VVAM Nieuwsbrief 19 – Juli – 1985

Beste Vrienden,
In 1940 leefde in het Nederlandse volk een afschuw van de oorlog en een zeer sterk verlangen in vrede te kunnen leven. De belofte van Hitler dat de neutraliteit pijn-lijk nauwgezet geëerbiedigd zou worden, versterkte die hoop op vrede. Mede daardoor bleven de ogen niet voortdurend wijd open voor de bedreiging van de vrijheid en ons land werd, ondanks schone beloften, daarvan beroofd.
Voor het herkrijgen van de vrijheid was ons volk nagenoeg geheel aangewezen op hulp van buiten af. Bij de herdenking van de bevrijding wordt veelal de aandacht geves-tigd op de onderdrukking, de vervolging, de terreur en de angst tijdens de bezetting en op de vreugde van de bevrijding en het enthousiaste onthaal van de bevrijders. De strijd die gevoerd moest worden om de vrijheid te herwinnen krijgt dan vaak wat minder aandacht.
Dat aan de bevrijding een heel harde strijd vooraf ging komt juist bij de herdenking van de Slag om Arnhem op de voorgrond, temeer daar onze aandacht daar niet wordt afgeleid door een behaalde triomf. Het terugwinnen van de vrijheid was niet gemakke-lijk, verliep niet zonder tegenslagen en moest bovendien met de hoogste offers worden betaald. Zij die bereid waren zich in te zetten voor de vrijheid van vreemden, lieten hen die vrijheid na als een erfenis die goed gebruikt en beschermd moet worden.
De tijd doet weliswaar veel verbleken, maar er moet voor gezorgd worden dat de her-innering aan de strijd voor de vrijheid niet verbleekt.
Als eerbewijs aan alle Geallieerde strijders in de Slag bij Arnhem werd Generaal Urquhart op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot ere-lid van onze Vereniging. De themadag op 4 mei jl. was gewijd aan de verbeten strijd van het Reconnaissance Squadron en 7 K.O.S.B.; de herdenkingsenvelop met speciaal vlagstempel wil in brede kring aandacht vragen voor het Airborne Museum. Aan de verbreding en verdieping van de educatieve functie van het Museum middels het “scholen-project” wordt hard gewerkt. Opddt wij niet vergeten.
J.Smits, voorzitter
De Hertog van Kent bezocht het Airborne Museum.
Op 4 juni jl. bracht ZKH de Hertog van Kent in zijn functie van President van de Commonwealth War Graves Commission, ‘een bezoek aan het Airborne Kerkhof en het Airborne Museum in Oosterbeek. In het Museum werd de Hertog ontvangen door de burgemeester van de Gemeente Renkum, jhr.Mr.H.G.van Holthe tot Echten, die tevens voorzitter is van de Stichting Airborne’Museum, en door Kolonel b.d.C.C.Wilhelm, directeur van net Museum. De Hertog van Kent toonde zich een uitermate geïnteres-seerd bezoeker, die overigens bleek te beschikken over een grote kennis van de ge-beurtenissen die zich in september 1944 in deze streek afspeelden. Hij sprak zijn bewondering uit over de kwaliteit van de expositie in het Museum.

Generaal Urquhart erelid, van onze Vereniging.
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd met algemene s temmen besloten Generaal Urquhart het erelidmaatschap van onze Vereniging aan te bieden.
Generaal Urquhart’s antwoord op de brief van onze voorzitter luidde:
Dear Mr.Smits,
Thank you for your letter of 10 April.
I would be glad if you would thank the Society of Friends of the Airbome Museum for the honour they have done me by electing me to be an Honorary member of their Society.
I am delighted to accept.
Yours sincerely,
R.E.Urquhart
Kontaktdag voor leden op zaterdag 14 september a.s.
Uit gesprekken tijdens vergaderingen en themadagen is gebleken dat veel leden graag kennis zouden willen nemen van elkaars onderzoek op het gebied van de studie van Operatie Market Garden. Om dit te vergemakkelijken zal op zaterdag 14 september a.s. voor het eerst een speciale kontaktdag voor leden worden georganiseerd. Deze leden¬dag zal worden gehouden in Restaurant “De Wiltgraef” in Bennekom. Ons lid, de heer R.Sigmond, eigenaar van “De Wiltgraef”, heeft aangeboden zijn restaurant van 10 uur ‘s morgens tot 4 uur ‘s middags speciaal voor de leden van onze Vereniging beschik¬baar te stellen. Leden kunnen tussen 10 en 4 uur binnenlopen en met elkaar van ge¬dachten wisselen en bovendien zullen er gedurende deze dag verschillende stands worden ingericht, waar bepaalde aspecten van de Slag om Arnhem worden belicht.
De heren Stevens, Poot en Schuiling, gelicenceerde radioamateurs uit Oosterbeek, zullen demonstraties geven met radioapparatuur die bij de Slag om Arnhem werd ge-bruikt. De heren Aalbers en Veldhuizen uit Oosterbeek en Ten Böhmer uit Renkum zullen met verschillende originele Britse vervoermiddelen ter plaatse zijn, zoals een Airborne Jeep met trailer, een Royal Enfield 125cc motorfiets, een Welbike en een parafiets. De heer van Drumpt uit Arnhem geeft informatie over gebruikte appa-ratuur voor oorlogs- en luchtfotografie. De heer Sigmond zal een kleine tentoon-stelling verzorgen met materiaal uit zijn collectie over het 7th Battalion The Kings Own Scottish Borderers. Ook zal een kleine expositie worden ingericht met materiaal dat in de loop der jaren op het voormalige slagveld is gevonden.
Bovendien zal er gelegenheid zijn een uitgebreide video-reportage te zien van de 40-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. De boekendienst van de Vereniging zal eveneens present zijn.
Opgemerkt moet worden dat deze dag alleen voor leden van onze Vereniging toegankelijk is. Denk dus aan Uw lidmaatschapskaart!
Tevens moet worden vermeld dat deze dag niet is bedoeld als ruilbeurs. Broodjes, koffie, thee of andere dranken zullen verkrijgbaar zijn. Restaurant “De Wiltgraef” aan de Selterskampweg te Bennekom is o.a. te bereiken vanaf Station Ede met buslijn 88; uitstappen bij halte “Groenewoud”.
Educatief project 1985.
In aansluiting op het voorwoord van onze voorzitter, waarin de opdracht die wij hebben ten aanzien van het doorgeven van de vrijheidsgedachte, vragen wij Uw aandacht voor het volgende. Vorig jaar zijn op initiatief van onze Vereniging ongeveer 3000 leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen en de brug-klassen van het voortgezet onderwijs te gast geweest in het Airborne Museum. De helft van de toegangsprijs werd door de Vereniging betaald en aan alle be¬zoekende leerlingen werd een door drukkerij Linders Adremo beschikbaar gesteld foto-knipvel uitgereikt.Tijdens dit educatief project dat grote waardering oogste, zelfs bij Provinciale Staten, bleek dat het wenselijk was dit museumbezoek te onderbouwen door een zgn, werkstuk. Dit werkstuk is inmiddels vervaardigd door de heer Van Roekel en kan voor het Educatief Project I985 gebruikt worden.
Om dit werkstuk aan onze jeugd te kunnen presenteren is echter geld nodig geld dat de Vereniging niet uit eigen kas kan betalen. Wij doen daarom een beroep op


De deelnemers aan “Operatie Tank Schilderen” op 25 mei jl.
V.l.n.r. H.Berghege, C.J.de Haan (zittend), W.Jansen, H.Kloosterboer, R.Kloosterboer, P.van de Weg, H.v.d,Brand en M.Peters,
de Vrienden van het Airborne Museum. Voor f 3?50 kan aan één leerling een compleet werkstuk, bestaande uit tien opdrachtvellen, drie observatie/notitiebladen en een fotoknipvel met verklaring worden verstrekt. Dit alles voorzien van een speciaal kaft in kleur. Voor f 100,- kunnen we zo een hele klas helpen. Daarom ‘Vrienden’ “adopteer” financieel één of meer kinderen en stel het Museum daardoor in de ge¬legenheid een verantwoord werkbezoek aan te bieden. Maak een bedrag(je) over op gironr. 4403641 onder vermelding van “EducatiefProject”. Adopteer een kind en maak een (toekomstige) vriend !
Verenigingsleden schilderen tank en kanon.
Op zaterdag 25 mei jl. heeft een achttal enthousiaste leden van onze Vereniging de Sherman-tank en een van de 17-ponder kanonnen bij het Airborne Museum een verf- beurt gegeven. De heer E.J.Koopman uit Oirschot had daarvoor geheel gratis alle verf en kwasten beschikbaar gesteld. Na een grondige schoonmaak werden de tank en het kanon keurig opgeverfd. De heer Berghege uit Oosterbeek trad daarbij op als coördinator. De heer Van Roekel zorgde voor koffie en broodjes. Na afloop van het werk mocht iedere deelnemer wat uitzoeken uit de Museumwinkel.
De andere kanonnen bij het Museum zullen op 31 augustus a.s. worden geschilderd.
Bijzondere herdenkingsenvelop.
Onze Vereniging heeft dit jaar een bijzondere herdenkingsenveloplaten verschijnen. Deze envelop is voorzien van een speciale stempelvlag en van een bevrijdingszegel, die is afgestempeld op zondag 5 mei 1985. De envelop, waarvan er 1500 zijn gemaakt, is a f 5,- verkrijgbaar in het Museum en kan ook worden besteld door overmaking van f 5»- + f 1>_ °P ons gironummer.
Daarnaast is er nog een gering aantal enveloppen uitgegeven, dat is voorzien van de gehele serie bevrijdingszegels en met een zeer bijzonder stempel: “Wageningen, 5 mei 1985″. Deze envelop is slechts verkrijgbaar door overmaking van f 12,50 + f 1,- op ons gironummer. Gezien de beperkte oplage is deze laatstgenoemde envelop slechts beperkt verkrijgbaar en wij raden U aan snel te reageren.

Reunie van militairen en burgers uit Arnhem-West.
Voor het eerst na de Slag om Arnhem wordt op 19 september a.s. door de werkgroep ” Airborne West Arnhem” een bijeenkomst georganiseerd voor Britse militairen en burgers die in september 1944 waren betrokken bij de gevechten in het westelijk deel van Arnhem. De werkgroep nodigt hierbij uit: alle Britse veteranen die in het weste¬lijk deel van Arnhem hebben gevochten, Brits en Nederlands medisch personeel dat in het St.Elisabeths Gasthuis werkte en burgers die in die dagen in dat deel van Arnhem verbleven en kontakt hadden met de Britten, en in het bijzonder diegenen die in het ziekenhuis de medici en de gewonden hebben bijgestaan.
Het programma vermeldt een ontvangst en een lunch in het St.Elisabeths Gasthuis.
In de nabij gelegen buurthuizen zal een film worden vertoond en kan een foto-expositie worden bezocht. ‘s Avonds geeft de West Arnhemse Muziekvereniging een concert.
Gezien de beperkte financiële middelen zijn de ontvangst en de lunch in het ziekenhuis uitsluitend voor genodigden. De rest van het programma is voor iedereen vrij toegang- kelijk.
De werkgroep Airborne West Arnhem nodigt Airbornes en helpers van toen uit zich voor deelname aan ontvangst en lunch zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij het secretariaat: Mevr.L.van Wordragen-v.Balen, Utrechtseweg 165, 6812 AC, Arnhem.
Correctie en aanvulling bij Ministory VII.
Van de heer A. Groeneweguit Doorwerth ontvingen wij de volgende correctie en aanvulling bij Ministory VII, “Their Name Liveth For Evermore” :
“Op pagina 5, 2e alinea van onderaf, is sprake van de tweelingbroers Gronert.
Zij maakten echter geen deel uit van het le Para Battalion doch van het 2e Para Bat- talion, om precies te zijn van 6th Platoon, B Company onder bevel van Lieut.P.H.Cane. Volgens mededeling door de Company Commander, Major D.Crawley, aan mij in 1984, zijn beide broers Gronert gesneuveld in de onmiddellijke omgeving van de spoorbrug in Oosterbeek Laag, kort na het opblazen van de brug door de Duitsers. Ook de pelotons-commandant Cane sneuvelde omstreeks die tijd”.
Publicatie over de spion “King Kong”.
De afgelopen jaren heeft ons lid, drs.W.H.Tiemens uit Arnhem zich o.a. bezig gehouden met de studie over de rol van de spion Lindemans alias “King Kong” bij de Slag om Arnhem. Ook na het verschijnen van zijn boek “Facetten van de Slag om Arnhem” in 1984 is de heer Tiemens doorgegaan met zijn onderzoek over dit onderwerp. Hij heeft nu, zoals hij zelf schrijft “na jaren onderzoek de balans opgemaakt van de affaire King Kong”. Zijn conclusies heeft hij samengevat in een rapport getiteld “Veertig jaar affaire King Kong, licht in een duistere zaak”. Het rapport, dat 36 bladzijden telt, heeft de heer Tiemens in beperkte oplage laten vermenigvuldigen en kan worden bes¬teld door overschrijving van f 7,50 op giro 1470446 t.n.v. Drs.W,H.Tiemens, Barendrechtstraat 26 in Arnhem,
Als het aantal aanvragen het beschikbare aantal exemplaren flink overtreft, zal eenmalig nog een aantal exemplaren worden bijgedrukt. In dat geval wordt van de aanvragers even geduld gevraagd.
Nieuw boek over de bevrijding van de Veluwe.
In dit boek, getiteld “Bevrijdingsatlas Veluwe” beschrijven de drie auteurs Evert van de Weerd, Peter A.Veldheer en Gerjan Crebolder aan de hand van oorlogsdagboeken de bevrijding van de Veluwe in april 1945. Het boek is een aanvulling op de in I981 en 1983 uitgegeven delen 8 en 14 uit de Schaffelaarreeks, getiteld “Bevrijdingskroniek West-Veluwe” en “Bevrijdingskroniek Noordwest-Veluwe”. Naast een duidelijk overzicht van de gevechtshandelingen in dit gebied bevat de Atlas organisatieschema’s van de betrokken legeronderdelen en veel gegevens met betrekking tot de lokale geschiedenis van vele plaatsen op de Veluwe. Voor diegenen die in de geschiedenis van Arnhem en omgeving zijn geïnteresseerd, geeft het boek o.a. interessante informatie over de plannen die de Britten hadden om in april 1945 bij Heveadorp de Rijn over te steken en vanuit dit bruggehoofd de Veluwe te bevrijden. Uiteindelijk werd gekozen voor een aanval over de IJsel waarbij Arnhem vanuit het oosten werd bevrijd.
Het 144 bladzijden tellende boek bevat o.a. 160 foto’s, 31 kaarten, twee grafieken en een “Roll of Honour”, waarin alle in 1945 op de Veluwe gesneuvelde Britse en Cana¬dese militairen staan vermeld.
“Bevrijdingsatlas Veluwe” werd uitgegeven bij BDU in Barneveld en kost f 38,-.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.