VVAM Nieuwsbrief 21 – Februari – 1986

Beste Vrienden,
Op 8 september 1985 kwamen ex-para’s van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachu-tisten Brigade in Czestochowa (Polen) bijeen om in de bedevaartskerk van de “Zwarte Madonna” een plaquette te onthullen ter herinnering aan deze brigade.
Onder de tienduizenden Polen in dit bedevaartsoord waren ook ongeveer 1500 padvinders, afkomstig van 28 groepen uit geheel Polen. Zij vielen o.a. op door hun mouw-emblemen, die betrekking hadden op de Poolse Brigade en de Slag om Arnhem. Zo werd bijvoorbeeld een badge gedragen waarop in kleur waren afgebeeld de Poolse, Amerikaanse, Britse en Nederlandse vlag, alsmede het symbool van de Para Brigade en het Scouting insigne. Veertien dagen later kwamen veteranen van de Poolse Brigade bijeen op de Militaire Begraafplaats in Warschau voor de jaarlijkse herdenking bij het monument voor de ge¬sneuvelden van de Eerste Poolse Para Brigade en voor de Poolse geheim-agenten die, nadat ze boven vijandelijk gebied waren geparachuteerd, omkwamen.
Ook hier weer verkenners en gidsen met de speciale mouw-emblemen, met rode dassen en rode baretten. Allemaal leden van Scouting-groepen, die zowel naar de Poolse Para Brigade als naar de Britse Red Devils genoemd zijn.
In Czestochowa waren mevrouw Cora Baltussen en de heer Albert Baltussen uit Driel aanwezig. Zij zagen de padvinders, die zich zo nadrukkelijk manifesteerden, als vrienden van de Para’s, als jongeren die het respect voor deze strijders voor de vrijheid blijvend willen tonen. Dit bracht mevrouw Baltussen in haar herdenkings-toespraak op 21 september j.1. in Driel tot een oproep aan de Nederlandse jongeren contacten te leggen en vriendschap te sluiten met veteranen en met belangstellende Poolse- en andere Geallieerde jongeren. Het is een goede zaak dat jongeren er oog voor hebben of krijgen dat de oud-strijders uit de Slag om Arnhem “het er voor over hebben gehad hun leven op het spel te zetten om zelf en degenen die na hen kwamen in vrede te laten leven”, zoals in ons Scholen-project voor de jeugd staat vermeld. Het is eveneens een goede zaak dat gemotiveerde jongeren met de oud-strijders en met elkaar in kontakt komen om van gedachten te wisselen over die historische strijd met al haar menselijke en onmenselijke aspecten en zich zoals H.M.van Randwijk schreef “te bezinnen op de waarde van vrijheid en gerechtigheid”.
J.Smits, Voorzitter
6e Algemene Ledenvergadering op 22 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 6e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 22 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon: 085-332046).
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering op 30 maart 1985
3. Algemeen Verslag 1985

2
4. Financieel Verslag 1985 en Begroting 1986
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting
Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn mevr.J.M.de Langen en de heer W.T.de Ruyter. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de Secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de candidaten, die lid moeten zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Onze vertegenwoordiger in Groot Brittannië, de heer A.Maynard is op 1 januari j.1. opgevolgd door de heer F.M.Young. Beide heren komen speciaal voor deze vergadering naar Nederland.
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Het Financieel Verslag 1985 en de Begroting 1986 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegestuurd.
Vertoning van een videofilm na afloop van de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de 6e Algemene Ledenvergadering zal een videofilm worden vertoond over de bevrijding van Den Bosch in oktober 1944.
Hoewel het onderwerp enigszins buiten het kader van Operatie Market Garden valt, is toch besloten deze film te vertonen omdat zij kan worden beschouwd als een voorbeeld van een uitstekende militair-historische documentaire.
De makers van de film, drs.K.Margry uit Utrecht en de heer L.van Gent uit Den Bosch, beiden lid van onze Vereniging, zullen bij de vertoning aanwezig zijn. U kunt dan na afloop vragen aan hun stellen over inhoud en vormgeving.
Actie voor BLESMA een succes.
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij Uw hulp voor de Britse organisatie BLESMA, die mensen helpt die door oorlogsgeweld ledematen verloren of blind werden. Door Uw vele giften is deze actie een succes geworden.
Als vertegenwoordiger van BLESMA zal de heer Richard Bingley (schrijver van de Mini-Story bij de vorige Nieuwsbrief) speciaal op eigen kosten vanuit Engeland overkomen om het door U verzamelde geld op de Algemene Ledenvergadering in ont-vangst te nemen.
Tot de Algemene Ledenvergadering blijft ons gironummer nog ter beschikking voor eventuele giften voor deze sympathieke organisatie.
Jaarverslag 1985.
Het afgelopen jaar steeg het ledental wederom. Op 31 december 1985 telde de Ver-eniging 774 leden in binnen- en buitenland. Op 31 december 1984 was dat aantal 713. Helaas hebben we ook dit jaar weer leden moeten schrappen wegens het niet betalen van de contributie. Dit jaar waren dat er 28.
In 1985 verschenen er vier Nieuwsbrieven en werden een thema-dag en een thema-middag gehouden. Tijdens de thema-dag op 4 mei werden na een ontvangst in Hotel Dreijeroord een tweetal wandelingen gemaakt in het noordwestelijk deel van Oosterbeek en werd een videofilm over het Reconnaissance Squadron vertoond. Tijdens de thema-middag op 23 november in het ELEKTRUM in Arnhem verzorgde de heer C.van Roekel een lezing over de Hohenstaufen Divisie en werd na de pauze de video-film “Comrades at Arms” vertoond.
De kontaktdag voor leden op 14 september in restaurant “De Wiltgraef” in Bennekom is voor herhaling vatbaar. Zowel deze kontaktdag als de thema-dagen werden druk bezocht.
Ter gelegenheid van 40 jaar Bevrijding gaf de Vereniging twee herdenkingsenveloppen uit, die speciaal waren gestempeld op 5 mei 1985. Ook werd een mini-poster gemaakt van de grote poster van de pasteltekening van de heer Paulus Pieters. De verkoop van de enveloppen en van de poster loopt voortreffelijk.


De romp met cockpit van de HORSA-glider in het nieuwe Army Air Corps Museum in Middle Wallop. Rechts een origineel 6-ponder kanon uit de Slag om Arnhem, afkomstig uit Park Hartenstein.(foto: B.de Reus)
Dit jaar werd Generaal R.E.Urquhart erelid van onze Vereniging en meldde het vijfde Britse “lid voor het leven” zich aan.
Ook trok het bestuur een organisatorisch adviseur aan in de persoon van de heer O.Luursema.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Museum waren o.a. een medaille-vitrine en een diaprojector voor de audio-visuele presentatie.
Dankzij de financiële steun van onze leden en een aantal sponsors ging wederom een scholenproject van start. Door deze geweldige steun was het mogelijk een zeer goed werkstuk voor de bezoekende leerlingen samen te stellen.
Zoals U ziet was 1985 een goed jaar voor onze Vereniging en wij hopen dat 1986 dat ook zal worden.
Tentoonstelling over “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”.
Binnenkort zal in het Airborne Museum een kleine expositie worden gehouden, getiteld “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”. Op deze tentoonstelling, die wordt samengesteld door de heren de Reus en Voskuil, zal worden getracht een beeld te geven van de wijze waarop militairen en burgers die septemberdagen van 1944 vastlegden op foto en film.
Naast onbekend fotomateriaal zal ook foto- en filmapparatuur worden getoond, waar-mee tijdens de Slag om Arnhem werd gewerkt.
De expositie zal vrijdag 21 maart om 16.00 uur worden geopend, zodat leden die naar de Jaarvergadering op 22 maart komen ook de tentoonstelling in het Airborne Museum kunnen bezoeken.
Bericht van de Penningmeester.
Een aantal leden heeft de contributie voor 1986 nog niet overgemaakt. Deze leden worden vriendelijk verzocht hun contributie alsnog zo spoedig mogelijk over te maken op gironummer 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !

Enquette-formulieren nog steeds welkom.
Indien U mee wilt werken aan onze enquette en U heeft Uw formulier nog niet inge-stuurd, zoudt U dit dan alsnog zo spoedig mogelijk willen doen? De sluitingsdatum is 31 maart. Daarna kan de heer Luursema beginnen met de definitieve verwerking van de gegevens.
Hulp gevraagd voor Franse vertaling van het Museumgidsje.
De Stichting Airborne Museum zou graag het Museumgidsje in het Frans willen laten vertalen. Helaas ontbreken de fondsen om dit door een commercieel vertaalbureau te laten doen. Als er leden zijn die tegen een redelijke vergoeding dit vertaalwerk willen verrichten, zouden zij dan kontakt willen opnemen met de secretaris van de Stichting Airborne Museum of even naar het Museum willen bellen ?
Jhr,mr,H.G.’van Holthe tot Echten en de heer Th.Werningh Cöster benoemd tot ere-burgers van de Gemeente Renkum.
In verband met zijn aftreden als burgemeester van de Gemeente Renkum is jhr.mr. H.G.van Holthe tot Echten benoemd tot ereburger van deze gemeente. De heer van Holthe tot Echten zal deel blijven uitmaken van de Stichting Airborne Museum. De heer Th.Werningh Cöster, die afscheid heeft genomen als bestuurslid van de Stichting Airborne Museum, heeft zich reeds vanaf 1949 verdienstelijk gemaakt voor de oprichting en instandhouding van het Airborne Museum.
Britse onderscheiding voor de heer J.J.Rudolphie■
De heer J.J.Rudolphie uit Oosterbeek is door de Engelse koningin Elisabeth Benoemd tot “Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire”. De heer Rudophie ontving deze hoge onderscheiding voor het vele werk dat hij sinds 1948 heeft verricht voor de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem.
Het nieuwe “Museum of Army Flying” in Middle Wallop is een bezoek waard !
Onlangs is op de vliegbasis Middle Wallop in Hampshire, Engeland het nieuwe “Museum of Army Flying” geopend. Een belangrijk deel van de expositie is gewijd aan de geschiedenis van het “Glider Pilot Regiment” en de luchtlandingsoperaties waaraan dit regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deelgenomen.
In de grote museumhal, waarin verschillende vliegtuigen zijn tentoongesteld, staat ook een vrijwel complete romp met cockpit van een HORSA-glider (zie foto).
Onlangs kwam het museum in het bezit van een deel van de romp van een HAMILCAR- glider. Deze romp, die 38 jaar in de openlucht als kippenhok heeft dienst gedaan en ernstig is aangetast, zal geheel worden gerestaureerd, een project dat ca. twee jaar in beslag zal nemen.
Het “Museum of Army Flying” ligt aan de A343 tussen Salisbury en Andover. Het is dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.30 uur, behalve op Kerstmis en Nieuwjaar.
Herziene uitgave van het boek “Slag in de Schaduw”.
In dit boek, waarvan de eerste druk verscheen in 1981, beschrijven de auteurs A.Korthals Altes en N.K.C.A.in ‘t Veld de strijd die tussen september 1944 en maart 1945 woedde in de Peel en de Maasvallei. Deze strijd is veel minder bekend en heeft veel minder tot de verbeelding gesproken dan de Geallieerde luchtlandings¬operatie in september 1944. Zij werd uitgevochten “in de schaduw van Market-Garden. In het hoofdstuk met die titel gaan de auteurs in op de voorgeschiedenis en de uitvoering van Operatie Market-Garden, vooral wat betreft het gebied van de Brabantse “Corridor”. Tijdens de op Market-Garden volgende maanden vonden ver¬bitterde gevechten plaats in het grensgebied tussen Brabant en Limburg.
Dat deze strijd toch niet geheel onbekend is gebleven is vooral te danken aan het feit dat in het tijdens de gevechten totaal vernielde dorp Overloon thans het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum is gevestigd.
Het boek “Slag in de Schaduw” verscheen bij de uitgeverij De Bataafse Leeuw en kost f 32,50.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.