VVAM Nieuwsbrief 42 – Mei- 1991

Bestuurswisseling,
Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op zaterdag 30 maart j.1. nam de heer J.Eijkelhoff afscheid als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Onze voorzitter, de heer J.Smits, sprak de heer Eijkelhoff toe: “Jij bent de laatst overgeblevene van het oprichtingsbestuur en hebt de groei van de Vereniging meegemaakt. Jij was daar nauw bij betrokken en het zal je heel veel genoegen hebben gedaan dat het initiatief van 1980 is uitgegroeid tot een Vereniging van meer dan 1000 leden. Op de plannen van de Vereniging reageerde je, na vragen over bijzonderheden en het afwegen van pro’s en contra’s, met een positieve en duidelijke visie. Je was in ons bestuur een stabilisator en ik dank je heel hartelijk voor je jarenlange bijdrage en inbreng.” De heer Eijkelhoff dankte de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden: “Ik neem met gemengde gevoelens afscheid want het woord’Airborne’ begon voor mij niet twaalf jaar geleden te leven, maar al 46 jaar geleden, toen ik deel uitmaakte tijdens de Slag om Arnhem van het ‘Oranje Bataljon’. Het heeft altijd deel uit¬gemaakt van mijn leven en doet dat nog, nu ik voorzitter ben van de jury van de Airborne Wandeltocht. Mijn samenwerking met het bestuur van de Vereniging Vrienden heb ik als een fijne tijd ervaren.”
De heer Eijkelhoff is opgevolgd door de heer J.Hofman. Bij zijn intrede gaf deze een korte uiteenzetting over zijn persoon en over hoe hij betrokken raakte bij de Vereniging Vrienden. “Het verbaast mij te ervaren dat het mogelijk was een brug te slaan en in stand te houden tussen de Airborne operatie van 1944 en de tegenwoordige tijd. Ik heb mij vaak opgetrokken aan de ‘Spirit’ van de mensen uit Oosterbeek en omgeving en de nog levende veteranen. In 1944 is de Rijnbrug in Arnhem niet behouden, maar vele tientallen jaren onderhoudt U al een ver¬binding met vele honderden veteranen en hun familie en hebt U daarmee een brug gebouwd die ik graag in stand wil helpen houden.”
Nieuwe vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Britannië.
Na vele jaren van grote inzet heeft onze vertegenwoordiger in Groot-Britannië, Mr. Frank Young, te kennen gegeven zijn werkzaamheden te willen overdragen. Helaas was Mr. Young niet in de gelegenheid aanwezig te zijn op onze Algemene Ledenvergadering, maar tijdens zijn eerstvolgende bezoek aan Oosterbeek hoopt het bestuur op hem op passende wijze te kunnen bedanken voor zijn vele werk voor onze Vereniging.
De nieuwe vertegenwoordiger van onze Vereniging is Mr. E.E. (Ted) Shaw,
1 Willow Close, Stilton, Peterborough, Cambridgshire, England (tel.: 0733-245420). Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes!

Excursie over de noordelijke sektor van het gevechtsterrein.
De jaarlijkse excursie van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zal deze keer als onderwerp hebben de gebeurtenissen die in september 1944 plaats vonden in de meest noordelijke sektor van het gevechtsgebied van de Slag om Arnhem. Dat betekent dat we o.a. aandacht gaan besteden aan de glider-landingen op de terreinen ten noorden van de spoorlijn Arnhem-Utrecht op 17 en 18 september 1944, de opmarsroute van het le Para Bataljon en van de bataljons van de 4e Para Brigade, de landingen van de gliders van de Poolse Brigade op Johannahoeve, de gevechten op Johannahoeve (belicht van zowel de Britse als de Duitse kant), de gevechten langs de Dreyenseweg en op de Lichtenbeek. De excursie zal eindigen op het Airborne Kerkhof, waar uitleg zal worden gegeven over de totstandkoming van deze begraafplaats in 1945.
Wij hopen voor deze excursie gebruik te kunnen maken van een aantal historische militaire voertuigen, waarmee we zonder problemen over kleine binnenwegen in het terrein kunnen rijden.
Een belangrijk deel van de excursie zal zich afspelen rond Johannahoeve. Het grootste deel van dit gebied is in gebruik als Nationaal Sportcentrum van de Nederlandse Sport Federatie. Gedurende de maanden mei, juni en juli vinden op de meeste zaterdagen grote sportevenementen plaats, zodat we er dan niet terecht kunnen. Daarom is als voorlopige datum voor de excursie gekozen zaterdag 24 augus¬tus .
In de volgende Nieuwsbrief zal het gedetailleerde programma voor deze excursie worden vermeld. U kunt zich echter nu al voor deze excursie opgeven d.m.v. overschrijving van f 35,- per persoon op postgironummer 4403641 of banknummer 53.66.21.128 t.n.v. de.Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van “Excursie”. Voor dit bedrag krijgt U de excursie, de koffie bij vertrek, de lunch en de excursiegids. Er kunnen maximaal 75 deelnemers mee. Betalingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uw betaling dient uiter-lijk op 15 juli a.s. binnen te zijn.
Videoband van de jubileum-excursie is nu verkrijgbaar.
Van de jubileum-excursie per boot, die vorig jaar ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van onze Vereniging werd gehouden, is een videoband vervaardigd. Copiëen van deze band kunnen worden besteld door overschrijving van f 50,- op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van “Videoband jubileum-excursie”.
Veel belangstelling voor de tentoonstelling over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
Op vrijdag 22 maart j.1. vond de opening plaats van de tentoonstelling “Calling Sunray, de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem”.
De officiële openingshandeling werd verricht door kolonel M.Tange, Commandant van het Verbindingsdienst Opleidings Centrum. In zijn openingswoord ging kolonel Tange in op de rol van de verbindingen bij militaire operaties, vroeger en nu. Ook haalde hij het boek “Echoes from Arnhem” aan, dat werd geschreven door Captain Lewis Golden, toenmalig verbindingsofficier bij de Eerste Britse Airborne Divisie. In dit boek wordt een gedetailleerd verslag gegeven van de rol van de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
Speciaal voor deze tentoonstelling heeft de heer W.Boersma een 16 pagina’s tellende brochure geschreven over hetzelfde onderwerp. Deze brochure is verkrijgbaar bij het Airborne Museum en kost f 3,-.
Gedurende de hele periode van de tentoonstelling is in het Airborne Museum een vefbindingspost met historische radio-apparatuur in bedrijf geweest. Deze post werd bemand door leden van de VERON, de Vereniging Experimenteel Radio Onder¬zoek Nederland. Deze post trok, evenals de rest van de tentoonstelling, veel bekijks. Zo was deze expositie niet alleen interessant voor historisch’geïnteres¬seerden, maar ook voor de meer technisch ingestelde bezoekers.


Leden van de VERON, die hun medewerking gaven aan de tentoonstelling “Calling Sunray”, poseren bij een jeep met verbindingsapparatuur, achter het Airborne Museum. (Foto: B.de Reus)
Publikatie over de Slagorde van de Eerste Britse Airborne Divisie.
Reeds enige tijd houd ik mij bezig met de rekonstruktie van de Slagorde van de Eerste Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem, tot en met pelotons- niveau. Alle namen van de officieren en hun functies worden hierin opgenomen. Bij het lezen van de vele boeken blijkt echter dat veelal slechts een enkele naam, met of zonder functie wordt vermeld. Van enige samenhang met andere pelo¬tons, compagniën en bataljons is meestal geen sprake. Vandaar dit onderzoek. Het is de bedoeling dat de Vereniging Vrienden het uiteindelijke resultaat gaat publiceren om eindelijk eens een duidelijk overzicht te krijgen van de struktuur van de hele divisie.
Van vele zijden wordt hulp aangeboden. Dat is prettig omdat alle gegevens meerdere malen gekontroleerd moeten worden en de fragmentarische gegevens moeten worden gebundeld en ingepast in deze legpuzzel.
Veel namen, rangen en functies zijn mij wel bekend, maar hun onderling verband (dus bv. Luitenant J.Johnson, Liaison Officer South Staffords) ontbreekt veelal, en om al die gegevens samen te brengen is een hele opgave.
U kunt mij enorm helpen door namen, het liefst gekoppeld aan rang, onderdeel en functie, op te sturen aan het Airborne Museum, t.a.v. C.van Roekel.
Tot nu toe heb ik 652 officieren op bovenvermelde wijze kunnen plaatsen.
Nogal wat ‘witte vlekken’ zitten in de Headquarters- en Support Companies van het le, 2e en 3e Para Bataljon, bij de pelotons commandanten van het 11e Para Bataljon, bij de South Staffords, bij de HQ Company van 7K0SB en bij de section commanders van de Royal Artillery.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen, en ieder gegeven, hoe klein ook, is welkom. Gaarne doe ik een speciaal beroep op onze Britse leden, die in september 1944 betrokken waren bij de Slag om Arnhem. (C.van Roekel).

Zeer bijzondere aanwinsten.
Onlangs is door de heren H.van der Velden en H.Leydecker een aantal voorwerpen, die in het verleden zijn gevonden op het voormalige gevechtsterrein, in lang¬durig bruikleen afgestaan aan het Airborne Museum.
Het betreft o.a. uitrustingsstukken van Lt.Col. Des Voeux, Commandant van het 156e Para Bataljon (o.a. zijn kompas, zijn fluit en resten van zijn verrekijker), en van Brigade Major Dawson van de 4e Para Brigade (o.a. zijn kompas en zijn fluit).
Zeer bijzonder is ook de appellijst van het RECCE Squadron, die werd gevonden aan de binnenkant van een baret, waarvan de resten bij graafwerkzaamheden in Oosterbeek te voorschijn kwamen.
Verder bevat de collectie o.a. een aantal baretemblemen van de 21st Independent Parachute Company en strips met codes van het Royal Corps of Signals.
Al deze voorwerpen zijn tentoongesteld in een vitrine op de eerste verdieping.
Er wordt hierbij nogmaals nadrukkelijk gewezen op het feit dat het sinds enige jaren streng verboden is in de gemeente Renkum een metaal-detector te vervoeren en te gebruiken.
Rosé Coombs, MBE,
Roose Coombs, MBE, is afgelopen januari op 69-jarige leeftijd overleden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij Radar Operator in No.11 Group Fighter Command. Na de oorlog was zij jarenlang Special Collections Officer van het Imperial War Museum in Londen en eveneens de grootste authoriteit op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Haar gids voor de slagvelden in België en Frankrijk ‘Before Endevours Fade’ is een ‘classic’. Daarnaast was zij een vraagbaak voor de Slag om Arnhem.
Zij zorgde ervoor dat een groot aantal artikelen over de slag in copie de Biblio-theek Arnhem bereikte waardoor de Bibligrafie, samengesteld door Mr.P.G.Aalbers, zo omvangrijk kon worden.
Haar belangstelling voor het Airborne Museum was groot: zij was het die er voor zorgde dat de foto’s uit het Imperial War Museum zonder betaling van copyright permanent ten toon mogen worden gesteld. Zij bezocht het museum vele malen en verklaarde elke keer dat ons museum het beste was wat zij ooit gezien had. Dat wil wel wat zeggen, omdat zij tot haar laatste operatie verleden jaar regelmatig met veteranen uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog als gids optrad bij battlefield tours in Frankrijk, België en Nederland.
Een bezoek aan haar in het Imperial War Museum was een aparte belevenis: alle stoelen en de vloer in haar werkkamer lagen vol stapels boeken en tijdschriften en men werd uitgenodigd een zitplaats te ontruimen om te kunnen zitten.
Haar bureau was eveneens bestapeld met boeken en correspondentie. Klein als zij was, bleef zij daarachter nauwelijks zichtbaar en de stoel moest zodanig worden verschoven dat een blik op haar mogelijk werd. Zij praatte en rookte onophoudelijk en er was een zekere vastberadenheid nodig om haar op het oorspronkelijke onder¬werp terug te brengen.
In haar laatste brief uit december 1990 was zij nog vol plannen voor dit jaar. Zij was zelfs zo hoopvol dat zij een bezoek aan ons museum aankondigde. Het zal niet zo mogen zijn en wij zullen haar in grote dankbaarheid herinneren.
(A.Groeneweg).
Harold (Piek) Wittingham overleden.
Op 9 januari overleed Harold (Dick) Wittingham. Hij was een trouwe bezoeker van Oosterbeek en sinds jaren lid van onze Vereniging. Dick was één van de para-chutisten van het eerste uur en tijdens de Slag om Arnhem was hij commandant van de 3-inch mortiergroep die vermeld wordt in het boekje “De Tommies Komen” (C.van Roekel).
Nieuwe borden bij het Airborne Museum.
Sinds kort staan voor het Airborne Museum twee gloednieuwe borden, die duidelijk vanaf de weg zichtbaar zijn. Ontwerp en uitvoering van deze borden met de aan-duiding Airborne Museum, was in handen van de heer H.Deerenberg, part-time medewerker van het Airborne Museum, het Reklame Bureau van de heer Vogel uit Oosterbeek en Pol Wegbebakening uit Renkum.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.