VVAM Nieuwsbrief 13 – Februari 1984

4e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 4e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar-vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 24 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek ( telefoon 085-332046 ).
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 3e Algemene Ledenvergadering op 12 maart 1983
3. Algemeen Verslag 1983
4. Financieel Verslag en Begroting 1984
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming lid Kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting
Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn: de heren J.Smits en R.P.G.A. Voskuil. Beiden zijn herkiesbaar. In verband met het tussentijds aftreden van de heer H.Hendriks, stelt het Bestuur voor de heer W.de Ruyter, die reeds als adviseur optrad, in zijn plaats te benoemen.
Volgens art. 8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht daartoe dient uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering schriftelijk bij de Secretaris te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver-klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór de aanvang van de Vergadering zullen voor de leden de financiële stukken en het Verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Vertoning van twee films na afloop van de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de 4e Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging zullen een tweetal films worden vertoond.
De eerste film die wordt gedraaid is getiteld “Thuiskomst”. Deze film-documentaire werd in 1945 gemaakt door R.Hornecker in opdracht van de Gemeente Arnhem. De film toont ons hoe de Arnhemmers terugkeerden in hun gehavende stad en hoe zij die weer enigszins leefbaar trachtten te maken. Enige jaren geleden werd “Thuiskomst” voor het eerst voor de Vereniging gedraaid. Op veler verzoek wordt de film, die ter beschik¬king wordt gesteld door het Gemeentearchief van Arnhem, nu herhaald.
Vervolgens wordt vertoond een serie nieuwsjournaals over de herdenkingen van de Slag bij Arnhem uit de jaren 1946, 1947, 195^ en 1955- Deze film-journaals zijn kortgeleden voor het Gemeentearchief van Renkum aangekocht door de heer G.H.Maassen, archivaris van deze gemeente.
Grote belangstelling voor het bronzen parachutisten-beeldje.
De belangstelling voor het bronzen parachutisten-beeldje, dat onze Vereniging heeft laten ontwerpen, is erg groot. Alleen al in Nederland zijn meer dan honderd beeldjes besteld. De eerste exemplaren zijn reeds verzonden.

Een “Boekendienst” voor onze Vereniging.
Veel leden van onze Vereniging houden zich bezig met het verzamelen van boeken over de Slag om Arnhem. Een groot deel van de in de afgelopen veertig jaar verschenen boeken over dit onderwerp is echter al lang uitverkocht en slechts met veel moeite te ver-krijgen. Ons Bestuur heeft nu het plan om een “Boekendienst” op te zetten. Leden van onze Vereniging kunnen schriftelijk opgeven welke boeken over de Slag om Arnhem zij nog zoeken. Wij zullen dan proberen deze boeken antiquarisch te kopen in Nederland of in het buitenland. Indien een bepaald boek beschikbaar is, krijgt de aanvrager schrif-telijk bericht over de prijs en de verzendkosten. Na overmaking van het verschuldigde bedrag op een hiervoor speciaal te openen giro-rekening, zal het boek worden opgestuurd. Om een indruk te krijgen of er belangstelling is voor dit initiatief, wordt ieder lid, die gebruik wenst te maken van deze service, vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk een lijstje met titels te sturen naar “De Conservator”, Airborne Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek. Indien er voldoende belangstelling is voor dit initiatief, zal tot instelling van de Boekendienst worden overgegaan.
Gesigneerde exemplaren van het boek “the Wings of Pegasus” gearriveerd.
De door Brigadier Chatterton gesigneerde exemplaren van zijn boek “The Wings of Pegasus, the Story of the Glider Pilot Regiment” zijn op het Airborne Museum in Oosterbeek aan¬gekomen. Diegenen die een exemplaar van dit boek hadden gereserveerd, kunnen dit exem¬plaar afhalen aan het Museum ( Prijs f 57,- )•
Indien U het boek graag opgestuurd wilt hebben, wordt U vriendelijk verzocht een bedrag van f 62,25 over te maken op gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van “Boek Chatterton”.
Er is nog een beperkt aantal, niet gereserveerde exemplaren voorradig. Deze kunnen op het Museum worden gekocht of door middel van een giro-overschrijving worden besteld.
Bericht van de Penningmeester.
Een aantal leden heeft de contributie voor 1984 nog niet overgemaakt. Deze leden worden vriendelijk verzocht hun contributie alsnog zo spoedig mogelijk over te maken op giro-nummer 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !
Audio-visuele presentatie officieel in gebruik gesteld.
Met een druk op de knop heeft de heer Mark Chapman, als vertegenwoordiger van de Engelse Ambassade in Nederland, op 9 december de audio-visuele presentatie in het Airborne Mu¬seum officieel in gebruik gesteld.
Met behulp van deze computer-gestuurde presentatie van dia’s, gecombineerd met gesproken tekst en licht-indicaties op de vernieuwde maquette, wordt in twintig minuten de Slag om Arnhem in beeld gebracht en toegelicht.
Namens het Bestuur van de Stichting Airborne Museum dankte de heer Duyts de Stichting Comité Zomerpostzegels, het Anjerfonds Gelderland en het Nationaal Bureau voor Toerisme voor hun subsidies voor dit project. Met de aankoop en de aanleg van de apparatuur was in totaal een bedrag van ca. 50.000 gulden gemoeid. Met de werkzaamheden werd eind 1982 begonnen. De firma SISAS uit Ede leverde de computer, alsmede de randapparatuur en het programma. De technische aansluitingen en de renovatie van de maquette werden uitgevoerd door de heren B.de Reus en E.Vellinga, respectievelijk conservator en assistent-conservator van het Museum. Beide heren hebben geheel belangeloos vele vrije avonden besteed om dit werk op tijd klaar te krijgen. Zo moesten o.a. bijna 500 gaatjes in de maquette worden geboord om daarin de “letjes” ( een soort kleine lampjes ) aan te brengen.
Het Airborne Museum is het enige museum in Nederland dat over een dergelijke audio-visuele presentatie kan beschikken.
Het is aardig om te vermelden dat het Airborne Museum twintig jaar geleden ook al zeer vooruitstrevend was met de toen aanwezige “Phonogids-installatie”. Tot de aanschaf hier¬van was in 1963 besloten op initiatief van het toenmalige bestuurslid Ir.J.Voskuil Bij de maquette kon via een luidspreker het verhaal van de Slag om Arnhem in vier talen ( Nederlands, Engels, Frans en Duits ) worden verteld. Daarnaast had men de beschikking over een aantal losse vierkanalen-ontvangertjes, die in de hand konden worden gehouden. De tekst was ingesproken door medewerkers van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Een mogelijkheid om de maquette van licht-indicaties te voorzien ontbrak in die tijd. Daarom werden toen plastic naamkaartjes op de maquette aangebracht.

Met een druk op de knop stelt de heer Mark Chapman de audio¬visuele presentatie in gebruik. ( Foto: B. de Reus ).
Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van de Slag om Arnhem.
Het is de bedoeling om dit voorjaar in het Airborne Museum een tentoonstelling te organiseren van schilderijen en tekeningen, die de Slag om Arnhem als onderwerp hebben. Er zal o.a. worden getracht de originele schilderijen van David Shepherd, “The Bridge, Arnhem, The Second Day” en “Oosterbeek Cross Roads, 22nd September 1944” uit Engeland te krijgen, om die voor de duur van de expositie tentoon te stellen.
Ook de tekeningen van verwoest Oosterbeek, die in 1945 door mevrouw Roest-Van Limburg werden gemaakt, zullen te zien zijn. De periode waarin deze tentoonstelling zal plaats¬vinden is voorlopig vastgesteld van 23 maart tot 6 mei.
Nieuw boek over de Burgerij en het Verzet in de Gemeente Renkum tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In verband met voorbereidingen voor een boek over de lotgevallen van de Burgerij en over het Verzet in de Gemeente Renkum tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder tijdens de Slag om Arnhem, wordt iedereen die hierover informatie kan verschaffen vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met de heer G.A Versteegh, Steynweg 7/h, Oosterbeek, telefoon 085-341054. Ook foto’s over deze onderwerpen zijn van harte welkom.
In een volgende Nieuwsbrief komen we uitgebreid op dit boek terug.
Uniek knipselboek geschonken.
Op 26 november j.1. ontving het Airborne Museum van Mr. F.J.N.Engel uit Haarlem een uniek knipselboek over de Slag om Arnhem. Dit boek werd samengesteld door een Engels meisje, dat bevriend was met een officier van het bataljon 7 KOSB, die deel¬nam aan de gevechten bij Arnhem. Het boek bevat knipsels uit Engelse kranten uit de periode september 1944 tot september 1945- Dit zeer bijzondere plakboek zal waar¬schijnlijk worden tentoongesteld in de nieuwe vitrine van de Airlanding Brigade.

Onderscheiding voor mevrouw Breman uit Oosterbeek.
Op 1 december 1983 ontving mevrouw Bertha Breman-Peters uit handen van de Israëlische Ambassadeur in Nederland, de heer Jaacov Nechushtar, de “Yad Vashem” onderscheiding. Aan haar inmiddels overleden echtgenoot werd de onderscheiding posthuum toegekend.
Het echtpaar Breman had gedurende een deel van de oorlog de Joodse heer Izak de Vries in hun huis verborgen gehouden. Tijdens de Slag om Arnhem zat het huis van de familie Breman aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek vol Engelse parachutisten. Toen deze sol-daten zich in de nacht van 25 op 26 september 1944 over de Rijn terugtrokken, sloot de heer de Vries zich bij hen aan en kon zo ontsnappen naar de Vrijheid.
Het Bestuur feliciteert mevrouw Breman, die een zeer belangstellend lid is van onze Vereniging, mede namens de leden, van harte met deze onderscheiding.
Onze Vereniging schenkt nieuwe vitrine aan het Airbome Museum.
In het Airborne Museum wordt in de verschillende zalen ruime aandacht besteed aan de parachutisten, de zweefvliegtuig-piloten, de artillerie, de verbindingen, de medische dienst, etc. De “Ist Airlanding Brigade”, die bestond uit het Ist Battalion The Border Regiment, 7th Battalion Kings Own Scottish Borderers en 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment, wordt niet apart behandeld.
Op initiatief van twee van onze leden, de heren Ronald Klein Tank en Robert Sigmond, zal door onze Vereniging aan het Museum een vitrine worden aangeboden, die geheel zal worden gereserveerd voor materiaal, foto’s en documenten, die betrekking hebben op de drie bataljons van de Ist Airlanding Brigade. Onze Vereniging zal hiervoor ca. 1800 gulden beschikbaar stellen. De heren Klein Tank en Sigmond hebben aangeboden bijzonder materiaal uit hun eigen collectie voor deze vitrine ter beschikking te stellen.
Ronald Klein Tank uit Ede heeft altijd zeer veel belangstelling gehad voor de ge-schiedenis van het le bataljon Border tijdens de Slag om Arnhem. Hij correspondeert met verschillende oud-strijders van dit bataljon.
Robert Sigmond is eigenaar van Restaurant “Het Wolvenbosch” in Wolfheze. In dit restaurant, dat geheel is ingericht in de kleuren van de Engelse Airborne troepen, donkerrood en lichtblauw, is een klein deel van zijn collectie over de Slag om Arnhem tentoongesteld. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de lotgevallen van het bataljon 7th KOSB en heeft daarover een uitgebreide verzameling. Ook hij correspondeert met veel veteranen van de Slag om Arnhem.
Wij hopen dat de vitrine dit voorjaar officieel aan het Airborne Museum kan worden overgedragen.
Scholieren-project over de Slag om Arnhem.
Ons bestuurslid, de heer C.van Roekel, heeft het initiatief genomen voor een educatief project voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs, met als onderwerp: “De Slag om Arnhem, feiten en achtergronde”.
Veel leerlingen uit de regio Arnhem verlenen hun zeer gewaardeerde medewerking bij de jaarlijkse plechtigheid op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek. Volgens de heer Van Roekel, die jaren hoofd-onderwijzer is geweest in Arnhem, gaan de achtergronden van de tragische gebeurtenissen in 1944 voor de meeste leerlingen echter schuil achter het mistige gordijn van het verleden. Slechts de graven van de gesneuvelden op het Airborne Kerkhof, de monumenten en de expositie in het Airborne Museum herinneren nog aan de tragiek van de oorlog.
De heer Van Roekel wil nu met behulp van dit project de leerlingen meer inzicht geven in het verloop en de achtergronden van die voor de geschiedenis van Europa zo in-grijpende periode. Hij denkt hierbij aan: 1) Museum-bezoek met uitleg, 2) het draaien van een film, 3) het maken van een werkstuk. Voor dit werkstuk zal een foto-knipvel met bijbehorend stencil ter beschikking worden gesteld. Als sponsors treden hiervoor op SHELL-BILLITON en de uitgeverij LINDERS-ADREMO uit Oosterbeek.
Voor inlichtingen over dit scholieren-project kunt U zich wenden tot de heer C.van Roekel, Airborne Museum. Oosterbeek. Inmiddels zijn al ruim 3000 leerlingen aangemeld.
Nieuwsbrief No. 14.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in mei.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.