VVAM Nieuwsbrief 121_Februari_2011

Nieuwe directeur Airborne Museum
Per 1 januari jl. is de heer Jan Hovers aangetreden als de nieuwe directeur van het Airborne Museum. Hij werd door het Stichtingsbestuur gekozen uit 114 sollicitanten. Hovers heeft ervaring in marketing, kent de media, heeft museale ervaring en is edu- catief goed onderlegd. De 52 jaar oude Jan Hovers werkte aanvankelijk als regisseur, eindredacteur en uitvoerend producent bij de publieke omroepen KRO en NCRV. Tijdens zijn werk als programma maker raakte hij zeer geïnteresseerd in innovatieve ontwikkelingen, die tot grotere interactie met het publiek leiden. Hovers maakte eind 2002 de overstap naar de museumwereld. Hij ging werken als Hoofd Presentatie bij het Amsterdams Historisch Museum. Vijf jaar en vele tentoonstellingen later stapte hij over naar de Anne Frank Stichting in de functie van Hoofd Presentatie & Educatie. Het bestuur van de Stichting Airborne Muse- um laat weten dat: ‘De brede ervaring van de heer Hovers goed aan- sluit bij de fase waarin het Airborne Museum Hartenstein zich bevindt. Zijn taak zal vooral zijn het met innovaties ver- sterken van de presenta- tie, het organiseren van wisseltentoonstellingen en het aanboren van nieuwe doelgroepen met educatie als speerpunt.’

Jan Hovers, de nieuwe di-recteur van het Airborne Museum

Jaarvergadering
De 31e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, zal worden gehouden op zaterdag 19 maart 2011 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 in Oosterbeek, aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2010
3. Algemeen Verslag 2010
4. Financieel Verslag 2010
5. Begroting 2011
6. Verslag Kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting
Ad 3 en 4: De financiële stukken liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij de ingang van de zaal. Leden kunnen de stukken twee weken voor de vergadering opvragen door een e-mail te sturen naar info@vriendenairbornemuseum.nl of door een briefje te sturen naar Vereniging Vrienden Airborne Museum, Postbus 8047, 6710 AA Ede. Ad 7: Dit jaar zijn aftredend: Ivar Goedings en Robert Voskuil. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen leden tegenkandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de WAM te worden ingediend. Dit voorstel moet zijn ondertekend door tenminste tien leden en bij het voorstel dient een bereidverklaring van de kandidaat gevoegd zijn. De kandidaat dient meerderjarig te zijn en lid te zijn van de vereniging. Na afloop van de jaar- vergadering zal een documentaire film over de slag om Arnhem worden vertoond.

Veteranen geïnterviewd
Vorig jaar september is een aantal Britse veteranen van de Slag om Arnhem geïnterviewd en hun ver- halen zijn vastgelegd op video. Uit dit materiaal zijn korte filmpjes van enkele minuten samengesteld. Deze filmpjes zullen binnenkort te zien zijn in het Airborne Museum. Een van de meest ingrijpende verhalen is dat van Tony Crane, die in September 1944 als scherpschutter diende bij de 21st Independent Parachute Company. Hij zat gedurende een groot deel van de strijd in een huis aan de Pietersbergseweg in Oosterbeek. Op het behang van de kamer waarin hij zat, hield hij bij hoeveel Duitsers hij in de loop van de dagen gedood had, niet vermoedend dat dit stuk behang later in het Airborne Museum terecht zou komen. In het filmje zien we hoe hij voor het eerst in 66 jaar terug gaat naar het betreffende huis. Daar vertelt hij onder andere hoe hij in het begin aarzelde met het gericht vuren op Duitse soldaten, omdat hij nooit eerder iemand had gedood. Maar, zoals hij zelf vertelde, voelde hij naarmate de strijd voortduurde geen emoties meer en deed hij gewoon zijn werk.

September 2010. Veteraan Tony Crane wordt geïnter-viewd bij het huis aan de Pietsbergseuteg in Oosterbeek, waarin hij in september 1944 als sluipschutter zat.

Tony Crane heeft het filmpje dat van zijn verhaal is gemaakt nog gezien, maar helaas is hij begin januari 2011 overleden. Inmiddels is er ook het verhaal van een voormalige Poolse parachutist op film vastgelegd. Al in een eerder stadium was er een project gestart om ook Duitse veteranen te interviewen. Dit gebeurde onder leiding van Ingrid Maan, die zich in het museum onder andere bezig hield met rondleiden van Duitse schoolklassen. Helaas heeft Ingrid in december 2010 aangegeven dat ze haar werkrelatie met het Airborne Museum wilde beëindigen. Daardoor is het niet dui¬delijk wanneer de interviews met voormalige Duitse soldaten voortgang zullen vinden.

‘Vriendenwebsite’
Hoewel we heel tevreden zijn over het bezoek aan de website van de Vrienden van het Airborne Museum, merken we toch iedere keer dat het beter kan. Teveel leden van de vereniging missen belangrijke en inte¬ressante berichten omdat ze niet regelmatig kijken op www.vriendenAirbornemuseum.nl. Dat kan vervelend zijn, bijvoorbeeld bij het verschijnen van publicaties in een kleine oplaag. Ze zijn soms uitverkocht voor¬dat u een bestelling heeft kunnen plaatsen. En dat is natuurlijk niet leuk voor de echte liefhebber. We beve¬len de lezers dan ook van harte aan om met een zeke¬re regelmaat te kijken wat zich onder de knop ‘Nieuw op de site’ bevindt. Onlangs zijn daar stukken tekst geplaatst over de Agenda 2011 (inclusief de Battlefield Tours), en nieuw verschenen boeken. Ook kunt u daar het verenigingsjaarverslag over 2010 lezen. De rubriek ‘Geschiedenis’ is nog in ontwikkeling. Het eerste ver¬haal over een aspect van de Slag om Arnhem is daar reeds geplaatst, over de belevenissen van RAF-man Denis Hincks – bezorgd door joop Thuring, maar het is de bedoeling dat er meer volgen. Artikelen die te lang of te kort voor een Ministory zijn, kunnen daar een mooi plekje krijgen. Er is nog veel werk aan de winkel, en uw hulp is daarbij onontbeerlijk! We zijn ook op zoek naar sprekende en leuke foto’s uit het verleden van de Vrienden. Het verenigingsarchief bevat er niet zoveel, en het zou mooi zijn als we belangwekkende gebeurtenissen en personen van vroeger letterlijk kunnen illustreren. Heeft u een foto die tijdens de oprichtingsvergadering werd gemaakt? Was u bij die excursie op 24 augustus 1991, toen Landingszone S
(de Johannahoeve) op het programma stond, en han-teerde u een fotocamera? Kunt u laten zien hoe ons bestuur eruit zag in 1985? Help ons de website nog beter te maken, en laat zien dat u zich betrokken voelt: g.h.maassen@morfeem.nl (Judith Minkman en Geert Maassen, namens tekstbureau MorfeeM)

Medewerking gevraagd bij battlefield tour
Op zaterdag 18 juni wil de WAM een battlefield tour organiseren in de vorm van een wandeling, met als onderwerp ‘De oostzijde van de Perimeter’. Hiervoor zoeken we nog medewerkers. Wie heeft specifieke kennis van de gebeurtenissen in deze sector en wil en kan deze battlefield tour mede begeleiden? U kunt hiervoor contact opnemen op met Wybo Boersma, 0318-639633, e-mail: w.boersma@wxs.nl

Programma 2011
Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook het programma voor 2011. Meer gegevens vindt u op onze website. Wie aan één van de aangekondigde battlefield tours wil deel-nemen, wordt geadviseerd niet te lang te wachten met de opgave. Het vorige jaar hebben we verschillende keren mensen moeten teleurstellen omdat een tour volgeboekt was.

Battlefield Tour Normandië 2011
Van 25 tot en met 29 mei 2011 wordt er weer een bat- tlefieldtour naar Normandië gehouden. In vergelijking met voorgaande jaren is het programma dit jaar deels vernieuwd. Nieuwe excursiepunten zijn dit jaar onder andere het museum in de voormalige Duitse observatiebunker in Quistreham, het museum en het slagveld bij Tilly-sur-Seulles en de plek van de ‘Duitse hinder¬laag’ in Villers-Bocage. Om het dorp Tilly-sur-Seulles werd tussen 7 en 26 juni 1944 zwaar gevochten, onder andere tussen de Britse 50th (Northumbrian) Division en de Duitse Panzer Lehr Diuision. Na de strijd was er weinig meer over van het dorp. Er is nu een museum over deze strijd en de directeur hiervan zal ons in het gebied rondleiden. In Villers-Bocage vond op 13 juni 1944 het beruchte incident plaats, waarbij de Britse 22nd Armoured Brigade group in een Duitse hinderlaag terecht kwam. In minder dan 15 minuten vernietigden Tiger I tanks van het lOlst SS Zware Tank Bataljon een groot aantal Britse tanks, anti-tank kanonnen en transportvoertuigen. Het merendeel hiervan werd uitgeschakeld door de tank van de bekende Duitse SS-Obersturmführer Michael Wittmann.

Boekenbeurs op 9 april
Denkt u aan de boekenbeurs op zaterdag 9 april? Een unieke gelegenheid uw bibliotheek aan te vullen, maar ook om andere Vrienden te ontmoeten.

Jos Mulder-Gemmeke overleden
Op 20 december 2010 overleed op 88-jarige leeftijd in Den Haag mevrouw Jos Mulder-Gemmeke. Zij was de laatst overgebleven vrouw die was onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Gedurende de TWeede Wereldoorlog was zij zeer actief in het Nederlandse Verzet. In oktober 1944 wist zij per fiets door de vij-andelijke linies te komen en Brussel te bereiken om daar microfilms af te geven, bestemd voor het Bureau Bijzondere Opdrachten, de Nederlandse spionage¬dienst in Londen. In de daarop volgende maanden werd ze in Londen door het Special Operations Executiue opgeleid tot geheim agent, waarna ze op 10 maart 1945 bij Nieuwkoop per parachute werd gedropt. In september 1978 opende Jos Mulder-Gemmeke het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein in Oosterbeek.

Airborne Museum Hartenstein gaat deelnemen aan de oprichting van een nieuw oorlogsmuseum
In November van het vorige jaar werd aangekondigd dat het Airborne Museum in samenwerking met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon en het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek een nieuw museum over de Tweede Wereldoorlog wil oprichten. Dit museum moet worden gevestigd aan de noordzijde van de Waal, in het gebied waar nu het nieuwe deel van Nijmegen (‘de Waalsprong’) wordt gebouwd. Het nieuwe museum moet een totaalbeeld geven van de Tweede Wereldoorlog. De benodigde 30 miljoen Euro moet komen van landelijke en regionale overheden en van nationale en international particu¬liere fondsen. De gedachte achter het plan is, dat met het verstrijken van de jaren de directe herinnering aan de oorlog minder wordt. Er is dan ook volgens de drie musea een andere aanpak nodig om de Tweede Wereldoorlog toch onder de publieke aandacht te hou¬den. De drie genoemde musea blijven overigens wel bestaan. Het worden zogenaamde ‘site-musea’, waar locatie-gebonden presentaties te zien zullen zijn. Binnen twee jaar wordt beslist of het museum er defi¬nitief komt. Men hoopt dat het jaarlijks circa 270.000 bezoekers zal trekken.

Social Evening op vrijdagavond 18 februari
Op vrijdagavond 18 februari februari is er weer een Social Evening in het Airborne Museum. Het is een goede gelegenheid om eens rustig door de nieuwe presentatie te lopen en met andere leden van gedach¬ten te wisselen. De nieuwe directeur, Jan Hovers, zal aanwezig zijn en wat vertellen over zijn plannen. Zoals gewoonlijk is de bibliotheek/archief geopend. Ook het museumdepot is die avond toegankelijk voor publiek. Behoudsmedewerker Roland Boekhorst zal u allerlei zaken laten zien en vragen beantwoorden. Het Museum is open vanaf 19.30 uur.

Informatie Centrum Slag om Arnhem trekt veel bezoekers
Het Informatie Centrum Slag om Arnhem, dat is gevestigd bij de Arnhemse Rijnbrug, heeft sinds haar opening op 13 september 2007 al bijna 47.000 (!) bezoe¬kers gehad. Deze komen uit alle delen van de wereld om de beroemde brug te bekijken. De staf van het centrum bestaat uit 20 enthousiaste vrijwilligers, die om beurten dienst doen. De leiding is in handen van Pauline Ydo. Het is opvallend dat veel oudere men¬sen tijdens hun bezoek hun eigen ervaringen uit de oorlogsperiode aan de staf van het centrum willen vertellen.

Heruitgave van ‘A Tour of the Arnhem Battlefields’
Onlangs verscheen er een nieuwe editie van het boek ‘A Tour of the Arnhem Battlefields’, geschreven door Colonel John Waddy. De eerste uitgave werd gepubliceerd in 1999 en een herdruk volgde in 2001. Het is ongetwijfeld de beste battlefieldgids voor het gebied van de Slag om Arnhem, die ooit is geschreven. Auteur John Waddy nam zelf deel aan de strijd als commandant van de B compagnie van het 156e Parachute Battalion, maar bovendien fungeerde hij in de afgelopen tientallen jaren vele malen als gids bij de battlefieldtours van het Britse Sta# College, nu De/ence College. De enorme kennis, die hij heeft over de Slag om Arnhem, komt ook tot uiting in zijn boek. Na een inleidend hoofdstuk, volgen de beschrijvingen van de verschillende tours. Over iedere excursiepunt (‘stand’) wordt op een korte en zakelijke manier uit¬leg gegeven over de militaire gebeurtenissen die daar plaats vonden. Daartussen door laat Waddy (Britse) militairen aan het woord, die hun eigen ervaringen op de betreffende locatie vertellen. Daardoor is het een uiterst instructief en leesbaar boek, dat een uitstekend overzicht geeft van de Britse kant van de strijd bij Arnhem. Het boek is geïllustreerd met een groot aantal foto’s en kaarten. Deze nieuwste editie werd in 2010 uitgegeven door Pen & Stuord Military. De prijs bedraagt in Nederland € 23,80. Het boek is verkrijgbaar in het Airborne Museum. Zie ook de website: www.pen-and-sword.co.uk (Robert Voskuil)

Boek over ‘Boy’ Browing
Dit is het eerste boek dat geschreven is over lui- tenant-generaal Frederick Browning (1896-1965). Browning had nooit zijn memoires geschreven en had ook geen archief bewaard. Richard Mead, schrij¬ver van het zojuist verschenen boek moest dan ook naar andere bronnen zoeken, toen hij het leven van Browning wilde gaan beschrijven. Hierin is hij won¬derwel geslaagd, onder anderen door gebruik te maken van het archief van Brownings echtgenote, de schrijfster Daphne du Maurier, dat wel bewaard is gebleven. Browning is bij de geïnteresseerden in operatie Market Garden vooral bekend als degene die 38 gliders gebruikte om het hoofdkwartier van het le Airborne Corps naar Groesbeek te vervoeren. Die gliders konden daardoor niet gebruikt worden voor het vervoer van een deel van het 2e bataljon South Staffords naar Arnhem. Dit bataljon miste hierdoor de eerste dag twee en een halve compagnie en zes 6-ponder anti-tank kanonnen. Hoewel uitvoerig beschreven in de hoofdstukken 16 tot 22, beslaat deze operatie slechts een maand in de jarenlange succes¬volle militaire carrière van Browning. Na een verkorte officiersopleiding op Sandhurst wordt ‘Boy’, zoals hij door zijn vrienden genoemd wordt, in 1916 als offi¬cier bij de Grenadier Guards ingezet aan het Westelijk front. Tussen de beide wereldoorlogen is hij onder meer adjudant van Sandhurst en vertegenwoordigt hij Engeland tijdens de Olympische winterspelen van 1928. In 1932 trouwt Browning met de schrijfster Daphne du Maurier. Het grootse deel van het boek is gewijd aan de periode van de Tweede Wereldoorlog, waarin Browning vooral een belangrijke rol speelde bij de oprichting van de Britse luchtlandingstroepen. Eind 1944 werd Browning Chief of Staff bij Mountbatten in India. Na de oorlog was Browning lange tijd verbonden aan het Britse Koninklijk huis. In 1959 ging hij met pensioen. Hij overleed in 1965. Richard Mead heeft een opmerkelijk boek geschreven, niet alleen over de militaire kant van Browning maar ook over zijn karak¬ter en zijn huwelijk met Daphne du Maurier. Zeker voor de ‘Arnhem geïnteresseerden’ is het waard om gelezen te worden, omdat je een beter inzicht krijgt in de militair en in de mens Browning. Aan de tot¬standkoming van de dit boek hebben enkele leden van de vereniging een bescheiden bijdrage geleverd. Het boek ‘General ‘Boy’ Browning, The life of General Sir Frederick Browning’ door Richard Mead, (ISBN 978 1 84884 181 9), werd uitgegeven door Pen & Sword Boots Ltd in 2010. Het telt 276 pagina’s en is geïllu¬streerd met foto’s. De prijs bedraagt £ 20, indien besteld via www.pen-and-sword.co.uk. (Wybo Boersma)

7th Batallion.The Hampshire Regiment
Onlangs verscheen er een boekje over de inzet van het 7e bataljon, The Hampshire Regiment tijdens en na de Slag om Arnhem. Dit bataljon werd van 23 sep¬tember tot 4 oktober 1944 ingezet bij de gevechten in Driel en wel speciaal in de omgeving van de steen¬fabriek van Korevaar. Op 24 september heeft het bataljon, volgens hun War Diary, met vier aanvals- boten drie ton voorraden, meest munitie, over de Rijn gebracht. Deze inzet wordt nergens vermeld in de bestaande ‘Arnhem boeken’. De daaropvolgende dagen heeft deze eenheid gevechten geleverd met Duitse eenheden, die rond de steenfabriek van Ko¬renvaar een klein bruggenhoofd hadden. Voor zijn boekje heeft Philip voornamelijk gebruik gemaakt van Britse, Duitse en Nederlandse ooggetuigenver¬slagen en het oorlogsdagboek van het Hampshire regiment. Het is dan ook geen beschrijving van de gebeurtenissen, maar een letterlijke weergave van verslagen en delen van de War Diary. Ook van Duitse zijde zijn enkele verslagen opgenomen. Het geheel is aangevuld met duidelijke kaarten in kleur uit 1944 en een groot aantal foto’s. Met een verlieslijst van het Hampshire regiment gedurende deze periode en een Duitse verlieslijst, die niet compleet kon zijn, wordt het boek afgesloten. Hoewel bescheiden van opzet, is het een prima aanvulling op de historie van de Slag om Arnhem en zeker waard om aangeschaft te worden. Pas lang na de oorlog werden de leden van het Hampshire Regiment ook erkend als veteranen aan de Slag om Arnhem. Langs de Rijndijk bij Heteren staat een monument dat herinnerd aan hun inzet in 1944. Het boekje ‘7th Battalion The Hampshire Regiment and the fight for the Korenvaar Brickworks, Driel 23 September-4 October’, door Philip Reinders, verscheen in 2010. Het boekje is in het Engels en telt 59 pagina’s. Het is geïllustreerd met foto’s en kaarten.

Het zwaar beschadigde restant van de schoorsteen van de steenfabriek van Korevaar, westelijk van Driel.
FOTO: PHILIP REINDERS

Prijs € 15, inclusief verzendkosten. Het is te bestellen bij
P. Reinders, Heemskerklaan 59, 6881 EM Velp, e-mail
reinders2@chello.nl en kost inclusief porto € 15,-.
(Wybo Boersma)

Ruïne steenfabriek van Korevaar blijft voorlopig gespaard
De overblijfselen van de steenfabriek van Korevaar, waarover wordt gesproken in het hierboven beschre¬ven boekje, worden voorlopig niet gesloopt. In 2007 was er sprake van dat het restant van de fabriek, bestaande uit enkele gebouwtjes en de zwaar bescha¬digde ruïne van de schoorsteen, zou worden afge¬broken. Daar kwam zeer veel protest tegen, o.a. van de Bond Heemschut en van veteranen van het 7th Battalion, the Hampshire Regiment, die eind september/ begin oktober 1944 zo zwaar strijd leverden rond de fabriek. Het complex is inmiddels op de monumen¬tenlijst geplaatst.

1st Forward Observer Unit
Voor een nieuwe publicatie ben ik op zoek naar informatie over de 1st Forward Observer Unit, Royal Artillery, tijdens de Slag om Arnhem. Een ieder die mij kan hel¬pen aan informatie/documentatie over deze eenheid zou ik willen vragen om contact met mij op te nemen. Dat kan via email: reinders2@chello.nl of per adres P.Reinders Heemskerklaan 59 6881 EM, Velp. (Philip Reinders)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien¬den van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse nummers Nieuwsbrief: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Het Jonk, Wageningen.
E-mail adres WAM: info@vriendenAirbornemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airborne Netus Flash: Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbornemuseum.nl

Download

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.