Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein.
Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil
Op 11 mei j.1 was het tien jaar geleden dat de officiële opening plaats vond van het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein. Dit feit werd op 11 mei op bijzon-dere wijze gevierd. Z.K.H.Prins Bernhard bracht op die dag een bezoek aan het museum, waar hij werd ontvangen door het stichtingsbestuur. Na een welkomstwoord overhandigde de burgemeester van de gemeente Renkum, Drs.J.W.Verlinden, die tevens voorzitter is van het stichtingsbestuur, het eerste exemplaar van het jubileumboek “De Oogst van Tien Jaar” aan Z.K.H.Prins Bernhard.


Z.K.H.Prins Bernhard bekijkt het eerste exemplaar van het jubileumboek “De Oogst van Tien Jaar”, dat hij zojuist had ontvangen uit handen van Drs.J.W.Verlinden, voorzitter van de Stichting Airborne Museum. In het midden een van de samenstellers, Drs.A.Groeneweg. (Foto: B.de Reus)

Nadat de Prins een kort woord van dank had gesproken, volgde een rondleiding door het museum. Daarbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de kleine fototentoon¬stelling die ter gelegenheid van het tienjarig jubileum was ingericht. In deze expositie werd een aantal foto’s getoond, die de afgelopen tien jaar door het Airborne Museum werden verworven. De getoonde foto’s zijn alle tevens opgenomen in het jubileumboek.
Het was de bedoeling dat de fototentoonstelling officieel zou worden geopend door M?G.J.Walker uit Engeland. Sgt.Walker was in september 1944 een van de drie “Army Film and Photo Unit” (AFPU) cameramannen die de strijd op foto’s en films vast-legden. Helaas was de heer Walker niet in staat om te komen door de staking bij de Britse veerdiensten.
Themadag op zaterdag 18 juni a.s.
De afgelopen twee jaar hebben we bij onze excursies aandacht besteed aan de gebeur-tenissen die tijdens operatie Market Garden plaats vonden in de gebieden rond Eindhoven en Nijmegen. Hierbij trad Drs.Karel Margry op als gids. Het lag in de bedoelong om dit jaar een excursie te organiseren naar het gebied tussen Nijmegen en Driel. Hierbij zouden worden behandeld de opmars van de verschillende Britse eenheden, de Duitse tegenaanvallen en de landing en de gevechtsacties van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade. Echter, binnen het daarvoor beschik-bare tijdsbestek bleek een grondige voorbereiding van deze excursie door dit zeer gecompliceerde gevechtsgebied niet mogelijk. Daarom is in overleg met Karel Margry besloten deze excursie een jaar uit te stellen.
In plaats daarvan wordt een wandelexcursie gehouden door het westelijk deel van de “perimeter”, het hoefijzervormige gebied bij Oosterbeek dat in september 1944 door de Britten en Polen werd verdedigd. Tijdens deze excursie zal een twintigtal punten worden bekeken.
Op voorstel van de heer Van Roekel zal de wandeling deze keer een enigszins ander karakter hebben dan de wandelexcursies die eerder tijdens themadagen van de Ver-eniging werden gemaakt. Deze keer hoeven de deelnemers niet in één grote groep te wandelen, maar kunnen zij in kleine groepjes in hun eigen tempo de route lopen met behulp van een gedetailleerde excursiegids. Op verschillende belangrijke punten zullen mensen staan die uitleg geven aan de excursiegangers.
Het programma van deze themadag ziet er als volgt uit:
9.30 – 10.00 uur: Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Airborne Museum in Oosterbeek. U wordt verzocht Uw lidmaatschapskaart mee te nemen.
10.00 – 12.30 uur: Wandeling langs een aantal punten bij de Utrechtseweg, de Son- nenberglaan, de Valkenburglaan, de Van Borsselenweg en de Wes-terbouwing. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 12.30 uur aan-wezig te zijn in de Westerbouwing voor de lunch.
12.30 – 13.30 uur: Lunch in de Westerbouwing.
13.30 – 15.30 uur: Wandeling langs een aantal punten op de Hemelse Berg, de Pieters¬
berg en Park Hartenstein.
Na terugkomst bij Hartenstein is er nog gelegenheid om het Airborne Museum te be-zoeken.
De organisatie van de themadag is in handen van de heer Chr.van Roekel, bijgestaan door een aantal bestuursleden en leden van de Vereniging.
De totale lengte van de wandeling bedraagt ca. vijf kilometer. De route loopt deels via bospaden en over geaccidenteerd terrein. Denkt U daarom aan goede wandelschoenen. Ook als het regent gaat de excursie gewoon door.
De kosten van deze themadag bedragen f 17,50 per persoon. Hiervoor ontvangt U de koffie bij de ontvangst, de lunch en de geïllustreerde excursiegids. Het bedrag kan worden overgemaakt op postbanknummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding van “themadag”. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 11 juni. Op die dag moet het overgemaakte bedrag binnen zijn bij de penningmeester.Gezien de korte tijd die nog rest tot deze sluitingsdatum, wordt U dringend verzocht, indien U meewilt, het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken. Tot ziens op 18 juni !


Z.K.H.Prins Bernhard bekijkt vol aandacht de foto’s in de tentoonstelling “De Oogst van Tien Jaar”. (Foto: B.de Reus)
Jubileumboek “De Oogst van Tien Jaar”.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Airborne Museum in Huize Hartenstein is een speciaal jubileumboek uitgegeven, getiteld “De Oogst van Tien Jaar/The Harvest of Ten Years”. Dit boek bevat een keuze uit de dagboeken en foto’s betreffende de Slag om Arnhem, die werden verworven in de jaren 1978 – 1988.
Het werd samengesteld door W.J.M.Duyts en A.Groeneweg. Het voorwoord werd geschreven door General Sir John W.Hackett. Opgenomen is een zestal verhalen in de Engelse taal en één verhaal in de Nederlandse taal.
Mr-G.W.Jukes beschrijft in zijn dagboek “Ending up at Arnhem” de gevechten bij de Rijnbrug in Arnhem, de periode dat hij zich schuil moest houden op de Veluwe en de mislukte ontsnappingspoging “Pegasus II”. C.B.Labouchère’s werk als verzetsman is vastgelegd in het hoofdstuk “De Luchtlandingen bij Arnhem” (zie ook Nieuwsbrief No.27, augustus 1987). In “September-October 1944 Arnhem Diary” is het volledige dagboek van Brigadier Gerald Lathbury opgenomen. Flying Officer R.Lawton, 190 Squadron RAF beschrijft in het hoofdstuk “An Airman at Arnhem” zijn lotgevallen nadat op 19 september 1944 zijn Stirling tijdens een bevoorradingsvlucht werd neergeschoten. In het hoofdstuk “Diary of Events during the Battle of Arnhem” doet Major T.I.J.Toler, commandant van B Squadron Glider Pilot Regiment, verslag van zijn ervaringen tijdens de landingen, de gevechten in Oosterbeek en bij de terugtocht over de Rijn. Colonel Graeme Warrack’s complete dagboek is weergegeven in het hoofdstuk “17 Sept.-16 Oct.1944 Arnhem Diary”. Het verslag van de Daily Express correspondent Alan Wood, “men at Arnhem” is als laatste hoofdstuk in het boek opgenomen. Het boek wordt besloten met 23 onbekende foto’s van de Slag om Arnhem. “De Oogst van Tien Jaar” is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 42,50.

Boekje “De Tommies komen” in het Engels vertaald.
De Engelse editie van het boekje “De Tommies komen” is drukklaar en zal vermoedelijk in juli voor f 10,- verkrijgbaar zijn in het Airborne Museum. Er zal bij wijze van proef een beperkte oplaag van 250 exemplaren vervaardigd worden. De Engelse prijs zal, inclusief verzendkosten, £ 5,- bedragen. Dit bedrag dient dan per brief opge¬stuurd te worden , daar de afhandelingskosten van de Engelse bankcheques niet in verhouding staan tot het te betalen bedrag.
Voor het vertaalwerk zijn wij zeer veel dank verschuldigd aan mevrouw A.G.Meeuwsen, die kans zag om naast het vertalen van de Nieuwsbrieven ook deze omvangrijke taak uit te voeren. Bovendien vergde het vertalen van dit dagboekje met behoud van het typisch kinderlijke element extra veel zorg. Hiervoor onze oprechte bewondering! Het typewerk van deze Engelstalige editie was in handen van de dames M.M.H.Pelkman- Bongers en A.J.van Damme-de Groot. Ook hen zijn wij zeer dankbaar voor het met veel zorg uitgevoerde werk.
Nederlanders, die het op prijs stellen een exemplaar per post te ontvangen, kunnen hun wens kenbaar maken door f 13,- over te maken op de postbankrekening van onze Vereniging, onder vermelding van “boekje “De Tommies komen”. Na verschijning krijgt U het boekje dan toegezonden. (Chr.v.R.)
“Operatie Argyle”.
Ons Nederlandse bouwteam bestaande uit de heren Van de Brand, Berghege, Dellepoort, Te Niet, Pelkman en Van Roekel heeft er voor gezorgd dat de SHERMAN-tank “Argyle” keurig op een betonnen platform is geplaatst. Vakwerk! Ons lid, de heer Benter, is bezig met het vervaardigen van een granieten plaat met daarop het regiments- wapen van het Canadese “Lord Strathcona’s Horse Regiment”.
Gedurende de periode 30 mei tot 3 juni zullen veertig in Duitsland gelegerde Canadese militairen van het zusterregiment “8th Hussars” in twee groepen van twintig man de tank een opknapbeurt geven. Laswerk, reinigen, schilderen en het voorzien van de originele symbolen en bewapening staan op het programma.
De “regimental historical officer” en de regiments sergeant-majoor van de L.S.H. komen speciaal over uit Calgary voor de onthulling, die op 2 juni om 16.00 uur zal plaats vinden. Aan deze onthulling van onze “bevrijdingsveteraan” zal in ruime mate door de media bekendheid worden gegeven. Indien U kans ziet aanwezig te zijn op die dag, wordt dat zeer op prijs gesteld. Ook een kijkje tijdens bovengenoemde werkzaamheden is de moeite waard.
Uitgebreide informatie over de tank treft U aan in de bij deze Nieuwsbrief ge¬voegde Ministory. (Chr.v.R.)
Het “stoelenproject” bijna voltooid.
Het “stoelen- en tafelproject” nadert haar voltooing. Met de schenking van de twee laatste stoelen door respectievelijk het 2e Para Bataljon en de Oud-Mariniers Afdeling Gelderland,is het Airborne Museum in het bezit gekomen van twaalf stijl-volle, degelijke eiken stoelen. Inmiddels is de bijbehorende tafel ook gearriveerd en heeft een plaats gekregen in de grote zaal. Het is de bedoeling deze tafel op te dragen aan de geallieerde militairen en de Nederlandse burgers, die hun leven moesten geven tijdens de bevrijding van ons land. Voor deze tafel zijn bijdragen welkom. De namen van de schenkers zullen, evenals op de stoelen het geval is, op een messing plaat worden vermeld, die op het midden van de tafel wordt aangebracht. Een voorlopig opschrift zal aangeven hoever de aktie is gevorderd. (Chr.v.R.)
Het “Scholenproject”.
Bijna alle werkstuk-mappen van het in 1984 gestarte scholenproject zijn verbruikt. Dit betekent dat ongeveer 5000 Nederlandse schoolkinderen ons museum hebben be-zocht. Aanvankelijk betrof het scholen uit de regio, maar steeds vaker komen er nu aanvragen vanuit de rest van ons land. Een tweede druk van de scholenproject¬map wordt overwogen.
Indien de financiën het toelaten zullen we dit belangrijke werk ten dienste van onze jeugd voortzetten. (Chr.v.R.)

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.