie en Sint Oedenrode naar Veghel (corridor-doorbraak 107.Panzerbrigade). Vervolgens wordt een be¬zoek gebracht aan het Bevrijdingsmuseum Veghel. Hierna rijdt de bus naar Den Bosch (station) om de deelnemers, die daar ‘s morgens zijn opgestapt, weer af te zetten.
17.00 uur: Vertrek uit Den Bosch.
17.45 uur: Aankomst in Oosterbeek.
De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt U de excursie per touringcar, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan worden over-gemaakt op gironummer 4403641 t.n.v.de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding van “Themadag”. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 juni. Het maximaal aantal leden dat aan deze dag kan deelnemen is vastgesteld op 50 (vijftig). Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van betaling. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen. U wordt verzocht Uw paspoort mee te nemen omdat we even de Belgisch-Nederlandse grens overgaan.
Opnieuw een beeldje.
In nauwe samenwerking met de Stichting Airborne Museum heeft onze Vereniging opnieuw een beeldje laten maken, dit keer uitgevoerd in bronskleurig kunsthars. Het stelt een soldaat voor die vanuit zijn dekking op het punt staat een handgranaat te gooien. Met technische en kritische assistentie van de museumstaf is het aan de kunstenares mevrouw Janneke Ros gelukt om een zeer goed beeldje te maken, waarin de spanning en de verbetenheid van die septemberdagen van 1944 goed tot uiting komen. Het beeldje zal binnenkort voor f 35,- in de museumwinkel te koop zijn. Het kan ook per giro (giro 4184300 t.n.v.Stichting Airborne Museum, Oosterbeek) besteld worden, maar om verpakkings- en verzendkosten te dekken is de prijs dan f 45,-.


Een deel van de tentoonstelling “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem” (Foto: B.de Reus)
Tentoonstelling “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”.
Op vrijdag 21 maart j.1. opende de Gelderse gedeputeerde mevrouw N.van den Broek – Laman Trip in het Airborne Museum de tentoonstelling “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”. Op deze tentoonstelling, die werd samengesteld door de heren B.de Reus en R.P.G.A.Voskuil, wordt ingegaan op de aktiviteiten van mensen die beroepshalve of als amateur tijdens die septemberdagen hebben gefotografeerd of gefilmd.
Aan Britse zijde werkten als officiële fotografen en filmers een drietal mannen van de “Army Film and Photographic Unit” (AFPU); aan Duitse zijde werd de strijd vast-gelegd door leden van de “Propaganda Kompanien”. Van beide groepen zijn foto’s en door hen gebruikte camera’s tentoongesteld. Daarnaast is binnen de tentoonstelling een belangrijke plaats ingeruimd voor materiaal dat door burgers werd opgenomen. Zeer bijzonder zijn de foto’s die clandestien door Britse en Duitse militairen werden gemaakt en die pas meer dan veertig jaar na de Slag om Arnhem te voorschijn kwamen.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is in beperkte oplage een brochure uitge-geven, getiteld “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”, waarin o.a. een aantal recent verkregen foto’s van de Slag om Arnhem is opgenomen. Deze brochure kost f 2,50. Indien U de brochure per post wilt ontvangen, dient U f 4,- te storten op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van “brochure fotograferen”.
De tentoonstelling is nog tot 18 mei te bezichtigen.
“Roll of Honour” van bij de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen.
Ons lid de heer J.Hey uit Hengelo heeft jaren gewerkt aan het samenstellen van een overzicht van Britse en Poolse militairen die tijdens de Slag om Arnhem zijn ge-sneuveld of als gevolg van opgelopen verwondingen naderhand zijn overleden.
In deze “Roll of Honour” zijn opgenomen: de namen van de gevalllenen, de eenheid waartoe zij behoorden, de plaats waar zij nu begraven liggen en, indien bekend, de plaats waar hun veldgraf heeft gelegen. Deze “Roll of Honour” zal door onze Vereni-ging worden uitgegeven en zal in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. In de vol-gende Nieuwsbrief volgen nadere gegevens.

In memoriam A.J.Baltussen.
Op 9 maart 1986 overleed plotseling op 68-jarige leeftijd ons lid Albertus Johannes Baltussen. Baltussen was geboren en getogen in Driel. De luchtlandingen in september 1944 betekenden voor hem het einde van de dreiging verraden en door de Duitsers ge-arresteerd te worden. Kort tevoren had hij leden van de Ondergrondse geholpen onge¬zien weg te komen na een aanslag op de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Zijn aanwezigheid in die omgeving was echter wél opgemerkt en een verrader wilde hem daarover nader aan de tand voelen. Gelukkig moest deze een spoed-operatie ondergaan en Baltussen, inmid¬dels gewaarschuwd, zou moeten onderduiken zodra de verrader uit het St.Elisabeths Gasthuis zou worden ontslagen. Market-Garden maakte dit onnodig.
Gedurende de Slag om Arnhem hielp Baltussen Britse militairen, die ten zuiden van de Rijn terecht waren gekomen, via het Drielse Veer naar Oosterbeek te komen. Na de lan-ding van de Poolse para’s zette hij zich in het bijzonder in voor de hulp aan gewonde burgers en militairen. Temidden van het gevaar en het lijden groeide een hechte band tussen hem en de Polen, welke werd versterkt door een gemeenschappelijke geloofsover-tuiging. Na de oorlog bracht hij zijn gevoelens van vriendschap en dankbaarheid tegen-over de bevrijders tot uiting door in 1946 op de graven van de herbegraven Poolse para¬chutisten op het Airborne Kerkhof rode en witte begonia’s te plaatsen en door samen met zijn zuster, mevrouw Cora Baltussen, zorg te dragen voor de jaarlijkse herdenking en de reünie van Poolse veteranen in Driel.
Albertus Baltussen was een overtuigd katholiek, die mede vanuit zijn geloofsovertuiging niet voor zichzelf leefde. Voor, tijdens en na de Slag om Arnhem was hij bereid zijn capaciteiten dienstbaar te maken aan anderen. Vastberaden en vriendelijk en niet op de voorgrond tredend, heeft hij in het bijzonder voor de Poolse veteranen veel werk verzet. Het is een voorrecht deze man gekend te hebben. Hij laat velen achter die hem dankbaar zullen gedenken .
6 J.Smits
Actie voor BLESMA werd een groot succes.
Het was hartverwarmend te merken hoeveel leden reageerden op onze oproep om zeer ern-stig gehandicapte oud-strijders middels een geldelijke bijdrage te steunen. Nog tijdens de Algemene Ledenvergadering kwamen telefonisch toezeggingen binnen! Bijzonder sympa¬thiek reageerde de Ziektenkostenverzekering “Het Zilveren Kruis” door een groot bedrag beschikbaar te stellen, waardoor enige ernstig gehandicapte oud-Airbornes in september over kunnen komen. Voor deze mensen kan het ook vanuit psychisch oogpunt gezien zeer belangrijk zijn dat ze de gelegenheid krijgen om samen met hun kameraden deel te nemen aan de Airborne Herdenking.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kon onze voorzitter een bedrag van ruim f 1300,- overhandigen aan Captain Richard Bingley, die als vertegenwoordiger van BLESMA was overgekomen. De bijdrage van “Het Zilveren Kruis” die het bovenstaande bedrag nog verre overtreft, bestaat naast een geldelijk bedrag ook uit een aantal materiële zaken voor de verzorging van gehandicapten.
Het Airborne Museum ontvangt de medaille-set van Captain Richard Bingley.
Tijdens de Jaarvergadering van onze Vereniging werd door ons eerste “lid voor het le-ven, Captain Richard (Dick) Bingley, zijn medaille-set aangeboden aan het Airborne Museum. In zijn dankwoord aan Richard Bingley zei de secretaris van het Museum, de heer W.J.M.Duyts, dat met het afstaan van deze set door hem zeker een deel van zijn leven in handen is gelegd van het Museum, aangezien deze onderscheidingen niet alleen de periode van de Tweede Wereldoorlog omvatten, maar tevens de periode dat hij aktief was in de strijd in Korea. Afstand doen van deze uiterlijke tekenen van dapperheid, aldus de secretaris, onderstreept hoe nauw Dick Bingley nog steeds betrokken is bij de gebeurtenissen rond Arnhem in 1944. Hij besloot zijn dankwoord met de woorden: “Wij zullen ze voor immer en altijd in ons Museum met eerbied en liefde koesteren”. De geschonken set is zeer bijzonder en bestaat uit de volgende medailles en campagne- sterren: de 1939-1945 Star, de Italy Star, de France and Germany Star, de Defence Medal, de War Medal, de Korea Medal met Bronzen Eikeblad voor betoonde dapperheid, de United Nations Korea Medal, de Territorial Efficiency Medal, de Duinkerken 1940 Medal, het Koning Albert I Kruis van België en het Kruis van de Confederation Européenne des Anciens Combattants.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.