VVAM Nieuwsbrief 11 – September 1983

Beste Vrienden,

Onze eerste thema-dag kan zonder meer als geslaagd gekwalificeerd worden.De belangstelling en de betrokkenheid van de aanwezigen was groot.De voorbereidingen door de heren van Roe- kel en Voskuil,de gekozen route,het getoonde fotomateriaal en de toelichting waren voor­treffelijk.Dat we in de toekomst op dit spoor zullen voortgaan staat vast.

Propaganda voor en verkoop ten bate van Museum en Vereniging waren het doel van onze aanwezigheid op de Open Dagen van de Klu op de vliegbasis Deelen,de dagen voor gehandi­capten in de Eusebius Kerk te Arnhem en de Open Dag op de LETS te Schaarsbergen.Deze activiteiten,onder de bezielende leiding van Mevrouw de Langen,kunnen eveneens geslaagd genoemd worden:nieuweleden,mooi financieel resultaat en vele bezoekers gestimuleerd het Museum te bezoeken.In gesprekken bleek dat velen niet weten dat het Museum niet meer in kasteel Doorwerth gevestigd is,maar haar eerste lustrum in “Hartenstein” al gevierd heeft!

Tijdens de Airborne Wandeltocht op 3 september a.s. zullen we een propaganda/verkoop- stand aan de Utrechtseweg in Oosterbeek hebben.De baten van deze wandeltocht,georgani­seerd door de Politie Sport Vereniging Renkum,komen onder meer ten goede aan de Stich­ting “Lest we forget”,die financiële steun verleent aan Arnhem veteranen en nabestaanden die een Pelgrimage naar Oosterbeek/Amhem niet zelf kunnen betalen.

J.Smits, voorzitter.

Brigadier G.Chatterton leidt de 39e “Arnhem-Pilgrimage”.

Brigadier George Chatterton zal in september optreden als leider van de Engelse pelgrims tijdens de 39e Arnhem Herdenking.

Chatterton had gedurende de oorlog de leiding bij de opbouw en de organisatie van het Glider Pilot Regiment.

Toen op 17 september 1944 het “British Airborne Corps Headquarters”in 28 gliders naar Nijmegen werd overgevlogen,bestuurde Chatterton de Horsa van Generaal Browning.

De Brigadier is auteur van het boek “The Wings of Pegasus”,the story of the Glider Pilot Regiment.

Programma van de 39e herdenking van de Slag bij Arnhem,

Onderstaand programma werd ons beschikbaar gesteld door de Stichting “Lest We Forget.”

Donderdag 15 september; Ca.20.00 uur – Aankomst van de Britse en Poolse pelgrims aan de achterzijde van het Gemeentehuis in Oosterbeek.

Vrijdag 16 september:18.00 uur – Algemene Jaarvergadering van de Arnhem Veterans Club in de Concertzaal in het Benedendorp in Oosterbeek.

20.00 uur – Reunie van de Arnhem Veterans in dezelfde zaal.Zowel de Jaarvergadering als de Reünie zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Arnhem Veterans Club.

Zaterdag 17 september:9-00 uur – Verzamelen bij het Stadhuis in Arnhem voor deelname aan de kranslegging bij de Rijnbrug om 9-30 uur.Parkeren op de Markt tegenover het Stadhuis.Aan de kinderen van de gastgezinnen wordt gevraagd een boeketje bloemen te leggen bij het monument in de Berenkuil.
10.00 uur – Officiële receptie door het Gemeentebestuur in het Stadhuis te Arnhem.

12.00 uur – Dropping van parachutisten op de Ginkelse Heide.Na de dropping is er een korte herdenkingsplechtigheid bij het monument op de Ginkelse Heide.

15.00 uur – Kranslegging bij het Poolse monument in Driel.

19.45 uur – Taptoe op de markt voor het Gemeentehuis in Oosterbeek.

21.00 uur – Social Evening met dansen voor alle Britse gasten met hun gastgezinnen in de Concertzaal in Oosterbeek.

Zondag 18 september: 8.3O uur – Holy Communion Service in de Ned.Herv.Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek.

9.3O uur – Mis in de R.K.Kerk aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.

11.00 uur – Herdenkingsdienst onder auspiciën van het Airborne Forces Security Fund op het Airbornekerkhof in Oosterbeek.Uit naam van de Vereniging van Arnhem Veteranen verzoeken wij U vriendelijk tijdens de dienst op het kerkhof niet te roken of luid te spreken.

14.00 uur – Boottocht op de Rijn voor de pelgrims en genodigden.

Maandag 19 september: Vertrek van de Britse en Poolse gasten.

Engelse museumgids weer verkrijgbaar.

De Engelse editie van de museumgids,die al enige tijd was uitverkocht,is herdrukt. Van die gelegenheid heeft men gebruik gemaakt om ook een nieuwe Nederlandse editie uit te brengen.

In de tekst van beide gidsen zijn kleine aanvullingen aangebracht.Bovendien zijn de boekjes nu uitgevoerd met een keurige drukletter op kunstdrukpapier,waardoor ook de foto’s beter uitkomen.

De prijs is gelijk gebleven:fl 1,-.

Gift uit Zwitserland.

Onlangs ontving het Airborne Museum een pakje uit Zwitserland met twee lege blikjes, waarin Engelse “Capstan”sigaretten hadden gezeten.In de begeleidende brief stond dat de blikjes afkomstig waren van in september 1944 gedropte voorraden,die in Duitse handen waren gevallen .. . !

Herdruk van Sosabowski’s boek verschenen.

In I96O verscheen in Engeland het boek “Freely I Served” van de Poolse Generaal-Majoor Stanislaw Sosabowski,OBE.In hetzelfde jaar kwam de Nederlandse vertaling uit onder de titel “Ik vocht voor de Vrijheid”.

In dit boek vertelt Sosabowski over zijn leven,dat voor een belangrijk deel in dienst heeft gestaan van de strijd voor een onafhankelijke Poolse natie.

Zijn eerste krijgservaringen deed hij op tijdens de Eerste Wereldoorlog.Toen in 1939 de Duitsers Polen binnenvielen,nam hij als kolonel deel aan de strijd.Na de nederlaag van Polen werd hij aktief in het Poolse verzet.Tijdens een geheime missie naar Honga­rije kreeg hij de opdracht om naar Frankrijk te gaan om daar mee te helpen aan de op­bouw van een Pools leger.Toen ook Frankrijk door de Duitsers werd veroverd,week Sosa­bowski uit naar Engeland.Daar vormde hij in 1941 een “Onafhankelijke Poolse Parachu­tisten Brigade”,die zou moeten worden ingezet bij de bevrijding van Polen.Uiteinde­lijk werd de Poolse Brigade echter ingedeeld bij de Eerste Engelse Airborne Divisie. Tijdens de Slag bij Arnhem,op 21 september 1944,sprong de Brigade af bij Driel om de Engelsen te helpen,die ten noorden van de Rijn waren ingesloten.Helaas wisten maar on­geveer 200 Poolse parachutisten het Engelse bruggehoofd in Oosterbeek te bereiken.

De rest van de Brigade vocht door in Driel tot het einde van de Slag bij Arnhem. Sosabowski eindigt zijn boek met een kritische beschouwing over het mislukken van de Slag bij Arnhem.

Sosabowski overleed in 1967 in Londen,waar hij zich na de oorlog had gevestigd omdat hij niet terug kon naar Polen.

De herdruk van “Freely I served” verscheen bij “The Battery Press”,Nashville Tennes- see,U.S.A.In Nederland is het boek o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Gysbers & Van Loon in Arnhem en boekhandel de Weerd in Apeldoorn.Prijs;fl.48,~.

De stand van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op de Vliegbasis Deelen tijdens de Open Dagen van de Koninklijke luchtmacht.

Links op de voorgrond mevrouw de Langen.Achter de balie o.a.Berry de Reus,de heer de Ruyter en Jan Smits,zoon van onze voorzitter.
Medailleset geschonken.

Het Airborne Museum ontving de medailleset van Sergeant Sidney John Goulding.Sergeant Goulding deed dienst in het Royal Army Medical Corps van 1938 tot 19^7 en in het lOth Batalion The Parachute Regiment van 19^7 tot 1960.

De set bestaat uit de volgende medailles:Africa Star met gesp,Italy Star,France and Germany Star,Defence Medal,War Medal,Coronation Medal en TA Efficiency Medal met gesp.

Poolse draagspeld weer verkrijgbaar.

De kleine draagspeld,voorstellende de Poolse adelaar met krans is sinds enige tijd weer in de museumwinkel verkrijgbaar.

De Poolse adelaar met krans was tijdens de oorlog het embleem van de Poolse parachu­tisten.De prijs van deze speld bedraagt fl.l3,-.Een deel van de opbrengst is bestemd voor de Poolse Oud-strijders Associatie.
Poolse uniformjas geschonken.

Het Airborne Museum is onlangs in het bezit gekomen van een uniformjas van de Poolse generaal Sikorski.Generaal Sikorski was in de Tweede Wereldoorlog oprichter van de Vrije Poolse Strijdkrachten,waarvan ook de Eerste Poolse Parachutisten Brigade deel uitmaakte.Hij kwam op 4 juli 19^3 om bij een vliegtuigongeluk.

Airborne Museum goed beveiligd.

Bij de inrichting van het Airborne Museum in I978 is voor meer dan 65.000 gulden een elektronische beveiligings-installatie aangelegd.Deze installatie beveiligt het gebouw tegen inbraak en brand.Bovendien zijn alle vitrines en diorama s afzonderlijk tegen diefstal beveiligd.De installatie staat in rechtstreeks kontakt me het politie-bureau en de brandweer.

Originele Dakota voor Normandisch Airborne Museum.

Het Airborne Museum in Sainte Mère Eglise(Normandië) heeft er sinds enige maanden.een zeer bijzondere trekpleister bij.In een speciaal hiervoor geconstrueerde overkapping is een originele Amerikaanse Douglas C-4? “Troup Carrier”opgesteld.Dit exemplaar,dat behoorde tot de 439e Troop Carrier Group,is een van de ongeveer 1000 Dakotas waaruit… in de nacht van de 82e en 101e Amerikaanse Airborne Divisie afsprongen boven Normandie. Het initiatief voor de oprichting van dit “Dakota Museum” is afkomstig van de heer Yves Tariel,voorzitter van de Franse “Ligue d’Amitié Parachutiste”.De heer Tariel be­steedde enkele jaren aan de voorbereidingen en de uitvoering van dit projeet,waarbij hij hulp kreeg van vele instellingen in binnen-en buitenland.Voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van de tentoongestelde Dakota en van de operaties waaraan dit toestel deelnam,bracht Yves Tariel o.a. enkele bezoeken aan het Airborne Museum in Oosterbeek. De in Sainte Mère Eglise opgestelde Dakota had namelijk ook deel genomen aan “Operatie Market”in september 1944,waarbij het toestel o.a. parachutisten van de 82e Amerikaan­se Airborne Divisie naar de dropping-zones bij Nijmegen vervoerde.De gelden,die nodig waren voor het Dakota Museum,werden voor een belangrijk deel in Amerika bijeengebracht door oud-parachutisten van de 82e en 101e Amerikaanse Airborne Divisies.De opening van het Museum op 6 juni van dit jaar werd o.a. bijgewoond door enkele van de oorspronke­lijke bemanningsleden van het toestel,die hiervoor uit Amerika waren overgekomen.

Nieuw boek over de Engelse gliders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Onlangs verscheen van de schrijver Alan Lloyd een nieuw boek over de Engelse gliders. Hij geeft hierin een overzicht van de ontwikkeling van de gliders en de operaties waar­bij zij werden gebruikt.Lloyd heeft hiervoor een groot aantal oud-gliderpiloten geïn­terviewd. Hun verhalen vormen de basis van dit boek.De rol van het Glider Pilot Regi­ment is reeds in verschillende boeken beschreven,maar toch is Lloyd erin geslaagd ook een aantal minder bekende voorvallen te beschrijven,zoals bv.het overvliegen van 30 Horsa’s naar Noord-Afrika als voorbereiding voor de landingen op Sicilië.Deze landin­gen en vooral de chaotische omstandigheden waaronder deze plaatsvonden worden uitge­breid behandeld.De glider-landingen in Normandie,die zowel ‘s nachts als overdag plaats­vonden, werden mede door de ervaringen van Sicilië een succes.

Bijna eenderde deel van het boek is gewijd aan de Slag bij Arnhem, waaraan meer dan 1200 gliderpiloten deelnamen.De vele in het boek opgenomen ooggetuigeverslagen geven een goed beeld van de landingen en van de daarop volgende dagen,waarin de gliderpilo­ten optraden als gevechtstroepen.De gliderpiloten werden niet alleen ingezet als ver- dedigers van bepaalde sectoren,maar ze fungeerden tevens als bewakers van Duitse krijgsgevangenen en als gids bij de terugtocht in de nacht van 25 op 26 september 1944. Na de Slag bij Arnhem,waarvan meer dan de helft van de gliderpiloten niet terugkeer­den, moest het Glider Pilot Regiment snel de verliezen aanvullen en zich voorbereiden op de “RhineCrossing” in maart 1945.Hoewel de gliderlandingen bij die operatie in het algemeen succesvol verliepen,waren de verliezen aanzienlijk.Het was de laatste grote luchtlandingsoperatie waarbij gliders werden gebruikt.

“The Gliders” door Alan Lloyd is uitgegeven door Leo Gooper,London en kost fl 45,45.

MINI-STORY III. Beschadigde trein bij de spoorbrug te Oosterbeek,

In 1945 stond er een passagierstrein op de spoordijk tussen het station Oosterbeek- Laag en de spoorbrug.

WIE – weet er iets van?

WAT – is daar gebeurd?

WAAROM – is dat gebeurd?

WANNEER – is het gebeurd?

Reacties gaarne aan G.van Roekel,Benedendorpsweg 119 – Oosterbeek of op het Museum telefoon 085-333261.

NIEUWSBRIEF No 12,

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in november.

erratum:blz 4,regel 9 :in de nacht van 5 op 6 juni 1944 de ca 15000 parachutisten van …

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.