Grootse renovatieplannen voor het Airborne Museum.
Op 1 februari j.1. werden tijdens een persconferentie de plannen bekend gemaakt voor een grote renovatie van het Airborne Museum. De plannen omvatten o.a de vernieuwing van foto’s, teksten, verlichting, het installeren van audio-visuele apparatuur, het verbeteren van de invaliden-1ift, de bouw van een nieuw diorama en de uitbreiding van de expositie-ruimte onder het gebouw. Deze modernisering moet voor de 50ste herdenking van de Slag om Arnhem in 1994 zijn voltooid.
Midden februari ontvingen alle Nederlandse leden een prachtige poster waarop in detail de plannen worden beschreven. Wij hopen dat u deze poster op een goed zichtbare plaats wilt ophangen, zodat veel mensen er kennis van kunnen nemen. De uitvoering van het renovatie-project kost veel geld; op de poster staat aan¬gegeven waaraan dit geld precies wordt besteed. Op verschillende manieren zal worden geprobeerd geld bij elkaar te krijgen en de leden kunnen hierbij een belang¬rijke rol spelen. In de brief, die bij de poster was gevoegd, heeft u kunnen lezen dat de Vereniging een speciaal onderdeel van dit project heeft geadopteerd, nl. het nieuwe diorama van de omgeving van de Oude Kerk in Oosterbeek. In dit diorama zal de opstelling van de kanonnen van ‘F’ Troop, Light Regiment, Royal Artillery worden gereconstrueerd. Voor dit nieuwe diorama is veel verbouwingswerk nodig en bovendien zal er een grote muurschildering voor worden gemaakt. Zoals in de brief is vermeld, kunt u voor f 25,- per vierkante decimeter deze muurschildering ‘sponsoren’. Dit geld kunt u storten op girorekening 4403641, onder vermelding van het door u gewenste aantal vierkante decimeters.
U kunt natuurlijk ook in uw eigen omgeving een aktie organiseren om geld bijeen te krijgen voor het renovatie-project. De opbrengst van dergelijke akties, alsmede bijdragen uit andere bron, kunnen worden gestort op de speciale bankrekening van het Airborne Museum: 35.50.66.424 (RABO bank, Oosterbeek), onder vermelding van ‘Renovatie’. Het gironummer van de RABO bank is 823297.
Iedereen die een gift doet van f 50,- of meer krijgt een kaart, die twee jaar recht geeft op vrije toegang tot het Airborne Museum. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting!
Laten we met z’n allen zorgen dat het Airborne Museum met deze ‘facelift’ ook in de 21ste eeuw op een moderne manier kan getuigen van een zo belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis: de Slag om Arnhem.
13e Algemene Ledenvergadering op 3 april 1993,
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 13e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 3 april a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 12e Algemene Ledenvergadering van 21 maart 1992
3. Algemeen Verslag 1992
4. Financieel Verslag 1992
5. Verslag Kascommissie
6. Begroting 1993
7. Renovatie Airborne Museum
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming reserve-lid Kascommissie
10. Rondvraag
11.Sluiting
Toelichting bij punt 8 van de agenda. Aan de beurt van aftreden is de Penningmeester, de heer R. Fennema. Hij stelt zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen leden een tegenkandidaat stellen. Een voor-dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door minstens 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, die lid van de Vereniging moet zijn en meerderjarig.
De financiële stukken worden u hierbij toegezonden.
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zal het Verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna de film ‘By Air To Battle, The Story of the Parachute Regiment’ zal worden vertoond. Deze film duurt 30 minuten.
Jaarverslag 1992, opgesteld door J.M.de Langen.
Het aantal leden van onze Vereniging steeg dit jaar van 1007 naar 1014, ondanks het feit dat 15 leden hun lidmaatschap opzegden, 26 leden werden afgevoerd wegens het hiet betalen van het lidmaatschap en 8 leden overleden.
In 1992 overleden mevrouw Kate ter Horst-Arriëns en de heren H.Smeenk, D.Schippers,
A.Bosman, H.C.Pons, D.Colls, R.Hamilton en G.Hill.
Er verschenen vier Nieuwsbrieven in de Nederlanse en Engelse taal met bijbehorende Ministories.
De excursie van 27 juni 1992 langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen in Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze en Apeldoorn, moest wegens grote belangstelling worden herhaald op 3 oktober 1992.
De thema-lezing door de heer G.H.Maassen over de inzet van Franse Renault tanks tijdens de Slag om Armhem trok ongeveer 175 belangstellenden.
Door de verzekeringsmaatschappij ‘Het Zilveren Kruis’ werd ook dit jaar een aantal zwaar gehandicapte veteranen uitgenodigd voor de september-herdenking.
Voor het Scholenproject bestaat nog steeds grote belangstelling en de tekst van dit project is dit jaar in het Engels vertaald zodat nu ook leerlingen uit Groot Brittannië kunnen deelnemen. Een Duitse tekst is in voorbereiding.
Het Verenigingsbestuur gaf acte de présence bij de opening van de tentoonstelling over de medische verzorging tijdens de Slag om Arnhem in het Airborne Museum, bij de aanbieding van de 75mm Pach Howitser, en bij de ontsteking van de floodlight- installatie bij het museum.
De tank en de kanonnen bij Hartenstein kregen door bemoeienis van de Vereniging wederom een opknapbeurt.
De heren J.Smits en R.Fennema verzorgden ook dit jaar weer een tocht langs de gevechtsterreinnen voor de Poolse en Britse veteranen.
Er werden twee gezamelijke vergaderingen gehouden met het bestuur van de Stichting Airborne Museum, en het bestuur van de Vereniging vergaderde maandelijks.
In de verkoopstands werd in totaal voor meer dan 3500 gulden aan artikelen verkocht. De Vereniging ontving van de Karnavalsvereniging ‘De Dwarsliggers’ een gift voor de aanschaf van lepeltjes voor kinderen die jaarlijks bloemen leggen op de Airborne Begraafplaats.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Airborne Museum waren in het jaar 1992- een vitrine, een figuur uitbeeldend een soldaat van No.2 (Dutch) Troop van No.10 (Interallied) Commando en een uniform en uitrusting zoals gebruikt door de 21st Independent Parachute Company.


Het Airborne Museum, dat sinds 1978 is gevestigd in huize ‘Hartenstein’, wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd. (Foto: B. de Reus).
Van de redactie.
Met ingang van dit nummer van de Nieuwsbrief is de redactie-commissie uitgebreid. Naast de heren Robert Voskuil en Chris van Roekel, heeft nu ook de heer Geert Maassen daarin zitting. De heer Maassen is archivaris van de gemeente Renkum en hij verzorgde in het verleden het blad van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum ‘Schoutambt en Heerlijkheid’.
De heer Maassen is telefonisch bereikbaar onder nummer 085-348303 (overdag) en 085-337515 (‘s avonds).
Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1993 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar. Het gironummer van de Vereniging is 4403641.
Boekje van Kate ter Horst wordt opnieuw uitgegeven.
Op 21 februari van dit jaar was het een jaar geleden dat mevrouw Kate ter Horst door een noodlottig ongeval om het leven kwam. In de artikelen die naar aanleiding hiervan verschenen, werd veelvuldig geciteerd uit het door haar geschreven verhaal over de gebeurtenissen in haar huis tijdens de Slag om Arnhem. Dit verhaal verscheen in 1945 als aparte brochure ‘Een Regimental Aid Post’ bij de uitgeverij Wolters in Groningen en het werd opgenomen in de bundel ‘Niet Tevergeefs’. In 1959 verscheen een Engelse uitgave onder de titel ‘Cloud over Arnhem’. Deze uitgaven zijn sinds lang uitverkocht en slechts sporadisch wordt een exemplaar antiquarisch aangeboden. Zowel in Nederland als in Engeland is echter veel vraag naar deze uitgaven en daarom heeft de Vereniging Vrienden in overleg met de familie Ter Horst besloten zowel een Nederlandse als een Engelse heruitgave te verzorgen.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke uitgaven, zullen deze edities worden voor-zien van foto’s, waarvan het merendeel niet eerder werd gepubliceerd. Bovendien wordt een artikel van de heer J.ter Horst opgenomen, evenals een uitgebreide inleiding van Generaal Sir Frank King, die in september 1944 als gewonde captain in Kate’s huis terecht kwam.
Het boekje, waarvan de prijs f 15,- (exclusief verzendkosten) zal bedragen, wordt voor de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 april a.s.

Oproep.
De Ministory bij deze Nieuwsbrief gaat over de ‘Seaborne Echelon’ van de Ist British Airborne Division tijdens operatie Market Garden. De auteur van deze Ministory, ons lid Bob Gerritsen, maakt al enige jaren een studie van dit ohder- werp. In verband met zijn onderzoek zou hij graag in kontakt komen met zo veel mogelijk veteranen die in sptember 1944 deel uitmaakten van de Seaborne Echelon Het adres van de heer Gerritsen is Kennedystraat 4a, 6921 CW Duiven.
Informatiedag voor onbekende voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog in het Airborne Museum.
Op zaterdag 3 april 1993 organiseert het bestuur van het Airborne Museum een dag onder de naam ‘ONBEKEND HERKEND’. De museumbezoeker kan die dag voor hem onbekende militaire en burger voorwerpen en documenten, die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, meebrengen naar het museum. Van 11.00 tot 16.00 uur zal in het museum een team van deskundigen aanwezig zijn die deze voorwerpen en documenten zullen determineren, en zullen proberen er zoveel mogelijk achtergrond-informatie over te verschaffen. Er zal geen waarde van de voorwerpen en documenten gegeven worden, daar deze vaak zeer betrekkelijk is.
Het team zal bestaan uit de volgende deskundigen:
– de heer J.Zwaan, oud-archivaris van het RIOD, voor algemene documenten, kranten en foto’s over de Tweede Wereldoorlog.
– de heer A.Groeneweg, oud-directeur van de Bibliotheek Arnhem, voor boeken over de Slag om Arnhem en de Tweede Wereldoorlog.
– de heer J.de Groot, voor alle soorten vliegtuig-pamfletten.
– de heer F.Smits, adjunct conservator van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum, voor de Nederlandse en algemene militaire voorwerpen en documenten.
– de heer W.Boersma, bestuurslid van het Airborne Museum, voor burger materiaal van de Tweede Wereldoorlog en militaire voorwerpen van Engelse en Amerikaanse oorsprong.
– de heer A.Beuker, voor militair materiaal, emblemen en documenten van Duitse oorsprong.
– de heer J.P.Bodifee, voor militaire radio’s en andere verbindings-apparatuur.
U zou een bezoek aan deze informatiedag kunnen combineren met de Jaarvergadering, die ‘s middags plaats vindt in de Concertzaal.
Boekenbeurs in het Airborne Museum.
Op zaterdag 1 mei 1993 wordt in het Airborne Museum weer een boekenbeurs van tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog gehouden. In het museum wordt op die dag een aantal stands ingericht waar tweedehands boeken over de Tweede Wereld¬oorlog te koop zijn. Op de beurs van het vorig jaar werden ruim 2000 boeken aan¬geboden. Meer dan 400 mensen bezochten die dag het museum.
Op de beurs zal speciale aandacht worden besteed aan boeken die betrekking hebben op de Slag om Arnhem. Over deze slag zijn de afgelopen 48 jaar honderden boeken verschenen. Het merendeel daarvan is echter uitverkocht en moeilijk te vinden. Met deze beurs hoopt het museum de bezoekers in de gelegenheid te stellen hun bibliotheek aan te vullen.
Aan de beurs wordt medewerking verleend door ondermeer de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en de Documentatiegroep ’40 -’45.
De boekenbeurs is toegankelijk voor alle bezoekers van het museum.
Stoffelijke resten geborgen van twee Britse militairen.
Op vrijdag 22 januari j.1. werden in een tuin in Oosterbeek door de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht de stoffelijke resten geborgen van twee Britse militairen. Luitenant H.Jongen en zijn twee medewerkers troffen naast menselijke beenderen, restanten van kleding, een baretembleem van The Border Regiment, een zegelring en twee portemonnees aan. Tevens werden twee parahelmen, munitie van handvuurwapens en een Britse handgranaat gevonden.
De gevonden voorwerpen bleken geen gegevens te bevatten die een direkte indentifi- catie mogelijk maakten. Via medische dossiers in Engeland en dossiers in het Airborne Museum wordt thans getracht opheldering te verkrijgen over de identiteit van de betrokken soldaten.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.