Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein.
Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil
Op 11 mei j.1 was het tien jaar geleden dat de officiële opening plaats vond van het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein. Dit feit werd op 11 mei op bijzon-dere wijze gevierd. Z.K.H.Prins Bernhard bracht op die dag een bezoek aan het museum, waar hij werd ontvangen door het stichtingsbestuur. Na een welkomstwoord overhandigde de burgemeester van de gemeente Renkum, Drs.J.W.Verlinden, die tevens voorzitter is van het stichtingsbestuur, het eerste exemplaar van het jubileumboek “De Oogst van Tien Jaar” aan Z.K.H.Prins Bernhard.


Z.K.H.Prins Bernhard bekijkt het eerste exemplaar van het jubileumboek “De Oogst van Tien Jaar”, dat hij zojuist had ontvangen uit handen van Drs.J.W.Verlinden, voorzitter van de Stichting Airborne Museum. In het midden een van de samenstellers, Drs.A.Groeneweg. (Foto: B.de Reus)

Nadat de Prins een kort woord van dank had gesproken, volgde een rondleiding door het museum. Daarbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de kleine fototentoon¬stelling die ter gelegenheid van het tienjarig jubileum was ingericht. In deze expositie werd een aantal foto’s getoond, die de afgelopen tien jaar door het Airborne Museum werden verworven. De getoonde foto’s zijn alle tevens opgenomen in het jubileumboek.
Het was de bedoeling dat de fototentoonstelling officieel zou worden geopend door M?G.J.Walker uit Engeland. Sgt.Walker was in september 1944 een van de drie “Army Film and Photo Unit” (AFPU) cameramannen die de strijd op foto’s en films vast-legden. Helaas was de heer Walker niet in staat om te komen door de staking bij de Britse veerdiensten.
Themadag op zaterdag 18 juni a.s.
De afgelopen twee jaar hebben we bij onze excursies aandacht besteed aan de gebeur-tenissen die tijdens operatie Market Garden plaats vonden in de gebieden rond Eindhoven en Nijmegen. Hierbij trad Drs.Karel Margry op als gids. Het lag in de bedoelong om dit jaar een excursie te organiseren naar het gebied tussen Nijmegen en Driel. Hierbij zouden worden behandeld de opmars van de verschillende Britse eenheden, de Duitse tegenaanvallen en de landing en de gevechtsacties van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade. Echter, binnen het daarvoor beschik-bare tijdsbestek bleek een grondige voorbereiding van deze excursie door dit zeer gecompliceerde gevechtsgebied niet mogelijk. Daarom is in overleg met Karel Margry besloten deze excursie een jaar uit te stellen.
In plaats daarvan wordt een wandelexcursie gehouden door het westelijk deel van de “perimeter”, het hoefijzervormige gebied bij Oosterbeek dat in september 1944 door de Britten en Polen werd verdedigd. Tijdens deze excursie zal een twintigtal punten worden bekeken.
Op voorstel van de heer Van Roekel zal de wandeling deze keer een enigszins ander karakter hebben dan de wandelexcursies die eerder tijdens themadagen van de Ver-eniging werden gemaakt. Deze keer hoeven de deelnemers niet in één grote groep te wandelen, maar kunnen zij in kleine groepjes in hun eigen tempo de route lopen met behulp van een gedetailleerde excursiegids. Op verschillende belangrijke punten zullen mensen staan die uitleg geven aan de excursiegangers.
Het programma van deze themadag ziet er als volgt uit:
9.30 – 10.00 uur: Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Airborne Museum in Oosterbeek. U wordt verzocht Uw lidmaatschapskaart mee te nemen.
10.00 – 12.30 uur: Wandeling langs een aantal punten bij de Utrechtseweg, de Son- nenberglaan, de Valkenburglaan, de Van Borsselenweg en de Wes-terbouwing. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 12.30 uur aan-wezig te zijn in de Westerbouwing voor de lunch.
12.30 – 13.30 uur: Lunch in de Westerbouwing.
13.30 – 15.30 uur: Wandeling langs een aantal punten op de Hemelse Berg, de Pieters¬
berg en Park Hartenstein.
Na terugkomst bij Hartenstein is er nog gelegenheid om het Airborne Museum te be-zoeken.
De organisatie van de themadag is in handen van de heer Chr.van Roekel, bijgestaan door een aantal bestuursleden en leden van de Vereniging.
De totale lengte van de wandeling bedraagt ca. vijf kilometer. De route loopt deels via bospaden en over geaccidenteerd terrein. Denkt U daarom aan goede wandelschoenen. Ook als het regent gaat de excursie gewoon door.
De kosten van deze themadag bedragen f 17,50 per persoon. Hiervoor ontvangt U de koffie bij de ontvangst, de lunch en de geïllustreerde excursiegids. Het bedrag kan worden overgemaakt op postbanknummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding van “themadag”. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 11 juni. Op die dag moet het overgemaakte bedrag binnen zijn bij de penningmeester.Gezien de korte tijd die nog rest tot deze sluitingsdatum, wordt U dringend verzocht, indien U meewilt, het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken. Tot ziens op 18 juni !


Z.K.H.Prins Bernhard bekijkt vol aandacht de foto’s in de tentoonstelling “De Oogst van Tien Jaar”. (Foto: B.de Reus)
Jubileumboek “De Oogst van Tien Jaar”.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Airborne Museum in Huize Hartenstein is een speciaal jubileumboek uitgegeven, getiteld “De Oogst van Tien Jaar/The Harvest of Ten Years”. Dit boek bevat een keuze uit de dagboeken en foto’s betreffende de Slag om Arnhem, die werden verworven in de jaren 1978 – 1988.
Het werd samengesteld door W.J.M.Duyts en A.Groeneweg. Het voorwoord werd geschreven door General Sir John W.Hackett. Opgenomen is een zestal verhalen in de Engelse taal en één verhaal in de Nederlandse taal.
Mr-G.W.Jukes beschrijft in zijn dagboek “Ending up at Arnhem” de gevechten bij de Rijnbrug in Arnhem, de periode dat hij zich schuil moest houden op de Veluwe en de mislukte ontsnappingspoging “Pegasus II”. C.B.Labouchère’s werk als verzetsman is vastgelegd in het hoofdstuk “De Luchtlandingen bij Arnhem” (zie ook Nieuwsbrief No.27, augustus 1987). In “September-October 1944 Arnhem Diary” is het volledige dagboek van Brigadier Gerald Lathbury opgenomen. Flying Officer R.Lawton, 190 Squadron RAF beschrijft in het hoofdstuk “An Airman at Arnhem” zijn lotgevallen nadat op 19 september 1944 zijn Stirling tijdens een bevoorradingsvlucht werd neergeschoten. In het hoofdstuk “Diary of Events during the Battle of Arnhem” doet Major T.I.J.Toler, commandant van B Squadron Glider Pilot Regiment, verslag van zijn ervaringen tijdens de landingen, de gevechten in Oosterbeek en bij de terugtocht over de Rijn. Colonel Graeme Warrack’s complete dagboek is weergegeven in het hoofdstuk “17 Sept.-16 Oct.1944 Arnhem Diary”. Het verslag van de Daily Express correspondent Alan Wood, “men at Arnhem” is als laatste hoofdstuk in het boek opgenomen. Het boek wordt besloten met 23 onbekende foto’s van de Slag om Arnhem. “De Oogst van Tien Jaar” is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 42,50.

Boekje “De Tommies komen” in het Engels vertaald.
De Engelse editie van het boekje “De Tommies komen” is drukklaar en zal vermoedelijk in juli voor f 10,- verkrijgbaar zijn in het Airborne Museum. Er zal bij wijze van proef een beperkte oplaag van 250 exemplaren vervaardigd worden. De Engelse prijs zal, inclusief verzendkosten, £ 5,- bedragen. Dit bedrag dient dan per brief opge¬stuurd te worden , daar de afhandelingskosten van de Engelse bankcheques niet in verhouding staan tot het te betalen bedrag.
Voor het vertaalwerk zijn wij zeer veel dank verschuldigd aan mevrouw A.G.Meeuwsen, die kans zag om naast het vertalen van de Nieuwsbrieven ook deze omvangrijke taak uit te voeren. Bovendien vergde het vertalen van dit dagboekje met behoud van het typisch kinderlijke element extra veel zorg. Hiervoor onze oprechte bewondering! Het typewerk van deze Engelstalige editie was in handen van de dames M.M.H.Pelkman- Bongers en A.J.van Damme-de Groot. Ook hen zijn wij zeer dankbaar voor het met veel zorg uitgevoerde werk.
Nederlanders, die het op prijs stellen een exemplaar per post te ontvangen, kunnen hun wens kenbaar maken door f 13,- over te maken op de postbankrekening van onze Vereniging, onder vermelding van “boekje “De Tommies komen”. Na verschijning krijgt U het boekje dan toegezonden. (Chr.v.R.)
“Operatie Argyle”.
Ons Nederlandse bouwteam bestaande uit de heren Van de Brand, Berghege, Dellepoort, Te Niet, Pelkman en Van Roekel heeft er voor gezorgd dat de SHERMAN-tank “Argyle” keurig op een betonnen platform is geplaatst. Vakwerk! Ons lid, de heer Benter, is bezig met het vervaardigen van een granieten plaat met daarop het regiments- wapen van het Canadese “Lord Strathcona’s Horse Regiment”.
Gedurende de periode 30 mei tot 3 juni zullen veertig in Duitsland gelegerde Canadese militairen van het zusterregiment “8th Hussars” in twee groepen van twintig man de tank een opknapbeurt geven. Laswerk, reinigen, schilderen en het voorzien van de originele symbolen en bewapening staan op het programma.
De “regimental historical officer” en de regiments sergeant-majoor van de L.S.H. komen speciaal over uit Calgary voor de onthulling, die op 2 juni om 16.00 uur zal plaats vinden. Aan deze onthulling van onze “bevrijdingsveteraan” zal in ruime mate door de media bekendheid worden gegeven. Indien U kans ziet aanwezig te zijn op die dag, wordt dat zeer op prijs gesteld. Ook een kijkje tijdens bovengenoemde werkzaamheden is de moeite waard.
Uitgebreide informatie over de tank treft U aan in de bij deze Nieuwsbrief ge¬voegde Ministory. (Chr.v.R.)
Het “stoelenproject” bijna voltooid.
Het “stoelen- en tafelproject” nadert haar voltooing. Met de schenking van de twee laatste stoelen door respectievelijk het 2e Para Bataljon en de Oud-Mariniers Afdeling Gelderland,is het Airborne Museum in het bezit gekomen van twaalf stijl-volle, degelijke eiken stoelen. Inmiddels is de bijbehorende tafel ook gearriveerd en heeft een plaats gekregen in de grote zaal. Het is de bedoeling deze tafel op te dragen aan de geallieerde militairen en de Nederlandse burgers, die hun leven moesten geven tijdens de bevrijding van ons land. Voor deze tafel zijn bijdragen welkom. De namen van de schenkers zullen, evenals op de stoelen het geval is, op een messing plaat worden vermeld, die op het midden van de tafel wordt aangebracht. Een voorlopig opschrift zal aangeven hoever de aktie is gevorderd. (Chr.v.R.)
Het “Scholenproject”.
Bijna alle werkstuk-mappen van het in 1984 gestarte scholenproject zijn verbruikt. Dit betekent dat ongeveer 5000 Nederlandse schoolkinderen ons museum hebben be-zocht. Aanvankelijk betrof het scholen uit de regio, maar steeds vaker komen er nu aanvragen vanuit de rest van ons land. Een tweede druk van de scholenproject¬map wordt overwogen.
Indien de financiën het toelaten zullen we dit belangrijke werk ten dienste van onze jeugd voortzetten. (Chr.v.R.)

Download nieuwsbrief

8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 8e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon: 085-332046).
De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 7e Algemene Ledenvergadering op 28 maart 1987
3. Algemeen Verslag 1987
4. Financieel Verslag 1987 en Begroting 1988
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.Smits (voorzitter) en R.P.G.A.Voskuil (redacteur). Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste tien leden en vergezeld van een bereidver¬klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig. Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financiëel Ver¬slag 1987 en de Begroting 1988 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegezonden.
Vertoning van de film “Back to Arnhem”.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal de Britse video-documentaire “Back to Arnhem” worden vertoond. Deze documentaire handelt over het lst Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem. Centraal staan de belevenissen van Sgt.Henri Venes (A Troop) en Trooper Richard Minns (C Troop).
Bij de samenstelling van deze film hebben de makers op zeer realistische wijze een aantal incidenten,waarbij het RECCE Squadron betrokken was, gereconstrueerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van origineel filmmateriaal uit september 1944.
Brigadier Chatterton overleden.
Wij ontvingen het bericht dat op 11 novmber j.1. na een korte ziekte is overleden Brigadier George Chatterton OBE DSO (Retd.). Gedurende de oorlog commandeerde hij het Glider Pilot Regiment. In september 1983 trad Brigadier Chatterton op als leider van de “Pilgrimage” tijdens de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem.

Jaarverslag 1987.
Ondanks het feit dat ook dit jaar weer 24 leden moesten worden geschrapt wegens het niet betalen van het lidmaatschapsgeld, steeg het ledental tot 866. Eind 1986 had de Vereniging 820 leden. Zes van onze leden, de heren P.Dawson, J.Fox, E.J.Geurs, W.P. Kramer, C.M.v.d.Lee en J.Verhoeven, overleden helaas in 1987.
Evenals in de vorige jaren werden ook in 1987 vier Nieuwsbrieven uitgebracht.
De Themadag op 30 mei moest wegens overweldigende belangstelling herhaald worden op 3 oktober, terwijl ook de Themadag van 28 november uitstekend werd bezocht. Ca. 180 leden waren hierbij aanwezig.
De verkoop van Verenigingsartikelen liep zowel in de Museumwinkel als bij de diverse evenementen, waar we met een stand aanwezig waren, voortreffelijk. Verschillende artikelen zoals de beeldjes en de luchtfoto-poster zijn reeds uitverkocht.
De uitgave van het boekje “De Tommies komen” bleek een schot in de roos. De school-kinderen die het boekje ontvingen als dank voor hun bloemenhulde tijdens de herden-king in september, waren er erg blij mee. Ook de verkoop van het boekje loopt uit-stekend. Plannen om het boekje in het Engels uit te brengen zijn in een vergevorderd stadium.
Ook zullen in de naaste toekomst nieuwe artikelen door de Vereniging in de verkoop worden gebracht.
Het indertijd door ons opgezette “Scholenproject” is niet meer weg te denken uit de activiteiten die de Vereniging ontplooit om het Airborne Museum meer bekendheid te geven.
Schenkingen aan het Museum in het afgelopen jaar waren de etalagepoppen voor het geheel vernieuwde diorama in de kelder, een nieuwe vitrine voor het exposeren van explosieven en, dankzij ons “Stoelenproject”, een aantal mooie eiken stoelen.
Al met al was 1987 een goed jaar en we zien 1988 met vertrouwen tegemoet.(M.de L.)
Het “Stoelenproject”.
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van het overdragen van een tweetal stoelen op 16 september j.1. Als aanvulling opdat bericht kunnen wij U mededelen dat de stoel van het 156 Battalion, The Parachute Regiment werd aangeboden door Mr.Hector Montgomery en de stoel van het Ist Airborne Divisional Signal Regiment door de Old Comrades Association van de Airborne Signals.
Inmiddels is ook een stoel ontvangen die is opgedragen aan “The King’s Own Scottish Borderers of Ist Airborne Division, September 1944, 7th (Galloway) Battalion”.
Aanvulling van Generaal Urquhart op bericht in de vorige Nieuwsbrief.
In Nieuwsbrief No.28 stond een stukje over het bezoek dat Generaal Urquhart in september 1987 bracht aan het huis Zwarteweg 14 in Arnhem, waar hij zich in sep-tember 1944 enige tijd had moeten schuilhouden.
Als aanvulling op het artikeltje over dit bezoek schreef Generaal Urquhart ons: (vert.) “Vanaf het moment dat ik op zondagmiddag 17 september op weg was gegaan om de le Para Brigade op te zoeken, heb ik inderdaad 36 uur geen kontakt gehad met mijn hoofdkwartier, maar van die periode heb ik slechts 15 uur doorgebracht in het huis Zwarteweg 14.
Ik kan mij de exacte tijdstippen niet meer precies herinneren, maar de plaatsen waar ik in die periode achtereenvolgens ben geweest en de tijden die ik er heb doorgebracht zijn ongeveer de volgende:
– De nacht van 17 op 18 september: Met het hoofdkwartier van de 3e Para Brigade doorgebracht in een villa langs de Utrechtseweg, westelijk van Hartenstein, samen met Brigadier Lathbury.
– De morgen en het begin van de middag van 18 september: Met het hoofdkwartier van de 3e Para Brigade doorgebracht in een huis met drie verdiepingen aan de Utrechtseweg in Arnhem, enkele honderden meters westelijk van het St.Elisabeths Gasthuis, eveneens samen met Brigadier Lathbury.
– Het tweede deel van de middag en de daarop volgende nacht van 18 op 19 september zat ik met de Kapiteins Cleminson en Taylor in het huis Zwarteweg 14 Ik heb dat huis verlaten om ongeveer 6.30 uur in de ochtend van 19 september want ik arri-veerde op mijn hoofdkwartier, dat inmiddels in Hotel Hartenstein was gevestigd,
om 7.25 uur die ochtend”.


De heer Pit overhandigt een gesigneerd exemplaar van zijn boekje “Oorlog over Oosterbeek” aan Drs.A.Groeneweg van het bestuur van de Stichting Airborne Museum, (foto: B.de Reus)
Oud-Oosterbeker Hugo Pit bezoekt het Airborne Museum.
Een van de eerste boekjes die in Nederland na de oorlog over de Slag om Arnhem verscheen, was “Oorlog over Oosterbeek”, door de heer H.F.Pit (uitgegeven in Delft in 1946). In dit boekje beschrijft de heer Pit de gebeurtenissen in september 1944 zoals hij die meemaakte in en bij zijn huis aan de Jagerskamp in Oosterbeek.
Radio- en opnametechniek waren voor de jonge student elektrotechniek Hugo Pit een belangrijke hobby. In het huis van zijn vader had hij een complete opname-studio ingericht. Op 17 september, toen de luchtlandingen begonnen en tijdens de daarop volgende dagen maakte hij vanuit deze studio geluidsopnamen, die hij op grammofoon-platen vastlegde. Helaas werd tijdens een beschieting op 20 september het huis in brand geschoten, waarbij ook deze unieke opnamen verloren gingen. Wel was Hugo Pit zo koelbloedig om het afbranden van zijn huis op film vast te leggen en dat bijzon-dere stukje film is wel bewaard gebleven.
Op 30 december j.1. bezocht de heer Pit, die na de oorlog niet meer in Oosterbeek was gaan wonen, voor het eerst het Airborne Museum in Huize Hartenstein. Hij toonde zich zeer onder de indruk van het tentoongestelde materiaal. Ook was hij zeer ver-rast om te horen dat zijn boekje “Oorlog over Oosterbeek”, dat uiteraard niet ont-breekt in de bibliotheek van het Airborne Museum, nu antiquarisch is geworden en slechts zeer moeilijk verkrijgbaar is. In 1946 toonde geen enkele uitgever er be-langstelling voor en daarom gaf de heer Pit het boekje in eigen beheer uit.
Van het door hem vervaardigde filmpje uit 1944 heeft het Airborne Museum inmiddels een video-copie.
Nieuw bestuurslid voor de Stichting Airborne Museum.
Als nieuw lid van het stichtingsbestuur is benoemd Mr.J.W.van Slooten uit Ooster-beek,

7e Britse “Lid voor het leven”.
De Arnhem-veteraan Mr.H.Howlett uit Broadstairs in Kent heeft zich aangemeld als lid voor het leven van onze Vereniging. Mr.Howlett diende tijdens de Slag om Arnhem bij de Royal Signals. Een van de foto’s die op 17 september 1944 werd gemaakt op de lan-dingsterreinen bij Wolfheze toont een groepje van zeven militairen van de Royal Sig-nals, met op de voorgrond een zonnebloem. Op deze veel gepubliceerde foto, die o.a voorkomt in het boekje “It was like this/Zo was het”, is Mr.Howlett de derde van links.
Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein.
In mei van dit jaar is het tien jaar geleden dat het Airborne Museum verhuisde van Kasteel Doorwerth naar Huize Hartenstein in Oosterbeek. De opening van het nieuwe museum vond plaats op 11 mei 1978 door Generaal Urquhart.
Dit jubileum zal in mei worden gevierd. Naast de officiële festiviteiten zal er ook een boek worden uitgegeven met foto’s die het Airborne Museum gedurende de afgelopen tien jaar heeft verkregen. Bovendien zal in het boek een aantal verhalen worden op-genomen van militairen en burgers die aan de Slag om Arnhem hebben deelgenomen.
Geen van deze verslagen is eerder gepubliceerd.
Het boek zal worden samengesteld door de heren Duyts en Groeneweg, beiden bestuurs¬lid van de Stichting Airborne Museum.
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij nader op dit jubileum terugkomen.
Poolse parachutisten en de Slag om Arnhem.
In Nieuwsbrief No.27 schreven wij over de plannen voor de uitgave van een boek over de Ist Independent Polish Parachute Brigade Group.
Van de heer G.H.Maassen, archivaris van de Gemeente Renkum, ontvingen wij over dit onderwerp het volgende bericht, dat wij gaarne in deze Nieuwsbrief plaatsen:
“Sinds een aantal jaren is de Poolse Amerikaan George F.Cholewczynski bezig materiaal te verzamelen over de 1ste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade en de rol die zij speelde tijdens de Slag om Arnhem. Hij interviewde daartoe talrijke veteranen, bezocht hun reunies in Schotland, correspondeerde met een groot aantal betrokkenen en besteedde menig uur in het Polish Institute and Sikorski Museum in Londen.
Voor zover bekend is hij de eerste (amateur-) historicus die op uitgebreide wijze gebruik maakte van de Poolse rapporten en verslagen die sinds jaren in genoemd instituut bewaard worden. Bovendien kreeg hij de beschikking over vele nog niet eerder gepubliceerde foto’s, zowel van veteranen (uit Engeland, Polen, etc.), als van het Sikorski Museum.
Het resultaat is een omvangrijke documentatie met behulp waarvan de heer Cholewczynsky inmiddels begonnen is het boek te schrijven dat de geschiedenis van de brigade be¬handelt. Een en ander is zover gevorderd dat kontakt is gelegd met een Nederlandse uitgever, omdat het de bedoeling is dat het boek eerst in het Nederlands verschijnt. Omdat de complete historie van de brigade vastgelegd wordt, begint het eerste hoofd¬stuk in Polen en vervolgens wordt de lezer meegevoerd op een reis die via Frankrijk naar Schotland voert. De training van de Poolse militairen en de voorbereidingen op de operationele acties worden gevolgd door “Operatie Market-Garden”, die acht hoofdstukken in beslag neemt.
Het boek zal 144 pagina’s gaan tellen en uitgebreid (80-100 foto’s) geïllustreerd worden.
Omdat het de bedoeling van de uitgever is dat de publicatie voor een aanvaardbare prijs (ca. f 35,-) op de markt wordt gebracht in september 1989, is het gewenst dat gepeild wordt hoe groot de belangstelling is voor een dergelijk boek. Omdat de oplaag van invloed is op de verkoopsprijs wordt een dringend beroep gedaan op de leden van onze Vereniging om kenbaar te maken of zij in principe geïnteresseerd zijn in genoemde uitgave. Als U belangstelling heeft, wordt U vriendelijk verzocht dit door te geven aan Geert Maassen, Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH Oosterbeek, (telefoon: 085-337515). Met nadruk wordt gesteld dat het hier géén voor-intekening betreft en dat U derhalve niet gebonden bent aan afname van het boek”.
Bericht van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor 1988 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.

Download nieuwsbrief

Thema-middag op zaterdag 28 november a.s.
Op zaterdag 28 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema-middag voor leden. Evenals in voorgaande jaren zijn we ook deze keer weer te gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 – 15.00 uur: Lezing door de heer Troost uit Andelst over tijdens de Slag om Arnhem neergeschoten Geallieerde vliegtuigen.
De afgelopen tien jaar heeft de heer Troost in samenwerking met de Werkgroep Lucht¬oorlog van de Historische Kring Kesteren een studie gemaakt van tijdens de Slag om Arnhem gecrashte Geallieerde vliegtuigen en de lotgevallen van hun bemanningen.
Hij heeft zich daarbij vooral verdiept in de geschiedenis van de toestellen die in de Midden-Betuwe neerkwamen tussen 17 en 25 september 1944. Het gaat hierbij om jagers, transporttoestellen en vroegtijdig neergekomen zweefvliegtuigen. Alleen al in de Midden-Betuwe kwamen in die periode enkele tientallen toestellen neer. Sommige vliegtuigen konden een noodlanding maken waarbij de bemanning zich kon redden. Vaak werden de leden van zo’n bemanning opgevangen door de plaatselijke Ondergrondse, die dan probeerde ze uit de handen van de Duitsers te houden.
Ook het lot van de bemanningen van zweefvliegtuigen, die door kabelbreuk of andere oorzaken de landingsterreinen bij Wolfheze niet konden bereiken en die in de Betuwe een noodlanding moesten maken, vormt een onderwerp van studie voor de heer Troost. Hij heeft in de loop der jaren over dit onderwerp een unieke collectie foto’s ver¬zameld, en deze zal in de vorm van dia’s bij de lezing worden vertoond.
15.00 – 15.30 uur: PAUZE. Gedurende de pauze zal de Boekendienst met een uitge-breide boekentafel aanwezig zijn.
15.30 – 16.00 uur: Slot van de lezing van de heer Troost en gelegenheid tot het stellen van vragen.
16.00 – 16.30 uur: Vertoning van twee amateurfilms over het binnentrekken in Oosterbeek van Britse troepen op maandag 18 september 1944.
Twee burgers hebben op 18 september 1944 in Oosterbeek met hun 8mm camera’s de langstrekkende Britse troepen op weg naar Arnhem op film vastgelegd.
Tandarts Clous maakte zijn opnamen vooral vanuit zijn tuin op de hoek van de Utrechtseweg en de Lebretweg. Een klein deel van deze opnamen werd in 1967 ver-werkt in de wetenschappelijke documentaire over de Slag om Arnhem, die door de Stichting Film en Wetenschap in Utrecht werd vervaardigd. Tijdens deze thema-middag zal voor het eerst de complete film van de heer Clous worden vertoond. Tweehonderd meter verder naar het westen op de Utrechtseweg filmde op die 18e september de heer Quarles van Ufford de aktiviteiten van de Britten. Interessant is dat de troepen die eerst door de heer Quarles bij de Dennekamp werden gefilmd, vooral langsrijdende jeeps van het RECCE-squadron, kort daarop op film werden vastgelegd door de heer Clous.

Beide kostbare 8mm filmpjes zijn nu in hun geheel op 16mm film gecopieerd om ver-toning voor een groter publiek mogelijk te maken.
Het is voor het eerst dat de twee films in hun geheel tijdens één voorstelling zullen worden vertoond en de voor de film van de heer Quarles van Ufford is het een echte “première”.
Ca. 16.30 uur: Einde thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.
Bericht van de Penningmeester.
Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie voor 1988 ingesloten. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
Leden van wie de contributie vóór de datum van de thema-middag (28 november) is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag van de Penningmeester in ont-vangst nemen.
Boekje “De Tommies komen” wordt in het Engels vertaald.
Het boekje “De Tommies komen”, dat werd uitgereikt aan kinderen die deelnamen aan de bloemlegging op het Airborne Kerkhof, zal op veler verzoek in het Engels worden vertaald. Er zal een beperkte oplage van gedrukt worden, die binnenkort in de ver-koop zal komen. In de volgende Nieuwsbrief zullen details over deze uitgave worden bekend gemaakt.
Het “Stoelenproject”,
Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief zijn weer vijf stoelen geschonken aan het Airborne Museum. Op 28 augustus droegen Captain Richard Bingley, Ir Oudendal en de heer en mevrouw Vissers-v.d.Kaay ieder een stoel over aan de heer Verlinden, Voorzitter van de Stichting Airborne Museum. De stoel van Richard Bingley is opge¬dragen aan: “6th Platoon S Coy Ist Battalion The Parachute Regiment; de stoel van de heer Oudendal aan: “Dr.Francois Louis Oudendal, voormalig Geneesheer-Directeur ‘Oranje-Nassau’s Oord’ bij Renkum, 1891-1953”.
Op 16 september werden tijdens een bijeenkomst met de Thanet Branch twee stoelen overgedragen. Eén stoel werd opgedragen aan: “All members 156 Battalion The Para-chute Regiment” en de andere stoel aan: “All members Ist Airborne Divisional Signal Regiment”. Een toezegging voor een stoel van het 10e Para Bataljon is binnen, ter¬wijl diverse giften reeds zijn gereserveerd voor de aankoop van een tafel.
In de loop van de winter hopen wij dit succesvolle project als beëindigd te kunnen beschouwen.
Overigens moeten we hier nog bij aantekenen dat, in tegenstelling tot wat wij in Nieuwsbrief No.26 vermeldden, de Stichting voor Heemkunde hun stoelen en bijbe-horende vergadertafel niet hebben teruggevraagd voor eigen gebruik. Dit meubilair zal in verschillende zalen van het Airborne Museum een plaats krijgen. (Chr.v.R.)
Duitse raket gevonden tegenover het Airborne Museum.
Op woensdag 16 september werd aan de rand van een maisveld langs de Oranjeweg, schuin tegenover het Airborne Museum een Duitse raket (“Würfgranat”) met een springlading van 70 kg.TNT ontdekt. Personeel van het Explosieven Opruimings Commando besloot het projectiel ter plaatse te laten ontploffen omdat vervoer moeilijk bleek. In de wijde omtrek werden rond 7 uur in de avond alle wegen voor het verkeer afgesloten en het publiek werd geadviseerd uit de buurt te blijven. Generaal Urquhart, die kort daarvoor in Hotel De Bilderberg was gearriveerd wandelde die avond met zijn vrouw in de buurt van de Oranjeweg, toen hij werd tegengehouden door de politie. Hoofdagent Van Oosten, die de generaal direkt herkende, verzocht hem vriendelijk niet verder te wandelen. Van Oosten: “Generaal U heeft hier de strijd in september 1944 overleefd; als U nu uit de buurt van deze Duitse raket blijft, overleeft U ook dit bezoek aan Oosterbeek!” Generaal Urquhart nam deze vriendelijke raad uiteraard ter harte.
De ontploffing van de raket veroorzaakte een meters diepe krater in het maisveld en was tot in het Airborne Museum voelbaar.


Zwarteweg 14, Arnhem, 17 september 1987. Generaal Urquhart vertelt aan mevrouw L.van Wordragen van het Comité “Arnhem-West”, waar hij in sep¬tember 1944 vanuit het raam van de bovenverdieping een Duitse tank kon zien staan. (Foto: B.de Reus)
Generaal Urquhart even terug op Zwarteweg 14 in Arnhem.
Tijdens de door het comité “Arnhem-West” georganiseerde bijeenkomst in de wijk Lombok op 17 september, maakte Generaal Urquhart van de gelegenheid gebruik om even terug te gaan naar het huis Zwarteweg 14. In september 1944 had hij zich daar 36 uur moeten schuil houden om niet in handen van de Duitsers te vallen, (zie foto)
Betonnen sokkel voor de SHERMAN-tank.
De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde plannen voor de plaatsing van de SHERMAN- tank op een betonnen sokkel vorderen gestaag. Een verzoek tot goedkeuring is via het Stichtingsbestuur aan de Gemeente Renkum gestuurd. Begrotingen en calculaties zijn reeds binnen. Indien het plan doorgaat hoopt het Stichtingsbestuur voor de realisatie een beroep te kunnen doen op de Vrienden van het Airborne Museum ten-einde met maximale inzet en minimale kosten het project te kunnen afronden.(Chr.v.R.)
Bezoek van invalide veteranen aan de Airborne Herdenking.
Ook dit jaar heeft onze Vereniging, samen met de Ziektenkostenverzekering “Het Zil-veren Kruis” elf oud-Airbornes kunnen uitnodigen voor de pelgrimage naar Arnhem en Oosterbeek. De geheel verzorgde vliegreis, het vervoer en verblijf in Nederland en het vorstelijke onthaal oogstten veel lof.
Vanwege hun lichamelijke toestand vereisten de invalide gasten extra aandacht.
Een van hen moest zelfs wegens ademhalingsproblemen in het ziekenhuis worden opge-nomen. Dankzij een optimale behandeling, waarvoor “Het Zilveren Kruis” garant stond, kon ook deze deelnemer tijdig en zonder problemen naar Engeland terugkeren.
Deze keer betrof de uitnodiging oud-strijders van het le en 2e Para Bataljon; vol-gend jaar hopen wij leden van andere eenheden te mogen uitnodigen. Deze mensen wor-den in samenwerking met de Britse oud-strijders organisaties geselecteerd. Het be-treft altijd veteranen die door een slechte lichamelijke conditie en door materiële omstandigheden nooit of bijna nooit in de gelegenheid zijn geweest een Airborne Herdenking bij te wonen. (Chr.v.R.)

Nieuwe herdenkings-envelop.
Traditiegetrouw heeft de Stichting Airborne Museum ook dit jaar ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem een speciale envelop uitgegeven.
Deze staat dit jaar in het teken van de Ist Airlanding Brigade. De envelop, die is afgestempeld op 17 september, toont een foto van Brigade-Generaal P.H.W.Kicks, in 1944 commandant van de Ist Airlanding Brigade. Ook de emblemen van de drie bataljons van de brigade: de Kings Own Scottish Borderers, de South Staffordshires en het Bor-der Regiment zijn op de envelop afgebeeld. Iedere envelop is genummerd. Prijs: f 5,-.
Videoband Herdenkingsdienst 1987,
De herdenkingsdienst die op zondag 20 september op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek werd gehouden, is in z’n geheel op video opgenomen door het videoproduktie- bedrijf J.Bal uit Oosterbeek. Deze 65 minuten durende band is verkrijgbaar in het Airborne Museum. Op VHS en Betamax bedraagt de prijs f 35,- en op V2000 f 40,-
Videoband van de film “THEIRS IS THE GLORY”.
Sinds kort is in het Airborne Museum de videoband van de film “THEIRS IS THE GLORY” te koop. De band is gemaakt van de originele, onverkorte film, zoals die in september 1946 in première ging. De film heeft geen Nederlandse ondertiteling.
Bij de videoband zit een beschrijving over de opnamen van de film, die in augustus en september 1945 werden gemaakt. De prijs van de band bedraagt f 87,50.
Luchtfoto-mozaiek van de gevechtsterreinen bij Arnhem te koop.
Tijdens de herdenking van de Slag om Arnhem in september 1984 ontvingen de veteranen als herinnering een groot luchtfoto-mozaiek van het gevechtsterrein bij Arnhem.
Het mozaiek is samengesteld uit originele luchtfoto’s die in september 1944 door Geallieerde verkenningsvliegtuigen werden gemaakt. Van dit luchtfoto-mozaiek zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar en deze worden a f 2,50 per stuk verkocht in het Airborne Museum.
Jurk van parachutezijde geschonken.
De heer Th.Peelen uit Rheden heeft aan het Airborne Museum een jurk geschonken, die is vervaardigd van parachutezijde.
Direkt na de landingen op 17 september 1944 verzamelden burgers uit Wolfheze, Heel- sum en Renkum grote aantallen parachutes om daar kleren van de te kunnen maken.
De door de heer Peelen geschonken jurk is een van de weinige die meer dan veertig jaar later nog geheel gaaf bewaard is gebleven.
Nieuwe druk van de museumgids.
Er is een nieuwe druk van de gids voor het Airborne Museum verschenen.
Naast kleine wijzigingen in de inhoud en toevoeging van een foto van het vernieuwde diorama in de kelder, is ook de omslag wat veranderd. Boven de foto van het huidige Airborne Museum staat nu een foto van Huize Hartenstein, zoals dat er in 1945 uit¬zag.
De heer Van Woerkom schenkt bijzondere camera.
De heer D.van Woerkom was een van de burgers in Oosterbeek die in september 1944 nog beschikte over een fotocamera en een zuinig bewaard rolletje film. Toen op 18 september 1944 soldaten van het RECCE-Squadron met hun jeep tijdens een ver-kenningstocht terecht kwamen in de Backerstraat in Oosterbeek, fotografeerde de heer Van Woerkom hun aktiviteiten.
Zowel zijn camera als de originele negatieven zijn bewaard gebleven. Ze werden samen met andere originele camera’s en foto’s tentoongesteld in het Airborne Museum tijdens de expositie “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”, die in het voorjaar van 1985 werd gehouden. De heer Van Woerkom heeft nu zijn camera en de negatieven overgedragen aan het Airborne Museum.

Download nieuwsbrief

Diorama in de kelder van het Airborne Museum heropend.
Een van de grote diorama’s in de kelder van het Airborne Museum toont de binnen-trekkende Britse troepen in het dorp Oosterbeek in september 1944. Op de muur achter dat diorama heeft de kunstschilder Huub Milder uit Arnhem de afgelopen maanden een gedetailleerde schildering aangebracht van een Oosterbeekse straat in september 1944.
Zoals wij reeds in Nieuwsbrief No.25 meldden, heeft de heer Milder daarvoor een studie gemaakt van karakteristieke vooroorlogse bebouwing in Oosterbeek. Uiteindelijk heeft hij een deel van de bebouwing langs de Wilhelminastraat en langs het Jagerspad in zijn schilderij verwerkt.
Als officiële heropeningshandeling van het grote diorama in de kelder van het Airborne Museum, plaatste Mr.Ch.B.Labouchère een helm op het hoofd van de in het diorama aanwezige verzetsfiguur. (Foto: B.de Reus)

Nadat de 9 meter lange en 2 meter hoge schildering eind mei was voltooid, werd het diorama geheel opnieuw ingericht. De heren W.Boersma, B.de Reus en E.Vellinga kregen bij deze inrichting assistentie van een aantal leden van de Vereniging, o.a. M.Fohr, E.Peters, H.Leydecker en H.v.d.Velden. Mevrouw Willy Surquin, part-time medewerkster van het Museum, wist de hand te leggen op vooroorlogse kleding, die zij met veel zorg vermaakte voor de in het diorama aanwezige burgerfiguren.
Bij de inrichting werd veel aandacht besteed aan details om de sfeer zo authentiek mogelijk te maken. Daarbij werd ook de verlichting aangepast.
Op 3 juni vond de heropening van het diorama plaats in aanwezigheid van een groot aantal genodigden. Oud-verzetsstrijder Mr.Ch.B.Labouchère (84) verrichtte de offi-ciële heropeningshandeling door een helm op het hoofd van de in het diorama aan¬wezige verzetsfiguur te plaatsen.
De heer Labouchère was in september 1944 als medewerker van het verzet bij toeval betrokken geraakt bij de Slag om Arnhem. Toen hij op 17 september 1944 aan het eind van de middag terugkwam van een reis met een Rode Kruisauto naar Amsterdam, werd hij op weg naar Arnhem bij de S-bocht in Heelsum tot zijn grote verbazing aangehouden door Britse parachutisten, die enkele uren daarvoor waren geland.
Die ontmoeting vormde het begin van een aantal spannende dagen voor de heer Labouchère. In de ochtend van 18 september werd hij gevraagd om voor de Britten als gids op te treden. Samen met o.a. de Canadese luitenant Leo Heaps moest hij een jeep met voor¬raden en munitie naar de ingesloten troepen bij de brug brengen. De Duitsers be¬streken echter alle aanvoerwegen naar de brug met hun mitrailleur- en mortiervuur en er was voor het groepje in de jeep geen doorkomen aan. Ook pogingen om met een brengun-carrier door te breken mislukten, evenals de plannen om met een roeiboot de brug te bereiken.
De heer Labouchère was inmiddels gewond geraakt en na te zijn verbonden ging hij met luitenant Heaps naar Oosterbeek, waar hij verder in en bij Hartenstein bleef, om indien nodig de Britten van dienst te zijn.
Nadat de restanten van de Ist British Airborne Division zich aan het eind van de Slag om Arnhem over de Rijn hadden teruggetrokken, wist de heer Labouchère ongezien uit het gevechtsgebied te ontsnappen en zich bij zijn familie in Velp te voegen, om zich vervolgens weer aan zijn verzetswerk te wijden.
Voor zijn grote inzet en moed ontving Mr.Charles Bernard Labouchère van Britse zijde “The King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom” en een door Field Marshal Montgomery getekend “Certificate of Service”. Van Nederlandse zijde ontving hij de “Bronzen Leeuw”.
Herhaling van de excursie “Market Garden in het Rijk van Nijmegen” op 3 oktober.
Het aantal inschrijvingen voor de excursie “Market Garden in het Rijk van Nijmegen”, die op 30 mei j.1. werd gehouden, overtrof verre het maximum van 50.
Daarom is besloten de excursie nog een keer te herhalen nl. op zaterdag 3 oktober. Het programma vindt U in Nieuwsbrief No.26. Evenals op 30 mei wordt ook op 3 oktober vertrokken om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Ooster¬beek .
Diegenen die zich voor de excursie van 30 mei hadden opgegeven en toen moesten worden teleurgesteld, komen nu automatisch op de deelnemerslijst, tenzij de penning¬meester tijdig bericht ontvangt dat zij zijn verhinderd.
Buiten bovengenoemde reeds ingeschreven deelnemers is er nog plaats voor een zeer beperkt aantal andere leden. Zij kunnen zich inschrijven door overmaking van f 35 – op postgironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding van “Themadag”. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 10 september Het maximum aantal deelnemers bedraagt evenals de vorige keer 50. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wacht U dus niet te lang met het inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen.
Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. Indien U het bedrag via de bank op onze giro overmaakt, dan dient U er rekening mee te houden dat dit langer duurt dan wanneer U het bedrag rechtstreeks op onze giro overmaakt. De penningmeester houdt zich strikt aan de volgorde van binnenkomst!


Overzicht van een deel van het op 3 juni geopende diorama van binnentrekkende Britse troepen in Oosterbeek.(Foto: B.de Reus)
Boekje “De Tommies komen” verschijnt in september.
Het in Nieuwsbrief No.26 aangekondigde boekje, dat als blijvende herinnering zal worden uitgereikt aan kinderen die tijdens de herdenking in september deelnemen aan de bloemenlegging op het Airborne Kerkhof, is bijna gereed. Het boekje bevat de dagboekaantekeningen van een schoolmeisje dat in september 1944 de strijd mee¬maakte in het deel van het Benedendorp dat verdedigd werd door de “Lonsdale Force”. Dit herinneringsboekje, dat de titel krijgt “De Tommies komen”, zal in september verschijnen. Vanaf 20 september zal een beperkt aantal te koop zijn in het Airborne Museum. Prijs: f 10,-. (Chr.v.R.)
Grote gift van de Lionsclub Renkum.
Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan schonk de Lionsclub Renkum aan een drie¬tal instellingen in de Gemeente Renkum een bedrag van duizend gulden.
Een van die drie instellingen was de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Het overdragen van deze lustrumgiften vond plaats in het Airborne Museum tijdens een bijeenkomst waarbij President Bob Koerten in een toespraak inging op de doel-stellingen van de Lions Serviceclubs.
Namens onze Vereniging dankte onze voorzitter, Drs.J.Smits voor de vorstelijke gift van de Lionsclub, die zal worden gebruikt voor de oktiviteiten ten behoeve van de schooljeugd.
Nieuw adres van onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië
Onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië, Mr.F.M.Young, is verhuisd. Zijn nieuwe adres luidt: Mr.F.M.Young, 6 Kilndown Gardens, Cliftonville, Kent CT9 3 EG, Engeland.

Schenking van Mevrouw Lipmann Kessel.
Vorig jaar overleed Dr.Lipmann Kessel. Tijdens de Slag om Arnhem was hij chirurg bij de 16th Parachute Field Ambulance. Hij geraakte in Duitse krijgsgevangenschap, waar hij later uit wist te ontsnappen.
Zijn weduwe heeft onlangs enkele persoonlijke bezittingen van Dr.Lipmann Kessel overgedragen aan het Airborne Museum, waaronder zijn originele RAMC-capbadge, zijn parawing en het kompasje dat hij gebruikte bij zijn ontsnapping uit Duitse krijgs-gevangenschap .
Zeer bijzondere kaarten geschonken.
Onlangs kwam het Airborne Museum in het bezit van twee navigatiekaarten, die zijn gebruikt door Sgt.H.D.Charrington van de Royal Canadian Airforce, die als waar¬nemer meevloog in Stirling LJ 890 van 570 Squadron RAF. Dit vliegtuig vloog missies naar Arnhem op 18, 19 en 20 september 1944. Op de navigatiekaarten heeft Charrington de gevlogen routes ingetekend.
“Stoelenproject” blijkt een succes.
Het in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde “Stoelenproject” blijkt een succes. Behalve Britse leden hebben ook Nederlandse leden te kennen gegeven een stoel met inscriptie in de rugleuning te willen schenken aan het Airborne Museum.
Al deze stoelen zijn inmiddels besteld. Ook zijn er enige bedragen ontvangen die voorlopig gereserveerd zullen blijven voor de aankoop van een tafel. (Chr.v.R.)
Plannen voor het plaatsen van de SHERMAN-tank op een betonnen sokkel.
Na de bevrijding van Nederland in mei 1945 bleef in het dorp Oosterbeek een SHERMAN- tank van het Canadese Leger achter. Een aantal jaren heeft deze tank aan de westzijde van Hotel Hartenstein gestaan. In 1949 werd de SHERMAN naar Kasteel Doorwerth over¬gebracht, waar in dat jaar het Airborne Museum werd ingericht. Toen het Airborne Museum in 1978 werd overgebracht naar Huize Hartenstein verhuisde de tank ook mee. Samen met een in 1944 gebruikt Brits 17-ponder kanon staat de tank nu aan de oost¬zijde van het Museum op het grindpad. Om de SHERMAN op een meer verantwoorde wijze te kunnen bewaren zou het beter zijn de tank op een enkele centimeters hoge betonnen sokkel te zetten. Ons lid de heer H.v.d.Brand, die zich eerder al verdienstelijk heeft gemaakt bij het onderhoud van de tank, heeft inmiddels een bouwtekening ge¬maakt voor een dergelijke sokkel.
Intussen is het een en ander over de geschiedenis van deze Canadese tank aan het licht gekomen en wij hopen t.z.t. hier in een Ministory aandacht aan te besteden. Het wachten is nog op de ontbrekende gegevens uit Canada. (Chr.v.R.)
Hoofdtuinman Percy Dawson begraven op het Airborne Kerkhof.
In mei overleed op 71-jarige leeftijd de heer Percy Dawson. Hij werd op 1 oktober 1915 geboren in East-Kirkby in het Engelse graafschap Lincolnshire.
Ruim 32 jaar was Percy Dawson hoofdtuinman op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek, een taak die hij met grote zorg en nauwgezetheid vervulde. In 1972 werd hij onder-scheiden met de “British Empire Medal”. Op 30 oktober 1980 volgde zijn pensionering. Tot de privileges van een hoofdtuinman behoort dat hij op “zijn” militaire begraaf¬plaats mag worden begraven. Percy Dawson werd op 27 mei j.1. op het Airborne Kerkhof ter aarde besteld.
Boek over de Poolse Para Brigade verschijnt in 1988.
De Amerikaanse auteur George Cholewczynski is al enige jaren bezig met het schrijven van een boek over de Ist Independent Polish Parachute Brigade Group. Hij heeft daar¬voor o.a. onderzoek gedaan in Amerika, Engeland en Nederland. Door zijn kennis van de Poolse taal heeft hij de mogelijkheid om de originele Poolse bronnen zoals dag¬boeken en rapporten te lezen en te verwerken voor zijn boek. Ook heeft hij een groot aantal interviews gemaakt met Poolse veteranen, die hem tevens authentiek fotomateriaal ter beschikking stelden. Waarschijnlijk zal het boek, zowel in een Nederlandse als in een Engelse editie medio 1988 verschijnen.

Download nieuwsbrief

Tekeningen van Airborne-commandanten als fotokaart verschenen.
Het afgelopen jaar heeft de tekenares Christien de Haan uit Heelsum een aantal pen-tekeningen vervaardigd van Airborne-commandanten uit de Slag om Arnhem.
Van een vijftal van deze tekeningen heeft onze Vereniging nu fotokaarten laten verschijnen, die in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. Deze eerste serie bestaat uit portretten van Major-General R.E.Urquhart, Major-General S.Sosabowski en de Brigadiers P.H.W.Hicks, G.W.Lathbury en J.W.Hackett. (Zie onderstaande illustratie, waarop alle tekeningen sterk verkleind zijn afgebeeld).
De originele tekeningen zijn door onze Vereniging aan het Airborne Museum geschonken. Het is de bedoeling in de toekomst nog meer series portretten uit te geven, bv. van de mannen aan wie na de Slag om Arnhem het Victoria Cross werd toegekend.
De prijs van een mapje met vijf fotokaarten bedraagt f 5,-


Christien de Haan’s tekeningen van vijf commandanten uit de Slag om Arnhem.
Een hoekje van de lidmaatschapskaart.
Alle individuele leden van onze Vereniging ontvingen dit jaar een lidmaatschaps-kaart waarvan een hoekje is afgeknipt. Dat hoekje is er af geknipt om aan te geven dat het een individuele lidmaatschapskaart betreft, die recht geeft op vrije toegang in het Museum voor één persoon. Het is namelijk gebleken dat het voor enkele leden erg verleidelijk was om op hun (individuele) kaart een “G” aan te brengen om zodoende enige guldens te besparen bij (familie-)bezoek aan het Museum. Daarom zijn we er toe over gegaan de individuele kaarten door middel van een flinke knip in de linkerboven¬hoek te merken. Deze methode is goedkoper dan ieder jaar de kaarten in twee verschil¬lende kleuren te laten drukken.

Themadag op zaterdag 30 mei a.s.
Op zaterdag 30 mei a.s. zal weer een themadag worden georganiseerd voor de leden van onze Vereniging. De titel van de themadag is: ”Market Garden in het Rijk van Nijmegen”.
Als logisch vervolg op de excursie naar de “Brabantse Corridor”, besteden wij deze keer aandacht aan de middelste sektor van Market Garden: het operatiegebied van de Amerikaanse 82nd Airborne Division. Aan bod zullen komen: de luchtlandingen bij Grave en Groesbeek, de verovering van de bruggen over de Maas en het Maas-Waalkanaal en de gevechten om de Waalbruggen bij Nijmegen. Ook brengen we een bezoek aan het “Bevrijdingsmuseum 1944” in zijn nieuwe onderkomen aan de Wylerbaan in Groesbeek en aan het Canadese Oorlogskerkhof. Bij alle monumenten langs de route zal gelegenheid worden gegeven om te fotograferen.
De excursie zal, evenals vorig jaar, worden geleid door Karel Margry en de organi-satie is in handen van Robert Voskuil.
Het voorlopige programma.ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Vertrek per touringcar vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Oosterbeek.
9.45 uur: Grave – dropzone E/504 Para Regt.
– ‘link-up’ met het Britse 30ste Legerkorps uit Brabant.
– verovering van de grote brug over de Maas.
10.30 uur: Overasselt – dropzones 504 Para Regt.
10.45 uur: Heumen – sluisbrug over het Maas-Waalkanaal.
– Molenhoek: voormalig kerkhof 82nd Airborne Division.
11.15 uur: Mook
11.30 uur: Groesbeek – Knapheide/Klein Amerika: dropzone 505 Para Regt.
– Bredeweg: landingszone Ist British Airborne Corps
(Generaal Browning)
12.30 – 13.30 uur: LUNCH
13.30 – 14.30 uur: Bezoek aan het “Bevrijdingsmuseum 1944”.
14.45 – 15.15 uur: Bezoek aan het Canadese Oorlogskerkhof.
– Wylerbaan: dropzone 508 Para Regt.
15.30 uur: Berg en Dal – Duivelsberg
15.45 uur: Hotel ‘Sionshof’, korte stop voor de bezichtiging van het monument aan
de zijgevel.
16.00 uur: Nijmegen – Waelstate/Valkhof: gevechten om de Waalbrug.
16.45 uur: Oosterhout – oversteek van de Waal door het 504 Para Regt.
17.00 uur: Einde excursie.
17.30 uur: Terugkomst in Oosterbeek.
De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt U de excursie per touringcar, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan worden overgemaakt op gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van “Themadag”. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 mei. Het maximum aantal leden dat aan deze dag kan deelnemen is vastgesteld op 50 (vijftig). Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van beta-ling. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen.
Index en aanvullingsbladen bij de “Roll of Honour”.
Een van onze leden was zo vriendelijk een alfabetische index te maken bij de “Roll of Honour”. Deze index is,samen met de aanvullingsbladen, te bestellen door over-making van f 3,50 op gironummer 4403641, met vermelding van “index”.
De eerste druk van de “Roll of Honour” (750 ex.) is bijna uitverkocht; een tweede druk is in bewerking.
Beveiliging van het Airborne Museum verder uitgebreid.
Onlangs is het beveiligingssysteem van het Airborne Museum uitgebreid met een gesloten TV—circuit. In een aantal expositieruimten zijn TV—camera’s aangebracht, zodat via een monitor controle van deze ruimten is vergemakkelijkt. De TV-installatie is bovendien voorzien van een bijzonder alarmsysteem.


De heer Th.Peelen overhandigt de medailleset van Reg Bagguley aan de heer Duyts. In het midden de heer Groeneweg. (Foto: B.de Reus)
Medailleset van Reg Bagguley geschonken aan het Airborne Museum.
Op woensdag 4 maart ontvingen Majoor W.J.M.Duyts, secretaris van de Stichting Airborne Museum en drs.A.Groeneweg, lid van het bestuur, uit handen van de heer Th.Peelen uit Rheden de medailleset van Reg Bagguley. Reg nam als soldaat in het 3e mortierpeloton van het South Staffordshire Battalion deel aan de Slag om Arnhem. Op 20 september 1944 raakte hij zwaar gewond bij de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek. Ten huize van de familie Ter Horst werd hij provisorisch verbonden en verpleegd. Vandaar werd hij overgebracht naar het noodhospitaal in de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Een tijd later werd hij vervoerd naar het Julianazieken- huis, waar zijn rechterbeen geamputeerd moest worden. Op 1 januari 1945 werd hij op transport gesteld naar het krijgsgevangenkamp Fallingbostel en later naar een kamp bij Neuremberg. Daar werd hij in april 1945 bevrijd door de Amerikanen.
Dertig jaar na de Slag om Arnhem werd Reg Bagguley uitgekozen om in zijn persoon de Britse soldaten te eren die deelgenomen hadden aan de Slag. Op 21 september 1974 werd aan hem de erepenning van de Gemeente Renkum uitgereikt.
De heer Peelen uit Rheden kende Reg heel goed. In zijn boek “Zwevend naar de dood” (1976) schrijft de heer Peelen over de belevenissen van Reg tijdens de Slag.
Enkele jaren geleden schonk Reg zijn medailleset aan de heer Peelen. Reg Bagguley overleed op 15 november van het vorig jaar. De heer Peelen besloot toen de medaille¬set aan het Airborne Museum over te dragen omdat de medailles daar beter op hun plaats zijn. Reeds enkele jaren heeft het Museum een speciale medaille-vitrine, waarin sets van veteranen worden tentoongesteld. Deze verzameling groeit gestaag en is een blijvende herinnering aan de soldaten van het luchtlandingsleger, die vochten voor de bevrijding van ons land. (B.de R.)
Bericht van de Penningmeester.
De leden die hun contributie voor het jaar 1987 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Herinnering voor de schoolkinderen.
Op initiatief van onze Vereniging zal aan de kinderen uit de regio, die aktief be-trokken zijn bij de herdenkingen van de Slag om Arnhem, een herinnering worden uit-gereikt. Dankzij de enthousiaste medewerking van de Firma Spitman, van oudsher een Oosterbeeks bedrijf met sterke banden met onze vijf dorpen, is het mogelijk geworden gedurende enige jaren een prachtige broche met het Pegasus embleem uit te reiken. Alle ruim 1300 schoolkinderen die in 1986 aktief waren, ontvangen alsnog de herin-nering. Zij krijgen hiervoor op school een kaartje uitgereikt dat, ingewisseld aan de balie van ons Museum, recht geeft op het speldje en toegang tot het Museum voor slechts f 1,-.
Dit jaar ontvangen de kinderen die in september deelnemen een boekje dat uitgegeven wordt door de Vereniging. Het is een authentiek dagboek van een schoolmeisje over haar belevenissen gedurende de septemberdagen in 1944. Dit van veel, nog niet eerder gepubliceerde foto’s voorziene boekje, is mede dankzij de steun van de Ziektenkosten- verzekering “Het Zilveren Kruis” tot stand gekomen.
Er is een kans dat er tevens een zeer beperkt aantal in september in de verkoop komt in het Museum.
Inleiding en voorwoord worden verzorgd door Major General R.E.Urquhart en Drs.
J.W.A.M.Verlinden, burgemeester van de Gemeente Renkum.
Op deze wijze hoopt de Vereniging ook bij onze jeugd de belangstelling voor en de betrokkenheid bij hetgeen in 1944 plaats vond, levend te houden. (Chr.v.R.)
Het Scholenproject.
Ook het scholenproject past in onze filosofie dat wij onze kinderen in de gelegenheid moeten stellen kennis te nemen van hetgeen ons Museum biedt. Dat veel scholen ge¬bruik maken van het Scholenproject blijkt uit het feit dat medio april de 3000ste deelnemende leerling begroet zal kunnen worden. Het Stichtingsbestuur en het bes¬tuur van de Vereniging Vrienden zullen aan dit feit extra aandacht besteden. Ook de directie van het Oosterbeekse Postkantoor heeft belangstelling voor deze ge-beurtenis. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hierover verder berichten. (Chr.v.R.)
Het “Stoelenproject”,
De stoelen en de vergadertafel die momenteel in het Museum gebruikt worden, zijn geen eigendom van het Museum. Dankzij de vriendelijke medewerking van de Stichting voor Heemkunde heeft het Airborne Museum ze in bruikleen. Nu bovengenoemde Stichting haar eigen domicilie betrokken heeft in Kasteel Doorwerth, zijn de stoelen daar nodig. De Vereniging Vrienden is daarom gestart met een “Stoelenproject”.
Vrienden, zowel Nederlandse als Engelse, individueel of in groepen, worden in de gelegenheid gesteld een stoel te schenken. Het is een eenvoudige, stevige rechte stoel. Op de rugleuning wordt een plaatje bevestigd met daarin gegraveerd de naam van de gever(s).
Het initiatief hiertoe kwam van Engelse zijde, toen tijdens de herdenking in septem-ber 1986 vrienden en familie van een inmiddels overleden oud-strijder de eerste stoel aanboden. Inmiddels heeft Kapitein R.Bingley namens zijn bataljon twee stoelen aan¬geboden met de inscriptie: “Presented by 2 Commando, llth S.A.S., Ist Parachute Battalion The Parachute Regiment (1940-1945).”
Deze stoelen kosten ongeveer f 370,-. Wij hopen op deze wijze tien stoelen en een tafel te verwerven en hiermee de band tussen het Airborne Museum en haar Britse en Nederlandse vrienden te symboliseren. (Chr.v.R.)
Aanwinsten voor de collectie.
Het Airborne Museum heeft de afgelopen tijd via Brigadier Ros van de Gemeente Politie Arnhem weer een aantal bijzondere wapens ontvangen.
Ook de Explosieven Opruimings Dienst (E.O.D.) schenkt regelmatig voorwerpen, die nog misten in de Museum-collectie, zoals onlangs een set verpakkingsmateriaal voor mor-tiergranaten.
Bijzondere aanwinst.
Van mevrouw M.Kolkman uit Wageningen ontving het Airborne Museum een deel van de kleine wijzer van de kerkklok van Driel, die in 1944 door granaatvuur was afgeschoten.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Het eerste nummer van de Nieuwsbrief verscheen in zeer bescheiden omvang in november 1980. Nu heeft U het 25ste nummer in handen.
Aanvankelijk bestond de inhoud uit mededelingen betreffende het reilen en zeilen van het Airborne Museum en van de Vereniging. De omvang nam geleidelijk toe en vanaf het 10e nummer werd door middel van de mini-stories aandacht besteed aan minder bekende aspecten van de Slag om Arnhem. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een verantwoorde geschiedschrijving van gebeurtenissen die nu nog kunnen worden naverteld door mensen die er zelf bij waren.
Onze redacteuren Voskuil en Van Roekel besteden veel, zeer veel tijd aan de inhoud en de verzorging van de Nieuwsbrief, daarbij steun genietend van veel Nederlandse en Britse leden, die door het verstrekken van materiaal en informatie een belangrijke bijdrage leveren. Hierbij mag zeker ook de heer de Reus niet worden vergeten, die vaak zorgt voor fotografische bijdragen.
Dat de penningmeester deze uitgegroeide Nieuwsbrief kan blijven financieren is te danken aan de besparing op uitgaven door belangeloze hulp, door verkoop-aktiviteiten en door giften, alles door en van leden.
Het verschijnen van het 25ste nummer van de Nieuwsbrief biedt de gelegenheid de vele leden die, direkt of indirekt, betrokken zijn bij de uitgave, hartelijk te danken voor hun inzet.
Drs.J.Smits, Voorzitter
7e Algemene Ledenvergadering op 28 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 7e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 28 maart a.s, om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon: 085-332046).
De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 6e Algemene Ledenvergadering op 22 maart 1986
3. Algemeen Verslag 1986
4. Financieel Verslag 1986 en Begroting 1987
5. Verslag Kascommissie.
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.A.Eijkelhof (vice-voorzitter) en Chr.van Roekel (lid). Beiden stellen zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voor-dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de

secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financieel Verslag 1986 en de Begroting 1987 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toege-zonden.
Vertoning van de film “Airdrop at Arnhem”.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal de Amerikaanse film-documentaire “Airdrop at Arnhem” worden vertoond. Het commentaar bij deze film, die ca. een half uur duurt, wordt gesproken door de bekende C.B.S.reporter Walter Cronkite.
Boek “De Bevrljding van Eindhoven” kan worden afgehaald.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen leden die tijdens de excursie naar Eindhoven het boek van Karel Margry “De Bevrijding van Eindhoven” hebben besteld, een exemplaar bij de heer Margry afhalen. Prijs f 27,50.
Jaarverslag 1986.
Ondanks het feit dat helaas 46 leden wegens het niet betalen van hun contributie geschrapt moesten worden als lid, is het ledental het afgelopen jaar toch toegenomen tot 809. Eind 1985 waren dat er 774. Een droevig feit is dat zeven van onze leden in het afgelopen jaar overleden.
Tijdens de september-herdenking noteerden we het zesde Britse Lid voor het Leven.
Er werden weer vier Nieuwsbrieven verzonden. Er werd een Themadag gehouden, die wegens overweldigend succes werd herhaald. Ook de Themamiddag, die werd vooraf ge-gaan door een kontakt-ochtend voor leden, werd druk bezocht.
Deelname aan diverse evenementen met een verkoop/propagandastand resulteerde in een omzet van ca. f 4500,- en in een aantal nieuwe leden.
Nieuwe artikelen die door de Vereniging in de verkoop werden gebracht waren de door de heer J.Hey samengestelde “Roll of Honour”, een nieuw beeldje en eindelijk het Verenigingsspeldje. Voor de “Roll of Honour” was zoveel belangstelling dat het boek bijna is uitverkocht.
Het in november wederom van start gegane Scholenproject loopt voortreffelijk en het bezoek van de eerste school werd gekoppeld aan de uitgifte van een zgn.”Stedekaart” van de afdeling Filatelie van de PTT in Oosterbeek. Deze is voorzien van een afbeel-ding en een stempel van Hartenstein, hetgeen een uitstekende reklame voor het Museum betekent.
Mede dankzij de bemiddeling van onze Vereniging kon een aantal leden van BLESMA naar de september-herdenking komen en konden enkelen van hen worden voorzien van de voor hen zo broodnodige hulpmiddelen om hun leven, ondanks hun handicap, toch wat dragelijker te maken.
Schenkingen van de Vereniging aan het Museum waren: een metaal-detector, een vitrine voor emblemen, een vitrine voor groepsfoto’s en tentoonstellingspanelen.
Resumerend kunnen we stellen dat het een goed jaar is geweest en dat de belangstel-ling voor de Vereniging nog steeds toeneemt. (M.de L.)
De heer Th.Werningh Cöster overleden.
Op 12 november 1986 overleed op 73-jarige leeftijd de heer Theo Werningh Cöster.
De heer Werningh Cöster was in 1949 een van de oprichters van het Airborne Museum.
Tot eind 1985 had hij zitting in het bestuur van de Stichting Airborne Museum.
Voor het vele werk dat hij voor dit bestuur èn voor vele andere instellingen had verricht, ontving de heer Werningh Cöster in december 1985 de erepenning van de Gemeente Renkum.
Verenigingsspeldje nu verkrijgbaar.
Het Verenigingsspeldje is nu a f 5,- verkrijgbaar in het Airborne Museum. Het kan ook worden besteld door overmaking van f 5,- op de girorekening van de Vereniging, met vermelding “speldje”.


Voor het aanbrengen van de muurschildering in de kelderverdieping van het Museum is het grote diorama van de binnentrekkende Britse troepen ontruimd. Op de achtergrond is de kunstschilder Huub Milder aan het werk; op de voorgrond is de heer Vellinga bezig met het schilderen van het plafond, (foto: B.de Reus)
Muurschildering in de kelderverdieping van het Airborne Museum.
In de kelderverdieping van het Airborne Museum zal op de muur van het grote diorama van de binnentrekkende Airborne troepen een levensgrote muurschildering worden aan-gebracht. De kunstschilder Huub Milder zal op een vlak van 52 vierkante meter een gedetailleerde afbeelding maken van een Oosterbeekse straat zoals die er ten tijde van de Slag om Arnhem uitzag. De kunstschilder heeft hiervoor een studie gemaakt van karakteristieke vooroorlogse Oosterbeekse bebouwing, zoals die op sommige plaat¬sen in Oosterbeek nog vrijwel gaaf aanwezig is.
Omdat het schilderij drie haaks op elkaar staande muren in beslag zal nemen, wordt veel zorg besteed aan het perspektief, waardoor een indruk van ruimte wordt verkregen. De heer Milder denkt drie a vier maanden nodig te hebben voor het voltooien van zijn schilderij. Gedurende die periode kan het publiek de voortgang van het werk volgen via een raam in een tijdelijk aangebrachte tussendeur. Een klein model geeft een beeld van de muurschildering zoals die er na voltooing uit zal zien.
Presentatie van Stedekaart met afbeelding van het Airborne Museum.
Op 24 november 1986 vond in het Airborne Museum de presentatie plaats van de 16e PTT Stedekaart. Een stedekaart is een briefkaart met een karakteristieke afbeelding van een plaats waar een filatelieloket gevestigd is. De kaart is gestempeld met een apart stempel. In tegenstelling tot de voorgaande vijftien stedekaarten, die veelal stadhuizen en kerken tot afbeelding hadden, koos de directie van het Oosterbeekse postkantoor voor een afbeelding van het Airborne Museum met bijbehorend stempel. Aan de presentatie werd een feestelijk tintje gegeven door het gelijktijdig starten van het Educatief Project 1986/1987. Dertig leerlingen van de Openbare Basisschool “De Stoeteboom” waren voor zij met het project begonnen, getuige van de presentatie, waarbij burgemeester J.W.A.M.Verlinden in zijn funktie als voorzitter van de Stichting Airborne Museum de eerste Stedekaart stempelde. Dit gebeurde in een speciaal voor dit doel geplaatst nostalgisch postloket. (C.v.R.)

Bericht van de Penningmeester.
Voor betaling van de contributie (en ook voor giften en bijdragen ten behoeve van BLESMA e.d.) kunt U gebruik maken van de ingesloten acceptgirokaart. Mocht U in¬middels reeds hebben betaald, dan kunt U de kaart vernietigen.
Betaling uitsluitend op girorekening 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
Nieuwe vitrine voor groepsfoto’s.
Met door onze Vereniging beschikbaar gestelde gelden is in de kelderverdieping van het Airborne Museum een speciale vitrine ingericht voor groepsfoto’s van eenheden die in september 1944 deel uitmaakten van de 1ste Britse Airborne Divisie. De afgelopen jaren ontving het Museum b.v. verschillende compagnies- en pelotonsfoto’s uit Engeland. Deze foto’s worden nu in de nieuwe vitrine tentoongesteld. Van veel van de op de foto’s afgebeelde mannen zijn de namen niet bekend en de museumstaf hoopt met hulp van vete-ranen achter deze namen te komen.
Het Museum wil graag een zo compleet mogelijke collectie van deze groepsfoto’s aan-leggen. Een ieder die in het bezit is van dergelijke groepsfoto’s en die ze voor een korte tijd wil afstaan zodat ze gecopiëerd kunnen worden, wordt vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met het Airborne Museum.
Duitse vitrine geheel opnieuw ingericht.
De grote Duitse vitrine op de bovenverdieping van het Airborne Museum is geheel op-nieuw ingericht. Het in deze vitrine opgestelde Franse 2,5 cm. antitankkanon is wegens ruimtegebrek overgedragen aan de korpsverzameling van het Artillerie Schietkamp in Oldebroek. Daarvoor in de plaats zijn verschillende recent verkregen wapens en uit-rustingsstukken gekomen, zoals een 8 cm. mortier en een MG 42 op affuit. Deze affuit is met zeer veel zorg gerestaureerd door de heer Smeenk uit België. De herinrichting was in de deskundige handen van de heren de Reus en Vellinga.
Speciale uitgave van het tijdschrift “After the Battle”.
Sinds 1973 verschijnt in Engeland vier keer per jaar het tijdschrift “After the Battle”, waarin aandacht wordt besteed aan velerlei aspekten van de Tweede Wereldoorlog.
De artikelen in dit tijdschrift worden altijd zeer goed geïllustreerd met foto’s uit de oorlog en met recente foto’s van plaatsen waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden. Op initiatief van de Conservator van het Airborne Museum, de heer B.de Reus, heeft de redakteur van “After the Battle”, Mr.Winston Ramsey, nu een speciaal themanummer samen¬gesteld met een drietal artikelen die eerder in “After the Battle” verschenen nl. “Prelude to Market Garden”, “The Battle of Arnhem” en “War Film: The Making of A Bridge Too Far”. Ook wordt in dit themanummer aandacht besteed aan het Airborne Museum.
Deze speciale uitgave is verkrijgbaar in het Museum en kost f 8,50.
Ons lid, de heer Tiemens publiceert zijn tweede boek.
Onlangs verscheen het boek “Teerosen op de Veluwe, De geheime Duitse radiopeilstations op de uitgestrekte heide benoorden Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog” door W.H. Tiemens. Eerder publiceerde de heer Tiemens het boek “Facetten van de Slag om Arnhem”. De in dit nieuwe boek beschreven peilstations met de codenaam “Teerose” vormden tij-dens de oorlog een onderdeel van het Duitse luchtverdedigingssysteem, waarvan de grote Duitse bunker “Diogenes” bij Schaarsbergen het commandocentrum was.
Uitvoerig beschrijft de auteur de opbouw en het gebruik van deze peilstations en bovendien geeft hij een beeld van het leven en werken van het personeel. Een deel van het boek is gewijd aan de rol van de Teerosen tijdens de Slag om Arnhem.
Volgens de auteur reageerden de Duitsers zo snel op de Britse luchtlandingen omdat ze via waarnemingen vanuit Teerose I snel op de hoogte waren van de situatie.
Tijdens de Slag om Arnhem werd een deel van de bezetting van de Teerosen geevacueerd, terwijl een ander deel tegen de Britten werd ingezet. Merkwaardig is het verhaal van de enige vrouwelijke Duitse krijgsgevangene die de Britten vlak na de landingen maak-ten. Deze vrouw, die door AFPU-cameramannen werd gefotografeerd en gefilmd, bleek werkzaam te zijn op Teerose I en keerde net terug van verlof toen ze in handen viel van de Britten.
Het boek is geïllustreerd met 164 foto’s die voor het grootste deel afkomstig zijn uit fotoalbums van voormalig personeel van de stations, die de auteur in Duitsland wist op te sporen. Het boek kost f 34,90 en werd uitgegeven bij Uitgeverij Lunet.

Download nieuwsbrief

Samenwerking BLESMA, de Vrienden en het Zilveren Kruis een groot succes.
Dankzij een intensieve samenwerking is het bezoek van acht zwaar gehandicapte Arnhem- veteranen een groot succes geworden. In een zeer prettige sfeer hebben deze veteranen aan alle evenementen kunnen deelnemen. Bovendien bliek dat onze Nederlandse mogelijk-heden ten aanzien van geavanceerde aanpassingstechnieken aanzienlijke verbeteringen van gezichts- en loopvermogen mogelijk maakten. Het waren ontroerende momenten toen veteraan Drew uit het peloton van Richard Bingley (zie Ministory IX), die 13 jaar in het zieken¬huis heeft doorgebracht, vertelde dat hij voor het eerst dankzij een geschonken TV-loupe weer in staat was te lezen en te schrijven. Een andere veteraan met een arm- en een beenamputatie, beide aan de linkerkant, kon dankzij een vernuftige constructie krukken gaan gebruiken en kon zich daardoor voor het eerst weer zonder rolstoel voortbewegen ! Ik ben blij dat wij, ondanks commentaar van een enkeling over “op de commerciële toer gaan”, dankzij deze samenwerking hebben kunnen bijdragen aan een daadwerkelijke inlos¬sing van onze zo gemakkelijk uitgesproken, maar vaak zo moeilijk in daden om te zetten


Generaal Sir John Hackett ontvangt de “Roll of Honour” uit handen van de samensteller, de heer J.A.Hey. (foto: B.de Reus)

dankbaarheid jegens hen, die nu al 42 jaar van uur tot uur herinnerd worden aan het offer dat zij destijds voor ons brachten.
Hulde aan het bestuur van Het Zilveren Kruis, het taxi-bedrijf Derksen, Hotel Kievits- del, Restaurant De Wiltgraef en aan ons lid Ton Schemkes, voor wie tijd noch moeite teveel waren om deze mensen onvergetelijke dagen te bezorgen.
C.van Roekel
Thema- en kontaktdag op zaterdag 15 november a.s.
Op zaterdag 15 november a.s. organiseert onze Vereniging een speciale dag voor leden. Zoals wij in het vorige nummer van de Nieuwsbrief reeds aankondigden, worden de kontakt-dag en de najaars-themamiddag deze keer gecombineerd. Het programma van de gecombineerde kontakt- en themadag ziet er als volgt uit:
10.00 – 13.30 uur: Kontakt-ochtend in Restaurant “De Westerbouwing” in Oosterbeek. Gedurende deze ochtend kunnen leden kontakten leggen en van gedachten wisselen.
Leden die zich met een speciaal onderwerp bezig houden kunnen daarover, indien zij dat willen, aan de andere leden wat vertellen, eventueel met behulp van meegenomen materiaal. De Boekendienst zal met een uitgebreide boekentafel aanwezig zijn.
Op De Westerbouwing, die bereikbaar is met buslijn 6 vanaf station Arnhem, kan ook de lunch gebruikt worden.
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden in het ELEKTRUM in Arnhem, waar we evenals vorig jaar weer te gast zijn. (Leden die ‘s morgens per bus naar De Westerbouwing zijn gereisd, kunnen misschien meerijden met leden die per auto zijn gekomen.
14.00 – 14.45 uur: Lezing met dia’s over de 21e Onafhankelijke Parachutisten Compagnie tijdens de Slag om Arnhem. Deze elite-eenheid, onder bevel van Majoor “Boy” Wilson, had o.a. tot taak het markeren van de droppings- en landingsterreinen. Later vocht het op verschillende plaatsen in Oosterbeek.
14.45 – 15.15 uur: PAUZE. Mogelijkheid tot het bekijken van de expositie in het ELEKTRUM.
15.15 – 15.45 uur: Inleiding door de heer J.A.Hey over de achtergronden van de door hem samengestelde “Roll of Honour” van de Slag om Arnhem. Tijdens deze inleiding zal er ge-legenheid zijn de heer Hey vragen te stellen over de totstandkoming van de “Roll of Honour”.
15.45 – 16.30 uur: Film over het werk van de Britse Commonwealth War Graves Commission en/of een film over het werk van de Nederlandse Oorlogsgraven Stichting.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters van de splitsing Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.
“Roll of Honour” voor Generaal Sir John Hackett.
Tijdens een speciale bijeenkomst in het Airborne Museum op vrijdag 19 september ontving Generaal Sir John Hackett de “Roll of Honour” uit handen van de samensteller, de heer J.A.Hey uit Hengelo.
Generaal Hackett was bijzonder onder de indruk van het boek, waarin alle namen van bij de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen staan genoemd. In een korte toespraak bedankte hij de heer Hey voor het vele werk, dat uiteindelijk leidde tot deze “Roll of Honour”.
De belangstelling uit binnen- en buitenland voor de “Roll of Honour” is overweldigend en enkele honderden exemplaren zijn al verkocht.
Uitgave van een nieuwe herdenkings-envelop.
De Stichting Airborne Museum heeft ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem opnieuw een herdenkings-envelop uitgegeven. De envelop toont een foto uit 1944 van Sir John Hackett, die tijdens de Slag om Arnhem het bevel voerde over de 4e Para Brigade. Tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum ontving Sir John Hackett het eerste exemplaar uit handen van Majoor W.J.M.Duyts, secretaris van de Stichting Air¬borne Museum.
Mr.Reg Curtis lid voor het leven.
Op 19 september werd de Arnhem-veteraan Reg Curtis lid voor het leven van onze Vereniging. De Vereniging telt nu zes Britse en twee Nederlandse leden voor het leven


Kolonel P.R.R.de Burgh bedankt Christien de Haan uit Heelsum voor de portrettekening, die zij van hem had vervaardigd aan de hand van foto’s uit 1944. (foto: B.de Reus)
Oud-artilleristen bezoeken slagveld.
Zaterdag en zondag 30 en 31 augustus j.1. bezocht een groep van de “Royal Artillery Historical Society” Oosterbeek en omgeving. Het gezelschap, waaronder een viertal veteranen die tijdens de Slag om Arnhem bij een van de artillerie-onderdelen hadden gediend, werd rondgeleid door Kolonel P.R.R.de Burgh, die in 1944 als artillerie-officier was ingedeeld bij het hoofdkwartier van Generaal-Majoor Urquhart. Kolonel de Burgh, die thans verbonden is aan de “Royal School of Artillery” te Larkhill in Engeland, was al een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen van deze tweedaagse excursie. Centraal stond de rol die de verschillende artillerie-onderdelen hebben ge-speeld gedurende de Slag. Ook werd aandacht besteed aan de bijdrage van het 64e Medium Artillery Regiment, dat vanuit Nijmegen vuursteun gaf aan de ingesloten Britten en Polen in Oosterbeek.
Bezocht werden o.a. de droppings- en landingsterreinen bij Wolfheze en Ede, voormalige artillerie-posities rond de Oude Kerk in het Benedendorp en de brug in Armhem. Tevens werd een bezoek gebracht aan het Airborne Kerkhof en aan het Airborne Museum.
Tijdens het bezoek aan het Airborne Museum schonk de uit Heelsum afkomstige Christien de Haan Kolonel de Burgh een portrettekening. Zij had deze tekening vervaardigd naar foto’s uit het archief van het Museum, waarop de toen Luitenant de Burgh staat afge-beeld in 1944. De Kolonel toonde zich zeer verrast met dit geschenk, te meer daar hij van het bestaan van deze foto’s niets afwist.
Bericht van de Penningmeester.
Op het moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief waren de acceptgirokaarten nog niet gereed. U kunt echter Uw contributie voor 1987 al voldoen via een normale giro-over- schrijving. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap. Alvast dank voor Uw medewerking !
Gift van de heer Pelkman.
Van ons lid de heer Pelkman ontving het Airborne Museum een kist voor 15 rook- handgranaten en een in 1944 gedropte bevoorradingsmand.

Z.K.H.Prins Bernhard onthult gedenksteen op Papendal.
Op zondagmiddag 21 september j.1. onthulde Z.K.H.Prins Bernhard een gedenksteen in het Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem. Deze gedenksteen herinnert de bezoekers aan het NSF-Sportcentrum aan het feit dat tijdens de Slag om Arnhem Papendal het toneel was van hevige gevechten.
Tijdens de officiële bijeenkomst die vooraf ging aan de onthulling, vond de presentatie plaats van de brochure “De Slag om Arnhem, 17 t/m 26 september 1944” – De geschiedenis van het Nationaal Sport Centrum Papendal en het gebied Johannahoeve tijdens de Slag. Deze 30 pagina’s tellende brochure met kaartjes en foto’s werd geschreven door ons lid, de heer O.Luursema uit Arnhem. De eerste exemplaren werden aangeboden aan Z.K.H.Prins Bernhard en Generaal Sir John Hackett. Het doel van deze brochure is het laten zien aan de veelal jonge bezoekers van het NSF-Sportcentrum Papendal dat zij nu kunnen trai¬nen op grond waar in 1944 velen hun leven lieten.
Tijdens de bijeenkomst op Papendal werd aan Prins Bernhard ook een exemplaar van de “Roll of Honour” aangeboden.
Gedenksteen voor het 156e Para Bataljon onthuld in de Oude Kerk in Oosterbeek.
In de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek werd op zondag 21 september een gedenk¬steen onthuld ter nagedachtenis aan de mannen van het 156e Para Bataljon die vielen tij¬dens de Slag om Arnhem. De onthulling werd gedaan tijdens een korte dienst door mevrouw Elisabeth Aird, oudste dochter van Lt.Kolonel Sir Richard des Voeux, destijds commandant van het 156e Para Bataljon. Lt.Kolonel Des Voeux sneuvelde tijdens de gevechten bij Oos¬terbeek op 20 september 1944.
De dienst in de Oude Kerk vormde de afsluiting van een Battlefield Tour voor ex-leden van het 156e Para Bataljon, die werd geleid door Kolonel Geoffrey Powell en Kolonel John Waddy. Zij waren in 1944 compagnies-commandant van respectievelijk de C-Compagnie en de B-Compagnie. Ook de commandant van de A-Compagnie, Majoor Rh.J.Pott, nam deel aan de Battlefield Tour.
Stoel en medailleset aangeboden.
Ter herinnering aan de in september 1944 bij Oosterbeek gesneuvelde soldaat F.Brawn van het Reconnaissance Squadron, schonken zijn broer Arthur en zijn vrouw Rene gedurende de afgelopen herdenkingsweek een stoel aan het Airborne Museum. Op deze stoel is een klein gegraveerd plaatje bevestigd met de tekst: “In Loving Memory of our Fred, Tpr.F.Brawn Ist Airborne RECCE, Killed Oosterbeek 19-9-1944, Donated by Arthur and Rene”. Ook Tpr. Brawn’s Medailleset werd aan het Museum geschonken. Namens het Stichtingsbestuur nam Majoor W.J.M.Duyts beide geschenken in ontvangst.
Poolse Erespelden uitgereikt.
Gedurende een speciale bijeenkomst in het Airborne Museum reikte Capt.Z.R.Gasowski, leider van de Poolse delegatie uit Engeland, erespelden van de Polish Parachute Asso- ciation uit aan een achtal personen, die zich de afgelopen jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de Poolse veteranen. Erespelden ontvingen: Teresa Wasselkamp, H.Duinhoven, J.A.Hey, K.Parmer, J.J.Rudolphie en J.Smits. De erespeld voor de onlangs overleden heer J.Schanstra werd in ontvangst genomen door zijn dochter.
Poolse Museumgids verschenen.
inds enige weken is er nu ook een gids voor het Airborne Museum in de Poolse taal ver-krijgbaar. Deze Poolse vertaling werd verzorgd door mevrouw M.T.Saras-Janiszewska. Binnenkort zal ook een Franse vertaling van de gids verschijnen.
Kleine expositie van portrettekeningen in het Airborne Museum.
Gedurende de herdenkingsdagen werd een aantal door Christien de Haan vervaardigde portrettekeningen van commandanten uit de Slag om Arnhem in het Museum tentoongesteld. Toen Generaal Sir John Hackett op vrijdag 19 september een bezoek bracht aan het Museum werd hem door de tekenares de portrettekening van hemzelf aangeboden.
Ook Kolonel Geoffrey Powell ontving een portrettekening van hemzelf.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Onlangs verschenen in drie verschillende dagbladen artikelen waarin personen aan het woord kwamen met veel belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De stellige overtuiging werd uitgesproken (en door voorbeelden toegelicht) dat nog veel historisch materiaal over en uit deze oorlogsjaren aanwezig is bij particulieren. Veelal ligt het dan vergeten in een kast, op zolder of in een schuur. De kans is groot dat een en ander bij een opruiming als waardeloze rommel wordt weggegooid en belangrijk, misschien wel uniek materiaal verloren gaat.
Vast staat ook dat veel documentatie (foto’s, dagboeken, etc.) en voorwerpen niet op een vergeten plaats liggen, maar door de bezitter zorgvuldig bewaard en gekoesterd worden. Soms is men bereid anderen kennis te laten nemen van de verzamelde gegevens of de verkregen voorwerpen te tonen, maar het blijft moeilijk bereikbaar voor veel belang¬stellenden. Afstaan of in bruikleen geven aan een museum maakt het verzamelde materiaal voor een veel breder publiek toegankelijk.
Het is begrijpelijk dat het voorlopig of definitief uit handen geven van een dagboek, van aantekeningen, foto’s, publicaties, militaria, etc. erg moeilijk kan zijn, in het bijzonder wanneer het een schakel vormt met een periode die op het leven van de eige-naar een onuitwisbaar stempel heeft gezet. Echter, niet zelden komt het voor dat de belangstelling van de familie voor deze tastbare of op schrift gestelde herinneringen gering of geheel afwezig is. De vraag rijst dan: wat gaat er later gebeuren met de wel¬licht unieke documentatie, met de misschien moeizaam opgebouwde collectie ? Verloren laten gaan i>f er een goede en blijvende bestemming aan geven ? Dit laatste nu, zorg¬dragen voor een definitieve en zinvolle bestemming, is zeer goed mogelijk door goede afspraken te maken en vast te leggen dat een en ander te zijner tijd zal worden over¬gedragen aan een museum. Denkt U in zo’n geval ook aan het Airborne Museum ?
J.Smits, voorzitter
Wandelgids bijgesloten bij deze Nieuwsbrief.
Als bijsluiter in deze Nieuwsbrief treft U een exemplaar aan van een gidsje voor een wandeling door de “perimeter”. Een met zorg uitgekozen route voert U door een van de mooiste delen van Oosterbeek en langs tal van markante punten uit de Slag om Arnhem. Start en eindpunt zijn het Airborne Museum. Een bezoek aan dit museum laat zich goed met de wandeling combineren. De gids is ook met een Engelse tekst verkrijgbaar. (Prijs in het Airborne Museum: f 0,30). Er zijn ook een fietsroute (geen Engelse editie) en een autoroute verkrijgbaar (Prijs per stuk f 1,-). Beide voeren U langs belangrijke punten buiten Oosterbeek, zoals o.a. de John Frostbrug, de Drielse dijk van Arnhem tot Heteren (droppingszöne en gevechtsgebied Polen) en de landingsterreinen bij Heelsum, Wolfheze en bij Papendal (Johannahoeve). Van de gids voor de autotocht be¬staat ook een Engelse editie. Beide tochten zijn ca. 50 km. lang. Desgewenst kan de fietstocht in twee delen worden verreden. Steeds wordt naast de route-aanduiding, met behulp van kaartjes, plattegronden en korte stukjes tekst een duidelijke uitleg gegeven van de gebeurtenissen in september 1944.

Verenigingsspeldje binnenkort verkrijgbaar.
Op veler verzoek is er nu een fraai verenigingsspeldje vervaardigd, dat binnenkort voor leden verkrijgbaar zal zijn. Het is in emaille uitgevoerd en heeft een doorsnede van 13 mm. Op het speldje staat een Pegasus op een maroon achtergrond, die is omgeven door een lichtblauw randje met daarin de tekst “Friends Airborne Museum”. Het speldje is voorzien van een solide sluiting en kan zowel op een jas, een jurk of een das wor-den gedragen. Vanaf medio september kan het uitsluitend door overmaking van f 5,- op gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum worden besteld. Op de girokaart gaarne vermelden: “speldje”.
Excursie “Corridor door Brabant” zeer geslaagd.
Op zaterdag 28 juni j.1. vond de excursie “Corridor door Brabant” plaats. Begunstigd door goed weer en onder de uitstekende en deskundige leiding van de heer K.Margry, hebben 48 leden de lotgevallen van het 30e Legerkorps en van de 101e Amerikaanse Airborne Divisie op de voet kunnen volgen. De heer Margry startte met zijn toelichting bij de brug over het Maas-Scheldekanaal (“Joe’s Bridge”), vanwaar de Irish Guards met Operatie Garden een aanvang maakten. Hierna werd de “Heli’s Highway” gevolgd, richting Eindhoven. Uitvoerig werd stilgestaan bij de verrichtingen van de “Screaming Eagles” in hun moedige pogingen de verschillende bruggen te veroveren en bezet te houden. Ook werd de nodige aandacht besteed aan de pogingen van de Duitsers om de belangrijke weg naar het noorden te blokkeren.
Na een uitstekende lunch in Son volgde een uitgebreid bezoek aan de landingsterreinen van de 101e Amerikaanse Airborne Divisie. Vervolgens leidde de excursie naar het mu-seum “Bevrijdende Vleugels” in Veghel, waar de interessante verzameling zeer de moeite van het bekijken waard was. Hoewel aanzienlijk later dan was gepland, werd de terug-reis naar Oosterbeek daarna weer aanvaard en om 19.30 uur was het gezelschap weer terug bij Hartenstein. (C.van Roekel)
Herhaling van de excursie “Corridor door Brabant” op zaterdag 4 oktober a.s.
Het aantal inschrijvingen voor de excursie “Corridor door Brabant”, die op 28 juni j.1. werd gehouden, overtrof verre het maximum van 50. Daarom is in overleg met de excursie- leider, Drs.K.Margry, besloten de excursie nog een keer te herhalen nl. op zaterdag 4 oktober a.s. Het programma vindt U in Nieuwsbrief No.22. Het enige onderdeel waarin het programma van van 4 oktober afwijkt van dat van 28 juni, is dat er niet meer ge¬stopt wordt in Den Bosch om deelnemers op te halen. Evenals op 28 juni wordt ook op 4 oktober vertrokken om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Oosterbeek.
Diegenen die zich voor de excursie van 28 juni hadden opgegeven en toen moesten worden teleurgesteld, komen nu automatisch op de deelnemerslijst, tenzij de penningmeester tijdig bericht ontvangt dat zij zijn verhinderd.
Buiten bovengenoemde reeds ingeschreven deelnemers is er nog plaats voor een beperkt aantal andere leden. Zij kunnen zich inschrijven door overmaking van f 35,- op post- gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder ver-melding van “Themadag”. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 september. Het maxi-mum aantal deelnemers bedraagt evenals de vorige keer 50. Inschrijvingen worden behan-deld in volgorde van binnenkomst. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen.
Hierbij moet nog het volgende worden opgemerkt. Indien U het bedrag via de bank op onze giro overmaakt, dan dient U er rekening mee te houden dat dit langer duurt dan wanneer U het bedrag rechtstreeks van Uw giro op onze giro overmaakt. De penningmeester houdt zich strikt aan de volgorde van binnenkomst. Er werd en wordt voor niemand een uit¬zondering gemaakt, noch voor leden, noch voor bestuursleden!
De enquête.
De aan ons toegezonden formulieren zijn verwerkt en in het bestuur besproken. De adres¬sen, beroepen, interessegebieden en aangeboden vormen van hulp zijn in de computer op¬genomen. Jammer dat veel leden het formulier niet terug hebben gezonden. We ontvingen 140 formulieren; 44 daarvan bevatten naast de gevraagde gegevens opmerkingen waarop wij thans kort reageren. Het is ondoenlijk ieder persoonlijk te benaderen; in die ge¬vallen waarvan wij dat echt wenselijk vonden is dat reeds gebeurd. Zij dié te kennen hebben gegeven op de een of andere wijze de Vereniging van dienst te willen zijn zullen te gelegener tijd worden benaderd.


Huize Hartenstein in de steigers tijdens het schilderen van de buitenmuren, (foto: B.de Reus)
Wij zijn verheugd over de complimenten en aanmoedigingen; dat geeft ons reden in de ingeslagen weg door te gaan. Daarbij blijven we ons houden aan de doelstelling van de Vereniging en beperken we ons in principe tot de Slag om Arnhem, binnen het kader van Operatie Market Garden. Om die reden houden we onze bijeenkomsten en themadagen ook ter plekke; centraler in het land kan bijna niet.
Wij vinden dat een boekendienst wel (verbreiding van kennis), maar een ruilbeurs niet aan de doelstelling voldoet. Aan Uw boekenwensen, voorzover bij ons bekend, komen wij gaarne tegemoet. Het Airborne Museum geeft boeken en documentatie alleen ter inzage; uitleen vergt een intensieve administratie en controle, waarvoor helaas de middelen ontbreken. Bij de Bibliotheek Arnhem kunnen echter een groot deel van de boeken over de Slag om Arnhem worden geleend.
Voor gesprekken en kontakten met veteranen bieden de septemberdagen voldoende mogelijk¬heden; het initiatief is aan Uzelf!
Om de op zaterdag werkende leden tegemoet te komen, zullen we ook een themadag op zondag organiseren en dit – afhankelijk van de belangstelling – herhalen. Meer thema-dagen en meer Nieuwsbrieven met ministories vergen niet alleen meer geld, maar ook meer tijd en die hebben we niet, U wel ?
Wij danken U hartelijk voor de gedane suggesties. Mocht U naar aanleiding van dit artikel Uw formulier nog willen inzenden, dan bent U van harte welkom. Als wij meer van U weten kunnen wij wellicht meer voor U betekenen. Het stelt ons in staat ten be-hoeve van de Vereniging een gerichter beroep op U te doen. Niet alleen het bestuur, maar alle leden tesamen maken immers de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum! (O.Luursema)
Huize Hartenstein krijgt opknapbeurt.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de buitenkant van Huize Hartenstein een opknap¬beurt te geven. Zowel de muren als het houtwerk zijn van een nieuwe verflaag voorzien. Binnenkort zal worden begonnen met de vernieuwing van het dak.(zie foto)

“Roll of Honour” verschenen,
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we de verschijning aan van de Roll of Honour, Battle of Arnhem – 17-26 September 1944″. Deze Roll of Honour, waaraan de heer J. Hey uit Hengelo jarenlang heeft gewerkt, is nu gereed en in beperkte oplaag verschenen. Het 125 pagina’s tellende boek bevat een compleet overzicht van alle Geallieerde mili¬tairen van zowel land- als luchtstrijdkrachten, die omkwamen tijdens of als gevolg van de Slag om Arnhem.
De namen van de omgekomen Britten, Polen, Canadezen en Amerikanen zijn gerangschikt per eenheid. Naast hun overlijdensdatum staan vermeld: de plaats van hun veldgraf (indien bekend), de plaats waar zij nu liggen begraven en eventuele bijzonderheden. Hun huidige graven liggen verspreid over tientallen kerkhoven in binnen- en buitenland.
Naast deze gedetailleerde beschrijvingen bevat het boek tabellen met verliescijfers, een tweetal overzichtskaartjes, een kaart van Oosterbeek met de situatie in 1944 en een moderne topografische kaart van Arnhem en omstreken waarmee de ligging van de veld- graven bij benadering kan worden teruggevonden.
Het boek is geïllustreerd met een aantal foto’s van veldgraven, zoals die in 1945 over-al verspreid lagen.
In een aantal bijlagen wordt kort ingegaan op de verliezen van de 6e Airborne Divisie tijdens operaties in Normandië, Duitsland en België en op de verliezen die eenheden van de le Airborne Divisie leden tijdens operaties vöör en na de Slag om Arnhem. De Roll of Honour, die in de Engelse taal is geschreven en is uitgegeven door de Ver¬eniging Vrienden van het Airborne Museum, is verkrijgbaar in het Airborne Museum (Prijs f 15,-). Het boek kan ook worden besteld door overmaking van f 21,- op postgiro- nummer 4403642 t.n.v. de Vereniging Vrienden onder vermelding van “Roll of Honour”.
Het wordt U dan zo spoedig mogelijk toegezonden.
Overleden Pr.Lipmann-Kessel in Oosterbeek begraven.
Op 71-jarige leeftijd overleed op 5 juni j.1. in Londen de Britse arts Dr.A.W.Lipmann- Kessel MBE MC. In september 1944 was hij chirurg bij de 16th Parachute Field Ambulance. Gedurende de Slag om Arnhem opereerde hij in het .St.Elisabeths Gasthuis tientallen Britten en Duitsers, die tijdens de gevechten gewond waren geraakt. Na de strijd werd hij gevangen genomen, maar hij wist te ontsnappen en onder te duiken. Via het bevrijde Zuld-Nederland wist hij uiteindelijk weer terug te komen in Engeland.
Na de oorlog schreef hij onder het pseudoniem “Daniël Paul” het boek “Surgeon at Arms” (1958), dat in Nederland verscheen onder de titel “Een chirurg valt uit de lucht”.
Dr.Lipmann-Kessel had enige jaren geleden als zijn laatste wil laten vastleggen dat hij in Oosterbeek wilde worden begraven, dichtbij zijn in 1944 omgekomen kameraden. Op woensdag 11 juni vond tijdens een indrukwekkende plechtigheid de teraardebestelling plaats op de Openbare Begraafplaats, vlakbij het Airborne Kerkhof.
Themamiddag en kontaktdag worden gecombineerd.
Al enige jaren verzorgt onze Vereniging themadagen en themamiddagen. Vorig jaar werd voor het eerst een kontaktdag voor leden georganiseerd. Die dag werd een succes en veel leden vonden hun weg naar Bennekom.
Dit jaar willen we het geslaagde experiment van de kontaktdag voortzetten, maar nu gecombineerd met de najaars-themamiddag. Dit betekent dat mensen die van ver moeten komen de lange en kostbare reis maar één keer, in plaats van twee keer hoeven te maken. Begin november organiseren we een dag waarbij de ochtend zal worden gebruikt om kontak-ten te leggen en gegevens uit te wisselen en de middag zal worden gevuld met lezingen en films. Nadere bijzonderheden worden in de volgende Nieuwsbrief bekend gemaakt.
Tentoonstellimg in Rheden.
Van 5 t/m 24 september a.s.zal in de Openbare Bibliotheek in Rheden, Meester B.van Leeuwenplein 3 een expositie worden gehouden met de titel “Berichtgeving over de Slag om Arnhem”. Uit de collectie van de heer Th.Peelen worden Nederlandse, Engelse en Duitse kranten, maar ook verzetsrapporten en andere berichten tentoongesteld, om een beeld te geven van de dagelijkse berichtgeving over de Slag om Arnhem.
Openingstijden van de expositie: maandag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00 uur

Download nieuwsbrief

Afscheid van onze Britse vertegenwoordiger, Mr.A.Maynard M.B.E.
Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 maart j.1. heeft Mr.A.Maynard M.B.E. officieel afscheid genomen als vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brit- tannië. Zijn functie is op 1 januari j.1. overgenomen door de Arnhem-veteraan Mr. Frank Young, die helaas om gezondheidsredenen niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig kon zijn.
Mr.Maynard, die al vanaf 1959 zitting heeft in het bestuur van de Stichting Airborne Museum, is vanaf de oprichting van de Vereniging onze Britse vertegenwoordiger geweest. Al die jaren heeft hij alleen en geheel belangeloos de zaken van onze Vereniging in Groot-Brittannië behartigd. Hij beheerde het Britse ledenbestand, zorgde voor de ad¬ministratie, deed de correspondentie, inde de contributies en zorgde voor het adres¬seren en versturen van de Engelse vertaling van de Nieuwsbrief. Vaak kwam hij, altijd op eigen kosten, over naar Nederland om de Jaarvergaderingen mee te maken. Ondanks zijn belangrijke inbreng trad hij nooit op de voorgrond.


Onze voorzitter, de heer J.Smits (rechts), dankt Mr.Maynard voor zijn werk voor de Vereniging. (Foto: B.de Reus)

Op de Algemene Ledenvergadering dankte onze voorzitter, de heer J.Smits, Mr. Maynard voor het werk dat hij vele jaren voor de Vereniging had en overhandigde hem als aandenken een klok.
“Beste Joe”, namens alle leden :”Dank voor alles wat je voor ons deed en we hopen je nog vaak in ons midden te zien!”
Robert Voskuil
Themadag op zaterdag 28 juni a.s.
Op zaterdag 28 juni zal weer een themadag worden georganiseerd voor de leden van onze Vereniging. De titel van deze themadag is: “Corridor door Brabant, september 1944”.
Het verloop van de Slag om Arnhem kan niet los worden gezien van de rest van Operatie Market-Garden. Daarom is deze keer gekozen voor een excursie naar de zuidelijke sektor van het operatiegebied van Market-Garden. Deze excursie zal worden geleid door ons lid, de historicus drs.K.Margry, auteur van het boek “De Bevrijding van Eindhoven” en mede¬auteur van het boek “September 1944”. Centraal zullen staan de landing van de 101ste Amerikaanse Airborne Divisie, de opmarsroute van het 30ste Legerkorps vanaf de Bel¬gische grens en de Duitse pogingen om bij Veghel de “Corridor” af te snijden.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Vertrek per touringcar naar Eindhoven vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Oosterbeek.
9.45 uur: Aankomst bij het station in Den Bosch. Hier kunnen deelnemers opstappen, voor wie de reis naar Den Bosch gemakkelijker is dan de reis naar Ooster-beek. Deze deelnemers moeten uiterlijk om 9.45 uur in de stations-restauratie aanwezig zijn. Op hun giro-overschrijving dienen zij duidelijk te vermelden “stapt op in Den Bosch”.
10.30 uur: Aankomst in Valkenswaard. Gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie.
10.50 uur: Vertrek uit Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt een bezoek gebracht aan Lommel (‘Joe’s Bridge), de Belgisch-Nederlandse grens (uitbraak 30ste Korps), Valkenswaard, Aalst(de brug over de Tongelreep) en aan Son (de brug over het Wilhelminakanaal).
13.00 uur: LUNCH in Son
14.00 uur: Vertrek uit Son. Bezoek aan Best (Joe Mann-monument). Vandaar via de landingsterreinen van de 101ste Airborne Divisie en Sint Oedenrode naar Veghel (corridor-doorbraak 107.Panzerbrigade). Vervolgens wordt een be¬zoek gebracht aan het Bevrijdingsmuseum Veghel. Hierna rijdt de bus naar Den Bosch (station) om de deelnemers, die daar ‘s morgens zijn opgestapt, weer af te zetten.
17.00 uur: Vertrek uit Den Bosch.
17.45 uur: Aankomst in Oosterbeek.
De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt U de excursie per touringcar, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan worden over-gemaakt op gironummer 4403641 t.n.v.de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding van “Themadag”. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 juni. Het maximaal aantal leden dat aan deze dag kan deelnemen is vastgesteld op 50 (vijftig). Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van betaling. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen. U wordt verzocht Uw paspoort mee te nemen omdat we even de Belgisch-Nederlandse grens overgaan.
Opnieuw een beeldje.
In nauwe samenwerking met de Stichting Airborne Museum heeft onze Vereniging opnieuw een beeldje laten maken, dit keer uitgevoerd in bronskleurig kunsthars. Het stelt een soldaat voor die vanuit zijn dekking op het punt staat een handgranaat te gooien. Met technische en kritische assistentie van de museumstaf is het aan de kunstenares mevrouw Janneke Ros gelukt om een zeer goed beeldje te maken, waarin de spanning en de verbetenheid van die septemberdagen van 1944 goed tot uiting komen. Het beeldje zal binnenkort voor f 35,- in de museumwinkel te koop zijn. Het kan ook per giro (giro 4184300 t.n.v.Stichting Airborne Museum, Oosterbeek) besteld worden, maar om verpakkings- en verzendkosten te dekken is de prijs dan f 45,-.


Een deel van de tentoonstelling “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem” (Foto: B.de Reus)
Tentoonstelling “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”.
Op vrijdag 21 maart j.1. opende de Gelderse gedeputeerde mevrouw N.van den Broek – Laman Trip in het Airborne Museum de tentoonstelling “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”. Op deze tentoonstelling, die werd samengesteld door de heren B.de Reus en R.P.G.A.Voskuil, wordt ingegaan op de aktiviteiten van mensen die beroepshalve of als amateur tijdens die septemberdagen hebben gefotografeerd of gefilmd.
Aan Britse zijde werkten als officiële fotografen en filmers een drietal mannen van de “Army Film and Photographic Unit” (AFPU); aan Duitse zijde werd de strijd vast-gelegd door leden van de “Propaganda Kompanien”. Van beide groepen zijn foto’s en door hen gebruikte camera’s tentoongesteld. Daarnaast is binnen de tentoonstelling een belangrijke plaats ingeruimd voor materiaal dat door burgers werd opgenomen. Zeer bijzonder zijn de foto’s die clandestien door Britse en Duitse militairen werden gemaakt en die pas meer dan veertig jaar na de Slag om Arnhem te voorschijn kwamen.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is in beperkte oplage een brochure uitge-geven, getiteld “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”, waarin o.a. een aantal recent verkregen foto’s van de Slag om Arnhem is opgenomen. Deze brochure kost f 2,50. Indien U de brochure per post wilt ontvangen, dient U f 4,- te storten op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van “brochure fotograferen”.
De tentoonstelling is nog tot 18 mei te bezichtigen.
“Roll of Honour” van bij de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen.
Ons lid de heer J.Hey uit Hengelo heeft jaren gewerkt aan het samenstellen van een overzicht van Britse en Poolse militairen die tijdens de Slag om Arnhem zijn ge-sneuveld of als gevolg van opgelopen verwondingen naderhand zijn overleden.
In deze “Roll of Honour” zijn opgenomen: de namen van de gevalllenen, de eenheid waartoe zij behoorden, de plaats waar zij nu begraven liggen en, indien bekend, de plaats waar hun veldgraf heeft gelegen. Deze “Roll of Honour” zal door onze Vereni-ging worden uitgegeven en zal in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. In de vol-gende Nieuwsbrief volgen nadere gegevens.

In memoriam A.J.Baltussen.
Op 9 maart 1986 overleed plotseling op 68-jarige leeftijd ons lid Albertus Johannes Baltussen. Baltussen was geboren en getogen in Driel. De luchtlandingen in september 1944 betekenden voor hem het einde van de dreiging verraden en door de Duitsers ge-arresteerd te worden. Kort tevoren had hij leden van de Ondergrondse geholpen onge¬zien weg te komen na een aanslag op de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Zijn aanwezigheid in die omgeving was echter wél opgemerkt en een verrader wilde hem daarover nader aan de tand voelen. Gelukkig moest deze een spoed-operatie ondergaan en Baltussen, inmid¬dels gewaarschuwd, zou moeten onderduiken zodra de verrader uit het St.Elisabeths Gasthuis zou worden ontslagen. Market-Garden maakte dit onnodig.
Gedurende de Slag om Arnhem hielp Baltussen Britse militairen, die ten zuiden van de Rijn terecht waren gekomen, via het Drielse Veer naar Oosterbeek te komen. Na de lan-ding van de Poolse para’s zette hij zich in het bijzonder in voor de hulp aan gewonde burgers en militairen. Temidden van het gevaar en het lijden groeide een hechte band tussen hem en de Polen, welke werd versterkt door een gemeenschappelijke geloofsover-tuiging. Na de oorlog bracht hij zijn gevoelens van vriendschap en dankbaarheid tegen-over de bevrijders tot uiting door in 1946 op de graven van de herbegraven Poolse para¬chutisten op het Airborne Kerkhof rode en witte begonia’s te plaatsen en door samen met zijn zuster, mevrouw Cora Baltussen, zorg te dragen voor de jaarlijkse herdenking en de reünie van Poolse veteranen in Driel.
Albertus Baltussen was een overtuigd katholiek, die mede vanuit zijn geloofsovertuiging niet voor zichzelf leefde. Voor, tijdens en na de Slag om Arnhem was hij bereid zijn capaciteiten dienstbaar te maken aan anderen. Vastberaden en vriendelijk en niet op de voorgrond tredend, heeft hij in het bijzonder voor de Poolse veteranen veel werk verzet. Het is een voorrecht deze man gekend te hebben. Hij laat velen achter die hem dankbaar zullen gedenken .
6 J.Smits
Actie voor BLESMA werd een groot succes.
Het was hartverwarmend te merken hoeveel leden reageerden op onze oproep om zeer ern-stig gehandicapte oud-strijders middels een geldelijke bijdrage te steunen. Nog tijdens de Algemene Ledenvergadering kwamen telefonisch toezeggingen binnen! Bijzonder sympa¬thiek reageerde de Ziektenkostenverzekering “Het Zilveren Kruis” door een groot bedrag beschikbaar te stellen, waardoor enige ernstig gehandicapte oud-Airbornes in september over kunnen komen. Voor deze mensen kan het ook vanuit psychisch oogpunt gezien zeer belangrijk zijn dat ze de gelegenheid krijgen om samen met hun kameraden deel te nemen aan de Airborne Herdenking.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kon onze voorzitter een bedrag van ruim f 1300,- overhandigen aan Captain Richard Bingley, die als vertegenwoordiger van BLESMA was overgekomen. De bijdrage van “Het Zilveren Kruis” die het bovenstaande bedrag nog verre overtreft, bestaat naast een geldelijk bedrag ook uit een aantal materiële zaken voor de verzorging van gehandicapten.
Het Airborne Museum ontvangt de medaille-set van Captain Richard Bingley.
Tijdens de Jaarvergadering van onze Vereniging werd door ons eerste “lid voor het le-ven, Captain Richard (Dick) Bingley, zijn medaille-set aangeboden aan het Airborne Museum. In zijn dankwoord aan Richard Bingley zei de secretaris van het Museum, de heer W.J.M.Duyts, dat met het afstaan van deze set door hem zeker een deel van zijn leven in handen is gelegd van het Museum, aangezien deze onderscheidingen niet alleen de periode van de Tweede Wereldoorlog omvatten, maar tevens de periode dat hij aktief was in de strijd in Korea. Afstand doen van deze uiterlijke tekenen van dapperheid, aldus de secretaris, onderstreept hoe nauw Dick Bingley nog steeds betrokken is bij de gebeurtenissen rond Arnhem in 1944. Hij besloot zijn dankwoord met de woorden: “Wij zullen ze voor immer en altijd in ons Museum met eerbied en liefde koesteren”. De geschonken set is zeer bijzonder en bestaat uit de volgende medailles en campagne- sterren: de 1939-1945 Star, de Italy Star, de France and Germany Star, de Defence Medal, de War Medal, de Korea Medal met Bronzen Eikeblad voor betoonde dapperheid, de United Nations Korea Medal, de Territorial Efficiency Medal, de Duinkerken 1940 Medal, het Koning Albert I Kruis van België en het Kruis van de Confederation Européenne des Anciens Combattants.

Download nieuwsbrief

Beste Vrienden,
Op 8 september 1985 kwamen ex-para’s van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachu-tisten Brigade in Czestochowa (Polen) bijeen om in de bedevaartskerk van de “Zwarte Madonna” een plaquette te onthullen ter herinnering aan deze brigade.
Onder de tienduizenden Polen in dit bedevaartsoord waren ook ongeveer 1500 padvinders, afkomstig van 28 groepen uit geheel Polen. Zij vielen o.a. op door hun mouw-emblemen, die betrekking hadden op de Poolse Brigade en de Slag om Arnhem. Zo werd bijvoorbeeld een badge gedragen waarop in kleur waren afgebeeld de Poolse, Amerikaanse, Britse en Nederlandse vlag, alsmede het symbool van de Para Brigade en het Scouting insigne. Veertien dagen later kwamen veteranen van de Poolse Brigade bijeen op de Militaire Begraafplaats in Warschau voor de jaarlijkse herdenking bij het monument voor de ge¬sneuvelden van de Eerste Poolse Para Brigade en voor de Poolse geheim-agenten die, nadat ze boven vijandelijk gebied waren geparachuteerd, omkwamen.
Ook hier weer verkenners en gidsen met de speciale mouw-emblemen, met rode dassen en rode baretten. Allemaal leden van Scouting-groepen, die zowel naar de Poolse Para Brigade als naar de Britse Red Devils genoemd zijn.
In Czestochowa waren mevrouw Cora Baltussen en de heer Albert Baltussen uit Driel aanwezig. Zij zagen de padvinders, die zich zo nadrukkelijk manifesteerden, als vrienden van de Para’s, als jongeren die het respect voor deze strijders voor de vrijheid blijvend willen tonen. Dit bracht mevrouw Baltussen in haar herdenkings-toespraak op 21 september j.1. in Driel tot een oproep aan de Nederlandse jongeren contacten te leggen en vriendschap te sluiten met veteranen en met belangstellende Poolse- en andere Geallieerde jongeren. Het is een goede zaak dat jongeren er oog voor hebben of krijgen dat de oud-strijders uit de Slag om Arnhem “het er voor over hebben gehad hun leven op het spel te zetten om zelf en degenen die na hen kwamen in vrede te laten leven”, zoals in ons Scholen-project voor de jeugd staat vermeld. Het is eveneens een goede zaak dat gemotiveerde jongeren met de oud-strijders en met elkaar in kontakt komen om van gedachten te wisselen over die historische strijd met al haar menselijke en onmenselijke aspecten en zich zoals H.M.van Randwijk schreef “te bezinnen op de waarde van vrijheid en gerechtigheid”.
J.Smits, Voorzitter
6e Algemene Ledenvergadering op 22 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 6e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 22 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon: 085-332046).
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering op 30 maart 1985
3. Algemeen Verslag 1985

2
4. Financieel Verslag 1985 en Begroting 1986
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting
Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn mevr.J.M.de Langen en de heer W.T.de Ruyter. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de Secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de candidaten, die lid moeten zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Onze vertegenwoordiger in Groot Brittannië, de heer A.Maynard is op 1 januari j.1. opgevolgd door de heer F.M.Young. Beide heren komen speciaal voor deze vergadering naar Nederland.
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Het Financieel Verslag 1985 en de Begroting 1986 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegestuurd.
Vertoning van een videofilm na afloop van de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de 6e Algemene Ledenvergadering zal een videofilm worden vertoond over de bevrijding van Den Bosch in oktober 1944.
Hoewel het onderwerp enigszins buiten het kader van Operatie Market Garden valt, is toch besloten deze film te vertonen omdat zij kan worden beschouwd als een voorbeeld van een uitstekende militair-historische documentaire.
De makers van de film, drs.K.Margry uit Utrecht en de heer L.van Gent uit Den Bosch, beiden lid van onze Vereniging, zullen bij de vertoning aanwezig zijn. U kunt dan na afloop vragen aan hun stellen over inhoud en vormgeving.
Actie voor BLESMA een succes.
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij Uw hulp voor de Britse organisatie BLESMA, die mensen helpt die door oorlogsgeweld ledematen verloren of blind werden. Door Uw vele giften is deze actie een succes geworden.
Als vertegenwoordiger van BLESMA zal de heer Richard Bingley (schrijver van de Mini-Story bij de vorige Nieuwsbrief) speciaal op eigen kosten vanuit Engeland overkomen om het door U verzamelde geld op de Algemene Ledenvergadering in ont-vangst te nemen.
Tot de Algemene Ledenvergadering blijft ons gironummer nog ter beschikking voor eventuele giften voor deze sympathieke organisatie.
Jaarverslag 1985.
Het afgelopen jaar steeg het ledental wederom. Op 31 december 1985 telde de Ver-eniging 774 leden in binnen- en buitenland. Op 31 december 1984 was dat aantal 713. Helaas hebben we ook dit jaar weer leden moeten schrappen wegens het niet betalen van de contributie. Dit jaar waren dat er 28.
In 1985 verschenen er vier Nieuwsbrieven en werden een thema-dag en een thema-middag gehouden. Tijdens de thema-dag op 4 mei werden na een ontvangst in Hotel Dreijeroord een tweetal wandelingen gemaakt in het noordwestelijk deel van Oosterbeek en werd een videofilm over het Reconnaissance Squadron vertoond. Tijdens de thema-middag op 23 november in het ELEKTRUM in Arnhem verzorgde de heer C.van Roekel een lezing over de Hohenstaufen Divisie en werd na de pauze de video-film “Comrades at Arms” vertoond.
De kontaktdag voor leden op 14 september in restaurant “De Wiltgraef” in Bennekom is voor herhaling vatbaar. Zowel deze kontaktdag als de thema-dagen werden druk bezocht.
Ter gelegenheid van 40 jaar Bevrijding gaf de Vereniging twee herdenkingsenveloppen uit, die speciaal waren gestempeld op 5 mei 1985. Ook werd een mini-poster gemaakt van de grote poster van de pasteltekening van de heer Paulus Pieters. De verkoop van de enveloppen en van de poster loopt voortreffelijk.


De romp met cockpit van de HORSA-glider in het nieuwe Army Air Corps Museum in Middle Wallop. Rechts een origineel 6-ponder kanon uit de Slag om Arnhem, afkomstig uit Park Hartenstein.(foto: B.de Reus)
Dit jaar werd Generaal R.E.Urquhart erelid van onze Vereniging en meldde het vijfde Britse “lid voor het leven” zich aan.
Ook trok het bestuur een organisatorisch adviseur aan in de persoon van de heer O.Luursema.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Museum waren o.a. een medaille-vitrine en een diaprojector voor de audio-visuele presentatie.
Dankzij de financiële steun van onze leden en een aantal sponsors ging wederom een scholenproject van start. Door deze geweldige steun was het mogelijk een zeer goed werkstuk voor de bezoekende leerlingen samen te stellen.
Zoals U ziet was 1985 een goed jaar voor onze Vereniging en wij hopen dat 1986 dat ook zal worden.
Tentoonstelling over “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”.
Binnenkort zal in het Airborne Museum een kleine expositie worden gehouden, getiteld “Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem”. Op deze tentoonstelling, die wordt samengesteld door de heren de Reus en Voskuil, zal worden getracht een beeld te geven van de wijze waarop militairen en burgers die septemberdagen van 1944 vastlegden op foto en film.
Naast onbekend fotomateriaal zal ook foto- en filmapparatuur worden getoond, waar-mee tijdens de Slag om Arnhem werd gewerkt.
De expositie zal vrijdag 21 maart om 16.00 uur worden geopend, zodat leden die naar de Jaarvergadering op 22 maart komen ook de tentoonstelling in het Airborne Museum kunnen bezoeken.
Bericht van de Penningmeester.
Een aantal leden heeft de contributie voor 1986 nog niet overgemaakt. Deze leden worden vriendelijk verzocht hun contributie alsnog zo spoedig mogelijk over te maken op gironummer 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !

Enquette-formulieren nog steeds welkom.
Indien U mee wilt werken aan onze enquette en U heeft Uw formulier nog niet inge-stuurd, zoudt U dit dan alsnog zo spoedig mogelijk willen doen? De sluitingsdatum is 31 maart. Daarna kan de heer Luursema beginnen met de definitieve verwerking van de gegevens.
Hulp gevraagd voor Franse vertaling van het Museumgidsje.
De Stichting Airborne Museum zou graag het Museumgidsje in het Frans willen laten vertalen. Helaas ontbreken de fondsen om dit door een commercieel vertaalbureau te laten doen. Als er leden zijn die tegen een redelijke vergoeding dit vertaalwerk willen verrichten, zouden zij dan kontakt willen opnemen met de secretaris van de Stichting Airborne Museum of even naar het Museum willen bellen ?
Jhr,mr,H.G.’van Holthe tot Echten en de heer Th.Werningh Cöster benoemd tot ere-burgers van de Gemeente Renkum.
In verband met zijn aftreden als burgemeester van de Gemeente Renkum is jhr.mr. H.G.van Holthe tot Echten benoemd tot ereburger van deze gemeente. De heer van Holthe tot Echten zal deel blijven uitmaken van de Stichting Airborne Museum. De heer Th.Werningh Cöster, die afscheid heeft genomen als bestuurslid van de Stichting Airborne Museum, heeft zich reeds vanaf 1949 verdienstelijk gemaakt voor de oprichting en instandhouding van het Airborne Museum.
Britse onderscheiding voor de heer J.J.Rudolphie■
De heer J.J.Rudolphie uit Oosterbeek is door de Engelse koningin Elisabeth Benoemd tot “Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire”. De heer Rudophie ontving deze hoge onderscheiding voor het vele werk dat hij sinds 1948 heeft verricht voor de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem.
Het nieuwe “Museum of Army Flying” in Middle Wallop is een bezoek waard !
Onlangs is op de vliegbasis Middle Wallop in Hampshire, Engeland het nieuwe “Museum of Army Flying” geopend. Een belangrijk deel van de expositie is gewijd aan de geschiedenis van het “Glider Pilot Regiment” en de luchtlandingsoperaties waaraan dit regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deelgenomen.
In de grote museumhal, waarin verschillende vliegtuigen zijn tentoongesteld, staat ook een vrijwel complete romp met cockpit van een HORSA-glider (zie foto).
Onlangs kwam het museum in het bezit van een deel van de romp van een HAMILCAR- glider. Deze romp, die 38 jaar in de openlucht als kippenhok heeft dienst gedaan en ernstig is aangetast, zal geheel worden gerestaureerd, een project dat ca. twee jaar in beslag zal nemen.
Het “Museum of Army Flying” ligt aan de A343 tussen Salisbury en Andover. Het is dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.30 uur, behalve op Kerstmis en Nieuwjaar.
Herziene uitgave van het boek “Slag in de Schaduw”.
In dit boek, waarvan de eerste druk verscheen in 1981, beschrijven de auteurs A.Korthals Altes en N.K.C.A.in ‘t Veld de strijd die tussen september 1944 en maart 1945 woedde in de Peel en de Maasvallei. Deze strijd is veel minder bekend en heeft veel minder tot de verbeelding gesproken dan de Geallieerde luchtlandings¬operatie in september 1944. Zij werd uitgevochten “in de schaduw van Market-Garden. In het hoofdstuk met die titel gaan de auteurs in op de voorgeschiedenis en de uitvoering van Operatie Market-Garden, vooral wat betreft het gebied van de Brabantse “Corridor”. Tijdens de op Market-Garden volgende maanden vonden ver¬bitterde gevechten plaats in het grensgebied tussen Brabant en Limburg.
Dat deze strijd toch niet geheel onbekend is gebleven is vooral te danken aan het feit dat in het tijdens de gevechten totaal vernielde dorp Overloon thans het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum is gevestigd.
Het boek “Slag in de Schaduw” verscheen bij de uitgeverij De Bataafse Leeuw en kost f 32,50.

Download nieuwsbrief