De Vereniging Vrienden schenkt DE VRY filmcamera aan het Airborne Museum.
Op de tentoonstelling ‘Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem’, die in 1986 in het Airborne Museum werd gehouden, was slechts een van de twee typen filmcamera’s die bij Arnhem waren gebruikt, een BELL & HOWELL, tentoongesteld. Het andere type, een 35 mm DE VRY camera, was toen nog niet voorhanden.
Lang is er naar gezocht en nu eindelijk kon een exemplaar worden aangekocht.
De gelden hiervoor werden ter beschikking gesteld door onze Vereniging.
Op een speciale bijeenkomst op 10 december droeg onze voorzitter, de heer
J.Smits, de camera over aan de Stichting Airborne Museum.
Sinds enige tijd staat in een van de diorama’s in het museum de figuur van AFPU cameraman ‘Jock’ Walker. Daar is nu de figuur van sergeant cameraman Mike Lewis aan toegevoegd, met in zijn handen de recent verkregen DE VRY camera.


De voorzitter van onze Vereniging, de heer J.Smits, overhandigt de DE VRY filmcamera aan de vice-voorzitter van de Stichting Airborne Museum, de heer A.Groeneweg. (Foto: B.de Reus).

12e Algemene Ledenvergadering op 21 maart 1992.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 12e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 21 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen 11e Algemene Ledenvergadering van 30 maart 1991
3. Algemeen Verslag
4. Financieel Verslag 1991 en Begroting 1992
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting bij punt 6 van de agenda. Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.Smits en R.P.G.A.Voskuil. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen leden een tegenkandidaat stellen. Een voor-dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door minstens 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, die lid van de Vereniging moet zijn en meerderjarig.
De financiële stukken zullen u binnenkort worden toegezonden.
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zal het Verslag van de Kas-commissie ter inzage liggen.
Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna een film zal worden vertoond, (zie mededeling elders in deze Nieuwsbrief).
Jaarverslag 1991.
Het aantal leden steeg dit jaar van 1003 naar 1007, ondanks het feit dat 37 leden hun lidmaatschap opzegden, dan wel moesten worden afgevoerd wegens het niet betalen van hun contributie.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van de heren H.S.Brown,
E.J.Gerritsen, W.D.H.C.Groenbos, A.H.Oakes, F.van Ommen, M.Schmid, A.J.Thomas, en H.F.Whittingham.
Er kwamen in 1991 weer vier Nieuwsbrieven uit in de Nederlandse en de Engelse taal met bijbehorende Ministories.
De excursie in augustus over de noordelijke sektor van de gevechtsterreinnen en de themamiddag in november met als onderwerp het werk van de medische eenheden tijdens de Slag om Arnhem, waren een succes en werden druk bezocht. De excursie werd wegens grote belangstelling in het najaar herhaald.
Door de Verzekeringsmaatschappij ‘Het Zilveren Kruis’ werden ook dit jaar weer tien zwaar gehandicapte veteranen uitgenodigd voor de september-herdenking.
Het Scholenproject blijft een succes. In juni werd de 10.000ste leerling in het Museum ontvangen.
Het Verenigingsbestuur gaf acte de présence bij de opening van de tentoonstelling ‘Calling Sunray’ in het Airborne Museum, bij de ingebruikstelling van de ver-lichting van het Airborne Monument tegenover het Museum en bij de uitreiking van de Poolse onderscheidingen.
Leden van ons bestuur hebben zitting in de Coördinatie Commissie die de jaar-lijkse herdenking regelt. Daarnaast verzorgden de heren R.Fennema en J.Smits, evenals in de afgelopen jaren, de tocht langs de gevechtsterreinen voor de Britse en Poolse veteranen.
Ook dit jaar werden een tweetal gezamelijke vergaderingen met het Stichtings-bestuur gehouden.
De Vereniging ontving schenkingen van: de Thanet Branch (£25 voor het Scholen-project), van de Stichting Fonds Militaire Oorlogsslachtoffers (f1750,- voor de aanschaf van Pegasus speldjes voor kinderen die jaarlijks bloemen leggen op het Airborne Kerkhof) en van de Arnhem Veterans Club £ 100.

Onze Vereniging kreeg een nieuwe vertegenwoordiger in Engeland. De heer Ted Shaw verving de heer Frank Young, die gedurende vijf jaar zeer aktief was geweest voor onze Vereniging. Van hem werd in september afscheid genomen met een passend geschenk.
Ook namen we afscheid van de heer J.Eijkelhoff en werd de heer A.A.Hofman bereid gevonden de opengevallen plaats in het bestuur in te nemen.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Airborne Museum waren dit jaar: een vitrine, een DE VRY filmcamera, een Vickers K Gun (inclusief de vrachtkosten voor vervoer vanuit het buitenland), een D.A.T.Walkman voor het opnemen van interviews met veteranen en een van kunststof vervaardigd hoofd en handen voor een pop, die de AFPU cameraman Mike Lewis moet voorstellen. (M.de Langen).
Vertoning van filmdocumentaire na de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 21 maart a.s. wordt een Brits filmverslag vertoond van ‘Operation Varsity’, de aanval over de Rijn op 24 maart 1945. De film gaat hoofdzakelijk over de rol die de 6e Britse Airborne Divisie daarbij speelde. Ook beelden van de training en van de gebruikte uitrusting zijn in de film opgenomen. Deze officiële Britse documentaire werd gemaakt in 1945 en duurt ca. 20 minuten.
Reservering uitgave ‘Who Was Who’.
Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, is het de bedoeling dat de ‘Order of Battle’, getiteld ‘Who Was Who during the Battle of Arnhem’ op de Jaarvergadering op 21 maart a.s. zal worden gepresenteerd. De uitgave zal daar dan ook te koop zijn.
Daar wij verwachten dat de belangstelling voor deze unieke uitgave zeer groot zal zijn, stellen wij u nu reeds in de gelegenheid te reserveren. U kunt dit doen door f 20,- over te maken op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van ‘Order of Battle’.
Indien u deze uitgave thuisgestuurd wilt hebben dient u f 20,- + f 3,- (porto- en verpakkingskosten) over te maken op bovengenoemde girorekening.
In de Order of Battle wordt zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal een overzicht gegeven van de volledige opbouw van de Eerste Britse Airborne Divisie en van de Eerste Onafhankelijke Poolse Para Brigade, compleet met namen en functies van de officieren.
Het boekje telt ruim 100 pagina’s en bevat ongeveer 70 foto’s. Deze foto’s zijn deels aktiefoto’s en deels portretten van officieren die wel bekend zijn, maar zelden in boeken zijn gepubliceerd.
Al met al is het een vademecum voor iedereen die zich interesseert voor de Slag om Arnhem. De oplage zal ongeveer 400 exemplaren bedragen en daarom adviseren wij u niet te lang te wachten met het reserveren van een exemplaar.(C.van Roekel).
Tentoonstelling over de medische hulpverlening bij de Slag om Arnhem.
Van 4 maart t/m 12 april zal in het Airborne Museum een tentoonstelling worden gehouden getiteld ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’.
Op deze expositie zal een beeld worden gegeven van de organisatie van de medische hulpverlening tijdens en kort na de Slag om Arnhem. Hoewel het zwaartepunt zal liggen op het werk van de medische eenheden van de Eerste Britse Airborne Divisie en van de Eerste Onfhankelijke Poolse Para Brigade, zal ook aan de lotgevallen van gewonde Duitse militairen en burgers aandacht worden besteed.
Ook zal een beeld worden gegeven van de opvang van gewonden in de verschillende (nood)-hospitalen in Apeldoorn.
Naast beeldmateriaal zal bij deze expositie een diorama worden ingericht met allerlei medische apparatuur zoals die in september 1944 werd gebruikt.
Een deel van het tentoongestelde materiaal zal voor de duur van de expositie worden geleend uit particuliere collecties.
De expositie sluit aan op de lezing die de heer H.van den Breemen afgelopen november hield over de rol van de Britse medische dienst tijdens de Slag om Arnhem. Ook vormt de expositie een goede inleiding op de excursie die de Vereniging aan het voorbereiden is over dit onderwerp.

Boekenbeurs in het Airborne Museum.
Op dinsdag 5 mei zal in het Airborne Museum een boekenbeurs worden gehouden.
Op deze beurs zullen hoofdzakelijk tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog te koop zijn. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Airborne Museum.
Enquête onder museumbezoekers.
In de afgelopen herfstvakantie is er een enquête gehouden onder bezoekers van het Airborne Museum. De organisator van deze enquête, de heer W.Boersma, is van plan om regelmatig dergelijke enquêtes te houden. De opmerkingen en suggesties van bezoekers van het Museum zullen, indien relevant, worden gebruikt bij het maken van plannen over de toekomstige ontwikkeling van het Airborne Museum.
Boekje”Dutch Courage and ‘Pegasus'” in het Airborne Museum verkrijgbaar.
Het Airborne Museum heeft zojuist een klein aantal exemplaren ontvangen van het boekje “Dutch Courage and ‘Pegasus'”, geschreven door de commandant van de ’A’ Compagnie van het Tweede Parachutisten Bataljon, dat als eerste op 17 september de brug bereikte, Major Digby Tatham Warter D.S.O. Hij is de man die de geschiedenis inging als degene die een aanval op het zuidelijk eind van de brug leidde onder ‘dekking’ van een paraplu.
Dit verhaal behelst zijn belevenissen na zijn ontsnapping uit het Gemeente Ziekenhuis in Arnhem en tijdens operatie PEGASUS I.
Omdat het zo sober geschreven is maakt het des te meer indruk. Ook verwoordt hij zijn grote bewondering voor de leden van de verzetsbeweging die zo’n grote rol speelden.
Het boekje, dat in eigen beheer werd uitgegeven, telt 40 pagina’s en is geillustreerd met foto’s. De prijs bedraagt f 17,50 indien afgehaald op het Museum. Indien het boekje moet worden opgestuurd dient u f 17,50 + f 2,40 (portokosten) over te maken op postgiro 4184300 t.n.v. Airborne Museum, Oosterbeek, onder vermelding van ‘Dutch Courage’.
(Orders from abroad accompanied in cash or by Eurocheque only. Price £ 4.50.)
(A.Groeneweg) 50 Jaar Corps Commandotroepen.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlandse Corps Commando¬troepen zullen op zondag 15 maart een dertigtal ex-commando’s een speciale mars maken door een deel van het voormalige operatiegebied van ‘Market-Garden’.
De mars zal vroeg in de ochtend beginnen op de Ginkelse Heide en loopt via Oosterbeek, waar een krans zal worden gelegd op het Airborne Kerkhof.
Daarna gaat de mars via de Oude Kerk naar de Rijn, die met stormboten zal worden overgestoken. Vervolgens gaat de mars via Driel naar Groesbeek.
Op deze dag zullen oud-commando’s die gedurende de oorlog deel uitmaakten van No.2 Dutch Troop No.10 (Inter Allied) Commando worden uitgenodigd voor een speciale ontvangst in het Airborne Museum.
Inlichtingen over de mars en de bijeenkomst kunnen worden ingewonnen bij de heer W.Boersma in het Airborne Museum.
Ontbrekende zend-ontvanger door ruiling aan de collectie toegevoegd.
Door ruiling is het Airborne Museum in het bezit gekomen van een zogenaamde ’68’ set, een van de typen zend-ontvangers die door de Britten bij Arnhem werd gebruikt. Het Museum heeft nu van alle in 1944 gebruikte standaardtypen Britse zend-ontvangers een exemplaar in de collectie.
Dolk van de Hitlerjugend geschonken.
Het Airborne Museum verkreeg onlangs een originele dolk van de Hitlerjugend, die was gevonden op de hoek van de Schoolstraat en de Bennekomseweg in Ede.
Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1992 nog niet hebben betaald worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.