VVAM Nieuwsbrief 26 – April – 1987

Tekeningen van Airborne-commandanten als fotokaart verschenen.
Het afgelopen jaar heeft de tekenares Christien de Haan uit Heelsum een aantal pen-tekeningen vervaardigd van Airborne-commandanten uit de Slag om Arnhem.
Van een vijftal van deze tekeningen heeft onze Vereniging nu fotokaarten laten verschijnen, die in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. Deze eerste serie bestaat uit portretten van Major-General R.E.Urquhart, Major-General S.Sosabowski en de Brigadiers P.H.W.Hicks, G.W.Lathbury en J.W.Hackett. (Zie onderstaande illustratie, waarop alle tekeningen sterk verkleind zijn afgebeeld).
De originele tekeningen zijn door onze Vereniging aan het Airborne Museum geschonken. Het is de bedoeling in de toekomst nog meer series portretten uit te geven, bv. van de mannen aan wie na de Slag om Arnhem het Victoria Cross werd toegekend.
De prijs van een mapje met vijf fotokaarten bedraagt f 5,-


Christien de Haan’s tekeningen van vijf commandanten uit de Slag om Arnhem.
Een hoekje van de lidmaatschapskaart.
Alle individuele leden van onze Vereniging ontvingen dit jaar een lidmaatschaps-kaart waarvan een hoekje is afgeknipt. Dat hoekje is er af geknipt om aan te geven dat het een individuele lidmaatschapskaart betreft, die recht geeft op vrije toegang in het Museum voor één persoon. Het is namelijk gebleken dat het voor enkele leden erg verleidelijk was om op hun (individuele) kaart een “G” aan te brengen om zodoende enige guldens te besparen bij (familie-)bezoek aan het Museum. Daarom zijn we er toe over gegaan de individuele kaarten door middel van een flinke knip in de linkerboven¬hoek te merken. Deze methode is goedkoper dan ieder jaar de kaarten in twee verschil¬lende kleuren te laten drukken.

Themadag op zaterdag 30 mei a.s.
Op zaterdag 30 mei a.s. zal weer een themadag worden georganiseerd voor de leden van onze Vereniging. De titel van de themadag is: ”Market Garden in het Rijk van Nijmegen”.
Als logisch vervolg op de excursie naar de “Brabantse Corridor”, besteden wij deze keer aandacht aan de middelste sektor van Market Garden: het operatiegebied van de Amerikaanse 82nd Airborne Division. Aan bod zullen komen: de luchtlandingen bij Grave en Groesbeek, de verovering van de bruggen over de Maas en het Maas-Waalkanaal en de gevechten om de Waalbruggen bij Nijmegen. Ook brengen we een bezoek aan het “Bevrijdingsmuseum 1944” in zijn nieuwe onderkomen aan de Wylerbaan in Groesbeek en aan het Canadese Oorlogskerkhof. Bij alle monumenten langs de route zal gelegenheid worden gegeven om te fotograferen.
De excursie zal, evenals vorig jaar, worden geleid door Karel Margry en de organi-satie is in handen van Robert Voskuil.
Het voorlopige programma.ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Vertrek per touringcar vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Oosterbeek.
9.45 uur: Grave – dropzone E/504 Para Regt.
– ‘link-up’ met het Britse 30ste Legerkorps uit Brabant.
– verovering van de grote brug over de Maas.
10.30 uur: Overasselt – dropzones 504 Para Regt.
10.45 uur: Heumen – sluisbrug over het Maas-Waalkanaal.
– Molenhoek: voormalig kerkhof 82nd Airborne Division.
11.15 uur: Mook
11.30 uur: Groesbeek – Knapheide/Klein Amerika: dropzone 505 Para Regt.
– Bredeweg: landingszone Ist British Airborne Corps
(Generaal Browning)
12.30 – 13.30 uur: LUNCH
13.30 – 14.30 uur: Bezoek aan het “Bevrijdingsmuseum 1944”.
14.45 – 15.15 uur: Bezoek aan het Canadese Oorlogskerkhof.
– Wylerbaan: dropzone 508 Para Regt.
15.30 uur: Berg en Dal – Duivelsberg
15.45 uur: Hotel ‘Sionshof’, korte stop voor de bezichtiging van het monument aan
de zijgevel.
16.00 uur: Nijmegen – Waelstate/Valkhof: gevechten om de Waalbrug.
16.45 uur: Oosterhout – oversteek van de Waal door het 504 Para Regt.
17.00 uur: Einde excursie.
17.30 uur: Terugkomst in Oosterbeek.
De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt U de excursie per touringcar, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan worden overgemaakt op gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van “Themadag”. Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 mei. Het maximum aantal leden dat aan deze dag kan deelnemen is vastgesteld op 50 (vijftig). Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van beta-ling. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen.
Index en aanvullingsbladen bij de “Roll of Honour”.
Een van onze leden was zo vriendelijk een alfabetische index te maken bij de “Roll of Honour”. Deze index is,samen met de aanvullingsbladen, te bestellen door over-making van f 3,50 op gironummer 4403641, met vermelding van “index”.
De eerste druk van de “Roll of Honour” (750 ex.) is bijna uitverkocht; een tweede druk is in bewerking.
Beveiliging van het Airborne Museum verder uitgebreid.
Onlangs is het beveiligingssysteem van het Airborne Museum uitgebreid met een gesloten TV—circuit. In een aantal expositieruimten zijn TV—camera’s aangebracht, zodat via een monitor controle van deze ruimten is vergemakkelijkt. De TV-installatie is bovendien voorzien van een bijzonder alarmsysteem.


De heer Th.Peelen overhandigt de medailleset van Reg Bagguley aan de heer Duyts. In het midden de heer Groeneweg. (Foto: B.de Reus)
Medailleset van Reg Bagguley geschonken aan het Airborne Museum.
Op woensdag 4 maart ontvingen Majoor W.J.M.Duyts, secretaris van de Stichting Airborne Museum en drs.A.Groeneweg, lid van het bestuur, uit handen van de heer Th.Peelen uit Rheden de medailleset van Reg Bagguley. Reg nam als soldaat in het 3e mortierpeloton van het South Staffordshire Battalion deel aan de Slag om Arnhem. Op 20 september 1944 raakte hij zwaar gewond bij de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek. Ten huize van de familie Ter Horst werd hij provisorisch verbonden en verpleegd. Vandaar werd hij overgebracht naar het noodhospitaal in de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Een tijd later werd hij vervoerd naar het Julianazieken- huis, waar zijn rechterbeen geamputeerd moest worden. Op 1 januari 1945 werd hij op transport gesteld naar het krijgsgevangenkamp Fallingbostel en later naar een kamp bij Neuremberg. Daar werd hij in april 1945 bevrijd door de Amerikanen.
Dertig jaar na de Slag om Arnhem werd Reg Bagguley uitgekozen om in zijn persoon de Britse soldaten te eren die deelgenomen hadden aan de Slag. Op 21 september 1974 werd aan hem de erepenning van de Gemeente Renkum uitgereikt.
De heer Peelen uit Rheden kende Reg heel goed. In zijn boek “Zwevend naar de dood” (1976) schrijft de heer Peelen over de belevenissen van Reg tijdens de Slag.
Enkele jaren geleden schonk Reg zijn medailleset aan de heer Peelen. Reg Bagguley overleed op 15 november van het vorig jaar. De heer Peelen besloot toen de medaille¬set aan het Airborne Museum over te dragen omdat de medailles daar beter op hun plaats zijn. Reeds enkele jaren heeft het Museum een speciale medaille-vitrine, waarin sets van veteranen worden tentoongesteld. Deze verzameling groeit gestaag en is een blijvende herinnering aan de soldaten van het luchtlandingsleger, die vochten voor de bevrijding van ons land. (B.de R.)
Bericht van de Penningmeester.
De leden die hun contributie voor het jaar 1987 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Herinnering voor de schoolkinderen.
Op initiatief van onze Vereniging zal aan de kinderen uit de regio, die aktief be-trokken zijn bij de herdenkingen van de Slag om Arnhem, een herinnering worden uit-gereikt. Dankzij de enthousiaste medewerking van de Firma Spitman, van oudsher een Oosterbeeks bedrijf met sterke banden met onze vijf dorpen, is het mogelijk geworden gedurende enige jaren een prachtige broche met het Pegasus embleem uit te reiken. Alle ruim 1300 schoolkinderen die in 1986 aktief waren, ontvangen alsnog de herin-nering. Zij krijgen hiervoor op school een kaartje uitgereikt dat, ingewisseld aan de balie van ons Museum, recht geeft op het speldje en toegang tot het Museum voor slechts f 1,-.
Dit jaar ontvangen de kinderen die in september deelnemen een boekje dat uitgegeven wordt door de Vereniging. Het is een authentiek dagboek van een schoolmeisje over haar belevenissen gedurende de septemberdagen in 1944. Dit van veel, nog niet eerder gepubliceerde foto’s voorziene boekje, is mede dankzij de steun van de Ziektenkosten- verzekering “Het Zilveren Kruis” tot stand gekomen.
Er is een kans dat er tevens een zeer beperkt aantal in september in de verkoop komt in het Museum.
Inleiding en voorwoord worden verzorgd door Major General R.E.Urquhart en Drs.
J.W.A.M.Verlinden, burgemeester van de Gemeente Renkum.
Op deze wijze hoopt de Vereniging ook bij onze jeugd de belangstelling voor en de betrokkenheid bij hetgeen in 1944 plaats vond, levend te houden. (Chr.v.R.)
Het Scholenproject.
Ook het scholenproject past in onze filosofie dat wij onze kinderen in de gelegenheid moeten stellen kennis te nemen van hetgeen ons Museum biedt. Dat veel scholen ge¬bruik maken van het Scholenproject blijkt uit het feit dat medio april de 3000ste deelnemende leerling begroet zal kunnen worden. Het Stichtingsbestuur en het bes¬tuur van de Vereniging Vrienden zullen aan dit feit extra aandacht besteden. Ook de directie van het Oosterbeekse Postkantoor heeft belangstelling voor deze ge-beurtenis. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hierover verder berichten. (Chr.v.R.)
Het “Stoelenproject”,
De stoelen en de vergadertafel die momenteel in het Museum gebruikt worden, zijn geen eigendom van het Museum. Dankzij de vriendelijke medewerking van de Stichting voor Heemkunde heeft het Airborne Museum ze in bruikleen. Nu bovengenoemde Stichting haar eigen domicilie betrokken heeft in Kasteel Doorwerth, zijn de stoelen daar nodig. De Vereniging Vrienden is daarom gestart met een “Stoelenproject”.
Vrienden, zowel Nederlandse als Engelse, individueel of in groepen, worden in de gelegenheid gesteld een stoel te schenken. Het is een eenvoudige, stevige rechte stoel. Op de rugleuning wordt een plaatje bevestigd met daarin gegraveerd de naam van de gever(s).
Het initiatief hiertoe kwam van Engelse zijde, toen tijdens de herdenking in septem-ber 1986 vrienden en familie van een inmiddels overleden oud-strijder de eerste stoel aanboden. Inmiddels heeft Kapitein R.Bingley namens zijn bataljon twee stoelen aan¬geboden met de inscriptie: “Presented by 2 Commando, llth S.A.S., Ist Parachute Battalion The Parachute Regiment (1940-1945).”
Deze stoelen kosten ongeveer f 370,-. Wij hopen op deze wijze tien stoelen en een tafel te verwerven en hiermee de band tussen het Airborne Museum en haar Britse en Nederlandse vrienden te symboliseren. (Chr.v.R.)
Aanwinsten voor de collectie.
Het Airborne Museum heeft de afgelopen tijd via Brigadier Ros van de Gemeente Politie Arnhem weer een aantal bijzondere wapens ontvangen.
Ook de Explosieven Opruimings Dienst (E.O.D.) schenkt regelmatig voorwerpen, die nog misten in de Museum-collectie, zoals onlangs een set verpakkingsmateriaal voor mor-tiergranaten.
Bijzondere aanwinst.
Van mevrouw M.Kolkman uit Wageningen ontving het Airborne Museum een deel van de kleine wijzer van de kerkklok van Driel, die in 1944 door granaatvuur was afgeschoten.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.