AIRBORNE MAGAZINE NR.16

Uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

Airborne Magazine is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek en verschijnt drie keer per jaar. Het doel van de VVAM is bekendheid geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en aan de geschiedenis van de slag om Arnhem.
Redactie: Alexander Heusschen (magazine@vriendenairbornemuseum.nl), Jasper Oorthuys, Otto van Wiggen
Bijdragen van: Wybo Boersma, Bernhard Deeterink, Alexander Heusschen, Bob Hilton, Erik Jellema, Leo van Midden, Martijn Reinders, Natalie Rosenberg, Hans Timmerman, Otto van Wiggen
Vormgeving: Sandra van der Laan-Elzinga, Studio 223, Elst
Druk: Grafi Advies, Zwolle
Contactgegevens VVAM: www.vriendenairbornemuseum.nl info@vriendenairbornemseum.nl (06) 510 824 03
Postadres: Wissenkerkepad 22 6845 BW Arnhem
Archivering & losse nummers: info@vriendenairbornemuseum.nl

INHOUDSOPGAVE

3 Museumnieuws – Verbouwing Airborne Museum Hartenstein

4 Verenigingsnieuws – Agenda ALV 2020 / lezing ‘The Lost Company’

5 Mededelingen – Veranderingen in 2020

6 Conflictarcheologie – Duits hoofdkwartier in Villa Heselbergh

12 Thema – 1st Airborne Reconnaissance Squadron

22 Ministory 132 – 3rd Parachute Battalion op de Falklands en in Arnhem

29 Bits and pieces – De Royal Enfield 125- motor van het Airborne Museum

32 Achtergrond – Verborgen Market Garden-schatten van Erfgoedcentrum Rozet

35 Programma

Omslag: Maandag 18 september 1944
Lance-Sergeant William ‘Bill’ Bentall in een jeep van ‘D’ Troop, 1st Airborne Reconnaissance Squadron, met de Nederlandse burgers H. Piek en B. Versteegh, aan het westelijke einde van de Backerstraat in Oosterbeek (copyright foto: D. van Woerkom)

BIJDRAGEN
De redactie van Airborne Magazine hoort graag uw reacties en suggesties. We verwelkomen bijdragen aan het blad. Vraag voor een soepele verwerking van uw artikel en/of beelden naar de auteurshandleiding via magazine@vriendenairbornemuseum.nl.

VERBOUWINGSPERIODE AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN VAN START COLLECTIE

V.l.n.r. Sarah Heijse (directeur-bestuurder museum), burgemeester Agnes Schaap, Jory Brentjens (con-servator).

Bij het uitruimen van de collectie hielpen onder ande-re Gido Hordijk, Bart Bijl en Jessica Zoutendijk-van de Sman. In 2009 richtten Gido en Bart de vitrines op alle verdiepingen volledig in, nu ging de collectie opnieuw door hun handen om het veilig op te bergen voor de verbouwing.

COMPLETE VERNIEUWING

De vaste presentatie op de eerste verdieping wordt compleet vernieuwd. De vitrines en panelen zijn ver-wijderd om plaats te maken voor de nieuwe inrichting.
Hetzelfde geldt voor de tijdelijke tentoonstelling Het Netwerk die plaats maakt voor de kindertentoonstell-ling Waterschapsheuvel. De Airborne Experience krijgt een indringender karakter. De ondergrondse ruimte wordt opgeknapt en uitgebreid. Er komen drie nieu-we scènes bij die de bezoekers nog meer betrekken in de operatie van september 1944. Wybo Boersma heeft geadviseerd bij de uitwerking van de verhaallijn op de eerste verdieping en de daarbij behorende collectie-stukken. Oud vitrinemateriaal is aan Museum Huis-sen gegeven en de Paasbergschool heeft het meubilair van de educatieve ruimte gekregen. Gepoogd wordt om zo min mogelijk weg te gooien en zoveel mogelijk items te schenken aan goede doelen. Zo is het decor van de tentoonstelling Het Netwerk geschonken aan het Platform Militaire Historie Ede.

MEERTALIGE AUDIOTOUR

Ook zal er een meertalige audiotour (nl, en, du) wor-den ontwikkeld waaraan de vooraanstaande historici Sir Antony Beevor, Dr. Matthias Strohn en Ad van Liempt gaan meewerken. Zij gaan 60 unieke collec-tiestukken voorzien van extra context en een persoon-lijke verhaal. Ook komt er een speciale audiotour voor kinderen.

NIEUW BEZOEKERSRECORD

Veel mensen kwamen in de laatste weken voor de slui-ting naar het museum om de tentoonstelling Het Net-werk nog te kunnen zien. Dit zorgde ervoor dat het museum in de maand oktober heel goed werd bezocht, net als in de voorgaande maanden. In tien maanden tijd kwamen maar liefst 105.058 mensen naar het Air-borne Museum, een nieuw bezoekersrecord!

HEROPENING

In maart 2020, ruim voor de herdenking van 75 jaar vrijheid, wordt het Airborne Museum heropent.
Benieuwd naar de voortgang van de verbouwing?
Op www.airbornemuseum.nl/verbouwing vind je de laatste updates.
– Natalie Rosenberg

Sinds 28 oktober is het museum gesloten voor een grootschalige verbouwing. Burgemees-ter Agnes Schaap was bij de start van de voorbereidende werkzaamheden om de collectie veilig op te bergen.
V.l.n.r. Jessica Zoutendijk-van de Sman, Bart Bijl, Gido Hordijk, Jelle Hofs.

VERENIGINGSNIEUWS

Omdat de volgende editie van Airborne Magazine pas in april 2020 verschijnt, informeren wij u nu alvast over de algemene ledenvergadering (ALV) die op zaterdag 21 maart 2020 plaatsvindt. U ontvangt geen uitnodigingsbrief meer per post; dit bespaart de vereniging een hoop kosten. We hebben dit keer gekozen voor congrescentrum Lebret, Lebretweg 51 in Oosterbeek. De start van de vergadering is om 10.30u. De zaal is geopend vanaf 10.00u.

Aanmelden voor de ALV kan via activiteiten@vriende-nairbornemuseum.nl. Geeft u aan welke dagdelen u bij-woont: ochtend, middag of beide.
De vergaderstukken zullen aan het begin van de vergade-ring klaarliggen bij de ingang van de zaal. U kunt de stuk-ken ook downloaden in het afgeschermde ledendeel van de verenigingswebsite (www.vriendenairbornemuseum. nl). Mocht u geen toegang hebben tot de website, dan kunt u de stukken ook digitaal ontvangen, vanaf twee we-ken vóór de vergadering. Stuurt u hiervoor een verzoek naar secretaris@vriendenairbornemuseum.nl

AGENDA 42E ALV (OCHTEND)
1. Opening 2. Mededelingen en in memoriam 3. Verslag 41ste Algemene Ledenvergadering, d.d. 16 maart 2019 4. Nieuws van het Airborne Museum 5. Verkiezing bestuur 6. Jaaroverzicht 2019 7. Financieel verslag 2019 8. Verslag kascommissie 9. Begroting 2020 10. Situatie Engelse leden en relatie met Arnhem 1944 Fellowship 11. Programma 2020 12. Rondvraag 13. Sluiting

LEZING THE LOST COMPANY (MIDDAG)
’s Middags, na de ALV, zal Marcel Anker een lezing hou-den over The Lost Company: C Company 2nd Parachute Battalion in Oosterbeek and Arnhem September 1944.

De lezing is van 13.00u tot 15.00u (met pauze).
Marcel Anker is als expert van de gevechten rond de Utrechtseweg op 18/19 sept. 1944 geen onbekende bij de Vereniging. Zijn boek uit 2017 The lost company be-schrijft de verrichtingen van C Company tijdens de slag tot in detail. De compagnie kreeg op 17 september de opdracht de spoorbrug bij Oosterbeek te veroveren, wat niet lukte omdat de Duitsers de brug opbliezen. Tijdens de opmars naar het tweede doel, de Arnhemse Ortskom-mandantur, raakte de compagnie verwikkeld in staatge-vechten rond de Utrechtseweg. Tot een link-up met de rest van het bataljon bij de verkeersbrug kwam het niet.
Het gros van de eenheid werd krijgsgevangen gemaakt.
De lezing is gratis voor VVAM-leden. Niet-leden betalen €5 bij binnenkomst.

MEDEDELINGEN

Leden van de vereniging War Department Living History – The Border Regiment tijdens de ‘Boekenbeurs 2.0’ die de VVAM op 13 april 2019 organiseerde (foto’s: website VVAM).

VVAM-CONTRIBUTIE 2020
Om de activiteiten die we als vereniging ontplooien te blijven doen en om de kwaliteit van Airborne Magazine op een hoog peil te houden, hebben we uw contributie hard nodig. De VVAM draait op een aantal onbezoldig-de bestuursleden en is dus afhankelijk van haar betalen-de contribuanten. Daarom enkele mededelingen en een verzoek:
Het VVAM-kalenderjaar loopt van februari tot februari.
Dit betekent dat we uw contributie voor 2020 graag vóór 28 februari ontvangen. In Airborne Magazine nr. 17 (de aprileditie) zullen we u nog een keer notificeren. Indien u daarna alsnog betaalt, ontvangt u de gemiste Airborne Magazines gewoon op het door u opgegeven adres. Let wel: dit betekent ook dat u geen magazines meer krijgt zolang uw contributie niet is overgemaakt.
In november 2020 zullen alle leden die hun contribu-tie nog niet hebben voldaan, nogmaals hieraan worden herinnerd per brief. Wanneer uw betaling niet voldaan is vóór 31 december 2020, zult u uit het ledenbestand worden gehaald. Wij rekenen op uw begrip.

LEDEN EN LEDENADMINISTRATIE

Het aantal VVAM-leden toont een licht stijgende lijn.
Op dit moment zijn dit er 653. Zestien Vrienden hebben om diverse redenen hun lidmaatschap opgezegd. Daar tegenover staat dat we 29 nieuwe Vrienden hebben.
De vereniging gaat volgend jaar gebruik maken van een geautomatiseerde ledenadministratie, waarin bijvoor-beeld ook bankgegevens kunnen worden geïmporteerd.
Als het goed is merkt u weinig van deze overgang. Mocht dit onverhoopt wel zo zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.
Tot slot: zou u voor het compleet maken van onze administratie uw e-mailadres aan ons willen doorgeven?
Dit kan op onderstaand adres. – Bernhard Deeterink, ledenadministratie VVAM admin@vriendenairbornemuseum.nl

CONFLICTARCHEOLOGIE VILLA HESELBERGH: ARCHEOLOGIE OP EEN DUITS HOOFDKWARTIER IN ARNHEM

Villa Heselbergh. Deze naam zal niet bij elke Tweede Wereldoorlog-kenner direct een bel-letje doen rinkelen. Toch was dit Arnhemse landhuis het centrum van de Duitse gevechts-leiding in de regio Arnhem tijdens de septemberdagen van 1944. Vanwege de herontwik-keling van het terrein heeft in 2018 archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit leidde tot nieuwe inzichten die meer vertellen over deze bijzondere plek. Het onderzoek is nog in de uitwerkingsfase; in dit artikel zal ik enkele voorlopige resultaten met u delen.

De villa omstreeks 1920 (Gelders Archief: 1501-04 – 1242, Public Domain Mark 1.0 licentie)

BOSCHRYKE OMGEVING
Op de natuurlijk gevormde heuvel langs de Apeldoorn-seweg, even ten noorden van de Arnhemse binnenstad, liet dhr. H.A. Van Leeuwen een villa bouwen voor hem en zijn gezin. De villa in Engelse landhuisstijl werd, samen met een bijgebouw, in 1912 gerealiseerd. Het pand bezat reeds centrale verwarming en beschikte over
koud- en warmwaterleidingen. Van Leeuwen en zijn gezin bewoonden de Heselbergh tot in 1924, waarna de villa ruim vier jaar leeg stond.
De rooms-katholieke stichting Insula Dei kocht de villa in 1928 om dienst te doen als klooster. In eerste instantie voor paters en later voor zusters die werk-zaam waren in het onderwijs. De relatief afgezonderde ligging van de villa maakte de plek bijzonder geschikt voor religieuzen. Zij werden pas in het vierde jaar van de bezetting gedwongen om de villa en het terrein te verlaten.

NEDERLAND BEZET
In mei 1940 werd Nederland bezet door Duitsland.
Vrijwel direct kreeg Nederland een militair opperbe-velhebber toegewezen: de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden Friedrich Christiansen (1879-1972). Hij oefende de hoogste territoriale macht uit in het bezette Nederland.
Het gezag van deze Wehrmachtbefehlshaber werd door Kommandanturen in de praktijk gebracht.
Bovenaan in deze hiërarchie stonden Feldkomman-danturen, die elk over hun eigen gebied de territori-ale zaken voor de Wehrmachtbefehlshaber regelden.
Binnen het gebied van een Feldkommandantur waren meerdere Wehrmachtkommandanturen aanwezig, die weer een ander takenpakket hadden. Hieronder ressorteerden de (ständige) Ortskommandanturen, die in elke stad en in vele dorpen aanwezig waren.

FELDKOMMANDANTUR 642
Nederland werd opgedeeld in districten, elk met een Feldkommandantur (FK) aan het hoofd. Tijdens de bezetting wijzigde deze indeling, en daarmee het aan-tal en de locaties van de Feldkommandanturen. In de zomer van 1943 werd een nieuwe, Arnhemse FK aan de lijst toegevoegd. Noord- en Oost-Nederland werden voortaan geleid door de FK 642 ‘Arnheim’.
Commandant werd Generalmajor Friedrich Kussin (1895-1944). Onder hem stond een kleine, adminis-tratieve eenheid van het Heer (landmacht) bestaande uit enkele officieren en vrouwelijke Stabshelferinnen (typistes, telefonistes, etc.). De villa werd het stafkan-toor en dus de werkplek van de FK. Het personeel werd ondergebracht in villa’s in de buurt. Zo werd landhuis ’t Waelre (Braamweg 4) Kussins woning.
Een belangrijke historische bron over de Heselbergh als FK is een verzetsrapport van de Groep Albrecht. In juni 1944 noemden zij onder andere dat om het vil-laterrein een prikkeldraadversperring is aangebracht.
Bovendien hebben de Duitsers opstelplaatsen voor voertuigen gegraven: half ingegraven parkeerplaatsen voor voertuigen met aan drie zijden een aarden wal.
Tot slot was op de noordzijde van het terrein een ‘zwa-re schuilplaats’ aangelegd en was het dak van de villa voorzien van antennes.

MARKET GARDEN
Toen op 17 september 1944 operatie Market Gar-den van start ging, bleef het personeel van de FK op zijn post. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ortskommandantur, die direct naar Dieren werd ver-plaatst. Een Feldkommandantur was onder meer ver-antwoordelijk voor het overzicht van de in hun sector aanwezige eenheden. Dit zou kunnen verklaren waar-om Generalmajor Kussin poolshoogte ging nemen bij de SS-opleidingseenheid onder het commando van SS-Obersturmbannführer Sepp Krafft. Zij waren tus-sen Oosterbeek en Wolfheze in stelling gegaan. Hier bezorgden zij de Britten die de Tiger-route (Utrecht-seweg) volgden enig oponthoud.
Op de terugweg ging het echter mis en werd de auto van Kussin, inclusief diens chauffeur, adjudant en tolk, doorzeefd met Britse kogels. Alle vier inzitten-den kwamen bij deze actie om. Deze gebeurtenis is wijd bekend vanwege het (bewegend) beeldmateriaal van de doorzeefde auto en de stoffelijke overschotten.
De Britten begroeven de vier van FK 642 in een veld-graf langs de weg, waarmee ze in eerste instantie als ‘vermist’ te boek kwamen te staan aan Duitse zijde.
Nog dezelfde avond werd daarom het commando overgenomen door de 47-jarige Major Ernst Schlei-fenbaum, die al werkzaam was bij de staf van Kussin.

HARZERS HOHENSTAUFEN-DIVISIE
Terwijl Feldkommandantur 642 gebruik bleef maken van Villa Heselbergh, werd de locatie ’s avonds ook toegewezen als stafkwartier voor de 9. SS-Panzerdi-vision ‘Hohenstaufen’. Beide stafeenheden waren dus gelijktijdig in de Arnhemse villa ondergebracht. De ligging net buiten het centrum en de aanwezige ver-bindingen zullen hierin doorslaggevend zijn geweest.
De Hohenstaufen-divisie onder het (tijdelijke) com-mando van SS-Obersturmbannführer Walter Harzer was sinds begin september aanwezig op de Veluwe-zoom nadat zij met zware verliezen uit Noord-Frank-rijk waren teruggetrokken. Al in de eerste uren van Market Garden vormde Harzer gevechtsgroepen ten noorden van de Rijn.

GEVECHTSLEIDING
Het maakt de Heselbergh tot een uitzonderlijke lo-catie omdat op dit hoofdkwartier veel bevelhebbers uit de regio samen kwamen en vergaderden. De villa werd bezocht door onder meer Feldmarschall Walter Model (Heeresgruppe B), SS-Obergruppenführer en General der Waffen-SS Wilhelm Bittrich (II. SS-Pan-zerkorps) en SS-Brigadeführer Heinz Harmel (10.
SS-Panzerdivision ‘Frundsberg’).
De FK kwam, net als de Hohenstaufen- en Frunds-berg-divisie, onder het bevel te staan van het II.
SS-Panzerkorps van Bittrich. Specifieke taken tijdens de gevechten zijn niet bekend, maar het is zeker dat de FK actief bleef tot en met 21 september. Op die dag werd de noordelijke oprit van de Arnhemse ver-keersbrug op de Britten heroverd. Een deel van het personeel van de FK, waaronder de Stabshelferinnen Margret Hermes en Gerdi Lücking, werd vanwege hun optreden tijdens de slag om Arnhem zelfs geno-mineerd voor een Duitse onderscheiding, die zij en-kele maanden later ontvingen. Op de 21e werd het commando van FK 642 overgenomen door Oberst Von Gröling (commandant van de Truppenübungs-platz Harskamp) en vertrok de eenheid naar Warns-veld bij Zutphen, en nog later naar het achterland in Almelo.
De Divisionsstab van Harzer bleef langer op de Hesel-bergh. De geallieerde luchtlandingseenheden waren inmiddels teruggetrokken op Oosterbeek en vormden
daar een zogeheten perimeter. De Hohenstaufen-divi-sie en daaronder ressorterende eenheden bestookten de geallieerden constant. Ook deze gevechten werden geleid vanuit Villa Heselbergh. De restanten van 1st Airborne Divison hielden het uit tot de nacht van 25 op 26 september en trokken zich terug over de Nederrijn.

Bespreking in Villa Heselbergh. Van links naar rechts: Model, Harmel, Student, Bittrich en dáárachter Harzer (foto: PK Adendorf, BArch-MA Freiburg).

KRIJGSGEVANGENEN
Een deel van de Britse krijgsgevangenen werd on-dervraagd door de inlichtingendienst van de Hohen-staufen-divisie, die zich bevond in de nabijgelegen School 8. Ze werden ondergebracht in de weide bij de naastgelegen Braamberg. In de tuin van de villa zelf zou ook een klein kamp aanwezig zijn geweest.
De Airbornes werden hierna naar een verzamelplaats binnen het terrein van Fliegerhorst Deelen gebracht.
Ook het speciaal hiervoor ingerichte Durchgangslager op de Harskamp zag enige tijd gevangen geallieerde luchtlandingstroepen.

GEVECHTSPAUZE
Bijzonder is ook dat op de locatie onderhandelingen hebben plaatsgevonden. De Duitse staf ontving het Nederlandse Roode Kruis en zelfs Britse militairen op de Heselbergh. Na dagenlange gevechten lagen er circa 1.200 gewonden van beide strijdende partijen in het relatief kleine gevechtsgebied in Oosterbeek.
Colonel Graeme Warrack, verantwoordelijk voor de medische verzorging van de Britse luchtlandingseen-heden zag met de uitpuilende noodhospitalen geen andere optie meer dan het organiseren van een tijde-lijke wapenstilstand. Warrack kreeg als tolk de Ne-derlandse militair in Brits uniform Arnoldus Wolters toegewezen. Vanwege het risico om geëxecuteerd te worden als ‘partizaan’, kreeg Wolters een Britse naam: Johnson.
Het gezelschap begaf zich naar een nabijgelegen Duits noodhospitaal waar zij in contact kwamen met SS-Hauptsturmführer Dr. Egon Skalka. Skalka was verantwoordelijk voor het medisch verzorgings-gebied van de Hohenstaufen-divisie. Skalka begreep het standpunt van de Britten en wilde ingaan op het voorstel. Hij reed daarom Warrack en ‘Johnson’ (zon-der blinddoek) in een buitgemaakte Britse jeep naar zijn stafkwartier.

De bespreking zoals weergegeven in de film A Bridge too Far (Sony Pictures Home Entertainment, film still, 1977).

Warrack schreef na de oorlog over zijn bezoek aan de Heselbergh, onder meer dat Bittrich tegen hem zei dat “het hem erg speet dat het oorlog was tussen onze landen”, en dat hij op zijn verzoek in zou gaan. Die dag konden circa 450 gewonde Britten en Duitsers worden afgevoerd naar veiliger oorden. De bespreking tussen Warrack, Wolters, Skalka en Bittrich op de He-selbergh is verfilmd in A Bridge Too Far (1977).

ONTRUIMING
Direct na de geallieerde terugtocht over de Nederrijn was het enkele dagen relatief rustig in de regio. Vijf dagen later, op 30 september 1944, kreeg de Hohen-staufen-divisie bevel om richting Siegen in Duitsland te trekken. Hun taak in de regio zat er op. De staf zal ergens begin oktober de Heselbergh hebben ver-laten. Na een korte bezetting door de Einsatzstab van Organisation Todt (OT) in november, bleef de villa hoogstwaarschijnlijk leeg staan. Doordat de stroom- en watertoevoer was uitgevallen, werden er zelfs geen dwangarbeiders van de OT ondergebracht. Met de geallieerde artilleriebeschietingen in april 1945 voor-afgaand aan de IJsseloversteek en de zuivering van Arnhem is Villa Heselbergh verwoest. Deze was toen niet meer bezet door Duitse eenheden.

ARCHEOLOGIE OP DE HESELBERGH
In 2018 werd de naoorlogse bebouwing op de loca-tie gesloopt voor nieuwbouw, die inmiddels is opge-leverd onder de naam Silhouet. Het archeologisch veldonderzoek is uitgevoerd door Greenhouse Advies (DAGnl) met ondersteuning van Military Legacy.
Hieronder volgen een paar resultaten:

1. Kussins schuilkelder Opmerkelijk was de vondst van (een deel van) de schuilkelder van Feldkommandatur 642, die ook door het verzet werd genoemd. De ingang met trap-partij bevond zich in het zuidwesten, het dichtst bij de villa. Op vooroorlogse foto’s van de villa is te zien dat hier een loggia aanwezig was: een open ruimte voorzien van zuilen. De ingang van de schuilkelder bevond zich op het dichtstbijzijnde punt van de ope-ning van deze loggia. Hierachter was ook een deur naar de villa aanwezig.
De schuilkelder van de Heselbergh komt qua type overeen met andere Duitse Luftschutzräume, zoals ook zijn aangetroffen op bijvoorbeeld het kazerneter-rein in Venlo. Parallellen met schuilkelders op locaties waar zich hoge Duitse officieren bevonden bestaan met die van andere belangrijke (staf)kantoren, zoals die van Reichskommissar für die Niederlande Arthur Seyss-Inquart op landgoed Clingendael (Den Haag) en nabij Paleis Het Loo (Apeldoorn). Beide laatstge-noemde bunkers zijn van een ander (groter, zwaar-der) type. Opvallend daarbij is dat voor Generalmajor Kussin en zijn staf ‘slechts’ een standaardtype schuilkelder werd gebouwd, die ook op kazernes voor reguliere infanterie werd toegepast. Gesteld zou kunnen worden dat hier sprake was van een vorm van hiërarchie in importantie.
De schuilkelder was opgevuld met materiaal, waar-onder vijf brandstofvaten van elk 200 liter met reli-eftekst op de deksels (‘Wehrmacht Feuergefährlich 1943’). Bij de ingang lag een vooroorlogse brandblus-ser (type ‘snelblusscher’ van het merk Vlaminax). Een deel hiervan zal worden geconserveerd en bewaard. 2. Body armour Geallieerd materiaal is tijdens het onderzoek nauwelijks aangetroffen, op enkele kleinkaliberhulzen na. Opvallend is een restant van een Brits ‘body armour’-vest uit de vulling van de schuilkelder. Dit scherfwerende uitrustingsstuk werd in eerste instantie voornamelijk uitgereikt aan Britse en Poolse luchtlandingseenheden. Bekend is dat krijgsgevangenen wer-den ondervraagd door de inlichtingendienst van de Hohenstaufen-divisie die in de nabijgelegen School 8 was gevestigd. De Britten werden daar, maar waarschijnlijk ook in de tuin van Villa Heselbergh, tijde-lijk ondergebracht. Het dragen van body armour was tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker niet gewoon.
Het is mogelijk dat het object uit curiositeit op het Duitse hoofdkwartier terecht is gekomen. De vondst
lijkt dan ook zeer waarschijnlijk gekoppeld te kunnen worden aan de slag om Arnhem, en aan de aanwezige Britse krijgsgevangenen. 3. Kussins parkeerplaats Zuidelijk van het plangebied liep en loopt de Braam-weg. In deze randzone zijn op geallieerde luchtver-kenningsfoto’s twee Duitse voertuigopstelplaatsen (Kraftfahrzeug-Splitterboxen) zichtbaar. Deze parkeerplaatsen waren in het steile talud uitgegraven.
In beide zijn twee proefputten gegraven om de bodemopbouw te registreren.
Beide Splitterboxen geven nagenoeg hetzelfde beeld.
Op 90-120 cm beneden het maaiveld werd een tien centimeter dikke laag met (ijzer)slakken en gesmol-ten glas aangetroffen, die waarschijnlijk als verharding voor de voertuigen heeft gediend. Hieronder was de natuurlijke bodem aanwezig. De maximale diepte van de parkeerplaats komt hierdoor op 1,2 meter. Omdat deze diepte geen bescherming biedt voor bijvoorbeeld een militaire vrachtwagen, is het waarschijnlijk dat de uitgegraven grond als een wal om het spoor heen lag.
Op die manier werd de opstelplaats dus dieper. Dit bovengrondse deel van het spoor is niet (meer) zichtbaar.

Foto van het veldonderzoek: de schuilkelder (foto: A.V.A.J. Bosman / Greenhouse Advies).

De locatie even ten oosten van een belangrijke hoofd-weg (Apeldoornseweg), schuin tegenover de woning van Kussin (Braamweg 4) en nabij de villa (zijn kan-toor) maakt het vrijwel zeker dat de parkeerplaatsen bedoeld waren voor de Feldkommandantur. Het is in dit licht boeiend dat Kussins Citroën Traction Avant hier waarschijnlijk vaak geparkeerd heeft gestaan. Een ongelukkige samenkomst tijdens de eerste uren van Market Garden zorgde ervoor dat alle vier inzittenden van deze Traction hun einde vonden door Brits vuur op de splitsing Utrechtseweg-Wolfhezerweg, zoals hierboven al beschreven.

4. Stahlhelm en Stielhandgranate Tussen het huidige maaiveld en de verhardingslaag van de parkeerplek bevindt zich één dik pakket met materiaal, voornamelijk bestaande uit huisraad en constructiemateriaal van de villa. Hiertussen werd echter ook militaire uitrusting (een Stahlhelm M42
met verfresten) en munitie (de kop van een Stielhand-granate M24) aangetroffen. Dit dateert de afvallaag naar alle waarschijnlijk in de opruimperiode (vlak) na de oorlog.

TOT SLOT
De Heselbergh neemt als locatie een belangrijke rol in bij het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de slag om Arnhem in het bijzonder. De veelzijdige gebeurtenissen die hier tussen zomer 1943 en april 1945 hebben plaatsgevonden (gevechtsleiding, on-derhandelingen, onderdrukking, fusillades en gealli-eerde beschietingen) bleken in het bodemarchief ver-tegenwoordigd. Een deel hiervan is in dit korte artikel besproken. Nader onderzoek in het eindrapport zal een totaalbeeld en meer detailinformatie geven. – Martijn Reinders

GESELECTEERDE BRONNEN UIT HET ARCHEOLOGISCH EINDRAPPORT DAT IN VOORBEREIDING IS:

Archief • Bundesarchiv-Militärarchiv (BArch-MA), Freiburg im Breisgau (Duitsland). RW 37/14. Wehrmacht-befehlshaber in den Niederlanden. Dienstanweis-ung für Feld-, Wehrmacht- und Ortskommandan-turen in den Niederlanden 1943. • Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies (NIOD), Amsterdam. 190a. Groep Albrecht.
OB 44.
Literatuur • Iddekinge, P.R.A. van, 1981. Arnhem 44/45. Evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer, Arnhem. • Middlebrook, M., 1994. Arnhem. Ooggetuigen-verslagen van de Slag om Arnhem. 17-26 septem-ber 1944, Baarn. • Reinders, Ph., 2012. Medical Research Council, Body Armour and Airborne Helmet Flashes in ge-neral and during the Battle of Arnhem, September 1944, Velp. • Reinders, M., & Bex, J., in prep.: Archeologisch
onderzoek Silhouet (Villa Heselbergh) te Arnhem.
Opgraving • Variant Archeologische begeleiding (Greenhouse Advies-rapport 2018.15). • Revell, S., 2015a: A piece of coloured ribbon. An insight into German Award Winners at the Battle of Arnhem. • Revell, S., 2015b: De dood van een Duitse ge-neraal tijdens de Slag om Arnhem, deel 1, in: Nieuwsbrief Vrienden van het Airborne Museum, Ministory 123 (nr. 6 2015). • Tieke, W., 1978: Im Feuersturm letzter Kriegsjah-re. II. SS-Panzerkorps mit 9. SS-Panzerdivision “Hohenstaufen” und 10. SS-Panzerdivision “Frundsberg”, Osnabrück. • Warrack, G., 1984: Tocht door het duister. Ontsnapping na de slag om Arnhem, Amsterdam.
Met dank aan: L. Buist (Doorwerth), B. Gerritsen (Duiven), I. Jacobs (Nijmegen), S. Revell (Brisbane, Australië), H. Timmerman (Arnhem) en N. Warmerdam (Utrecht).

“RACE AHEAD AND GRAB THE ROAD BRIDGE AT ARNHEM” – DE COUP DE MAIN VAN RECCE SQUADRON DIE NOOIT PLAATSVOND

Wat een snelle verrassingsaanval had moeten worden op de verkeersbrug in Arnhem met ruim 200 man eindigde, zoals op zoveel momenten tijdens de slag om Arnhem, met wat de Britten eufemistisch ‘a bloody nose’ noemen. Het verhaal van 1st Airborne Reconnaissance (‘Recce’) Squadron is daarmee bijna exemplarisch voor het verloop van een strijd die werd gevoed door tegenslagen, verkeerde beslissingen, verwoede pogingen en domme pech.
Slechts een paar handjes vol konden na de gevechten in Nederland het glas heffen op het leven in de squadron pub in hun thuisbasis in Lincolnshire.

EEN BIJZONDERE OPDRACHT
1st Airborne Reconnaissance Squadron stond vóór Market, de codenaam voor het Airbornedeel van ope-ratie Market Garden, onder bevel van 1st Parachute Brigade. Na de gliderlandingen op Landing Zone Z in de middag van 17 september 1944 had het de taak te zorgen voor een rendez-vous met de parachutisten van het squadron op Drop Zone X. Daarna moest een deel van de eenheid, aangevuld met genie, een coup de main (verrassingsaanval) uitvoeren op de verkeers-brug in Arnhem, om deze bezet te houden voor de troepen van 1st Parachute Brigade die te voet naar het doel zouden marcheren.
Populair gezegd: “A special force equipped with jeeps with machine-guns mounted on the bonnet would
race ahead of the main force and grab the road bridge (s) at Arnhem”.

Opdracht aan het squadron, zoals verwoord in de operational instruction van de divisie.

OPRICHTING VAN HET SQUADRON
Op 22 juni 1940 schreef Churchill een memo dat re-sulteerde in de oprichting van Britse luchtlandingseen-heden. In 1941 ontstond het Reconnaissance Corps, met vanaf december van dat jaar het 1st Airborne Re-connaissance Squadron in zijn gelederen. Op 25 sep-tember 1941 werden de nieuwe Airbornebadges uitge-reikt aan het squadron; Major Terence Otway was op dat moment commandant van de eenheid (Otway zou drie jaar later bekendheid verwerven met de aanval op Merville Battery in Normandië tijdens D-Day). Kort daarop, op 22 november 1941, nam Major Freddie Gough het commando over. In december 1941 con-verteerde de 31 (Independent) Infantry Brigade in de 1st Airlanding Brigade Group, die op zijn beurt onder-deel ging uitmaken van de 1st Airborne Division. In die periode werd ook afgewogen of het Amerikaanse ‘4×4 utility vehicle’, beter bekend als de jeep, geschikt was voor het squadron. De Britten noemde het lichte voertuig al snel de ‘Blitz Buggy’. Om de terreinwagen passend te maken voor vervoer per Horsa-glider wer-den enkele modificaties in het ontwerp doorgevoerd.

Embleem van het Reconnaissance Corps.

In augustus 1942 kwam Major General Browning op bezoek. Hij had zes maroonkleurige (‘bordeauxrode’) baretten onder zijn arm. Hij drukte er één op het hoofd van Gough en gaf hem mee dat vanaf nu andere hoofddeksels verboden waren. In december 1942 kwam het squadron van 1st Airlanding Brigade recht-streeks onder bevel te staan van de divisie.

VERTREK UIT ENGELAND
1st Airborne Reconnaissance Squadron vertrok na een periode van diverse oefeningen op 14 mei 1943 vanuit Liverpool via Gibraltar naar Oran in Algerije voor verdere training. Het squadron kwam daar op 26 mei aan. Op 22 juni kwam 1st Airborne Division onder bevel van 8th Army; het squadron verplaatste daarna deels per glider naar Tunesië. Tot grote teleur-stelling van eenieder nam de eenheid niet deel aan de invasie van Sicilië op 10 juli 1943. Men deed wel bergtraining in het Atlas-gebergte en volgde trainin-gen in parachutespringen.
Twee maanden later werd het squadron wel ingezet bij de operaties in Zuid-Italië; op 9 september werd ontscheept in Taranto en meldde de eenheid zich met zo’n 20 jeeps en 150 man bij 4th Parachute Brigade.
Ze kregen tot taak patrouilles uit te voeren en om vijandelijke bewegingen te melden.

Het dorpje Ruskington, Lincolnshire (Engeland), waar het squadron was gelegerd in Nissenhutten.
Het eerste gebouw rechts was ook in gebruik bij de eenheid (afbeelding van een ansichtkaart uit de jaren ‘30).

Bij één van de D Troop-patrouilles vonden twee man de dood door vijandelijk vuur. In november verhuisde het squadron terug naar Engeland.

Groepsfoto van de officieren van het squadron, genomen in Ruskington, vóór Market Garden. Voorste rij, vijfde van links: Major Gough. Voorste rij, vierde van links: Captain Allsop, plaatsvervanger van Gough. Mid-delste rij, vijfde van links: Lieutenant Bucknall. Middelste rij, zesde en zevende van links: Lt. Christie en Lt.
McNabb. Bovenste rij, vijfde van links: Lt. Pascal. Alle genoemde luitenants zouden de slag om Arnhem niet overleven.

ENGELAND
De eenheid werd gelegerd in Ruskington, Lin-colnshire. De organisatie van het squadron was nog steeds in ontwikkeling en de behoefte aan meer jeeps groeide. In februari 1944 veranderde de tot dan gli-derborne-eenheid in een glider- (de jeeps met hun chauffeurs) én para-eenheid. Het gros van de soldaten moest dus tot parachutist worden opgeleid op RAF Ringway, bij Manchester. De langverwachte jeeps kwamen er ook. In mei 1944 kreeg het merendeel van de 42 terreinwagens K-type Vickers-machine-geweren op aangepaste affuiten. Vlak voor D-Day werd het squadron op ‘72hrs notice to move’ gezet.
Diverse operaties werden gepland en weer afgeblazen.
Medio augustus vertrok het seaborne echelon met elf voertuigen en 25 man naar Normandië. Van operatie Market Garden was nog geen sprake.
Operatie Comet, gepland voor 10 september, werd uiteindelijk ingehaald door operatie Market, waarbij de gehele 1st Allied Airborne Army, dus ook de twee Amerikaanse Airborne-divisies, een rol zou gaan spe-len. Op 12 september om 17.00u deed Major Gene-ral Urquhart zijn bevelsuitgifte aan zijn brigadecom-mandanten. Plek van handeling was Moor Park, het hoofdkwartier van 1st (UK) Airborne Corps. Gough was hierbij aanwezig.

ORGANISATIE VAN HET SQUADRON
De eenheid bestond uit de volgende onderdelen, met tussen haakjes het aantal jeeps dat is ingezet tijdens Market Garden:

• Squadron Headquarters – TAC HQ (twee jeeps en waarschijnlijk enkele motoren); • HQ Troop; • A dministrative Section (drie jeeps). De squa-drondokter, Captain Swinscow, behoorde tot deze groep; • Support Troop, bestaande uit een mortier- en een Polsten gun section tegen luchtdoelen (vier jeeps); • A Troop met een HQ en drie sections (acht jeeps); • C Troop met een HQ en drie sections (acht jeeps); • D Troop met een HQ en drie sections (acht jeeps).
Een troop had naast persoonlijke bewapening een Bren gun, een 2inch-mortier en een PIAT met bijbe-horende munitie. Op de jeeps waren naast radio’s dus ook de genoemde K type Vickers-mitrailleurs gemon-teerd. Ieder sectie had twee jeeps. De sectiecomman-dant was een luitenant, troops hadden een kapitein aan het hoofd staan.

MARKET GARDEN
De opdracht aan 1st Airborne Reconnaissance Squa-dron is hierboven al weergegeven. Gough realiseerde zich snel dat dit een ongebruikelijke wijze van optre-den inhield. In plaats van het uitvoeren van verken-ningen, voor de bataljons uit, kreeg het squadron de taak om een aanval uit te voeren. Bovendien werd deze divisie-eenheid voor de eerste fase onder bevel gesteld van 1st Parachute Brigade. Dit zou nog conse-quenties krijgen. Hij ging in discussie met Brigadier Lathbury. Toen deze niet toegaf, vroeg Gough of hij wellicht Tetrarch Mk VII-tanks kon krijgen, zoals die in Normandië waren ingezet. Uiteindelijk overheerste het gevoel dat de operatie toch een ‘push-over’ zou worden, en was iedereen optimistisch.
Voor deze operatie werden toegevoegd aan het squa-dron: • E en sectie 9th (Airborne) Field Company Royal Engineers, met twee jeep-trailercombinaties; • Een artilleriewaarnemer (één jeep?); • Korporaal Tom Italiaander van No.2 (Dutch) Com-mando Troop – per glider. 22 Horsa-gliders (chalk numbers 354-375) waren bedoeld om 36 jeeps met 75 man te transporteren.
De glider pilots kwamen van C Squadron, The Glider
Pilot Regiment. Halifax-vliegtuigen van 298 en 644 Squadron trokken de gliders van RAF Tarrant Rush-ton naar LZ Z bij Wolfheze. De 134 parachutisten van het squadron vertrokken in acht Dakota’s vanaf vliegveld Barkston Heath, vijftien kilometer ten zuid-westen van Ruskington, naar DZ X. Daar zouden zij als laatste, en daarmee als meest noordelijke eenheid, worden gedropt.
Gough vierde op 16 september zijn 43e verjaar-dag. De gliders van Tarrant Rushton vertrokken om 10.20u. De Dakota’s om 11.50u.

ZONDAG 17 SEPTEMBER
Landing Zone Z was gemarkeerd door No.2 Platoon van de Pathfinders. De markering bevond zich zuid-westelijk van boerderij De Boschhoeve. Om 13.35u begonnen de gliderlandingen van het squadron. Vier Horsa’s van de eenheid crashten tussen de bomen aan de noordkant van de LZ. Dit is op de luchtfo-to’s van 18 september goed te zien. Een Horsa-glider van No.1 Section had een zware landing, waarbij Staff Sergeant Baxter om het leven kwam. De bedoeling was dat de jeeps vanaf LZ Z zouden verplaatsen in westelijke richting, naar de rendez-vous in de bospunt noordelijk van DZ X aan de Telefoonweg. Vanwege de crashes en andere problemen met het uitladen van de zweefvliegtuigen duurde het verzamelen langer dan gepland. In eerste instantie kwamen de jeeps met de genie ook niet aan.
Glider 358 (Recce Squadron HQ) werd bestuurd door Staff Sergeant Jim Wallwork. Glider 359 werd gevlo-gen door Staff Sergeant Oliver Boland. Beide glider pilots hadden deel uitgemaakt van de coup de main force op Pegasus Bridge in Normandië. Ook toen was RAF Tarrant Rushton het vertrekpunt. Beide gliders kwamen zonder problemen aan op LZ Z. Om 14.08u werden de parachutisten van het squadron gedropt op de met blauwe rook gemarkeerde DZ X. De drop ver-liep beter dan tijdens menig training in Engeland.
Vanwege de diverse crashes ontstond het gerucht dat de coup de main mislukt was. Het hielp ook niet mee dat de liaison officer (LO), Captain Poole, zich niet had gemeld bij Lathbury. Het was vooral A Troop van Captain Grubb die problemen had met uitladen; nog een geluk dat deze eenheid was aangewezen als divi-siereserve en dus geen taak had bij de initiële aanval.
Van de 36 jeeps waren 28 ingedeeld voor de coup de main. Slechts 25 waren uiteindelijk beschikbaar.

De locatie waar C Troop met de haastig ingerichte verdediging van SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und Ersatz-Abteilung 16 van Krafft in gevecht raakte. De coup de main werd hier al in een vroeg stadium in de kiem gesmoord (foto uit 1946 of 1947).

Om 15.40u gaf Gough het startsein voor vertrek.
C Troop was de spits, gevolgd door Tactical HQ, D Troop, Support Troop en de rest van HQ Troop. De bedoeling was dat C Troop voorop zou gaan met 9 Section gevolgd door 7 en 8 Section. Vanwege de late aankomst van de jeeps bij de RV werd Lieute-nant Bucknall, sectiecommandant van No.8 Secti-on, ongeduldig. Hij wachtte niet op zijn eigen radio-dragende jeep, maar vertrok met nog drie man in het tweede voertuig zonder radio. Terwijl hij op de Tele-foonweg reed, in de bocht bij de spoorwegovergang, arriveerde de radiodragende jeep met nog eens vijf man, waarover Lance Sergeant McGregor het commando voerde. De zes volgden Bucknall. No.8 Section haalde No.9 Section in. Dit hoorde bij de (overlappende) procedure. Ten noorden van de spoorweg reed No.8 Section nu als spits over de Johannahoeveweg.
Nadat Bucknall het tunneltje onder de spoorweg was gepasseerd reed hij om 15.50u de (nu verdwenen) heu-vel op. Op dit punt hadden de Duitsers van SS-Pan-zergrenadier-Ausbildings- und Ersatz-Bataillon 16 van Sturmbannführer (majoor) Krafft een haastige verde-diging ingericht. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd was hier dus geen sprake van een hinderlaag, maar van een ontmoetingsgevecht. Te midden van de Duitse verdediging werd de jeep beschoten, waar-bij alle inzittenden omkwamen. Secties 9 en 7 pro-beren het gevecht te beïnvloeden door te steunen en te omtrekken. Het gevecht duurde echter tot 18.30u, waarbij zeven man sneuvelden en meerdere gewond raakten. Vier Recce-mannen werden krijgsgevangen gemaakt.

Om 16.45u kreeg Major Gough bericht dat de di-visiecommandant hem zocht. Ook Urquhart had het gerucht bereikt dat de meeste voertuigen van het squadron niet waren aangekomen. Urquhart bezocht het HQ van 1st Airlanding Brigade, maar de com-mandant, Brigadier Hicks, was zelf niet aanwezig. Nu al speelden verbindingsproblemen op. Urquhart liet weten dat Gough hem moest proberen te bereiken bij de HQ van 1st Parachute Brigade. Deze volgde echter 2nd Battalion op weg naar de brug. De divisiecom-mandant ging alleen (!) met zijn verbindingsman in de jeep op pad. Met zijn Wireless Set No.22 tracht-te hij Gough te bereiken. Laatstgenoemde luisterde echter niet in op het commandonet van de divisie, maar was ingeplugd op dat van 1st Parachute Brigade.
Nadat Gough had begrepen dat Urquhart hem zocht, reed hij naar de divisiecommandopost op LZ Z. Daar ruilde hij zijn twee squadronjeeps om en vertrok hij meteen om de divisiecommandant in te halen, via de meest waarschijnlijke route. Gough kwam zo als enige, met twee jeeps en later een motorfiets, bij het aanvalsdoel van het squadron uit: de brug in Arnhem.
Urquhart bevond zich echter met Lathbury bij 3rd Parachute Battalion op de Tiger-route, ter hoogte van de Bilderberg, westelijk van Oosterbeek.
Inmiddels had Captain Allsop als plaatsvervangend commandant de leiding van het squadron overgeno-men. Hij meldde zich bij Hicks en kreeg te horen dat hij één troop bij 1st Airlanding Brigade moest ach-terlaten. Effectief had Allsop dus nog maar één troop over, omdat A Troop reeds onder direct bevel stond van de divisie. Aan het einde van de dag waren A, C en D Troop verzameld rondom Divisional HQ op LZ Z. Er was dus geen plan B voor het geval de coup de main zou mislukken. 1st Airborne Reconnaissan-ce Squadron stond weer onder bevel van de divisie.
Opdrachten kwamen van general staff officer (GSO 1 – Operations) Lt. Col. McKenzie.

MAANDAG 18 SEPTEMBER
Om 06.30u kreeg het squadron, minus C Troop, op-dracht om vanuit Heelsum in de richting van Arnhem te verkennen. Dat verliep goed tot Mariëndaal. In de buurt van het viaduct bij KEMA werd D Troop onder vuur genomen door minstens vier machinegeweren
(deze naderingsmars over de Utrechtseweg is gefilmd, waarbij ook de door het squadron gevoerde Polsten guns, luchtdoelgeschut, zichtbaar is (zie hiervoor You-Tube, zoekwoorden ‘home movie Monné family’).

Een aantal uur eerder was op deze zelfde locatie 1st Parachute Battalion in gevecht geweest, voordat het over de Lion-route uiteindelijk richting Arnhem op-trok, en even daarna had 3rd Battalion er direct con-tact met de vijand. Na het vuurgevecht bij Mariën-daal verzamelde het squadron zich in de Backerstraat, waar ze last ondervonden van infiltrerende SS’ers. Tac HQ werd ingericht nabij kasteel Sonnenberg, noord-westelijk van Hartenstein. D Troop werd uiteindelijk afgelost door 2nd Battalion, South Staffordshire Re-giment. De achtergelaten C Troop bewaakte intussen de oostelijke flank, ten noorden van de spoorweg, en bereikte de plek waar Peter Bucknall was gesneuveld.
A Troop bevond zich nu in Oosterbeek. Bij de brug in Arnhem leverden de twaalf man van het squadron hun bijdrage aan het gevecht met de eenheid van Hauptsturmführer Gräbner die vanuit het zuiden de brug aanviel. Opvallend is dat Gough Trooper White opdroeg op de motor een bericht naar Divisional HQ te brengen, wat nog lukte ook. Zij het dat de motor daarbij verloren ging.
De tweede Britse airlift bracht ook twee Horsa-gli-ders met drie voertuigen en twee motoren voor Recce Squadron. ‘s Avonds bevond het squadron zich in de buurt van Oranjestraat en kasteel Sonnenberg in Oosterbeek.

DINSDAG 19 SEPTEMBER
Terwijl in Arnhem de gevechten bij het St. Elisabeth Gasthuis en Museum Arnhem gaande waren, kreeg het squadron van vervangend divisiecommandant Hicks de opdracht in westelijke richting (Heelsum) te verkennen. Een eerste indicatie dat Duitse troepen vanuit het westen richting Oosterbeek verplaatsten, kwam van een RASC-eenheid die bezig was voorra-den van een dump bij Wolfheze naar Oosterbeek te brengen. In de bossen ten noorden van kasteel Door-werth kwam een sectie van D Troop in gevechtscon-tact. A Troop meende in de buurt van Heelsum zelfs een Char B-tank te hebben gezien. Ter hoogte van het kruispunt Wolfhezerweg-Utrechtseweg, waar het tactisch hoofdkwartier van het squadron was ingericht werden de twee Polsten guns in stelling gebracht.

Eén van de uitgeschakelde jeeps van C Troop (bron: IWM).

De zwaarste gevechtsactie vond plaats bij de reeds gesleten C Troop. Na de vorige dag in reserve te zijn geweest ging C Troop na een goed ontbijt op weg naar de Amsterdamseweg, ten noorden van Wolfheze.
Bij de kruising waar tegenwoordig een ANWB-we-genwachtstation is gevestigd kwam C Troop onder Duits mortiervuur te liggen. De eenheid trok daar-op terug op Wolfheze. Hierbij ging een jeep van C Troop verloren. Vervolgens werd verkend over LZ S nabij Buunderkamp. Daar naderden ze wederom de Amsterdamseweg bij Planken Wambuis. Tussen 12.00u en 15.30u namen ze Duitse troepen waar.
Om 15.30u werd een herbevoorrading gedropt. De terugtochtroute bleek afgesneden. Toen het Duitse luchtafweer begon te schieten op de vliegtuigen van de derde Britse air lift besloot de C Troop-comman-dant, Captain Hay, met alle zes jeeps op hoge snelheid uit te breken over de weg van Planken Wambuis richting Wolfheze. Van de vier jeeps die in de hinderlaag reden, was er slechts één die erdoor wist te komen.
De twee laatste jeeps vermeden de hinderlaag, maar één werd door de Duitsers alsnog uitgeschakeld. De
bemanning werd krijgsgevangen gemaakt. Uiteinde-lijk keerden twee jeeps en zeven overlevenden terug bij het squadron in het verzamelgebied bij de Koude Herberg-Oranjelaan. C Troop was vertrokken met 38 man. Slechts zeven man waren nu nog inzetbaar. De rest was gedood of krijgsgevangen gemaakt.

Diezelfde middag moest de eenheid twee jeeps leveren om de inmiddels van de schuilplaats op de Zwarte-weg teruggekeerde Urquhart te escorteren naar het hoofdkwartier van 4th Parachute Brigade die bij Jo-hannahoeve in de knel was gekomen. A Troop was in actie tussen station Oosterbeek en station Wolfheze.
D Troop deed verkenningen tussen de Lebretweg en de spoorweg Arnhem-Nijmegen. Voor deze opdracht was de troop tijdelijk versterkt met een 6ponder-anti-tankkanon. Aan het eind van de dag werden de troops teruggehaald naar het verzamelgebied dat intussen ten noorden van Hartenstein lag. De Polsten Section nam stellingen in bij het kruispunt waaraan Hotel Schoon-oord en Hotel Vreewijk lagen. In de duisternis reed hier een jeep tegen een Polsten gun, waarbij de loop gebogen raakte. Bij de brug in Arnhem had Gough inmiddels het commando over 2nd Parachute Battalion overgenomen omdat ook de plaatsvervangend commandant, Major Tatham Warter, gewond was ge-raakt. Lieutenant Colonel Frost trad op als plaatsver-vangend commandant van 1st Parachute Brigade, in afwezigheid van Lathbury.

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
De dag dat de brug bij Nijmegen in geallieerde han-den viel was er een van hevige strijd in Oosterbeek.
Tot dan had 1st Airborne Reconnaissance Squadron zich nog verdienstelijk kunnen maken met jeepver-kenningen, maar vanaf woensdag restte alleen nog een verdedigende taak. A Troop kreeg waarnemingsop-drachten rondom de Stationsweg, D Troop rondom de Dennenkampbossage. Daar kregen de troops te maken met zware artillerie- en mortierbeschietingen.
A en D Troop kregen ’s avonds opdracht langs de Paul Krugerstraat een aantal huizen ter verdediging in te richten. Squadron Tac HQ bevond zich bij de Oran-jeweg. De Support Troop, onder commando van Lui-tenant John Christie, kreeg opdracht de twee Polsten guns bij Schoonoord en Vreewijk in te zetten tegen Duits gemechaniseerd geschut. Zonder eerst een ver-kenning te doen reed Christie naar de stelling. Daar kwamen de twee jeeps onder kleinkalibervuur te lig-gen en iedereen zocht dekking. Toen de luitenant zelf probeerde de jeep in een gedekte opstelling te krijgen, werd hij in zijn borst getroffen door een granaat. Hij wist nog naar zijn mannen te lopen, maar viel daar dood neer. Dit gebeurde recht tegenover Klein Har-tenstein, bij Villa Eureka. Diezelfde dag gingen nog twee jeeps van het squadron verloren.
Bij de Arnhemse verkeersbrug trad Gough inmiddels op als deputy force commander, nadat Frost gewond was geraakt door de inslag van een mortiergranaat.
Belangrijke beslissingen namen de heren in overleg.
Het einde bij de brug naderde echter snel. Er werd een staakt het vuren geregeld om de gewonden over te dragen aan de Duitsers.

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
De dag begon weer vroeg met Duitse beschietingen.
De Westerbouwing ging deze donderdag verloren en de Duitsers namen de brug bij Arnhem in, nadat de troepen van Frost zich hadden overgegeven. XXX Corps trok vanuit Nijmegen de Betuwe in. Op het
einde van de dag landden er 1.000 Polen op DZ K bij Driel. A en D Troop waren nog steeds in hun stel-lingen aan de Paul Krugerstraat. A Troop had zijn tactisch hoofdkwartier in de bakkerij van Crum, op de kruising met de Mariaweg. Daar begon in de mid-dag een Duits gemechaniseerd geschut huizen op te blazen. Trooper Frank Mann wist vanuit de bakkerij met een PIAT dit Sturmgeschütz te immobiliseren.
Hiervoor werd hij later onderscheiden met het Ame-rikaanse Distinguished Service Cross. Na deze actie wisten de Duitsers de bakkerij (Paul Krugerstraat 23) in te nemen. Omdat hiermee de stellingen van de Britten in direct gevaar kwamen, leidde de comman-dant van A Troop, Captain Grubb, een tegenaanval om de Duitsers te verdrijven. Niet veel later voerden de Duitsers een goed gecoördineerde aanval uit op de stellingen van D Troop aan de Steijnweg, in de buurt van huisnummer 45. No.10 Section kreeg het zwaar te verduren. Er vielen gewonden. De sectiecomman-dant, Lieutenant Marshall verloor zijn rechterhand.
Nadat deze sectie was uitgeschakeld, viel de beurt aan No.11 Section van Lieutenant Hodge. Uiteindelijk bleven nog maar zo’n twintig man over in D Troop, voornamelijk van No.12 Section.

Uitgeschakelde jeep van Support Troop. De foto is genomen tegenover Klein Hartenstein. Villa Eureka op de achtergrond staat er nog steeds. (bron: BArch-MA Freiburg).

VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Op deze dag kwam de artillerie van 2nd Army ter beschikking. Er was radiocontact met het 64th Me-dium Regiment RA in Nijmegen. Deze eenheid kon met zware artillerie Duitse troepenconcentraties rond de perimeter beschieten. De Duitsers bestookten op hun beurt de Britten met hun ‘morning hate’. Eén van deze mortierbeschietingen schakelde de twee 81mm-mortieren van Support Troop uit. Waarschijn-lijk waren die opgesteld in de buurt van het hoofd-kwartier van 1st Battalion, The Border Regiment.
Hierbij kwam Corporal Mason om en raakten twee anderen gewond. Het resterende deel van de Polsten Section bevond zich ook bij Squadron HQ. Er von-den infiltraties door Duitsers plaats en voedsel en wa-ter werden een probleem. Ook het in werking houden van de batterijen werd een uitdaging. Bij Squadron HQ, in een bossage net westelijk van het huidige Airborne-monument tegenover Hartenstein, bevond zich een batterij-oplaadapparaat. Het werkte, maar ondervond veel problemen.
De Nederlandse commando Tom Italiaander, verbon-den aan het squadron, had veel geluk. Bij een mortier-beschieting sprong hij in een schuttersputje, waarin een moment later een mortiergranaat landde die niet explodeerde. Ook de squadron dokter Swinscow had een dergelijke ‘narrow escape’.

ZATERDAG 23 T/M 26 SEPTEMBER
Op zaterdagochtend kreeg D Troop het in de om-geving van Oranjeweg-Bothaweg-Steijnweg zwaar te verduren. Na de gebruikelijke ochtendbeschie-ting vielen de Duitsers aan, hierbij ondersteund door pantservoertuigen. De enige 6-ponder in die omgeving werd uitgeschakeld, waarbij de bediening sneuvelde. Bij de kruising van de Steijnweg en Paul Krugerstraat, waar zich ook het hoofdkwartier van D Troop bevond, werd hard gevochten. Sergeant Pyper werd hiervoor met een Military Medal beloond. ‘s Middags werd A Troop uit de huizen ten zuiden van de Paul Krugerstraat verdreven en namen zij nieuwe posities in aan de De la Reyweg. Bij deze gevechten raakte troop commander Captain Grubb gewond aan zijn voet. Nadat hij werd afgevoerd naar de verband-post nam Lieutenant Galbraith (No.2 Section) het commando over. Overigens bevonden de jeeps zich nog steeds bij de troops, veelal geparkeerd achter de huizen. Maar vanwege de intensieve mortierbeschietingen gingen ook deze één voor één verloren.
De mannen vochten niet alleen in de huizen maar groeven ook schuttersputten in de tuinen. D Troop startte de operatie met 48 man. Hiervan konden nu nog maar twaalf actief strijd leveren.
Op zondagochtend werd D Troop nog eens zwaar ge-troffen. Na een extra zware mortierbeschieting wer-den troop commander Captain Park, No.12 Section commander Lieutenant Pascal en Trooper Walker ge-dood, terwijl ze in hun loopgraaf stonden. Kort daar-op overliepen de Duitsers de positie van D Troop, waarmee deze troop ophield te bestaan.
Het was ook op deze zondag dat Colonel Graeme Warrack als divisie-arts vroeg om een staakt-het-vu-ren om de gewonden af te kunnen voeren naar het St. Elisabeth Gasthuis. Op maandagavond 25 september

In de laatste dagen van de slag lag het operatiege-bied van het squadron in de wijk ten noorden van Hartenstein: tussen de Oranjeweg, Paul Kruger-straat en Mariaweg

kreeg het Squadron om 19.30u opdracht hun posities te verlaten en te evacueren over de Nederrijn. De start was om 20.50u. De troopers vertrokken in paren. De route was gemarkeerd met witte linten. De route liep via de Hoofdlaan over de Benedendorpsweg en door wat nu bungalowwijk Dennenoord is naar de uiter-waarden bij de Nederrijn. Canadese genisten brach-ten de meesten over rivier.
Na een kort verblijf in Nijmegen werd het squadron via Brussel teruggevlogen naar Engeland, waar het op 29 september 1944 aankwam op vliegveld RAF Saltby. De mannen werden teruggebracht naar Rus-kington. Op 17 september was het squadron met tien vrachtwagens naar het vliegveld gebracht. Nu waren er slechts twee vrachtwagens nodig om hen naar hun legering te brengen. Er volgde een emotioneel ont-vangst door de inwoners van Ruskington in squadron pub The Shoulder of Mutton. De troopers kregen twee weken verlof. Na terugkeer werd het squadron gereorganiseerd met Captain, en wat later Major Allsop als commandant.
Van de 25 officieren vonden zeven de dood. Van de om en nabij 184 manschappen overleefden er 23 de slag niet. De anderen, waarvan de meesten gewond, werden merendeels krijgsgevangen gemaakt; slechts enkele tientallen keerden terug over de Nederrijn.
De gewonde krijgsgevangenen werden in eerste in-stantie ondergebracht in de Willem III-kazerne in Apeldoorn. Slechts een enkeling wist te ontsnappen en dook onder. In Brummen had Gough een close call toen Majors Hibbert en Mumsford ontsnap-ten door uit een vrachtwagen te springen: een SS’er schoot uit frustratie in de vrachtwagen en doodde en verwondde een aantal van de krijgsgevangenen. De gewonde Lieutenant McNabb, de inlichtingenofficier van het squadron, overleed later aan de gevolgen van deze misdaad.
– Erik Jellema

BELANGRIJKSTE BRON

Robert (Bob) Hiltons Freddie Gough’s Specials at Arnhem.

De voornaamste bron voor dit artikel en de battlefield tour is het boek Freddie Gough’s Specials at Arnhem, Robert (Bob) Hilton (2017), een prachtig geïllus-treerde uitgave van R.N. Sigmond Publishing. Bob (58) vocht als parachutist in de Falkland-oorlog van 1982. In 2000 werd hij custodian van de 1st Airborne Reconnaissance Squadron history, van 2014 tot 2017 was hij assistent-curator van het Airborne Assault Museum in Duxford (Engeland). Bob woont in Ne-derland en leidt vaak battlefield tours.

OVERIGE BRONNEN
• Remember Arnhem, John Fairley (1978). • Roll of Honour, Battle of Arnhem September 1944 (revisie 5, 2011).

Volgend jaar organiseert de VVAM de battlefield tour ‘1st Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de slag om Arnhem’. Luuk Buist en Erik Jellema zullen de gid-sen zijn. Aanmelden voor deze battlefield tour kan te zijner tijd op de website van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

DE COMMANDOVOERING VAN 3RD PARACHUTE BATTALION OP DE FALKLANDS EN IN ARNHEM

“THEY DON’T NEED BRIEFING, JUST TELL THEM THAT’S THE BLOODY WAY”

Op 21 september leidden Erik Jellema en ik een gezelschap van Falkland-veteranen rond langs de opmarsroute van hun voorgangers tijdens de slag om Arnhem. Een speciale tour, niet alleen omdat het gezelschap bestond uit mannen van A Company, 3rd Parachute Bat-talion, maar ook omdat Erik en ik in 2002 de voormalige Falkland-slagvelden bezochten.
Daar ervoeren we met welke uitdagingen dit bataljon in juni 1982 was geconfronteerd toen zij de opdracht kregen om Mount Longdon te heroveren op de Argentijnen. Het con-trast met de commandovoering in Arnhem had niet groter kunnen zijn.

MOUNT LONGDON (1982)
De strijd om de herovering van de Falkland-eilanden op de Argentijnse bezetting was ruim een maand on-derweg toen de Britten zich in de tweede week van

Veteranen van A Company bij het Airborne-monument in Heelsum.

juni 1982 opmaakten voor de aanval op de strategische havenstad Stanley op East Falkland. Voor een goede uitgangspositie tijdens deze laatste fase van het conflict was het noodzakelijk eerst een reeks, door de Argentijnen ingenomen heuvels ten westen van de stad te zuiveren. Omdat met een eerdere Argentijnse Exocet-aanval op het vrachtschip Atlantic Conveyor de Britse helikoptercapaciteit verloren was gegaan, waren de bataljons van 3 Commando Brigade gedwongen de 65 kilometer van hun landingsplaats in San Carlos Bay naar deze hoogten te voet af te leggen. Een enorme op-gave vanwege het ontbreken van een goed wegennet en de invallende winter in de South Atlantic.

De slag om Stanley

De Engelse commandant van 3 Commando voorzag een aanval in drie fasen. In fase 1 zouden drie bataljons, 3rd Parachute Battalion en 45 & 42 Commando Royal Marines tegelijkertijd Mount Longdon, Two Sisters en Mount Harriet aanvallen. In fase 2 zou de 5th Infantry Brigade met 2 Para en het 2nd Battalion Scots Guards ‘s nachts Wireless Ridge en Tumbledown Mountain innemen. De 7th Gurkha Rifles zouden bij vroegtijdig succes van de Schotten doorstoten naar Mount Wil-liam. Fase 3 zou later in detail worden uitgevoerd; re-kening werd gehouden met straatgevechten in Stanley.
De Argentijnse verdediging op Mount Longdon werd gevormd door B-compagnie van Regimiento de Infan-tería Mecanizado 7. De aandacht van de drie infan-teriepelotons was met prioriteit naar het noorden en westen gericht. Nadat 3 Para na drie dagen van ver-plaatsingen te voet was aangekomen in de buurt van Estancia House, liet de commandant, Lieutenant Co-lonel Hew Pike, verkenningspatrouilles uitvoeren in de richting van zijn aanvalsdoel: Mount Longdon.

De opmars over East Falkland.

EEN KANSLOOS PLAN
Tijdens ons bezoek aan de eilanden in 2002 werden wij rondgeleid door een gids die in 1982 als Lance Corporal had deelgenomen aan verkenningspatrouil-les op de berg. Hij vertelde dat zijn patrouille erin was geslaagd via de zuidzijde tot vlak onder de top te ko-men. Daarbij hadden ze vastgesteld dat de Argentijn-se posten lagen te slapen. Ondanks de hoopgevende verkenningsresultaten besloot de bataljonscomman-dant bij het opstellen van zijn aanvalsplan niet via de zuidkant te gaan. In zijn ogen was een nadering van-uit deze richting niet mogelijk vanwege de mogelijke aanwezigheid van mijnenvelden. Pike koos uiteindelijk voor een frontale aanval vanuit het westen. Opvallen-de terreinkenmerken had hij codenamen gegeven. Een beheersende heuvel ten noorden van Mount Longdon kreeg de codenaam Wing Forward. De meest westelijke top noemde hij Fly Half en de meeste oostelijke Full Back. In het plan van de bataljonscommandant kreeg A Company de opdracht Wing Forward te veroveren.

Van daaruit zouden zij B Company steunen, in eerste instantie bij het innemen van aanvalsdoel Fly Half, en vervolgens Full Back. C Company werd als bataljons-reserve achter de hand gehouden. D Company had de opdracht de startlijn te verkennen en de route erheen van gidsen te voorzien.
Op 11 juni startte 3 Para na het invallen van de duister-nis met de naderingsmars tot de startlijn tien kilometer verderop. Het uur U was 20.00u. Pike had besloten tot een stille nachtaanval en zag af van inleidende be-schietingen door de artillerie. Terwijl B Company in verspreide formatie voorzichtig voorwaarts ging over de startlijn, stapte één van de soldaten op een mijn.
Vanaf dat moment was het verrassingselement weg en waren de Argentijnen gealarmeerd. Ze openden het vuur met alles wat ze hadden. Terwijl B Company in gevecht was, naderde A Company de opstellingen op Wing Forward. Ter plekke bleek dit een verre van ide-ale opstelling te zijn. Wing Forward lag veel lager dan de toppen van Longdon. Daarnaast bleek het zwaarte-punt van de Argentijnse opstellingen gericht te zijn te-gen een nadering vanuit het noorden. Vanuit de hoger gelegen opstellingen op Mount Longdon keken de Ar-gentijnen op A Company neer en kon men vanuit hun verdedigende opstellingen effectief vuur uitbrengen.
Pike zou de compagniescommandant van A Company, Major Collet, vervolgens hebben opgedragen Mount Longdon vanuit Wing Forward aan te vallen, om de inmiddels zware verliezen leidende B Company te steu-nen. Major Collet beschouwde deze opdracht echter als onrealistisch. In zijn ogen zou zo’n aanval tot zwa-re verliezen onder zijn compagnie hebben geleid. Hij deed alsof hij geen radioverbinding meer had met zijn bataljonscommandant en keerde terug naar de startlijn om zijn compagnie van daaruit achter B Company aan te laten oprukken naar het hoger gelegen Fly Half.
Van daaruit zou hij B Company voorwaarts kunnen doorschrijden om zo de aanval van deze eenheid over te kunnen nemen naar Full Back. De officiële versie in de verslagen die in diverse boeken hierover is opge-nomen vermeldt dat Pike Collet opdracht gaf terug te trekken en zich achter B Company op te stellen. Uit de gesprekken met de veteranen tijdens de battlefield tour in Arnhem bleek echter dat Collet deze opdracht heeft geweigerd en zelf tot de terugtrekking had besloten.

ZWARE VERLIEZEN
Inmiddels waren de pelotons van B Company tussen de rotsformaties op de westelijke zijde van de heuvel aangekomen. Zij waren door de rotsspleten gekanali-seerd en konden nauwelijks manoeuvreren. Hierdoor waren ze kwetsbaar voor Argentijns vuur en voor de vij-andelijke handgranaten. Deze worden vanaf de hoger gelegen opstellingen in de rotsspleten gegooid waardoor de Britten deze plek later hebben omgedoopt tot Grenade Alley. In een urenlang gevecht van man tegen man kwam B Company maar moeilijk verder. Uiteindelijk slaagde Lieutenant Bickerdike van 4 Platoon erin om op de linkerflank, via de rotsspleten, door te stoten.


Nadat zij enkele mitrailleurposten hadden uitgescha-keld, raakte hij gewond door een kogel in zijn zij. Hij riep Platoon Sergeant Ian McKay bij zich en droeg het peloton aan hem over. Corporal Bailey, één van de sec-tiecommandanten in 4 Platoon, beschrijft wat er toen gebeurde: “Ian and I had a chat and decided the aim was to get across to the next cover. There were some Argentinian positions but we didn’t know the exact location. He shouted out to the other corporals to give covering fire. Three machine guns altogether sergeant McKay, myself and three privates set off. As we were across the open ground two of the privates were killed. We grenaded the first position and went past it without stopping, just firing into it. And that is when I got shot. I got it in the hip and went down.
McKay was still going on the next position, but there was no one else with him. The last I saw of him was he was just going on. I was lying on my back and listened. The lads were calling out to McKay, there was no reply. I got shot again soon after, by bullets in the neck and hand.” McKay slaagde erin om ook deze mitrailleurspost uit te schakelen, maar sneuvelde daarbij. Zijn kameraden troffen het lichaam van McKay aan op de uitgeschakel-de Argentijnse opstelling. Voor deze actie werd McKay postuum onderscheiden met het Victoria Cross.

ONGEHOORZAAMHEID
Met zware verliezen slaagde B Company er uiteinde-lijk in de eerste hogergelegen top ter hoogte van Fly Half te bereiken. De compagnie had dan al tien dode-lijke slachtoffers te betreuren. Met de gewonden erbij verloor de eenheid de helft van zijn sterkte. Omdat de compagnie niet sterk genoeg was de aanval verder voort te zetten naar Full Back, werd besloten A Company het gevecht van B over te laten nemen. In tegenstelling tot het eerste deel van de aanval kon de vervolgaanval nu wel met artillerie worden ondersteund. Een vuurba-sis bestaande uit diverse MAG-mitrailleurs vanuit het hoger gelegen deel van Mount Longdon bracht nog meer vuurkracht. Met relatief lichte verliezen bereikte A Company de oostelijke kant van Mount Longdon.

Voortzetting van de aanval door A Company

Voortzetting van de aanval door A Company

Veel Argentijnse soldaten gaven zich over of vluchtten in oostelijke richting naar Wireless Ridge. Na een gevecht van tien uur was Mount Longdon in Britse handen. Daarmee was de slag echter nog niet voorbij.
In de volgende twee dagen werden de Britten voortdurend door de Argentijnse artillerie beschoten. Nog eens vier Britse para’s sneuvelen door die beschietingen.
Daardoor liep het dodental verder op naar eenentwintig gesneuvelden en 53 gewonden. Ook de Argentijnen leden zware verliezen. Er werden 50 doden en 120 gewonden geteld. Zo’n 50 man werden krijgsgevangen gemaakt.
De veteranen van A Company vertrouwen ons in Arn-hem toe dat ze zich realiseren dat ze hun leven te dan-ken hebben aan compagniescommandant David Col-let. Als Collet de opdracht van Pike om vanuit Wing Forward de noordelijke zijde van Mount Longdon aan te vallen zou hebben uitgevoerd, dan zouden zij nog meer verliezen hebben geleden. Collet was in hun ogen als ervaren SAS-officier niet alleen tactisch sterk, maar vooral ook mentaal. Als soldaten wisten zij donders-goed dat het niet opvolgen van een opdracht van de bataljonscommandant mogelijk serieuze persoonlijke gevolgen voor hem kon hebben. Dat het daar uitein-delijk niet van gekomen is, kwam waarschijnlijk omdat de inzet van A Company in de tweede fase vanaf Fly Half naar Full Back beslissend is geweest.

DE OPMARS NAAR ARNHEM (1944)
De rol en invloed van de commandanten van 3rd Para-chute Battalion op een beslissend moment in de strijd, zowel in 1982 als tijdens Market Garden, blijkt bij een grondige vergelijking van doorslaggevend belang.
Daarbij moet gezegd dat de details van het verloop van de gevechten op 17 en 18 september 1944 voor de meeste Falkand-veteranen onbekend waren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de invloed van Brigadier Lathbury als commandant van 1st Parachute Brigade op de operaties van 3rd Parachute Battalion voor hen een eyeopener was.

Op de kruising bij de Koude Herberg schetsten we het verloop van de acties van B Company. Die raakte aan de westkant van Oosterbeek in gevecht met een Duitse half-track, die waarschijnlijk afkomstig was van de mobiele reserve van Kampfgruppe Krafft. In zijn recent verschenen boek Arnhem, the complete story of Operation Market Garden beschrijft William Bucking-ham de rol van Lathbury: “It’s unclear when he arrived at 3rd Parachute Battalion’s column but in the aftermath of the clash with Battalion’s Krafft mobile reserve briga-dier Lathbury’s micromanaging tendencies rapidly came to the fore. He appears to have begun virtually running the 3rd Battalion over Fitch’s head. It’s therefore likely he badgered if not simply ordered Fitch to despatch C Com-pany to the north.” Als Lieutenant Leonard Wright met zijn 9 Platoon wordt aangewezen om als spitspeloton van C Company op te treden bemoeit Lathbury zich ook met het optreden van deze compagnie. Leonard Wright: “Before I could start to brief my men about the new mission, I heard the high-pitched voice of the brigade commander… He asked what I was doing, and I replied ‘Briefing my O-group sir’. He snorted very sharply, ‘They don’t need briefing, just tell them that’s the bloody way. Get moving.’ So I did.”

EEN BESLUIT MET GEVOLGEN
Later op de avond, rond 19.30u, gaf Lathbury Fitch de opdracht halt te houden. Juist op het moment dat de nacht invalt en de Duitsers zich terugtrekken, zou je verwachten dat een parachutisteneenheid gebruik maakt van het donker en doorstoot naar de brug. Het blijkt een catastrofale maar ook onverklaarbare fout te zijn met grote gevolgen. De Britten lieten zeven kostba-re uren duisternis voorbij gaan waarin ze gebruik had-den kunnen maken van de situatie. Een dag later kwam het bataljon vast te zitten in het westen van Arnhem, op zo’n 2.500 meter van de brug. De Duitsers hadden de verdediging inmiddels op orde en hadden zich ver-

A Company neemt het gevecht over vanaf hier.

sterkt met andere eenheden. In de straatgevechten die volgden leed 3rd Parachute Battalion zoveel verliezen dat het vroeg in de morgen van dinsdag 19 september feite-lijk ophield met bestaan. “Fitch’s view is unknown because he was killed two days later, but his second in command, major Alan Bush, regarded the halt as ‘the start of the great cock up’ and was convinced that Fitch would have conti-nued moving had he been left to his own devices, probably in the wake of his C Company: ‘I felt very sorry for Colonel Fitch. If we had not had those two with us (Urquhart and Lathbury) Fitch would have probably followed C Company around that route to the north, but he could hardly move without the approval of both the divisional and brigade commanders – a hopeless situation.’ Brigade Major Tony Hibbert was more forthright in his criticism of Lathbury’s decision. Hibbert was at the Arnhem road bridge by about 20.45 and unsuccessfully urged Lathbury to despatch the 3rd Parachute Battalion down the riverside LION route during their radio exchange of 22.00. Hibbert quite rightly pointed out fifty-seven years after the event that there should have been no question of halting after such a short period on the ground and in his view, Lathbury’s refusal to move was the moment we lost the battle.”
In de gesprekken met de Falkland-veteranen werd weer eens haarfijn duidelijk dat besluiten van commandan-ten ingrijpende gevolgen kunnen hebben op het ver-loop van gevechtsacties. A Company op de Falklands had hetzelfde tragische lot kunnen ondergaan als hun voorgangers 38 jaar eerder in Arnhem. De battlefield tour op 21 september heeft hen nog meer doen inzien dat zij het geluk hadden te worden geleid door een vakkundige commandant die op het juiste moment de juiste beslissingen nam.
– Otto van Wiggen

In februari 2020 reizen de Falkland-veteranen van A Company opnieuw af naar de eilandengroep bij Argen-tinië. Dit keer om hun gevallen kameraden te eren en een plaquette te onthullen op Mount Longdon met daarop de namen van vier gesneuvelde kameraden.

Na de battlefield tour bij Schoonoord in Oosterbeek. Links: Erik Jellema. Rechts: Otto van Wiggen.

DE ROYAL ENFIELD 125 VAN HET AIRBORNE MUSEUM

BITS AND PIECES GEKOOIDE VLO

De Britse parachutisten waren tijdens de oorlog uitgerust met diverse motorfietsen.
Al jaren is in de collectie van het Airborne Museum een Britse motor aanwezig van het type Royal Enfield 125 cc LWT. Bij de laat-ste herinrichting zo’n tien jaar geleden was geen ruimte meer voor dit voertuig. Met de vernieuwing van het museum in de winter van 2019-2020 komt hierin verandering.

Het Duitse DKW (van Dampf-Kraft-Wagen) produ-ceerde in de jaren ‘20 en ‘30 naast auto’s en bromfiet-sen motoren die succesvol waren in wedstrijden en die internationaal veel aftrek vonden. In Nederland werden DKW-motoren geïmporteerd door handels-maatschappij Stokvis uit Rotterdam. Omdat het be-drijf in joodse handen was, raakte het vlak voor de oorlog de import vanuit Duitsland kwijt. Als alterna-tief liet het bedrijf in Engeland bij Royal Enfield een kopie maken van de populaire DKW RT 100 (98cc).
Dit bleek geen succes, met name omdat de Britten de technische adviezen van Stokvis negeerden.
Met het uitbreken van de oorlog kwam er dan ook een einde aan de productie, maar al ras ontstond er onder nieuw gevormde eenheden, waaronder de parachutisten, de behoefte aan een kleine, lichte motor voor snelle verplaatsingen. Royal Enfield hervatte de productie in aangepaste vorm en kwam met de Royal Enfield 125cc LWT. De machine werd bekend onder de naam ‘Flying Flea’: licht, maar sterk. En bovendien reed de motor op alle gangbare brandstoffen.

Para met een Royal Enfield (foto: Imperial War Museum, Londen).

DE VLO IN ARNHEM
In Engeland werd deze lichte motorfiets op den duur bij praktisch elk legeronderdeel en ook bij de lucht-macht gebruikt. Door het geringe gewicht was de ma-chine behoorlijk terreinwaardig en zeer geschikt voor gebruik door luchtlandingstroepen.
Hoeveel Royal Enfields in september 1944 bij Arn-hem zijn ingezet is niet bekend. Gemiddeld had een luchtlandingsbataljon in 1944 de beschikking over 43 lichte motorfietsen; een parachutistenbataljon had er vermoedelijk wat minder. Aangenomen wordt dat er enkele honderden dienst hebben gedaan tijdens de slag. De meeste werden gebruikt door ‘despatch ri-ders’ die berichten tussen eenheden overbrachten.
In de Arnhemse verslagen worden de Enfields slechts enkele keren genoemd. Wel zijn er enkele foto’s waar-op dit type motorfiets staat afgebeeld, zoals die van Duitse krijgsgevangenen die op 17 september worden afgevoerd langs de Parallelweg in Wolfheze. Links is, achter de loop van een 17-ponder-kanon, nog net een klein deel van een Enfield zichtbaar. Een Duitse foto van 19 september toont Britse krijgsgevangenen op de Utrechtseweg bij het Gemeentemuseum in Arnhem. Zij worden begeleid door een Duitser die een Flying Flea voortduwt met de hand.

Royal Enfield ‘Flying Flea’-motorfietsen werden gedropt. Bij het opruimen van de landingsterreinen bij Wolf-heze, na de bevrijding in 1945, werden deze frames samen met allerlei onderdelen van gliders, containers en ander achtergelaten materiaal opgeslagen langs de Wolfhezerweg. Achter de frames is het lage dijkje van de spoorlijn naar het vliegveld Deelen zichtbaar. De fotograaf had kennelijk weinig verstand van dit soort materiaal. Hij noteerde bij deze foto: “Achtergelaten stoelen van zweefvliegtuigen” (foto: via Robert Voskuil).

AFPLAKTAPE
Veel oudere bewoners van Oosterbeek en omgeving herinnerden zich dat er ‘Flying Flea’-motorfietsen wa-ren achtergelaten bij de landingszones. Ze waren niet beschadigd, maar functioneerden desondanks niet.
De oorzaak daarvan was vaak een simpele: vóór de vlucht naar Nederland werd het ontluchtingsgaatje in de benzinedop afgeplakt om te voorkomen dat tijdens de vlucht benzine zou wegvloeien, wat tot brand kon leiden. Als de motorfietsen na de landing haastig wa-ren uitgeladen, reden de berijders vaak weg zonder de afplaktape van de benzinedop te verwijderen. Daar-door kreeg de carburateur al snel geen benzine meer.
Dichter bij Arnhem werden Enfields gevonden die moeilijkheden hadden met de ontsteking. Een veel voorkomend euvel, dat wel lastig was, maar gemakkelijk kon worden verholpen.

Royal Enfield met dropkooi in de Glider Collection in Wofheze (foto: Leo van Midden). De ijzeren kooi waarin de motorfietsen konden worden gedropt, bestond uit een stelsel van buizen en werd ook door de Royal Enfieldfabriek gemaakt. Dit zogenaamde ‘crash proof’-frame bleek in de praktijk echter niet altijd crash proof.

Ondanks het feit dat deze lichte motorfietsen vóór, tijdens en na de oorlog verkocht en bijna onveranderd gebruikt zijn, is het toch opmerkelijk dat er nog zo weinig zijn. In het Imperial War Museum in Duxford (Engeland) is een complete Royal Enfield in een bui-zenframe met parachute tentoongesteld.

RESTAURATIE
De motor die het Airborne Museum bezit is ooit ge-deeltelijk gerestaureerd, maar er ontbreekt nog het nodige aan dit exemplaar. Met financiële steun van de VVAM wordt de Flying Flea nu weer in de oor-spronkelijke staat gebracht. Missende en niet juiste onderdelen zullen worden aangeschaft, verkeerd ge-monteerde delen worden opnieuw geplaatst of ver-vangen. Zowel de motor als de dropkooi worden op-nieuw geschilderd. Voor de kleur van de motor zijn twee mogelijkheden: bruin, de door de Britten toege-paste kleur uit het begin van de oorlog, of groen, de latere kleur die voor alle geallieerde voertuigen werd gebruikt. Uit bodemvondsten is gebleken dat beide kleuren tijden de slag zijn gebruikt. De nummering wordt weer aangepast naar 1944.

De Flying Flea die in 2007 werd opgegraven.

De bewaard gebleven voorschriften uit de jaren ‘40, gave uitvoeringen en bodemvondsten dienen als basis voor het restauratieplan. In 2007 werd in de omge-ving van de Johannahoeve bij Oosterbeek een Flying Flea opgegraven die in zeer slechte staat bleek te ver-keren en bovendien incompleet was: het motorblok was vergaan, de wielen en carburateur waren niet meer aanwezig. Wel is het frame bruikbaar als voor-beeld van een Flying Flea die is gebruikt tijdens de slag om Arnhem.
Tijdens de bouwwerkzaamheden in de Betuwse wijk De Schuytgraaf, op de voormalige Poolse dropzone bij Driel, zijn zo’n twintig jaar geleden delen van drop-kooien opgegraven. Uit de veelheid van losse buisdelen is later een complete dropkooi samengesteld.
De gerestaureerde Royal Enfield en ‘Poolse’ kooi zullen vanaf 2020 onderdeel gaan vormen van de per-manente tentoonstelling in het herboren Airborne Museum.
– Wybo Boersma

Samenstelling van de ‘Poolse’ dropkooi.

Bronnen: • M. Veldhuizen, Ministory 20; De motorfiets “Flying Flea” bij de Slag om Arnhem (bijlage bij VVAM-Nieuwsbrief 31). • Het motorrijwiel 12/1944. • De Flying Flea ofwel Vliegende Luis door M. Veldhuizen in: Terugblik, maandblad van de Documentatiegroep ’40-‘45. • Brits voorschrift 18426 (1 (433) pag. 603, Gegevens motorvoertuigen.

DE VERBORGEN MARKET GARDEN-SCHATTEN VAN ERFGOEDCENTRUM ROZET

ACHTERGROND STUKKEN DIE NIEMAND MEER KENT, BOEKEN WAARAAN NIEMAND MEER DENKT

Wie het souterrain van Rozet in Arnhem betreedt, daalt af in het Gelderse verleden. Een kleine wereld van indirect licht, gedempte geluiden en objecten die niet zouden misstaan in het Rijksmuseum. Een belangrijk deel van de collectie bestaat uit documentatie gere-lateerd aan de slag om Arnhem en aan de strijd in de maanden erna. Zomaar een donder-dagnamiddag tussen de boeken en archiefstukken van Erfgoedcentrum Rozet.

“Eens kijken wat we hier hebben. Ah, een Boereetje!” Hans Timmerman, collectiespecialist van Erfgoed-goedcentrum Rozet, slaat een grote platte archiefdoos open uit de variacollectie. Doos 14 t11 blijkt een reeks programmaboekjes te bevatten van Airborne-herdenkingen, krantenknipsels, een wervende tekst voor Airborne Battle Guide Henry McAnelly [de il-lustere para van 1st Parachute Battalion die, naar ei-gen zeggen, als eerste op de brug stond tijdens de slag, dertien schotwonden opliep en die overleed in 2002], een Yorkshire Pud, de nieuwsbrief van 7th Battalion The Duke of Wellington’s Regiment en een uitgetypte toevoeging aan de Kroniek van Ede door krijgshisto-ricus Theodoor Boeree. “Dat is nou precies wat deze collectie zo uniek maakt”, zegt Timmerman, terwijl hij door een jaar-kalender van Stichting Het Parool bladert, de foto’s van een verwoest Arnhem uit 1946 aandachtig mon-sterend: “Je stuit soms op de verrassendste dingen.
Dingen waar je niet naar op zoek was, stukken die niemand meer kent, boeken waaraan niemand meer denkt.” Een soort Wikipedia in de klassieke, tastbare vorm van voorwerpen en boeken die allemaal een ei-gen verhaal vertellen: van het één ‘klik’ je door naar het ander en voor je het weet ben je een paar verloren uren verder. En een schat aan info rijker. Verrek ja, Boeree. Hoe zat het ook alweer met die Wageningse krijgshistoricus? Zat Hackett, de bevelvoerder van 4th Parachute Brigade, niet ooit bij hem ondergedoken na de slag? En is er misschien iets te vinden over zijn correspondentie met zo’n beetje de hele Duitse bevelvoering tijdens Market Garden? Of neem de pop-penkleertjes als kleine, maar indringende herinnering aan het dagelijkse leven tijdens de donkere dagen in de laatste maanden van ‘44. Of de noodmeubeltjes die ter beschikking werden gesteld aan terugkerende bewoners na de evacuatie van Arnhem en omgeving in de winter van 1944-1945. “Wat het Erfgoedcentrum bovendien vóór heeft op bijvoorbeeld het Gelders Archief of andere kennisin-stituten”, erkent ook Timmerman, is de laagdrempe-ligheid. “We zitten midden in de stad, je kunt hier zeven dagen per week binnenlopen en gewoon eens komen grasduinen. Dat is ook iets waarnaar we stre-ven: een maximaal gebruik van onze collectie. In die zin heeft de verzameling een enorme potentie.” Het oorlogsdeel van de Gelderlandcollectie kan inmiddels bogen op een aardige regionale bekendheid. Zelfs gerenommeerde Britse historici weten de plek te vinden.
Met zo’n 9.500 werken over de Tweede Wereldoorlog en bijna 3.200 publicaties over Market Garden is dat niet vreemd.


MYTHE
Timmerman is al ruim 25 jaar werkzaam voor wat voorheen het Gelders Documentatie Centrum en de Gelderland Bibliotheek heette, en is de drijvende kracht achter de verbreding en verdieping van deze nog steeds groeiende Gelderlandcollectie. “Met een speciale interesse voor de oorlogsjaren”, zegt hij met een vrolijke oogopslag die zijn persoonlijke drijfve-ren nauwelijks verhult. Het gemak en de vanzelfspre-kendheid waarmee Timmerman namen van auteurs, anekdotes en feiten oplepelt zegt iets over de enorme informatierijkdom die in het Erfgoedcentrum is gebundeld. Niet in de laatste plaats bij hem zelf.
Als slagveldarcheoloog, autoriteit op het gebied van Duitse doden, gewonden en vermisten van de slag om Arnhem, én met zijn analytische geest lardeert Tim-merman ieder boek dat hij openslaat met observaties en dwarsverbanden. “Neem Gustav Kuckhermann.
Teamgeist und Unternehmenskultur für den Erfolg”, vervolgt hij in perfect Duits. “Een verhaal waarin de beste man in feite terugblikt op z’n werkzame leven met wat wijze lessen voor de lezer. Niet meteen een boek dat je in onze collectie zou verwachten. En tóch voegt het weer wat toe aan de geschiedschrijving van de slag om Arnhem.” ”Immer wieder tauchten neue Wellen am Horizont auf, Bomber, die Lastensegler im Schlepp hatten. Wir staun-ten fassungslos am Ufer und spürten, dass wir wenigen Marinesoldaten im Umkreis von Arnheim gegen diese ge-waltige Macht nichts, gar nichts ausrichten konnten. Es war ein erregendes Schauspiel, der Himmel verdunkelte
sich durch die vielen Flugzeuge und den Massenabsprung an Fallschirmjägern. Ich glaube, innerlich kapitulierten wir schon, weil wir überzeugt waren, dass es nur wenig deutsche Einheiten in und um Arnheim gab.” Timmerman: “Boekjes als die van Marcel Zwarts, Ger-man Armored Units at Arnhem – September 1944, bieden een mooie aanvulling op zo’n observatie en ge-ven veel meer informatie dan je in eerste instantie zou verwachten. In wezen bevat zo’n uitgave ‘verborgen’ feiten. Kijk maar eens naar de overzichten van pant-servoertuigen voorin. Hieruit blijkt dat een groot deel van de tanks en Sturmgeschütze die tijdens de slag om Arnhem bij de Rijnbrug en in Oosterbeek zijn ingezet hier vóór de operatie helemaal niet aanwezig waren.
Ze behoorden dus ook niet tot het II-SS-Panzerkorps; ze werden in de eerste dagen van de gevechten van-uit Duitsland naar het front gestuurd. Vervolgens speelden ze een grote rol in de gevechten. Maar dit zegt ook weer niet alles over de gevechtskracht van het II. SS-Panzerkorps. Deze mag dan volgens de do-cumentatie op 60% hebben gelegen, maar het korps beschikte wel over veel gevechtservaring, weten we uit andere, hier aanwezige bronnen.” Op weg naar buiten valt mijn oog op de bruine rug van Stephen Ambrose’s kroniek Band of brothers.
Band of brothers in Erfgoedcentrum Rozet? Timmerman kijkt me aan en zegt met een brede lach: “Waar-om niet?!” Ook zij behoren tot het Gelderse verleden. – Alexander Heusschen – Foto’s: Mike Bink

De boeken die tijdens mijn bezoek werden opengeslagen: • Wilhelm Tieke, Im Feuersturm letzter Kriegsjahre mit 9. Und 10. SS-Division ”Hohenstaufen” und “Frundsberg”, een inmiddels klassiek werk over de Duitse II. SS-Panzerkorps. • Krätschmer, Ernst-Günther, Die Ritterkreuzträger de Waffen-SS. • Zwarts, Marcel, German Armored Units at Arnhem, September 1944 van Marcel Zwarts • Hendrikx, Peter & De Trez, Michel, Burning Bridges (vol.1) en Bridges are ours (vol.2).

DE COLLECTIE MARKET GARDEN VAN ERFGOEDCENTRUM ROZET IN ARNHEM TOEGANG TOT HET VERLEDEN

Foto: Mike Bink

Erfgoedcentrum Rozet in Arnhem beschikt over één van de grootste papieren Market Gar-den- en Slag om Arnhem-verzamelingen in Nederland. De collectie bevat ruim 3.100 titels, groeit nog dagelijks en bestaat onder andere uit kranten, tijdschriften, regimentsgeschie-denissen en herdenkingsprogramma’s.

In het Erfgoedcentrum zijn de verzamelingen onder-gebracht van de Gelderland Bibliotheek en Museum Arnhem. Samen vertellen ze de geschiedenis van de stad en de gehele provincie, op een laagdrempelige, toegankelijke manier.
Militair-historisch is er met meer dan 9.000 boeken over de Tweede Wereldoorlog een hoop interessants te vinden. Bijvoorbeeld van de meidagen van 1940, het verzet op de Veluwe, Britse onderduikers na de Slag om Arnhem, de legering van Duitse eenheden op diverse plekken in Gelderland of een nadere inkijk in wat zich nou allemaal afspeelde op Fliegerhorst Deelen.

KOGELGATEN
De deelcollectie Market Garden bestrijkt het hele operatiegebied van de grens van België tot diep in Gelderland. Of u nu op zoek bent naar meer infor-matie over de luchtlandingen, de opmars van XXX Corps, de gevechten in de Betuwe, de nasleep van de slag of de evacuatie van burgers, grote kans dat u lan-ger in Erfgoedcentrum Rozet gaat doorbrengen dan vooraf gedacht.
Uniek in de collectie zijn vier boeken die tijdens de slag op de bibliotheekplanken van het Gemeente-museum Arnhem stonden en die niet helemaal on-geschonden uit de strijd zijn gekomen. In het Erf-goedcentrum kunt u de kogelsporen met eigen ogen komen bekijken.

Foto: Werner Mammen

ZOEKEN
Het Erfgoedcentrum is gratis toegankelijk, de collecties zijn vrij raadpleegbaar en een groot deel van de boeken kan worden geleend. Via de cata-logus van de Gelder-land Bibliotheek is de hele verzameling gemakkelijk te doorzoeken met het trefwoord ‘Market Garden’. Gerichter zoeken kan door het toevoegen van andere trefwoorden zoals ’Operatie Pegasus’, ‘Oorlogs-begraafplaatsen’ of ‘Biografieën’.
Neem voor meer informatie gerust contact op met Hans Timmerman, collectiespecialist van Erfgoedcentrum Ro-zet: 026-354 31 65 | Hans.Timmerman@Rozet.nl.
Adres: Erfgoedcentrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem Openingstijden: maandag 13.00 – 18.00 uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur zaterdag 10.00 – 17.00 uur zondag 13.00 – 17.00 uur (van april t/m augustus ‘s zondags gesloten)

PROGRAMMA 2020
GEPLAND
Zaterdag 21 maart: Algemene Ledenvergadering | Lezing The Lost Company, door Marcel Anker Zaterdag 18 april: Boekenbeurs Dinsdag 19 mei t/m zondag 24 mei: Battlefield tour Normandië, o.l.v. Wybo Boersma Zaterdag 23 mei: Battlefield tour (wandeling) Sonse Bossen bij Eindhoven, o.l.v. gids Edwin Popken

IN VOORBEREIDING – DATUM NADER TE BEPALEN
Battlefield tour 1st Airborne Reconnaissance Squadron Battlefield tour B en C Coy 2nd Battalion The Parachute Regiment Diverse thema-avonden. Onder andere een lezing over Kreta 1941, door Erik Jellema Voor meer informatie over of deelname aan de verschillen-de activiteiten óf wijzigingen in het programma zie www.vriendenairbornemuseum.nl of mail naar activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl

VERSCHIJNING AIRBORNE MAGAZINE
NUMMER 17 – MAART 2020
NUMMER 18 – JULI 2020
NUMMER 19 – NOVEMBER 2020

De achterzijde

Nog één keer 75 jaar Market Garden: Paradropping bij Land-goed Den Heuvel in Groesbeek op woensdag 18 september 2019. 1.200 militairen uit onder andere de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Polen, Duitsland en Nederland na-men deel aan de gecombineerde oefening/herdenking ‘Falcon Leap’. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat op deze schaal en in NAVO-verband werd gesprongen boven Groesbeek. (foto: Marco Ferrageau).
Voor een impressie van de dag vanuit militaire optiek zie: https://defensiefotografie.nl/oefeningen/falcon-leap-2019/

CONTENTS

 • 3 News from the Society
 • 4 Bits and pieces – Major John Waddy’s uniform
 • 5 Interview – The veterans are the real VIPs
 • 8 Set in stone – 75 remarkable places from operation Market Garden
 • 14 Folded-back past; the possible salvage of a Typhoon fighter
 • 16 The battalion that disappeared into the woods
 • 26 Theme evening – 6-pounder guns doing the dirty job
 • 28 “Oosterbeek as it was”; a child between the lines
 • 31 Historical perspective – Death on Dreijenseweg
 • 35 2 cm Flak sleeve / Hohenstaufen

Airborne Magazine is a publication by the Society of Friends of the Airborne Museum Oosterbeek and is released three times a year.
The purpose of the VVAM is to promote the Airborne Museum, the activities of the Society of Friends and the general history surrounding the Battle of Arnhem.
Editorial staff: Alexander Heusschen (magazine@vriendenairbornemuseum.nl), Jasper Oorthuys, Otto van Wiggen
Contributions / translations: Frans Ammerlaan, Wybo Boersma, Bernhard Deeterink, Robert Gunter, Alexander Heusschen, Dirk Hoekendijk, Erik Jellema, Frank van Lunteren, Paul Meiboom, Leo van Midden, Jasper Oorthuys, Rob van Putten, Berry de Reus, Robert Voskuil, Otto van Wiggen
Archive and distribution of magazine back Issues: info@vriendenairbornemuseum.nl
Design and lay-out: Sandra van der Laan-Elzinga, Studio 223, Elst, The Netherlands
Printing: Grafi Advies, Zwolle, The Netherlands
SFAM e-mail address: info@vriendenairbornemuseum.nl SFAM telephone number: +31 6 510 824 03
Mailing address: SFAM, Wissenkerkepad 22, 6845 BW, Arnhem The Netherlands
Website: www.vriendenairbornemuseum.nl

Cover: One of the most ico-nic images from the battle: a 3-inch mortar team from No. 23 Mortar (Handcarts) Platoon, Support Company, 1st Border in their mortar pit on Van Lennepweg in Oosterbeek, 21 September 1944. LTR: Pte Norman Knight, Pte Ron Tierney and Cpl Jim McDowell.

 

NEWS FROM THE SOCIETY
On the 16th of March we organised our annual general meeting at the Concertzaal in Oosterbeek. These kinds of meetings are predominantly about accounting for the budget for the upcoming year. This general meeting was no exception to this rule.
Briefly stated, and with the bottom line up front, I note that our current financial position is in good shape. The Society counts 644 members at this moment. Nearly all paid their membership contribution. We have noticed that our activities are appreciated and visited by many members. We were able to make most of our activities cost effective. It’s obvious we would like to continue with the activities this way.
Besides the financial paragraph of this meeting we found it necessary to explain the situation concerning our UK members, which numbers have declined dramatically. At this moment just twenty one members remain; most of them are members for life. Producing, translating and distributing three English versions of Airborne Magazine can no longer be sustained and must be directed in a dif-ferent way. After consultation during the general meeting we decided to publish an annual English special of the magazine. We have informed all UK members by a per-sonal mailing, signed by the chairman.
Another initiative that needs some explanation, and which was announced in the chairman’s personal letter, is our intention to explore a closer cooperation with the Arnhem 1944 Fellowship. The Society and the Fellow-ship share a lot of goals and audiences after all. The Fel-lowship counts approximately 600 members, 60% of which live in various places in the world. 40% live in The Netherlands. Two-thirds are a member for life. With a membership contribution of just eleven Euros a year the Fellowship has a smaller budget than the Society. Because of the relatively large amount of UK members the Fel-lowship board consists of UK ánd Dutch members.


Wim Duyts (foto: Berry de Reus)

On the 31th of May the chairman and secretary of the Society were invited to elaborate on their ideas of this closer cooperation. In our explanation we proposed to invite Fellowship members to participate in the battle-field tours organised by the Society. In addition to this we offered to conduct these tours in English. Secondly, we suggested to exchange each other’s publications. The Fellowship publishes and issues six to seven Newsletters in English by e-mail, where the Society informs its mem-bers by sending them a copy of Airborne Magazine three times a year. We indicated that sending an English ver-sion of Airborne Magazine to the UK members of the Fellowship will result in additional costs. It’s fair to say that the quality of the renewed Airborne Magazine has been widely appreciated by the Dutch members of the Fellowship. At this moment the Fellowship’s reaction to our proposals is still pending. We will keep you posted of course.
Finally it’s worth noting that the Quiet Room in the Airborne Museum was revealed on Sunday the 30th of June. The room was officially opened by the mayor of Ren-kum. The room is a quiet place where visitors can com-memorate the victims of the battle of Arnhem in peace.
In this Quiet Room the awards and medals of veterans and civilians are presented. The opening event turned out to be a milestone for Wim Duyts in his long career in which he held a variety of positions in the board of the Airborne Museum. The awards and medals now present in the Quiet Room were personally handed over to him by foreign and Dutch heirs. It was a debt of honour for Wim Duyts to give these awards a new and striking place in the Museum; the promise that these medals will be presented in an appropriate way has been perpetuated this way. The construction of the Quiet Room has been facilitated through a crowd funding initiative; by donat-ing a substantial amount of money the Society supported this initiative to a significant extent. – Otto van Wiggen, chairman, Society Friends of the Airborne Museum

Medals in the Quiet Room (photos: Berry de Reus)

BITS AND PIECES – MAJOR JOHN WADDY’S UNIFORM

The uniform shows various signs of damage, repaired by Waddy with bits and pieces from other uniforms. The parachute wing has a provisional black background, typ-ical of Airborne units formed and trained in India, such as the 156th Parachute Battalion. In the 1990s, Waddy donated his uniform, his name tag from the POW camp and a few other items to the Airborne Museum.

Battle dress of Major John Waddy, comman-der of B Company, 156th Parachute Battalion, The Parachute Regiment (photo: Wybo Boersma).

Major Waddy landed on Ginkelse Heide on September 18 1944 (drop zone Y). 156th battalion was the first unit to leave in the direc-tion of Arnhem. It was on its way around 17:00hrs and went along the Utre-cht-Ede railway line. The next day Waddy’s compa-ny was instructed to push through the positions of A Company to take the higher ground east of Dreijenseweg in Ooster-beek. Waddy got seriously injured while leading his men. A Rhodesian soldier managed to take him to company headquarters. At the regimental aid post, the doctors gave him lit-tle chance of surviving his injuries. Waddy was brought to hotel De Taf-elberg in Oosterbeek, which at the time served as a main dressing station.
Doctor Guy Rigby oper-ated on the billiard table.
Waddy then was taken to a nearby house, where he was wounded for the second time. In his left foot, face and shoulder this time. After the battle, Waddy ended up in a hospital in Apeldoorn, where he stayed for six weeks.
He spent the rest of the war in the POW camp Stalag VII-A near Moosberg, Germany.

Waddy’s Prisoner of war identification tag (photo: Wybo Boersma).

After the war, John Waddy led various battlefield tours in Oosterbeek. He was also a military adviser for the film A bridge too far. In 1999 his book A tour of the Arnhem Battlefields was published, which is still a must read for those interested in the battle of Arnhem. In 2008 Waddy gave a battlefield tour for the Society of Friends of the Airborne Museum.
– Wybo Boersma

 

 

 

INTERVIEW THE VETERANS ARE THE REAL VIPS

ROGER BEETS’S CHOICES
Roger Beets (1952) is the chairman of the Airborne Commemoration Foundation, the coor-dinating organization behind the commemorations of the Battle of Arnhem in the munic-ipalities of Arnhem, Renkum, Overbetuwe and Ede. With his work for the foundation and for the Airborne March for over 25 years, he has since become a household name in the region. Is the 75th commemoration the big bang before the lights go out? “What they can do in Ypres, we can do too”.

COMMEMORATE OR EXPERIENCE?
“Both. To the words of the Airborne Region [the joint venture of municipalities that wants to make the story of the Battle of Arnhem better known at home and abroad, AH], commemorate and experience, I would also like to add ‘realize!’. The commemorations will continue to exist in their current form, for the time being and you shouldn’t just write that off, especially in this region, where the relationship with the British is deeply rooted.
Take the Sunday morning at the Airborne cemetery: that is the purest form of commemorating. The nature of that commemoration has not changed substantially over the last 26 years, since our foundation runs it. Not even from 1945 onward. That is how it should be. Ede keeps up with the times. And an event like Bridge to Liberation is a different event altogether. With that I mean: one thing does not have to stand in the way of the other.
In other regions of the Market Garden theatre op opera-tion it may have become, in my opinion, a bit too much of operations. But that too can be explained: liberation is celebrated there. Liberation day is not celebrated in Arn-hem. Simply because there was nothing to liberate. The city was empty. In the province of Brabant the situation was a bit different in the September days of 1944: people were actually liberated around that time. It is therefore not surprising that, for example, the gymnastics associ-ations and the local harmonies also walk through Eind-hoven in a parade.
Sometimes you may also see here, in Arnhem and the surrounding area, that some initiatives are not completely in line with the rest of the program. Our foundation tries to see to that. But even then… While you think you have made good agreements in a meeting, ‘no, we only hang one flag’, the moment you walk out things might have changed and people will do what they think best. You have that in a small area with many opposing interests

and clubs that are connected to a monument, museum or foundation: the police versus the Defense Ministry, the small businesses, those who don’t want to cooperate with others, VIPs who want to be at the front … All for person-al gains, or so it seems. For me there is only one party that comes first: the veterans with their families. The veterans are the real VIPs. “
MARKET GARDEN OR AIRBORNE?
That is a difficult one. Airborne is part of Market Gar-den. The Market part or the operation took place north of the river. Whether we will ever commemorate Mar-ket Garden together? Do you see Vitesse and NEC [the professional football clubs from Arnhem and Nijmegen, AH] merging? No, the interests are far too different for that. Also because of the commemoration here and the liberation there. The museum in Groesbeek pays a lot of attention to the German story, and also serves a large German public.
The German ambassador has been present at the com-memorations in Arnhem for years. That is not going to happen at the cemetery in Oosterbeek either. The key question that comes back with every fifth anniversary is: what will we do next? Do we have to do something else? “
VETERANS OR YOUTH?
”Gaining and keeping knowledge, that’s what it’s all about. That’s really something of our time: involving the youth, and showing them the importance of history. As a teenager you may be happy sitting by the swimming pool
with your mobile phone, but do realize that someone else went under and never resurfaced in a much larger swim-ming pool. That realization is sometimes hard to find.
Not so long ago research, I believe at the Hogeschool van Arnhem and Nijmegen [university of applied sciences, AH], showed that students are quite interested in his-tory, but that they want to be able to determine what information is good for them. “Don’t bother me with information I don’t need,” was pretty much the opinion, so there is still a lot of ambassadorial work to do for the educational branch of the Airborne community: Primary school groups 7 and 8 are the pupils who are most re-ceptive to the story of the battle, and you don’t have to tell the flower children of Oosterbeek about the history of their village either. That could be very good ambassa-dors. But then schools also need to pay more attention to our regional history. There is so much ignorance, or bet-ter ignorance about the battle of Arnhem. In our school textbooks only three lines are dedicated to the battle of Arnhem, so to speak. Or take the Airborne Museum: they’ll have to be very careful that in a few years’ time they are not left with a beautiful country house in which you will only find one tiny exhibition about the events in 1944. As a museum you obviously have an important role in society.
The men who actually fought here, I mean, the real Arn-hem veterans, that is what it’s all about. That special rela-tionship between Oosterbeek and the veterans, which is not always understood in England, must and will remain.
The village may not have been liberated during the battle, but gratitude for trying is still what defines us.”
ARNHEM OR OOSTERBEEK?
”That is the eternal controversy. I once heard someone from the municipal council say: ‘It is a pity that the bridge is in Arnhem’. Oosterbeek can’t do without Arn-hem, and vice versa. The turning point of the battle was in Arnhem: in the neighbourhood around St. Elisabeth Gasthuis; the events there determined what subsequently happened here in Oosterbeek. “
WALKING OR ORGANIZING?
”Arranging things. I am a real control freak. I am good at getting things done. But I do like walking. As a young-ster I participated twelve times in the Airborne Marches.

 


Besides, not many people here realize that the Airborne March is a much larger event than the commemoration in Oosterbeek. That realization had certainly not reached the municipal council before, and still has barely reached a number of businesses in Oosterbeek. Every participant brings along at least one more guest. Do something with the 60,000 (!) people you have in the village, I say. Make sure they’ll come back later.”

BEHIND THE SCENES OR IN THE SPOTLIGHT?
”I usually find it a bit more pleasant behind the scenes. As said: I am an arranger. But I am confident enough to feel at ease if the situation demands it: for example in hosting the parade and in the welcoming of the participants of the Airborne March. Sometimes it is necessary to stand in front of the screen, for example as a master of ceremonies at the Airborne commemoration in Arnhem. Then you also play a part at the front. “

TIE OR POLO SHIRT?
”I chose a polo shirt today, as you can see. I was raised a bit old-fashioned: on official occasions a suit can’t go without a tie. Certainly in England people assume that you dress correctly at commemorations. In The Nether-lands people sometimes tend to attend a funeral in their casual wear, so to speak. That testifies to very little respect or sense of decorum, I think. However, that does not alter the fact that there are occasions when a suit without a tie is appropriate. That is also a sign of the times.”

THE 50TH OR 75TH …?
”I was not part of the 50th. The first thing I think about in answering this question is the 60th commemoration.
To be honest: never again! Really. To give some examples: an event was organized in the Vitesse stadium: the vet-erans in their seats, the lights are turned down an then the Dutch 11th Airmobile Brigade comes abseiling from the roof. A mock battle unfolds. Our British guests were shocked. No, that didn’t turn out well.
What I will always remember is the sight of two veterans who were driven over the John Frost bridge to that event in the Vitesse stadium; with tears gushing down their fac-es during the drive. “Why this intense emotion?”, I asked them later. I’ll never forget their answer: ‘We crossed the bridge for the first time.’ Until then it had always been a sort of code of honour never to cross the bridge, and cer-tainly not from north to south. The tacit agreement was that we should not do what wasn’t achieved back then.” – Alexander Heusschen

SET IN STONE 75 REMARKABLE LOCATIONS FROM OPERATION MARKET GARDEN

Hardly anyone remains who can still share their experiences, but the memories of those days in September of 1944 are never far away. Airborne Magazine collected 75 locations with a story, small or great, taken from obscurity for just a moment. The map on the back cover of the magazine show the rough location by number, or scan the QR code. Using the GPS coordinates on page 35, you can find the exact spot from the comfort of your home (via https://vriendenairbornemuseum.nl/abm15_75digitaleplekken/ of Google Maps) or during your own on-site reconnaissance.

1. Oranjewachtstraat, Arnhem.
Battle damage on the original 1930s stairs (western side of the bridge, bot-tom left standing on the steps)
2. Eusebiusbuitensingel 69, Arnhem. Location of Huis Nijenburgh.
The ample villa of Lady Cornelia, Countess Limburg Stirum, evangelist, benefactor and advocate for Christian education of girls, stood some 100 meter removed from the Westervoort-sedijk crossroads. Lady Cornelia fell victim to the battle.
3. Eusebiusbuitensingel 9, Arnhem.
Advanced headquarters of SS-Sturm-bannführer Hans-Georg Sonnenstuhl, commander of the eponymous Kampfgruppe in the fight against the British troops at the bridge. From here the German troops arriving from Velp and northern Arnhem were deployed, mostly on the western side of the bridge.


4. Sint Walburgisplein 1, Arnhem.
On september 19th, a low-flying Messerschmitt Bf 109 tried to bomb
the Brits at the bridge. Attempting to avoid British machinegun fire, the aircraft struck the southern tower of Walburgis church. This caused a fire which ended up consuming the entire church. The aircraft crashed into Lau-wersgracht, killing the pilot.
5. Koningstraat 67, Arnhem.
From September 18-22nd, the com-mand post of 1.Kompanie SS-Panzer-grenadier Regiment 21, Frundsberg Division. The battalion had recently been reinforced in Diepenveen.
6. Bakkerstraat 56, Arnhem.
A Schützenpanzerwagen of a battalion of the 1. Pz.Gren.Rgt 21 (see locati-on) had taken position here according to the report of Sturmmann Wilhelm Balbach.
7. Da Costastraat 5, Arnhem.
Paasberg church. Major Tony Hib-bert, commanding the brigade head-quarters of 1st Parachute Brigade, and
members of 2 Para spent the night of 21 to 22 september here as prisoners of war. They were subsequently taken to Villa Bene Sita in Velp (Arnhemse-straatweg 33, Velp).


8. Rijksweg-West 65, Arnhem.
Nursing home Oosterveld – Stepping Stones. At the time, Huize Oosterveld of the Onze Lieve Vrouwe (Our Lady) Congregation of Amersfoort. Part of Viktor Gräbner’s column passed the night with their armoured vehicles among the fruit trees in the yard. The occupants refused them entry. Gräb-ner was killed in the morning of Sep-tember 18 1944, when he attacked British positions around the bridge from the South.
9. Hoek Huissensestraat en Orchislaan, Arnhem. At the Corner Huissensestraat and time called Hotel Zuid. Used from September 17 through the 21st as a German emergency hospital. The Dutch GP Johan Drost helped out. The billiard table was used for surgeries


10. Willemsplein 21, Arnhem.
At the time Nieuwe Plein 37-39, Orts-kommandantur from which the Ger-mans oversaw the Arnhem community administration and arranged, for in-stance, the quartering of Wehrmacht troops in the area. The building was a subsidiary target for C Company, 2 Para.
11. Utrechtsestraat 65 , Arnhem.
This house marks the point where the advance of C Com-pany 2 Para was stopped by Ger-man fire on Sunday night. L/Cpl Loney and Pte Shipley died here and were listed as missing for many years. On September 13, 2017 the headstone of as-yet unknown Lance Corporal was replaced. Sin-ce then, plot 20.B.7 has a name: L/ Cpl William Loney. Unfortunately, Pte Shipley’s remains are still missing. [with thanks to M.Anker]


12. Onderlangs 5d, Arnhem. In the
morning of September 19, the men of 1 and 3 Para who had survived the attacks in the direction of the bridge were captured here, some1400 meters from their objective [with thanks to P.Vrolijk]
13. Directly west of Utrechtsestraat
85, Arnhem. The original fence, askew and overgrown, marks the furthest ad-vance of the British attack on Septem-ber 19, 1944.


14. Utrechtseweg 87, Arnhem. Next to
the entrance to the garden of Museum Arnhem a discreet transparent tile is em-bedded in the sidewalk. Visible are the contours of a fallen German soldier who, so the story goes, was found there in that position. Others say he fell in Russia.
15. Utrechtseweg 87, Arnhem.
An ornament on a side wall of the municipal museum bears the scars of war. Whether they are a result of the September days or from a later period is (as yet) unknown.
16. Opposite the entrance of Bo-venover, Arnhem. Arnhem remained
in the front lines until April 1945. The Occupiers had ordered the civilian popu-lation to leave the city, now ‘Sperrgebiet’.
In the abandoned city, forced laborers worked on defensive positions. The Koch bunker was built during this period.
17. Braamweg 1, Arnhem.
The imposing Villa Heselbergh had stood along the Apeldoornseweg in Arnhem since 1912. In 1943, it was requisitioned to house the staff of Feldkommandantur (FK) 642 ‘Arn-heim’. The FK had a leading role during the battle. As second in com-mand to the late Generalmajor Kus-sin, Major Schleifenbaum and his staff remained in position during the battle around the bridge. The villa was also taken into use as HQ of the 9.
SS-Panzer-Division ‘Hohenstaufen’.
For ten days, it was visited daily by German commanders such as Walter Model, Wilhelm Bittrich and Walter Harzer. On this location, Germans and Brits negotiated, prisoners of war were interrogated and Dutch civilians were shot by firing squad. As a result of the allied artillery barrage during Operation Anger, the crossing of the Ijssel river and clearance of Arnhem, the villa was destroyed. Currently, the area is being redeveloped. The prepa-tory archaeological examination has brought numerous traces and objects to light related to the war history of this spot.


18. Weg achter het Bos, Arnhem.
Temporary German military cemetery on the terrain of the Saksen Weimar Barracks. In the sources, the cemetery is referred to as the ‘Heldenfriedhof SS-Unterführerschule Arnheim’.
19. Wagnerlaan 55, Arnhem.
Municipal hospital / Kriegslazarett.
During the battle, German wounded were treated here. On the western side of the hospital a cemetery was dug for any that died. On the eastern side were several British graves.
20. Noordelijke Parallelweg 55, Arn-
hem. This former church hall was the headquarters of SS-Hauptsturmführer Hans Möller (see location 21). After the war, the building was expanded to the edge of the street. The tip of the church hall is still visible from there.
21. Utrechtseweg 304, Arnhem.
Villa Casa Blanca, the white buil-ding in this yard, was defended by a platoon of T Company 1 Para on September 19 1944. According to well-informed sources, this is also the villa where Hans Möller of SS-Pan-zer-Pionier-Bataillon 9 lost a compa-ny commander on September 17. On that night, Möller withdrew his unit of some sixty men to the area around the Oranjebrug in Arnhem after a fi-refight with A Company 2 Para. This allowed John Frost to pass through via Utrechtseweg and the towpath along the river.
22. Klingelbeekseweg 134, Arnhem.
Modest, small commemorative plaque for the four South Staffords who were captured here by the SS.
23. Directly west of Schelmseweg 67,
Arnhem. Location of Ehrenfriedhof Zijpendaal, the temporary cemete-ry for the German dead, before they were moved to Ysselsteyn (Limburg province).
24. Koningsweg 13, Arnhem.
The Diogenes bunker was the com-mand and control center for the air defense of the Netherlands, part of Bel-gium and the Ruhr area. The Germans attempted the destroy the already dis-mantled Kampfraum, the nerve center (map room) of the complex, when the British landed on September 17.
25. Amsterdamseweg 461, Arnhem.
Location of the Lichtenbeek villa, during the battle headquarters of SS-Hauptsturmführer Klaus von All-wörden, commander of SS-Panzerjäger-Abteilung 9.


26. Klingelbeekseweg 69, Ooster-
beek. Oosterbeek-Laag train station, the walls on its western side still show battle damage. The station was on the British route into town and lay on the front lines until April 1945


27. Mariëndaal 8, Oosterbeek.
Mariëndaal house. In the night of Sep-tember 17, this was the headquarters of the commander of SS-Panzer-Artil-lerie-Regiment 9, SS-Sturmbannführer Ludwig Spindler.
28. Benededorpsweg / Klingelbeeks-
weg, Oosterbeek. The railway tunnel has also been called the Menin Gate (af-ter the gate in Ypres, Belgium) of the Battle of Arnhem.
Almost all British troops who fought in western Arnhem pas-sed by here. The clearly visible battle damage on the southeastern side was probably caused by German rifle and machinegun fire.


29. Matzer van Blooisplantsoen, Oos-
terbeek. Site of the Van Hofwegen laundry, a strategic location in the eastern part of the Perimeter because
of its solitary, elevated position in rela-tion to the British positions around the church and its field of fire to the east.
Major Robert Cain won his Victoria Cross here. TV presenter Jeremy Clarks-on narrates the story of Cain, his father in law, in ‘The Victoria Cross: for va-lour’, which can be found on Youtube.
30. Benedendorpsweg 141, Ooster-
beek. Clearly visible battle damage on the façade, especially in grazing light.
31. Weverstraat 177, Oosterbeek.
Strike marks from bullets can be seen in the lower section of the wall, at about knee height. The adjoining houses are part of the backdrop to Theirs is the Glo-ry, the British movie about the Battle from 1946.
32. Weverstraat 181, Oosterbeek.
Battle damage tot he garden fence. The spot is easy to miss, if not for the tourist buses that regularly pull over and batt-lefield tourists taking photos, who give the game away


33. Kneppelhoutweg 14-A, Ooster-
beek. Site of the ULO-school, famous for the staged photo of glider pilot Sgts Whawel and Turl (right), looking for snipers according the sources. Turl was killed on September 25th.
34. Kneppelhoutweg 14, Ooster-
beek. Location of ’t Hemeldal boarding house, one of the sites where Polish sol-diers who managed to cross the Rhine (see also 35), were deployed. Now a woodlot.
35. Corner of Benedendorpsweg and
Hemelseberg. Around the Villa Trans-
valia, some of the Poles who crossed the Rhine in the night of 22-23 September took up positions (see also 46). The Vil-la did not survive the war.
36. Behind Benedendorpsweg 194,
Oosterbeek. Foundations of the gas holder: easily recognizable in lower Oosterbeek, the site is often mentio-ned in battle and eyewitness reports.
The gas factory, next to it, is now an architects’ office. Battle damage is visi-ble from the path along the floodplain.


37. Benedendorpsweg 210, Oos-
terbeek. Schoon-Zicht house, the Arnhem and Oosterbeek resistance groups met here under Antoon van Daalen, used by 1st Border during the battle.
38. Path along Benedendorpsweg
168, Oosterbeek. One of two routes into the floodplain during Operation Berlin, the retreat of 1st Airborne Di-vision from the perimeter.
39. Nederrijnoever, Oosterbeek – directly south of the Old Church.
In 2003 Sergeant M.J.Potter unveiled this robust monument, which is hard to reach due to its location. It is set at one of the two crossing sites (see also 38).
40. Van Borsselenweg 37, Ooster-
beek. Headquarters and first aid-po-sition of 1st Battalion, The Border Regiment. At what is now a bicycle path, next to the entrance gate to the Glock estate, the British disabled an enemy Char B1 tank.
41. Utrechtseweg 232, Oosterbeek.
The Hartenstein Hotel housed the operational staff of the Heeresgrup-pe B headquarters, commanded by Generalfeldmarschall Walter Mo-del. The quartermaster department was garrisoned in Wisch Castle in Terborg. Hartenstein was evacuated around 1.30PM on September 17.
When the “Fallschirmjäger in der nähe” (paratroopers nearby) report came in, Model and General der Infanterie Hans Krebs immediately left for Doetinchem, via the Arnhem Ortskommandantur (see 10) and Feldkommandantur 642 (see 17), where SS-Obergruppenführer Bit-trich, CO of II.SS Panzerkorps, was based at Slangenburg Castle. Having arrived at Castle Wisch in Terborg, the headquarters of Heeresgruppe B was operational again around 5PM.
From the late afternoon of Septem-ber 18 until the retreat in the night of 25-26 September, Hotel Hartenstein served as headquarters of 1st Airbor-ne Division.
42. Hoofdlaan 1, Oosterbeek.
Regimental Aid Post of 1st Border.
The adjoining house on Van Len-nepweg housed the Battalion’s head-quarters. In the park across from the headquarters, Support Company provided fire support for the Border compagnies deployed on the western perimeter between Utrechtseweg and the Rhine river.
43. Utrechtseweg 269, Oosterbeek.
In this house Major General Roy Ur-quhart, CO 1st Airborne Division, and Brigadier Lathbury, comman-ding 1st Parachute Brigade, spent the night from 17 to 18 September.
44.Utrechtseweg-Wolfhezerweg junction, Oosterbeek.
The famous crossroads whe-re Kussin (see 17) drove to his death has been changed, moving the co-lumns marking Hoog Oor-sprong estate.
The colums still bear battle damage.


45. Pietersbergseweg 34, Oosterbeek. The two attic windows under the eaves were used by the snipers Sgt.Tony Crane and his comrade.
Their score, “killed or wounded” was kept on the wallpaper now exhibited in the Airborne Museum.
46. Paul Krugerstraat 21. The unof-
ficial plaque on the former bakery re-cognizes the fight of A and D Troop of the Reconnaissance Squadron in this area of the Perimeter. The REC-CE Squadron is well represented among the many monuments on the past battlefield.
47. Steijnweg 40, Oosterbeek.
Secondary position of the anti-tank gun of Sgt.George Barton of the King’s Own Scottish Borderers.
It first fought at the White House (Hotel Dreyeroord). John Crosson, recently active in the fight to preser-ve the hotel, was active in the area as sniper.
48. Johannahoeve 4, Oosterbeek.
Vrijland Mission House, at this site stood Waldfriede house, which was destroyed in 1944. It served as head-quarters for SS-Sturmbannführer Sepp Krafft, commander of the SS-Panzergrenadier Ausbildungs-und Ersatz-Bataillon 16 when the British began to land.


49. Close to Zonneheuvelweg 18,
Oosterbeek. The only remaining water tower of Oosterbeek, built in 1938. It was used by the 2. Kompa-
nie van SS-Panzergrenadier-Ausbil-dungs- und Ersatz-Bataillon 16 as an observation post during its fight with 3Para. During this engagement, Ur-quhart’s jeep was disabled.
50. Wolfhezerweg 17, Wolfheze.
Hotel-Restaurant Wolfheze.
Hotel-Restaurant Wolfheze, headquar-ters of Sepp Krafft (see 48) after the British landings until about 9PM on September 17 1944.


51. Doorwerthse Hoek 1, Driel.
Ruines of the brick factory Korevaar.
The remnants of the chimney bear witness to the vicious fight for this German bridgehead. Traces are even visible from the dyke at Driel. On October 1st, German troops crossed the river and held the Terwindt and Korevaar brick factories until Oc-tober 11th. SS-The command post of Obersturmbannführer Heinrich Oelkers, commander of the German troops, was at the site of the destro-yed chimney.
52. Veerweg, Renkum. Battle damage
on the western wall of one of the ovens of the brick factory, silent witness of the morning of September 18, 1944
when the 4. Kompa-nie of the 10. Schiffs-stammab-teilung dro-ve the men of B Com-pany of the Border Regiment from the brickworks.


53. Corner of Eikenlaan and Klin-kenbergerweg, Ede. Modest com-
memorative site (bench) for two ladies from Ede who while taking cover behind a bush at the corner of Artillerielaan, were fired at by a Ger-man patrol on September 18, 1944.
They and their families lived in the house behind the bench. The patrol was sent out in retaliation of the theft of a German rifle, elsewhere in Ede.
54. Oude Lunterseweg 28, Ede.
Meeting site for the Binnenland-se Strijdkrachten (resistance forces) and hiding place of Tony Hibbert (in the cupboard under the attic stairs).
Much of Operation Pegasus I, the plan to bring British soldiers left north of the Rhine back to Allied li-nes, was prepared here.
55. Southeast corner of Hunnerpark,
Nijmegen. A steel time capsule contai-ning documents and items from Opera-tion Market Garden was buried below the inscribed covering stone in 1974. It will be opened on the occasion of the centennial of the Battle, in 2044. Some patience still required.
56. Valkhof, Nijmegen. The Valkhof
Bunker from 1943 was hidden for nearly 70 years beneath the Valkhof.
This and the other bunkers, reinfor-ced houses, trenches, tank ditches and barbed wire proved very useful to SS-Hauptsturmführer Karl-Heinz Euling and his defenders of the Waal bridge. The bunker can regularly be visited.


57. Prins Hendrikstraat 6, Nijmegen.
The large repaired shell hole can clearly be seen at the top of the side wall, re-cognizable by its splash pattern. The da-
mage was probably caused by German shelling from the Betuwe (the Island) area on September 20 or 22nd 1944.
On November 10th, this area of Nijme-gen was shelled again.
58. Lentse Warande, Lent. Large
concrete blocks were excavated from the Waal dyke embankment during public works in 2013. They appea-red to be the German barriers built in 1943 which forced the Shermans of Robinson’s Troop to maneuver around them when they charged across the Waal bridge in the evening of September 20, 1944.
59. Oosterhoutsedijk, Lent. A new
bridge across the Waal river was ope-ned in 2013. It was named ‘De Over-steek’ (‘The Crossing’). Two veterans were present at the opening, together with relatives and descendants of the 48 Amerians killed during the cros-sing. In honour of these men, the bridge is equipped with 48 pairs of light poles, which turn on in succes-sion from south (Nijmegen) to north (Lent) at the speed of a slow march.
The original monument was moved next to the bridge.
60. Waaldijk, just west of Dorpstraat,
Oosterhout. Pvt. John Towle (19) of the 82nd Airborne Division sin-gle-handedly engaged two Panzer IV tanks and a halftrack here on Sep-tember 21 1944. Using a bazooka, he forced the vehicles to retreat into Pe-perstraat, at the cost of his own life.
He was one of three men of the 82nd Airborne Divison to be awarded the Congressional Medal of Honor du-ring World War 2.
61. Directly north of Valburg-sestraat 7, Slijk-Ewijk. Definitely
within Slijk-Ewijk instead of Val-burg, yet the site of the ‘Valburg Conference’ during which the Polish Maj-Gen Sosabowski was told off by the commanders of 43rd (Wessex) Infantry Division and XXX Corps. In ignoring Sosabowski’s military analy-sis of the severe situation in Ooster-beek and providing him with the or-ders that they did, they sounded the death knell of Market Garden. The conference planted the seed for the
decades-long British accusation that the Polish brigade caused the opera-tion to fail.
62. Groesbeekseweg 152, Nijmegen.
After the battle, evacuated British soldiers were housed in the Bisschop Hamerhuis (‘the Pagoda’), in 1944 a Mission house and seminary. This is one of two other large locations: schools of the order of the Filles de la Sagesse.


63. Meijhorst 6010 and Lankforst
5101, Nijmegen. After several days of trying, Sgt.Norman Patten of No.1 Forward Observation Unit of the Royal Artillery managed to es-tablish contact with 64th Medium Regiment, which had taken positi-ons around here in Nijmegen. On September 21, Patten came on the net identifying himself as represen-ting “People you are trying to meet”.
Having elaborately established his credentials, the first shells were fi-red at German troops concentrations around Heveadorp and Westerbou-wing from the Nijmegen Ducken-burg/Hatertsche Broek area around 11.30AM. As the range of the guns was limited to the area south of Utrechtseweg, they were redeployed to the southern side of the Waal river, about where the new bridge (see 59) now lays. From here, all threatened positions of the surrounded Division could be supported 64. Directly north of the bend in Panovenlaan, Nijmegen.
Temporary airfield for the Piper Grasshopper reconnaissance aircraft of 456 Para Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division. It was taken into service on September 26, 1944.
Still visible on the southern side of the one-time airstrip is the area whe-re several trees were removed to make space. The line of newly-planted trees shifts in relaton to the old growth.
65. Between Vosseneindseweg 11a
and 11b, Heumen. Air strip of XXX Corps, probably used from Septem-ber 19, 1944.
66. Hoogenhofseweg, Molenhoek.
A temporary cemetery for the 836 dead of the 82nd Airborne Division was dug in the garden of the Berg-zicht estate, between the buildings and Hoogenhofseweg, in use from September 20 1944.The monument on the corner of this road and Mo-lenstraat is sited erroneously.
67. Blocking line at railway cros-sing Biesseltsebaan Groesbeek/
Malden. The first German evacuati-on train was able to escape on Sep-tember 17. After that, the troopers of the 82nd Airborne Division deployed in the woods at Groesbeek were more alert. They blocked the railway. The second German train collided with it and rolled all the way back to Panovenlaan in Nijmegen.
68. Forest track, Groesbeek. Arie
Bestebreurtje’s first Jedburgh action took place near here on September 17, 1944. Bestebreurtje led the Jed-burgh team code-named Clarence, that was to act as the liaison for the 82nd Airborne Division. Bestebreur-tje was in the same aircraft (the first) as divisional commander Brigadier General James Gavin and his Divi-sion HQ Group. The pair landed around 1.15 PM on dropzone ‘N’.
Soon after the drop, he and Gavin got involved in a firefight during which Bestebreurtje shot a German machinegunner through the head, re-scuing Gavin’s life. Later that week, Bestebreurtje recruited the 22-year old resistance fighter Jan van Hoof.


69. Mooksebaan 10, Groesbeek.
Clearly visible battle damage on the left-hand side of the façade.
70. Molenbosweg 17, Berg en Dal.
Hotel Erica, headquarters of the Se-aborne Echelon of 1st Airborne Di-vision. The basements of this hotel sheltered inhabitants of Nijmegen during the heavy fighting for Nij-megen, the landing zones to the sou-theast of town and the woods around the hotel.
71. Thornsestraat 20, Persingen.
A hamlet with a mill stood around here from the 15th century until 1944. During operation Market Gar-den, Fallschirmjäger fought around here with G Company, 508th PIR, 82nd Airborne Divison, who had the community as its objective. Fire-bombs destroyed it entirely on Sep-tember 25th, though the mill was rebuilt in 2015-2016.
72. Heuvelsestraat 5, Bemmel. On
a small raise in the flat Betuwe lands-cape lies Den Heuvel (“The Hill”).
On and around this site German and British infantry and tank units fough viciouslyt in September and October.
To commemorate the fallen, a small chapel was built in 1944. It is perhaps the only monument in the larger area
to memorialize soldiers of II. SS Panzer Korps as well by way of a list of names.
73. Boveneindsestraat 20, Kesteren.
The local resistance brought a number of soldiers of 10 Para who had jumped early on their way to Ginkel Heath, to this farm. The Dakota they were in crashed past Dodewaard. The paratroo-pers were eventually able to escape to Allied territory.
74. Slope behind Waalstraat 2, Tiel.
A stone tile commemorates the four-teen civilians from Wamel who were executed here on September 1944 by the “Unreasonably insane German”.
The execution was in retaliation for shots fired at the ferry in the euphoric atmosphere due to the “coming Libera-tion” that Market Garden was to bring.
75. De Montignylaan 18, Willige
Langerak. Grave of Pte Clarence Ash, the westernmost grave in the Nether-lands for the Battle of Arnhem, 80 kilometers downstream from Oos-terbeek. Pte.Clarence Ash of the 2nd Battalion The South Staffordshire Re-giment drowned in the night of 25-26 September 1944 during Operation Berlin. His body wasn’t found until November 18, 1944.

FOLDED-BACK PAST
THE POSSIBLE SALVAGE OF THE TYPHOON WITH FLIGHT SERGEANT HURRELL

The Dutch Minister of the Interior and Kingdom Relations, Kajsa Ollongren, decided last autumn to make work of salvaging dozens of aircraft wrecks from the Second World War.
With the approval of almost the entire House of Representatives, with the exception of the DENK party, the way has been cleared for searching around 30 to 50 missing pilots on Dutch soil. One of them is William Hurrell. He crashed on the 26th of September 1944 with his Hawker Typhoon at Eefde (Gelderland). His remains must still be in the machine.

During my work for Kadaster (the Dutch Land Regis-try Office) I accidently came across a monument near Eefde a while ago, with a name on it that I could relate to Market Garden. The archaeological association De Elf Marken, who had the monument erected twenty years ago, appeared to have made various attempts to find out more about Flight Sergeant William Hurrell, fighter pi-lot in No. 175 Squadron, the Royal Air Force Volunteer
Reserve. Hurrell’s data are included in the SFAM Roll of Honour of casualties during the Battle of Arnhem, which can be consulted at www.marketgarden.com.
On Tuesday afternoon the 26th of September 1944, at 12:35 pm, six Typhoons took off from the Deurne air-field in Belgium for an armed reconnaissance flight over The Netherlands. The aircraft were part of the 175th squadron of the Royal Air Force. It was Hurell’s third operational flight.
The six reached Apeldoorn around 13:00hr when they were suddenly surprised by more than 50 Messerschmit-ts Bf 109 who were active there because of the Battle of Arnhem. Flying Officer Clarke and Flight Sergeant Hur-rell were attacked before they could spread. Clarke’s air-craft was hit several times, but was still able to reach the base in Deurne. The other aircraft also managed to find a safe way out. Nothing was heard from Hurrell anymo-re. Subsequent investigations by the Ministry of Defence Air Historical Branch 5 (RAF) revealed that his plane was shot down by Leutnant Klaffenbach (or Klassenbach) of 111 / JG4 and probably fell from a great height. It ended up in a piece of land on Lindeboomweg in Eefde, where it penetrated so deep into the ground that salvaging the machine proved impossible.
SIGNET RING
Shortly after the war attempts were made to find out the identity of the crew, which is evident from a reaction of the mayor of Gorssel to a memorandum from the Minis-try of War (8 April 1948) informing about the remains of ‘one or more pilots’: “Following the aforementioned letter, I inform you that on 26 September 1944 near Eefde an allied aircraft, with its missiles on board, crashed in this municipality after an air battle. In September 1945 I commissioned a further investi-gation into the identification of the aircraft and any crew.… There were also some human remains present: bones (no teeth or molars) and part of a hand. A signet ring with a mono-gram, HW or WH, was found. Nothing else was found from which the identity of the crew could be established.
On June 23 1946 I received a visit from Capt. I. Ness of the Royal Air Force investigation service […] who took the identification tags and signet ring. […] The site where the aricraft has penetrated the ground is not marked by a burial sign and the site of the disaster is not considered a grave. The land is used as arable land. The place can be indicated with certainty. (source: W. van de Kamp, Ons Markenboek, vol. 13 no. 2 and vol. 17 no. 2).
MEANINGFUL
In 1994, Hurrell’s name came to light in a new investiga-tion. Where it was initially thought that the aircraft was flown by a Belgian pilot, it could now be established for
the first time that it was a pilot with a British identity: that of the missing Flight Sergeant. Attempts to have his field grave registered as a war grave with the Common-wealth War Graves Commission in Ypres proved to be less successful. And so it is thought that Hurrell still rests in the machine in which he disappeared into the ground in 1944. A while ago the Dutch Air War Study Group nominated the location of the Typhoon for future sal-vaging. The army subsequently carried out a deep scan with a ground radar at the crash location in September 2018. With Ollongren’s “meaningful and fitting gestu-re that should do justice to the wishes of the relatives of killed crew members”, Hurrell’s MIA status could soon come to an end. The money is available and the locations with the remains have been given priority on the list of ‘promising salvages’ that the Salvage Service of the Royal Netherlands Army has created. It would be fitting if this ultimate attempt would lead to a funeral with military honour from this 21-year-old RAF pilot.
One wish of Hurrell’s recently traced second cousin, Bry-die Hurrell from Australia, has already been met: after 75 years the family finally knows where William most probably is.
– Frans Ammerlaan

THE BATTALION THAT DISAPPEARED INTO THE WOODS
156TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT IN THE BATTLE OF ARNHEM

On Sunday the 28th of April 2019 the Society of Friends of the Airborne Museum organ-ised a battlefield tour 156th Battalion in the battle of Arnhem. Our guide was Nick Kelso, a Briton living in The Netherlands and an acquaintance of John O’Reilly, author of two excellent books on this battalion.

In 2009 John O’Reilly, son of a 156th veteran, pub-lished From Delhi to Arnhem. In 2017 this was fol-lowed by a supplement Walking in Their Footsteps.
Both books are enormously detailed and contain wonderful maps. Both books are used to publish this article. Also consulted is at Arnhem (1976) by Tom Angus, a pseudonym for Geoffrey Powell. This for-mer company commander takes you by the hand and guides you through the woods. Brigadier Hackett’s I was a stranger starts telling the story after his 4th Par-achute Brigade was destroyed in the killing woods.
Losing his brigade was probably a too traumatic issue to write about. A pity because we would like to have an idea why certain decisions were taken that led to that catastrophe.
FORMING THE BATTALION
The formation of 156 Parachute Battalion starts with a directive of Winston Churchill from May 1940 following the German parachute operations in Den-mark, Norway, The Netherlands and Belgium (Eben Emael fortress).
In India the 50th Parachute Brigade was formed. This brigade consisted of the British 151st, raised on the 15th of October 1941, the Indian 152nd and the 153rd Gurkha Parachute Battalions. The 151st Bat-talion left for the Middle East. There its name was changed into 156th Battalion in order to mislead the enemy. In 1943 Lieutenant Colonel Des Voeux took command. On arrival in Kabrit (Egypt) the para-chutes brought from India turned out to be rotten; new ones had to be ordered. David Sterling’s Special Air Service intercepted the new parachutes for his ac-tions behind enemy lines, and most parachutes were lost again. In Egypt the 4th Parachute Brigade was formed. This led to personnel changes. Many of the original 156th Bn. found new posts in the 6th Air-borne Division and other battalions. Captain Lons-dale for example became second in command of the 11th Parachute Battalion in Palestine. The battalion wore Indian bush hats. The divisional commander had to issue an order for wearing the red beret.
OPERATIONS
The battalion had no role in the Sicily invasion in July 1943. It wasn’t until September before the battalion saw action in southern Italy as part of the 4th Par-achute Brigade of the 1st Airborne Division. After this experience the battalion moved to England in November 1943. It arrived in Liverpool on the 10th of December. Green fields and British beer made an everlasting impression. The battalion was initial-ly stationed in Rutland, but Des Voeux centred his units around Melton Mowbray. At Ringway, what later became Manchester Airport, refresher parachute training was organised. Training during the day was followed by social events in the evening. Some mem-bers of the battalion found their (future) wives dur-ing those events. Sergeant Humphreys met a certain Margaret Roberts. Years later, in 1979 she entered the world stage as Margaret Thatcher.
The battalion was disappointed not to have been part of D-Day. 4th Parachute Brigade was standing-by. Be-
fore Market Garden fifteen operations were planned and cancelled. During Operation Comet, initially named Operation Fifteen, B Company of the 156th, led by Major John Waddy, as coup de main -was to drop north of the Grave bridge. During the briefing Major Geoffrey Powell of C Company whispered to Waddy: “This will get you either a Victoria Cross or a wooden one”.
Comet was ambitious. 1st Parachute Brigade was to take and hold Arnhem bridge. 1st Airlanding Brigade and the 1st Independent Polish Parachute Brigade were to take Nijmegen. 4th Parachute Brigade had to take and hold the bridge at Grave. Standing out for Comet were the planned coup de main actions. These were missing during Market Garden.
Comet was cancelled on the 10th of September 1944 due to the changed tactical situation. We know that Field Marshall Montgomery got permission from general Eisenhower on the Belgium airfield Mels-broek. On the 11th of September a conference took place at Moor Park in London. After that conference 4th Parachute Brigade got her orders. Operation order no.1 was issued on the 13th of September.
Brigadier Hackett held his orders group on that same day in Knossington Grange, his brigade head-quarters in Knossington, not far from Leicester and near Melton Mowbray.
MARKET GARDEN AT LAST
A brigade advance group under command of Brigade Major Dawson, transported in four Dakota C47’s, jumped on the 17th of September on drop zone X.
Its task was to ensure that signals were working and that fire orders could be given to the artillery directly
after landing. Marking DZ Y was done by the Path-finders’ 3rd platoon. The advance group of 156th Bn. was led by Major Page, company commander of HQ Company.
The task of 4th Parachute Brigade was to drop in the second lift on Monday the 18th of September 1944 on DZ Y (Ginkelse Heide). After the drop the bri-gade was to relieve 1st battalion and occupy the high ground north of Arnhem. From Delhi to Arnhem shows the intended positions just west of the Saksen Weimarkazerne (barracks) in Arnhem. West of 156 Battalion the 10th Battalion and 11th Battalions were in reserve. C Company of the 156th had to establish a forward blocking position near Koningsweg on the ‘Arnhemse Heide’ (see map). 156 Battalion consisted of 603 paratroopers. The battalion was organised in a Headquarters Compa-ny, a Support Company and three rifle companies.
The Support Coy provided the battalion with four 6-pounder anti-tank guns from the 1st Anti-Tank Battery RA, four Vickers medium machineguns and seven 81mm-mortars. The rifle companies consist-ed of a Company HQ and three infantry platoons, each 35 men strong. A rifle company had 125 men.
A parachute battalion was ‘light’ in comparison to a 750 strong air landing battalion with four companies, each with four platoons.

THE DROP
On the 17th of September 1944 the men of 156 Bat-talion watched the first paratroopers of the battalion departing on the first lift. Among them the advance group. Their own take-off from airfield RAF Saltby was planned on the 18th at 08:00hr., but due to the fog it was postponed to 11:00hr. 11th Battalion also took off from Saltby. The rest of 4th Parachute Bri-gade left from RAF Spanhoe. Seven Horsas flew from Keevil and the Hamilcar with two Universal Carriers (Bren Gun Carriers) from RAF Tarrant Rushton, in the south of England.
Walking in Their Footseps shows a table of all chalk numbers: 35 Dakotas, seven per rifle company, four for Battalion HQ and ten for Support company. Sev-en Horsas from Keevil with jeeps, trailers, signal and medical equipment and ammunition. The Hamilcar from Tarrant Rushton with two Universal Carriers completed the total number. 156th Bn. took off between 11:00 and 11:20hrs from Saltby. In four flights of nine-ship elements, theoretical-ly 36 aircraft, the battalion arrived between 15:00hrs and 15:10 over DZ Y on Ginkelse Heide. They were four hours later than initially planned. Five out of the 127 aircraft from the brigade were shot down by an-ti-aircraft guns. A sixth was shot down after the drop. 156 Battalion lost Dakota CN619 with half of the medium machine gun platoon near Dodewaard. One glider came down near Eindhoven. The Hamilcar with the Universal Carriers arrived safely on LZ X. The link-up of the battalion with the glider party took place at the Wolfheze railway cross-ing. 3rd platoon of the 21st Independent Parachute Com-pany (Pathfinders) of Lieutenant Hugh Ashmore put up the Eureka beacon. The day before the same pla-toon marked LZ S for the 1st Air landing Brigade.
Panels in the shape of the letter Y for ‘DZ Y’, a T pointed in the direction of the wind (NE) and smoke was used.
Lieutenant John Davison of 7th platoon of B Com-pany, was hit by a machinegun burst while in the air.
The DZ was ‘hot’. On the ground a battle was raging between the 7th Bn. KOSB and Dutch Waffen-SS Wachbataillon NW/3, coming from guard duty at Camp Amersfoort.
GETTING THERE
With a two hour delay 156th Battalion left the DZ at 17:00 following the railway track towards Arnhem.
Two officers and 50 men had not turned up. Brigadier Hackett was told to put his 11th Bn. under command of 1st Parachute Brigade. Hackett realised that the tactical situation had fundamentally changed. C Company, with No. 10 Platoon as point, hit the German defence line west of Dreijenseweg at 21:00hr.
Platoon Sergeant Black walked into an ambush and lost four men. Two scouts were missing, eight men got wounded. Not a good beginning for the battalion. Major Geoffrey Pow-ell ordered Lieutenant Willcock, the commander of no. 9 Platoon, with Lance Corporal John O’Reilly to execute a left flanking manoeuvre.
This move ran into German ma-chinegun fire. The whole battalion retreated two miles to the west to spend the night. This was near the location where the Recce squadron ran into trouble the day before. Af-ter the orders group in Knossington Brigadier Hackett told his battal-ion commanders: “You can forget all that [the orders]. Your hardest fighting will not be in defending the northern part of Arnhem, but in getting there”.
He was so right.
FIGHTING ON DREIJENSEWEG
During the night Brigadier Hackett ordered an attack at dawn in order to reach Lichtenbeek feature beyond Dreijenseweg. This ground was probably important as a starting point for further advance. Major Powell’s C Company was to start, supported by B Company in a fire base near Oosterbeek station. Why this at-tack took place across open ground is still a mystery.
The Germans retreated during the night behind Drei-jenseweg. C Company consolidated on hill 56.5 and A Company of Major Pott continued the advance at 08:00hrs in the direction of Lichtenbeek. No. 4 Platoon, up front, ran into trouble before reaching Dreijenseweg. There was less shrubbery and the Ger-mans dominated that area with three machine guns.
Obersturmbannführer Spindler had organised the so called Spindler line. German armoured vehicles with 20mm anti-aircraft guns were bolstering that defence line. Major Pott’s Bren guns of No. 5 Platoon formed a fire base that supported a left flanking move of the
rest of that platoon and an ad hoc platoon of Glider Pilots. The commander of No.4 Platoon, Lieutenant Wattling, was killed and No.5’s commander, Lieu-tenant Delacour, died of his wounds a bit later. Cap-tain Muir of the Glider Pilot platoon was wounded.
The wounded were transported back in the Univer-sal Carrier. Pott resumed the attack with a handful of men. He succeeded in taking the Lichtenbeek grounds. An initial German counterattack with 40 men was stopped. But at 14:30hr the small group had to surrender. Some were taken POW, others like the wounded Major Pott were left alone.
At 09:00hr Major Waddy with B Company arrived at the battalion HQ near a water tower 200 metres west of Dreijenseweg. Waddy was told to support A Com-pany in the attack on Lichtenbeek. Lieutenant Colo-nel Des Voeux expected to be confronted with only a few German snipers. The noise of battle told Waddy that this was too optimistic an assumption. With a two up formation Waddy attacked. Close to the road they came across many killed and wounded. A 20mm anti-aircraft gun, ‘self-propelled’, stopped this attack.
Even tanks were reported. These were probably Jagdpanzers IV of Kampfgruppe Von Allwörden. The Ger-mans sealed of the location were Pott broke through the line. B Company soon encountered many dead and wounded. Waddy closed with a 20mm-gun and was shot. It was striking that the wounded Major was transported to the Tafelberg hospital in Oosterbeek across the Wolfheze railway crossing without any Ger-man intervention.
HEAVY LOSSES
Major Page of HQ Coy tried to cross the road in vain.
After that, the battalion fell back to hill 56.5. There the unit was machine-gunned by Messerschmitt air-craft and received rocket fire by Nebelwerfer. Major General Roy Urquhart, just arriving at his division-al HQ after hiding in an attic for nearly seventeen hours visited Brigadier Hackett. Both decided that 4th Parachute Brigade should retreat by Wolfheze to Oosterbeek. 10th Battalion fighting in the northern part of Dreijenseweg was told to break contact first
and occupy the Wolfheze railway crossing. That order was given even before the 30 gliders of the third lift arrived on LZ L (Johannahoeve), bringing the heavy equipment for the Polish Parachute Brigade. The re-treat over open terrain by daylight resulted in cha-os. 10th Bn. withdrew in the direction of Wolfheze. 156th Battalion retreated with C Company of No. 9 Platoon as a rearguard.
Lieutenant Colonel Des Voeux ordered the 156th to cross the railway at a point where it runs over a high embankment. Not all subunits got that order and as a result the battalion fell apart. 130 men stayed behind on Dreijenseweg: dead, wounded, pow or missing.
The battalion was reduced to company strength.
The part that reached Wolfheze was taken POW. The other part spent the night in the woods just south of the culvert. Hackett decided to start moving towards Oosterbeek at dawn. 270 men of the battalion started at 06:15hr. The idea was to reach the Ede-Arnhem road (Utrechteseweg) in order to get into the Oosterbeek perimeter at Hartenstein. The 156th formed the spearhead of what remained of 4th Parachute Brigade. Marching orders were: A Coy first, HQ Coy and C Coy second, followed by the rest: Brigade HQ and 10th Bn. The route they took followed a straight line from Bredelaan, a wide track, towards the Bil-derberg Hotel. 7th Bn. KOSB had already arrived in Oosterbeek, crossing the railway line in a direct line.
KILLING WOODS
A Company ran into German machine gun fire at the top of Bredelaan. Brigade HQ suffered wound-ed. Around 08:00hr Des Voeux ordered Powell to attack with his C Company over the right flank.
The target was the stretch of road between the Utre-chtseweg-Wolfhezerweg crossing and Bredelaan. In his book Men at Arnhem Powell describes the fighting in the Bilderberg woods in a unique way. C Company had only 80 men left. Lieutenant Donaldson of No. 11 Platoon was the only surviving platoon command-er. He got wounded and was probably subsequently executed by the Germans. C Coy lost a lot of men in the fighting around the water tower. After three hours Powell decided to withdraw.
Brigadier Hackett decided to change the direction of his attack. Now the brigade turned east into the Van Tienhovenlaan. The remaining group was sur-rounded from the north by Krafft’s battalion and by Unterführerschule Arnheim and Bataillon Eberwein from the west. Hackett ordered 10th Battalion to lead the attack. After a slow start the 10th Battalion moved so fast that the connection with 156th Battalion and Brigade HQ was lost. 10th Battalion succeeded in reaching friendly troops (A Coy The Border regi-ment) at Valkenburglaan in Oosterbeek. 156th Battalion and Brigade HQ encountered more trouble. Self-propelled guns were reported at Valken-burglaan and near the railway line. Near the tennis court Lieutenant Colonel Des Voeux was mortally wounded. He was last seen sitting against a tree. His body was only identified many years after the war. His second in command, Major Ritson, was also killed.
He too was identified in 1998. Major Blundell, the 4th Brigade intelligence officer was killed and Ma-jor Dawson, the brigade major, got wounded in his shoulder. Captain Booty took a picture of the wound-
ed Major, just a minute before Dawson was shot in the head and killed. Fighting around the tennis court took place around noon.
HACKETT’S HOLLOW
Around 14:00hrs Hackett summoned Powell. He pointed at a group of trees, some 100 metres away.
They could make out Germans in a ‘hollow’ in the distance. Hackett ordered Powell to attack the with the only remaining cohesive unit. Powell’s group at-tacked with bayonets fixed and the Germans ran. The group in the hollow counted about 150 men. Major Page, CO of HQ Company, encouraged his men to reposition after every shot they took. When he was spotting an armoured vehicle he was killed by a bullet through the head. The loss of Major Page impressed Powell deeply. At 17:00hr Hackett ordered another bayonet charge in order to break out from their posi-tion in the wooded depression and try and reach the Oosterbeek perimeter. 70 men ran into the position of A Company of the 1st Border Regiment. The group was received with the following words: “Clear off you filthy, shower!”. Lance Corporal Rosenberg acted as rearguard. After firing all the magazines of the Bren gun and throwing the last hand grenades he was able to follow his comrades. When he reported to Major Powell he was promoted on the spot. The Germans found 80 killed and wounded in Hackett’s Hollow.
REORGANISATION AND THE FIGHTING IN OOSTERBEEK
Coy of the 156th Battalion had only three officers and 50 men left. This group was organised into two pla-toons. Positions were at Stationsweg and Mariaweg.
The fighting in Oosterbeek was not covered in the battlefield tour and thus not dealt with in this article.
Only 26 men returned to Melton Mowbray, in Sep-tember 1944. Another ten men escaped during oper-ation Pegasus. That was all that remained of the 603 men of 156th Battalion. The battalion experienced the highest fatality rate (105) of all six parachute bat-talions that participated in the battle of Arnhem. – Erik Jellema – Maps with John O’Reilly’s permission

THEME EVENING 6-POUNDER GUNS DOING THE DIRTY JOB – BRITISH ANTI-TANK GUNS IN THE BATTLE OF ARNHEM

On Friday the 15th of February the first So-ciety theme evening of this year took place in Doorwerth. The event was visited by an audience of 66 listeners. That could have been more, but due to the limited capaci-ty we were forced to disappoint some who were interested.
This time the theme was ‘British anti-tank guns in the Battle of Arnhem’. A briefing provided by Eugene Wijnhoud, a recog-
nized and appreciated subject matter expert on the role of the anti-tank forces during the battle. During his fascinating, detailed and well-illustrated presentation, Eugène outlined the various phases of the battle and the role anti-tank guns performed in it.
52 PIECES
Accurate to single guns and supported by clear map overlays and a large amount of authentic pictures, Eugene elaborated on the sequential phases of the battle. Firstly, Eugene explained B Troop’s operations. B-troop was attached to the 2nd Parachute Battalion; they were involved in defensive operations around the northern edge of the Arnhem road bridge.
Secondly he continued with the operations in the west-ern outskirts of Arnhem during Monday the 18th and Tuesday the 19th of September. Finally the battle in the Oosterbeek perimeter was covered.
During two airborne lifts the British succeeded in trans-porting fifty-two 6-pounder guns (by Horsa-glider) and sixteen 17-pounder guns (by Hamilcar-glider) to the var-ious landing zones. Each of the parachute battalions of 1st and 4rd Parachute Brigades were reinforced with a troop of four 6-pounder guns. For the Polish Brigade fif-teen 6-pounder guns were made available. Unfortunately, the Poles were never able to use their guns. The guns were flown in by gliders on landing zones north of the Rhine, while the paratroopers of the this brigade were dropped by parachute south of the Rhine a few days later. The battalions of the 1st Airlanding Brigade were supported by eight 6-pounder guns.
MORTAR FIRE
The question arises how effective the anti-tank guns have been during the battle. In a general sense the conclusion can be drawn that the effectiveness of their actions was relatively poor. Specifically the 17-pounder guns were
hardly able to join the battle. Partly because of their weight. Partly because some of the Morris Quads trac-tors, responsible for towing these guns, were not service-able on decisive moments. Many guns with their crews were eliminated by German mortar fire.
Nevertheless successes were achieved. Some guns of B Troop were pretty effective against armoured vehicles of SS-Hauptsturmführer Gräbner’s 9. SS-Aufklärungs-bataillon on Monday the 18th of September when they tried to breach the northern perimeter of 2nd Parachute Battalion. They were also effective against Mark IV tanks of Kampfgruppe Mielke when they attacked the British positions at the bridge from the east on Monday and Tuesday.
The nine 6-pounder guns and a single 17-pounder gun that were gathered in Arnhem West on the 19th of Sep-tember, originating from A, C and E Troops, and attached to the 1st, 3rd and 11th Parachute Battalions, were less effective against the counter-attack of Sturmgeschütz Bri-gade 280 and halftracks of Kampfgruppe Spindler. A clear explanation for this cannot really be given.
VICTORIA CROSS
The operations in the Oosterbeek perimeter showed an-other picture. The 6-pounder guns of the South Staffords, defending the southern part of the perimeter at Ooster-beek-Laag, were able to inflict severe losses to the Ger-mans. Lance-sergeant John Baskeyfield, commanding a 6-pounder gun with the South Staffords, was awarded the Victoria Cross for his gallant actions. The battle at the western side of the perimeter was characterized by a changing scene. Some of the guns attached to the Border Regiment were able to disable some French Char B tanks that were used by the Germans and converted to flame throwing tanks. The same applies to the northern part, where guns of the King’s Own Scottish Borderers were successful in beating off attacks by Kampfgruppe Spin-dler’s armoured vehicles. Although initial assessments didn’t take into account a serious German armoured presence, a large portion of the airborne lift capacity was earmarked for 1st Airborne Division’s anti-tank force.
Even 75 years later, a clear explanation for this decision cannot be given. – Otto van Wiggen

A CHILD BETWEEN THE LINES DURING THE BATTLE
“OOSTERBEEK AS IT WAS”

Robert (Robbie) Gunter was eight years old when Oosterbeek was catapulted into the war.
The village made it to the canon of war history. Robbie left Oosterbeek in 1947. What re-mained were those nine days in September ‘44: patient on the eyewitness’s paper. 75 years after the battle this is his story.

Robbie’s story begins as the introduction of a theatre play: he and his foster sister Hanneke, re-ceived at the foster home of aunts Nel and Miep: a big house on Jonkheer Nedermeijer van Rosen-thalweg no. 25. Four oth-er ladies, euphemistically referred to by Robbie as aunts, for the ‘troupe de théâtre’. The ‘aunts’, Jet, Clara, Dinie and Nettie, were Jewesses in hiding. And a dog named Tobias. What then unfolds around them from the morning of Sunday 17 September is largely known from the literature. Whereas this well-docu-mented struggle often takes place above the heads of civilians in the text margin, the battle in Robbie’s re-corded memories draws around him like a whirlwind, all within this ladies-rich family. The sharp observa-tions and the simple, almost sober style offer a unique insight into the battle of Oosterbeek.

WILHELMUS
We pick up the eyewitness account in the run-up to the Sunday that changed everything: “A lot of German army transports passed through Oosterbeek around that time; they were sometimes attacked by English planes. That is why didn’t have to go to school. It was beautiful summer weather. I went to the swimming pool in the Rhine with my friends every day. On the way there, German soldiers were busy setting up an
anti-aircraft gun.” ”Sunday 17 September we woke up earlier than nor-mal because of the firing of English planes and the re-action of the German anti-aircraft guns. We discussed whether or not we would go to church and Sunday school. When it became a little quieter outside, we decided to go anyway. The four aunts and Tobias stayed at home as usual. During the church service it remained restless in the air. Then something ex-ceptional happened: the children were asked to come into the church. Pastor Kievid said that we would sing the Wilhelmus. For the first time in years we heard our national anthem being sung.”

LIBERATED
The ‘aunts’ in hiding panicked: “The bombing we had heard while we were in church happened to be near our home. It took some time before Nel got everyone quiet again. Much worse than the sounds of war was the sound of crying wounded cows in the meadows by the river; it chilled me to the bone. A little later we all saw a lot of planes coming from the southwest, but we thought it was far away. Until Hanneke sud-denly shouted: ‘Parachutes!’ When we looked closely, we saw little men hanging under their chutes. Later, planes passed in the distance, pulling large aircraft. It was an impressive sight, but we had no idea that we would have anything to do with it. Until one of us said that the tram that drove past our house had not returned from Doorwerth.” The party for Aunt Nel’s birthday went on anyway. Afterwards Robbie stood on the balcony where they had eaten their cake: “All of a sudden a German open car came from Arnhem

Robbie Gunter, eight years old.

at high speed. On board there were a soldier/driver and an officer. On the corner of Vogelweg the officer began to shout at his driver, who braked abruptly and turned the car around. The officer grabbed his binoc-ulars and peered down the Grindweg for minutes, in the direction of Benedendorpsweg. Then they drove back to Arnhem. I knew enough when I saw peo-ple walking from Acacialaan to Benedendorpsweg, I rushed down and shouted ‘the Tommies are here!’.” Although Robbie was not initially believed, the neigh-borhood soon ran out to welcome the ‘liberators’. The British had no need for Robbie’s hand-picked flowers. “The men were noticeably tired and I was surprised that they were so small compared to the German gi-ants.” The column came to a halt when shooting broke out near the viaduct under the railway lines. Later two rock-hard, metallic bangs rang out, followed by the rapid rise of the rear span of the railway bridge, which then collapsed very slowly.”

OUTSIDE
With the continuous shooting, the ladies, Robbie and Tobias, sought refuge in the basement. Just for a brief period, they thought. The Germans were expected to be defeated soon. “On Monday there were Tommies everywhere around our house. A motorcycle was rid-ing on Stenenkruis street. There was an officer who regularly came to us for a chat.” “I think the military situation deteriorated on Tues-day. There was intense fighting in our neighbour-hood. We heard a frightening sound through the cellar window that afternoon: a tank. We later under-stood from the officer that they could not defend the
area against these vehicles; the British were going to withdraw. I think in the direction of the Acacialaan.
He advised us to go to the western part of the village.
A little later he came to say that it was quiet for a while and that we could leave. We all packed our bags and walked down the road. Via the path below Vogel-weg we walked to Hogerheide 3 where Nel’s parents lived. We did not flee so much from the battle, but to not let the aunts in hiding fall into German hands.” It was the first time in two years they came outside.”

NOISE
“Uncle Adriaan and aunt Bets were surprised to see us. We had been liberated, right? That was evident-ly not the case as a grenade exploded near the house and Jet got injured in her arm by shrapnel or a bullet.
Soon we went for the basement.” Haasje [‘little hare’], Robbie’s stuffed toy, was missing: “I was inconsolable for a while. Only after I was promised that we would pick it up soon, I was reassured.” “The electricity went down. Dinner consisted of some cold potatoes, and in the basement we had to fit and measure to give everyone a place.” The battle came slowly closer. “At night we did not dare to turn on the lights, the toilet soon stopped functioning, we barely washed ourselves and we certainly did not undress.” “It happened one afternoon: planes came over very low. And then there suddenly was a terrible blow. We thought it was a bomb. Aunt Nel was the first to go up the basement stairs, opening the door; the rest of the us then followed. When we were upstairs we saw what had happened: a huge wicker basket on a par-achute had fallen on the gutter and had crushed the

Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg (Grindweg) nr. 25.

rain barrel, so that ended well … Or did it? The barrel contained our water supply. When the fighting died down, Nel and Miep decided to get some water from the Zweiersdal brook. It was almost evening when they went out with two buckets, both with a white tea towel around their heads for recognition in the dark.
They came back safely, with water! Food was also a problem, but not the most important one. That was the noise! It was so deafening that I often thought: ‘If they’d only stop shooting for just five minutes, then they can continue again for as long as they want’.”

HUNS
“The continuous shelling did put a neighbouring house on fire, after which the group was forced to take refuge elsewhere: Hogerheide 9. The cellar there appeared to be full of hiding Oosterbekers. We didn’t dare go back and so we just sat down in the empty living room, with our hands in front of our faces for protection. That night I experienced what ‘fear of death’ really is. When it got light, Nel went to check on Adriaan’s and Bets’s house.
It did not burn down, probably because of the soaking wet chestnut tree next to it. And so we went back to the small cellar again.” “During one of the final days we suddenly heard music outside. When I also heard an English voice, I concluded that the fight was over and that the Tommies had won.
But later the shooting ‘just’ continued. One night the bombing was stepped up again and stopped abruptly.
The Germans arrived the next morning. They banged their rifles on the door and shouted for us to come out.
Especially our four Jewish aunts must have thought that this was the end. They Germans commanded us to leave to the east. And so a moment later our ragged group walked down the hill, towards Weverstraat.”

EVACUATION
“I don’t think any of us knew what day it was. I now know that it was Tuesday 26 September. Nine days had passed since that sunny ‘liberation day’. We walked through destroyed streets. The road was littered with junk, a tank, containers and parachutes. We heard birdsong again. We tried to go back to our house, but at Emmastraat we were stopped by German soldiers.
Eventually we moved into an abandoned house, Mo-lenweg 12, a saddlery / leather shop.”

Oosterbeek was evacuated, or better: declared Sper-rgebiet. “How we left and why we had to leave the vil-lage, I simply do not know. There was a rumour that the village would be bombed at two in the afternoon, and that we would have to evacuate before that time.
Via busy Utrechtseweg, Noorderweg and Parallelweg we went along the railway tracks towards Wolfheze. Things went terribly wrong in the chaos. I noticed that three of our four Jewish aunts were no longer walking behind us. A little further Uncle Adriaan and aunt Bets were able to catch a ride on a horse and carriage and also disappeared from our sight. With this Robbie, Hanneke, Nel, Miep, Jet and To-bias left the battlefield, leaving Oosterbeek for good. – Robert Gunter (edited by: Alexander Heusschen) – photos: Robert Gunter

Postscript After some wanderings they ended up on a farm at De Glind, where they were liberated. Clara, Dinie and Net-tie survived the war at a safe address in Apeldoorn. They were liberated by Canadian troops around April 18, 1945. Robbie and his family returned home in June. For Christmas all children from Oosterbeek received presents from England: Robbie got a box with brushes and paint.
The imaginary house he painted with these things was given the title ‘Zoo was het in Oosterbeek’ [Oosterbeek as it was]. Robert Gunter nowadays lives in Roosendaal, province of Noord-Brabant.

HISTORICAL PERSPECTIVE
DEATH ON DREIJENSEWEG

(Bron: Bundesarchiv, Bild 101II-M2KBK-771-36 HQ / fotograaf: PK-Kriegsberichter Höppner).

This photo is the most shocking image I know of the Battle of Arnhem. In addition to the horrific details, this is also due to the absent look in the eyes: this is what death looks like. It is also one of the lesser-known photographs of the battle; apart from a few exceptions, it has not been published or otherwise shown. The German Bundesarchiv is the owner of it and is not the only one from the series of PK-Kriegsberichter Höppner on their website “for legal or other reasons”. Possibly this reluctance stems from piety with the victim’s family or to protect young generations from shocking images. War is indeed terrible in its horror and arbitrari-ness. But if we want to read and learn about this war, then this kind of image is part of it.

The photo of the dead para with a grenade in his left hand was taken on September 20, 1944 near the Dreijenseweg in Oosterbeek. The day before saw heavy fighting along that road in the attempts of the 4th Parachute Brigade to conquer the higher ground of Lichtenbeek and thus gain a better position on the western access roads to Arnhem. The attempts failed miserably, with great losses for the British, and on the 20th the road was firmly in the hands of the Germans.
The grenade the dead para holds in his hand is a Gammon bomb (Image 2), a weapon that was particularly popular with Air-borne units for close combat against armoured vehicles. The grenade was hand thrown and detonated on impact. The ignit-er was armed by the thrower by pulling a ribbon attached to the pin. The ribbon was protected by a screw cap that had to be removed before throwing.
In the photo of the para, the screw head is still on the grenade. The inventor of the ‘bomb’ was Lieu-tenant Bob Gammon, one of the first officers of the 1st Battalion The Parachute Regiment. Gammon was wounded during the invasion of Sicily and, due to damage to his hearing, was to his dismay rejected for further service with the Parachute Regiment and was therefore not present in Arnhem.

FLAKPANZERS
The photo of the victim comes from one of the two films that Höppner made on and near the Drei-jenseweg. The two photos directly in front, imag-es 34 and 35 of the roll, are well known and show two passing ‘Möbelwagen’ (Flakpanzers) from the 9th Waffen-SS division (image 3). These photo-graphs of the battle are of great historical value be-cause they form visual proof of the type of material against which the Airbornes had to take up. Perhaps one of these Flakpanzers was the target of the de-picted fallen Airborne, the day before. The location of the photos of the Flakpanzers is approximately halfway between the Dreijenseweg, between Ooster-beek-Hoog station and the Amsterdamseweg.
In John O’Reilly’s book on the 156th Battalion, ‘From Delhi to Arnhem’, the following passage ap-pears about the fighting on the Dreijenseweg (p. 166): “Turning to the soldier on his right, Waddy told him to toss a grenade at the flak gun. As the man prepared to throw a grenade, a bullet smacked into his fore-head, killing him instantly. ” What if…?

SKIRMISH
The source of this story is John Waddy himself. He was company commander in the 156th Battalion during the battle and was wounded in the attempts to conquer the Dreijenseweg. In Ministory 105 from 2010 he describes the incident: “Then suddenly I saw the cannon, at the end of the road. It was a dou-ble-barreled 20mm Flak cannon on a semi-track vehi-cle. Because it was on my advance route, I decided to go forward and try to put the piece out of combat in collaboration with a few of my soldiers. We marched through the bushes, until we approached the cannon at fifteen meters. The Germans screamed at each oth-er and I could hear the empty grenade shells rattling on the floor of the half tracked vehicle. It was at that very moment that the soldier on my right got a bullet in his forehead. I saw that there was a German sniper in the tree above the cannon. I only had my Colt .45 gun with me and fired five shots at him and at that moment he or another German shot me in the ab-domen.” During a battlefield tour in Oosterbeek in 2012 I was given the opportunity to show the photo to John Waddy himself. He remembered the incident, but he could neither confirm nor deny that the photo was part of it. He did say that he found his backpack in the same place after the war. The location of this Waddy skirmish is precisely known: it is where the forest path from the former water tower, now a burial monument of mission house Vrijland, comes from the forest plot east of the Johannahoeve and ends perpen-dicular to the Dreijenseweg (see: O’Reilly, p. 160).
This water tower was more or less the basis from which the 156th Battalion carried out its various at-tacks on this road that morning. The location where the path ends at the Dreijenseweg, is about the same place where the photos of the Flakpanzers were made by Höppner the next day. If we assume that the photo of the fallen Brit was also taken in the surroundings, we can assume it is the soldier that got shot as de-scribed by Waddy. With that it is also likely that he belonged to the 156th Battalion and we can try to give the unfortunate Brit a name.

Pic 2: een Gammon bomb.

CASUALTY DETAILS
The best available source for the location of field graves is the Roll of Honour compiled by Jan Hey.
We have to look a little further than just the date of death, known to us to be September 19. Unfortunate-ly, these data are often not or not correctly registered in the official source data. The unit can also give a clue, the battle at this exact location was mainly con-ducted by 4th and 5th Platoon of A Company (3rd
Platoon was still on the Ginkelse Heide) and Waddy’s B Company of the 156th Battalion. In addition to a number of victims on the 19th with a ‘No Known Grave’, there are a few candidates whose field grave was in the vicinity of this place. The closest thing comes to the description of Private Layton, whose field grave was “in a wood west of Dreijenseweg”. He belonged to the 5th Platoon of A Company, the pla-toon of Lieutenant Delacour who himself fell a little 100 meters further west along the path in the forest. It is also described that elements of A Company merged with Waddy’s B Company when it attacked. A Com-pany’s commander, Major Pott, had managed to cross the Dreijenseweg and reach Lichtenbeek with the remainder of his 4th Platoon. That Waddy, together with Layton, attacked the German armoured vehicle on the western side of the Dreijenseweg is therefore highly likely. A photo of Layton appears to have been published in a local British Roll of Honour just af-ter the war (Figure 5). There are a number of details that are very similar to the fallen Brit in the Höppner photo: the haircut and the hairline, the left slightly protruding ear, the chin and jawline and the crooked front tooth. Enough clues to make an attempt to ob-tain a positive identification through possibly living family members, if these can be found. In addition to the horrific image, the photo hopefully also offers comfort; at least this soldier did not suffer. Moreover, the photo also shows his courage: it takes a lot to at-tack an enemy armoured vehicle a few meters away with nothing else but a hand grenade.
From his casualty details we know that this is George William Layton, 25 years of age in Sep-tember 1944, hus-band of Marjorie Mary Layton from Balsall Heath, Bir-mingham. There are several genea-logical internet sites nowadays, and es-pecially British data are easily accessible. Through the site ‘Find my past’ I got the following information: George was born in Jul-Aug-Sept 1919 in Auckland, Durham. Striking is the mentioned “Mother’s maid-en name”, which is given as Layton. You would expect that as his father’s name. Marjorie was born in Jan-Feb-Mar 1925 in Uppingham, Rutlandshire.

Image 3: Two Flakpanzers on the Dreijensweweg, the day after the para got killed (source: Bundesarchiv, Bild 101II-M2KBK-771-34 HQ / photographer: PK-Kriegsberichter Höppner / image 34. Image 35 was not available through the Bundesarchiv at the time of publication of this article).

MEANING
The next step is trying to find a wedding date to make it easier to search for any children. The marriage cer-tificate specifies the date as 19 February 1944. George would have been 24 then and Marjorie 18. Witnesses were Albert Edward Corrall, the father of the bride, and from the side of the groom R.G. Coates and J.
Coates. His father is mentioned with a striking double
surname: Percy Coates Layton. The birth certificate of George Layton, which I also requested, gives a defi-nite answer: under his mother’s name it says ‘Eliza-beth Ann Layton’. Under his father’s just “-”. George’s father was no longer there when he was born, and his mother apparently did not want to have his name mentioned. Hence his last name is his mother’s name.
Further research yields that his mother Elisabeth was born in Oct-Nov-Dec 1901, so she was only 17 when she became pregnant with George. Another suspicion is also confirmed: in 1922 Elisabeth Ann Layton mar-ried Percy Coates, George is then two years old. Here too we can only guess at the true story, but it seems noble that Percy Coates took care of an unmarried mother and her child at that time. The couple had two sons, half-brothers of George and both born in Auckland, Durham: John Coates in 1923 and Regi-nald G. Coates in 1925. That completes the circle, because these are the two witnesses mentioned at George and Marjorie’s wedding. Based on this infor-mation, a thorough search was made for contact de-tails of any family members still alive. Unfortunately, this search has not produced any results. His wife is probably no longer alive, no address can be found for his half-brothers; the name Coates is common. A contact note left on Layton’s grave at the Airborne Cemetery around the time of the 70th commemora-tion availed to nothing.
Unfortunately, we cannot identify the fallen soldier with certainty. But if we assume that the brave man in the photo is Layton, then there is now more meaning behind Grave 32.B.6. at the cemetery in Oosterbeek then just the text “Thank you God, for the memory of a man so very fine. Life is Eternal, he has not died.”
– Paul Meiboom – Comments: pemeiboom@gmail.com

CASUALTY DETAILS
De best beschikbare bron voor de locatie van veldgraven is de door Jan Hey samengestelde Roll of Honour.
Hierbij moeten we wat ruimer zoeken dan alleen op de bij ons bekende overlijdensdatum van 19 september; helaas zijn deze data vaak niet of niet correct geregistreerd in de officiële brongegevens. Ook de eenheid
kan een aanwijzing geven, de strijd op deze exacte plek werd vooral gevoerd door 4th en 5th Platoon van A Company (3rd Platoon was nog op de Ginkelse Heide) en Waddy’s B Company van het 156st Battalion.
Naast een aantal slachtoffers op de 19e met een ‘No Known Grave’, zijn er een paar kandidaten waarvan het veldgraf zich bevond in de omgeving van deze plek. Het meest in de buurt komt de beschrijving van Private Layton, wiens veldgraf “in a wood west of Dreijenseweg” lag. Hij behoorde tot het 5th Platoon van A Company, het peloton van Lieutenant Delacour die zelf een kleine 100 meter verder westwaarts langs het bewuste pad in het bos sneuvelde. Er wordt ook beschreven dat elementen van A Company opgeslokt werden door Waddy’s B Company als deze als tweede aanvalt. A Company’s commandant, Major Pott, was met het restant van zijn 4th Platoon erin geslaagd de Dreijenseweg over te steken en Lichtenbeek te bereiken. Dat Waddy samen met Layton het Duitse pantervoertuig aanviel aan de westelijke kant van de Dreijenseweg is dus zeer goed mogelijk.

Pte George William Layton.

JUST PUBLISHED 9. SS-PANZER-DIVISION HOHENSTAUFEN 1943-1944

In 1984 a book about the history of the 9. SS-Pan-zer-Division Hohenstaufen in 1944 was published by the French publisher Heimdal. It was written by Her-bert Furbringer, a veteran of the 9th.
Heimdal recently published a new book about the Hohenstaufen, using Furbringer’s sources. It describes the entire period of existence of the division from December 31, 1942 to May 8, 1945. The 28 pages devoted to ‘The return to the Netherlands and the battle of Arnhem’ are really worth reading. Take, for example, the handy list of locations where the division units were stationed around Arnhem from the 6th of September onward, and which units remained behind at the Belgian-Dutch border or were transferred to the 10. SS-Panzer-Grenadier-Division ‘Frundsberg’.
This is followed by a day-to-day summary of the Ger-man countermeasures and the course of the fighting.
Unfortunately, some errors have crept into the place name. Some photos are less known or new. Also slightly annoying is the fact that the captions are of-
ten incorrect; Ooster-beek and Arnhem are mixed up for example.
A few things could also be said about the source references.
Regardless, the book is highly recommend-ed for those interested in the 9th. It contains no new insights, but the German actions are well put together. The price for all of this is a small loss. – Wybo Boersma Charles Trang & Pierre Tiquet, 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen 1943-1944 (Éditions Heimdal, Bayeux, France), 415 pages in French, illustrated, ISBN 978-2-84048-472-1, € 79

2CM FLAK SLEEVE

On Wednesday the 25th of September 2019, a Ger-man bunker was excavated in the garden of ‘the monastry’ (Museum Arnhem) on Utrechtseweg. Im-mediately below ground level, archaeologists found an old trench filled with the rubble of the destroyed city. Traces of fighting were found between the bricks, glassware and household effects. Did these come from the fighting on that fatal Tuesday, the 19th of Septem-ber 1944, when the advance of the Staffords ended in the monastry? The archaeologists registered a German 2cm-sleeve of a Flak canon. Could it have been fired by one of the Flak 38s that were deployed along Utrechtseweg on that day?

 

Map and GPS-coördinaten ‘Set in Stone’


1 51.976773, 5.912996

2 51.976859, 5.915077
3 51.980893, 5.915831
4 51.979072, 5.913669
5 51.980946, 5.909962
6 51.979917, 5.908068
7 51.996118, 5.947019
8 51.960141, 5.883701
9 51.968598, 5.906762
10 51.983579, 5.903326
11 51.98382, 5.89671
12 51.98317, 5.89716
13 51.98445, 5.89455
14 51.98520, 5.89300
15 51.98542, 5.89245
16 51.98476, 5.88810
17 51.995400, 5.912636
18 52.00199, 5.92438
19 52.00146, 5.90786
20 51.987080, 5.890621
21 51.983606, 5.877466
22 51.981058, 5.870214
23 52.00603, 5.89286
24 52.033252, 5.865027
25 52.002272, 5.856160
26 51.98016, 5.86101
27 51.988827, 5.861942
28 51.979199, 5.860346
29 51.979725, 5.840265
30 51.978370, 5.837341
31 51.979470, 5.838190
32 51.979198, 5.838160
33 51.980339, 5.834410
34 51.980321, 5.833101
35 51.978790, 5.830450
36 51.977481, 5.829617
37 51.977478, 5.826933
38 51.977643, 5.834590
39 51.97420, 5.83667
40 51.981918, 5.823608
41 51.987719, 5.832690
42 51.98746, 5.82918
43 51.988621, 5.815256
44 51.987922, 5.813114
45 51.985804, 5.837386
46 51.990264, 5.836667
47 51.991390, 5.834304
48 51.995316, 5.802741
49 51.989612, 5.813446
50 51.995513, 5.802705
51 51.95948, 5.78919
52 51.97229,5.73880
53 52.036910, 5.670948
54 52.055367, 5.649778
55 51.846011, 5.873032
56 51.848073, 5.870433
57 51.842738, 5.869012
58 51.85722, 5.86740
59 51.86368, 5.84714
60 51.876264, 5.822857
61 51.891476, 5.792436
62 51.835950, 5.868930
63 51.814719, 5.798897
64 51.815374, 5.877598
65 51.767026, 5.827104
66 51.766521, 5.863183
67 51.778077, 5.893265
68 51.764555, 5.918816
69 51.774655, 5.928863
70 51.821436, 5.908623
71 51.837989, 5.960686
72 51.90878, 5.90095
73 51.936806, 5.581643
74 51.884919, 5.438232
75 51.944930, 4.861197

INHOUDSOPGAVE

 • 3 Verenigingsnieuws – Fellowship en Stiltekamer Airborne Museum
 • 4 White Ribbon Mile
 • 5 Interview – Roger Beets
 • 7 75 jaar Market Garden – 75 markante plekken
 • 14 Thema – Vierentwintig uur strijd in Lombok
 • 21 Pas uit – Hohenstaufen
 • 22 Ministory 131 – Landstorm Nederland in de slag om Arnhem
 • 27 Persoonlijk – Robbie Gunter, kind tussen de linies
 • 31 Historisch perspectief – Dood aan de Dreijenseweg
 • 35 Programma

AIRBORNE MAGAZINE 15, Uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 75 jaar Market Garden, 05-08-19

Airborne Magazine is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek en verschijnt drie keer per jaar. Het doel van de VVAM is bekendheid geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en aan de geschiedenis van de slag om Arnhem.

Redactie: Alexander Heusschen (magazine@vriendenairbornemuseum.nl), Jasper Oorthuys, Otto van Wiggen
Bijdragen van: Wybo Boersma, Bernhard Deeterink, Robert Gunter, Alexander Heusschen, Dirk Hoekendijk, Frank van Lunteren, Arno Maan, Paul Meiboom, Leo van Midden, Martijn Reinders, Berry de Reus, Robert Voskuil, Otto van Wiggen
Archivering & losse nummers: info@vriendenairbornemuseum.nl
Vormgeving: Sandra van der Laan-Elzinga, Studio 223, Elst
Druk: Grafi Advies, Zwolle
Contactgegevens VVAM: www.vriendenairbornemuseum.nl info@vriendenairbornemseum.nl (06) 510 824 03
Postadres: Wissenkerkepad 22 6845 BW Arnhem
Archivering & losse nummers: info@vriendenairbornemuseum.nl

Omslag: Eén van de meest iconische beelden uit de slag: een 3 inch-mortierteam van No. 23 Mortar (Handcarts) Platoon, Support Company, 1st Border in hun ‘mortar pit’ aan de Van Lennepweg in Oosterbeek. De datum is 21 september 1944. VLNR: Pte Norman Knight, Pte Ron Tierney en Cpl Jim McDowell

 

VERENIGINGSNIEUWS: SAMENWERKING FELLOWSHIP EN VVAM
In Airborne Magazine nr. 12 (september 2018) hebben we gezegd te gaan onderzoeken in hoeverre nauwer samengewerkt kan worden met The Arnhem 1944 Fellowship. Ik heb de Engelse VVAM-leden daarover geïnformeerd met een persoonlijke brief; onze vereniging en de Fellowship hebben immers grotendeels overeenkom-stige doelen en doelgroepen.
De Fellowship heeft ongeveer 600 leden: 60% woont verspreid over de wereld, 40% in Nederland. Tweederde van hen is lid voor het leven. Met een contributie van €11 per jaar voor tweehonderd betalende leden beschikt de Fellowship over een kleiner budget dan de VVAM. Van-wege het relatief grote Engelse bestand telt het bestuur zowel Engelse als Nederlandse leden.
Op 31 mei kregen de secretaris en ik, op uitnodiging van het Fellowship-bestuur, de gelegenheid mogelijke initiatieven toe te lichten. Namens de Fellowship wa-ren bij deze vergadering: Robert Voskuil, Hiltje van Eck, Luuk Buist, Martijn Cornelissen, Glenn Schoen, Niall Cherry, Graham Francis en David Locke aanwezig.
Om een mogelijk nauwere samenwerking aan te gaan, hebben wij het voorstel gedaan Fellowship-leden deel te laten nemen aan battlefield tours die door de VVAM worden georganiseerd, en zijn we bereid deze in het Engels te verzorgen. Daarnaast hebben we de suggestie gedaan elkaars publicaties uit te wisselen. De Fellowship ver-spreid zes tot zeven Engelstalige Newsletters per e-mail.
De VVAM informeert haar achterban met drie Airborne Magazines per jaar. Aangegeven is dat aan een eventuele uitgave van de drie tijdschriften in het Engels aanvullende kosten zijn verbonden. Het is goed te vermelden dat de kwaliteit van het huidige, vernieuwde magazine door de Nederlandse leden van het Fellowship-bestuur wordt ge-waardeerd. In dat kader zou een uitwisseling van elkaars publicaties de moeite waard zijn om te onderzoeken.
Op dit moment is nog onduidelijk of de Fellowship positief is over deze voorstellen en of ze bereid is tegemoet te willen komen in de kosten als we het tijdschrift naar de Engelse leden van The Arnhem 1944 Fellowship gaan sturen. We houden u uiteraard op de hoogte.


Wim Duyts (foto: Berry de Reus)

STILTEKAMER

Vermeldenswaard is ook de opening van de Stilte-kamer in het Airborne Museum op zondag 30 juni.
De kamer werd officieel geopend in het bijzijn van Anita Witzier, televisiepresentatrice en voorzitter van Monuta Helpt, en Agnes Schaap, burgemeester van Renkum. De Stiltekamer is een plek waar bezoekers in alle rust de slachtoffers van de slag om Arnhem kunnen herdenken. In deze ruimte worden de onderscheidingen van oorlogsveteranen en burgers gepresenteerd. Met name voor Wim Duyts vormde de opening een mijlpaal in zijn lange carrière, waarin hij diverse functies binnen het bestuur van het Airborne Museum bekleedde. De onderscheidingen die nu ge-presenteerd worden zijn in de loop der jaren persoonlijk aan hem overhandigd door buitenlandse en Nederlandse nabestaanden. Een ereschuld voor hem dus om deze onderscheidingen een nieuwe, treffende plaats in het museum te geven, waarmee de belofte dat ze te zien zullen zijn zolang het museum bestaat is bestendigd. De stiltekamer is op uiterst stijlvolle wijze ontworpen

Medailles in de Stiltekamer (foto: Berry de Reus)

WHITE RIBBON MILE

Dit jaar, bij de 75e herdenking, wordt speciaal aandacht geschonken aan operatie Berlin: de terugtrekking over de Rijn op 25-26 september 1944, waarin zo’n 2300 Airbornes een veilig heenkomen zochten. Ze werden daarbij geholpen door Canadese en Britse genie-troepen. Die nacht regende het hard en was het aardedonker. Vijandelijke beschietingen zorgden voor doorlopend gevaar. Om de militairen in de goede richting te leiden werden witte linten gespannen op de routes naar de rivier. Vandaar werden de militairen overge-zet in boten. Sommigen zwommen. Velen bereikten de overkant niet.

Op één van de oversteekplekken staat een klein monument dat normaal niet te bereiken is via een pad. Tijdens de herdenkingsperiode van 9 tot 27 september zal een met witte linten gemarkeerde route naar het monument aan de oever leiden.

ROUTE
De White Ribbon Mile is van 9 tot 27 september 2019 elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang (betreden op eigen risico). Starten kan bij de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg 134 in Oosterbeek. De kerk is geopend van 1 mei tot 1 oktober op woensdag, donderdag en zondag van 14:00u tot 17:00u. Van 16 september t/m 26 september dagelijks tijdens deze uren. In de Oude Kerk is een film te zien over de route van de terugtrekking van toen en de betekenis van nu. De film duurt tien minuten.

Alle zondagen in september kan er ook gestart worden bij Event Theater Concertzaal Oosterbeek, Rozensteeg 3. In de herdenkingsweek dagelijks. Openingstijden zijn van 11:00u tot 17:00u.

White Ribbon Mile is een initiatief van: Stichting Dorpsplatform Oosterbeek Stichting Airborne-Region Gemeente Renkum Meer informatie: facebook: Whiteribbonmile https://whiteribbonmile.wordpress.com www.airborne-region.nl/activiteiten/de-white-ribbon-mile Ontwerp: SeventySix Graphic Design Oosterbeek Drukwerk: Coers & Roest

 

INTERVIEW DE VETERANEN ZIJN DE ÉCHTE VIP’S

DE KEUZES VAN ROGER BEETS
Roger Beets (1952) is voorzitter van de Stichting Airborne Herdenkingen, de coördinerende organisatie achter de herdenkingen van de slag om Arnhem in de gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe en Ede. Met zijn werk voor de stichting en voor de Airborne Wan-deltocht is hij na 25 jaar een ‘household name’ in de regio. Is de 75e herdenking de grote klapper voordat het licht definitief uitgaat? “Wat ze in Ieper kunnen, kunnen we hier ook”.

HERDENKEN OF BELEVEN?
”Beide. In navolging van de Airborne Region [het samen-werkingsverband van gemeenten dat het verhaal van de slag om Arnhem bekender wil maken in binnen- en bui-tenland, AH] zou ik daaraan nog willen toevoegen: her-denken, beséffen en beleven. De herdenkingen zullen in de huidige vorm blijven bestaan. Vooralsnog. Dat moet je ook niet zomaar afschrijven. Zeker in deze regio, waar de band met de Britten enorm diepgeworteld is. Neem de zondagochtend op de Airborne-begraafplaats: dat is de meest zuivere vorm van herdenken. Het karakter van die herdenking is de afgelopen 26 jaar, sinds onze stichting de boel runt, niet wezenlijk veranderd. Eigenlijk zelfs vanaf 1945 niet. Dat hoort ook zo. Ede gaat het meeste met de tijd mee. En een evenement als Bridge to Liberation is wéér heel anders. Wat ik maar zeggen wil: het één hoeft het ander niet in de weg te staan. In andere regio’s van operatie Market Garden is het, naar mijn mening dan, misschien wat teveel een ‘feestje’ geworden. Maar ook dat is verklaarbaar: daar wordt de bevrijding gevierd. Bevrij-dingsdag wordt niet gevierd in Arnhem. Simpelweg om-dat er niets te bevrijden viel. De stad was leeg. In Brabant is dat heel anders, daar is men daadwerkelijk bevrijd in september ‘44. Niet vreemd dus dat bijvoorbeeld ook de gymnastiekverengingen en de plaatselijke harmonieën in een optocht door Eindhoven lopen. Soms zie je ook hier, in Arnhem en omgeving, dat sommige initiatieven niet helemaal in de pas lopen met de rest van het program-ma. Daar proberen we als stichting op toe te zien. En dan nog, hoor… Dan meen je in een vergadering goede afspraken te hebben gemaakt, ‘nee, we hangen maar één vlag op’, loop je vervolgens naar buiten en is het alweer anders. Dat heb je nou eenmaal in een klein gebied met veel tegengestelde belangen en clubs die zich verbonden hebben aan een monument, museum of stichting: politie versus Defensie, gemeente versus middenstand, die wil niet samenwerken met die, VIP’s die graag vooraan willen zitten… Allemaal voor eigen gewin, zo lijkt het. Voor mij is er maar één ‘club’ die centraal staat en dat zijn de veteranen en hun families. De veteranen zijn de échte VIP’s.”

MARKET GARDEN OF AIRBORNE?
”Dat is een moeilijke. Airborne is een onderdeel van Mar-ket Garden. Het Market-deel van de operatie heeft zich toch ten noorden van de rivier afgespeeld. Of we ooit Market Garden samen zullen herdenken? Zie je Vitesse en NEC ooit samengaan? Nee, de belangen zijn daarvoor veel te verschillend. Komt ook weer door het hier herden-ken en daar bevrijden. Het museum in Groesbeek heeft veel aandacht voor het Duitse verhaal; die bedienen ook een groot Duits publiek. Dat zie ik hier in Oosterbeek niet snel gebeuren. Bij de herdenkingen in Arnhem is al jaren de Duitse ambassadeur aanwezig. Ook dat gaat in Oosterbeek op de begraafplaats echt niet gebeuren. De hamvraag die bij ieder herdenkingslustrum weer terug-komt is: wat doen we hierna?

VETERANEN OF JEUGD?
”Kennis krijgen en vasthouden, daar gaat het om. Dat is ook echt iets van deze tijd: de jeugd erbij betrekken, en ze het belang van geschiedenis laten zien. Je mag als tiener blij zijn dat je met je mobieltje aan de rand van het zwembad kunt rondlopen, maar besef wel dat een ander voor jou in een veel groter zwembad kopje onder is gegaan. Dat besef is soms ver te zoeken. Onderzoek, ik meen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wees nog niet zo lang geleden uit dat studenten op zich best geïnteresseerd zijn in geschiedenis, maar dan wel wil-len kunnen bepalen welke informatie ze ontvangen. ‘Ga ons niet op de huid zitten’, was zo’n beetje de strekking.
Er is dus nog veel ambassadeurswerk te verrichten voor de educatieve tak van de Airborne-gemeenschap. Groep 7 en 8 van de basisschool, dat zijn de leerlingen die het meest ontvankelijk zijn voor het verhaal van de slag. De bloemenkinderen van Oosterbeek hoef je niks te vertellen over de geschiedenis van hun dorp. Dat zouden goede ambassadeurs kunnen zijn. Maar dan moet er op scholen ook wat meer aandacht komen voor onze regionale ge-schiedenis. Er is zoveel onkunde, of beter onwetendheid, over de slag om Arnhem. Maar ja, vind je het gek als er in geschiedenislesboeken, bij wijze van spreken, maar drie regels worden gewijd aan Arnhem? Of neem het Airbor-ne Museum: je moet erg oppassen dat je straks niet een mooi landhuis hebt staan, waarin ook nog een hoekje is ingericht over de gebeurtenissen in 1944. Als museum heb je natuurlijk wél een functie.
Wat de veteranen betreft: we mogen blij zijn als we er dit jaar hopelijk tien of twaalf kunnen verwelkomen. Man-nen die ook echt hier gevochten hebben, bedoel ik: de échte Arnhem-veteranen dus. Maar die aparte, ook in Engeland niet altijd begrepen hechte band tussen Oos-terbeek en de veteranen, die blijft. En gaat steeds over op de volgende generatie. Het dorp mag dan niet zijn bevrijd tijdens de slag, de dankbaarheid voor het proberen, dat wordt nog steeds gewaardeerd.”

ARNHEM OF OOSTERBEEK?
”Dat is de eeuwige controverse. Ik heb ooit iemand bij de gemeente horen zeggen: ‘Jammer dat de brug in Arnhem ligt’. Oosterbeek kan niet zonder Arnhem en andersom idem dito. Het kantelpunt van de slag lag in de Arnhem-se wijk bij het Elisabeth Gasthuis, dat bepaalde wat hier vervolgens gebeurde in Oosterbeek.”

WANDELEN OF REGELEN?
”Regelen. Ik ben een echte regelneef. Ik ben goed in dingen neerzetten, dingen waarvan mensen zeggen: ‘Hé, dat zit goed in elkaar’. Maar ik vind wandelen op zich heel aardig, hoor. In mijn jeugd heb ik de Airborne Wandel-tocht twaalf keer gelopen, en daarna ook nog een paar keer. Trouwens, niet veel mensen hier beseffen dat de Airborne Wandeltocht een veel groter evenement is dan de herdenking in Oosterbeek. Dat besef was voorheen zeker bij de gemeente, en nu nog bij een aantal ondernemers in Oosterbeek, amper doorgedrongen.. Iedere wandelaar neemt gemiddeld minimaal één gast mee. Doe wat met die 60.000 (!) mensen die je in het dorp hebt, zeg ik dan.


Zorg dat ze op een later moment nog eens terugkomen.
Gelukkig gaat de Oosterbeekse Ondernemersvereniging zich dit jaar extra inzetten voor een prachtige Airbornebeleving gedurende heel september!”

ACHTER DE SCHERMEN OF ERVÓÓR?
”Ik vind het meestal wat plezieriger achter de schermen.
Zoals gezegd: ik ben een regelaar. Maar ik ben snob genoeg om er ook gerust vóór te staan als de situatie daarom vraagt. Het defilé en de intocht presenteren bij de Airborne Wandeltocht bijvoorbeeld, dat vind ik geweldig om te doen. Soms is het dus noodzakelijk om vóór het scherm te staan, bijvoorbeeld als ceremoniemeester bij de Airborneherdenking in Arnhem. Dan heb je ook een functie aan de voorkant.”

STROPDAS OF POLO?
”Vandaag een polo, zoals je ziet. Ik ben een beetje ouderwets opgevoed: bij officiële gelegenheden hoort een pak mét stropdas. Zeker in Engeland gaat men ervan uit dat je correct gekleed gaat bij herdenkingen. In Nederland komen mensen soms zo van het sportveld naar een begrafenis. Dat getuigt van erg weinig respect of gevoel voor decorum, vind ik. Wat overigens niet wegneemt dat er momenten zijn waarop een pak zonder stropdas best gepast is. Ook dát is van deze tijd.”

DE 50E OF DE 75E…?
”De 50e heb ik niet bewust meegemaakt. Het eerste waar ik aan denk bij deze vraag is de 60e herdenking. Om heel eerlijk te zijn: dat nooit meer! Echt. Om wat voorbeelden te geven: er was een evenement georganiseerd in
het GelreDome. Moet je je voorstellen: veteranen op de ereplaatsen, het stadion wordt donker en dan komt daar de 11e Luchtmobiele Brigade vanaf het dak geabseild. ‘Schietend’! Die Britten schrokken zich helemaal wezenloos. En dan Karin Bloemen die Het Dorp van Wim Sonneveld zingt. Nee, wat ze toen hadden bedacht, pakte helaas niet zo goed uit.
Wat me wel altijd zal bijblijven is de aanblik van twee veteranen die toen over de John Frostbrug naar het stadion werden gereden. Terwijl dat gebeurde gutsten de tranen over hun gezichten. ‘Waarom deze heftige emotie?’, vroeg ik ze later. Wat ze toen antwoorden had ik nooit verwacht: ‘We zijn voor het eerst over de brug gegaan’. Het was tot dan altijd een soort erecode geweest om nooit de brug te passeren, en al helemaal niet van noord naar zuid.
Wat destijds niet lukte, zouden we nu ook niet moeten doen, zo was de stilzwijgende afspraak.
De 75e herdenking zelf verschilt niet heel erg van bijvoorbeeld de 60e of 70e. De publieke belangstelling is vanzelfsprekend groot. Maar er zijn dit jaar bijzonder veel andere activiteiten gepland; het wordt echt een groots gebeuren met concerten, bijeenkomsten, lezingen en veel aandacht voor de jeugd. Bijzonder aan deze editie is wel dat dit jaar op de Rijndijk bij Driel ter afsluiting operatie Berlin wordt nagespeeld door Poolse reenactors en soldaten, samen met de 11e Luchtmobiele Brigade. Daarmee samenhangend is er ook speciale aandacht voor de White Ribbon Mile, de vluchtroute van de divisie.
Het grootste risico dit jaar? Het weer. Absoluut. Op de tweede plaats de toestroom van het publiek. Over de veiligheid maak ik me niet zo’n zorgen, daarvoor zijn al jaren geleden de nodige maatregelen genomen. Deze zijn steeds verder aangescherpt. Ik hoop vooral dat de herdenkingen opnieuw waardig en respectvol verlopen. En dat de veteranen en hun families daarna weer met een goed gevoel naar huis gaan. Dat is waar het mij om gaat.” – Alexander Heusschen

Zie voor het complete herdenkingsprogramma in september én daarna: www.airborneherdenkingen.nl. Het programma is er ook te downloaden.

GESTOLDE GESCHIEDENIS 75 MARKANTE PLEKKEN UIT OPERATIE MARKET GARDEN

Zij die erover kunnen vertellen zijn haast niet meer onder ons. Toch zijn de herinneringen aan de septemberdagen van 1944 nooit ver van ons verwijderd. Airborne Magazine verza-melde 75 locaties met een verhaal: klein, groot en voor even aan de vergetelheid ontrukt.
De kaarten op de achterzijde van het blad geven globaal de plek aan: zie de nummerver-wijzingen bij iedere locatie of scan de QR-code. Met de GPS-coördinaten op pagina 35 zijn de exacte plekken te vinden, vanuit de luie stoel (via https://vriendenairbornemuseum. nl/abm15_75digitaleplekken/ of Google Maps) of tijdens uw verkenningen ter plaatse.

1. Oranjewachtstraat, Arnhem. Gevechtsschade aan de originele jaren ‘30-trappen (westkant van de brug, onderaan links, staand op de trap).
2. Eusebiusbuitensingel 69, Arnhem. Locatie Huis Nijenburgh. Op zo’n 100 meter vanaf het kruispunt met de Westervoortsedijk stond het ruim bemeten huis van Freule Cornelia gravin van Limburg Stirum, evangeliste, voorvechter van christelijk meisjesonderwijs en weldoenster. De freule kwam om tijdens de slag.
3. Eusebiusbuitensingel 9, Arnhem. Vooruitgeschoven hoofdkwartier van SS-Sturmbannführer Hans-Georg Sonnenstuhl, die de gelijknamige Kampfgruppe leidde tegen de Britten bij de brug. Van hieruit werden de Duitse troepen die uit Velp en ArnhemNoord kwamen ingedeeld, vooral aan de westelijke kant van de brug.


4. Sint Walburgisplein 1, Arnhem. Op 19 september probeerde een laagvliegende Messerschmitt Bf 109 de Britten
bij de brug te bombarderen. In een poging het intense Britse mitrailleurvuur te ontwijken, raakte het jachtvliegtuig de zuidtoren van de Walburgiskerk. Dit veroorzaakte een brand die de hele kerk in de as legde. Het toestel crashte in de Lauwersgracht; de piloot kwam om.
5. Koningstraat 67, Arnhem. Van 18-22 september 1944 de commandopost van de 1. Kompanie van het 1e SS-PanzergrenadierBataillon, 21. SS-PanzergrenadierRegiment, Frundsberg-divisie. Het bataljon werd kort daarvoor aangevuld en weer op sterkte gebracht in Diepenveen.
6. Bakkerstraat 56, Arnhem. Een Schützenpanzerwagen van het 1/21. SS-PanzergrenadierBataillon (zie locatie 5) stond hier opgesteld volgens de verslagen van Sturmmann Wilhelm Balbach.
7. Da Costastraat 5, Arnhem. Paasbergkerk. Hier brachten Major Tony Hibbert, commandant van het brigadehoofdkwartier van 1st Parachute Brigade bij de brug in Arnhem, en leden van het 2nd Parachute Battalion, de nacht door op 21-22 september als gevangenen. Van hier werden ze naar Villa Bene Sita in Velp gebracht (Arnhemsestraatweg 33, Velp).


8. RijkswegWest 65, Arnhem. Zorgvilla Oosterveld Stepping Stones. Destijds Huize Oosterveld van de Congregatie van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort. Een deel van Viktor Gräbners kolonne overnachtte met hun pantserwagens tussen de fruitbomen in de tuin. De bewoners lieten hen niet binnen. Gräbner kwam in de ochtend van 18 september 1944 om het leven bij de aanval op de brug vanuit het zuiden.
9. Hoek Huissensestraat en Orchislaan, Arnhem. Destijds Hotel Zuid. Van 17-21 september 1944 in gebruik als Duits noodhospitaal. Huisarts Johan Drost verleende er zijn diensten; de biljarttafel werd gebruikt als operatietafel. Zij die erover kunnen vertellen zijn haast niet meer onder ons. Toch zijn de herinneringen aan de septemberdagen van 1944 nooit ver van ons verwijderd. Airborne Magazine verzamelde 75 locaties met een verhaal: klein, groot en voor even aan de vergetelheid ontrukt. De kaarten op de achterzijde van het blad geven globaal de plek aan: zie de nummerverwijzingen bij iedere locatie of scan de QR-code. Met de GPS-coördinaten op pagina 35 zijn de exacte plekken te vinden, vanuit de luie stoel (via https://vriendenairbornemuseum. nl/abm15_75digitaleplekken/ of Google Maps) of tijdens uw verkenningen ter plaatse.


10. Willemsplein 21, Arnhem. Destijds: Nieuwe Plein 37-39. Ortskommandantur, waar de Duitsers toezicht hielden op het Arnhemse gemeentebestuur en waar bijvoorbeeld ook de inkwartiering van Wehrmachtmilitairen werd geregeld. Het was een nevendoel voor C Company van het 2nd Parachute Battalion.
11. Utrechtsestraat 65 , Arnhem. Dit huis markeert het punt waar de opmars van C Company van het 2nd Battalion op zondagavond vastliep in Duits vuur. L/Cpl Loney en Pte Shipley vonden hier hun einde en waren jarenlang vermist. Op 13 september 2017 werd in een gepaste ceremonie op de begraafplaats in Oosterbeek een steen van een tot dusver onbekende Lance Corporal vervangen. Graf 20.B.7 is sinds die dag voorzien van een naam: L/Cpl William Loney. Helaas is Pte Shipley nog steeds vermist [met dank aan M. Anker].


12. Onderlangs 5d, Arnhem. Op de ochtend van 19 september 1944 werden hier, op zo’n 1400 meter van de verkeersbrug, de restanten gevangengenomen van de aanvallen van het 1e en 3e Battalion [met dank aan P. Vrolijk]
13. Direct westelijk van Utrechtsestraat 85, Arnhem. Het originele hek, scheef en verscholen in het groen, markeert het verste punt van de Britse aanval op 19 september 1944.


14. Utrechtseweg 87, Arnhem. Naast de ingang naar de tuin van het oude Museum Arnhem ligt een onopvallende doorzichtige tegel. Zichtbaar zijn de contouren van een gesneuvelde Duitse soldaat die daar volgens de overlevering in die positie is gevonden.
15. Utrechtseweg 87, Arnhem. Op een ornament aan een zijmuur van het gemeentemuseum is nog oorlogsschade zichtbaar. Of dit van de septemberdagen 1944 of latere periode stamt is (nog) niet te zeggen.
16. Tegenover de inrit van Bovenover, Arnhem. Arnhem bleef tot april 1945 frontgebied. Op last van de bezetter had de bevolking de stad, inmiddels Sperrgebiet, verlaten. In het verlaten gebied werkten dwangarbeiders aan een nieuwe verdedigingslinie. De Kochbunker stamt uit deze periode.
17. Braamweg 1, Arnhem. Langs de Apeldoornseweg in Arnhem lag sinds 1912 de imposante villa Heselbergh. In augustus 1943 werd de villa gevorderd voor de staf van Feldkommandantur (FK) 642 ‘Arnheim’. Tijdens de slag speelde de FK een leidende functie. Als plaatsvervanger van de omgekomen commandant Generalmajor Kussin bleven Major Schleifenbaum en zijn personeel er aanwezig tijdens de gevechten rond de verkeersbrug. De villa werd ook in gebruik genomen als stafkwartier van de 9. SS-Panzer-Division ‘Hohenstaufen’. Anderhalve week lang kreeg het villaterrein dagelijks bezoek van Duitse bevelhebbers zoals Walter Model, Wilhelm Bittrich en Walter Harzer. Op de locatie vonden gedurende deze dagen onderhandelingen plaats tussen Duitsers en Britten, werden krijgsgevangen ondervraagd en Nederlandse burgers gefusilleerd. Met de geallieerde artilleriebeschietingen tijdens Operation ‘Anger’, de IJsseloversteek en zuivering van Arnhem, werd de villa verwoest.
Op dit moment wordt op het terrein nieuwbouw gepleegd. Het voorbereidende archeologische onderzoek heeft een groot aantal sporen en objecten opgeleverd m.b.t. de oorlogsgeschiedenis van de plek. Tijdens het congres Strijdigheden op 12 september 2019 in Rozet Arnhem, zal Greenhouse Advies hierover een presentatie geven. Aanmelden via:www.strijdigheden.com


18. Weg achter het Bos, Arnhem. Tijdelijke Duitse begraafplaats voor gesneuvelden op het terrein van de Saksen Weimarkazerne. De begraafplaats wordt In de bronnen ‘Heldenfriedhof SS-Unterführerschule Arnheim’ genoemd.
19. Wagnerlaan 55, Arnhem. Gemeenteziekenhuis / Kriegslazarett. Tijdens de slag werden hier Duitse gewonden ondergebracht. Aan de westkant van het ziekenhuis werd een begraafplaats aangelegd voor de slachtoffers. Aan de oostkant lagen enkele Britse graven.
20. Noordelijke Parallelweg 55, Arnhem. Deze voormalige kerkzaal was het hoofdkwartier van SS-Hauptsturmführer Hans Möller (zie locatie 21). Het pand heeft na de oorlog een gevel gekregen aan de straat. Nog zichtbaar is het dakpuntje van de kerkzaal.
21. Utrechtseweg 304, Arnhem. Villa Casa Blanca, het witte gebouw op dit terrein, werd op 19 september 1944 verdedigd door een peloton van T Company, 1st Parachute Battalion.
Volgens goed ingewijde bronnen is dit ook de villa waar Hans Möller van het SS-Panzer-Pionier-Bataillon 9, een compagniescommandant verloor op 17 september. Dezelfde avond trok Möller zijn bataljon van zo’n 60 man terug naar de omgeving van de Oranjebrug in Arnhem, na een vuurgevecht met een sectie van A Company, 2nd Parachute Battalion. Hierdoor kon John Frost passeren op de Utrechtseweg en het jaagpad langs de rivier.
22. Klingelbeekseweg 134, Arnhem. Ingetogen, klein herdenkingsschildje voor de vier South Staffords die hier gevangen werden genomen door de SS.
23. Direct westelijk van Schelmseweg 67, Arnhem. Arnhem. Locatie van Ehrenfriedhof Zijpendaal, de tijdelijke begraafplek van Duitse slachtoffers, voordat zij werden verplaatst richting Ysselsteyn (Limburg).
24. Koningsweg 13, Arnhem. De Diogenesbunker was het Duitse commandocentrum voor de luchtverdediging van Nederland, België (deels) en het Ruhrgebied. De Duitsers probeerden de al nagenoeg ontmantelde Kampfraum, het zenuwcentrum (kaartruimte) van het complex, alsnog te vernietigen na de Britse luchtlandingen op 17 september.
25. Amsterdamseweg 461, Arnhem. Locatie van villa Lichtenbeek, hoofdkwartier van SS-Hauptsturmführer Klaus von Allwörden, commandant van de SS-Panzerjäger-Abteilung 9, ten tijde van de slag.


26. Klingelbeekseweg 69, Oosterbeek. Station OosterbeekLaag. De muren aan de westkant vertonen nog oorlogsschade. Het station lag aan de Britse opmarsroute en maakte tot april 1945 deel uit van de frontlijn.


27. Mariëndaal 8, Oosterbeek. HuisMariëndaal. In de nacht van 17 september was dit het hoofdkwartier van de commandant van SS-Panzer-Artillerie-Regiment 9, SS-Sturmbannführer.
28. Benededorpsweg / Klingelbeeksweg, Oosterbeek. Het spoortunneltje is weleens de Menenpoort (naar de poort in Ieper, België) van de slag om Arnhem genoemd: zo’n beetje alle Britse troepen die in ArnhemWest hebben gevechten hebben deze plek gepasseerd. De goed zichtbare gevechtsschade aan de zuidoostkant is waarschijnlijk veroorzaakt door Duits geweer en mitrailleurvuur.


29. Matzer van Blooisplantsoen, Oosterbeek. Locatie van wasserij Van Hofwegen: een strategische plek in het oostelijke gedeelte van de perimeter, vanwege de solitaire, hogere ligging ten opzichte van de Britse stellingen bij de kerk en het vrije schootsveld naar het oosten. Major Robert Cain won er zijn Victoria Cross. Jeremy Clarkson, de bekende Engelse tv-presentator, vertelt over Cain, zijn schoonvader, in ‘The Victoria Cross: for valour’, te zien op YouTube.
30. Benedendorpsweg 141, Oosterbeek. Duidelijk zichtbare gevechtsschade aan de gevel, vooral bij laat strijklicht.
31. Weverstraat 177, Oosterbeek. Kogelinslagen in het onderste gedeelte van het muurtje, op kniehoogte. De aangrenzende huizen figureren in Theirs is the Glory, de Britse verfilming van de slag uit 1946.
32. Weverstraat 181, Oosterbeek. Gevechtsschade aan tuinhek. De plek is gemakkelijk te missen, ware het niet dat de geregeld stoppende tourbussen en fotograferende slagveldtoeristen de boel nogal eens weggeven.


33. Kneppelhoutweg 14-A, Oosterbeek. Locatie van de ULOschool, beroemd om de geënsceneerde foto van de glider pilots, Sgts Whawell en Turl (rechts), op zoek naar sluipschutters volgens de bronnen. Turl kwam om het leven op 25 september.
34. Kneppelhoutweg 14, Oosterbeek. Locatie van pension ‘t Hemeldal. Eén van de andere locaties waar de overgestoken Polen (zie ook locatie 35) werden ingezet. Nu een bosperceel.
35. Hoek Benedendorpsweg en Hemelseberg. Rond Villa Transvalia betrok een deel van de Polen die in de nacht van 22-23 september de Rijn overstaken hun stellingen (zie ook locatie 46). De villa overleefde de oorlog niet.
36. Achter Benedendorpsweg 194, Oosterbeek. Fundering van de gashouder: als markant punt in OosterbeekLaag in 1944 komt deze plek vaker terug in gevechts en ooggetuigenverslagen. De ernaast gelegen gasfabriek, nu een architectenbureau, vertoont nog gevechtsschade, te zien vanaf het pad langs de uiterwaarden.


37. Benedendorpsweg 210, Oosterbeek. Huis SchoonZicht: ontmoetingsplaats voor het Arnhemse en Oosterbeekse verzet, onder leiding van Antoon van Daalen. Tijdens de slag gebruikt door het Border Regiment.
38. Pad langs Benedendorpsweg 168, Oosterbeek. Eén van de twee vluchtroutes die zijn gebruikt tijdens operatie Berlin, de terugtrekking van de 1st Airborne Division uit de perimeter.
39. Nederrijnoever, Oosterbeek direct zuidelijk van de Oude Kerk. In 2003 onthulde Sergeant M.J. Potter op de noordelijke oever dit robuust uitgevoerd monument, dat door zijn locatie moeilijk bereikbaar is. Het staat op één van de twee oversteeklocaties: (zie ook locatie 38).
40. Van Borsselenweg 37, Oosterbeek. Hoofdkwartier en verbandpost van D Company, 1st Battalion The Border Regiment. Op wat nu een fietspad is, net naast het toegangshek van het Glocklandgoed, schakelden de Britten een vijandelijke Char B1tank uit.
41. Utrechtseweg 232, Oosterbeek. Destijds Hotel Hartenstein. Vanaf 14 september 1944 zat hier het operationele deel  van het hoofdkwartier van Heeresgruppe B, onder bevel van Generalfeldmarschall Walter Model. De kwartiermakers van zijn staf zaten in Kasteel Wisch in Terborg. Het werd op 17 september tijdens de lunch, rond 13:30u, ontruimd na de melding “Fallschirmjäger in der nähe”. Model en General der Infanterie Hans Krebs vertrokken meteen naar Doetinchem, via de Ortskammandantur van Arnhem (zie ook locatie 10) en Feldkommandantur 642 (zie locatie 17) en Doetinchem, waar de commandant van het II. SS Panzerkorps, SS-Obergruppenführer Bittrich, in kasteel Slan-genburg resideerde. Eenmaal in kasteel Wisch bij Terborg aangekomen was het hoofdkwartier van Heeresgruppe B om circa 17:00u weer operationeel.
Vanaf de namiddag van 18 september tot 26 september deed Hartenstein dienst als hoofdkwartier van 1st Air-borne Division.
42. Hoofdlaan 1, Oosterbeek. Regimental aid post van het Border Battalion. In het naastliggende pand aan de Van Lennepweg was het hoofdkwartier gevestigd. Vanuit het plantsoen tegenover het hoofdkwartier werd vuursteun gegeven aan de Bordercompagnieën die ingegraven lagen langs de westelijke perimeter tussen de Utrechtseweg en de Rijn.
43. Utrechtseweg 269, Oosterbeek. Het huis waarin de commandant van de 1st Airborne Division, Major General Roy Urquhart, en de commandant van de 1st Parachute Brigade, Brigadier Lathbury, overnachtten op 17-18 september.
44. Kruispunt Utrechtseweg-Wolfhezerweg, Oosterbeek. De beroemde kruising waar Kussin (zie locatie 17) zijn dood tegemoet reed, is aangepast waardoor de zuilen van het landgoed Hoog Oorsprong zijn verplaatst. Op de zuilen is nog gevechtsschade te zien.


45. Pietersbergseweg 34, Oosterbeek. De twee zolderraampje onder de dakkap werden gebruikt door sluipschutters Sgt Tony Crane en zijn compagnon. Hun score, “killed or wounded”, hielden ze bij op het behang, dat nu in het Airborne Museum wordt geëxposeerd.
46. Paul Krugerstraat 21. Officieuze plaquette op de voormalige bakkerij voor A en D Troop van het Reconnaissance Squadron dat in deze hoek van de perimeter vocht. Het RECCE Squadron is goed vertegenwoordigd in de vele monumenten op het voormalige slagveld.
47. Steijnweg 40, Oosterbeek. Latere positie van het antitankgeschut van Sgt George Barton van de King’s Own Scottish Borderers, na eerst te hebben gevochten bij The White House (Hotel Dreyeroord). John Crosson, een paar jaar geleden nog voorvechter van het behoud van het hotel, was er ook actief als sluipschutter.
48. Johannahoeve 4, Oosterbeek. Missiehuis Vrijland. Op deze plek stond Huis Waldfriede, dat in 1944 verloren ging. Hoofdkwartier van SS-Sturmbannführer Sepp Krafft, commandant van het SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und ErsatzBataillon 16 bij het begin van de Britse luchtlandingen.


49. Nabij Zonneheuvelweg 18, Oosterbeek. De enige nog bestaande watertoren van Oosterbeek, uit 1938. Door 2. Kompanie van SS-Panzergrenadier-Ausbildungs und ErsatzBataillon 16 in gevecht met 3rd Parachute Battalion gebruikt als observatiepost voor hun mortieren, die 3rd Parachute Battalion op de Utrechtseweg beschoten. Hierbij werd onder andere de jeep van Urquhart uitgeschakeld.
50. Wolfhezerweg 17, Wolfheze. Hotel-Restaurant Wolfheze. Hoofdkwartier van Sepp Krafft (zie locatie 48) ná aanvang van de Britse luchtlandingen, tot circa 21:00u op 17 september 1944.


51. Doorwerthse Hoek 1, Driel. Ruïnes van de steenfabriek Korevaar. De resten van de schoorsteen bevatten sporen van de verwoede strijd om dit Duitse bruggenhoofd. Deze zijn zelfs goed zichtbaar vanaf de Drielse dijk. Op 1 oktober staken Duitse troepen de rivier over en hielden de steenfabrieken Terwindt en Koorevaar in handen tot 11 oktober. SS-Obersturmbannführer Heinrich Oelkers, aanvoerder van de Duitse troepen, had zijn commandopost op de plek van de verwoeste schoorsteen.
52. Veerweg, Renkum. Gevechtsschade op de westmuur van één van de ovens van de steenfabriek: stille getuigen van de ochtend van 18 september 1944, toen de 4. Kompanie van de 10. Schiffsstammabteilung de mannen van B Company van het Border Regiment uit de steenfabriek verdreef.


53. Hoek Eikenlaan en Klinkenbergerweg, Ede. Bescheiden gedenkplek (bankje) voor twee dames uit Ede die op de hoek met de Artillerielaan onder vuur werden genomen door een Duitse patrouille, terwijl ze schuilden achter een bosje (18 september 1944). Ze woonden met hun gezinnen in het huis achter de bank. De patrouille werd uitgezonden om het afpakken van een Duits geweer, op een heel andere plek in Ede, te vergelden.
54. Oude Lunterseweg 28, Ede. Ontmoetingsplek voor de Binnenlandse Strijdkrachten en onderduikplek van Tony Hibbert (in de kast onder de zoldertrap). In dit huis werd een groot deel van Pegasus 1 voorbereid, de operatie om ondergedoken Airbornes terug te brengen naar geallieerd gebied.
55. Zuidoosthoek Hunnerpark, Nijmegen. Onder de deksteen met opschrift is in 1974 een stalen tijdscapsule ingegraven die documenten en voorwerpen bevat uit operatie Market Garden. De capsule zal worden geopend op de honderdste verjaardag van de slag, in 2044. Nog even geduld dus.
56. Valkhof, Nijmegen. Valkhofbunker. Bijna 70 jaar lang lag een Duitse bunker uit 1943 verborgen onder het Valkhof. De bunkers, versterkte huizen, loopgraven, tankgrachten en prikkeldraadversperringen kwamen de Duitse verdedigers onder SS-Hauptsturmführer Karl-Heinz Euling goed van pas bij de verdediging van de Waalbrug. De bunker is geregeld toegankelijk.


57. Prins Hendrikstraat 6, Nijmegen. Duidelijk zichtbare, grote herstelde granaatinslag bovenaan de zijgevel. Kenmerkend is de ‘spatvorm’. De schade is waarschijnlijk het gevolg van Duitse artilleriebeschietingen vanuit de Betuwe op 20 of 22 september 1944. Op 10 november werd dit deel van Nijmegen opnieuw onder vuur genomen.
58. Lentse Warande, Lent. In 2013 werden bij werkzaamheden in het kader van Ruimte voor de Waal grote betonnen blokken in het talud van de verkeersbrug gevonden. Het bleken de Duitse versperringen uit 1943 te zijn waar de Shermans van Robinsons Troop, de spits van de grondtroepen, tussendoor moesten manoeuvreren om het bruggenhoofd te kunnen verdedigen. Dit gebeurde in de avond van 20 september 1944.
59. Oosterhoutsedijk, Lent. In 2013 werd een nieuwe brug over de Waal in gebruik genomen. De brug kreeg de naam ‘De Oversteek’. Bij de opening waren twee veteranen aanwezig, samen met nabestaanden van de bij de actie gesneuvelde 48 militairen. Als eerbetoon aan deze mannen is de brug uitgerust met 48 paren lichtmasten die na het aanschakelen van de stadsverlichting paar na paar van zuid (Nijmegen) naar noord (Lent) aan gaan, in het tempo van een trage mars. Het monument heeft naast de brug een plaats gekregen.
60. Waaldijk, even westelijk van de Dorpstraat, Oosterhout. Pvt John Towle (19) van de 82nd Airborne Division nam het hier op 21 september 1944 eigenhandig op tegen twee Panzer IV-tanks en een halfrupsvoertuig. Met een bazooka dwong hij de voertuigen terug naar de Peperstraat, maar kwam daarbij zelf om het leven. Het leverde hem de Medal of Honor op, één van de drie die de 82nd verdiende in WO2.
61. Direct noordelijk van Valburgsestraat 7, SlijkEwijk. Toch echt in Slijk-Ewijk en niet in Valburg, maar wél de plek van de ‘Valburg Conference’, waar de Poolse MajGen Sosabowski een schrobbering kreeg van de commandanten van de 43rd Wessex Infantry Division en XXX Corps. Het negeren van Sosabowski’s militaire analyse van de ernstige situatie in Oosterbeek en de daar aan hem gegeven orders luidden het einde in van Market Garden. De conferentie legde de kiem voor de decennialange Britse beschuldiging dat de Poolse brigade schuldig was aan het mislukken van de operatie.
62. Groesbeekseweg 152, Nijmegen. Na de slag werden de geëvacueerde Airbornes ondergebracht in het Bisschop Hamerhuis (‘the Pagoda’), in 1944 een missiehuis en seminarie. Dit is één van de twee andere grotere locaties: scholen van de Filles de la Sagesse.


63. Meijhorst 6010 en Lankforst 5101, Nijmegen. Na dagen van proberen wist Sgt Norman Patten van No. 1 Forward Observation Unit van de Royal Artillery op 21 september radiocontact te leggen met het 64th Medium Regiment van de artillerie op deze locatie in Nijmegen. Patten meldde zich op het net met “People you are trying to meet”. Nadat dit contact uitvoerig was geverifieerd, werden vanuit het Nijmeegse Duckenburg/Hatertsche Broek rond 11:30u de eerste granaten richting het bos tussen Heveadorp en de Westerbouwing afgevuurd, aan de westkant van de Oosterbeekse perimeter. De Duitse troepenconcentraties daar vormden op dat moment de grootste bedreiging voor 1st Airborne. Omdat het bereik van de kanonnen slechts reikte tot aan de Utrechtseweg, werden deze verplaatst naar de oever van de Waal, zo’n beetje waar nu de Oversteekbrug ligt. Van daaruit kon vuursteun worden verleend aan alle bedreigde posities rond de ingesloten divisie.
64. direct ten noorden van de bocht in de Panovenlaan, Nijmegen. Tijdelijk vliegveldje voor de Piper Grasshopper-verkenningstoestellen van de 456 Para Field Artillery Battalion, 82nd Airborne Division. Het werd in gebruik genomen op 26 september 1944. Nog steeds zichtbaar, aan de zuidkant van de voormalige ‘air strip’, is het stuk waar enkele bomen werden gerooid voor een betere landing: de aanplant van na de oorlog verspringt er ten opzichte van de oudere bomen.
65. Tussen Vosseneindseweg 11a en 11b, Heumen. ‘Air Strip’ van XXX Corps, waarschijnlijk in bedrijf genomen vanaf 19 september 1944.
66. Hoogenhofseweg, Molenhoek. In de tuin van Landgoed Bergzicht, tussen de gebouwen en de Hoogenhofseweg, lag vanaf 20 september 1944 een tijdelijke Amerikaanse begraafplaats voor 836 slachtoffers van de 82nd Airborne Division. Het monument op de hoek van deze weg en de Molenstraat staat op de verkeerde plek.
67. Versperring spoorwegovergang Biesseltsebaan Groesbeek/Malden. De eerste Duitse vluchttrein kon nog ontsnappen op 17 september. Daarna waren de Amerikanen van de 82nd Airborne in de bossen bij Groesbeek wat alerter. Ze wierpen een versperring op. Een tweede trein botste hier op de blokkade, en rolde helemaal terug naar de Panovenlaan in Nijmegen.
68. Bospad, Groesbeek. De eerste Jedburghactie van Arie Bestebreurtje vond plaats op 17 september 1944 in de omgeving van Groesbeek. Bestebreurtje was teamleider van het Jedburghteam met de codenaam CLARENCE dat als liaison fungeerde voor de 82nd Airborne Division.
Bestebreurtje zat in hetzelfde vliegtuig (het eerste) als divisiecommandant Brigadier General James Gavin, en diens Division HQ Group. Het tweetal landde rond 13:15u op dropzone ‘N’. Al snel na de drop raakten Gavin en hij verwikkeld in een vuurgevecht, waarbij Bestebreurtje een Duitse machinegeweerschutter door het hoofd schoot. Hij redde daarmee het leven van Gavin. Bestebreurtje rekruteerde later die week de 22-jarige verzetsstrijder Jan van Hoof.


69. Mooksebaan 10, Groesbeek. Duidelijk zichtbare gevechtsschade aan de linkerkant van de voorgevel.
70. Molenbosweg 17, Berg en Dal. Hotel Erica, hoofdkwartier van het Seaborne Echelon van de 1st Airborne Division. De kelders van dit hotel fungeerden als schuilplek voor burgers uit Nijmegen tijdens de hevige gevechten om Nijmegen, de landingsgebieden ten zuidoosten van de stad en het bos rond het hotel.
71. Thornsestraat 20, Persingen. Van de 15e eeuw tot 1944 bevond zich hier een buurtschap met molen. Tijdens Market Garden werd rond deze plek strijd geleverd tussen Fallschirmjäger en G Company, 508th Regiment, 82nd Airborne Division die het gehucht als objectief had. Brandbommen vlakten het buurtschap op 25 september uit. De molen is herbouwd in 2015-2016.
72. Heuvelsestraat 5, Bemmel. Op een kleine verhoging in het Betuwese landschap ligt Den Heuvel. Op en om Den Heuvel werd in september en oktober hard gevochten tussen Duitse en Britse infanterie en tankeenheden. In 1946 werd ter nagedachtenis aan alle gesneuvelden een veldkapel gebouwd. Het is misschien de enige plek in de verre omtrek waar ook de gevallen Duitse soldaten van het II. SS Panzer Korps een plaats hebben: een lijstje namen herdenkt hen.
73. Boveneindsestraat 20, Kesteren. Naar deze boerderij bracht het lokale verzet een aantal van de vroegtijdig gesprongen parachutisten van B Company van het 10th Battalion, op weg naar de Ginkelse Heide. De Dakota waarin ze zaten, crashte voorbij Dodewaard. De para’s konden uiteindelijk ontsnappen naar geallieerd gebied.
74. Talud achter Waalstraat 2, Tiel. Gedenksteen voor de executie op 20 september 1944 van veertien burgers uit Wamel door “den onredelijken waanzinnigen Duitscher”. Dit als vergelding voor het beschieten van het veerpont in de euforie rond de ‘naderende bevrijding’ die Market Garden zou brengen.
75. De Montignylaan 18, Willige Langerak. Graf van Pte Clarence Ash. Het meest westelijk gelegen graf in Nederland van de slag om Arnhem, 80 kilometer stroomafwaarts van Oosterbeek. Pte Clarance Ash van het 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment, verdronk op 25-26 september 1944 tijdens operatie Berlin. Zijn lichaam werd pas op 18 november gevonden.

THEMA VIERENTWINTIG UUR STRIJD IN LOMBOK
DE KRITIEKE GEVECHTEN IN ARNHEM-WEST OP 18 EN 19 SEPTEMBER 1944

In de nacht van 18 op 19 september 1944 weten de Britten, ondanks de sterker wordende Duitse tegenstand, vier bataljons te concentreren in ArnhemWest. Vandaar is het nog maar zo’n 2500 meter tot de verkeersbrug. In het donker zouden ze nog steeds een kans hebben de Duitse stellingen te doorbreken en het 2nd Parachute Battalion bij de brug te bereiken. De leiding die nodig is om deze acties te coördineren ontbreekt echter; de divisie en brigadecommandant zijn afgesneden van hun troepen. Misverstanden, orders, tegenordes en het verlies van enkele kostbare uren zijn het gevolg. Hierdoor kunnen de Duitsers hun verdediging versterken; een keerpunt in de strijd is ontstaan. Deze plotwending vormt het thema van de battlefield tour in de wijk Lombok op 7 september.

De situatie In Arnhem-West aan het einde van maandagmiddag 18 september is onoverzichtelijk. 1st en 3rd Parachute Battalion zijn na een moeizame opmars vanuit Oosterbeek in de buurt van het Rijnhotel aangekomen. Ze bevinden zich weliswaar in hetzelfde gebied, maar hebben geen duidelijk beeld van elkaarslocatie. De commandant van 3rd Battalion, Lt. Col. Fitch, heeft rond 16:00u uur al besloten niet langer statisch te blijven. Met de eenheden die hij ter beschikking heeft, gaat hij op zoek naar een mogelijkheid om door de kleine straatjes tussen de spoorlijn en de Utrechtseweg ten westen van het Elisabeths Gasthuis verder in oostelijke richting door te stoten. De Duitsers beheersen de diverse straten echter met vuur waardoor hij niet verder komt. Maj. Gen. Urquhart en Brig. Lathbury zijn ook nog steeds bij het bataljon.
Bij het oversteken van de Frederik Hendrikstraat worden zij beschoten, waarbij Lathbury wordt getroffen.
Met hulp van de anderen wordt hij in Alexanderstraat 135 in veiligheid gebracht. Als uiteindelijk nog meer Duitse militairen en een pantservoertuig in de straat verschijnen, kunnen zij geen kant meer op. Op de zolder van de woning Zwarteweg 14 moet de divisiecommandant zich gedwongen schuilhouden. Op dat moment zijn nog twee andere bataljons op weg naar de brug. Brigadier Hicks heeft bij afwezigheid van de divisiecommandant eerder die maandag besloten 1st Parachute Brigade te versterken met het 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment en het 11th Parachute Battalion. De commandant van de Staffords, Lt. Col. McCardie, arriveert om 17:30u in Arnhem-West met 420 man van zijn B en D Company. Zijn A en C Company, net als een deel van de Support Company, arriveren met de tweede air lift, en zijn pas in de loop van de avond in Arnhem-West. Dat geldt ook voor 11th Battalion, dat direct na de landing op de Ginkelse Heide te horen krijgt dat de eenheid onder bevel zal worden gesteld van de 1st Parachute Brigade, waarop de manschappen naar de brug worden gestuurd. Om 23:30u bereikt dit bataljon het gebied rond Lombok.

Mannen van 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment onderweg naar Arnhem. De foto is genomen op de Utrechtseweg, tussen De Oude Herbergh en Hartenstein.

ORDERS TEGENORDERS
Om 18:00u uur treffen McCardie en Dobie elkaar in de garage net vóór de kruising van de Oranjestraat en de Utrechtseweg. Zij vermoeden dat ook 3rd Battalion in de omgeving is, maar kunnen de bataljonscommandant niet vinden. Zij spreken onderling af dat Dobie de leiding overneemt, aangezien niemand van de staf van de 1st Parachute Brigade beschikbaar is. Samen maken zij een plan voor een aanval met hun bataljons. De South Staffords vallen aan over de hoger gelegen Utrechtseweg, in de richting van het museum. 1st Battalion gaat voorwaarts over het lager gelegen Onderlangs. De startlijn is de lijn tussen het Rijnpaviljoen en het Elisabeths Gasthuis. Het aanvangstijdstip voor de aanval wordt bepaald op 21:00u.
Dobie en McCardie zijn zich op dat moment niet bewust van het feit dat 3rd Battalion, nadat de duisternis is ingevallen, nog een poging heeft ondernomen om door te stoten naar de verkeersbrug. Via Onderlangs, dicht langs de Rijn, kunnen de mannen van Fitch onder bescherming van de duisternis aanvankelijk 800 meter oprukken. Daar stoten ze op hevig vuur, waarbij veel slachtoffers vallen. Fitch wordt daardoor gedwongen de aanval af te breken.

De Brigadier Philip Hicks

Terwijl Dobie en McCardie hun aanval voorbereiden, komt het bericht van het brigadehoofdkwartier dat de opstellingen van 2nd Parachute Battalion bij de brug zijn gevallen. Als reactie daarop besluiten Dobie en McCardie hun plan af te lasten. Het bericht blijkt om 23:00u echter onjuist, wanneer 1st Battalion een radiobericht opvangt waarin de mannen van Lt. Col. Frost op de brug een vuuraanvraag doen. Dobie besluit niet direct door te gaan zonder duidelijke opdracht en stuurt een koerier naar het divisie-hoofdkwartier om het bericht te verifiëren. Als reactie daarop krijgt Dobie opdracht van Brig. Hicks, op dat moment de waarnemend divisiecommandant, met de gehele Britse strijdmacht in Arnhem-West terug te keren naar Oosterbeek.
Rond 01:00u treffen de commandanten van 1st, 11th en het 2nd Battalion The South Staffords elkaar op de hoek van de Utrechtseweg en de Oranjestraat. Het blijft een aantal uren onduidelijk wat de opdracht wordt van het divisiehoofdkwartier. Pas om 02:30u komt alsnog de opdracht de aanval uit te voeren. Dobie, McCardie en Lea, commandant van het 11th Parachute Battalion, besluiten het simpel te houden: ze gebruiken het initiële plan van 21:00u, waarbij het 11th Battalion de South Staffords als reserve zal volgen. Zij zijn overigens niet op de hoogte dat de kleine strijdmacht van 3rd Battalion eerder in de nacht de aanval al heeft ingezet via de weg langs de Nederrijn.

SS-Sturmbannführer Ludwig Spindler

De Duitse leiding heeft inmiddels niet stilgezeten. Sperrlinie Spindler is verdeeld over drie Kampfgruppes. KG Von Allwörden treedt op in het westelijk deel, ten noorden van Oosterbeek. Vanaf Oosterbeek verdedigt KG Möller het gebied ten noorden van de spoorlijn tot aan het Roermondsplein in Arnhem. KG Harder, een eenheid van zo’n 300 man en bestaande uit tankbemanningen van het 9. Panzer Regiment, nemen als infanteristen het laatste deel van de Sperrlinie tot aan de Rijn voor rekening. Rond middernacht op maandag arriveren via het spoor tien Sturmgeschütze van de Sturmgeschütz-Brigade 280 in Bocholt, 48 km van Arnhem. Via de weg verplaatsten zij in de nacht naar Arnhem, om daar op dinsdagmorgen aan te komen. Deze eenheid is afkomstig van de Wehrmacht en was op zondag met de trein onderweg van Oksbøl in Denemarken naar Hamburg voordat zij naar het front bij Arnhem werden gedirigeerd.

CHARGE OF THE AIRBORNE BRIGADE
Al vrij snel na het inzetten van de aanval om 04:00u maakt 1st Battalion contact met de terugtrekkende elementen van 3rd Battalion, die eerder in het open terrein zijn vastgelopen. Fitch besluit met de laatste 50 man van zijn bataljon de aanval van 1st Battalion zo veel mogelijk te ondersteunen. In het eerste deel van de aanval kan T Company van Major Perrin-Brown over de met gras begroeide helling, links van de weg, en S Company van Major Stark langs de kade oprukken. Beide compagnieën hebben overigens nog maar de sterkte van een peloton. Als ze bij het aanbreken van de dag, het is dan rond 06:30u, door de Duitsers in de hoger gelegen opstellingen in de omgeving van het Museum worden waargenomen is er geen doorkomen meer aan. Van de 140 man die de aanval begonnen zijn er negen gesneuveld en kan slechts een aantal ontkomen. Het gros wordt al dan niet gewond krijgsgevangen gemaakt. Onder hen is Lt. Col. Dobie. De commandant van 3rd Battalion, Lt. Col. Fitch, sneuvelt bij een mortierbeschieting.
Vanaf de Oranjestraat leidt D Company de aanval langs de Utrechtseweg. Eén van de pelotons die de straten ten westen van het Elisabeths Gasthuis zuivert, bevrijdt rond 06:00u Maj. Gen. Urquhart uit zijn gedwongen verblijfplaats op de Zwarteweg, waar hij veertien uur heeft gezeten. Hij laat zich onmiddellijk met een jeep naar het divisiehoofdkwartier in Hotel Hartenstein brengen. Ondanks zware verliezen slaagt D Company erin rond 06:40u het Gemeentemuseum en de huizen ten westen daarvan in te nemen. Daar-opvolgend weet A Company de huizen tegenover het museum in te nemen en van Duitsers te zuiveren. Nu het daglicht begint te worden verdwijnt de voorwaartse beweging uit de aanval. Het bataljon bevindt zich in een kwetsbare positie ten opzichte van de hoger gelegen huizen aan de noordzijde van het spoor van waaruit ze met zware wapens worden beschoten. Vanaf de zuidelijke oever van de Rijn bestoken de Duitsers de South Staffords met 20mm en 37mmluchtdoelgeschut.

NIEUWE OPDRACHT
Rond 08:00u voeren de Duitsers de eerste tegenaanvallen uit. Die komen in eerste instantie vanuit zuidoostelijke richting, vanaf Onderlangs. Duitse infanterie slaagt erin het lager gelegen huis ten zuiden van het museum te heroveren. Het gevechtscontact speelt zich af op korte afstand. Met een tegenaanval waarbij gebruik wordt gemaakt van handgranaten, verjagen de South Staffords de Duitsers weer. Na enige tijd verschijnen de eerste Sturmgeschütze. Enkele StuG’s bestoken nu vanuit zuidoostelijke richting de opstellingen van B Company, die zich langs de hoger gelegen houtwal ten westen van het museum hebben ingegraven. Vanuit die hoger gelegen opstellingen hebben de South Staffords zicht op Onderlangs. De Duitse pantservoertuigen proberen via deze weg de Engelsen te omtrekken. Met PIAT’s weten die de aanvallen voorlopig nog af te slaan.
McCardie heeft zijn commandopost inmiddels verder naar voren verplaatst, tegenover het Van Lingen College, 200 meter westelijk van het Gemeentemuseum.
Van daaruit zoekt hij contact met Lea, die zich in de buurt van het Elisabeths Gasthuis bevindt. Lea heeft inmiddels de A Company van Major Gilchrist langs de Utrechtseweg laten bijtrekken tot Villa Rhijnstein.
Zijn B Company bevindt zich iets ten westen van het Elisabeths Gasthuis. McCardie vraagt hem om zijn 11th Battalion op de linkerflank in te zetten langs de Renssenstraat, pal langs het spoor. Lea stemt in met het verzoek van McCardie en gaat terug om zijn ondercommandanten te informeren over de wijze waar

© I N F O G R A P H I C M A R C E L K U S T E R

op 11th Battalion het vervolg van de aanval zal uitvoe-ren. Zover komt het echter niet. Om 09:30u begint de Duitse tegenaanval via de Utrechtseweg. Onder dekking van de Sturmgeschütze neemt Duitse infanterie huis na huis in. Met hun 75mm-kanonnen schieten ze gaten in de muren waardoor de infanterie naar binnen kan dringen. De South Staffords hebben alleen de beschikking over een beperkte hoeveelheid PIAT-antitankgranaten.
Rond dezelfde tijd krijgt Lea via de radio van één bij zijn bataljon ingedeelde artillery liaison officer te horen dat Urquhart de plannen voor zijn geplande aanval ter ondersteuning van de South Staffords heeft overruled.
Het divisiehoofdkwartier geeft hem opdracht zich terug te trekken in de woonwijk in de omgeving van de koepelgevangenis en zich gereed te houden voor een aanval naar het noorden, over het spoor. Dit om het hoger gelegen terrein Heyenoord-Diependaal in te nemen. Urquhart acht deze beweging noodzakelijk om de opmars van de 4th Parachute Brigade te ondersteunen, die dan nog in de richting van de hoger gelegen delen van Arnhem aanvalt. Urquharts bevel is niet langer realistisch. De Duitsers hebben inmiddels langs de spoorlijn een sterke verdedigingslijn ingericht.

GEEN DOORKOMEN MEER AAN
Het brengt 11th Battalion in een onmogelijke situatie. A en B Company bevinden zich ten oosten en noorden van het Elisabeths Gasthuis en maken zich gereed om de vastgelopen South Staffords via de Renssenstraat te ondersteunen. De andere elementen van het bataljon bevinden zich zo’n 800 meter ten westen van deze posities. Terwijl McCardie ervan uitgaat dat het 11th Battalion zijn bij het Gemeentemusuem in het nauw gedreven South Staffords spoedig komt helpen, moet Lea zijn bataljon hergroeperen in de woonwijk bij De Koepel om de nieuwe opdracht van de divisie te gaan uitvoeren. Lea stuurt nog een koerier naar McCardie om hem van de gewijzigde plannen op de hoogte te stellen, maar die komt nooit aan. De Britten raken nu snel het initiatief kwijt.
Als de South Staffords door hun PIAT-granaten heen raken, moeten ze de huizen tegenover het Museum, en vrij snel daarna ook het Museum zelf, prijsgeven. Veel Staffords worden gevangen genomen. De rest trekt in westelijke richting langs de Utrechtseweg terug. Rond 10:00u wordt het laatste verzet van de Staffords gebroken tegenover het Van Lingen College. McCardie wordt daar krijgsgevangen gemaakt.

Een StuG III van de Sturmgeschütz-Brigade 280 op Onderlangs, vlakbij de kruising met de Utrechtseweg.

A-Company van het 11th Battalion is door zijn munitie heen. “I had PIATs but no bombs, as the padre, rest his soul, had ‘borrowed’ my jeep on which we had put the bombs during the night march”, zo beschrijft Major Gilchrist de situatie. De compagnie wordt gedwongen terug te trekken via de noordelijke zijde van het Elisabeths Gasthuis, om zich zo bij de rest van het bataljon te voegen.
De ontwikkelingen volgen elkaar daarna snel op. Lea probeert zijn bataljon te verzamelen in het westelijk deel van Lombok, tussen de Oranjestraat en Den Brink. De vrij inzetbare C Company van de South Staffords, die pas rond 06:30u in het westelijk deel is aangekomen, krijgt van hem opdracht het hoger gelegen terrein van Den Brink in te nemen. Rond 13:00u voeren de Duitsers een tweede aanval uit. Nu vanuit noordelijke richting, waarbij een aantal Sturmgeschütze en ander gemechaniseerd geschut, gesteund door mortieren vanuit het noorden de Oranjebrug in zuidelijke richting passeren en vervolgens in westelijke en zuidelijke richting afbuigen. De zich reorganiserende eenheden van het 11th Battalion zijn niet opgewassen tegen de aanvallen vanaf de Oranjebrug en de Utrechtseweg. Er vallen veel slachtoffers en een groot aantal parachutisten wordt krijgsgevangen gemaakt.
Rond 15:00u zijn de gevechten in het westelijk deel van Arnhem voorbij. Van de vijf Britse bataljons die op zondag en maandag Arnhem zijn binnengetrokken, een strijdmacht van zo’n 3.000 man, hebben 700 de verkeersbrug bereikt. Slechts 500 man slagen erin om op dinsdagmiddag terug te trekken naar Oosterbeek. Rond de 120 man zijn gesneuveld. De rest, al dan niet gewond, is door de Duitsers, gevangen genomen. Drie bataljonscommandanten worden krijgsgevangen gemaakt. Frost volgt als vierde een dag later. De vijfde bataljonscommandant, John Fitch, is eerder die dinsdag gesneuveld. Slechts een klein deel van de Britse eenheden heeft gevangenschap weten te ontlopen door zich schuil te houden bij Nederlandse burgers. – Otto van Wiggen

9. SS-PANZER-DIVISION HOHENSTAUFEN 1943-1944
In 1984 verscheen bij de Franse uitgeverij Heimdal een boek over de geschiedenis van de 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen in 1944, geschreven Herbert Furbringer, een veteraan van de 9e.
Onlangs heeft Heimdal een nieuw boek uitgegeven over de Hohenstaufen, waarbij gebruik is gemaakt van Furbringers bronnen. Het beschrijft de gehele bestaansperiode van de divisie vanaf 31 december 1942 tot 8 mei 1945. De 28 bladzijden die zijn gewijd aan ‘De terugtocht naar Nederland en de slag om Arnhem’ zijn de moeite waard. Neem bijvoorbeeld de handige lijst van locaties waar de divisie-eenheden vanaf 6 september rond Arnhem werden gelegerd, en welke eenheden bij de Belgisch-Nederlandse grens achterbleven óf overgingen naar de 10. SS-Panzer-Grenadier-Division ‘Frundsberg’. Daarna volgt per dag een opsomming van de Duitse tegenmaatregelen en het verloop van de gevechten. In de benaming van de plaatsen zijn helaas wat fouten geslopen. Sommige foto’s zijn minder bekend of nieuw. Storend is ook hier dat de onderschriften vaker niet kloppen.
Zo worden Oosterbeek en Arnhem door elkaar gehaald. Ook op de bronvermeldingen is het één en ander aan te merken. Hoe het ook zij, voor de geïnteresseerden in de 9e is het boek een aanrader. Veel nieuwe inzichten zijn er niet, wél staan de Duitse acties nu eens goed bij elkaar. De prijs daarvoor is een kleine aderlating. – Wybo Boersma Charles Trang & Pierre Tiquet, 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen 1943-1944 (Éditions Heimdal, Bayeux, Frankrijk), 415 pagina’s in het Frans, geïllustreerd, ISBN 9782840484721, €79,-

 

 

 

 

 

 

“WAT WE HIER MEDE GEMAAKT HEBBEN, KAN IK JULLIE NIET BESCHRIJVEN”
DE LANDSTORM NEDERLAND IN DE SLAG OM ARNHEM

Een jonge Landstormer op de Utrechtsestraat. Duidelijk zichtbaar is de zwarte kraagspiegel. In de boeken wordt deze jongen nooit herkend als Landstormsoldaat.

In het Noord-Limburgse Ysselsteyn liggen circa 35.000 Duitse militairen begraven die tij-dens de oorlog in Nederland zijn omgekomen. Daaronder bevinden zich ook gesneuvelde Nederlandse vrijwilligers in de Duitse krijgsmacht. De begraafplaats telt (ten minste) 46 graven van zogenaamde Landstormers die tijdens de slag om Arnhem het leven lieten.
In de archieven van de Waffen-SS heb ik lijsten aangetroffen van de 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen waarop ten minste 47 Landstormers voorkomen die voor hun inzet tijdens de slag om Arnhem een IJzeren Kruis 2e klasse (EK II) hebben ontvangen. Deze twee bevindingen staan op gespannen voet met de in de literatuur beschreven inzet van het III/Gren Rgt. I ‘Landstorm Nederland’. In de loop van 2012 ben ik daarom een onderzoek gestart.
Een korte inleiding op de rol van de eenheid tijdens de slag.

ZONDER EEN SCHOT TE LOSSEN?
Om de 1st Airborne Division het hoofd te bieden na de luchtlandingen bij Arnhem in september 1944, dirigeerden de Duitsers alle mogelijke eenheden naar Arnhem. Opleidingsbataljons, marine en luchtmacht; alles wat een geweer kon afschieten werd op weg gestuurd. Ook Hanns Albin Rauter, de Höhere SS- und Polizeiführer in Nederland, deed wat hij kon en alarmeerde de twee bataljons die hem nog ter beschikking stonden: het SS-Wachbataillon 3. in Amersfoort (circa 800 man) en het 3e bataljon van het Grenadier-Regiment 1 ‘Landstorm Nederland’ in Hoogeveen (circa 600 man). Twee bataljons die in velerlei opzicht van elkaar verschilden, maar twee overeenkomsten hadden: Rauter was de uiteindelijke baas en beide bestonden hoofdzakelijk uit Nederlandse vrijwilligers.
Het SSWachbataillon 3 had een beruchte reputatie, omdat de eenheid was belast met de buitenbewaking van de diverse concentratiekampen die Rauter in Nederland had ingericht. Over de inzet van dit onderdeel is in diverse boeken over de slag om Arnhem uitgebreid bericht. Het brondocument is het procesverbaal dat het Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven (BOOM) in 1946 heeft opgemaakt.
Over de rol van het III/Gren Rgt. 1 ‘Landstorm Nederland’ in de slag om Arnhem is veel minder bekend. Alles wat hierover is terug te lezen, kan worden herleid naar één bron: het boek De Landstorm, deel I uit de serie Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945 van Jan Vincx en Viktor Schotanius. Kort en goed wordt vermeld dat het bataljon uit Hoogeveen kwam gefietst en in de nacht van 20 op 21 september in Arnhem arriveerde. Omdat de gevechtskracht van het bataljon gering was, werd het aanvankelijk als reserve voor het Sperrverband Spindler achter de hand gehouden. Het bataljon werd pas ingezet nadat de Polen bij Driel waren geland. Omdat de Polen langs de zuidoever van de Nederrijn naar Arnhem zouden kunnen oprukken, stelden de Duitsers het Sperrverband Harzer op langs de spoorlijn richting Nijmegen. De Landstorm Nederland kreeg een sectie ten noorden van Elst toegewezen. Zoals bekend zijn de Polen niet naar Arnhem opgerukt. Daarmee lijkt het einde van het verhaal te zijn dat de Landstormers zonder een schot te hebben gelost weer terug zijn gefietst naar Hoogeveen.
Maar was dat werkelijk zo?

OP DE PEDALEN NAAR ARNHEM
In de namiddag van 17 september 1944 ging de telefoon bij de staf van het 3e bataljon Landstorm in Hoogeveen. Ook dit bataljon werd op last van Rauter naar Arnhem gecommandeerd. De compagnieën 9, 10 en 11 vertrokken nog diezelfde avond, grotendeels per fiets, in zuidelijke richting. De manschappen was niet verteld wat de eindbestemming van hun tocht zou zijn. Vanuit Beilen vertrok de 12e compagnie, de zware compagnie met onder andere mortieren, zes 3,7cm PAK 36’s en twee stukken veldgeschut: Russische 7,62cm M1927-houwitsers. Dat het transport ‘s nachts plaatshad, was niet vreemd gelet op de geallieerde jachtvliegtuigen die overdag de wegen onveilig maakten. De eenheid bereikte in de ochtend van maandag 18 september Apeldoorn. Daar werd overdag gerust in de gebouwen van het zogenaamde Jodenbosch, het tegenwoordige Groot Schuylenburg. Deze van oorsprong Joodse inrichting voor zwakzinnigen was in 1943 door de Duitsers ontruimd. Dat wil zeggen: de patiënten en verzorgers waren naar de vernietigingskampen in het oosten afgevoerd. Daarna is het complex in gebruik genomen als Erhohlungsheim voor Duitse militairen.
Hier mochten de manschappen van de Landstorm zich ‘erhohlen’ van hun fietstocht. Aan het einde van de middag volgde het sein voor vertrek. Vrijwel iedereen wist inmiddels dat de eindbestemming het front in Arnhem was. Velen keken al uit naar een gelegenheid om onderweg “te drossen” (= deserteren).
Rond 23:00u arriveerden de eerste onderdelen van de Landstorm in Arnhem. Waar precies is niet vast te stellen, maar in getuigenissen wordt het station genoemd.
Bij een kerk kregen de manschappen te eten. Ze zagen dat de binnenstad in brand stond. De tros zou zich installeren aan de Kerkhoflaan nabij begraafplaats Moscowa. De fietsen werden bij het station, maar ook in een bos achtergelaten, mogelijk het Sonsbeekpark.
Obergrenadier Beumer verdiende naar zijn zeggen een EK II toen hij drie ‘Tommies’ ervan trachtte te weerhouden fietsen in te pikken, waarop hij door stengunvuur zwaar gewond raakte. De vrachtwagens met zwaar materieel lijken later te zijn aangekomen. Getuigen spreken van chaotische toestanden op een verzamelplaats waar allerlei Duitse eenheden arriveerden terwijl granaatscherven in het rond vlogen.
De Landstorm had zijn bestemming Arnhem bereikt.
Voordat de inzet van de eenheid wordt besproken, is het nuttig om kennis te nemen van enige achtergronden van de Landstorm.

WAT WAS DE LANDSTORM NEDERLAND?
Het Grenadier-Regiment 1 ‘Landstorm Nederland’ werd in maart 1943 mede op initiatief van Rauter in het leven geroepen, destijds onder de benaming Landwacht Nederland. De opdracht van dit regiment was het Nederlandse territoir te verdedigen tegen binnen en buitenlandse vijanden. Anton Mussert, leider van de NSB, zag in deze formatie het begin van een nieuw Nederlands leger en riep de weerbare mannen van zijn partij op om dienst te nemen. Met een dreigende invasie op de Nederlandse kust voor ogen, bood de Landstorm voor Rauter een laatste mogelijkheid om zo veel
mogelijk Nederlanders in Duitse dienst te krijgen.
Om vooral de nationaal gezinde NSB-leden in de waan te laten dat zij zichzelf niet uitleverden aan de Waffen-SS, werd de SS-aanduiding in de naam zorgvuldig vermeden en bleven de kraagspiegels zwart, dat wil zeggen, zonder SS-runen. Ook werden Nederlandse officieren aangesteld, maar dat was een kleine minderheid.
Een aanzienlijk deel van de instructeurs waren Nederlanders: oostfront-veteranen of door de Landstorm zelf opgeleide vrijwilligers. De algehele leiding berustte bij officieren van de Waffen-SS en de Ordnungspolizei. De Landstorm werd opgezet als een reservisteneenheid. De leden kregen een opleiding van vier maanden en gingen dan met groot verlof terug naar huis. De leiding van de NSB verwachtte van haar aanhangers offerbereidheid, maar een jarenlange inzet aan het grimmige oostfront was voor velen een brug te ver. Dienstneming bij de Landstorm was een stuk dragelijker en voor mannen tot 30 jaar aantrekkelijk, omdat zij als Landstormer een ontheffing van de verafschuwde arbeidsinzet kregen.
Het zal geen verwondering wekken dat tegen deze achtergrond niet altijd de meest gemotiveerde militairen werden geworven. Ruim 10% van de sterkte is tijdens de slag om Arnhem ‘gedrost’.
Een ander kenmerk van de Landstorm was de relatief lichte bewapening. Nu zou de Wehrmacht ook geen zwaar bewapende Nederlandse eenheid op Nederlands grondgebied hebben geduld, omdat de vrees altijd aanwezig was dat een dergelijke eenheid zich tegen de Duitse krijgsmacht zou keren. Rauter zag voor ‘zijn’ Landstorm een rol om in het binnenland lichtbewapende parachutisten te bestrijden en opstanden onder de Nederlandse bevolking te onderdrukken. Aldus was de inzet van de Landstorm bij de geallieerde luchtlandingen niet onlogisch. Maar op 18 september waren de Duitsers er al achtergekomen dat de vuurkracht van de 1st Airborne Division een stuk groter was dan wat voorheen voor parachutisteneenheden voor mogelijk werd gehouden.

RECONSTRUCTIE VAN DE INZET
Uit de strafdossiers van de na de oorlog veroordeelde Landstormers is op te maken dat de eerste inzet van de Landstorm plaats had rondom de Utrechtse straat en Onderlangs. Landstormers van de 10. Kompanie noemen de Nederrijn, een steenfabriek (Meinerswijk) en de haven van Arnhem als herkenningspunten. Secties betrokken posities waarbij machinegeweren in stelling werden gebracht. De manschappen van de 9. Kompanie trokken vanaf station Arnhem door de Utrechtsestraat en langs het spoor. Grenadier Van Grasstek geeft aan dat ze zich verschansten in diverse huizen tot dicht bij het Elisabeth Gasthuis. Ook secties van de 11. Kompanie moesten de Duitse linie aan de westzijde van het centrum van Arnhem versterken, maar indicaties over de posities ontbreken. Zeker is dat delen van de Landstorm zich in de spits van de Duitse verdediging bevonden. Landstormers werden ook op andere plaatsen ingezet. Grenadier Paasman moest helpen om de gevangen uit het Huis van Bewaring af te voeren. Dat gebeurde allemaal in de nacht van 18 op 19 september.
De posities waren nog maar nauwelijks ingenomen of de Landstormers werden overlopen door de Britten, omsingeld zelfs. Er werd geschoten, er vielen doden en gewonden. Landstormer Stienen en enige kameraden lagen in een leegstaande woning langs het spoor te slapen en werden verrast door een overval van Engelse militairen. De rest van de slag brachten zij in gevangenschap door op de tennisbaan in Oosterbeek. De Landstormers konden hun posities niet houden en trokken zich terug. In sommige strafdossiers wordt geklaagd over een gebrekkige leiding. Dat komt overeen met de ervaringen die de Duitsers in het algemeen ondervonden met de diverse ingevlogen alarmeenheden. Harzer, commandant van de 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen, en belast met het bevel over de Duitse defensie in Arnhem, ging er al snel toe over om deze eenheden onder directe aanvoering van zijn eigen frontervaren officieren te plaatsen.
Het zal het 3rd Parachute Battalion van Lt. Col. Fitch zijn geweest en daarna het 1st Parachute Battalion van Lt. Col. Dobie die de Landstormers uit hun stellingen bij Onderlangs hebben verdreven. Aan de Utrechtsestraat en langs het spoor zullen de Landstormers het South Stafford Battalion op hun dak hebben gekregen.
De Landstormers zagen hun oude stellingen later op de dag weer terug, toen ze achter “pantserspeerwagens” optrokken richting Oosterbeek. Het gaat hier om het rijdende geschut van de 280. SturmgeschützBrigade die in de ochtend van dinsdag 19 september in Arn

Een groepje Landstormers, ook nooit als zodanig aangeduid in de literatuur over de slag, arresteert een aantal Britse militairen op de Utrechtseweg, ter hoogte van het huidige Museum Arnhem.

hem arriveerde en meteen werd ingezet om de Britten uit de westelijke stadswijken van Arnhem te verdrijven.

BRUSTSCHUSS
De eerste kennismaking met het front is voor de Landstormers heftig verlopen: naast gewonden en vermisten zijn er elf gesneuvelden. Voor de manschappen van de 10. Kompanie braken na 18 september rustigere dagen aan. Zij kregen het bevel zich in te graven langs de spoordijk die van Arnhem naar de spoorbrug over de Nederrijn voert. Unterscharführer Klompers verklaart: “Toen wij in de stellingen in de spoordijk kwamen, waren de eigenlijke gevechten voor ons afgelopen en lagen wij meer voor de Sicherung.” Vanuit hun posities zagen ze op donderdag 21 september de Polen landen boven Driel. Ongevaarlijk was deze plek langs het spoor overigens niet, want ze werden regelmatig door granaatvuur bestookt. Landstormer Miggels raakte zwaar gewond toen hij eten ging halen en bij terugkeer zijn schuttersput door twee Duitsers bezet vond, precies op het moment dat enkele granaten insloegen in de buurt.
Obergrenadier Niezing raakte op woensdag 20 september betrokken bij heftige gevechten in de nabijheid van het station Oosterbeek en werd gewond afgevoerd. Gelet op de situatie in deze fase van de slag, zal de strijd zich rondom het station Oosterbeek Hoog hebben afgespeeld. De 11. Kompanie had, net als de 12. Kompanie die dag drie doden te betreuren. In de Duitse overlijdensformulieren is de doodsoorzaak aangetekend: Brustschuss en Kopfschuss.
Ook op 21 en 22 september hebben de 9., 11. en 12. Kompanien doden te betreuren tijdens de gevechten in Oosterbeek. De slachtoffers bij de 10. Kompanie vielen die dagen door granaatinslagen.

Zegevierende Landstormers aan het einde van de slag (bron: Collectie L. Buist).

De inzet van het bataljon kende een bloedige finale, want tijdens de laatste twee dagen van de slag sneuvelen veertien manschappen in Oosterbeek. De veelvuldig aan te treffen aantekeningen “Brustschuss”, “Kopfschuss” en “Volltreffer” getuigen van directe betrokkenheid bij gevechtshandelingen. Eén van de slachtoffers was de commandant van de 11. Kompanie, Hauptman der Schutzpolizei Berthold Vetter.

”GEVOCHTEN ALS LEEUWEN”
Na de slag om Arnhem keerden de restanten van het III./Gren Rgt. I ‘Landstorm Nederland’ terug naar het Jodenbosch te Apeldoorn. De verliezen aan doden en gewonden, maar ook door desertie, waren enorm. De compagnieën bestonden uit nog maar 30 tot 40 man.
Er was echter ook vreugde, want de slag was gewonnen.
Onderscheidingen werden ruimhartig uitgedeeld. De mannen die aan het front zijn geweest kregen een Infanteriesturmabzeichen. De gewonden, al naar gelang de zwaarte van hun letsel, een Verwundetenabzeichen in Schwarz of Silber en er werden 47 EK’s II uitgereikt. De bataljonschef, SSHauptsturmführer Adelbert Stocker en de commandanten van de 10. en 12. Kompanien, de SS-Obersturmführer Heinz Schröer en Karl Güttgemanns, kregen zelfs het EK I verleend.
In oktober 1944 verhoogde NSB-leider Mussert de feestvreugde door in persoon aanwezig te zijn als een groot aantal Landstormers wordt gedecoreerd. Mussert had ‘zijn jongens’ ook al tijdens de slag om Arnhem bezocht. Bataljonsarts Dr. Frackers getuigt ervan dat Mussert met zijn adjudant Enklaar op 24 september in Arnhem en Oosterbeek op bezoek was.
In de landelijke dagbladen was in oktober 1944 te lezen hoe de Leider terugblikte op de verrichtingen van de Landstorm: “Als de spreker (Mussert) had kunnen doen wat hij wilde, dan was hij de laatste weken steeds bij de Landstorm geweest. Nu was hij slechts één dag bij de jongens geweest, nl tijdens hun strijd in Oosterbeek. Deze dag was voor hem de vreugdevolste geworden van de laatste zes weken, waarin hij vele tochten door Nederland had gemaakt en duizenden kilometers afgelegd. Met voldoening had hij krijgsgevangen Engelsche valschermjagers zien voorbij gaan onder geleide van landstormers.” Grenadier De Vries koos in een brief aan zijn vriendin zijn eigen woorden: “Ja, m’n schat, thans weten we wat oorlog is en wat burgerleven is. Want wat we hier mede gemaakt hebben, kan ik jullie niet beschrijven en we hebben er tegen gevochten als leeuwen en zijn dan ook met vijf man voorgedragen voor het Eka II en nahkampfspanne. (…) dus mocht ik nog eens op Urlaub komen dan kun je stolz wezen op je kerel niet waar.”

Het graf van Hauptman der Schutzpolizei Berthold Vetter, commandant van de 11. Kompanie, die tijdens de slag sneuvelde.

– Arno Maan Met dank aan Nico Heitman

HOE VERDER?
In de reconstructie van de inzet van het III./Gren Rgt. 1 ‘Landstorm Nederland’ zijn nog tal van vragen te beantwoorden. Mijn onderzoek loopt nog door en ik ben daarom eenieder die één of meer stukjes van de puzzel kan bijleggen erg dankbaar. Voor contact: a.maan@planet.nl

ALS KIND TUSSEN DE LINIES TIJDENS DE SLAG
“ZOO WAS HET IN OOSTERBEEK”

Acht jaar oud was Robert (Robbie) Gunter toen Oosterbeek de oorlog in werd gekatapulteerd. Het dorp haalde het tot de canon van de krijgsgeschiedenis. Robbie verhuisde in 1947. Wat bleef waren die negen dagen in september ‘44: geduldig op het papier van de ooggetuige. 75 jaar na de slag hier zijn verhaal. Het integrale verslag is te lezen op de website van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Robbies relaas begint als de introductie van theaterspel: zijn pleegzus Hanneke en hij opgenomen in het pleeggezin van tantes Nel en Miep, in een fors bemeten huis aan de Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg nr. 25. Vier andere dames, door Robbie haast eufemistisch aangeduid met tante, als ‘troupe de théâtre’: de joodse onderduiksters Jet, Clara, Dinie en Nettie. En een hond genaamd Tobias. Wat zich vervolgens om hen heen ontrolt vanaf de ochtend van zondag 17 september is goeddeels bekend uit de boeken. Waar dié goed gedocumenteerde strijd zich vaak afspeelt boven hoofden van burgers in de tekstmarge, trekt de veldslag in Robbies opgetekende herinneringen als een wervelstorm om hem heen, met het damesrijke gezin in het oog. De scherpe waarnemingen en de sobere, haast nuchtere stijl bieden een unieke inkijk in de slag om Oosterbeek.

WILHELMUS
We pikken het ooggetuigenverslag op in de aanloop naar die zondag die alles veranderde: “Zo kwamen er de laatste tijd veel transporten van het Duitse leger door Oosterbeek en die werden soms aangevallen door Engelse vliegtuigen; daarom hoefden we niet naar school. Het was prachtig zomerweer. Met mijn vriendjes ging ik iedere dag naar het zwembad in de
Rijn. Op de weg erheen waren Duitse soldaten bezig om een luchtafweerkanon op te stellen.” “Zondag 17 september werden wij vroeger wakker dan normaal door het geschiet van Engelse vliegtuigen en de luchtafweer van de Duitsers. We overlegden of we wel of niet naar de kerk en zondagsschool zouden gaan. Toen het buiten wat rustiger werd, besloten we toch te gaan. De vier tantes en Tobias bleven zoals gebruikelijk thuis. Tijdens de kerkdienst blééf het onrustig in de lucht. Toen gebeurde er iets uitzonderlijks: wij kinderen werden gevraagd in de kerk te komen. Dominee Kievid zei dat wij het Wilhelmus zouden zingen. Voor het eerst in jaren klonk ons volkslied.”

Robbie Gunter op achtjarige leeftijd.

BEVRIJD
De onderduiktantes in paniek: “Het bombardement dat wij in de kerk hadden gehoord, had zich vlak bij ons huis afgespeeld. Het duurde even voor Nel iedereen weer rustig kreeg. Véél erger dan het oorlogslawaai vond ik het geluid van de gewonde koeien in de weilanden bij de rivier; dat ging door merg en been.” “Wat later zagen we uit het zuidwesten allemaal vliegtuigen aankomen, maar het was voor ons gevoel ver weg. Totdat Hanneke ineens riep: “Parachutes!” Toen we goed keken, zagen we dat er mannetjes aan hingen.
Weer later kwamen er in de verte vliegtuigen voorbij, die grote vliegtuigen voorttrokken. Het was een indrukwekkend spektakel, maar we hadden geen idee dat we er iets mee te maken zouden krijgen. Totdat iemand van ons zei dat de tram, die langs on huis reed, niet was teruggekomen uit Doorwerth.” Het feestje voor tante Nels verjaardag ging gewoon door. Na afloop stond Robbie nog even op het balkon waar ze taart hadden gegeten: “Opeens kwam er met een enorme vaart een Duitse open auto uit de richting van Arnhem rijden. Er zat een soldaatchauffeur in en een officier. Op de hoek van de Vogelweg begon de officier te schreeuwen tegen zijn chauffeur. Die remde abrupt en keerde de wagen om. De officier pakte zijn verrekijker en tuurde minutenlang de Grindweg af naar de kruising met de Benedendorpsweg. Daarna reden ze met hoge snelheid terug richting Arnhem.
Toen ik ook nog in de Acacialaan mensen naar de Benedendorpsweg zag lopen, wist ik genoeg. Ik stormde naar beneden en riep “de Tommies zijn er!”.
Hoewel Robbie aanvankelijk niet werd geloofd, liep de buurt al snel uit om de ‘bevrijders’ te verwelkomen. Zijn eigenhandig geplukte bloemen hoefden de Britten niet. “De mannen waren duidelijk vermoeid en het verwonderde mij dat ze zo klein waren, in vergelijking met de Duitse reuzen. Toen er verderop bij het viaduct onder de spoorlijn werd geschoten, kwam de colonne even tot stilstand. Later klonken twee keiharde, metaalachtige knallen, gevolgd door het snel omhoog komen van de achterste overspanning van de spoorbrug, die daarna heel langzaam inzakte.”

BUITEN
Met het aanhoudende schieten zochten de dames, Robbie en Tobias hun toevlucht in de kelder. Voor even, was de gedachte. De Duitsers zouden wel snel verslagen worden. “Op maandag waren er overal Tommies rondom ons huis. Op het Stenenkruis reed een motorfietsje. Er was een officier die regelmatig bij ons binnenkwam voor een praatje. Ik denk dat de
militaire situatie op dinsdag verslechterde. Er werd intens gevochten in onze buurt. Door het keldergat hoorden we die middag een angstaanjagend geluid: een tank. Later begrepen we van de officier dat ze niet opgewassen waren tegen deze voertuigen; de Britten zouden zich gaan terugtrekken. Ik meen naar de Acacialaan. Hij adviseerde ons om naar het westelijk deel van het dorp te gaan. Wat later kwam hij zeggen dat het even rustig was en dat we konden vertrekken. We pakten allemaal onze vluchtkoffer en liepen de weg af. Via het pad onderaan de Vogelweg liepen we naar Hogerheide 3, waar de ouders van Nel woonden. We vluchtten niet zo zeer voor het oorlogsgeweld, maar om onze onderduikers niet in Duitse handen te laten vallen.” Het was voor het eerst sinds twee jaar dat de onderduiksters weer buiten kwamen.

Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg (Grindweg) nr. 25.

LAWAAI
”Oom Adriaan en tante Bets waren verbaasd ons te zien. We waren toch bevrijd?” Dat dát niet geval was bleek wel uit een granaat die vlakbij het huis ontplofte en Jet die gewond raakte aan haar arm door een granaatscherf of kogel.” Al ras werd ook hier de, wat krapper bemeten, kelder opgezocht. Haasje, de knuffel van Robbie ontbrak: “Ik was een tijdje ontroostbaar. Pas toen beloofd was dat we het snel zouden gaan halen, was ik gerust.” “De stroom viel uit, het avondeten bestond uit wat koude aardappels en in de kelder was het passen en meten om iedereen een plek te geven. De strijd kwam langzaam dichterbij. “’s Nachts durfden we geen licht te maken, de wc functioneerde al snel niet meer, wassen deden we ons nauwelijks en uitkleden al helemaal niet.” “Op een middag gebeurde het: vliegtuigen kwamen heel laag over. En toen opeens een vreselijke klap. Een bom dachten we. Tante Nel ging als eerste de keldertrap op, deed de deur open en de rest van het gezelschap volgde. Toen we boven waren zagen we wat er was gebeurd: een enorme rieten mand aan een parachute was op de dakgoot gevallen en had de regenton verpletterd. Dat liep dus goed af… Of niet: de ton bevatte onze watervoorraad. Toen die op was besloten Nel en Miep water te gaan halen uit de beek in het Zweiersdal. Het was al tegen de avond dat ze met twee emmers op pad gingen, allebei een witte theedoek om het hoofd om goed op te vallen.
Ze kwamen veilig terug, Met water! Voedsel was natuurlijk ook een probleem, maar niet het belangrijkste. Dat was het lawaai! Dat was zo oorverdovend, dat ik vaak dacht: “Als ze nu maar vijf minuten stoppen met schieten, dan mogen ze daarna weer doorgaan.”

MOFFEN
De aanhoudende beschietingen zetten een buurwoning in lichterlaaie, waarop de groep genoodzaakt was wederom zijn toevlucht elders te zoeken: Hogerheide 9. De kelder daar bleek bomvol met schuilende Oosterbekers te zitten. “Terug durfden we niet en dus zijn we maar in de lege woonkamer gaan zitten, met de handen voor het gezicht als enige bescherming. Die nacht heb ik ervaren wat doodsangst betekent. Toen het licht werd is Nel gaan kijken hoe het met het huis van Adriaan en Bets was gesteld. Het bleek niet afgebrand, waarschijnlijk door de kletsnatte kastanjeboom ernaast.” En dus terug naar de kleine kelder. “Tijdens één van die laatste dagen klonk buiten opeens muziek. Toen ik ook nog een Engelse stem hoorde, concludeerde ik dat het gevecht voorbij was en dat de Tommies gewonnen hadden. Maar later ging het schieten weer ‘gewoon’ verder. Op een nacht werd dat bombardement nog eens opgevoerd, en waarschijnlijk abrupt gestopt.” De volgende ochtend kwamen de Duitsers. “Ze sloegen met hun geweerkolven op de deuren en schreeuwden dat we naar buiten moest komen. Vooral onze vier Joodse tantes moeten op dat moment gedacht hebben dat dit het einde was. Ze bevalen ons in oostelijke richting te gaan. En zo liep onze haveloze groep even later de bult af, de Weverstraat in.”

EVACUATIE
”Ik denk niet dat iemand van ons toen wist welke dag het was. Nú weet ik dat het dinsdag 26 september is geweest. Negen etmalen waren verstreken sinds die zonnige Bevrijdingsdag. We liepen door verwoeste straten. De weg was bezaaid met rommel, een tank, containers en parachutes. We hoorden weer vogels fluiten. We probeerden terug te gaan naar ons huis, maar bij de Emmastraat werden we tegengehouden door Duitse soldaten. Uiteindelijk vonden we een verlaten huis waar in trokken Molenweg 12, een zadelmakerij / leerbewerker.” Oosterbeek werd geëva
cueerd, of beter: tot Sperrgebiet verklaard. “Hoe en waarom we uit het dorp weg moesten, weet ik niet.
Er was een gerucht dat het dorp om twee uur ‘s middags gebombardeerd zou worden, en dat we vóór die tijd zouden moeten evacueren.” Via de druk belopen Utrechtseweg, Noorderweg en Parallelweg ging het langs het spoor richting Wolfheze. In de chaos ging het mis. “Ik merkte dat drie van onze vier Joodse tantes niet meer achter ons liepen. Even verder konden oom Adriaan en tante Bets meerijden op een paard en wagen en verdwenen ook uit ons zicht. Met deze voettocht wandelden Robbie, Hanneke, Nel, Miep, Jet en Tobias het strijdtoneel af, Oosterbeek voorgoed achterlatend.


– Robert Gunter (bewerking: Alexander Heusschen) – Foto’s: Robert Gunter
Naschrift Via wat omzwervingen belandden ze in een boerderij bij De Glind, waar ze de bevrijding meemaakten. Clara, Dinie en Nettie overleefden de oorlog op een veilig adres in Apeldoorn. Rond 18 april 1945 werden ze bevrijd door Canadese troepen. In juni keerden Robbie en zijn gezin terug naar huis. Met kerst kregen alle Oosterbeekse kinderen cadeautjes uit Engeland: Robbie een doos met plakkaatverf en penselen. Het denkbeeldige huis dat hij met deze spullen schilderde kreeg als titel mee ‘Zoo was het in Oosterbeek’. Robert Gunter woont tegenwoordig in Roosendaal (NoordBrabant).

HISTORISCH PERSPECTIEF
DOOD AAN DE DREIJENSEWEG

(Bron: Bundesarchiv, Bild 101II-M2KBK-771-36 HQ / fotograaf: PK-Kriegsberichter Höppner).

Deze foto is de meest schokkende afbeelding die ik ken van de Slag om Arnhem. Naast de gruwelijke details, komt dat ook door de afwezige blik in de ogen: zo ziet “dood” er dus uit. Ook is het één van de minder bekende foto’s van de slag; op een enkele uitzondering na is deze niet gepubliceerd of anderszins te zien geweest. Het Duitse Bundesarchiv is de eigenaar ervan en op hun website wordt deze als enige uit de serie van PK-Kriegsberichter Höppner niet weergeven ‘om juridische of andere redenen’. Mogelijk komt deze terughoudendheid voort uit piëteit met familie van het slachtoffer of om jonge generaties te behoeden voor schokkende beelden. Oorlog is inderdaad verschrikkelijk in zijn gruwelijkheid en willekeur. Maar als we willen lezen en leren over deze oorlog dan horen dit soort beelden daar ook bij.

De foto van de dode para met een granaat in zijn linkerhand is gemaakt op 20 september 1944 in de buurt van de Dreijenseweg in Oosterbeek. De dag ervoor was er langs die weg hard gevochten bij de pogingen van de 4th Parachute Brigade om de hoger geleden grond van Lichtenbeek te veroveren en zo een betere positie tot de westelijke toegangswegen naar Arnhem in handen te krijgen. De pogingen mislukten jammerlijk, met grote verliezen voor de Britten, en op de 20e was de weg stevig in handen van de Duitsers.
De granaat die de dode para in zijn hand heeft is een Gammon bomb (afbeelding 2), een vooral bij Airborneeenheden populair wapen voor close combat tegen gepantserde voertuigen. De granaat werd uit de hand gegooid en detoneerde bij impact. De ontsteker werd scherp gesteld doordat de gooier een lint vasthield dat de pin eruit trok. Het lint werd beschermd door een schroefkap die voor het gooien moest worden verwijderd. Op de foto van de para zit de schroefkop nog op de granaat. De uitvinder van de ‘bomb’ was Luitenant Bob Gammon, één van de eerste officieren van het 1st Battalion The Parachute Regiment. Gammon raakte gewond tijdens de invasie van Sicilië en werd vanwege schade aan zijn gehoor tot zijn ontsteltenis afgekeurd voor verdere dienst bij het Parachute Regiment en was er in Arnhem dus ook niet meer bij.

Afbeelding 2: een Gammon bomb.

FLAKPANZERS
De foto van het slachtoffer komt uit één van de twee filmpjes van Höppner die hij gemaakt heeft op en bij de Dreijenseweg. De twee foto’s direct ervóór, beeld 34 en 35 van het rolletje, zijn wél zeer bekend en laten twee elkaar passerende ‘Möbelwagen’ (Flakpanzers) van de 9e Waffen-SS-divisie zien (afbeelding 3). Deze foto’s van de slag zijn van grote historische waarde omdat ze een overtuigend beeldbewijs vormen van het soort materiaal waartegen de Airbornes het moesten opnemen. Misschien is één van deze Flakpanzers het doel geweest van de afgebeelde gesneuvelde Airborne, de dag ervoor. De locatie van de foto’s van de
Flakpanzers is ongeveer halverwege de Dreijenseweg, tussen station OosterbeekHoog en de Amsterdamseweg.
In het boek ‘From Delhi to Arnhem’ over het 156th Battalion van John O’Reilly komt de volgende passage voor over de gevechten aan de Dreijenseweg (p166): “Turning to the soldier on his right, Waddy told him to toss a grenade at the flak gun. As the man prepared to throw a grenade, a bullet smacked into his forehead, killing him instantly.” Het zal toch niet dat…. ?

SCHERMUTSELING
De bron van dit verhaal is John Waddy zelf, hij was tijdens de slag compagniescommandant in het 156th Battalion en raakte gewond bij de pogingen de Dreijenseweg te veroveren. In Ministory 105 uit 2010 beschrijft hij het voorval zelf: “Toen zag ik opeens het kanon, aan het einde van de weg. Het was een dubbelloops 20mm-Flak-kanon op een halfrupsvoertuig. Omdat het in mijn opmarsroute stond, besloot ik voorwaarts te gaan en te proberen het stuk buiten gevecht te stellen in samenwerking met een paar van mijn soldaten. We rukten op door de struiken, totdat we het kanon op vijftien meter waren genaderd. De Duitsers schreeuwden naar elkaar en ik kon de lege granaathulzen ratelend op de vloer van het half rupsvoertuig horen vallen. Juist op dat moment kreeg de soldaat rechts van mij een kogel in zijn voorhoofd. Ik zag dat er een Duitse sluipschutter in de boom boven het kanon zat. Ik had alleen mijn Colt .45-pistool bij mij en vuurde vijf schoten op hem af en op dat moment schoot hij of een andere Duitser mij in mijn onderbuik.” Tijdens een battlefield tour in Oosterbeek in 2012 kreeg ik de mogelijkheid om de foto voor te leggen aan John Waddy zelf. Het voorval herinnerde hij zich nog, maar hij kon noch bevestigen noch ontkennen dat de foto erbij hoorde. Hij vertelde wel dat hij na de oorlog op dezelfde plek zijn rugzak nog heeft teruggevonden.
De plek van deze schermutseling van Waddy is exact bekend, namelijk waar het bospad vanaf de toenmalige watertoren, nu een grafmonument van missiehuis Vrijland, uit het bosperceel Oostelijk van de Johannahoeve haaks uitkomst op de Dreijenseweg (zie O’Reilly, p160). Deze watertoren was min of meer de basis van waaruit het 156th Battalion die ochtend zijn diverse aanvallen uitvoerde op deze weg. Waar het pad uitkomt op de Dreijenseweg is ongeveer dezelfde plek waar de foto’s van de Flakpanzers door Höppner zijn gemaakt op de dag erna. Als we aannemen dat de foto van de gesneuvelde Brit ook daar in de buurt is gemaakt, dan is hij naar alle waarschijnlijkheid de door Waddy beschreven gesneuvelde soldaat naast hem.
Daarmee is het ook waarschijnlijk dat hij behoorde tot het 156th Battalion en kunnen we proberen de ongelukkige Brit een naam te geven.

Afbeelding 3: Twee Flakpanzers op de Dreijensweweg, een dag na de dood van de para (bron: Bundesarchiv, Bild 101II-M2KBK-771-34 HQ / fotograaf: PK-Kriegsberichter Höppner / beeld 34. Beeld 35 was bij publicatie van dit artikel niet beschikbaar via het Bundesarchiv).

CASUALTY DETAILS
De best beschikbare bron voor de locatie van veldgraven is de door Jan Hey samengestelde Roll of Honour.
Hierbij moeten we wat ruimer zoeken dan alleen op de bij ons bekende overlijdensdatum van 19 september; helaas zijn deze data vaak niet of niet correct geregistreerd in de officiële brongegevens. Ook de eenheid
kan een aanwijzing geven, de strijd op deze exacte plek werd vooral gevoerd door 4th en 5th Platoon van A Company (3rd Platoon was nog op de Ginkelse Heide) en Waddy’s B Company van het 156st Battalion.
Naast een aantal slachtoffers op de 19e met een ‘No Known Grave’, zijn er een paar kandidaten waarvan het veldgraf zich bevond in de omgeving van deze plek. Het meest in de buurt komt de beschrijving van Private Layton, wiens veldgraf “in a wood west of Dreijenseweg” lag. Hij behoorde tot het 5th Platoon van A Company, het peloton van Lieutenant Delacour die zelf een kleine 100 meter verder westwaarts langs het bewuste pad in het bos sneuvelde. Er wordt ook beschreven dat elementen van A Company opgeslokt werden door Waddy’s B Company als deze als tweede aanvalt. A Company’s commandant, Major Pott, was met het restant van zijn 4th Platoon erin geslaagd de Dreijenseweg over te steken en Lichtenbeek te bereiken. Dat Waddy samen met Layton het Duitse pantervoertuig aanviel aan de westelijke kant van de Dreijenseweg is dus zeer goed mogelijk.

Pte George William Layton.

Van Layton blijkt een foto te zijn gepubliceerd in een lokale Britse Roll of Honour vlak na de oorlog. Er zijn een aantal details die erg overeenkomen met de gesneuvelde Brit op de Höppnerfoto: het kapsel en de haarlijn, het linker nogal uitstaande oor, de kin en kaaklijn en de scheve voortand. Genoeg aanwijzingen om een poging te doen om een positieve identificatie te verkrijgen via mogelijk nog levende familieleden, áls deze te vinden zijn. Naast het gruwelijke beeld biedt de foto hopelijk ook troost; deze soldaat heeft in ieder geval niet geleden. Bovendien getuigt de foto ook van zijn moed: het vraagt heel wat om op een paar meter afstand een vijandelijk gepantserd voertuig aan te vallen met niks anders dan een uit de hand te gooien granaat.
Vanuit zijn casualty details weten we dat het gaat om George William Layton, 25 jaar in september 1944, echtgenoot van Marjorie Mary Layton uit Balsall Heath, Birmingham. Er zijn tegenwoordig verschillende genealogische internetsites, en vooral Britse data zijn goed toegankelijk. Via de site “Find my past” heb ik de volgende gegevens achterhaald: George is geboren in jul-aug-sept 1919 in Auckland, Durham. Opvallend is de vermelde “Mother’s maiden name”, die gegeven wordt als Layton. Je zou dat verwachten als zijn vaders naam. Marjorie is geboren in janfeb-mar 1925 in Uppingham, Rutlandshire.

BETEKENIS
De volgende stap is een trouwdatum proberen te achterhalen om het zoeken naar eventuele kinderen gemakkelijker te maken. Het opgevraagde Marriage Certificate geeft als datum 19 February 1944. George was toen 24 en Marjorie 18. Zeven maanden later zou
George sneuvelen. Als getuigen zijn vermeld Albert Edward Corrall, de vader van de bruid, en van de kant van de bruidegom R.G. Coates en J. Coates. Als vader van hem wordt genoemd met opvallende dubbele achternaam: Percy Coates Layton. Het ook opgevraagde geboortecertificaat van George Layton geeft uitsluitsel hierover: bij de naam van zijn moeder staat Elizabeth Ann Layton en bij zijn vader staat “ “. De vader van George was er dus niet meer toen hij werd geboren, en zijn moeder wilde blijkbaar ook niet zijn naam vermeld hebben. Vandaar dat zijn achternaam de naam van zijn moeder is.
Verder zoeken levert dat zijn moeder Elisabeth geboren is in oct-nov-dec 1901, zij was dus pas net 17 toen zij zwanger werd van George. Een ander vermoeden wordt ook bevestigd: in 1922 trouwt Elisabeth Ann Layton met Percy Coates, George is dan twee jaar.
Ook hier kunnen we alleen gissen naar het ware verhaal, maar het lijkt dapper dat Percy Coates in die tijd een ongehuwde moeder en haar kind onder zijn hoede neemt. Het stel krijgt nog twee zoons, halfbroers van George dus en beide ook geboren in Auckland, Durham: John Coates in 1923 en Reginald G. Coates in 1925. Daarmee is de cirkel rond, want dat zijn de twee vermelde getuigen tijdens het huwelijk van George en Marjorie.
Op basis van deze informatie is grondig gezocht naar contactgegevens van eventueel nog levende familieleden. Helaas heeft deze zoektocht geen concrete resultaten opgeleverd. Zijn vrouw is waarschijnlijk niet meer in leven, van zijn halfbroers is geen adres te achterhalen; de naam Coates komt veel voor. Ook een poging met het achterlaten van een oproep bij het graf van Layton op de Airborne Cemetery rond de 70e herdenking heeft niets opgeleverd. Met zekerheid kunnen we de gesneuvelde soldaat dus helaas niet identificeren. Maar als we aannemen dat de moedige man op de foto Layton is, dan zit er nu wat meer betekenis achter graf 32.B.6. op de Begraafplaats in Oosterbeek dan alleen de graftekst “Thank you God, for the memory of a man so very fine. Life is Eternal, he has not died.”
– Paul Meiboom – Reacties: pemeiboom@gmail.com

PROGRAMMA 2019

Annulering battlefield tour Arnhem De jaarlijkse battlefield tour in september over de slag om Arnhem zal dit jaar niet plaatsvinden. De VVAM-gidsen zijn helaas al bezet.
Battlefield Tours Groningen verzorgt op za. 14 en op zo. 15 september soortgelijke rondleidingen, onder leiding van VVAM-gidsen en de International Guild of Battlefield Guides. Inschrijven via www.battlefieldtours.nu. Het startpunt is steeds in Oosterbeek.
Zaterdag 21 september: Airborne Markt+ op de Ginkelse Heide Zoals ieder jaar heeft de VVAM weer een PR-stand op de Ginkelse Heide tijdens de parachutistendropping en herdenking. Dit jaar worden meer bezoekers verwacht dan anders; voor de VVAM een unieke kans om nog bekender te worden. We zoeken leden die bereid zijn om enige tijd de stand mee te bemannen. Als we genoeg mensen hebben, dan houd je voldoende tijd over om de markt, de demonstraties en de dropping te zien. Inlichtingen en opgave bij Wybo Boersma: 0318-639 633 / w.boersma@wxs.nl Maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober: battlefield tour Ardennen Dit jaar organiseert de VVAM geen meerdaagse battlefield tour naar de Ardennen. Deze tour, met nagenoeg hetzelfde programma, wordt wel gedaan door Dalstra Reizen uit Surhuisterveen. Gids is Wybo Boersma. Meer informatie en inschrijven: www.dalstra.nl (home/België/ WO II ‘The battle of the Bulge’. Er zijn meerdere mogelijkheden om op te stappen.
Zaterdag 16 november: Airborne Day De derde editie van dit evenement van en voor VVAM-leden met de slag om Arnhem en Market Garden als leidend thema. Het is dé dag bij uitstek om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten, ervaringen en specifieke (onderzoeks)kennis uit te wisselen, materiaal/documenten uit privécollecties te delen of bijvoorbeeld een doorlopende presentatie te geven over de 75e herdenking. Er zullen ook weer diverse stands zijn, waaronder de VVAM-boekenstand. Leden die een bijdrage willen leven aan deze dag kunnen contact opnemen met Wybo Boersma: 0318-639 633 / w.boersma@wxs.nl of Erik Jellema: jellema104@hotmail.com

VERSCHIJNING AIRBORNE MAGAZINE
NUMMER 16 – DECEMBER 2019
NUMMER 17 – MAART 2020
NUMMER 18 – JULI 2020

De GPS-coördinaten bij de 75 markante plekken op pagina’s 8 t/m 13. Zie ook de kaart op de achterkant.

1 51.976773, 5.912996
2 51.976859, 5.915077
3 51.980893, 5.915831
4 51.979072, 5.913669
5 51.980946, 5.909962
6 51.979917, 5.908068
7 51.996118, 5.947019
8 51.960141, 5.883701
9 51.968598, 5.906762
10 51.983579, 5.903326
11 51.98382, 5.89671
12 51.98317, 5.89716
13 51.98445, 5.89455
14 51.98520, 5.89300
15 51.98542, 5.89245
16 51.98476, 5.88810
17 51.995400, 5.912636
18 52.00199, 5.92438
19 52.00146, 5.90786
20 51.987080, 5.890621
21 51.983606, 5.877466
22 51.981058, 5.870214
23 52.00603, 5.89286
24 52.033252, 5.865027
25 52.002272, 5.856160
26 51.98016, 5.86101
27 51.988827, 5.861942
28 51.979199, 5.860346
29 51.979725, 5.840265
30 51.978370, 5.837341
31 51.979470, 5.838190
32 51.979198, 5.838160
33 51.980339, 5.834410
34 51.980321, 5.833101
35 51.978790, 5.830450
36 51.977481, 5.829617
37 51.977478, 5.826933
38 51.977643, 5.834590
39 51.97420, 5.83667
40 51.981918, 5.823608
41 51.987719, 5.832690
42 51.98746, 5.82918
43 51.988621, 5.815256
44 51.987922, 5.813114
45 51.985804, 5.837386
46 51.990264, 5.836667
47 51.991390, 5.834304
48 51.995316, 5.802741
49 51.989612, 5.813446
50 51.995513, 5.802705
51 51.95948, 5.78919
52 51.97229,5.73880
53 52.036910, 5.670948
54 52.055367, 5.649778
55 51.846011, 5.873032
56 51.848073, 5.870433
57 51.842738, 5.869012
58 51.85722, 5.86740
59 51.86368, 5.84714
60 51.876264, 5.822857
61 51.891476, 5.792436
62 51.835950, 5.868930
63 51.814719, 5.798897
64 51.815374, 5.877598
65 51.767026, 5.827104
66 51.766521, 5.863183
67 51.778077, 5.893265
68 51.764555, 5.918816
69 51.774655, 5.928863
70 51.821436, 5.908623
71 51.837989, 5.960686
72 51.90878, 5.90095
73 51.936806, 5.581643
74 51.884919, 5.438232
75 51.944930, 4.861197

INHOUDSOPGAVE
Verenigingsnieuws – Algemene ledenvergadering 2019
Thema-avond – Nabeschouwing lezing Antitank
Interview – De waarheid kent geen tijd
MINISTORY 130 – Zoeken naar een spoorwegovergang
Thema – Het bataljon dat in het bos verdween
Conflictarcheologie – Britse schuttersputten langs de Oorsprongbeek
Achtergrond – Bits and pieces; het uniform van Major John Waddy
Ondertussen – Teruggeslagen grond; de mogelijke berging van een Typhoon
Programma

Airborne Magazine is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek en verschijnt drie keer per jaar. Het doel van de VVAM is bekendheid geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en aan de geschiedenis van de slag om Arnhem.
Redactie: Alexander Heusschen, Jasper Oorthuys, Otto van Wiggen
Bijdragen van: Frans Ammerlaan, Wybo Boersma, Alexander Heusschen, Erik Jellema Willem Kleijn, Jasper Oorthuys, John O’Reilly Martijn Reinders, Arjan Vrieze, Otto van Wiggen, Eugène Wijnhoud
Archivering & losse nummers: info@vriendenairbornemuseum.nl
Vormgeving: Sandra van der Laan-Elzinga, Studio 223, Elst
Druk: Grafi Advies, Zwolle
Contactgegevens VVAM: www.vriendenairbornemuseum.nl, info@vriendenairbornemseum.nl
(06) 510 824 03
Postadres:
Wissenkerkepad 22
6845 BW Arnhem

Omslag: De geplande verdediging van Arnhem en de verkeersbrug door de 4th Parachute Brigade tegen vijandelijke dreigingen uit het noorden tijdens operatie Market Garden (bron: John O’Reilly, From Delhi to Arnhem).

VERENIGINGSNIEUWS DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 16 MAART

Op 16 maart vond in de Concertzaal te Oosterbeek de jaarlijkse Algemene Ledenvergade- ring van de VVAM plaats. De vergadering startte met het gedenken van acht leden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. Algemene Ledenvergaderingen staan meestal in het teken van de financiële verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Zo ook deze. Voor hen die de details willen lezen, verwijs ik naar de no- tulen die op onze website staan.

In deze korte toelichting stel ik vast dat we er op financieel gebied goed voorstaan. Zo hebben we inmiddels 626 betalende leden en zien we dat onze activiteiten zoals de battlefieldtours en onze thema-avonden niet alleen druk

De aanwezigen tijdens het middagprogramma van de ALV (foto: Arjan Vrieze).

bezocht zijn, maar ook nog eens kostendekkend. Logisch dat we daar in 2019 mee willen doorgaan. In de verga- dering heb ik daarnaast Alexander Heusschen formeel benoemd als bestuurslid met als taak de hoofdredactie van Airborne Magazine. Daarnaast is het nu officieel dat Jasper Oorthuys Gerard Gijsbertsen heeft vervangen als secretaris.

Het bij de ALV aanwezige deel van het bestuur van de vereniging op de trappen van de Concertzaal. VLNR: Herman van Ingen (penningmeester), Erik Jellema (activiteiten), Jasper Oorthuys (secretaris), Otto van Wiggen (voorzitter) en Alexander Heus- schen (hoofdredactie blad) (foto: Eugène Wijnhoud).

ENGELSE LEDEN

Naast de financiële paragraaf was een toelichting op de situatie rond de Engelse leden belangrijk genoeg om bij stil te staan. In het vorige magazine heb ik u al geïnformeerd over het teruggelopen aantal leden en de kosten die het uitbrengen van drie Airborne Magazines in het Engels de VVAM kost. Omdat die verhouding uit balans is, heb ik de aanwezigen een drietal opties voorgehouden:
1. Onverkort doorgaan met de uitgave van Airborne Ma- gazine in het Engels. Dat is gezien de kosten en de hoeveelheid werk eigenlijk een non-optie.
2. Eenmaal per jaar een Engelstalige special uitgeven voor de Engelse leden.
3. Het volledig ‘afkappen’ van de Engelse leden, min of meer zoals voorgesteld door de Engelse vertegenwoor- diger.

Na overleg hebben we als VVAM besloten te kiezen voor optie twee: een jaarlijks speciaal nummer voor de Engel- se leden, met een vertaling van een aantal artikelen uit de Nederlandstalige Airborne Magazines van dat jaar, zonder de specifieke artikelen over battlefieldtours. Wij zullen de Engelse leden op korte termijn in een brief in- formeren over de uitkomsten van deze bespreking.

LEZING LANDSTORM

Analoog aan de vorige ALV werd het middagprogramma na de pauze ingevuld door een lezing over een aan de slag om Arnhem gerelateerd onderwerp. Dit keer was dat een lezing van Arno Maan over het derde bataljon van het SS-Grenadier-Regiment 1 van de Landstorm Nederland (III.Btl. Gren.Rgt.1). In een gedetailleerde en uitermate beeldende lezing informeerde Arno de 45 aanwezigen over de rol van de circa 1200 Nederlandse SS-vrijwilligers die aan Duitse zijde hebben meegevochten.

Uit de bloemrijke toelichting van Erik Jellema op de VVAM-activiteiten in 2018 en het programma voor 2019 (foto: Arjan Vrieze).

De bronnen vertellen ons dat dit bataljon pas in Arnhem arriveerde toen de slag al dagenlang woedde, vervolgens in reserve werd gehouden en uiteindelijk in stelling werd gebracht langs de spoorlijn bij Elden en Elst toen op don- derdag 21 september 1944 de Poolse Brigade bij Driel was geland. Volgens dezelfde bronnen zouden zij daar niet hebben gevochten en op 26 september 1944 zonder een schot te hebben gelost, weer zijn vertrokken.
Arno Maan liet ons zien dat die versie niet klopt. Hij heeft jarenlang onderzoek naar deze Nederlandse eenheid gedaan. Zijn conclusies zijn onder andere gebaseerd op de verslaglegging in dossiers die zijn aangelegd in het ka- der van de Bijzondere Rechtspleging, direct na de oorlog.
Arno stond naast een beschrijving van de activiteiten van deze eenheid stil bij het ontstaan van dit bataljon: wat voor soort mannen dit nou waren en waarom zij zich bij dit legeronderdeel aansloten. Een boeiende uiteenzetting met veel nieuwe inzichten.

– Otto van Wiggen

Arno Maan aan het woord (foto: Arjan Vrieze).

 

THEMA-AVOND DE 6-PONDERS DIE HET VUILE WERK DEDEN / BRITSE ANTITANK IN DE SLAG OM ARNHEM

De stukken van B Troop bij de noordelijke brugoprit in Arnhem.

Op vrijdagavond 15 februari vond in dorpshuis De Poort van Doorwerth de eerste VVAM-themabijeenkomst van 2019 plaats, die door maar liefst 66 gasten werd bezocht. Dat hadden er zelfs meer kunnen zijn, maar de beperkte capaciteit van de beschikbare ruimte noodzaakte ons een aantal geïnteresseerden teleur te stellen. Het onderwerp was dit keer de rol van de Britse anti- tankeenheden in de Slag om Arnhem. De presentatie werd verzorgd door Eugène Wijnhoud, erkend en gewaardeerd materiedeskundige op dit gebied. In een boeiend, overzichtelijk en uiterst nauwkeurig geïllustreerd verhaal schetste Eugène de verschillende fasen in de slag en het aandeel dat de antitank daarin had. De rol van Luuk Buist in het overzichtelijk maken van de presentatie mag niet onvermeld blijven.

Eugène Wijnhoud tijdens zijn lezing.

52 STUKS
Tot op het stuk nauwkeurig, en ondersteund met overzichtelijke schetsen en een grote hoeveelheid authentieke foto’s, stond Eugene stil bij de volgtijdelijke fasen van de slag om Arnhem. Eugène nam de toehoorders eerst mee naar de verrichtingen van de aan 2nd Parachute Battalion gekoppelde B Troop die rond de noordelijke oprit van de Arnhemse brug stellingen hadden betrokken. Daarna volgde de inzet in de wijk Lombok in Arn-hem-West op maandag en dinsdag 18/19 september. Als laatste kwam de strijd aan bod in en rond de perimeter van Oosterbeek van 20 tot en met 25 september.

In twee lifts waren de Britten in staat 52 6-pdr-anti- tankkanonnen (in Horsa-zweefvliegtuigen) en zestien 17-pdr-geschut (in Hamilcar-zweefvliegtuigen) naar de landingszones te vervoeren. De parachutistenbataljons van de 1st en 4th Parachute Brigades werden ieder on- dersteund door vier 6-ponders. De drie bataljons van de 1st Airlanding Brigade konden per bataljon beschikken over de vuurkracht van acht 6-ponders. Voor de Pool- se Brigade waren vijftien 6-ponders bedacht. De Polen hebben hun antitankstukken echter nooit zelf kunnen gebruiken omdat deze ten noorden van de Rijn werden ingevlogen, terwijl de Poolse parachutisten uiteindelijk pas op donderdag 21 september ten zuiden van de Rijn zouden worden gedropt.

MORTIERVUUR
De vraag doet zich gelden hoe effectief het antitankge- schut nou eigenlijk is geweest tijdens de slag. In algemene zin kan worden gesteld dat het resultaat van hun inzet teleurstellend kan worden genoemd. Met name de 17-ponders hebben nauwelijks kunnen deelnemen aan de gevechten. Voor een deel had dit te maken met hun gewicht. Voor een ander deel omdat een aantal Mor- ris-trekkers het op de beslissende momenten liet afweten. Veel antitankkanonnen en hun bemanningen bleken te zijn uitgeschakeld door Duits mortiervuur.

6-ponder op de Utrechtseweg.

Toch werden weldegelijk belangrijke successen geboekt. Zo waren de stukken van B Troop behoorlijk effectief. Ze hebben een belangrijk deel van de pantservoertuigen van het 9. SS-Aufklärungsbataillon van SS-Hauptsturm- führer Gräbner op de noordelijke oprit weten uit te scha- kelen. Daarnaast waren zij ook effectief tegen de Panzer- kampfwagen IV van Kampfgruppe Mielke toen deze op maandag en dinsdag de brug vanuit het oosten aanvielen. De 6-ponders (negen stuks) en een enkele 17-ponder die zich een dag later in de wijk Lombok hadden verzameld, afkomstig van A, C en E Troops en verbonden aan res- pectievelijk het 1st, 3rd en 11th Parachute Batallion zijn veel minder effectief geweest tegen de tegenaanvallen van het gemotoriseerde geschut van Sturmgeschütz Brigade 280 en de halftracks van Kampfgruppe Spindler. Een duidelijke verklaring daarvoor is niet echt te geven.

VICTORIA CROSS
De gevechten in Oosterbeek lieten weer een heel ander beeld zien. De 6-ponders van de South Staffords in het zuidelijke deel van de perimeter bij Oosterbeek-Laag wisten de Duitsers behoorlijke verliezen toe te brengen. Eén commandant van een 6-ponder die was verbonden aan dit bataljon, Lance-Sergeant John Baskeyfield, werd er zelfs voor onderscheiden met een Victoria Cross. Een wisselend beeld karakteriseerde ook de inzet van het ge- schut in het westelijk deel van de perimeter, waar de bij het Border Regiment ingedeelde antitankkanonnen een aantal tot vlammenwerpende tanks omgebouwde Franse Char B’s hebben weten uit te schakelen. Datzelfde gold ook voor het noordelijke deel waar de antitankkanonnen van de King’s Own Scottish Borderers het tegen pantser- voertuigen van Kampfgruppe Spindler hebben opgeno- men. Dat de vraag volgde waarom 1st Airborne Division zoveel antitankcapaciteit had meegenomen, terwijl vol- gens de planners van de operatie amper sprake zou zijn van een Duitse gepantserde dreiging, was te verwachten. Helaas laat het antwoord hierop zich 75 jaar later nog slechts raden.
– Otto van Wiggen

Timmermans op de exacte locatie van de aanslag op nazileider Heydrich in Praag.

DE WAARHEID KENT GEEN TIJD
DE MOTIVATIES EN ONDERZOEKSMETHODEN VAN EEN NEDERLANDSE BATTLE DETECTIVE

Zijn methodes lijken op die van Sherlock Holmes in de BBC-serie Sherlock (2010-). Zelf zou hij zich eerder ‘myth buster’, of beter ‘battle myth buster’ noemen. Voor Tom Timmermans (Eindhoven, 1970) is een krijgshistorisch ‘feit’ pas een feit als dit is ontdaan van aannames en op z’n minst forensisch door hem is getoetst. “Waarheidsvinding, daar gaat het me om”, zegt hij met een brede lach. Hoe een hobby een diepe passie werd.

Tom Timmermans, financieel analist, vrijwilliger bij de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog en drijvende kracht achter het Engelstalige Battledetective. com, is er de man niet naar om dingen voor lief aan te nemen. Nooit gedaan ook. “Het begon eigenlijk tijdens mijn dagelijkse treinritten van Eindhoven naar mijn werk bij de Rabobank in Utrecht”, zegt Timmermans. “Ik lees graag, en ik had altijd wel een boek bij me over een militairhistorisch onderwerp. En uiteraard een extra boek voor als ik zonder zou komen te zitten. Wat me opviel,
en wat me nog steeds bezig houdt, is dat veel anekdotes en verhalen keer op keer worden overgenomen in nieuwe publicaties. Soms zie je dezelfde gebeurtenis zelfs terug op een heel andere locatie of op een ander tijdstip. Daar wil ik dan het fijne van weten.”

 

De baan van één van de kogels die Kussin doodden.

KUSSIN
Het is 2007 als Timmermans zijn website begint met dossiers, ‘case files’, die een nieuw licht werpen op een bekend WOII-feit. Inmiddels zitten er zo’n 80 dossiersin de online archiefkast van Battledetective.com, stuk voor stuk goed doorwrochte stukken die een interesse verraden in het op een haast wetenschappelijke manier rechercheren van het verleden. “Het is vaak een zin of een enkel woordje dat me opvalt in een tekst”, aldus Timmermans. “Neem bijvoorbeeld het verhaal over Kussin, de generaal-majoor die Stadtkommandant was van Arnhem ten tijde van de slag om Arnhem. Ik vraag me dan, net als sommige andere lezers af: waarom hebben de Britten die man niet gevangen genomen en ondervraagd, in plaats van hem onder vuur te nemen, met de bekende afloop tot gevolg?” Waar de meesten de schouders ophalen en doorgaan met koken of de was, neemt Timmermans laptop, camera of een forensisch hulpmiddel ter hand. “Het gaat me om het valideren van een these. Zo heb ik het in het geval van Kussin onderzocht of hij inder- daad is gescalpeerd, zoals in diverse rapporten en boeken is vermeld.” Timmermans kwam tot een ander, zij het misschien bekend inzicht, zoals valt te lezen op zijn site. Maar de bijvangst is op z’n minst intrigerend. “O, je be- doelt de analyse van zijn gebit? Nou, in feite is dat een sa- menloop van toevalligheden geweest”, legt Timmermans enthousiast uit. “Ik wist aan het niet helemaal publieke document te komen dat bij de herbegrafenis van Kussin is opgesteld. Daarin is ook zijn gebitsstaat opgenomen. Ik moest kort daarna voor een controle naar mijn tandarts en heb hem gevraagd of hij de omschrijvingen voor mij wilde ‘plotten’ op een gebitskaart. Weer iets later kwam ik op een rommelmarkt een fantoommodel tegen van een schedel. Met een onderlegger, een rode marker en wat uitleg heb ik er zo een onderzoeksverslag van gemaakt van de bullet trajectory. En het mooie is: Kussin is wat verstopt op de site, maar het is één van de meest gelezen case files.”

LUMINOL
De resultaten mogen dan vaak met wat geluk tot stand komen, Timmermans’ methoden zijn alles behalve toe- vallig. “In zekere zin heb ik gemakkelijker praten dan iemand die een boek schrijft”, zegt Timmermans. “Ik hoef alleen maar het werk van een ander te ontkrachten. Of beter: te toetsen. Daarbij maak ik inderdaad gebruik van methoden en hulpmiddelen die je misschien eerder verwacht in een tv-serie zoals Crime Scene Investigati- on. Ik probeer in ieder geval altijd zo volledig mogelijk te zijn. Zo kwam ik bijvoorbeeld via Crimescene.com aan luminol, een stof waarmee je bloed, zelfs heel oud bloed, blauw laat oplichten. Met een vriend van mij heb ik vervolgens onderzoek gedaan in de toren van de Vlok- hovense kerk in Eindhoven. Het verhaal ging dat daar in de oorlog een Duitse sluipschutter zou zijn gedood. We zijn ter plaatse gaan kijken en hebben de beschreven plek in de toren geluminold. Het enige dat daarbij aan het licht kwam was een roestige spijker. Blijkt het spul een verbinding aan te gaan met álle ijzeroxidatie, ook die in bloed. Zo leren wij ook steeds bij. Het verhaal werd niet veel later overigens ontkracht door de koster.

Luminol-onderzoek in de Vlokhovense kerk.

Vaak is het ook een kwestie van écht goed zoeken op internet, doorvragen en een beetje brutaal durven zijn. Robert Kershaw citeert in It never snows in September een Duitse soldaat die zegt dat de Amerikanen bij de kanaalbrug in Veghel giftige stoffen uit de nabijgelegen fosfaatfabriek in een greppel hebben laten lopen om de Duitsers te stoppen. Daar bleek niets van waar. De fosfaatproductie lag vanwege de oorlog namelijk helemaal stil, vertelde iemand die in de fabriek had gewerkt.

Zimmerit-productie.

Soms moet je net even wat meer moeite doen. En begrijp me niet verkeerd: iedereen kan dat. Dat verhaal over Jan van Hoof, de Nijmeegse verzetsheld die de Waalbrug voor vernietiging zou hebben behoed door de bedrading naar de springladingen op de brug onklaar te maken… Heinz Harmel, bevelhebber van de 10. SS-Panzer-Division Frundsberg, zegt in Der Freiwillige, een tijdschrift voor oud-SS’ers, dat hij opdracht heeft gegeven voor vernietiging, maar dat de draden al waren beschadigd door granaatvuur bij de brug. Nummers van Der Freiwillige zijn gewoon via het Bundesambt für Verfassungsschutz, zeg maar de Duitse AIVD, op te vragen.”

ONBEVANGEN
Zijn ‘hobby’ slokt behoorlijk wat tijd op, geeft Timmermans enigszins schoorvoetend toe, maar de waarheid kent geen tijd. En daarbij: het is soms gewoon een razend in- teressante zoek- en experimenteertocht, meent hij. “Mijn vriendin vindt het gelukkig prima, en gaat vaak mee.” Alle monumentale Duitse kanonnen en tanks in Europa fotograferen? Tuurlijk, er staat nog een ‘onontdekte’ PAK in Toulon! Een kijkje nemen in de kelder van het lone house in Bruneval? Zaklampje mee en doen. De plek waar George Patton verongelukte? Dan zetten we de boel toch gewoon even af, geel hesje aan, verkeer tegenhouden en met krijtstrepen de ongelukssite markeren om een beter inzicht te krijgen. En hoe maak je eigenlijk zimmerit? “De bestanddelen staan op Wikipedia. Het is vooral een kwestie van het bindmiddel pas op het laatst toevoegen, weet ik nu”, legt Timmermans luid schaterend uit. Om vervolgens in geuren en kleuren te vertellen hoe je die antimagnetische pasta, door de Duitsers in de oorlog op pantservoertuigen gesmeerd, nu eigenlijk maakt.

Temidden van het onderzoeksmateriaal voor de ‘smoking gun’-theorie bij Wageningen University & Research.

Grondmonsters in de collectie van Timmermans.

Onder andere met hulp van een collega met een autospuitcabine in zijn geval.
Met zijn jeugdige onbevangenheid lijkt Timmermans vaak een heel eind te komen. En ach, als dat hier en daar wat vragen of kritiek oplevert, dan zij dat zo. “Waarheidsvinding staat bij alles wat ik doe voorop; wat heeft er nou daadwerkelijk plaatsgevonden? Daar probeer ik zo dicht mogelijk bij te komen. En natuurlijk krijg ik dan weleens kritiek. Ik toets werkmethoden, en dan kom je soms in het persoonlijke domein van iemand. Maar mij gaat het écht om het aantonen van de juistheid of onjuistheid van uitspraken. Dat staat voor mij overigens niet gelijk aan gelijk krijgen. Mocht ik het zelf bij het verkeerde eind hebben of mocht er informatie ontbreken in mijn eigen bevindingen, dan pas ik mijn case file aan. Een update is gelukkig zo gemaakt. Dat is ook het voordeel van een site runnen.”

“Wat er nog op mijn lijstje staat?”, vraagt Timmermans. “Waterloo in ieder geval. En Hastings en misschien Little Bighorn, een slag tussen indianen en het Amerikaanse leger in 1876.” De waarheid is voorlopig nog niet van Tom Timmermans af.

– Alexander Heusschen
– Fotografie: Tom Timmermans

Stralingsmeting op een nog steeds radioactieve ‘marker disk’ uit WOII.

Naschrift: Op dit moment is Battledetective.com bezig met een analyse van wat Timmermans de ‘smoking gun’ van de Slag om Arnhem noemt: de cruciale luchtfoto’s waarmee inlichtingenofficier Brian Urquhart (100 inmiddels) zijn meerderen adviseerde de operatieplannen niet door te zetten: wat is er nou eigenlijk precies op te zien? Hopelijk meer hier- over in een volgende uitgave van Airborne Magazine.

MINISTORY 130: ZOEKEN NAAR EEN SPOORWEGOVERGANG

In september vorig jaar fietste ik als slagveldgids1 met een geïnteresseerde langs de opmarsroute van 1st Battalion The Parachute Regiment. Als vanzelfsprekend kwamen we tussen de Johannahoeve en het spoorviaduct bij station Oosterbeek uit op de vraag waar 1st Bn. nou eigenlijk het spoor moet zijn overgestoken. Dit bracht me ertoe verder onder- zoek te doen. Dus op naar Utrecht, waar ik bij de bibliotheek van het Spoorwegmuseum en bij Het Utrechts Archief een aantal oudere documenten heb bekeken. Met het resultaat wil ik een bijdrage leveren aan deze nog steeds levendige discussie.

1st Parachute Bn. landde in de middag van 17 sep- tember 1944 op landingszone X en verzamelde zich rond de Jonkershoeve op de Renkumse Heide. Het bataljon was versterkt met A Troop van de 1st Airlan- ding Anti-Tank Battery RA (6 pdr), een sectie van D Troop van de 1st Airlanding Anti-Tank Battery RA (17 pdr), een Recce Detachement uit het 1st Parachu- te Squadron RE en no. 1 section van de 16 Parachute Field Ambulance.2
Dit versterkte bataljon zou na de eerste lift hebben beschikt over:
1. de organieke bataljonsvoertuigen: twee Universal- carriers en acht jeeps3,
2. vier 6-ponder-antitankkanonnen, getrokken door jeeps4,
3. twee 17-ponder-antitankkanonnen, getrokken door een Morris-trekker5,
4. één of twee jeeps bij het Recce Detachment RE. Verder wordt aangenomen dat bij no. 1 section, 16 Parachute Field Ambulance – uitgaande van de per- sonele sterkte6 van deze sectie van één regimental medical officer, een sergeant en achttien anderen – in totaal vier jeeps voor gewondentransport aanwezig waren: één voor het bataljonshoofdkwartier en één voor elke compagnie. Eén van de Horsa-gliders met een 6-ponder heeft landingszone Z niet gehaald. Van de 17-ponders is één Hamilcar-glider bij de landing gecrasht. Beide kanonnen en voertuigen waren dan ook niet meer inzetbaar.7 Het bataljon moet dus, bij vertrek van de LZ, de beschikking hebben gehad over maximaal achttien wielvoertuigen én twee rupsvoer- tuigen.
De opdracht voor 1st Bn. luidde:
”Tasks: (i) Occupy high ground in squares 7580 and 7279 to deny enemy direct observation on to ARNHEM.
(ii) to cover approaches to town within bn bdys. (iii) To keep one Coy in res in area rd junc 746790 for use as Bde res. This Coy NOT to be committed without ref to Bde HQ.” 8

HANDKRACHT
Om circa 17:00u begon het bataljon aan de opmars naar de opgedragen doelen. De route voerde van lan- dingszone X via NS-station Wolfheze en de Johanna- hoeveweg, ten noorden van het spoor, naar de Leeren Doedel. Vandaar zou de opmars verder gaan op de Amsterdamseweg, in oostelijke richting naar de krui- sing Amsterdamseweg-Schelmseweg (kaartvierkant 7279) en de Apeldoornseweg ten noorden van de villa Heselbergh (kaartvierkant 7580).
De opmars van 1st Bn., zonder R Company die met de enige 17-ponder9 en waarschijnlijk met één jeep voor gewondentransport elders in gevecht was, kwam rond 21:00u via een omweg tot staan in de directe omgeving van de Johannahoeve10. Verkenningen ga- ven aan dat er een sterke Duitse aanwezigheid was bij de Leeren Doedel, net als op en langs de zuidrand van de Amsterdamseweg. De zon was inmiddels bijna on- der. Om 21:45u viel de duisternis echt in. Daarmee was het plan om verder te trekken over de Amster- damseweg onmogelijk geworden. Wat nu? Een onverwacht ontvangen radiobericht van 2nd Bn. maakte duidelijk dat deze op de verkeersbrug aanwezig was en vroeg om versterkingen.11 Daarop nam Lt. Col. Dobie zijn besluit: ”I’m not going on to the north of Arnhem; we will try to get down to help Johnny at the bridge.”12 Zijn originele opdracht om stellingen te betrekken aan de noordrand van Arnhem liet hij hiermee los.
Het moet ergens tussen middernacht en 04:00u zijn geweest dat 1st Parachute Bn. vanuit de omgeving van de Johannahoeve het spoor Arnhem-Utrecht overstak in zuidelijke richting. Deze verplaatsing werd uitge- voerd op korte afstand van de vijand en dus was vij- andcontact ongewenst. Deze verplaatsing moest dus onder strikte geluidsdiscipline en zo stil mogelijk wor- den uitgevoerd. Dit leidde tot de opdracht om geen motoren te starten en op handkracht de circa veertien jeeps (leeggewicht: ruim 1.000 kg) en twee Univer- sal-carriers (leeggewicht: bijna 3200 kg) over enige af- stand duwend te verplaatsen13. Dat dit over bospaden en onverharde weggetjes gebeurde maakte deze actie extra zwaar.14

SITUATIE VIJAND
Maar waar stak het bataljon het spoor over? De voor de hand liggende optie, zeker op de stafkaart uit 1944 (figuur 1) is het spoorviaduct van Oosterbeek. Maar was dat ook mogelijk, gelet op de vijandelijke posities en activiteiten op dat moment? Eerder op de avond van de 17e waren bij datzelfde viaduct al twee eenheden gepasseerd. Eerst het SS-Panzergrenadier Ausbildungs und Ersatz Bataillon 16 dat rond 22:00u naar het noorden ging, om vervolgens contact te maken met de SS-Kampfgruppe Von Allwörden bij de Leeren Doe- len15. En iets later ook de C Company van 3rd Para- chute Bn. dat in oostelijke richting een weg zocht naar Arnhem, ten zuiden van de spoorlijn. In hun verslag wordt geen melding gemaakt van gevechtscontact bij het spoorviaduct.
Zeker is dat Kampfgruppe Von Allwörden bij de Leeren Doedel in eerste instantie niet genoeg manschappen16 had om de hele Dreijenseweg te bezetten. Wel had deze eenheid de mogelijkheid patrouilles uit te sturen en tijdelijke waarnemingsposten in te richten. Uit de war diary van 1st Parachute Bn. blijkt dat men één of meerdere patrouilles is tegengekomen en er steeds kort vuurcontact was. Het is dus waarschijnlijk, maar niet bevestigd, dat de Kampfgruppe Von Allwörden het spoorviaduct in ieder geval onder waarneming hield. Deze optie valt om die reden voor mij af.

Figuur 1: Uitsnede stafkaart 1944, blad 6 NW Arnhem-Ginkel; 1:25.000. De afstand tussen beide verticale lijnen is 1 km.

In de war diary van 1st Parachute Bn. wordt aange- geven dat men tijdens de verplaatsing ten westen van het station op de vijand stuitte17 en deze groep met een aantal gewonden verdreef in waarschijnlijk oos- telijke richting. In het verslag staat ook de zinsnede “bumped enemy post cross tracks”. Dit kan worden vertaald als het verdrijven van een vijandelijke post aan de overzijde van het spoor. Maar het kan ook een vijandelijke post aan weerszijden of dwars-over (a-cross) het spoor zijn geweest. Deze post kan moge- lijk bij het westelijke einde van de perrons hebben ge- zeten. Het betekent in ieder geval dat men ten westen van deze Duitse post het spoor is overgestoken.

DWARSPROFIEL
Waren er dan nog andere oversteekmogelijkheden? De suggestie wordt vaak gedaan dat men ‘gewoon’ het spoor is overgestoken. Maar het dwarsprofiel van de spoorbaan zag er op hoofdlijnen uit zoals dat er nu nog steeds uitziet. Uit het Handboek Spoortechniek18 van vóór de oorlog blijkt dat in een dwarsprofiel links en rechts van het spoor altijd afwateringsgeulen aan- wezig waren (figuur 2). Daarnaast stelt dit boekwerk dat: “het profiel van de aardebaan is bepaald door ervaring”. Ten aanzien van de gehele constructie geldt verder dat “de kruinbreedte een functie is van de afstand van de sporen bij twee of meer sporen, de lengte en de dikte van de dwarsliggers; de dikte van de ballastlaag onder de dwarsliggers, de hoeveelheid ballast die voor de koppen van de dwarsliggers nodig is; het talud waaronder de ballast blijft staan; de hel- ling die de aardebaan ten behoeve van de afwatering moet verkrijgen en de breedte van de berm naast het ballastbed”. Met zoveel variabelen is dus geen exacte afmeting te geven van de hoogte en breedte van het talud in 1944.

Figuur 2: een voorbeeld van een normaal dwarspro- fiel spoorbaan (Handboek voor Spoorwegtechniek).

Mede gelet op de situatie ter plaatse kan worden gesteld dat de spoorbaanconstructie als militaire hindernis moet worden gekwalificeerd als stoppend voor wielvoertuigen en ten minste remmend voor rups- voertuigen. Dit maakt het dwars over het spoor en geluidloos verplaatsen van de voertuigen van 1st Parachute Bn., al dan niet met een aangehaakte last, bijzonder lastig en eigenlijk vrijwel onmogelijk. Dit zou ook betekenen dat er geen andere mogelijkheden wa- ren om het spoor over te steken dan of via het viaduct of via een andere spoorwegovergang. Daarmee valt de optie ‘gewoon het spoor oversteken’ dus ook af.

Figuur 3: Uitsnede tracékaart Bilderberglaan (Utrechts Archief, NL-UtHUA_A179713).

LORRIE-UITZET
Is er dan nog een andere optie te vinden? Het bestude- ren van de handgetekende tracékaarten van het spoor tussen Ede-Wageningen en Arnhem (schaal 1:1.000 uit de jaren ‘30) in Het Utrechts Archief onthult nog een andere onverwachte mogelijkheid.
Op een militaire stafkaart uit 1944 (figuur 1) is, zij het nauwelijks of niet zichtbaar door andere symbo- len, een woning19 ingetekend aan de zuidzijde van het spoor, tussen het spoortracé en de Bilderberglaan. Dit is circa 200 meter ten westen van de huidige T-splitsing met de Valkenburglaan en de Nico Bo- venweg. Deze woning (figuur 4) is al wel zichtbaar op de originele tracékaart van het spoor ten westen van de halte Oosterbeek-Hoog. Op deze kaart is bij deze woning ook een zogenaamde lorrie-uitzet (figuur 3: verticale lijnen net boven het midden) zichtbaar: een locatie waar door spoorwegwerkers een lorrie, een klein niet-aangedreven railvoertuig, op het spoor kan worden gezet. Dat betekent dat deze overgang en de directe omgeving verhard moeten zijn geweest.

Figuur 4: Bilderberglaan 1, februari 2019 (foto: D. Hoekendijk).


Figuur 5: Geremde eenvoudige lorrie (foto: Robert Bakker, SPIBA).

Figuur 6: Spoorwegovergang met eikenhouten overwegbeplating in Wolfheze (Het Utrechts Archief, nr. 836116. Opnamedatum 6 feb. 1954. Foto: NS).

Deze lorrie-uitzet was hoogstwaarschijnlijk voorzien van een eikenhouten overwegbeplating zoals in figuur 6. De huidige bewoner van de woning vertelde dat NS deze uitzet heeft verwijderd, ruim voordat de vorige bewoners de woning betrokken. Dat moet dan tenminste 40 jaar geleden zijn geweest, dus in ieder geval vóór 1980. Waarschijnlijk is toen ook de opgang naar het spoor aan de zuidzijde verwijderd. Aan de noordzijde is de opgang nog wel terug te vinden in het bos (figuur 7). Vanaf de bosrand is ook de locatie van de Johannahove goed zichtbaar (figuur 8).
Op de luchtfoto van de omgeving van Oosterbeek-Hoog op de volgende bladzijde, genomen op 6 september 1944, is linksboven op de foto deze spoor- wegovergang zichtbaar. Op de uitvergroting van dat deel van de betreffende luchtfoto (rechts) is de wo- ning even ten zuiden van het spoor herkenbaar. Ook de oversteek zelf is zichtbaar en er lijken voertuigsporen te zien te zijn die vanaf de overgang in zuidoostelijke richting lopen.

Figuur 7: Noordzijde spoor, oude opgang naar lorrie-uitzet overgang (foto: D. Hoekendijk).

Figuur 8: Blik op Johannahoeve vanuit bosrand (foto: D. Hoekendijk).

Ten opzichte van de Johannahoeve lag deze lorrie-uitzet, tevens spoorwegovergang, globaal ten zuidwesten van en achter de waarschijnlijke posities van 1st Bn. in de nacht van 17-18 sep 1944. Dit maakt het een ideale situatie, waarbij de eenheid zich gedekt door het bos naar de spoorweg kon verplaatsen, weg van de vijand in de omgeving van de Leeren Doedel. Deze manoeuvre werd dan ook aan het zicht van de vijand onttrokken. De bossen maskeerden de geluiden. De paden naar deze overgang waren net als nu hoogstwaarschijnlijk onverhard.
Ook vanaf het spoorviaduct Oosterbeek, op 1,2 km in oostelijke richting, was deze overgang niet zicht- baar. De flauwe bocht in het spoor onttrekt deze oversteekmogelijkheid grotendeels aan het zicht van even- tuele Duitse patrouilles of waarnemingsposten bij het viaduct of op de perrons. Dat is zeker het geval in het holst van de nacht.

CONCLUSIE
⦁ 1st Parachute Bn. heeft hoogstwaarschijnlijk de lorrieuitzet-oversteek gebruikt voor de voertuigen van het bataljon, om vervolgens aan de zuidzijde van het spoor op de Bilderberglaan, de motoren weer te kunnen starten.20
⦁ De parachutisten zijn eenvoudig te voet ten oosten hiervan het spoor overgestoken en hebben zo een scherm gevormd om de overstekende voertuigen te beschermen, in het geval van vroegtijdige ontdek- king.
⦁ De opmars richting Arnhem is vervolgens zuid van het spoor voortgezet door Oosterbeek.

Figuren 9 en 10: Luchtfoto van 6 september 1944: spoorlijn Utrecht – Arnhem ten westen van Station Ooster- beek Hoog, rechts aan de rand van de linkerfoto (foto: 541 Squadron RAF).

Het is niet onwaarschijnlijk dat door het eerdere gevechtscontact langs het spoor, men er voor heeft gekozen om via de eerste verharde zijweg, de Graaf Ottolaan, rechtsaf door de Oosterbeekse bebouwing verder te trekken, uit het zicht van de vijand, waarna men om 05:30u21 in de omgeving van de oostrand van Oosterbeek op de Utrechtseweg weer vuurcontact had.
– Kolonel KL b.d. Dirk Hoekendijk MLD

Bronnen
⦁ Curtis, Cherry & Howes, Four days at Arnhem (Brendon Publishing, Warton, 2016).
⦁ Revell, Cherry & Gerritsen, Arnhem, A few vital hours (Sigmund Publishing, Renkum, 2013).
⦁ Hees, A.J., Tugs and Gliders to Arnhem (2000).
⦁ Handboek voor Spoorwegtechniek (Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1937).
⦁ Fürbringer, H., La Hohenstaufen (Album Histori- que, Edition Heimdal, 1998).
⦁ Kershaw, R.J., It never snows in September (Ian Allen Publishing, Hersham, 2013).
⦁ De inzet van het 17-ponder anti-tankkanon tijdens de Slag om Arnhem, A.B.R.G., 1994.
⦁ Het Utrechts Archief, NL-UtHUA_A179713
(km 85.8 – km86.8), tracékaart Oosterbeek-West.
⦁ VVAM ministory 107, John Waddy, bijlage bij Nieuwsbrief 121 VVAM, februari 2011.
⦁ VVAM-thema-avond Antitank in de slag om Arnhem – inzet van de 6- en 17-pdrs bij Arnhem (Eugène Wijnhoud, 15 feb. 2019).
⦁ Website Pegasus Archive – Arnhem – War Diaries: ⦁ www.pegasusarchive.org/arnhem/frames.htm

Voetnoten
1. Zie 1. www.bta44.nl.
2. OPERATION “MARKET” 1 Parachute Brigade Operational Order No.1, Paragraph 8.c.
3. Tugs and Gliders to Arnhem, p. 276.
4. De inzet van het 17-ponder-antitankkanon, p. 3.
5. De inzet van het 17-ponder-antitankkanon, p. 3.
6. VVAM Ministory 107, p. 1.
7. VVAM-thema-avond Antitank in de slag om Arnhem (Eugène Wijnhoud, 15 feb. 2019).
8. OPERATION “MARKET” 1 Parachute Brigade Operational Order No.1, Paragraph 8.c.
9. VVAM-thema-avond Antitank in de slag om Arnhem (Eugène Wijnhoud, 15 feb. 2019).
10. Voor meer details zie Four days at Arnhem, p. 7.
11. Idem, p. 8, 1ste alinea, laatste drie regels.
12. Idem, p. 8, 2de alinea, laatste twee regels.
13. Idem, p. 8, 5e alinea, eerste vier regels.
14. Idem, p. 9, 18th September 1944 – 03:00u.
15. Arnhem, a few vital hours, p. 79.
16. La Hohenstaufen, p. 419: “1 Kompanie der SS-Panzerjäger-Abteilung 9: 120 Mann ohne
Geschütze”, als Infanterie. NB. Daarnaast wijst Kershaw op pagina’s 123 & 411 op de mogelijke aanwezigheid van twee Panzerjäger IV en een 75mm-antitankkanon op de avond van de 17e, als ook op het ter plaatse zijn van pantservoertuigen van de 9. SS-Aufklärungs-Abteilung.
1. Four days at Arnhem, p. 9 – 03:00u.
2. Handboek voor Spoorwegtechniek, p. 8.
3. Huidige adres: Bilderberglaan 1, 6861 AC Oosterbeek.
4. In een gesprek van de auteur met de bewoonster (februari 2019) gaf deze aan dat in het verleden regelmatig touringcars stopten bij de woning en een gids uitleg gaf. Dit is geen sluitend bewijs, maar wel een indicatie dat de conclusie niet onwaarschijnlijk is.
5. Four days at Arnhem, p. 9 – 05:30u.

HET BATALJON DAT VERDWEEN IN HET BOS
156TH BATTALION, THE PARACHUTE REGIMENT IN DE SLAG OM ARNHEM

Op zondag 28 April 2019 organiseert de VVAM de battlefieldtour 156th Battalion in de slag om Arnhem. Het programma bestaat uit een busrit en twee wandelingen van vijf kilome- ter vóór en na de lunch. Onze gids is Nick Kelso, een in Nederland wonende Brit die John O’Reilly, auteur van twee ongeëvenaarde boeken over het 156th, goed kent. Enkele achter- gronden bij een tocht over het slagveld.

In 2009 bracht John O’Reilly, zoon van een 156th-ve- teraan, het boek From Delhi to Arnhem uit. In 2017 volgde het supplement Walking in Their Footsteps. Beide werken zijn uiterst gedetailleerd en voorzien van uitstekende kaarten. Ze vormen de basis voor dit artikel. Een aanrader is ook Men at Arnhem (1976) van Tom Angus, een pseudoniem voor Geoffrey Po- well. Deze voormalige compagniescommandant van het bataljon beschrijft zijn belevenissen zó dat hij je als het ware aan de hand meeneemt door de bossen tussen Ede en Oosterbeek. Brigadier Hackett’s I was a stranger is voor deze tour minder interessant omdat dit boek van de commandant van de 4th Parachute Brigade begint nadat zijn brigade nagenoeg is ver- nietigd en hij zelf als bevelhebber over het oostelijke deel van de perimeter rond Oosterbeek zwaargewond is geraakt. Wellicht was de ervaring van het verliezen van zijn brigade een te erg trauma om te beschrijven. Erg jammer, want de beweegredenen die schuilen achter de diverse commandantenbeslissingen die ge- nomen werden op 18, 19 en 20 september 1944 blijven daarmee in mist gehuld.

OPRICHTING VAN HET BATALJON
Het ontstaan van het 156th Parachute Battalion is te- rug te voeren op een directief van Winston Churchill in mei 1940 waarin hij opdraagt ‘a British Airborne Force’ op te richten, naar aanleiding van het tot de verbeelding sprekende optreden van Duitse para- chutisten in Scandinavië, Nederland en België (op fort Eben-Emael). In India werden vrijwilligers gere- kruteerd voor de oprichting van de 50th Parachute

Boekwerken van John O’Reilly en Tom Angus.

Links: Captain Hector Montgomery, 2 I/C van B Coy voor Newport Stables, Melton Mowbray. Rechts: Newport Stables in 2018 (foto: Erik Jellema).

Brigade. Deze brigade bestond uit de Britse 151st , opgericht op 15 oktober 1941, de Indiase 152nd en de 153rd Gurkha Parachute Battalions. Kort daarna vertrok het 151st Battalion naar het Midden-Oosten. Daar werd de naam om de vijand te misleiden ver- anderd in 156th Battalion. In 1943 werd Lieutenant Colonel Des Voeux de commandant van de eenheid. De uit India meegevoerde parachutes bleken bij aan- komst in Kabrit (Egypte) verrot te zijn. Vanuit En- geland werden nieuwe parachutes opgestuurd die al ras door David Sterlings Special Air Service werden onderschept voor een actie achter vijandelijke linies. De parachutes gingen daarbij verloren. Ondertus- sen werd in Egypte ook de 4th Parachute Brigade gevormd. Dit leidde tot personele wisselingen. Veel personeel van het 156th Bn. kwam terecht bij andere para-eenheden, waaronder de 6th Airborne Division en bij andere bataljons. Zo werden Captain Lonsdale en Major David Gilchist, bekende namen uit de slag, respectievelijk plaatsvervangend bataljonscomman- dant en compagniescommandant bij het in Palestina gevormde 11th Parachute Battalion. Beiden waren af- komstig van het 156th. In die tijd droeg het bataljon bij voorkeur de Indian bush hats. De divisiecommandant moest opdracht geven tot het dragen van de rode baret.

OPERATIONELE INZET
Het bataljon nam niet deel aan de invasie van Sicilië in juli 1943, maar werd pas in september van het vol- gende jaar ingezet bij acties in Zuid-Italië, als deel van de 4th Parachute Brigade, 1st Airborne Division. Na gevechtservaring te hebben opgedaan in Italië werd het bataljon in november 1943 verscheept naar En- geland, waar het op 10 december 1943 aankwam in de haven van Liverpool. Vooral de groene velden en de smaak van het Engelse bier maakten indruk op de para’s, zo gaat het verhaal.

Initieel werd het bataljon ondergebracht op diverse locaties in Rutland, maar Des Voeux concentreerde alle eenheden niet veel later rond het plaatsje Mel- ton Mowbray in Midden-Engeland. Op Ringway, het huidige Manchester Airport, werden de eerste para- chutesprongen gemaakt. De trainingen overdag wer- den afgewisseld met sociale activiteiten in de avond. Zo sociaal dat er verschillende verkeringen en huwe- lijken uit voortkwamen, waaronder de verkering van Sergeant Humphreys met een zekere Margaret Ro- berts. De twee verloren elkaar uit het oog; Margaret zou in 1979 het wereldtoneel betreden onder de naam Margaret Thatcher.

Knossington Hall (foto: www.hmslimited.co.uk).

Kaart 1: De vier vluchten (nine-ship elements) die met 34 vliegtuigen het 156th Bn. op de Ginkelse Heide dropten. Zichtbaar is ook het RV van het bataljon aan de westkant van de heide.

Operation order no.1 van de 4th Parachute Brigade.

Het bataljon was teleurgesteld toen het ook niet werd ingezet op D-Day. 4th Parachute Brigade stond constant stand-by; vóór Market Garden werden vijftien operaties gepland en ook weer afgelast. Voor operatie Comet, oorspronkelijk operatie Fifteen, zou B Com- pany van het 156th, onder leiding van Major John Waddy, als coup de main eenheid landen ten noorden van de brug bij Grave. Tijdens de briefing van de plannen fluisterde Geoffrey Powell van C Company Waddy toe: “This will get you either a Victoria Cross or a wooden one”. Comet was behoorlijk ambitieus. 1st Parachute Brigade zou de brug bij Arnhem innemen en bezet houden. De 1st Airlanding Brigade met de 1st Independent Polish Parachute Brigade moest Nijmegen innemen. De 4th Parachute Brigade kreeg de brug bij Grave toegewezen. Wat opvalt is dat in dit operatieplan wél sprake was van een snelle verrassingsaanval op de bruggen, waar deze in het latere Market Garden ontbrak. Comet werd op 10 september 1944 gecanceld vanwege de gewijzigde tactische situatie. We weten dat veldmaarschalk Montgomery op die dag op de Belgische vliegbasis Melsbroek toe- stemming kreeg van Eisenhower om operatie Market Garden te starten. Op 11 september vond in Moor Park in London een conferentie plaats, waarna de 4th Parachute Brigade haar opdracht kreeg. Operation order no.1 werd op 13 september op schrift uitgegeven. Brigadier Hac- kett, commandant van de 4th Parachute Brigade, deed zijn bevelsuitgifte op 13 september in Knossington Grange, zijn brigadehoofdkwartier in het plaatsje Knossington, niet ver van Leicester en op een steen- worp van Melton Mowbray.

Links: Captain Harkess, de brigade RASC-officier, in Knossington, met op de achtergrond de kerk. Rechts: Knossington Church in 2018 (foto: Erik Jellema).

EINDELIJK MARKET GARDEN
Een brigade advance group onder leiding van Brigade Major Dawson, vervoerd in vier Dakota C47’s, sprong op 17 september op dropzone X. Haar taak was te zorgen voor het, in samenwerking met het 3e peloton Pathfinders, markeren van DZ Y, het inrichten van de verzamelpunten voor de bataljons (zogenaamde RV’s), zorgen dat zo snel mogelijk na de landing ver- bindingen tot stand kwamen en het beschikbaar stel- len van vuursteun. De advance group van het 156th Bn. stond onder leiding van Major Page, de comman- dant van HQ Company.
De opdracht van de 4th Parachute Brigade was om met de tweede air lift op maandag 18 september 1944 te landen op de Ginkelse Heide en vervolgens het hooggelegen terrein ten noorden van Arnhem in te richten ter verdediging. Daar zou het het 1st Parachu- te Battalion van Lieutenant Colonel Dobie aflossen. Een mooie kaart uit From Delhi to Arnhem laat zien waar die verdediging had moeten liggen: in het gebied van de Saksen Weimarkazerne in Arnhem, met op de westelijke flank van het 156th het 10th Battalion. 11th Bn. zou in reserve worden gehouden. C Com- pany van het 156th moest zelfs een vooruitgeschoven positie uitbrengen ter hoogte van de Koningsweg op de Arnhemse Heide.


Kaart 2: Het legeringsgebied van de 4th Parachu- te Brigade bevond zich tussen de vliegvelden RAF Saltby en RAF Spanhoe. In tegenstelling tot wat in de battlefield tour guide van Colonel Waddy en de boeken van John O’Reilly staat is de 82nd Airborne Division óók vanaf vliegvelden in deze omgeving vertrokken. Zo vertrok generaal Gavin bijvoorbeeld vanaf RAF Cottesmore, tussen Saltby en Spanhoe. De 101st Airborne Division vertrok van de vliegvelden ten zuidwesten van London, waaronder Membury en Ramsbury. De vliegvelden noordwest van London, zo- als Down Ampney en Broadwell, waren thuishavens van de RAF. Zo kwam Flight Lieutenant David Lord van Down Ampney en werd de 1st Border Regiment als airlanding battalion vanaf Broadwell ingevlogen.

156th Bn. bestond uit 603 man. Naast een Head- quarters Company en een Support Company had het bataljon drie rifle companies. De Support Coy voor- zag het bataljon van vier 6 ponder-antitankkanonnen, afkomstig van de 1st Anti-Tank Battery RA, vier Vic- kers medium machinegeweren en zeven 81mm-mortieren. De rifle companies bestonden uit een Company HQ en drie pelotons met elk 35 man. De sterkte van een compagnie kwam daarmee op 125 man. Een parachute battalion was ‘licht’ in vergelijking met een 750 man tellend airlanding battalion met vier com- pagnieën, elk met vier pelotons.

Kaart 3: De geplande verdediging door de brigade tegen een dreiging vanuit het noorden.
LUCHTLANDING
Op 17 september 1944 zagen de soldaten van het 156th de vliegtuigen van de eerste air lift vertrekken, waaronder ook de brigade advance group. Hun ei- gen take-off vanaf vliegveld RAF Saltby was gepland om 08:00u, maar werd vanwege de mist uiteindelijk uitgesteld tot 11:00u. Ook het 11th Bn. vloog vanaf Saltby. De rest van de 4th Parachute Brigade steeg op vanaf vliegveld RAF Spanhoe, 30 kilometer zuidelijker. De zeven Horsa’s van het bataljon vlogen vanaf Keevil en de Hamilcar met twee Universal Carriers (Bren Gun Carriers) vanaf RAF Tarrant Rushton, het meest zuidelijke vliegveld.
In Walking in Their Footsteps staat een overzicht van alle vliegtuig-chalk numbers waarmee het 156th is ingevlogen: 35 Dakota’s, zeven per rifle company, vier voor Battalion HQ en tien voor de support company. Daarnaast dus de zeven Horsa’s van Keevil met jeeps, trailers, verbindings- en medisch materiaal en munitie. De Hamilcar van Tarrant Rushton met de twee Universal Carriers completeert het rijtje.

Summier overzicht van de samenstelling van het 156th. Let op de afwijkende nummering van de pelotons: 1 en 2 ontbreken.

Het 156th Bn. vertrok tussen 11:00u en 11:20u van Saltby. In vier vluchten van zogenaamde nine-ship elements, theoretisch 36 vliegtuigen, kwam het bataljon tussen 15:00u en 15:10u aan boven DZ Y op de Ginkelse Heide. Ze waren vier uur vertraagd. Van de 127 vliegtuigen voor de hele 4th Parachute Brigade werden vijf door luchtafweergeschut neergehaald. Een zesde werd uit- geschakeld na de landing. Het ba- taljon verloor Dakota CN619 met de helft van het medium machine gun platoon aan boord in de buurt van Dodewaard. Eén van de gliders kwam vroegtijdig aan de grond bij Eindhoven. De Hamilcar met de Universal Carriers kwam goed aan op LZ X. De link-up van het bataljon met de glider party was bij de spoorwegovergang van Wolfheze.

In het boekwerkje Ben jij bij het parachutespringen geweest? Airborne herdenkingen bij Ede van Gerard Gijsbertsen is een zeldzame foto opgenomen van de pathfindermarkeringen op de Ginkelse Heide, vlakbij het tracé van de A12 die toen werd aangelegd.

Het 3e peloton van de 21st Independent Parachute Company (Pathfinders) van Lieutenant Hugh Ashmore zette het Eureka-baken op net ten zuiden van de huidige A12. De dag ervoor had dit peloton LZ S voor de 1st Airlanding Brigade gemarkeerd. Er werden panelen gelegd in de vorm van een Y voor ‘DZ Y’, een T gaf de windrichting (N-O) aan en ter verdere markering werden rookpotten gebruikt.
Lieutenant John Davison, commandant van het 7e peloton van B Company, werd in de lucht getroffen door een salvo uit een machinegeweer, genoeg aan- wijzing dat de DZ ‘hot’ was en dus onder vijandelijk vuur lag. Op de grond woedde een strijd tussen het 7th KOSB Bn. en Wachbataillon NW/3 bestaande uit Nederlandse Waffen-SS, afkomstig van de bewaking van Kamp Amersfoort dat gelegerd was in Kamp Amsvorde, waar nu de Leusderweg kruist met de Laan 1914.

GETTING THERE
Na een uur te hebben gewacht en een uur extra vertraging vertrok het 156th om 17:00u via de spoorweg richting Arnhem. Twee officieren en 50 man waren niet komen opdagen. Nadat Brigadier Hackett opdracht had gekregen zijn 11th Bn. af te staan, veran- derde hij ook zijn opmarsroute van de weg Ede-Arn-hem naar de spoorlijn. Hackett had namelijk wel in de gaten dat de tactische situatie inmiddels om andere beslissingen vroeg.
Dat bleek ook wel toen C Company, met No. 10 Platoon als spits, om 21:00u op een Duitse opstelling stuitte, westelijk van de Dreijenseweg. Dit peloton onder leiding van Sergeant Black liep in een hin- derlaag: vier man werden gedood. Twee verkenners waren vermist en verder vielen acht gewonden te betreuren. Geen goed begin voor het 156th. Major Geoffrey Powell verkende de situatie en gaf Lieute- nant Willcock, commandant van het 9e peloton met daarin Lance Corporal John O’Reilly, opdracht tot een linksomtrekkende beweging. Deze manoeuvre liep echter telkens vast op Duits mitrailleurvuur. Dit leidde ertoe dat het gehele bataljon werd teruggetrok- ken ter hoogte van het spoortunneltje bij Wolfheze, waar de dag ervoor het Reconnaissance Squadron was vastgelopen op Ausbildungs und Ersatz-Bataillon 16 van Sturmbannführer Krafft. Wat Hackett tegen zijn bataljonscommandanten zei na de bevelsuitgifte in Knossington bleek bewaarheid te worden: “You can forget all that [het bevel]. Your hardest fighting will not be in defending the northern part of Arnhem, but in getting there”.

Kaart 4: Opmars van het 156 Bn. en het eerste gevechtscontact bij de Dreijenseweg.

HET GEVECHT BIJ DE DREIJENSEWEG
Gedurende de nacht gaf Brigadier Hackett opdracht aan het 156th Battalion om bij het aanbreken van dag een aanval te doen over de Dreijenseweg om de hoog- te van Lichtenbeek in te nemen. Waarschijnlijk was dit bedoeld als tussengelegen aanvalsdoel; om daar te reorganiseren en dan de opmars richting Arnhem voort te zetten. C Company van Major Powell zou het spits afbijten en daarbij worden ondersteund door een vuurbasis van B Company bij station Oosterbeek. Waarom de aanval werd uitgevoerd over open terrein blijft een raadsel. De vijand had zich tijdens de nacht teruggetrokken op de Dreijenseweg. Nadat C Company op hoogte 56.5 consolideerde, ging A Company van Major Pott om 08:00u iets noordelijker voor- waarts in de richting van Lichtenbeek, ten oosten van de Dreijenseweg. No. 4 Platoon, het spitspeloton, kwam al vóór de Dreijenseweg in de problemen. De begroeiing was daar minder dicht, zodat de Duitsers deze sector met drie mitrailleurs konden bestrijken. Langs de Dreijenseweg had Obersturmbannführer Spindler de zogenaamde Spindlerlinie opgetrokken. In deze linie waren ook Duitse pantservoertuigen met 20mm-luchtdoelkanonnen aanwezig. Pott stelde de Bren Guns van No. 5 Platoon op als vuurbasis en liet de rest van dat peloton en een ad hoc-peloton Glider Pilots een linksomtrekkende beweging maken. De pelotonscommandant van No. 4. Lieutenant Wattling sneuvelde, pelotonscommandant van No.5, Lieutenant Delacour, overleed aan zijn verwonding en Captain Muir van het Glider Pilot-peloton raakte gewond. Gewonden werden met de Universal Carrier afgevoerd. Pott verzamelde een aantal mensen om zich heen en hervatte de aanval. Hij slaagde erin met veertien man de hoogte van Lichtenbeek te bereiken. Een initiële Duitse tegenaanval met 40 man werd op korte afstand afgeslagen. Maar om 14:30u moest de kleine groep zich toch overgeven. Sommigen werden afgevoerd als krijgsgevangen, zwaargewonden zoals Pott werden aan hun lot overgelaten.
Om 09:00u was Major Waddy met B Company ook gearriveerd bij de bataljonscommandopost in de na- bijheid van een watertoren, zo’n 200 meter westelijk van de Dreijenseweg. Hier werd Waddy opgedragen A Company te steunen in de aanval op Lichtenbeek. Des Voeux dacht dat er slechts wat snipers als weer- stand te verwachten waren. Het kabaal van de strijd overtuigde Waddy dat dat een ietwat te optimistische gedachte was. Met twee pelotons voor en één achter trok Waddy op. Dicht bij de Dreijenseweg kwa- men ze veel gesneuvelde en gewonde para’s tegen. 20mm-luchtafweergeschut, ‘self propelled’, blokkeer- de de weg. Ook tanks werden gemeld. Waarschijnlijk waren dit Jagdpanzers IV van Kampfgruppe Von Allwörden. De Duitsers versterkten de sector waar Pott was doorgebroken. Het aantal gewonden bij B Com- pany liep snel op. Toen Waddy met een aantal man het 20mm-kanon tot op tien meter was genaderd, werd hij door een sniper geraakt. Met zijn Colt .45 was hij geen partij voor de sluipschutter. Opvallend is dat de gewonde majoor afgevoerd werd via de spoor- wegovergang van Wolfheze en hij onderweg blijkbaar geen problemen ondervond.

ZWARE VERLIEZEN
Nadat Major Page van HQ Coy tevergeefs getracht had de weg over te steken, viel het geheel terug ach- ter de positie van C Company op hoogte 56.5. Daar werd het bataljon zelfs beschoten door Messerschmit- ts en Nebelwerfer. De vermiste divisiecommandant, Major General Roy Urquhart, die inmiddels was teruggekeerd op zijn hoofdkwartier, bracht een bezoek aan Brigadier Hackett. Besloten werd de 4th Parachute Brigade via Wolfheze terug te trekken op Oos- terbeek. Het 10th Battalion dat ten noorden van het 156th Battalion ook in gevecht was verwikkeld bij de Dreijenseweg werd opgedragen als eerste het gevecht af te breken. Die opdracht kwam zelfs voordat de gliders van de derde lift op LZ L (Johannahoeve) waren geland. De terugtocht over vlak terrein bij daglicht leidde tot verwarring. Toen de derde lift met 30 gliders op LZ L landde, heerste er chaos. Het 10th Bn. was onderweg naar de spoorwegovergang van Wolfheze. En het 156th Battalion trok terug richting Wolfheze met No. 9 Platoon van C Company als achterhoede. Lieutenant Colonel Des Voeux gaf opdracht om over de op een hoge dijk gelegen spoorweg naar het zui- den te bewegen. Omdat niet alle eenheden deze order ontvingen, werd het bataljon opgesplitst. 130 man bleven achter bij de Dreijenseweg: dood, gewond, krijgsgevangen of vermist. Het bataljon was nagenoeg gereduceerd tot de sterkte van één versterkte compagnie.
Het deel van het bataljon dat via Wolfheze trachtte door te stoten naar Oosterbeek werd in twee grote groepen krijgsgevangen gemaakt. Het andere deel van het 156th bracht de nacht door in de bossen ten zui- den van de spoorlijn, ter hoogte van het tunneltje. Hackett achtte nachtelijke verkenningen naar Oos- terbeek te riskant. 270 man van het bataljon begon- nen om 06:15u aan de tocht richting Oosterbeek. Het doel was de weg Ede-Arnhem (Utrechteseweg), om vervolgens bij Hartenstein contact te maken met de divisie. Het 156th vormde de spits van wat was overgebleven van 4th Parachute Brigade. De marsor- de binnen het bataljon was: A Coy, HQ Coy en C Coy, gevolgd door Brigade HQ en het 10th Bn. De route liep over de Bilderberglaan en de kaarsrechte, stijgende Breedelaan richting Hotel Bilderberg. Het 7th Bn. KOSB was via een kortere route al gearriveerd in Oosterbeek.

KILLING WOODS
A Company werd op de top van de Breedelaan beschoten door Duitse mitrailleurs. Binnen Brigade HQ vielen gewonden. Tegen 08:00u gaf Des Voeux Powell opdracht om met zijn C Company een aan- val over de rechterflank uit te voeren, om daarmee de Duitsers in de rug aan te vallen. Het aanvalsdoel was de wegkruising Utrechtseweg-Wolfhezerweg tot Bree- delaan. In zijn boek Men at Arnhem beschrijft Powell de gevechten in de Bilderbergbossen op unieke wijze: het is alsof hij je aan de hand meeneemt van boom tot boom. C Company bestond nog uit 80 man. Lieutenant Donaldson van No. 11 Platoon was zijn enige overgebleven pelotonscommandant. Hij raakte gewond bij de gevechten en werd waarschijnlijk door de Duitsers in koelen bloede doodgeschoten. De drie uur durende gevechten in de buurt van de watertoren kostten C Company teveel verliezen, waarop Major Powell besloot terug te trekken.
Brigadier Hackett besloot niet verder aan te vallen in zuidelijke richting, maar de Van Tienhovenlaan in oostelijke richting in te slaan. Intussen werd de groep van nu nog zeven officieren en 120 man inge- sloten door Krafft vanuit het noorden en door de Un- terführerschule Arnheim en Bataillon Eberwein van- uit het westen. Hackett gaf daarop het 10th Battalion opdracht de aanval te leiden. Na een trage start ging het 10th Battalion er zo snel vandoor dat de aanslui- ting met het 156th Battalion en Brigade HQ verloren ging. Het 10th Battalion slaagde erin om rond 13:30u met slechts 60 man de eigen troepen te bereiken in de buurt van de Valkenburglaan in Oosterbeek.

Het 156th Battalion en Brigade HQ ondervonden echter nog meer weerstand. Er werden zelfs pantser- voertuigen gerapporteerd op de Valkenburglaan en bij de spoorlijn. In de buurt van de tennisvelden raakte bataljonscommandant Des Voeux dodelijk gewond. Hij werd het laatst gezien zittend tegen een boom. Zijn lichaam is pas jaren later geïdentificeerd toen zijn veldgraf werd gevonden. Zijn plaatsvervanger, Major Ritson, sneuvelde eveneens. Ook hij werd pas in 1998 geïdentificeerd. Major Blundell, de 4th Brigade intel- ligence officer, sneuvelde en Major Dawson, de bri- gade major, raakte gewond in zijn schouder. Captain Booty maakte een foto van de gewonde Dawson, luttele seconden voordat deze dodelijk werd getroffen in zijn hoofd. De gevechten bij de tennisvelden vonden plaats rond het middaguur.

HACKETT’S HOLLOW
Tegen 14:00u riep Hackett Powell bij zich. Hij wees naar een groep bomen 100 meter verderop; in de nabijgelegen kuilen waren Duitsers zichtbaar. Hackett gaf Powell opdracht met zijn nog enigszins georga- niseerde groep deze zogenaamde ‘hollow’ in te ne- men. Met de bajonet op het geweer ging de groep van Powell op de Duitsers af die er snel vandoor gingen. In de hollow verzamelden zich zo’n 150 man. Major Page, commandant van HQ Company, moedigde de soldaten aan. Toen hij gewezen werd op de aanwezig- heid van een pantservoertuig werd hij bij het waarne- men daarvan getroffen door een kogel in het hoofd. Het verlies van Page maakte diep indruk op Powell, zoals indrukwekkend beschreven in zijn boek. Om 17:00u uur gaf Hackett wederom opdracht tot een bajonetcharge. 70 man kwamen aan bij de posities van A Company van het 1st Border Regiment, waar de groep snel verder gestuurd werd met de woorden: “Clear off you filthy, shower!”. Lance Corporal Ro- senberg fungeerde als achterhoede. Nadat hij met zijn Bren gun en handgranaten de Duisters op afstand had gehouden, wist hij op miraculeuze wijze te ontkomen. Later meldde hij zich weer bij Powell die hem ter plekke bevorderde. De Duitsers vonden 80 doden en gewonden in Hackett’s Hollow.

REORGANISATIE EN GEVECHTEN IN OOSTERBEEK
Het156th Battalion had nog drie officieren en 50 man. Hiermee werden twee pelotons geformeerd. Daarmee werden posities aan de stationsweg en aan de Mariaweg ingenomen. De gevechten in Ooster- beek maken geen deel uit van de battlefieldtour. De acties van Major Powell en de restanten van het batal- jon zullen uitgebreid aan bod komen tijdens de batt- lefieldtour over de noordelijke perimeter op een later moment.
Er keerden slechts 26 man terug in Melton Mowbray, eind september 1944. Nog eens tien man ontsnapten in oktober uit bezet gebied tijdens operatie Pegasus. Dit is alles wat overbleef van de 603 man van het 156th Battalion. Het bataljon telde de meeste gesneuvelden (105) van alle zes parachutistenbataljons in de slag om Arnhem.
– Erik Jellema
– Kaarten met speciale toestemming van John O’Reilly

Opgeven voor de battlefieldtour 156th Battalion in de slag om Arnhem kan via activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl. Ga mee, en treed letterlijk in de voetsporen van het bataljon dat verdween in het bos.

CONFLICTARCHEOLOGIE BRITSE SCHUTTERSPUTTEN LANGS DE OORSPRONGBEEK

De schuttersputten langs de Oorsprongbeek in Oosterbeek: ondiepe kuiltjes in de bosgrond. Bij menig kenner zijn de plekken bekend. Maar wat weten we eigenlijk over deze oorlogsresten? En hoe kunnen resten in het landschap ons meer vertellen over de slag om Arnhem?

KLASSIEKE BRONNEN
Over de slag om Arnhem is menig boekenkast vol geschreven. De eerste decennia na de oorlog waren dit vooral overzichtswerken. Recenter kwamen er meer in depth-boeken bij. Het is inmiddels geen uitzondering meer dat een boek van 100 of 200 pagina’s de

Eén van de originele sporen van Britse schuttersputten langs de Oorsprongbeek. (foto: Leo van Midden)

kroniek van een hele specifieke eenheid tijdens de slag tot op de minuut nauwkeurig beschrijft.
Voor deze reconstructies kunnen verschillende soorten bronnen geraadpleegd worden. Elk heeft zijn eigen kracht en nadeel. Zo zijn er de gevechtsverslagen, bij de Britten War Diaries geheten. Hierin zijn gebeurtenissen voorzien van toponiemen of coördi- naten en tijdstippen.
Het valt mij op dat het vaak ook de veteranen zelf zijn die aan het woord komen als de geschreven bron- nen op detailniveau tekort schieten. De mensen die er zelf bij waren, zouden in principe tot op enkele meters nauwkeurig hun voormalige stelling kunnen aanwijzen. Hier wordt een beroep gedaan op het geheugen van iemand: een persoon die in de fog of war gebeurtenissen heeft opgeslagen en het soms (op aan- vraag) na decennia moet recapituleren. Naast het feit dat dergelijke herinneringen vertroebeld kunnen zijn, is iemands persoonlijke herinnering altijd een subjec- tieve weergave van wat er is gebeurd. Dit laatste geldt ook voor de geschreven bronnen.
Foto’s en bewegend beeldmateriaal lijken in eerste instantie objectiever te zijn. Details die erop te zien zijn, kunnen nagenoeg niet vervalst zijn – maar wel in scène gezet. De maker van het beeld laat enkel zien wat hij wil dat de kijker ziet, zeker als het om militaire propaganda gaat.

DE BODEM ALS ARCHIEF
Het is pas veel later gebeurd dat ook grondsporen en vondsten uit de grond zich bij de bronnen hebben gevoegd. Archeologen noemen dit het bodemarchief. Sporen in het bos kunnen nog in het landschap zicht- baar zijn, zonder daarvoor te hoeven graven. Denk aan loopgraven en schuttersputten. In de wijde regio zijn er een flink aantal bekend van zowel vóór, tijdens als na de slag om Arnhem.
Vondsten die uit zo’n spoor komen geven ons ook informatie. Het sleutelwoord hierbij is context: hoe en waar een object wordt aangetroffen, in welk spoor en met welke andere objecten.
Een methode kan metaaldetectie zijn, mits er een vorm van registratie plaatsvindt (het vastleggen van de context). Hier onderscheidt archeologie zich van schatgraverij: waar puur naar objecten wordt gezocht om (los van hun context) in een privévitrine of op Marktplaats te eindigen.
De meerwaarde van een object uit de bodem is dat het gekoppeld kan worden aan een specifieke gebeurtenis, zoals een gevecht. Het geeft niet alleen informatie over het verloop van een gevecht of het (over) leven in een stelling. Een vondst, maar ook een restant in het landschap biedt een unieke, andere kijk op historische gebeurtenissen.

STRIJD LANGS DE OORSPRONGBEEK
Terug naar de ondiepe kuiltjes langs de Oorsprongbeek. De plekken zijn al sinds kort na de Tweede Wereldoorlog bekend. Zo vertelde Robert Voskuil dat hij zich de schuttersputten al uit de jaren ’50 herinnert. Tegenwoordig worden ze getoond tijdens battlefieldtours waardoor ook het publiek er kennis van neemt.

Hoogtekaart van het gevechtsgebied rond de Oorsprongbeek met de originele sporen en de reconstructie.

De sporen liggen op enige afstand van de Van Borsse- lenweg die tijdens de slag om Arnhem enkele dagen de frontlijn was. Algemeen wordt daarom aangenomen dat de sporen restanten zijn van Britse schuttersputten uit de periode 20 tot uiterlijk 22 september 1944. De posities liggen hoger dan de te verdedigen kruising Veerweg-Van Borsselenweg en achter de Oorsprong- beek die hier als een soort natuurlijk obstakel dient. Uit de geschreven bronnen en meerdere publicaties is bekend dat hier eenheden van 1st Battalion The Border Regiment in stelling lagen. Zij verdedigden
de westelijke rand van de perimeter. Specifiek in de omgeving van de Oorsprongbeek lagen delen van B en D Company ingegraven. Dit deel van het Border Regiment voerde dagenlang strijd met onder meer mannen van het Wossowski Bataillon en de SS-Unterführerschule ‘Arnheim’. De Duitse eenheden kregen steun van buitgemaakte Franse tanks.

Niet elk boek geeft hier overigens hetzelfde beeld: de locaties van de compagnies en bijbehorende pelotons verschillen – dit geldt ook voor de Duitse eenheden. De verschillende geschreven bronnen geven net weer andere (detail)informatie. Bovendien is er tot op he- den discussie over de stellingen en wapenfeiten van de Britse pelotons en de inzet van de Franse tanks.

SPOREN VAN STRIJD
De locaties van de diverse pelotons van B en D Coy 1 Border zijn echter vooral gebaseerd op geschreven bronnen en ooggetuigenverslagen. In dit licht is het belangrijk om te wijzen op de resten van de schutters- putten langs de Oorsprongbeek. Ze liggen niet op een locatie die uit andere bronnen bekend is als (Britse) stelling tijdens de slag om Arnhem. Het is dan ook opvallend dat ondanks dat de sporen nooit zijn verge- ten, ze niet eerder zijn vastgelegd.
Sinds 2017 laat grondeigenaar Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) deze en andere sporen op Land- goed Oorsprong registreren. Dit wordt uitgevoerd door de Werkgroep WO2 van de regionale Archeo- logisch Werkgemeenschap Nederland (AWN). De sporen zijn nu vastgelegd in GPS-coördinaten en per stuk beschreven. GLK houdt bij bodemingrepen nu rekening met de sporen zodat ze bewaard blijven voor de toekomst. De registratie van de sporen langs de Oorsprongbeek is een mooi voorbeeld van hoe resten in het landschap een toevoeging kunnen zijn op an- dere bronnen.

RECONSTRUCTIE
Eind 2018 heeft de Werkgroep in opdracht van GLK tevens een schuttersput nagemaakt. De kenner ziet direct: dergelijke uitbouw met hulpmiddelen zoals houten palen en planken zijn atypisch voor wat je in de perimeter zou verwachten. De keuze hiervan was echter een praktische. Een ‘gat in de grond’ ligt dan wel dichter bij de waarheid, maar zal (evenals de ori- ginele sporen) in de loop der tijd verdwijnen. Bovendien is deze slit trench volledig gemaakt aan de hand van een Field Manual voor de Britse infanterist. De locatie zal in de nabije toekomst worden voorzien van een informatiepaneel.
Wie in de reconstructie staat, kijkt vanaf een hoger gelegen positie het beekdal van de Van Borsselenweg in. Het landschap is hier nog nagenoeg gelijk als tijdens de oorlog. Er is hier uitzicht op de voormalige Duitse posities tijdens de slag om Arnhem.

VERVOLGONDERZOEK
Het onderzoek van de originele resten langs de Oorsprongbeek is zinvol omdat het de sporen heeft vastgelegd. Op basis hiervan kunnen de sporen als bron dienen, gelijk aan de andere geschreven, mondelinge en andere bronnen. Zo geven de archeologische sporen hun eigen ‘visie’ op de historische gebeurtenissen. Tijdens het archeologisch onderzoek kwam onder meer aan het licht dat er verschillende types schutters- putten aanwezig zijn – ronde kleinere en bredere ova- le vormen, voor één of meer personen of bijvoorbeeld een mortier. Hier zou in de toekomst vervolgonder- zoek naar gedaan kunnen worden. Het zichtveld van de locatie langs de beek is tegenwoordig echter ont- nomen door bomen. Je ziet zo niet meer ‘wat men toen zag’.
De reconstructie, hoewel niet slag om Arnhem-cor- rect, biedt meer oorspronkelijke ‘beleving’, op een andere net hoger gelegen plek. Er is vrije uitkijk over het gebied waar de Duitse aanvallen plaatsvonden en richting de laaggelegen kruising van de Van Borsse- lenweg. Ook deze reconstructie levert zo zijn bijdrage aan het levend houdend van de herinnering aan dit deel van de slag om Arnhem.

– Martijn Reinders

Uitzicht vanaf de reconstructie richting de Duitse linie westelijk van de Van Borsselenweg.

VERDER LEZEN:
Historie en archeologie van schuttersputten langs de Oorsprongbeek in Oosterbeek (2018, AWN-afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland).

ACHTERGROND
BITS AND PIECES – MAJOR JOHN WADDY’S UNIFORM

Battle dress van Major John Waddy, commandant van B Company, 156 Parachute Battalion, The Parachute Regiment (foto: Wybo Boersma).

Het uniform vertoont diverse beschadigingen die door Waddy zijn gerepareerd met delen uit andere uniformen. De parachute wing is provisorisch van een zwarte achtergrond voorzien, typisch voor in India geformeerde en opgeleide Airborne-eenheden zoals het 156th Parachute Battalion. In de jaren negentig van de vorige eeuw schonk Waddy zijn uniform, zijn naamplaatje uit het krijgsgevangenenkamp en enkele andere artikelen aan het Airborne Museum.
Major Waddy landde op 18 september 1944 op de Ginkelse Heide, drop zone Y, bij Ede. Als eerste eenheid die op weg ging, vertrok het bataljon rond 17:00u langs de spoorlijn Utrecht-Ede in de richting van Arnhem. De volgende dag kreeg Waddy opdracht met zijn compagnie door de posities van A Compa- ny door te stoten naar het hoger gelegen terrein ten oosten van de Dreijenseweg. Bij Oosterbeek. Daarbij raakte Waddy zwaargewond. Een Rhodesische soldaat zag kans hem naar het compagnieshoofdkwartier te brengen.
Bij de regimental aid post gaven de dokters hem weinig kans om zijn verwondingen te overleven. Waddy werd naar hotel De Tafelberg in Oosterbeek gebracht dat op dat moment dienst deed als main dressing station. Dokter Guy Rigby opereerde hem op de biljarttafel, waarna hij naar een nabijgelegen huis werd gebracht. Daar raakte hij voor de tweede keer gewond, nu aan zijn linkervoet, in zijn gezicht en aan zijn schouder. Na de slag kwam Waddy in Apeldoorn terecht waar hij zes weken verbleef om vervolgens voor de rest de oorlog in het krijgsgevangenkamp Stalag VII-A bij Moosberg door te brengen.

Herkenningsplaatje prisoner of war. (foto: Wybo Boersma)

Na de oorlog leidde John Waddy diverse battlefieldtours in Oosterbeek. Ook was hij militair adviseur voor de film Een brug te ver. In 1999 verscheen zijn boek A tour of the Arnhem Battlefields, dat nog steeds een must is voor geïnteresseerden in de slag om Arnhem. In 2008 gaf Waddy een battlefieldtour voor de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.
– Wybo Boersma

VERGETEN WERK – 18 PLATOON – SIDNEY JARY

18 Platoon is het indrukwekkende en bij vlagen zeer kritische relaas van een twintigjarige Britse pelotonscomman- dant die zich tussen juli 1944 en juni 1945 met de 43rd (Wes- sex) Infantry Division vanuit Normandië een weg baande naar Bremen. De divisie leverde strijd in Oost-Nederland, onder andere bij Nijmegen en Elst. De gemiddelde levensverwachting in een rifle squad was zo’n drie weken. Alleen al om die reden is het een klein wonder dat Sidney Jary zijn verhaal op papier heeft kunnen zetten.

Het boekje is verdeeld in zeven hoofdstukken, die ieder een deel van de afgelegde route of acties beschrijven: van Normandië tot na de oversteek van de Rijn. Enkele foto’s en handgetekende kaartjes illustreren het geheel.
In Normandië, waar de eenheid van Jary, het 4th Battalion Somerset Light Infantry (SLI) van de 43. Division op 23 juni aan land gaat, leidt met name de verovering van de beruchte Hill 112 (operatie Jupi- ter) tot grote verliezen. Sydney Jary komt als één van de vervangers bij het bataljon. Als kersverse tweede luitenant krijgt hij de leiding over een half peloton van zeventien man. Op dat moment zijn slechts vijf daarvan over van het oorspronkelijke peloton dat een maand eerder aan land ging.
leiding en de harde praktijk, verloopt de actie voor het 18e Peloton redelijk voorspoedig. Nadat eind au- gustus de verovering van Normandië een feit is, gaat het noordwaarts. De 43. Division krijgt de order als eerste gevechtsformatie de Seine bij Vernonnet over te steken.

OPERATIE BLUECOAT
De eerste grotere actie voor Jary is de verovering van Mont Pincon, zo’n twintig kilometer ten zuiden van Caen, als onderdeel van operatie Bluecoat (30 juli-7 augustus). Ondanks het feit dat hij hierbij direct ge- confronteerd wordt met het aanzienlijke verschil tus- sen de theoretische dogma’s van de directing staff-op-

Sidney Jary.

OPERATIE MARKET GARDEN
Op 21 september beveelt Horrocks de 43. Division zich naar de Overbetuwe, ‘The Island’, te verplaatsen om een aanval richting Arnhem te doen. Ze komen echter te laat. Het 4e Bataljon met Jary’s peloton komt op 22 september in Nijmegen aan waar ze kort halt houden en direct worden getrakteerd op Duitse zware 105- of 240 mm-granaten die vanaf Bemmel op de stad worden afgeschoten. D Company marcheert over de brug, waar nog dode Duitse soldaten liggen, en brengen de nacht door in de buurt van Lent.

De volgende dag marcheren ze verder richting het verlaten Oosterhout, dat in puin ligt vanwege de zware beschietingen over en weer. Bij het geplunderde Elst nemen de Engelsen posities in langs de spoorweg, tot aan de brug over de Linge. Hier blijft de compagnie twee weken en wordt dagelijks beschoten door Duitse artillerie vanaf Rijkerswoerd. Ook voeren de Duitsers dagelijks patrouilles uit, met diverse slachtoffers tot gevolg. Jary: “De vijand besloot ons het leven zo ver- velend mogelijk te maken met onvoorspelbare beschietingen door hun zware artillerie, precies in het midden van onze compagniesector.
We noemden dat ‘stonks’. Eén van die granaten viel precies in één van de loopgraven van het 16e Peloton. Van de twee mannen die daar met een Bren in lagen was geen spoor meer te vinden. In mijn peloton wer- den Lance-corporal Jack Lee en private Peter Filmer begraven in hun loopgraaf. Andere mannen van hun sectie groeven hen vlug weer uit, ze waren niet gewond en heel smerig, maar ook opmerkelijk vrolijk.”

OPERATIE VERITABLE
Na omzwervingen via Mook, Geilenkirchen en zelfs het verdedigen van een brug over de Maas bij Visé tijdens het Ardennenoffensief bevindt het bataljon zich in februari weer in de buurt van Nijmegen. Daar gaat op 8 februari operatie Veritable van start, met de 43. Division in reserve. Jary beschrijft hoe ze de stad Kleef, althans wat er van over is, doortrekken nadat deze door de 15th (Scottish) Infantry Division was ingenomen.

Op 26 maart steken ze in Buffaloes, amfibische pantservoertuigen, de Rijn over bij Rees, waarna het rich- ting Achterhoek en Twente gaat. Uiteindelijk komt het bataljon na een lange strijd aan in de havenstad Bremen. 18. Platoon is dan nog 19 man sterk. Joe Vandeleur, commandant van de 129th Brigade, feliciteert Jary met de overwinning, waaraan het peloton volgens Jary “geen aandeel had”. Ook Brain Horrocks, commandant van XXX Corps, komt nog langs. Tot verbazing van Jary herkent Horrocks hem nog en zegt: “Glad to see you’re still alive, Jary”.

A GRIM PRICE IN BLOOD
Jary publiceert 18 Platoon in 1987 in eigen beheer. Het boek maakt na verschijning in Engeland de no- dige indruk, óók binnen het Britse leger. Jary neemt dan ook bepaald geen blad voor de mond, met name als het gaat om de kwaliteit van de gemiddelde le- gerofficier, maar verpakt zijn kritiek wel als ‘lessons learned’. Het hoofd van het Department of War Studies van Sandhurst, de Britse officiersopleiding, Dr. John Pimlott schrijft: ”Sydney Jary’s account of his experience as a platoon commander in the 4th Battalion The Somerset Light Infantry (SLI) during the campaign in North West Europe in 1944-45 is of inestimable va- lue to historians and should be read by all young army officers”. General Sir David Fraser GCB/OBE/DL is zo mogelijk nog lovender: ”18 Platoon is one of the best subalterns books – probably the best – to come from the 2nd WW”.

– Willem Kleijn

Mannen van de 43. Division in Nederland op 18 september 1944.

ONDERTUSSEN TERUGGESLAGEN GROND – DE MOGELIJKE BERGING VAN DE TYPHOON MET FLIGHT SERGEANT HURRELL

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vorig najaar besloten werk te maken van de berging van tientallen vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Met instem- ming van bijna de gehele Tweede Kamer, DENK uitgezonderd, is in aanloop naar de viering van 75 jaar bevrijding de weg vrijgemaakt voor het zoeken naar zo’n 30 tot 50 vermiste piloten op Nederlandse bodem. Eén van hen is William Hurrell. Hij stortte op 26 septem- ber 1944 met zijn Hawker Typhoon neer bij Eefde. Zijn stoffelijk overschot moet zich nog steeds in het toestel bevinden.

Het monument voor Hurrell, 60 meter oostelijk van zijn veldgraf.

Tijdens mijn werk voor het Kadaster kwam ik een tijd geleden per toeval langs een monument in de buurt van Eefde, met daarop een naam die ik in verband kon brengen met Market Garden. De oudheidkundige ver- eniging De Elf Marken die het monument twintig jaar geleden heeft laten oprichten, bleek al diverse pogingen te hebben ondernomen om meer te weten te komen over Flight Sergeant William Hurrell, gevechtspiloot bij No. 175 Squadron, Royal Air Force Volunteer Reserve. Hurrells gegevens zijn opgenomen in de Roll of Honour van gesneuvelden tijdens de slag om Arnhem van de VVAM, dat is te raadplegen op www.marketgarden.com.

Op dinsdagmiddag 26 september 1944 stegen om 12:35u vanaf oorlogsvliegveld Deurne in België zes Typhoons op voor een gewapende verkenningsvlucht boven Nederland. De toestellen maakten deel uit van het 175ste squadron van de Royal Air Force. Het was Hurrells derde operationele vlucht. Het zestal bereikte rond 13:00u Apeldoorn, toen zij plotseling werden verrast door meer dan 50 Messerschmitts Bf 109 die daar actief waren vanwege de slag om Arn- hem. Flying Officer Clarke en Flight Sergeant Hurrell werden aangevallen voordat zij zich konden verspreiden. Het toestel van Clarke werd verschillende keren geraakt, maar kon de basis in Deurne nog bereiken. Ook de ande- re toestellen wisten een veilig heenkomen te vinden. Van Hurrell werd niets meer vernomen. Uit later onderzoek door de Air Historical Branche 5 (RAF) van het Ministry of Defence is gebleken dat zijn toestel is neergeschoten door Leutnant Klaffenbach (of Klassenbach) van 111/ JG4 en vermoedelijk van grote hoogte naar beneden is gestort. Het is terechtgekomen in een stuk land aan de Lindeboomweg in Eefde, waar het zich zó diep in de grond boorde dat bergen onmogelijk bleek.

ZEGELRING
Dat er kort na de oorlog pogingen zijn gedaan om de identiteit van de bemanning te achterhalen blijkt uit een reactie van de burgemeester van Gorssel op een nota van het Ministerie van Oorlog (8 april 1948) waarin wordt geïnformeerd naar de stoffelijke resten van ‘één of meer piloten’: ”Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven deel ik U mede, dat op 26 September 1944 nabij Eefde in deze ge- meente een geallieerd vliegtuig, nog voorzien van racketbom  na een luchtgevecht is neergestort. In September 1945 heb ik een nader onderzoek laten instellen om een identificatie van het vliegtuig en de eventuele bemanning, te bevorderen. […]. Ook waren nog enige stoffelijke resten van de bemanning aanwezig nl. enige beenderen (geen tanden of kiezen) en een gedeelte van een hand. Op een der vingers is een zegelring aangetroffen met een monogram H.W. of W.H. Overigens is niets aangetroffen waaruit de identiteit van de bemanning zou kunnen worden vastgesteld.
Op 23 juni 1946 kreeg ik een bezoek van Capt. I. Ness, verbonden aan de Royal Air Force, van de dienst voor onderzoek van vermiste Engelse piloten […] die de plaatjes met de serienummers en zegelring meenam. […] De plaats waar het wrak in de grond is gedrongen, is niet door een grafteken aangeduid en de plaats van de ramp wordt niet als graf beschouwd. De grond is in gebruik als bouwland. De plaats is eventueel nog met zekerheid aan te duiden. men (bron: W. van de Kamp, Ons Markenboek, 13e jaargang nr. 2 en 17e jaargang nr. 2).

BETEKENISVOL
In 1994 werd Hurrells naam bij hernieuwd onderzoek definitief aan de vergetelheid onttrokken. Waar aanvankelijk werd gedacht dat het om een Belgische piloot ging, kon nu voor het eerst worden vastgesteld dat het om een piloot met de Britse identiteit moest gaan, en wel om dat van de vermiste Flight Sergeant. Pogingen om zijn veldgraf te laten aanmerken als een officieel, bij de Common- wealth War Graves Commission in Ieper geregistreerd graf bleken minder succesvol. En dus rust Hurrell nog steeds in het toestel waarmee hij in 1944 in de Gelderse aarde verdween, zo is het vermoeden.

De Studiegroep Luchtoorlog heeft de locatie van de Typhoon een tijd geleden voorgedragen voor berging. Defensie heeft daarop in september 2018 een diepscan met een grondradar uitgevoerd op de crashlocatie. Met Ollongrens “betekenisvolle gebaar dat recht moet doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden” zou binnenkort zomaar een einde kunnen komen aan de vermissing van Hurrell. Het geld is er en de locaties die mogelijk stoffelijke resten herbergen hebben namelijk voorrang gekregen op de lijst van ‘kansrijke bergingen’ die de Bergingsdienst van de Koninklijke Landmacht heeft aangelegd. Het zou mooi zijn als deze ultieme poging zou leiden tot een begrafenis met militaire eer van deze 21-jarige piloot van de RAF. Aan één wens van de onlangs getraceerde achternicht van Hurrell, Brydie Hurrell uit Australië, is in ieder geval al tegemoet gekomen: na 75 jaar weet de familie eindelijk waar William moet zijn.

 


F/S William Hurrell.

– Frans Ammerlaan

PROGRAMMA 2019
VOORJAAR
Zaterdag 13 April 2019: Boekenmarkt 2.0, inclusief wargame en korte battlefieldtour Zondag 28 april 2019: Battlefieldtour 156 Parachute Battalion
Zondag 19 mei 2019: Themamiddag: The Glider Pilot Regiment
Juni: Thema-avond (nadere informatie volgt)

NAJAAR
Zaterdag 7 september: Battlefieldtour Lombok September: Battlefieldtour Market Garden (nadere informatie volgt)
Zaterdag 5 oktober: Battlefieldtour Pegasus 2 Zaterdag 16 november: Airborne Day Vrijdag 13 december: Thema-avond
(nadere informatie volgt)

Voor meer informatie over of deelname aan de verschillende activiteiten óf wijzigingen in het programma
zie www.vriendenairbornemuseum.nl of mail naar activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl

Let op: dit programma is enigszins gewijzigd ten opzichte van dat in Airborne Magazine nr. 13.

VERSCHIJNING AIRBORNE MAGAZINE
NUMMER 15 – AUGUSTUS 2019
NUMMER 16 – DECEMBER 2019
NUMMER 17 – MAART 2020

BIJDRAGEN
De redactie van Airborne Magazine hoort graag uw reacties en suggesties.
We verwelkomen bijdragen aan het blad.
Vraag voor een soepele verwerking van uw artikel en/of beelden naar de auteurshandleiding via magazine@vriendenairbornemuseum.nl.

Het publiek tijdens de recente thema-avond Antitank (foto: Jasper Oorthuys).

DE ACHTERZIJDE
Zo ongeveer moet de plek hebben uitgezien waar 1st Parachute Battalion in de nacht van 17-18 september 1944 het spoor Utrecht-Arnhem overstak naar het zui- den, om zijn opmars te vervolgen richting Arnhem. Af- gebeeld is de eikenhouten overwegbeplating bij station Wolfheze, een markant punt uit de slag om Arnhem. De lorrie-uitzet, zoals beschreven in Ministory 130 op bladzijden 11-15, was smaller, maar had waarschijn- lijk dezelfde kenmerken (foto: Het Utrechts Archief, nr. 836116. Opnamedatum: 6 februari 1954, W. van Schaik, fotograaf Nederlandse Spoorwegen).

NO.13 AIRBORNE MAGAZINE / A publication by the Society Friends of The Airborne Museum 27/11/2018

TABLE OF CONTENTS
3. 2018 in retrospect – The new board’s first year

5. Special find at Arnhem Bridge – II

7. Fighting the British at Arnhem A new book by R.M. Gerritsen

9. “Far more important to me than any top athlete ever”

12. Traces and finds relating to the figh-ting around the Westerbouwing

16. The 1st Independent Parachute Brigade in Operation Market Garden

22. A letter laid aside

24. MINISTORY 129: Location of famous photo discovered (3)

27. Teerosen op de Veluwe – W.H. Tiemens

29. Personal stories at the Oosterbeek Cemetery

32. Albin’s enigma

33. Taxis, T-shirts, and more

34. Reactions – “I probably learned more from the tour than from an entire book”

35. Program

On the cover: Two soldiers from the 1st (Polish) Independent Parachute Brigade practice with radio equipment during training in the United Kingdom. (source: Narodowe Archiwum collection Cyfrowe, Polen)

Reenactors during the Border Regiment battlefield tour on October 6th.

2018 IN RETROSPECT – THE NEW BOARD’S FIRST YEAR
It’s common among organisations and companies to look back and evaluate the performance at the end of the year. Partly to focus on celebrating Christmas and New Year’s Eve and partly to make the balance between the set of planned targets and the results. For us as the newly appointed Board even more important since it was our first year that we were in charge.
Let me start with one of the most urgent matters: the relationship between the Society and the Museum. As mentioned in Airborne Magazine 12 we promised to report back on the meeting which was scheduled between the Foundation of the Museum and a representation of the SFAM Board. This meeting took place on the 13th of September. Contact between Museum and SFAM remained limited to a formal correspondence by letter for more than two years. This meeting was the first conversation with sufficient room to explain each other’s point of view. It turned out to be a convenient meeting.
SFAM representatives and Museum agreed that we will respect each other’s different ambitions and chosen directions. The Society’s first mission remains the deepening and sharing of knowledge and understanding of the Battle of Arnhem. If required and requested the Society will assist and support the Museum. To add deed to the word the Society transferred an amount of € 2000 to the Museum, some days after this meeting, to help them to facilitate the construction of a silent room in the Museum. This gesture was appreciated and resulted indirectly in the restart of a structural contact between representatives of Museum and Society.

The second topic the board is concerned about is the issue of the English membership. As mentioned in Airborne Magazine 12 the number of English members has decreased substantially since the beginning of this year. We assume that this is the result of a lack of communication due to the inward focus of the SFAM and the long delay between the publication of the English version of the Airborne Magazine. In the hope of regaining some goodwill it was decided to carry all English members over to 2018 for free. Together with the promise to publish three editions of the Magazine in English, this measure was communicated with an accompanying letter, signed by me personally. Although we have realised three editions this year we must conclude that the desired effect didn’t occur. At this time just 29 English members remain. Apart from honorary and life members, who pay no dues, only six English paying members remain. The production, translation and distribution of the English version of the Airborne Magazine costs the Society between €2000 and 3000 per year. The board feels the effort and costs are disproportional and will present a solution at the General Members Meeting in March of 2019.
Besides these challenges, some positive developments should be mentioned as well. We expected a decrease in our membership as a consequence of the chilled relationship with the Museum. This has not come to pass. Over the course of last year a net 28 members joined the Society. Additionally we searched our membership file to rule out a significant number of nonpaying members. With some justified pride we can now report that the Society has 636 paying members. Financially the Society is healthy.
With regard to our ambition and primary mission the announced intensification of our Battlefield Tours and the qualitative investment of the Airborne Magazine has been widely appreciated. The Battlefield Tours attract many participants. As a result, the Society has money to spare for new initiatives.
Separate to the planned Battlefield Tours, we have responded proactively to adhoc requests to organise tours for specific audiences. We accommodated a large group of UK military personnel, participating in the Nijmegen 4Days Marches, and guided them along the Arnhem battlefields. An activity which was followed by a group of German officers and NCOs originating from the German Rapid Reaction Division. Finally, the Airborne Themeevenings turned out to be successful and demonstrated an increasing amount of visitors. Reason why we decided to proceed with these events for next year.
In 2019 we now have planned four.

Since we now have stabilised relations with the Museum, and hope to solve the issue of the UK members, we are in a position to focus our energy towards 2019. An important and remarkable year because it marks ’75 Years Battle of Arnhem’ which will bring a widely carried increase in activities. A perfect opportunity to demonstrate our relevance as a knowledgebased Society. With regard to the 2019 activities I’m proud to announce that our Board will be augmented by a professional Public Relations official. We hope to report more on how we plan to contribute to ’75 Years Battle of Arnhem’ in Airborne Magazine 14.
This finally brings me to wish you and all of your loved ones a Merry Christmas and a Happy New Year.
– Otto van Wiggen

SFAM board members Otto van Wiggen and Erik Jellema in front of Sosabowksi’s headquarters on Molenstraat in Driel.

SPECIAL FIND AT ARNHEM BRIDGE – II
In Airborne Magazine nr.12 we reported a special find next to the Arnhem Rhine bridge. The editors received a number of responses upon publication that shed more light on the role of the British antitank guns when the Panzer IV was knocked out.

Grenadiere at Bravado II. Kriegsberichter Adendorf photographed the Bravado II by Sgt. Kill on the corner of Ooststraat and Westervoortsedijk. (source: IWM MH3955)

LOCATION AND SHOT DIRECTION
In the previous article, the location of the 6pounder antitank gun, based on Wilkinson’s Gunners at Arnhem, was located next to the factory. This No.3 gun from Btroop, together with the gun from Sgt. Robson covered the access to the bridge from the east (via the Westervoortsedijk). However, on a photo after the battle, the gun can be seen on the corner of the Eusebiusbuitensingel and Westervoortsedijk. This is the piece by Sgt. Kill. It was set up in such a way that it could bring fire to the main road in the northerly direction and not to the Westervoortsedijk.

WHO STOPPED THE PANZER IV?
Based on the photo with the location, and shot direction of both British pieces, it is very likely that the gun from Sgt. Robson took out the Panzer IV ausf. H. It was the only antitank gun that could fire onto Westervoortsedijk on Monday morning 18 September.

Oblique. The position and shot direction of the pieces of Sgt. Robson and Sgt. Kill displayed on an aerial photograph of September 18, 1944. (source: B. Gerritsen)

NAME OF THE PIECE
The antitank guns had names. Eugène Wijnhoud let us know that the piece by Sgt. Kill was named ‘Bravado II’. Shortly after Wijnhouds reaction, the editors received a photo showing the devastation on the northern side of the Westervoortsedijk, with an antitank gun among the rubble. It’s missing a wheel and the gun is on its side. The debris has been moved away to make way for the Foulkes and Simonds Bailey bridges that were laid next to the destroyed bridge. Is this the last evidence of Bravado II?

Track link with connecting pin (photo: L. van Midden)

THE TRACK
The editors do not yet know what will happen to the recovered track. Since the release of the previous issue, the track link has been cleaned and letter codes have become visible. On the link pins that connect the track segments, wear can be seen from the many kilometers the vehicle traveled to the end point next to the Camiz. – Leo van Midden With thanks to Eugène Wijnhoud and Bob Gerritsen for their help with this article.

Westervoortsedijk. An antitank gun is visible among the rubble along the Westervoortsedijk: the Bravado II? (source: GA1584-745 Westervoortsedijk Camiz- Nico Kramer)

FIGHTING THE BRITISH AT ARNHEM
THE SSUNTERFÜHRERSCHULE ARNHEIM R.M. (BOB) GERRITSEN
On 21 September 2018 Fighting the British at Arnhem was presented at the Oosterbeek bookshop Meijer & Siegers. Bob Gerritsen previously published Arnhem, a Few Vital Hours, Retake Arnhem Bridge and Arnhem Bridge, Target MIKE ONE, in collaboration with Scott Revell, Niall Cherry, David Truesdale and Martijn Cornelissen. With Fighting the British at Arnhem he now has an important and very relevant book in his own name.

A jeep captured by the Germans is investigated (source: B. Gerritsen)

The book places in great detail, the combat actions of the SSUnterführerschule Arnheim within the performance of the Kampfgruppe Von Tettau during the Battle of Arnhem. This makes the cohesion of the battles clear for the first time in postwar his
tory, and sheds new light on the often underexposed performance of Von Tettau’s troops. The fact that Von Tettau’s share has never received much attention is due to the fact that until recently hardly any extensive archival research has been done into this unit. Bob Gerritsen fills up that gap with Fighting the British at Arnhem. Partly because of his large network he has been able to make surprising finds.
The SSUnterführerschule Arnheim was founded in 1943 to train executives for the WaffenSS. Four companies were stationed in barracks in Arnhem.
For me it was surprising to see that SS officers were photographed at the Saxony Weimar barracks, in front of the building and my desk where I myself was a company commander in 1990. The description of the locations that the SS-Unterführerschule in Arnhem has had will be familiar to many readers.

August 1944 in the Saxony Weimar barracks: the framework of SSUnterführerschule Arnheim for one of the alloy buildings. LR: SSHauptsturmführer Hermann Meyer, SSObersturmführer Heinrich Oelkers, SSUntersturmführer Friedrich Voigt and SSOberscharführer Wimmer. (source: B. Gerritsen)

In August 1944 the school was moved to the Dutch coast, in defense of the sector The HagueKatwijk aan Zee. In addition to duties in coastal defense, the training of executives continued. In September 1944 the school was moved again, this time to the socalled Waalstelling. For example, the bridge at Zaltbommel had to be set up for defense.
On September 17 1944, the SS Unterführerschule came under the command of the Kampfgruppe von Tettau and the units were deployed against the British who fought on the western side, roughly the 1st Battalion The Border Regiment.
The SS Unterführerschule Arnheim, led by SSStandartenführer Lippert, consisted of two units of battalion size: Bataillon Schulz and Bataillon Eberwein. Bob Gerritsen makes clear how these units moved from Wageningen, towards Renkum and Heelsum. Bataillon Schulz was strengthened with 10.Schiffsstammabteilung, naval soldiers whom encounter afterwards in the battles with B Coy 1st Borders at Renkum. Later this unit will be relieved at the Westerbouwing by German air force soldiers. With a description of the actions of Bataillon Wossowski, supported by Panzerkompanie 224, who reached the battlefield from Naaldwijk with seventeen captured French flamethrower tanks, Gerritsen added new insights to the battle on this hill.
It goes too far to describe these battles in detail, but it is a relief to read now which units of Kampfgruppe Von Tettau where exactly fought on the west side of the British perimeter. Bob also describes in detail which units of Von Tettau were erected from Ede over the Ginkelse Heide until finally reaching the Sonneberg area, just north of the Utrechtseweg near Hartenstein.
The book does not end, as is often the case, in the evacuation of the British over the Rhine on 26 September, but also discusses the role played by the SS Unterführerschule in the formation of German bridge heads south of the Rhine, at the brickworks De Korevaar and Terwindt.
It is the merit of Bob Gerritsen that he has linked the action of SSUnterführerschule to the actions of Von Tettau, a part of the struggle of which many have heard the clapper. Gerritsen now shows us the clock for the first time. – Erik Jellema R.M. Gerritsen, Fighting the British at Arnhem, SSUnterführerschule Arnheim (RN Sigmond Publishing 2018), 224 pages, English, hundreds of annotated blackandwhite photos, clear maps, appendices, acknowledgment and index, ISBN 9789081270397.


“FAR MORE IMPORTANT TO ME THAN ANY TOP ATHLETE EVER” A TALK WITH THE MAN BEHIND THE AIRBORNE FREEDOM TRAIL
Running In the footsteps of John Frost. Over unpaved paths, through streams, over obstacles, and past famous locations from the Battle of Arnhem. The Airborne Freedom Trail, a trail run which saw its first edition on September 8th combines endurance sports with a deeply felt historical awareness of the events around Arnhem in September ‘ 44. “You could call it a modern form of commemorating”, initiators Bart Koopmans and Richard Kaper say.
”Imagine: it is September 1944. The ground below you is still far away. Above the roar of the aircraft engines, you hear the heart beat of your comrades. Or is it your own heart that thumps in your throat? You go over your equipment once more, looking down to the country that is not your own. One more time: recheck your stuff. This country is not a safe place. You swallow. And then you jump. No, you fall down with dizzying speed, to an unknown fate.
Your parachute pops open and the world becomes quieter. You look around you, amazed. Curious, a little scared, but ready to execute the tasks you were given. You don’t think of tomorrow, you don’t know anything about tomorrow. For many there is no tomorrow. Welcome to the Bridge To Bridge. Run. To Remember Freedom.” (source: Studio Halfvol)

These probing words started the trial edition of the Airborne Freedom Trail for a handful of people in 2017. “It is a ‘fire baptism’ to which all participants are subjected, played in a darkened army tent on Ginkel Heath, moments before the start of the off road running competition. “Although competition is not really the right word,” says Bart Koopmans (1988) of Oosterbeek, a trail runner himself, an army reservist and one of the two organizers. “It’s not a contest in the sense that it’s about who reaches Arnhem Bridge first. It is the combination of the individual achievement and the historical setting that makes this run so special and sets it quite apart from other runs.
Before you go on your way, you sit on a bench in an army tent and you are ‘charged’ with the realization that you are in a unique historical place. With that we will send you off, and that is also the reason why most of the runners participate: to get connected with the past and the historic events that took place here.”

BLENDING IN
Trail runs were called ‘forest runs’ just fifteen years ago. Over the years this extreme endurance sport has been given a professional character. One look at the site of MudSweatTrails, thé Dutch site on the internet for trail runners and trail running, or the Airborne Freedom Trailaftermovie on YouTube is enough. Koopmans: “The organization of Bridge To Bridge was looking for an event on Saturday, the day before the big event on Sunday. That’s how Richard and I got in touch. We soon came to the area west of Arnhem. The three advance routes to Arnhem from the battle have been taken as a base for setting up three trails. Participants get sent a route book in advance with detailed information about the routes to the bridge, and about the events that took place 74 years ago. Along the way you’ll pass photo screens with images from the battle. You don’t just run over the DZ’s and LZ’s, but you’ll also visit the cemetery and the old church in Oosterbeek while running. Afterwards we’ll send an aftermovie to every runner.
For next year we are already thinking of giving the routes appropriate names, naming them after prominent people from the battle perhaps, and of adding more information on the battle, to give the run even more depth. In this way we try to blend in the historic facts with personal experiences.”

DEEP PASSION
The 2018 Freedom Trail proved that the latest addition to the wide range of Airborne commemorations appeals to a large audience: some 800 runners participated. “Our goal for next year is 1250, with 250 English participants, if possible”, Richard Kaper (1973) adds. Richard is head of sport participation at NOC*NSF that is based on Papendal. Richard is from Arnhem and is an active trail runner. “I have been running far too little recently.
What binds all trail runners in any case is a deep passion for nature and the environment in which we practice our sport. And trail running is meditative. Participants in the Freedom Trail often have their own gripping story, a personal motivation to take part in this particular event. What is striking is that, for example, we have had a rather large group of Srebrenica veterans at the start. If I may say so, Dutch people generally have a somewhat volatile way of commemorating. In this trail run you experience quite a different thing: people really taking the time on the Airborne cemetery to find a place for the wooden Remembrance Cross that we provide them with, people who get completely silent when they run the old church at the Benedendorpsweg… When we started this trail run, we thought: ‘ How do we let runners stand still at certain points, how do we make sure that they actually get a feel of the events od September ‘44?’ But that proved no problem whatsoever. Participants are totally ‘switched on’ during the run, without a doubt. I think this has to a large extent to do with the fact that this sport revolves around the individual achievement.
When you arrive at the cemetery, you have already had time to think about things. Such a feat makes you even more aware of what the men had to endure at the time.” Kaper’s observations cannot be better illustrated than with Thomas Dunkerbeck’s words. Thomas is one of the best endurance athletes in the Netherlands. In the Aftermovie from 2017 he says about his greatest examples, two veterans he got acquainted with at a young age: “They are far more important to me than any top athlete ever”. While standing in his running kit between the headstones on the cemetery, he lets his tears run freely. You don’t get closer to the past as a sportsman. – Alexander Heusschen

The Airborne Freedom Trail consists of three different routes: the 44 km route, which starts on Ginkel Heath, a 28km one and 18 km trail, starting at the Papendal training centre. The finish is near the Airborne at the Bridge visitors’ centre in Arnhem. In 2019, the Freedom Trail will take place on September 14th. For more information: bridgetobridge.nl or mudsweattrails.nl

TRACES AND FINDS OF THE FIGHTING AROUND WESTERBOUWING
Since the 1990s an organized and appropriately authorized group of volunteers has searched for the remains of soldiers missing in the Arnhem area. In the course of their activities, they often unearth objects that are in some way related to the Battle of Arnhem. This group examined the field between Westerbouwing heights and Veerweg, the southwestern part of the Perimeter in november 2005. In a separate development, the regional Archeologisch Werkgemeenschap Nederland (Volunteer Archaeological Society Netherlands, AWN) started a World War 2 taskgroup which focuses on traces of military conflict in the landscape. This group made an inventory of the foxholes at the nearby Oorsprongbeek in 2017. Before discussing the remaining traces and finds from this area, we need to look at the events of 1944.

21 SEPTEMBER 1944
On and around the mentioned field heavy fighting took place in september 1944. I’ll specifically look at the events on Wednesday September 21st. At this time, the Westerbouwing heights were still occupied by B Company, 1st Battalion The Border Regiment, though they were under pressure from the Heveadorp area. They fiercely resisted the attacks by 10. Schiffsstammabteilung, a training unit of the Kriegsmarine. In the night of 20 on 21 September, this unit was replaced by another. This 3. Kompanie of the Ersatz und AusbildungsRegiment ‘Hermann Göring’ (another training unit, this time belon-

The spot of the destroyed Renault Char B of Leutnant Höser and the findspot of the exploded shell cartridges (within the white circle) shown on an Allied aerial reconnaissance photo. The photo combines multiple chronological moments: the tank is a relic of the attack in september 1944 from Westerbouwing in the direction of the Perimeter to the east. On this photo from February 14 1945, the vehicle is almost entirely surrounded by new trenches. These were part of a new defense line, set up áfter the Battle of Arnhem. The section of the socalled PantherStellung shown here used the nearby Rhine as a natural tankditch and was aimed to the South. The trench system at this time was not yet complete. Photos taken at a later date show that further trenches and positions had been dug. (collection: Wageningen University & Research, Special Collections).

 

Objects found in the field between Westerbouwing and Veerweg include a variety of brass shell cartridges for both the 4.7 and the 7.5 gun from the French tank of Leutnant Höser. This tank was disabled on September 21st, 1944, the ammuniation subsequently exploded. A small sign with French text was found as well. The text suggests the sign indicated the location of the spare parts and accessories (“accessoires & rechanges”) of (the carriage of) the 4.7cm gun. All these items were found at the location where the tank was destroyed, shown circled in white on the photo on page 12.

ging to the Luftwaffe) is also called the Wossowski Bataillon, after its commander.
In the early morning of the 21st, they were able to push the Borderers off the Westerbouwing, all the way back to the crossroads of Veerweg and Van Borsselenweg. For the situation that pertained henceforth, see the elevation map on page 15.
Wossowski itself took the strategic heights, but the infantry was supported by four tanks of Panzer Kompanie 224. This unit comparised a total of 18 French battleready tanks, most of them of the Renault Char B2type. These tanks had been captured much earlier in the war and had been repurposed by the German army.

THE FRENCH TANKS AND THEIR FATE
Much is already known about this unit and its vehicles from earlier publications. We know, for instance, that in most tanks the 7.5cm hull gun had been replaced with a flamethrower. This horrible weapon was deployed in and around
Oosterbeek against the British. It should be noted that apart from the hullmounted flamethrower or 7.5cm gun, each tank also had a 4.7cm gun in a turret.
Most of these tanks met a sticky end. That goes for the attack by the Wossowski Bataillon and its French tanks as well. They moved east from the area of the Valkeniersbossen and Westerbouwing, both straight through the woods and across the Veerweg and Benedendorpsweg. The tank in front was put out of action on the field mentioned before. It was hit by the portable antitank weapon (PIAT) fired by Private George Everington (12 Platoon, B Coy, 1 Border), which forced it to a stop. Its commander, Leutnant Heinrich Höser was killed by British MG fire while trying to escape from the tank turret.
The tank remained right in the middle of the field.
All in all three of the four tanks deployed during this attack were quickly destroyed, two by Private Everington. The fourth tank withdrew soon after. The attack by Wossowski’s infantry went equally badly, suffering heavy casualties and Oberleutnant Artur Wossowski himself was killed.

FINDS IN THE FIELD
Some of the finds that have come to light at the spot the tank was stopped in the field are quite interesting in the light of this history: exploded cartridge cases of both 4.7 and 7.5cm shells manufactured in France. These archaeological finds of cartridges in both calibers strongly suggest that the tank in the field was not a socalled Flammpanzer, as the tank still had both its original guns of 4.7 and 7.5cm. It also offers something to consider: was it a conscious decision to deploy this variant of the tank with both its guns instead of a flamethrower version? And if so, who made that decision? Did the open terrain in the field play a role, in constrast to the wooded area around it?
The condition of the finds also proves that the ammunition in the tank exploded after it was hit by British fire. The cartridge head has been torn loose from the rest of the cartridge and has curled up: obviously the shells exploded violently after the tank had caught fire. This object isn’t just a testimonial for the Germans’ use of unusual weaponry in their arsenal, but its condition also attests to the destructive force of a tank destroyed by British weaponry.

One of the elongated traces along Oorsprongbeek. Together with some other dips in the terrain, this trace has been interpreted for decades as a group of British foxholes from the Battle of Arnhem, even though recorded sources do not mention this location. (photo: Leo van Midden, Archeologische Werkgroep WO2 AWN17).

TRACES ALONG OORSPRONGBEEK
After much effort the Germans did succeed in capturing the VeerwegVan Borsselenweg crossroads. The remaining soldiers of B Coy 1 Border had already retreated in a (north) easterly direction. The positions of these units have been drawn on the map (see elevation map), but it is certainly possible that the written sources are incomplete.
With this in mind, it’s important to point to the foxholes still visible along Oorsprongbeek (again, see the elevation map). These foxholes have been known for decades and are often pointed out during Battlefield Tours. The (new) owner of the area, Geldersch Landschap & Kasteelen (The Gelderland Landscape heritage & Castles foundation), however, only recently requested the WW2 Archaeological taskforce of the AWN to write a report on these foxholes, so the foundation is better able to take these traces into account. This better enables the foundation to maintain these traces for the future.
It is generally supposed that the British foxholes date no later than September 22nd, 1944. The positions are elevated in relation to VeerwegVan Borsselenweg crossroads, the defended objective,

Elevation map of the area around Westerbouwing on the western edge of the Perimeter. British platoons belonging to B Company 1 Border were dug in here. The Wossowski Bataillon was under orders of Kampfgruppe ‘Von Tettau’. The map shows the situation of the attacks on September 21st 1944. It is easily visible that the Westerbouwing heights provide an important strategic advantage compared to the valley formed by the Oorsprongbeek brook, which ends at the crossroads. (source: AHN2, modified by the author).

and behind Oosprongbeek which acts as a sort of natural barrier. During the examination of these traces, it struck the researchers that the locations of these positions do not match the recorded deployment of units of 1 Border.
The registration of the traces along Oorsprongbeek and the finds in the field across from it are a great example of how traces of combat in the archaeological record and landscape can provide additional information to the wellknown written sources. – Martijn Reinders With thanks to Hans Timmerman, David van Buggenum and Leo van Midden.
FURTHER READING
• S. Eastwood, C. Gray en A. Green, When dragons flew; An illustrated history of 1st Battalion The Border Regiment 193945 (1994) • B. Gerritsen, Fighting the British at Arnhem; The SSUnterführerschule Arnheim, Its origins and operations against the 1st British Airborne Division September 1944 (2018) • Ph. Reinders, Panzer Kompanie C (No) 224 in the Netherlands 19431945 (2010) • M. Zwarts, German Armoured Units at Arnhem, September 1944 (2001)

Guestspeaker Florian Huiskamp on the role of Sosabowski before and during the battle.

THE 1ST INDEPENDENT POLISH PARACHUTE BRIGADE IN OPERATION MARKET GARDEN
On Friday evening the 19th of October the SFAM organised its second Airborne themeevening. The theme for this evening was the 1st Polish Independent Parachute Brigade during Operation Market Garden. Dr. Florian Huiskamp was our main speaker for this event. He was promoted on the subject of‘ Polish soldiers in western Europe during World War 2’ in 2015 and turned out to be a real subject matter expert. In the presence of 42 attendees he went back in time to the September days in 1944 and zoomedin on the combat operations north and south of the river Rijn.
Anyone who wants to understand the Polish military presence in western Europe during World War 2, will find its prelude in the Interbellum; the years between the First and Second World War. Dr. Huiskamp briefly elaborated on the consequences of the founding of a renewed Polish state in 1918, the importance of a militarised society and the meaning
of Polish patriotism. A society in which young men were prepared to serve in the Armia Krajowa, the Polish Army in Poland. Most attendees were, besides the role of the Polish Parachute Brigade, undoubtedly aware of the contribution to the liberation of southern Netherlands by the Polish Armoured Division. The size of these, and other Polish forces however turned out to be a surprise. After the release of Polish soldiers from Russian imprisonment, as a consequence of the SikorskyMaisky treaty in July 1942, more than 150.000 of them found their way to the West. An additional 200.000 fought, whether or not under pressure of the Russians, in the Red Army against the Germans.

With regard to this theme it is important to understand that it has been stipulated by the Polish government in exile that the newly created Polish Parachute Brigade primarily was to participate in the liberation of Poland. For that reason they didn’t take part in the operations in Normandy in the summer of 1944. The Brigade solely was to be used in smaller operations and would have been extracted in case it suffered more than a 15% casualty rate. This prerequisite might explain MajorGeneral Sosabowski’s sceptical attitude towards Operation Market Garden’s feasibility. We have to take into account that the Polish paratroopers presumably considered the developments with regard tot the Warsaw uprising more important than their contribution to the liberation of Holland. The uprising in Warsaw started at the 1st of August. For a long time the Polish paratroopers to play a role in this uprising.

The meaning of MajorGeneral Sosabowski as the commander of the Polish Parachute Brigade, and his attitude towards his British superiors didn’t remain unmentioned. Dr. Huiskamp portrayed MajorGeneral Sosabowski as a patriotic, social and paternal leader who, with a strong developed sense of ethics, really took care of his soldiers. It’s true that Sosabowski was critical on the initial plan of Market Garden and its underestimation of the German military strength, but he was determined as well.
Field Marshall Montgomery’s critics after the operation, and his accusation that ‘The Poles fought very badly’, as a consequence of Sosabowski poor leadership, also is completely unjustified.

FINALLY LANDED
In his presentation Dr. Huiskamp clarified the challenges and setbacks the Polish Brigade was confronted with. According to the initial plan the Polish paratroopers were supposed to land on Tuesday 19th of September just south of the bridge at Arnhem. Due to bad weather conditions in England the drop was postponed until the planned drop south of Arnhem bridge was no longer an option. An alternative Dropping Zone was allocated close to the village of Driel. From there the Polish paratroopers were supposed to cross the river Rhine making use of the ferry and reinforce Major General Urquhart’s beleaguered troops at Oosterbeek. Major General Sosabowski was forced to make this new plan while waiting at the airstrip of Saltby airfield. He shared this plan with his battalion and company commanders on Wednesday the 20th. But the departure was again postponed, just after the engines of the aircraft were started.

Maj.-Gen. Sosabowski inspects his troops.

Another day later, the Poles departed for Holland on Thursday the 21th of September. Of the original 114 aircraft, just 72 arrived at Dropping Zone K at the end of the afternoon. The remaining 42 aircraft were ordered to return to England during their flight due to bad weather conditions. Instead of the 1568 departed Polish paratroopers just 1003 reached Dropping Zone K. They belonged to 2nd and 3rd Battalion. The casualties during the landing were limited despite the fact that the Germans were able to bring effective machine gun and mortar fire at the Dropping Zone. Immediately after the landing the Poles were heading towards the southern river banks
only to find out that the ferry is not present anymore and the opposite side of the river in German hands.

On 2230 hours in the evening Captain Ludwik Zwolanski reports to Major General Sosabowski. Zwolanski is the Polish Brigade’s liaison officer at 1st Airborne Division HQ. He has swum across the river and is carrying a message from Major General Urquhart. His urgent request is to cross the river this night using im provised rafts. These rafts will be ready at 0100 hours. Anxiously the Poles wait until 0300 hours. When no rafts show up, Major General Sosabowski is forced to withdraw his soldiers to the village of Driel.


In the early morning of Friday the 22th of September, the first elements of 30 Army Corps’ reconnaissance unit, the Household Cavalry Regiment, arrive at Driel. Two platoons commanded by Captain Wrottesley were able to make use of the dense morning fog and arrive at Driel via Valburg and Heteren. Later that day they are followed by a battalion of the Duke of Cornwall’s Light Infantry reinforced by a squadron of tanks of the Dragoon Guards.

In the evening a second attempt is made to ferry troops to the northern bank of the river. This time 8th Parachute Company is tasked to do so. Unfortunately only 5 small inflatable boats are available. With these boat 52 Polish paratroopers are ferried across the river. Saturday the 23rd of September is used to plan a collaborative effort to bring more Polish paratroopers and infantry units of 130th Infantry Brigade across the river. Sosabowski’s Chief of Staff is assured that more boats will be made available and that the crossing will be supported by 30 Army Corps’ artillery. In the afternoon the remaining Polish paratroopers, who were called back at Thursday, finally arrive in Holland. They land by parachute close to Grave and march on foot to Driel were they arrive on Sunday.
The third attempt to cross the river is made in the night from Saturday to Sunday. In the end only a limited amount of boats is made available. This results in an additional 153 Polish paratroopers reinforcing the defensive positions in Oosterbeek.

PROVOCATIONS
On Sunday morning the 24th of September Lieutenant General Horrocks, commander 30 Army Corps, visits Driel. To Major General Sosabowski’s surprise he is not accompanied by Lieutenant General Browning, commander of 1st Airborne Corps.
From the church tower Sosabowski informs Horrocks about the current situation. Horrocks is listening but doesn’t react. After the update he orders Sosabowski to report that afternoon at the HQ of 43 Wessex Infantry Division at Valburg. It turns out to be an inconvenient meeting. Besides Lieutenant Generals Horrocks and Browning, the commander of the 43 Wessex Division, Major General Thomas, is present. Initially Sosabowski’s translator Lieutenant Dyrda is not given permission to be present during the meeting. Only after some Polish urging does Browning agree. Major General Thomas opens the meeting by informing Sosabowski that his brigade is now under his command. He continues by announcing this night’s upcoming crossing operation. An operation to be executed by 130th Infantry Brigade with its 4th Battalion The Dorset Regiment and 1st Polish Parachute Battalion. The operation will be lead by Brigadier Walton, 130th Infantry Brigade’s commander. It’s an overt provocation. Not just because Thomas is deciding which Polish battalion is to take part in the operation. But specifically because the crossing operation is to be executed by a general lower in rank than Major General Sosabowski. It results in a serious disagreement after which furiously Horrocks reacts at Sosabowski that ‘you are under my command and you have to do as ordered’.

Intermission during the theme evening at ‘t Huukske.

In the end the operation is carried out that night. Not with the purpose to reinforce the existing bridgehead of 1st Airborne Division, but to hold the perimeter in own hands and to facilitate 1st Airborne Division’s retreat. With just 9 inflatable boats the Dorsets are the first to cross. Their mission is to seize the Westerbouwing heights. Just half of the battalion succeeds in crossing the river. Most of them are taken prisoner when they reach the opposite bank. This last attempt to bring forces to the northern bank turns out to be an additional failure.
In the afternoon of the 25th of September the decision is made to retreat the remaining elements of 1st Airborne Division to the southern bank of the river. This operation will take place the same night.
Under cover of darkness and artillery support Urquhart’s men silently move in the direction of the river. The soldiers of 8 Parachute Company are among the forces to act as rearguard. Just 2323 soldiers of 1st Airborne Division reach the southern bank of the river. Amongst them 160 paratroopers of the Polish Parachute Brigade. Approximately 120 Polish paratroopers get captured. That same day the Polish Parachute Brigade leaves Driel on foot. They march from Driel to Nijmegen. On the 6th of October the Polish Brigade is transferred to a British base close to the Belgian Canal coast. From Oostende harbour they return to England by boat on the 10th and 11th of October. – Otto van Wiggen

Dr. Florian Huiskamp’s thesis ’Without fear and without reproach’ (‘Zonder vrees en zonder verwijt’) can be viewed and downloaded for free on www.polishsoldier.nl

The Hague 2006: Queen Beatrix awards the Order of William to members of the 6 Brygada Powietrznodesantowa (the 6th Polish Parachute Brigade from Krakau), the successors of the 1st Brigade.

A LETTER THAT WAS LAID ASIDE HOW THE POLES AT DRIEL COULD HAVE BEEN RECOGNIZED EARLIER
The Polish paratroopers who fought in Holland in September 1944 had to wait 62 years before their rehabilitation. This postponed rehabilitation came too late for most of them. Just one official action could have initiated the formal award for the Polish Parachute Brigade already during the sixties of the previous century.
It’s late in the afternoon of the 21th of September when the first Polish paratroopers land by parachute south of the Rhine near the village of Driel.
At that moment Operation Market Garden is in its fifth day. The situation on the British side at Arnhem is severe. The Arnhem bridge has been retaken by the Germans and the 1st Airborne Division is surrounded in a small perimeter in Oosterbeek. Polish suport is much needed. In the days to follow Polish paratroopers are ferried across the
Rhine to support their besieged comrades. Despite these attempts the 1st Airborne Division is forced to retreat on the 26th of September. As a result of the combat operations more than 100 Polish paratroopers are killed in action. In the aftermath of the operation British army command blames the Poles for ‘not having being combat ready’ and ‘not having fought bravely’. As a result the British command forces the brigade commander, Major General Sosabowski, to resign on the 9th of December.

BATTLE ON PAPER
55 Years after the battle, Dutch student journalism, Geertjan Lassche, is in the process of making a documentary for the Evangelical Broadcasting about a Dutch nurse from Driel, Cora Baltussen, and a Polish veteran: Corporal Wladislaw Korob. The movie describes their experiences in the vicinity of Driel during the Battle of Arnhem. When Lassche learns about the fact that the Polish paratroopers have never been awarded for their contribution, he commits himself to produce a television documentary about the Polish participation in the battle.
In January 2004 Lassche is given permission and a budget from the Evangelical Broadcasting to start the production. In the following months he is able to interview a large number of veterans, eye witnesses and previous commanders about the case. Bit by bit Lassche discovers that various efforts have been tried in the past to honour the Polish Parachute Brigade. In the summer of 2004 he opens up a document in the archives of the Ministry of Defence in which Queen Wilhelmina approves a presentation to award 10 Polish paratroopers for bravery. Additional to this, a letter written in 1961 by Cora Baltussen is found in which she requests the Queen to award the Polish Brigade. It turns out that Queen Wilhelmina’s approval has been sent forward to the Ministry, but that it has been pushed aside because it concerned ‘a political sensitive issue’.
Lassche thereafter tries to contact Prince Bernhard. The Prince is willing to cooperate. At that moment he is unaware of Queen Wilhelmina’s approval. In September television channel Netwerk informs the Ministry of Defence about the existence of these documents. They request an interview with Henk Kamp, the Minister for Defence. Henk Kamp responds that a Ministerial Decision, originating from 1952, prevents him to reward acts of bravery committed during World War 2. Prince Bernhard calls upon the Dutch Parliament to reward the Polish Parachute Brigade and their commander posthumously with the highest Dutch award, the Military Order of William.
Television Channel programme broadcasts an condensed version of Geertjan Lassche’s documentary ‘God bless Montgomery’, ‘the forgotten Poles in the Battle of Arnhem’ on the 14th of September. This is followed by an interview with Prince Bernhard. Additional new facts emerge about the Polish contributions demonstrated during the Battle of Arnhem. After the broadcast questions are raised in Parliament by Frans Timmermans (Socialist Party) and Hans van Baalen (Liberal Party). The formal reaction of Henk Kamp is that the Ministerial Decision from 1952 precludes an official award. Timmermans and van Baalen are tenacious. They submit a resolution in which they request the Parliament to task the Capittel of the Military Order of William to investigate options to reward posthumously. This resolution is accepted unanimously.
One year later, on the 9th of December, sufficient evidence has been collected to demonstrate that soldiers of the Polish Parachute Brigade fought bravely indeed. Their contribution was more than important during the entire operation. The investigation team lays hands on an encrypted message of Field Marshall Montgomery in which he accuses the Polish soldiers of not fighting well.
This statement is the most important evidence of the British humiliation of the Poles.
On the 31st of May 2006, Queen Beatrix, reaches out the Order of William to the 1st Polish Independent Parachute Brigade. Major General Sosabowski’s relatives receive the Bronze Lion, in the name of the deceased General. – Otto van Wiggen

Photo 1: German soldiers from various units (photograph: Kriegsberichter Pospesch. Source: Bundesarchiv)

MINISTORY 129: LOCATION OF FAMOUS PHOTO FOUND (3)
For the time being this will be the last photo in the series ‘discovery of an unknown location’ of a photograph taken during the battle of Arnhem. It’s not sure if this picture was taken at the time. The official caption only reads: “Schlacht um Arnheim (…) Zu den rasch zusammengefasste deutsche Kräften, die gegen die gelandeten Truppen eingesetzt werden, gehören Grenadiere des Heeres, Männer der Polizei, Fallschirmjäger und SSPanzergrenadiere.”

The location was unknown. The photo is much used in books on the battle because it illustrates the diversity of German troops quite well, and thus the German improvisational abilities. A Waffen SS officer, Fallschirmjäger, Luftwaffe soldiers and regular Wehrmacht soldiers can be seen. The details in the background have often led to wrong conclusions. The scene was often wrongly placed at the railway yard in Arnhem, because of the visible overhead lines. It turns out that it is not Arnhem, but a city further south: the photo was taken in the Keizer Lodewijkplein (nowadays the Trajanusplein) in Nijmegen! The trees in the background are in the Hunnerpark. We are looking northwest, the Waal bridge is behind the trees. The SS Hauptsturmführer, identifiable by the rank insignia, is most likely Karl Heinz Euling, the commander of the German positions in that area. The pylons and other posts can be seen on several photos from 1944-45 (see pictures 2 to 4).

Photo 2: A German 88mm gun in Keizer Lodewijkplein, looking south to the Meester Franckenstraat. (source: collection of the Regional Archive, Nijmegen)

Aerial photos show there were six roads leading into the square and two tram lines across it. Both tram lines came from the St. Jorisstraat on the southern border of the Hunnerpark, a double line led to the Meester Franckenstraat, and the other single line ran down Ubbergseweg, along the back of Huize Belvoir. The dark pylon right in the middle of the Pospesch photo belongs to the Ubbergseweg tram line. The curved crossbar on which the overhead line hangs is situated on the left of the tram. The other white poles and the ‘portal’ only appear on photos from 194445. Perhaps it is a kind of emergency suspension for the overhead line of the other tram line. Finding a location like this is like looking for a pin in a haystack. The trick is to make the haystack smaller. In addition, you have to be lucky. This time part of the solution, after a couple of unsuccessful attempts, was photographer Pospesch. Only a handful of photos are known of him during Market Garden, including a few from the battle around the Pannerden ferry. He was attached to the Frundsberg division and made photographs of the units crossing there. In these photos in Market Garden then and now from Karel Margry (p. 359) you immediately encounter a Hauptsturmführer in the description: Euling. His unit was one of the first to cross and would eventually arrive in Nijmegen around noon on the 18th.

Photo 3: Keizer Lodewijkplein, looking east. In the background the burntdown Huize Belvoir, the position of the Fallschirmjäger (source: collection of the Regional Archive, Nijmegen. Photo 4: Keizer Lodewijkplein, looking south. Left, behind the post: Graadt van Roggenstraat, right: Meester Franckenstraat (source: collection of the Regional Archive, Nijmegen

Euling took command of the position that protected the southern ramp of the Waal bridge, in the Hunnerpark and around the Keizer Lodewijkplein. Searching on photos from 1944/1945 then yielded the result of photos 2 to 4.

With that, all the pieces of the puzzle fell into place. It is known that Kampfgruppe Euling consisted, among other things, of units of Fallshirmjäger, Luftwaffe (Hermann Göring) and WaffenSS. This is exactly the same as the soldiers depicted in Pospesch’s photo (1). We also know that Pospesch was in Nijmegen because of the statement from miss C. Omboo from Lent: “On Sunday evening, September 17th, a German press photographer came to ask us for quartering. The photographer said: “Ich mache das Sie nicht mehr Soldaten bekommen! The name of the photographer was Carl Pospesch. He came back from Nijmegen with holes in his trousers, from the shooting at the Valkhof’.”

Photo 5: Obersturmbannfuhrer Otto Paetsch (who also fought in Arnhem), Brigadeführer Heinz Harmel and Euling. The photo was taken in February of 1945. (Source for photo 6: Bundesarchiv, 18320060819500)

If September 18th is correct, then the photo must have been taken on the afternoon of the 18th, because Euling was not there before that date. And then about the identification of Euling: on famous photographs of him from the war he almost always wears a field cap. That was not very common, but it was also not exceptional (see photo 5). There is certainly a similarity in the Hauptsturmführer of photos 1 and 5. That, added to the time and location, makes it almost certain that our man is Euling. A few years earlier and we could have asked him; he passed away in 2014.
– Paul Meiboom With thanks to Karel Margry for the original caption (photo 1) and Bob Gerritsen for the quote from Mrs. Omboo from Lent.
Comments: pemeiboom@gmail.com

TEEROSEN OP DE VELUWE – W.H. TIEMENS
Teerosen op de Veluwe by Willem Tiemens, a book that was published over 30 years ago, is still something special. Not only because it is about the then new Ylevel system of the Luftwaffe, but also because it relates extensively about the daily life of the women and men who where billeted on Terlet and the Zijpenberg (a ridge of hills in the province of Gelderland) during the Second World War. Both positions were codenamed Teerosen T for Terlet.
Before Teerosen on the Veluwe came out Tiemens had already published another book: Facetten van de Slag om Arnhem (1984): it contains a number of subjects that deal with the Battle of Arnhem, such as the alleged betrayal of double spy Christiaan Lindemans, aka King Kong. But it also carried a story about Diogenes and Teerosen, the German Luftwaffe command bunker of the 3. JagdDivision on the Koningsweg in Schaarsbergen and both Teerosen radio traffic interception units, where hardly anyone knew anything about it at that moment.
The most interesting chapter of this book is the translation of a diary of a noncommissioned officer of Teerosen 2, under the title ‘I like it here …’.
This diary was found shortly after the war in one of the vacant barracks at the huge Diogenes command bunker. Tiemens later managed to trace the family of the author in question and was given permission to publish the diary notes from 17 February to 23 July 1943 in translated and anonymized form. This story gives a special insight into the daily life of the men and women on the Zijpenberg and Terlet and has undoubtedly been the reason for Tiemens to find out more about the two Teerosen positions, through the contacts with the Interessengemeinschaft Luftnachrichten Regiment 201. During the annual meetings of this veteran club Tiemens spoke with the elderly men and women, and he got access to unique photo material from private collections.
In the end these stories and photographs formed the basis of what we now know as the Teerosen book, a publication of which, to my knowledge, there is no equivalent worldwide.

Teerosen op de Veluwe Written by: W.H. Tiemens Publisher: Lunet, Naarden 1986 ISBN: 9071743012 Format: 125 pages

Usually this type of publications deal with military actions, the tactics used and the technical background, but they are not the main focus of attention in this book. Teerosen op de Veluwe is mainly about how the boys and girls of the Luftnachrichtendienst in the two new Teerosen positions on the heath near Arnhem tried to get through the war as pleasant as possible. It will came as no surprise that amorous encounters happened between the soldiers, the conscripted men and female volunteers of the Luftnachrichtendienst. It all can be read extensively in this book and in Facetten van de slag om Arnhem. Marriages and possibly also Teerosen children have occurred.
For some of the Teerosen men the war ended less peacefully: about 50 of them were deployed at the battle in Elden and Elst from 20 September 1944, under the leadership of Hauptmann Willi Weber.
In Teerosen op de Veluwe it is stated that Weber was ‘mainly interested in an award’, which he was told by his former colleagues after the war. Interesting in the context of the historiography surrounding the Battle of Arnhem is also the correspondence that Tiemens had with FliegerHauptingenieur Wolfgang Fricke, a civilian DiplomEngineer with the military rank ‘auf Kriegsdauer’,
who together with his chief Oberleutnant dr. J.A. Schaeder was responsible for the technical development and tests under war conditions of, among other things, the new Ysystem. This technical staff was housed in Arnhem in the Christelijk Lyceum on the Utrechtseweg. Fricke describes in his letters exactly what happened on 17 September 1944 in the city and how they had to leave the battle front.

Facetten van de Slag om Arnhem Written by: W.H. Tiemens Publisher: De Gooise Uitgeverij Weesp 1984 ISBN: 9026945701 Format: 192 pages

Visitors at the Airborne Cemetery in Oosterbeek.

That the technical and tactical information written down by Tiemens about the Ylevel system is incomplete and is now somewhat outdated here and there, is easily said with hindsight. Tiemens did not have a medium like the internet at that time, forty years after the end of the war. All information had to be recorded from existing publications, where available, correspondence and conversations with eyewitnesses. That all interviewed exservicemen and women did not exactly know what happened and when, after 40 years had passed, is even less surprising; the Ysystem was top secret after all and information was provided purely on a ‘needtoknow’ basis. Willem Tiemens, who passed away in 2005, cannot be condemned for that. It is his merit that he has taken the trouble to speak and write to the people who where there and who lived through the days, and thus to record an important piece of Arnhem war history. It is only right and proper that the Teerosen book is still wanted today. Years ago I bought my copy at De Slegte for a few Guilders. Mint copies are worth at least ten times that amount in Euros now. – Willem Kleijn More: www.airbornearnhem.nl/WillemTiemens
In this new section Forgotten work we highlight publications that have withstood the test of time well, and which for that reason are still important for a broader understanding of the military operations in the east of the Netherlands during World War Two.

PERSONAL STORIES AT THE OOSTERBEEK CEMETERY
Every year in September, when the streets of Oosterbeek are marked by maroon flags, the fallen airbornes are commemorated. Increasingly this is done by personal messages and stories which are left close to the graves on Oosterbeek cemetery. What do these messages tell us?
In the leafy northern edge of Oosterbeek, the Airborne cemetery is situated, fringed by oak trees which hardly tend to autumn on this beautiful day. In the silence, acorns can be heard plumping down. High in the blue sky the thin cry of a buzzard can occasionally be heard. On the sundrenched cemetery, flowers attract the attention: on the white natural stones with the inscription ‘Stone of Remembrance’ and to the lawn in front of the tombstones. The flowers disturb the tight rhythm of white and green. The asters, golden daisies, sunflowers, white roses and little bouquets in red, white and blue have been laid down here a week ago by local school children; on each of the 1754 graves. A tradition started in 1954.
Messages have been placed on many graves, attached to flowers or wreaths or just on a piece of paper. Quite often it is a personal message directed at the deceased, like ‘My darling Dad, Love and miss you always’. A wooden memorial is inscribed ‘from your grandsons who never knew you, from your son who never forgot you’. Not just family members come to Oosterbeek to commemorate their dead, but other relatives as well. On behalf of the cadets and students of St. Mary’s College Crosby plastic poppy wreaths are placed at two graves of former pupils of this school in the vicinity of Liverpool.
Often the framed and laminated messages are addressed to the visitors. Some concise, others more lengthy. The stories illuminate the military career and explain where and when the one died. Corporal Henry Large’s family narrates that he reenlisted voluntarily after he got wounded in June 1944 at Caen in Normandy. He fought with the 5th Battalion the Duke of Cornwall Light Infantry and ‘was killed in action at Driel, Holland, we think’.

SOME COMMENTS
Other messages go beyond just the personal level.
They comment on historiography such as at Canadian Sapper McKee’s grave. McKee is one of the seven Canadian soldiers who perished during Operation Berlin, the evacuation and crossing of 1st Airborne Division to the southern bank of the river Rhine.
The author notes that most reports about the Battle of Arnhem don’t pay attention to the evacuation and often even ignore the Canadian contribution to the operation. ‘Buck’ McKee was hit by shrapnel, while he was engaged in dragging the canvas boats from the trucks to the bank of the river.
Some texts go one step further yet, by commenting on the identification of a few Polish graves. They show portraits with an explanation attached in English and Polish, and are accompanied by email addresses. On a tombstone of an unknown Polish soldier, with just the rank and the indication ‘September 1944’ on it, a note is placed that reveals the name and unit, but also where, when and how the soldier was killed in action. At the graves of two unknown Polish soldiers, an attached piece of paper explains which person is buried in one of them. This Polish soldier was shot shortly after the landing, after he surrendered to the Germans. Three additions can be found, on one of them at a named tombstone.
Spread around Oosterbeek cemetery one can witness the report of one Pole’s passionate search for the identity of his killed compatriots. A noble aspiration, but you have to be absolutely certain to argue who the unknown dead are at a cemetery, and even more so to report a wrong name on tombstone. Try to imagine what Polish relatives must feel who find such a text on the grave of their loved one.

FAMOUS WAR PICTURES
Except through the written notes, the memory of the dead is kept alive by pictures. Many graves are decorated with individual portraits, often posed, some in uniform, mostly black and white and some coloured. Some pictures, made during the battle, stand out. One shows private William Preen of the Parachute Regiment. A famous war time photo is stuck in the ground in front of his grave. It shows some airbornes defending a trench along the Van Lennepweg in Oosterbeek. Preen turns out to be the most left soldier, equipped with a Stengun. The text refers to a Market Garden website of a Dutch teenager. At sergeant Turl’s grave, a Glider Pilot, lies another well known picture, hidden behind a vase of roses. A picture revealing two glider pilots cautiously entering the burntout school along the Kneppelhoutweg.
John Turl is the man in the back armed with a Lee Enfield rifle, according to the handwritten note. The picture was made on the 21st of September, just four days before Turl was killed. It’s jarring to see these pictures not in a book, but on the grave of the man in the photograph.

COMMEMORATION TOUR
Messages are left on war memorials as well. In fact, I came across the same message in different places.
It creates the impression of family members conducting a commemoration tour. A framed message at the grave of Sergeant George Edward Thomas tells us how he commanded a 17pounder antitank gun positioned in the flood plains nearby the Old Church in Oosterbeek. There he was fatally injured. The message mentions how his wife’s ashes have been scattered over his grave, 62 years after his own death. His family visited the Old Church at Oostbeek as the identical framed text placed at the memorial behind the church tells us.


Even after the war deceased veterans were commemorated in various locations around Arnhem and Oosterbeek. Even veterans who were buried elsewhere, like Ken Fleet, B company 156 Parachute Battalion. His friends commemorate him with flowers at lieutenantcolonel Des Voeux’s, his Commanding Officer, grave. Flowers have been laid for him on locations where this battalion fought. Such as the battlefield markers at the Dreyenseweg and at Hackett’s Hollow close to Valkenburglaan. Fleet died in 2005 at the age of 89. Signaller George Wray, 2nd Parachute Battalion, survived the war. He was able to reach Arnhem bridge, got injured and was taken prisoner. The signaller managed to escape, married after the war and got two children, according to the text which is illustrated with pictures of Wray. Pictures where he is behind the wheel of a jeep, posing in front of a Dakota airplane and drinking beer with his comrades. Messages about George Wray can be found on Oosterbeek cemetery in front of the ‘Cross of Sacrifice’, but at the Airborne Memorial in front of Hartenstein and at the Old Church in Oosterbeek as well.

The Polish researcher who is investigating the missing persons also made a tour along the battlefields. He attached a written note to a tree at the Hemelse Berg. Two additional Polish soldiers are thought to be buried in a field grave close by. They died the day after they successfully crossed the river Rhine and reached Oosterbeek. Two bouquets, a red rose and a small Polish flag turn this tree into a memorial place. Through these messages left behind, some soldiers get a face. We get a glimpse of their fortunes and feel how they are missed. They are just a few of the 1754 buried dead. The ones without a name, a face or a story are not missed less. This realization speaks from the contemplation laid down at some unnamed graves by a visitor. Every name is a face Every face is a human Every human an empty place Every empty place sadness Every face a unique sadness. – Ruurd Kok Thanks to Geert Maassen commenting previous versions of this article.

Albin Krzysik

ALBIN’S ENIGMA
Objects that have a relationship with the Battle of Arnhem can ben found not only at the Airborne Museum in Oosterbeek, but also at various museums in the Netherlands and abroad. The collection of the Overloon War Museum holds a service dress of a Polish parachutist that raises some intriguing questions.
In the nineties, the Airborne Museum was notified by the Polish embassy that a Polish veteran wanted to donate his service dress to the museum. The Polish military attaché at the time felt, however, that the uniform was a better fit for the War and Resistance Museum in Overloon (now: Overloon War Museum). The Airborne Museum already had a number of Polish uniforms and Overloon gladly added the desired item to the collection.

Krzysik carried the following batons:: Top row: Krzyz Walecznych 19391940 (‘Cross for bravery’), Krzyz NA POLU CHWALY 1944 (Cross ‘On the field of honour’), Medal WOJSKA with buckle for the 2nd award (Army Medal) Bottom row: The War Medal; The Africa Star; The France and Germany Star. On the left chest pocket we see the badge of the prewar Polish Highland Rifle Brigade.

PARACHUTE OR GLIDER?
The service dress was worn by 2/Lt. Albin Krzysik.  Albin was, according to tradition, part of

On the uniform we see his parachutist badge with laurel wreath. The wings are numbered 553, the number of the laurel wreath for combat jumps is 26. The current uniform has the rank of a captain. For his dedication, Krzysik received the Cross for courage. The right and left collar bears the emblem of the Polish parachutists. These are embroidered and are probably a private purchase.

the Polish front detachment and landed, so the story continues, north of the Lower Rhine during the Battle of Arnhem. This is not very likely, according to Jan Lorys’ 1st Polish Independent Parachute Brigade Group: Polish Airborne Forces at World War II at ArnhemDriel 1944: list of participants. On page 66 I read that Krzysik belonged to brigade headquarters and landed on an unknown date. And by glider.
But how did Albin get the laurel wreath for his battle jumps? The only jump he could have made during Market Garden was on Driel. Unless he landed with the main force of 1st Airborne on September 17th. I once again picked
up a book. In George Cholewczynski’s The Poles of Driel I read that on that day only one Polish parachutist jumped, namely: Alphons Pronobis, 1st Lieutenant, wing number 1353, Battle Jump No. 14. Alphons was a scout for the brigade. Interestingly, according to the Polish Institute and Sikorski Museum, Alphons did not land on 17 September, but on 18 September 1944. Also by glider. One of these ten Polish gliders transported a detachment of the brigade headquarters.
That Cholewczynski is wrong is not very likely. The name and date are too specific for that.
But how the laurel wreath ended up on Krzysik’s uniform probably only Albin knew. – Wybo Boersma

TAXI’S, TSHIRTS, AND MORE – HOW THE MARKET GARDEN FOUNDATION MAKES ITSELF HEARD
At the start in 1993 the website www.marketgarden.com was one of the first websites on the Dutch internet. The globally operating Market Garden Foundation (MGF) now has quite a track record that goes far beyond running a site. A brief history of the foundation from the 60th commemoration of the battle onwards.

2004: Unveiling of the Digital Monument, officially launched during the 60th anniversary with a live broadcast on television. The Digital Monument contains files with data and photographs of more than 3,363 airborne troops, support units and 640 civilians who died during Operation Market Garden.
Many files contain information about the circumstances in which or where the person has been killed.
The Digital Monument is still being expanded. In 2004, the MGF also launched a tshirt campaign for the school children of Oosterbeek. The shirts, with the famous quote “I am a child of freedom” on them, are now a collector’s item.

2005: Publication of the book All men are brothers, containing the roll of honour of the 1st (Polish) Independent Parachute Brigade

2006: Unveiling of the Aircrew monument, at the back of the Airborne Museum. Since 2006 a commemoration has taken place every year. 2006 was also the year of the rehabilitation of the Poles; MGF is supervisor of the Bronze Lion of the Sosabowski family.

2012: Taxi crossing from England: 86 London cabs carrying 160 WW2 veterans to attend the Dutch May 4th commemorations and the celebration of Liberation Day on the 5th.

2013: Creation of the RECCE monument, behind the ‘needle’ opposite the museum.

2015: 4 and 5 May: the last big ‘taxiaction’ of British WW2 veterans, including a large number of Market Garden and Arnhem veterans.

2016-2018: Organization of a guest of honour event for the 70th Airborne Walking Tour: five Arnhem veterans who also came by taxi.

2018: Unveiling the monument for Dakota 626 at the Bakenbergseweg in Arnhem, in collaboration with The Royal British Legion Holland Branch. For further details see: https://www.fz626.com. More about this monument in the next issue of Airborne Magazine.

REACTIONS: “I PROBABLY LEARNED MORE FROM THE TOUR THAN FROM AN ENTIRE BOOK”

Why, ‘battlefield tours only for middleaged men, clad in polo shirts with regimental badges?’ Teun van Ingen, a teenager with a keen interest in military history, proves otherwise. He wrote to our magazine about the Border Regiment trip he went on in October.

Hello, my name is Teun van Ingen, I am thirteen years old and I live in Rhenen. On 6 October I went on a battlefield tour with my father. It was about the 1st battalion of the Border Regiment. I knew almost nothing about this battalion beforehand, so at first it was a bit difficult to understand which company landed and in what direction they were going.
I take an interest in the Second World War and I already did a presentation at school about the Grebbeberg. I take part in the Airborne walking tour every year and have been to the museum a few times, but I never really thought about the battle of Arnhem. By the way, I am a Vitesse fan and I know that Vitesse plays a game in the Airborne shirt every September. But I did not know that much about Market Garden.
Because I wanted to know more about the battle, I joined a battlefield tour of the VVAM. I really liked it! I was amazed by what had happened everywhere, not just by the movements of the troops, but also by a lot of personal stories of soldiers and civilians. The break was very nice; the reenactors made the whole story very special. They did several mockups of what had happened on the very spot where it all took place in 1944, and they showed how certain actions had developed.
I learned a lot about the landing zones and the various units that landed around Oosterbeek. But I learned a lot from the Allies also, even from the German side and what happened there. I have now been to a number of places where I often pass during the walking tour and where something very important has happened.
For me the best thing of the tour were the guides: Erik and Luuk. They were so attentive. And the further we came the more I felt I had to know more about the battle. If I ever have the chance to go on a tour again, I would definitely do so. I may have learned more from this tour than from an entire book. To sum it up in one word: great!!!
Best wishes, Teun van Ingen

PROPOSED PROGRAM 2019
SPRING
15 February: Theme night ‘Antitank during the Battle of Arnhem’

16 March: General members meeting with a lecture on the Landstorm

13 April: Book fair

27 April: Battlefield tour: 156 Parachute Bn 1216 May: Battlefield tour: Normandy

18 May: Halfday theme ‘The Glider Pilot Regiment’

June: Theme night (to be decided)

FALL
7 September: Battlefield tour: Lombok (Arnhem) September: Battlefield tour: Market Garden (to be decided)

5 October: Battlefield tour: Pegasus 2

16 November: Airborne Day

13 December: Theme night (to be decided)

For further information concerning the various activities, to sign up for events, or to make changes to reservations, please visit www.vriendenairbornemuseum.nl or send an email to: activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl

Member displays at Airborne Day 2018.

UPCOMING MAGAZINE ISSUES
NUMBER 14 APRIL 2019
NUMBER 15 AUGUST 2019
NUMBER 16 DECEMBER 2019

CONTRIBUTE TO THE MAGAZINE
The editors are eager to hear your comments and suggestions, and welcome any articles you may want to send in. For an efficient process, please request the submission guidelines via: magazine@vriendenairbornemuseum.nl

THE BACK COVER: On 11 November 2018, Independence Day in Poland, president Andrzej Duda handed out posthumously the Order of the White Eagle to Stanislaw Sosabowski (18921967). This year it is 100 years since Poland regained its independence. The Order of the White Eagle, Order Orła Białego in Polish, is the highest award of Poland awarded to both citizens and soldiers for their great earnings. The order has been posthumously awarded to 24 other famous Poles.

The Airborne Magazine is a publication by the Society Friends of the Airborne Muse-um, Oosterbeek and is released three times a year. The purpose of the magazine is to promote the Airborne Museum, the activities of the Society of Friends, and the general history surrounding the Battle of Arnhem.
Editorial staff:
Alexander Heusschen (magazine@vriendenair-bornemuseum.nl), Jasper Oorthuys, Otto van Wiggen
Contributions by: Wybo Boersma, Alexander Heusschen, Teun van Ingen, Erik Jellema, Willem Kleijn, Ruurd Kok, Paul Meiboom, Leo van Midden, Martijn Reinders, Otto van Wiggen
Archive and magazine back issues:info@vriendenairbornemuseum.nl
Design and layout: Christy Beall
Printing: Grafi Advies, Zwolle
SFAM Email address: info@vriendenairbornemuseum.nl SFAM telephone number: +31 06 510 824 03.
Mailing address: VVAM, Wissenkerkepad 22, 6845 BW, Arnhem.
Website:www.vriendenairbornemuseum.nl

Oil painting of Maj. Gen Stanislaw Sosabowski at the Muzeum Wojska Polskiego, Warsaw Poland. (see also page 35)

NO.12 AIRBORNE MAGAZINE A publication by the Society Friends of The Airborne Museum 30/08/2018

TABLE OF CONTENTS
3. From the board: Society affairs

5. Obituary of honorary chairman chairman Chris van Roekel

7. Archaeology: A recently discovered shell fragment

9.Arnhem Lombok 18 / 19 September 1944

10. Learning about the Battle of Arnhem by listening

12. 1st Battalion the Border Regiment during the Battle of Arnhem

24. Ministory number 128: Determining the location of a famous photo (2)

27. Germans on the west side

28. An exciting discovery by Arnhem bridge

32. Soldiers of the Air Mobile Brigade visit the Airborne cemetary

35. 2018 Program

Cover: The tank track recently found near the bridge most likely comes from the Panzer IV depicted on the cover.

After the conclusion of the general members meetins on March 17th, retired Captain Jack Bakker, curator of the Special Forces Regiment’s historical collection, gave a lecture on the history of the unit.( Photo: Willem Kleijn)

FROM THE BOARD: SOCIETY AFFAIRS
A formal report of the General Members Meeting (GMM) of March 17 this year will appear in due course on the Society’s website, but the board feels it is important to draw your attention to some important matters at this time.
First of all, the relationship between the Society and the Airborne Museum. At the start of January we received written notification from the Airborne Museum that it had decided to cancel the existing cooperation with the SFAM. As far as the Airborne Museum was concerned there was not
enough reciprocity in our collaboration. From the point of view of the Museum, the SFAM remitted too little of its income to the museum and the Museum considered the Society was not sufficiently willing to match its activities with those of the Museum. For this reason, the Museum decided that the entrance to the Museum would no longer be free for members of the SFAM. In February, the chairman of the SFAM attempted to sit down with the chairman of the Airborne Museum Foundation. The Foundation did not respond until well after the GMM. After some postponement, a meeting has been agreed for September. The board hopes to be able to report on this meeting in the next issue.
Despite the difficult relationship with the Museum, the board is happy to see that the new direction for the SFAM is apparently appreciated.
At the time of the General Members Meeting, barely three months into the new year, the SFAM had grown by 35 members. Fifteen among them had cancelled their membership earlier.
Apart from the relationship with the Museum, the board is very concerned with regard to the

English membership. The number of English members has decreased substantially over the last few years. In part this is the result of a lack of communication due to the, necessary, inward focus of the SFAM. Moreover, the long delays between the publication of the Dutch and Eng-lish-language versions of this magazine under-standably caused considerably irritation.
At the General Members Meeting several possi-ble ways of solving this situation were put forward. The board is currently investigating the possibility for a closer cooperation with the Airborne Fellowship, which has many more Eng-lish members, and has decided to carry all 2017 English members over to 2018 for free in the hope of regaining some goodwill and growth.
Moreover, the SFAM will publish all three editions of the Airborne Magazine in English as well, which will be sent to all English-speaking members. This promise was sent in the form of a letter by the chairman with the English edition of Airborne Magazine 11. However, the board is forced to conclude that producing and distrib-uting a separate English version of the Magazine is so expensive that SFAM can only afford to keep doing so if the number of English members increases substantially.
Finally, the board calls on the members of the SFAM again to consider if they are willing and able to help the Society. There is a great need of members to take responsibility in the areas of PR and communication, as well as for members will-ing to help organize the events of the Society and produce the Airborne Magazine.

CALL TO ACTION: EMAIL ADDRESSES AND YOUR PRIVACY

The SFAM tries to keep up with the times by way of, for instance, a new website and developing its Social Media presence. It is also looking to improve direct contact with its membership through, among others, digital newsletter. Therefore we would like to ask you to forward your email address via admin@vriendenairbornemuseum.nl so this information can be added to your existing data. Of course, you are free to submit a family member’s or friend’s email address if you do not have one yourself.
The new General Data Protection Act which went into force last May, affects the SFAM as well.
The board has taken action on this new law and has enacted a new, appropriate privacy statement about its membership data. The full text can be found at vriendenairbornemuseum.nl.
Very succinctly, the privacy statement contains a description of the different elements of member data controlled by the SFAM, how and why those data are collected and saved, and how members may see the data collected about them, how they may submit changes and, if they so desire, how their data may be erased from the SFAM files. For any questions, please contact the membership administrator via admin@vriendenairbornemuseum.nl

OBITUARY OF HONORARY CHAIRMAN CHRIS VAN ROEKEL
Chris van Roekel passed away at the age of 84 on June 1st. Chris was born and raised in the village of Oosterbeek, where he experienced the Battle of Arnhem. The events of the battle left a lasting impression on his life. His interest in World War Two, and in particular the battle in and around Oosterbeek, never wavered; it occupied him constantly. Hence it should hardly have been a surprise that he put all his considerable energy into the Airborne Museum and the Society of the Friends of the Airborne Museum for over forty years. He initiated countless activities for both organisastions, some of which we’ll mention here.

Chris van Roekel, 19342018. (Photo: Berry de Reus)

For the Society, Chris helped organize battlefield tours, among which journeys to the United Kingdom and Normandy. He lectured about the battle of Arnhem and took the initiative to start the Ministories which accompanied the SFAM Newsletter. Together with a number of volunteers he prepared, sorted and mailed the newsletter. With the secretary at the time he ran the Society’s shop and for many years he was chaired the organization as well. It made perfect sense to name him Honorary Chairman when he stepped down.
He visited the Airborne Museum nearly every day, and volunteered at the register and in the museum shop. He developed the ‘School Project’ for the benefit of the Museum, and helped develop the walking, bicycle and car routes for the area in which the battle raged in 1944. In 1993, he organized a lottery to raise money for the redevelopment of the museum. He collaborated in the restauration of the Canadian Sherman tank and the 17pounder guns around the Museum. Chris was one of the driving forces behind the purchase of the small bulldozer of the type that was transported to Arnhem by glider. His technical expertise was very welcome during the restauration of this special vehicle.
Chris was also a very active author of articles and books, among which a volume about the British Chaplains during the Battle and two books about prewar Oosterbeek. Many years he chauffeured the Leader of the Pilgrimage during the September commemorations of the Battle of Arnhem. Via a health care insurance company in Doorwerth, he was able to raise money for travel and hotel costs for disabled veterans. The Arnhem Veterans Club awarded him a silver Pegasus statuette for his efforts.
Chris was an organizer, an active worker and a fount of knowledge. He managed to achieve much, helped by his amiable character and welldeveloped sense of humour. We miss him greatly. – Wybo Boersma

MUSEUM ENTRY AND MEMBERSHIP CARDS
The board of the Society of Friends of the Airborne Museum wants to encourage its members to visit the Airborne Museum in Oosterbeek regularly, despite the fact that the original arrangement with the Museum was invalidated as of January first. The board is trying to come to a new agreement, but has not yet succeeded.
To continue to offer its members free entry to the museum, the board has decided that members will pay for their ticket at the Museum, but that they will be reimbursed by the society treasurer. A short email or letter to the treasurer with a scan, photo or copy of the entry ticket accompanied by the member’s bank data suffices. Please see the colophon for address information.
Moreover, if you own a Dutch Museum card, the board would encourage you to use it at the Airborne Museum. This benefits both the Museum and the Society of Friends of the Airborne Museum.
Taken together this means that the membership card, which has no other function within the SFAM, has been cancelled at least for 2018 to save on cost. That is why none was sent to you this year.

The firing line of the Pack Howitzers deployed around the Oosterbeek Old Church to Arnhem bridge( off-map).

ARCHAEOLOGY: A SHELL FRAGMENT
In 2013 and 2014 a combined archaeological and explosives examination was conducted in the southern floodplain of the Rhine across from the city of Arnhem in preparation for the Ruimte voor de Rivier (“Space for the river”) project. Both traces and finds were recorded which are connected to the building of the road bridge, a German light antiaircraft artillery position (leichte Flak), as well as the postwar Canadianbuilt Bailey bridge. It will hardly be a surprise that during this examination many fragments of ammunition were found. Any live ammunition recovered was handed over and destroyed, once all information useful for answering the research question was taken down.
Some iron shell fragments (37 in totaal), hardly significant at first sight, as well as a single brass remainder of a timed fuse were found near the abovementioned German AA position. These indications of incoming artillery fire were found immediately around the gun positions, which proves that the battery was shelled. Interestingly, Frost’s men, who were dugin north of the bridge between the evening of September 17 and the morning of September 21, received artillery support from guns deployed in Oosterbeek, a distance of some 5 kilometers as the crow flies. This fire was concentrated at targets near the southern onramp of the bridge, where the German positions were located.
This gets all even more interesting if we combine these data with the remains of some of the gun positions recovered around the Old Church in Oosterbeek in 1997 and 1998. The results of these examinations were recorded by a group of dedicated volunteers using a metal detector.
With the explicit permission of local authorities, this wellorganised group searched for missing soldiers in the Arnhem area in the 90s and 00s.
The finds recovered around the Church once belonged to the positions of F Troop, including the Troop Command Post, belonging to number 3 Battery of the 1st Airlanding Light Regiment. They were equipped with M1 75mm Pack Howitzers. From that area, to the south and east of the Oosterbeek Old Church, the group retrieved among other things several 75mm shells with their packaging materials, keys to set and modify the detonation (Setter Fuse M14), a British airbornestyle helmet, as well as a fragment of a maroonred beret with the Royal Artillery insignia still attached.

Finds from around Old Church. (Photo: Hans Timmerman)

It doesn’t often happen that both traces of the artillery positions and the results of their fire can be found and connected with any certainty. The archaeological report states that it is theoretically possible that the shell fragments belong to shells fired from the area around the Old Church in Oosterbeek, though the possibility that they were ‘normal’ 25pounder shells is not excluded. These might have been fired at the bridge area in the period betewen October 1944 and April 1945. Written sources show that the Howitzers around the Church fired in support of the British troops at the Bridge. This is thus hardly new information, but it is a kind of physical remainder of the contact that existed between the British troops within the Perimeter and those isolated around the Bridge. This way, one of the millions of shell fragments from the area can illustrate the historical narrative. – Martijn Reinders

 

FURTHER READING
• Bosman, A.V.A.J./R.C.A. Geerts/D. Sam (red.), 2017. Een brug te ver onderzocht. Archeologisch onderzoek in StadsblokkenMeinerswijk, gemeente Arnhem (ADC Monografie 22). • Buggenum, D. van/D. Timmerman/H. Timmerman, 1999. Weiland Nederlands Hervormde Kerk Oosterbeek. Een historisch onderzoek naar overblijfselen van de gevechten, die zich in september 1944 rondom de kerk hebben afgespeeld. • Truesdale, D./M. Cornelissen/B. Gerritsen, 2015.
Arnhem Bridge. Target MIKE ONE. An illustrated history of the 1st Airlanding Light Regiment RA 19421945. North Africa – Italy – Arnhem – Norway, Renkum.

FINDS FROM THE GROUND

In this new feature of the Airborne Magazine an archaeological find will be discussed, which is related to the Battle of Arnhem in the wider sense of the word. These may be finds from recent archaeological examinations, an accidental find, or something found in the area many decades ago. The objects under discussion here are never anonymous objects obtained at a militaria fair, or museum objects without known provenance. Nor will they only be weaponrelated matters.
Every object, however small or seemingly insignificant, has its own story to tell. They are tactile memories and sometimes personal witnesses of everyone involved in this black period of our collective history.
Martijn Reinders is an archaeologist at Greenhouse Advies, specialised in the history of the Second World War. He writes about a variety of topics related to the war, in which he combines historical and archaeological research.

Some of the audience listening attently, somewhat later in the evening at ‘t Huukske.( Photo: Bernhard Deeterink)

NEW AIRBORNE THEME-EVENING/THE BATTLES ON THE WESTERN EDGE OF ARNHEM 18/19 SEPTEMBER 1944
On the 11th of May the SFAM conducted a successful themedevening for both members and nonmembers. The theme for this evening was the combats in the western edge of Arnhem on Monday the 18th and Tuesday the 19th of September 1944. For this event we found an appropriate location in the neighbourhood café ‘t Huuske. A cosy place adjacent to the backyard of the Zwarteweg 14. In this house MajorGeneral Roy Urquhart was forced to hide himself in the company of two other officers during the crucial phase of the operation for nearly 14 hours.
The theme for this event was chosen due to the fact that the overall picture of this decisive phase of the battle is still obscured. It’s still unclear how a substantial force of four British battalions was concentrated in this area in the evening of Monday 18th of September, just 1500 metres short of the northern side of the road bridge, without any leadership and command of the 1 Parachute Brigade.
Despite this substantial force, it could not link up with 2 Parachute Battalion of John Frost. It turned
out to be the turning point of the battle of Arnhem. By making an inventory of the insights and discussing the views of the various subject matter experts, we succeeded in creating more clarity on the course of the battle. We will present this picture during a walkthrough Battlefield Tour sometime next year combined with corresponding publications in the Airborne Magazine.
On behalf of the SFAM the evening was initiated by Erik Jellema of the Activities Commission, assisted by contributions of Dirk Hoekendijk and Gerrit Pijpers. Dirk Hoekendijk, as the owner of Battlefield tours Arnhem 1944, elaborated on the German response and their operations. Gerrit Pijpers, coauthor of Arnhem Their Final Battle. The 11th Parachute Battalion 19431944 explained 11 Parachute Battalion’s role.
SFAM’s ambition is to organise an additional themeevening on the 26th of October. The theme will then be ‘the Polish Independent Brigade’. – Otto van Wiggen

(Photo: Erik Vos)

LEARNING ABOUT THE BATTLE OF ARNHEM BY LISTENING
“When you walk this street, the Brugstraat, you will reach the railway. During the Second World War a boy called Cornelis lived in that neighbourhood. Cornelis is not afraid of anyone. One day, Cornelis witnesses a German soldier washing himself with a bucket of water. He notices that the soldier puts aside his pistol and is not paying attention to Cornelis. Cornelis grabs the pistol and runs away…..”
WHAT WOULD YOU DO?
This is one of the stories you can be informed about by listening to Airborne Stories. It’s a new listening tour about the Battle of Arnhem. The story about Cornelis continues. ‘Later that day Cornelis steals a small flag from a German military car’. It sounds like an exciting boy’s book. But then the story teller addresses you directly. ‘What is your opinion about Cornelis’s behaviour? Would you dare to do something similar? Don’t answer this question too easy with a yes. Stealing a weapon from a German soldier in these days would have you shot immediately.
Even if you were a kid’.
PROVOCATIVE QUESTIONS
Airborne Stories is based on a walking tour and an app which can be downloaded on your mobile phone. By activating the app, you will be guided along a tour that comprises 25 locations where various stories are told about what happened during the Septemberdays of 1944. The app has been developed by Erik Vos and Marko van der Vegt. They both are from Arnhem. They won a competition organised by the municipality of Arnhem. ‘We wanted to create something to connect the past with the present’ both producers explain. ‘By standing on a spot you will be thrown back in time hearing the story. Not a history lesson read out, but a lively radio play’. Every now and then the story teller will ask you questions in a provocative way. ‘What would you do? Or: how would you react if your house were on fire?’
APPLICABLE FOR EVERYONE
‘At every listening location you may choose the subject and perspective of your choice’ the writer of the stories, Richard Derks, explains. ‘You may choose the military perspective. It’s about the German and British combat operations conducted during the battle. You may also choose the perspective of the civil population of Arnhem, who suddenly found themselves entrapped on the battlefield and were forced to evacuate their home town after the battle.
And there is the opportunity to listen to youth stories. What was it like to experience the battle form a child’s perspective? I imagine walking the tour as a family. Some on is listening to one storyline, the others to a different one. Informing each other on the way what they just heard’.
Listening location nummer 18, Utrechtseweg, the military perspective: ‘Imagine. It’s twilight.
Beyond the street you suddenly observe shades of men moving along the facades of the houses. They carefully avoid making noise but the become more visible. They are British soldiers. They dislike streets like these. Too narrow and to close, without any co
verage. William Loney and Norman Shipley are at the front. Their weapons at ready. Suddenly German machine gun fire opens up on them…’
ROLLING TANKS
‘Producing Airborne Stories was a lengthy process’ Erik Vos explains. ‘Firstly, you have to do a lot of research. Luckily we were supported by historical military advice from Leo van Midden and Dirk Hoekendijk who proved themselves real experts’. Secondly, we had to translate the entire content into the English and German language. After we did so, the voice actors could get to work. Claire King, Erik van Schaaik and many others taped the 75 stories.
Finally, Rien Valk was able to produce the sound editing. The singing of the birds, the sound of footsteps, the buzz of various people speaking to each other….But the sound of gunfire, rolling tanks and aircraft flying overhead as well. After that, developing and making the app needed to be done. All in all the project took us more than a year’.
Listening location 25, Boterdijk, civilian perspective:‘Take a look at your feet. You are literally standing on the remans of the city. After the liberation in May 1945, the inner city of Arnhem was turned into a mess. More than 3000 houses were completely destroyed. After the war, district by district needed to be cleaned and rebuilt.
The centre of Arnhem came last. Usable material was stored here at the northern side of the Rhine river and to be used for the reconstruction. The remaining debris was used to fill up the Old Harbour. That harbour once was here….right were you are standing’
HIKING MAP
The route is easy to be followed using the app, or a small hiking map that is for free. But you can also follow the red sidewalk tiles. The listening locations are indicated by metal ‘pushpins’ in the sidewalk.
The app is accessible in three languages. The hiking map is for free. The project Airborne Stories has been accommodated by the municipality of Arnhem.

 

Antitank gun Gallipoli 2 taking out a Char B at Koude Herberg.( Photo: credit this)

1ST BATTALION THE BORDER REGIMENT DURING THE BATTLE OF ARNHEM
On Saturday the 6th of October the Society of Friends of the Airborne Museum (SFAM) will conduct the Battlefield tour 1st Border Regiment during the Battle of Arnhem. Erik Jellema and Mr. Luuk Buist will act as your guides. This article is to provide background information and is mainly based on the book ‘When Dragons Flew’.
1 Border was part of 1st Airlanding Brigade. After landing on September 17th 1944 in gliders on Landing Zone (LZ) S, its task was to secure LZ X for the first and second lifts. After accomplishing these tasks the battalion was to withdraw to phase 2 positions in the divisional airhead. 1 Border exactly executed its mission according to the plan. In the end the battalion was responsible for the defence of the western perimeter.
In England the battalion was stationed around Woodhall Spa, in Lincolnshire, about 120 kilometres north of London. September 17th. 1 Border flew in 56 Horsa gliders from the airfields Broadwell and Blakehill Farm and in Hamilcar gliders from Tarrant Rushton. September 18th another 6 gliders flew from Down Ampney. 1 Border left England with 788 men; during the battle 121 were killed in action, 235 escaped crossing the Rhine and 432 men became POW, some of them wounded. This operation turned out to be the most difficult for the battalion during WW2.
The Border Regiment had seen heavy battles in the past. The oldest inscription in the Border cap badge is “1811 Arroyo dos Molinos”. The Battle at Arroya was part of Wellington’s campaign against Napoleon in Spain. The regiment was a British Regiment formed in 1881 by amalgamation of the 34th (Cumberland) Regiment of Foot and the 55th (Westmoreland) Regiment of Foot. The district of the regiment consisted of the counties Cumberland and Westmoreland and the depot was, and still is, Carlisle Castle.
During WW1 the regiment fought amongst other places at Gallipoli 191516, Cambrai 1917, Arras 191718 and on the Somme 19161918. 1st Battalion The Border Regiment in 19391940 was part of the British Expeditionary Force (BEF).
After Dunkirk the battalion trained for mountain warfare, but in October 1941 transformed into an air landing battalion of 1st Airborne Division. In July 1943 it saw action on Sicily. During this operation the battalion suffered heavy casualties. Out of 796 officers and men only 200 returned from this campaign. Many were drowned at sea due to gliders prematurely landing on the Mediterranean Sea after being shot down at by allied ships.
FINAL DAYS IN ENGLAND
Due to the losses of the Sicily campaign the battalion was transferred back to England in December 1943. The battalion was stationed in and around Woodhall Spa in Lincolnshire. Nowadays every year in July there is the Woodhall Spa WW2 Festival. During a whole week the town is dressed up as if it was WW2.
After Sicily Major Haddon as 2nd in Command took command of the Battalion. Visits followed by Major General Urquhart, Field Marshall

Border Regiment cap badge.

Montgomery and the King at Woodhall Spa. During that time Canadian officers were welcomed in the battalion under the so called Canloan Scheme. In 1944 the battalion took part in big airborne exercises. After DDay the battalion was alarmed many times for operations that were cancelled at the last moment.

One of the operations, Operation COMET, planned for September 10th, changed into operation MARKET, in which most of the 1st Allied Airborne Army, including two US Airborne Divisions, was involved. At 1700 hours on the 12th of September Major General Urquhart conducted his Orders Group for his brigadiers. This took place at Moor Park, the HQ of 1st (Br) Airborne Corps. Urquhart had his caravan located here. In this caravan Urquhart planned the Concept of Operations of 1st Airborne Division within the given restrictions. As part of this plan 1st Airlanding Brigade was to secure the landings of the 1st and 2nd Lifts. After the 2nd Lift on Monday the 18th 1 Border was to occupy defensive positions in the divisional airhead.

1 BORDER’S MISSION WAS:
Phase 1:

• Establish a strong company group at Renkum 6276;

• Protect DZ X and LZ Z until Divisional Troops are clear.

Phase 2:

• Move on orders the Brigade Headquarters to occupy area Koude Herberg 6873;

• Establish a post in Heveadorp area;

• Block the route between RenkumArnhem

• Dominate area between Koude Herberg and Westerbouwing (with special reference to ferries).

The Operational Orders for Operation Market show how Support Coy placed its MMG, antitank, and mortar platoons under command of the infantry companies. Moreover, it stands out that BCoy had to seize and hold ferries in Phase 1 at Renkum and at Westerbouwing in Phase 2, but the intention of seizing the ferries is not made explicit.
After September 5th the battalion was stationed around Burford near the Broadwell airfield. On september 17th, after a good breakfast, the battalion left for the airfields Broadwell and Blakehill Farm. The trucks delivered the units next to the de gliders directed by the chalk numbers. 44 Horsas flown by pilots of 16 Flight, F Squadron The Glider Pilot Regiment (GPR) augmented by pilots of 2 Wing HQ and a section of 10 Flight, G Squadron, left from RAF Broadwell.
C Coy and jeeps of the mortar platoon left with 12 Horsas from RAF Blakehill Farm flown by pilots of 14 Flight, F Squadron GPR. The two Bren carriers left in a Hamilcar flown by pilots of C Squadron GPR from RAF Tarrant Rushton. Nowadays, the former RAF Broadwell is largely a solar power park. RAF Tarrant Rushton was besides base for the heavy Hamilcars an airfield for SOE (Special Operations Executive).
This airfield was also used for the Coup de Main at Pegasus Bridge on DDay.
The first glider left at 0945 hours. Five gliders crashlanded in England. The 6 pounder
antitank gun with the name ‘Suvla Bay’ had to stay behind. ‘Suvla Bay’ was an invasion beach in the Gallipolicampaign of 1915. The glider with the Commanding Officer, Lieutenant Colonel Haddon, did not leave England either. 13 platoon of B Coy, commanded by Canadian Lieutenant Wellbelove, struck the same fate. 19 platoon of D Coy and the Transport platoon with the reserve ammunition were earmarked to fly with the 2nd Lift in 6 Horsas from Down Ampney, flown by pilots of E Squadron, GPR.
GLIDER LANDINGS AND PHASE 1 POSITIONS
Landing Zone S was marked by 3rd platoon Pathfinders. At 1300 hours the glider landings started. 134 of the planned 153 gliders arrived safely at LZ S (source: Martin Middlebrook). For the glider landings 40 minutes were reserved. After the gliders the paratroopers were to jump. The southwest part of LZ S was earmarked for 1 Border. The battalion rendezvous was the southwestern forest point just north of the railroad. Martin Middlebrook (page 100) is convinced that the glider flown by Lieutenant Colonel John Place, with on board Private Johnny Peters of 14 platoon B Coy 1 Border, was the first glider to land. Near the farm Reijerscamp and hotel Buunderkamp several German soldiers were made prisoner.
Some Germans had fired at the gliders. Private Stripp of 20 platoon of Lieutenant Alan Green was wounded in the arm. The landings were a success, there were only a few casualties. But some gliders crashlanded in England, on the North Sea or over the Netherlands. These losses were felt. Within the arrived platoons the losses were light. 1 Border suffered two killed by German fire. But if a glider did not arrive a complete platoon was missing a simple consequence of using gliders.

Positions 1 Border 17/18 September 1944

Retrieving some antitank guns turned out to be problematic. But in the end, seven out of eight 6pounders were retrieved. The gun ‘named ‘Suvla Bay had remained in England.
Gun ‘Gallipoli II’ was attached to A Coy of Major Montgomery. Guns ‘Ypres’ and ‘Somme’ were attached to B Coy of Major Tom Armstrong. The guns ‘Hellespont’ and ‘Scimitar Hill’ went to C Coy of Major Jock Neill. ‘Cambrai’ and ‘Arras’ were found at D Coy of Major Charles Breese. An air landing battalion, like 1 Border, had its own antitank platoon consisting of eight 6pounder guns. Contrary, a parachute battalion did have an antitank platoon commander, but its guns were attached from 1st Airlanding AntiTank Battery Royal Artillery. This 1st Airlanding AntiTank Battery detached its A, B and C Troop to 1st, 2nd and 3rd Battalion The Parachute Regiment. D Troop with 17pounders was detached to the Division and Z Troop with three 6pounders was tasked to defend the Division Headquarters. P Troop with 1 pounders was attached to the Light Regiment RA.

 

Landing Zone S. 1 BORDER landed in SW corner; RV in SW forest point.

After the drop of 1st Parachute Brigade, 1 Border moved to its Phase 1 positions (see Map 1). The Battalion HQ and Regimental Aid Post (RAP) moved into the farm Jonkershoeve. A Coy dug in at the North west corner of DZ X. B Coy had a long way to go in order to arrive at the ferry at Renkum. This Coy followed the Telefoonweg (road) over Heelsum to Renkum. C Coy crossed the LZ Z and dug in just SW of Wolfheze. In the same area was the Division Headquarters until it came under bombardment from Nebelwerfer (rockets). Then the Division Headquarters moved into 6 Horsas on the landingzone. D Coy secured the crossroad Telefoonweg in Heelsum.
Mortar support for A and C Coy was provided by 23 Mortar Platoon. 24 Mortar Platoon accompanied B Coy to Renkum. Also accompanying B Coy were two Vickers Medium Machine Gun sections and two antitank guns (‘Ypres’ and ‘Somme’). On the road to Renkum B Coy had its first (4) German Prisoners of War (POW) and found two German machine guns MG34. In Renkum B Coy had its first firefight. A German lorry was fired at. After this engagment more POWs were taken. At the Renkumse ferry more Germans were located.
On arrival at Renkum 12 platoon took position between the ferry and the road Wageningen-Arnhem, with its front West and Northwest. 14 platoon dug in North of that road, front West. 11 Platoon moved into a brick factory, front East. 13 Platoon, as mentioned, did not arrive on the first day. At Renkum the problems with signals started for B Coy. At night more and more German soldiers moved into the brick factory. During the night a flare was fired and some Germans were shot.
D Coy in Heelsum had a firefight with Germans arriving in a lorry.
At Battalion HQ it became clear that the Commanding Officer, Lieutenant Colonel Haddon did not arrive. A change in command took place. The deputy commander, Major Cousens, became acting battalion commander.
THE OTHER SIDE OF THE HILL
On the other side of the hill, opposite 1 Border, was Kampfgruppe von Tettau. This ad hoc unit consisted of several German units who happened to be in the area. There was Fliegerhorst Bataillon 2, a Luftwaffe unit from airfield Soesterberg, SSBataillon Schulz, SSStandartenführer (colonel) Lippert’s Unteroffiziersschule (NCO school) Arnheim and Schiffsstamm Abteilung 10 of the German Navy. Later the SS Wachbataillon 3 arrived, Dutch SS under command of Hauptmann (captain) Helle. Further in reserve the 184 Artillerie Regiment acting as infantry. This year, at the end of September 2018, a new book from Bob Gerritsen will be published, describing the actions of SSUnterführerschule Arnheim (see also p.27).
MONDAY SEPTEMBER 18TH
At 0700 hours in the morning B Coy at Renkum discovered a large German group at about 200 metres in front of their position. This Schiffsstamm Abteilung 10 (German Navy) was tasked to ad
vance east. The Germans were not aware of B Coy in the brick factory and were assembling around a motorcycle. 10 Lee Enfields and two Brenguns opened fire. After this initial success the Germans recovered. With new reinforcements arriving, they started to mortar the British position. At 1400 hours B Coy was ordered to withdraw in the direction of Heelsum. This turned out to be impossible. B Coy was almost surrounded. The only way out was following a track along the Rhine dyke in the direction of Doorwerth castle. 11 Platoon acted as rearguard. The Germans attacked at 1500 hours, but B Coy already left its previous defensive positions. The withdrawal was a success, but some vehicles, two antitank guns and the mortars were left behind. The Vickers MMG’s and the ammunition were carried by hand.
D Coy in Heelsum was attacked by SS Bataillon Schulz that advanced to contact. Fliegerhorst Bataillon 2 (Soesterberg) advanced north of Heelsum and got in contact with 20 platoon on DZ X. In this fight Sergeant Sears and Private Walker were killed. 21 Platoon of Lieutenant Holt was fighting off infiltrating Germans. Even in the forest “Laura” just east of D Coy some Germans were seen.
British artillery was tasked on this forest. Antitank gun ‘Cambrai’ accompanying D Coy was hunting a captured French Char B tank of Panzerkompanie 224. This German training unit drove all the way from the Dutch coast!
At 1100 hours 30 ME 109 Messerschmidts (Fighter Aircraft) machine gunned the Drop and Landing Zones. This resulted in 7 killed and 14 wounded in A Coy. The coy initially thought these aircraft to be British Typhoons.
The 2nd Lift was delayed and arrived at 1500 hours. They were 4 hours late. The Germans fired at the landing gliders at LZ X. The Border gliders that crashlanded on September 17th in England arrived with the this Lift, but (again) not the one with Lieutenant Colonel Haddon. His glider was shot over Herentals in Belgium and had to land on the Albert Canal.
They were able to contact troops of 30 Corps.
The missing platoons 13 of B Coy and 19 of D Coy and 17 of C Coy arrived safely and were able to report to their units.
PHASE 2 POSITIONS
At 1900 hours, after the successful execution of the 2nd lift, the sub units of 1 Border moved towards their phase 2 positions. A Coy moved cross country over LZ Z to the forest edge near Wolfheze. On this open terrain A Coy was fired at. This firefight caused an enormous delay. It took 5½ hours for most companies to arrive at their designated positions. A Coy dug in positions between Graftombe and castle ‘De Sonnenberg’, northeast of the crossroad Koude Herberg. Platoons 17 and 18 were near the crossroad, platoons 15 and 16 a bit more east of them along the “Van Lennepweg”. Here the antitank guns ‘Hellespont’ and ‘Scimitar Hill’ took position. Only pictures of ‘Gallipoli II’at the Van Lennepweg are known. That is a bit strange because ‘Gallipoli II’ was attached to A Coy. B Coy arrived at Westerbouwing. Probably via the road RenkumDoorwerthWesterbouwing, but maybe some sections MMG passed through Heelsum and the positions of C Coy and following the “Van Borsselenweg”.
B Coy, now without antitank guns and mortars, was left behind in Renkum. D Coy spent the night near a feature Hoog Oorsprong before it took positions on Van Borsselenweg, halfway between Koude Herberg and the Westerbouwing. 19 Platoon D Coy established a separate position a kilometre west of D Coy HQ. Battalion HQ moved into a house at the Van Lennepweg 3. Just north of this location (in villa Geldershof ) the Regimental Aid Post moved in. Just south of Battalion HQ the mortars of 23 platoon were dug in. Iconic footage and pictures were taken of one of the mortar positions of this platoon. 1 Border, in the end, was defending a frontage of 2500 metres as the crow flies in woodland terrain. The positions could not cover this entire area. This offered the Germans opportunities to infiltrate wherever they wanted. Map 2 with phase 2 positions depicts the platoon positions.

Major Neill, OC C Coy and Lt McCartney in their position at van Lennepweg.

TUESDAY SEPTEMBER 19TH
In the morning reports came in that German troops were attacking along the entire defensive position of 1st Border. C Coy suffered several wounded due to mortaring. At 1500 hours A Coy was machine gunned (again) by 12 ME 109 fighter bombers. This coincided with the arrival of the 3rd Lift at Johannahoeve. One hour later at 1600 hours the first resupply took place. On this day Flight Lieutenant David Lord, VC was shot down. Around 1900 hours firefights started with troops of Kampfgruppe von Tettau that advanced towards Oosterbeek.

Phase 2 positions of 1 Border.

WEDNESDAY SEPTEMBER 20TH
On the same day 82nd Airborne Division supported by tanks of the Grenadier Guards seized the bridge at Nijmegen, there was heavy fighting in Oosterbeek. At 0600 hours all units of 1 Border were shelled and mortared. The crew of the gun ‘Hellespont’ in C Coy position was hit. Attacks from Kampfgruppe von Tettau were supported by tanks of Panzerkompanie 224. A and C Coy were attacked by SS Bataillon Eberwein en Fliegerhorst Bataillon 2 coming from Wolfheze. D, and B Coy were attacked by SSBataillon Schulz, Schiffsstamm Abteilung 10, and Bataillon Wossowski of the Hermann Goering Ersatz und Ausbildungs Regiment. These attacks were supported by Nebelwerfer. At 1000 hours the first serious attack was launched against A Coy. 10 Platoon reacted with a burst from a Brengun that killed the German tank commander. Moments later, C Coy was attacked. That attack was also supported by tanks. From this day it became almost impossible for D Coy to transport the wounded to the RAP. 19 Platoon still in the westerly outpost position North of Heveadorp on the Oosterbeekseweg could fight off an attack by an armoured vehicle using a PIAT. The platoon commander of 19 platoon had no communication with D Coy and decided after he repulsed this attack to fall back to the defensive positions pf D Coy. During this withdrawal the platoon ran into various German patrols which caused the platoon to fall apart. It took the platoon commander two days to reach the positions of D Coy.
Iconic picture of 23 Mortar platoon.

Iconic picture of 23 Mortar platoon.

B Coy also was attacked. The sound of tracked vehicles was heard. Some Germans on their bicycles even rode into the position undetected.
At 1500 hours C Coy was attacked. The attack at Koude Herberg was supported by two flamethrower tanks of Panzerkompanie 224 and a third armoured vehicle. Sergeant Walker of the Army Film Unit filmed how antitank gun ‘Gallipoli II’ (van Lennepweg) disabled a German tank at a distance of 90 yards. Another Char B flamethrower tank was destroyed by one of C Coy antitank guns. At the end of the day a further resupply took place.
THURSDAY SEPTEMBER 21TH
The day started with German shelling and mortaring causing many wounded. Field cables were also destroyed which resulted in chaos.
Von Tettau had reorganised his Kampfgruppe and ordered infantry to secure the tanks of Panzerkompanie 224. On this day the German main effort was directed against B Coy. As of 0900 hours the Bataillon Wossowski, supported by 4 Char B tanks, attacked. B Coy had left its 6pounder antitank guns behind on Monday already. In order to support B Coy, the battalion had sent two new mortars, but could not afford
sending additional antitanks guns. B Coy however succeeded in destroying 3 out of 4 Char B’s with PIATs. Apparently a dead cow was used as cover for the PIAT. The fourth tank disengaged.
The Wossowski battalion (600 men) however outnumbered B Coy and were able pushed the British of the Westerbouwing. The Germans suffered many casualties caused by British artillery fire. During a counter attack of 13 platoon Canadian Lieutenant Wellbelove was killed.
Sergeant Watson, who commanded 14 platoon, also was killed that day.
After the loss of the Westerbouwing Major Tom Armstrong with 50 men conducted a counter attack. This attack failed and Major Armstrong was wounded and became a POW. After this, B Coy was no longer an effective fighting unit.
Lieutenant Royal located his 12 platoon at a gas factory a bit more east. Remnants of 11 platoon of Lieutenant Barnes fell back on villa Dennenoord. This platoon was able to link up with the ad hoc unit Breese Force that was located between D Coy and the remnants of B Coy. A second counter attack to regain the Westerbouwing was initiated but it failed before it started.
After the seizure of the Westerbouwing the Germans turned their attention towards D Coy. When they attacked the defensive positions of D Coy Lieutenant Holt of 21 platoon was killed by mortars. This German attack was again supported by tanks. From the west using the forest track, two tanks advanced to the D Coy positions. The first tank fired, which killed Lieutenant Brown, platoon commander of 22 platoon, and at that moment acting deputy company commander. The tank drove into the D Coy position. A 6pounder antitank gun was pointed in the wrong direction. The tank fired an created more havoc. A second antitank gun (Arras) was brought into position. Arras fired 6 shells into the German tank from a very short distance. Lieutenant Alan Green of 20 platoon tried to attack the second tank with a PIAT. The stiff opposition of D Coy using antitank guns, PIATs and artillery made the Germans abort their efforts. All officers of D Coy, except Captain Hodgeson, were killed or wounded.


C Coy complained about infiltrated snipers between them and battalion HQ. A patrol was successful in taking out two snipers. A Coy was thinly spread. Despite this, they were able to repulse three attacks Lieutenant Coulston with 9 platoon was send to reinforce Breese Force.
On this day Division Headquarters established radio contact with 64 Medium Regiment, Regimental Artllery at Nijmegen. From now on German attacks could be answered by heavier calibre artillery. That night the first Poles crossed the Rhine from Driel in order to reinforce the perimeter.
FRIDAY SEPTEMBER 22ND
During the usual morning shelling the 1 Border ammunition store was hit. An enormous explosion and threes all around lost their leaves. The Regimental SergeantMajor (RSM) was killed by this explosion. There were no longer any serious German infantry attacks, but shelling and mortaring took its toll. D Coy had still only 2 (wounded) officers and 35 soldiers in fighting condition. D Coy felt itself surrounded by Germans who could infiltrate at will. The Regimental Aid Post was informed not to to transport wounded anymore to the Dressing Stations.
Dressing Station (DS) Schoonoord was too crowded itself and there were no medications and dressing materials available.
SATURDAY SEPTEMBER 23RD TILL SEPTEMBER 26TH (EVACUATION)
On Saturday morning de positions of A Coy were reinforced (14 men) by some troops of the Divisional reserve. A and C Coy were attacked by German infantry supported by tanks and armoured vehicles. A Coy destroyed a flame throwing tank. Captain Ingram, commander 1 Borders mortars, became acting company commander after the loss of Major Montgomery (fatally wounded). For his accomplishments Captain Ingram was Mentioned in Despatches.
Lieutenant Coulston, sent from A Coy with his 9 platoon to reinforce Breese Force, was killed this day. On Sunday Breese Force discovered that two tanks had infiltrated its position. Sergeant Clark was awarded a Distinguished Service Medal for destroying a tank with hand grenades. On Saturday and Sunday reinforcements crossing the Rhine were expected. Lieutenant Colonel Haddoen was one of the men who succeeded in crossing the Rhine with 4th Battalion Dorsets, hoping to finally be able to reach his battalion. He succeeded in crossing the Rhine, but was taken POW on the northern bank.
The withdrawal (Operation Berlin) of the remnants of 1st Airborne Division over the Rhine started in the northern part of the perimeter. A Coy, consisting of only 42 men, started at 2240 hours followed by C Coy and battalion HQ. The route went from Van Lennepweg via Hoofdlaan, Kneppelhoutweg through Breese Force via Benedendorpsweg and through 12 platoon positions at Dennenoord to the river. The evacuation of 1 Border was executed in a disciplined way. The War Diary mentions that the last Border swam the river at 0515 hours. D Coy was not informed and waited for reinforcements that never came. On the morning of September 26th the 1 Border battle was over.
Some sources mention the losses. Out of 41 officers and 754 men, 10 officers and 115 men were killed. Only 10 officers and 269 men returned over the Rhine. The rest was taken Prisoner of War.
Wounded prisoners were initially treated in the Dutch Army barracks Willem III in Apeldoorn. 1 Border suffered the most killed of all British battalions during the Battle for Arnhem. (Erik Jellema)
FURTHER READING
• When Dragons Flew, Stuart Eastwood, Alan Green • Glider Pilots at Arnhem, Luuk Buist en Mike Peters • Arnhem 1944, Martin Middlebrook • 1st Battalion The Border Regiment, Alan Green • Airborne forever, the life story of an Arnhem veteran (Johnny Peters), Laurens van Aggelen • No return flight (13 Platoon at Arnhem 1944), Haks Walburgh Schmidt • It never snows in September, Robert Kershaw

Photo 1 – SS-mechanised infantry in action. (Tillmann, archief NIOD).

MINISTORY 128: DETERMINING THE LOCATION OF A FAMOUS PHOTO (2)
In Airborne Magazine 10 we announced we’d track down the location of the picture above.
We succeeded in doing so. Here is the argument.
Photo 1 can be found in the collection of the Netherlands Institute for War Documentation and was used in the wellknown book series ‘Reports from the Second World War’ published in 1971. This picture, taken by SS warreporter Tillmann had been released at the 26th of October 1944. The original caption reads ‘Report from the main effort of the war in the West.
British forces have taken defensive positions in houses located at the edge of a city in Holland. SS mechanised infantry, belonging to the SSArmoured Division ‘Frundsberg’, fire from various directions at the basement windows of this house which has been barricaded’.
The picture looks like it has been taken in Arnhem or Oosterbeek in 1944. But the question arises if this is actually true. In any case it can’t have been taken in the early days in May 1940 since the German Army didn’t use the machine gun MG 42 yet. This MG 42 is clearly visible in the picture. Closer study reveals that it either consists of two pictures of the same scene pasted together or that a certain part is missing. Somewhere in the middle a sharp vertical line can be seen. The two halves do not exactly match each other.
The picture shows a number of interesting details like the veranda at the house at the right side of the picture, the mast of the overhead line of the tram and the peculiar fence with barbed wire. But the real evidence this time can be found in the vague but just visible background left of the middle. If you look very closely you can observe right next to the facade of the house on the front, a taller building equipped with a steeple such as, for example, the Elisabeth Chapel. A similar building, equipped with a steeple like this, is the Boarding School ‘Insula Dei’ located in the centre of Arnhem. (see photo 2) ‘Insula Dei’ didn’t survive the war, but the building (spike, façade with intrusion) and the details of the house immediately left to it, match perfectly with the Tillmann picture (Photo 1). (Slanted white roof corners, chimney right behind and dormer window at the front). What can’t be seen is the house with veranda which is visible on the Tillmannpicture. This indicates we have to go slightly backwards which brings us to the Boulevard Heuvelink. The German corporal Karl Kracht (who was part of Kampfgruppe Knaust/ Tank company Mielke) has taken a picture from this spot (Photo 3) during the battle.

 

Initially this spot doesn’t seem to match, but if we zoom in, many details seem right: the low wall to the house on the right with the hedge on top. Tram rails an masts for the overhead line, two basement windows at the pavement and the four windows in the façade. Not on this picture but visible on another picture, the house can be seen which has an extension of an orangery at the back. Unfortunately there is no picture found of this house right from behind.
The house was demolished in 1977.
Striking on this picture also is the road sign. When we zoom in on the Tillmann picture, right in front of the house that is left of Insula Dei, a road sign can be seen exactly like that. It doesn’t stand out at first because the picture is overexposed. However there can be no doubt. Even the stripes on the post can be seen. The photographer’s location and both German infantry men must be on the left side just out of sight of Photo 3. The kerb is still visible. Both infantry men are positioned at the front yard of the house at the southern edge of Boulevard Heuvelink. They fire in western direction under the trees crossing the Eusebius Buitensingel and Brouwersgracht. The Walburgis Church is just out of sight and is situated left outside the picture or behind the trees.

Photo 4 Boulevard Heuvelink 1945 (Gelders archief).

Photo 4 demonstrates the row of houses on that side of the street, just after the war. On this picture trees can be seen on the pavement. And again if we zoom in, a fence is visible that corresponds to the Tillmann picture (Photo 1). Additional indirect evidence exists through another picture taken by Tillmann in the same vicinity. This picture was taken when British soldiers were taken prisoner on the 20th of September at the Van Limburg Stirum School. This makes photo 1 a more than commonly interesting picture since it must have been taken during the first days of the battle. After Monday 18th of September the fighting shifted away from this spot. The corner house later became badly damaged and partly collapsed. It’s visible in Kracht’s picture, but not on the one taken by Tillmann.


GERMANS OUT OF THE WEST

For a long time, the German perspective of the Battle of Arnhem got a lot less attention in literature than the British side. There were Corps and Divisional histories by Tieke en Furbringer, but it took It Never Snows in September appeared until we had a book exclusively focused on the German reaction to Operation Market Garden. More studies have appeared since, but without exception those are focused on the fight around the Bridge at Arnhem and the operations on the eastern side of the Perimeter. This is about to change.
The almost random mix of units fighting the 1st Airborne Division from the west has been called the Divison Von Tettau since the 1950s. Although the units on the eastern side were equally mixed, they were a more or less cohesive whole around the core of the (remains of the) 9th SS Panzer Division. This was hardly the case in the west. The largest unit, and the one with the most combat potential, was the Unterführerschule ‘Arnheim’, under command of SS Standartenführer Michael Lippert. A new book by Bob Gerritsen about this unit, entitled Fighting the British at Arnhem, will be published on on 21 September from R.N.Sigmond Publishing.
The biggest problem, so says Gerritsen when questions, is the condition of our sources. On the Allied side, people started to save reports, personal narratives and analyses almost immediately after the end of the war. Moreoever, the veterans were relatively easy to track down and generally easily encouraged to write down their personal experiences. In so far as any reporting was done on the German side, much did not survive the final months of the war, or ended up scattered over a variety of national archives worldwide, depending on who happened to capture the documents. In some cases, the problems have a legal cause. Some information is availabel in the Dutch archives of the Special Court of Justice in The Hague Michael Lippert himself was charged there but because of privacy concerns of those charged and their relatives, this archive can only be examined under special and limiting conditions.
As far as the veterans are concerned, and insofar as they have survived the war and the often many years as prisoner of war, they were often reluctant to get attention for understandable reasons.
The retired Dutch colonel Th.Boeree succeeded in talking to a variety of German POWs after the war, but only few managed the same since. Many years ago, Bob Gerritsen was able to contact Erwin Heck, the Ordonnanzoffizier of the Unterführerschule. Over a period of years, and often with Heck’s help, Gerritsen was able to collect a vast amount of new information. That has now been recorded in this new book.

Fighting the British at Arnhem: The SSUnterführershule Arnheim

Written by: Bob Gerritsen Publisher: R.N. Sigmond Publishing 2018 ISBN: 9789081270397
Format: 224p, lavishly illustrated Price: € 34.50 / GBP 30.00

Photo 1: De track wordt met de kraan gegrepen en in de laadbak geplaatst (Photo: M.Clements, C. Beumer).

AN EXCITING DISCOVERY BY ARNHEM BRIDGE

 

SPECIAL FIND NEXT TO THE BRIDGE
At the beginning of May this year a truck stopped next to the fence of the Cobercoterrein on the Westervoortsedijk in Arnhem. Curious bystanders saw that the crane grabbed a large piece of steel. Was it a piece of the old bridge railing that was removed? Then an elongated piece of rusted iron was picked up that was unmistakably a caterpillar track. The cargo disappeared in the back and the truck left the location. The scene was recorded and the images were shared. But what happened with the cargo that disappeared in that truck? The editors of Airborne Magazine describe in this article what they have been able to discover about that piece of track.

DESTINATION PLAN AND BOMBING
On the eastern side of the bridge lies the site of the old dairy factory. Among older inhabitants of Arnhem, it is better known as the CAMIZ (Coöperatieve Arnhemse Melkinrichting en Zuivelfabriek) or Coberco. In 2015, the development of this area was described in the zoning plan ‘Cobercoterrein’. This is where the Cobercokwartier, a new district where creativity and culture are going to be the main focus. This zoning plan was the reason for the archaeological examination that yielded the special find. On the Coberco area, during the September days in 1944 ferocious fighting took place. The area was fired at by artillery of both parties and hit in the aerial bombardment of the bridge on the 7th of 7 October. The fact that material from that period was found during the examination will not have been a surprise to the researchers. The objects that were taken away with the truck were found in a bomb crater on the site next to the CAMIZ.

Photo 2: The old CAMIZ factory site (Bron: Google Earth – Image @ 2018 – DigitalGlobe).

IS IT A TRACK FROM THE WAR?
The truck that picked up the objects took them away for further examination. From there, the objects are to be further assessed and the results are recorded in a report for the client.
In anticipation of the publication of this report, a number of facts can be mentioned about the track. The track visually looks like the type for a PanzerKampfwagen IV. Some letter codes are references to a factory in Austria. It concerns ‘cbv’ which was used for products from SchoellerBleckmann AG in Ternitz. On the connecting pins connecting the links ‘kjk’ is visible. This goes to Hengstenberg & Freund from Essen. Finally, in this context it is worth mentioning that close to the spot where the track was found, after the war two tank wrecks were still on site. These were both tanks of the PanzerKampfwagen IV type. What is known about these wrecks?

Photo 3: Aerial photograph of 15 March 1945 showing the many craters that are the result of the bombing at the 7th of October 1944. The morning shadow accentuates the PanzerKampfwagen IV in the middle of the Westervoortsedijk, right next to the dairy. The track is found in the circled area just below the middle of the photo (21506 3174/Arnhem 1945, WUR).

TANKS TO THE BRIDGE
In the night of Sunday 17th of September and Monday 18th of September, B Troop of the 1st Airlanding Antitank Battery was able to reach the 2nd Parachute Battalion at the bridge with five antitank guns. These 6pounders were placed in position in the morning twilight.
Two guns covered the eastern access road. Sgt Robson’s antitank gun was positioned west of the bridge and the 6pounder of Sgt Kill stood next to the milk factory on the east side of the road bridge. The Defense Platoon of the Brigade Headquarters and the 8th platoon of CCoy 3rd Battalion had positioned themselves at this location at the eastern side of the bridge and defended the access which came from the Westervoortsedijk.

Photo 4: Oblique view from 18 september with the positions of the gun emplacements manned by Sgt Kill and Sgt Robson. The detail shows something is under the bridge. Is that the PzIV? (Bron – B. Gerritsen).

This route to the bridge was used on Monday morning for an attack supported with PanzerKampfwagen III and PanzerKampfwagen IV tanks. Robson’s gun destroyed one of the tanks. The timing of the attack, with regard to the presence of a PanzerKampfwagen III, raises questions. Based on available information we can assume that vehicles of this type were still on the move to Arnhem on Monday morning. The only tanks that could possibly advance towards the bridge on the early morning of the 18th September were the armoured vehicles of the II. Abteilung of the SSPanzerRegiment 10. This unit had about sixteen tanks, including PanzerKampfwagen IVs. This unit is known to have been initially directed to Nijmegen via the Arnhem bridge, but because that road was blocked, the unit was dependent on a ferry connection to the Betuwe. However, on the available aerial pictures of the 18th of September no tank wreck is visible at that location. The aerial photograph of the 19th of September shows a vehicle on the corner of the milk factory and in the shadow under the pipe bridge at the gun of Sgt. Kill the other PanzerKampfwagen IV might be located. Both tanks on the Westervoortsedijk were destroyed between the 18th and 20th of September. In his book German Armored units at Arnhem, Marcel Zwarts makes a distinction between the two wrecks, so it is clear that the tank under the pipe bridge was a modified version used by combat units. The wreck that was left somewhat more to the east was an older type ‘G’ that was used by training units. This brings us to the assumption that the tank closest to the crater, in which the track was found, was used by the SSPanzerRegiment 10.

Photo 5: Aerial photograph from the 19th of September 1944. Armoured vehicles are visible on the bridge and plumes of smoke come from the CAMIZ. To the right of the factory is a vehicle which could be the tank belonging to the training unit. Whether this vehicle is already disabled is not clear. Under the pipe bridge of the dairy, a large shade partially obscures a rectangular vehicle. Could this be the second PanzerKampfwagen V? (Bron: 240083030, Arnhem 1944 WUR)

BAILEY BRIDGE
After the liberation in 1945, the crater landscape next to the bridge was soon leveled to build a bailey bridge. The easiest solution would have been to fill up the craters by bulldozing the debris of the devastated environment. It might be possible that the track has been pushed into a crater in this way, where it remained buried for 73 years.


CONCLUSION
Investigating the collected data it seems very likely that the found track belongs to the PanzerKampfwagen IV Ausführung H which was destroyed on the 18th or 19th of September on the Westervoortsedijk. The destruction of this tank can be attributed with great certainty to one or both guns from B Troop led by Sgt. Kill and Sgt. Robson. The report on the Cobercoterrein will perhaps reveal new facts about the track. It may bring new facts on the story of this spectacular find. With the completion of that research the question arises what the destiny of the track will be. It would be a right if the object was given a proper place in a publicly accessible place in the new Cobercokwartier, near the place where it was found as a reminder of this special chapter in the history of Arnhem. (With thanks to: C. Beumer, M. Clement, B. Gerritsen, W. Schwabe and H. Timmerman) Leo van Midden

VERDER LEZEN
• Gerritsen, B., & Revell, S. (2010). “Retake Arnhem Bridge”: an illustrated history of Kampfgruppe Knaust: SeptemberOctober 1944. Renkum: R.N. Sigmund Publishing. • Steer, F. (2003). Arnhem: the bridge. Barnsley: Leo Cooper. • Wilkinson, P. W., & Dauncey, B. M. D. K. (1999). The Gunners at Arnhem. East Haddon: P W Wilkinson. • Zwarts, M. (2003). German armored units at Arnhem, September 1944. Hong Kong: Concord Publications.

(Foto: Dutch Defense Press)

SOLDIERS OF THE AIR MOBILE BRIGADE VISIT THE AIRBORNE CEMETERY
Visiting the fields of honour at the Airborne Cemetery in Oosterbeek, is a fixed ritual at the end of the basic training of new Airborne soldiers of 11 Air Assault Brigade. Just a few hours of darkness before the physical and demanding Airmobile selection course ends by marching into the barracks at Schaarsbergen, they gather at the cemetery. During this ritual they commemorate their predecessors and are called upon symbolically to take over the torch. An act of commitment to live and act the same culture and dedication of their Airborne predecessors and an obligation to themselves and their comrades.
At Thursday night 2400 hours on the 30th of May, 52 soldiers of the Airmobile Basic Training
visited Oosterbeek Cemetery. Below Chaplain Joosen’s speech, the chaplain attached to the Airmobile Basic Training Centre, is addressed. ‘Just a few hours left before you will be badged by the maroon beret. But first, we are here, on the Airborne Cemetery. This field of honour is a place where the past rests and even we are given some moments to unwind. A quiet moment in which the past, present and future merge together. We commemorate and try to find the proper words and tell each other known and unknown stories from the past. It adds colour to the Air Assault Brigade. It gives soul to our existence and character to our regiments’.
‘These 1700 tombstones are the witness of a fierce battle which raged in this area. After the Normandy landings the Allied advance was halted due to the lack of supplies and a fiercer resistance of the Germans. That situation resulted into the making of plan Market Garden.
A bold and ambitious plan to cross three rivers and form a foothold north of the river Rhine and to press on to encircle the German industrial centre. On Sunday the 17th of September 1944, 10.000 British and American paratroopers landed by parachute on various places in our country. In the end the bridge at Arnhem turned out to be a bridge too far. So many paratroopers, who left home and hearth, never to come home again’. ‘That was also lieutenant John Hollington Grayburn’s fate. He landed at Heelsum on the first day of the operation and succeeded in reaching the roadbridge at Arnhem. There, with his comrades of 2 Parachute Battalion and others, he was supposed to hold on until to be relieved by the advancing ground forces of XXX Corps. That night lieutenant Grayburn tried to press on to the southern edge of the bridge. He was fired upon by a German machinegun and got hit in his shoulder. He continued to press forward with the greatest dash and bravery until casualties became so heavy that he was forced to withdraw. Later his platoon was ordered to organize the occupation of a house that was vital for the defence of the bridge. Despite ceaseless attacks by enemy infantry, mortars, tanks and selfpropelled guns it did not fall to the enemy. He exposed himself constantly while moving among and encouraging his platoon. When the house was finally set on fire on the 19th of September it had to be evacuated. Again he took command of the elements of all arms and succeeded in organizing a defensive position to cover the approaches to the bridge. As the enemy succeeded in laying demolition charges under the bridge on the 20th he organised a fighting patrol which drove the enemy off temporarily. He was again wounded but refused to evacuate.
When he personally directed the withdrawal of his men to a new position, he was killed’. John Grayburn became 26 years old. For supreme gallantry and determination he was awarded the highest Britsh military award for bravery, the Victoria Cross. For that reason we have positioned a torch at his grave tonight’.

(Foto: Dutch Defense Press)

‘A commemoration like this is entering the land of silence. We are on holy ground. The commem
oration of those who died during Market Garden has a clear purpose. It’s an opportunity to connect you with them through the colour of the beret. Of course, the Second Wold War is over, but for many on earth, every day is still black and without hope. The battle for justice is never over.
Within 11 Air Assault Brigade we understand that this might bring risks to us. That’s why we commemorate, brother in arms wearing the red beret, who died during missions in the service of our Brigade. We call with reverence: Raviv van Rensen, Jeffrey Broere, Dave Steensma, Bart van Boxtel, Cor Strik, Jos Leunissen, Tim Hoogland, Mark Weijdt, Henry Hoving, Kevin Roggeveld,

‘We honour them with our respect’

‘Later on, when you will put on your red beret you will connect their story with the future. You will take over the torch which brings responsibility. It’s up to you to meet the expectations. That’s not just
an obligation for yourselves and your comrades, but to all the others who have preceded you’. ‘To support you I will end with the holy words originated from a fierce battle that raged here.
Within the centre of the Perimeter in Oosterbeek, where British and Polish soldiers defended until the 25th of September, a 1000year Old Church is located. On the wall of the church the so called Airborne Prayer is attached in two languages. A prayer for all soldiers, anywhere in the world, indifferent in what kind of conflict or war’.
May the defence of the Most High be above and beneath around and within us, in our going out and in or coming in, in our rising up and our going down, all our days and all our nights, until the dawn when the son of the righteousness shall arise, with healing in his wings for the peoples of the World, through Jesus Christ our Lord.
Amen.

(Foto: Dutch Defense Press)

2018 PROGRAM
8 SEPTEMBER:
Battlefield tour Arnhem “The nine day battle at Ede, Arnhem and Oosterbeek, September 1944.“
Starting location: Talsmalaan, Oosterbeek.
Next to the Airborne Museum.
Time: 09.00 – 17.00.
Cost: SFAM members € 40.00, nonmembers € 45.00.
The tour included bus transport and lunch. All participants receive a guide for this tour.
6 OCTOBER:
Battlefield tour: “The contributions of 1st Batallion The Border Regiment.“
Location: Talsmalaan, next to Airborne Museum Hartenstein.
Time: 09.00 – 17.00.
Cost: SFAM members € 40.00; nonmembers € 45.00.
Erik Jellema will lead this tour. The tour includes bus transport for the morning section and lunch. The afternoon section is a walking tour.
19 OCTOBER:
Theme night: “The Polish Brigade“
Location: ’t Huukske, Mauritsstraat 22, Arnhem Time: 19.30 – 22.00.
Cost: Free Themed evening with introductions by a variety of experts about the operations of the Polish Independent Brigade, followed by general debate.
10 NOVEMBER:
Airborne Day
Location: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Time: 10.00 – 15.00.
Cost: € 2.50.
Presentation and discussion of Airborne materials and documents belonging to members. Trading is possible, along with a book sale and other activities.
A simple lunch will also be available. For more info please contact Wim Boersma (w.boersma@wxs.nl)
PROPOSED 2019 PROGRAM
SPRING
March: General members meeting with a lecture by Landstorm March / April: Bookfair tbd: 156th Battalion Battlefield Tour tbd: Theme night 12 to 16 May: Trip to Normandy
FALL
September: 75th anniversary Battle of Arnhem Battlefield tour September/ October: Lombok Battlefield tour October: Pegasus 2 Battlefield tour October: Theme night November: Airborne day For further information concerning the various activities, to sign up for events, or to make changes to reservations, please visit www.vriendenairbornemuseum.nl or send an email to: activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl
UPCOMING ISSUES OF AIRBORNE MAGAZINE
NUMBER 13 DECEMBER 2018
NUMBER 14 FEBRUARY 2019
NUMBER 15 JULY 2019
NUMBER 16 NOVEMBER 2019
CONTRIBUTE TO THE MAGAZINE
The editors are eager to hear your comments and suggestions, and welcome any articles you may want to send in. For an efficient process, please request the submission guidelines via the email address magazine@vriendenairbornemuseum.nl.

The Airborne Magazine is a publication by the Society Friends of the Airborne Museum, Oosterbeek and is released three times a year. The purpose of the magazine is to promote the Airborne Museum, the activities of the Society of Friends, and the general history surrounding the Battle of Arnhem.
Editorial staff: Alexander Heusschen Jasper Oorthuys Otto van Wiggen
Archive and distribution of magazine back issues: info@vriendenairbornemuseum.nl
Design and layout: Christy Beall
Printing: Grafi Advies, Zwolle
SFAM Email address: info@vriendenairbornemuseum.nl SFAM telephone number: +31 06 510 824 03.
Mailing address: VVAM, Wissenkerkepad 22, 6845 BW, Arnhem.
Website: www.vriendenairbornemuseum.nl

The Westervoortsedijk in Arnhem nowadays, at the approximate location where the Panzer IV tank shown on the cover was stopped by shots fired by the 6pounder antitank guns of sergeant Robson and/or sergeant Kill located in Frost’s positions. (Photo Alexander Heusschen)

CONTENTS
3.Restarting the Society of Friends of the Airborne Museum

6. Interview Ben Kolster

7. Altered arrangements for entrance to the Airborne Museum

8. Helmet of SS-Brigadeführer and Generalmajor Heinz Harmel

9. British Empire Medal for Hiltje van Eck

10. Mixed feelings for the demolition of Hotel Dreijeroord

11. 82nd US Airborne Division at Nijmegen

22. SS-paraphernalia in a museum: dilemma?

25. Ministory nummer 126: Memories of an eight year-old of the Battle of Arnhem

30. Book review: The Lost Company

31. Ministory nummer 127: Location discovered of two famous ‘Arnhem’ photos

34. Villa Hartenstein to be restored to its original condition

35. Programme 2018

Cover: Hotel Dreijeroord in September 2017.

The new board of the SFAM, left to right: Leo van Midden, Jasper Oorthuys, Erik Jellema, Otto van Wiggen, Herman van Ingen, Bernhard Deeterink, Wybo Boersma en Gerard Gijsbertsen. (Photo: Willem Kleijn)

RESTARTING THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MUSEUM

During the general meeting on the 2nd of December, I was privileged to accept the presidency of the Society. From now on I’m responsible for a brandnew board together with Erik Jellema (Activities and Events), Leo van Midden (Website), Jasper Oorthuys (Airborne Magazine), Herman van Ingen (treasurer), Bernhard Deeterink (membership administrator) and Gerard Gijsbertsen (secretary). This new board will be counselled by general advisor Wybo Boersma. The Society no longer depends on the outgoing board chaired by acting chairman Gerard Gijsbertsen, a situation which arose after the sudden passing of designated president Alex Koning on the 10th of January 2017. In this column I would like to express my gratitude to the members of the discharged board Eric Paap (treasurer), Frits Miedema (membership secretary) and Will Rieken (minute taker) for their contributions and involvement in support of the Society. Second, I would like to thank Okko Luursema and Paul Tirion for their efforts as part of the ‘commission of wise men’ assisting the outgoing board in creating a new board.
With the appointment of a new board, the Society can now follow through on the restart of its activities. This restart has become necessary due to the differences of opinion that have originated between the Society and the Airborne Museum. These differences were caused by a written appeal by the chairman of the Airborne Museum Foundation to put more effort into transforming the Society into a fundraising partner for the Foundation. According to the chairman “the activities of the Society were too dissociated from the Airborne Museum” and “the financial contribution of the Society to the Museum was disproportionate compared to the financial resources of the Society and the needs of the Foundation.” As you all are aware, the members of the Society decided not to accede to this request of the Foundation. The Society unanimously rejected the appeal to transform itself into a fundraising and support Society in the service of the Airborne Museum Foundation. Instead the membership decided to adhere to its principal goals. This decision was announced to the Foundation in the beginning of April 2016 by the chairman at that time, Ben Kolster. In his letter he expressed the ambition to “collaboratively publish the Airborne Magazine and to continue the mutual cooperation with regard to the website of the Foundation.” This hoped for continued cooperation unfortunately turned out to be unachievable. A month later the Foundation responded in the negative. The Foundation announced that “the separate pages on the website linked to the Society would be removed.” Moreover, the Foundation decided that Societymembers would be asked to pay for their visit to the museum in the future.
This onesided cancellation of our friendship was the subject of a conversation Gerard Gijsbertsen and I initiated with the Foundation in August 2017. The purpose of this conversation with the chairman of the Foundation was to explore options to heal the disturbed relationship. Unfortunately, the outcome was disappointing. It became clear that the Foundation favours a businesslike approach and has the ambition to “follow the requirements of the market.” As a consequence of this approach the Foundation perceives the Society “being nothing more than just one of its external stakeholders.”

This has led to a situation in which the Airborne Museum Foundation and the Society are more separated from each other than ever.  The Society’s views on friendship are not recognised by the Foundation. Moreover, the Airborne Museum Foundation states it is in need of a Society that exclusively adds value to the interests of the Airborne Museum.
It appears to me that the new members join the Society because of two reasons: they are interested in gathering knowledge about the Battle of Arnhem and the involvement with the Airborne Museum. Members of our Society perceive the Museum as the actual place and symbol which keeps the memory alive about the Battle of Arnhem and the sacrifices that have been made.

This brings me to the planned direction for the restart of the Society:

 • The Society will primarily invest in “promoting and disseminating knowledge with regard to the Battle of Arnhem, and the Operation Market Garden in a wider perspective as well’. By doing so, the Society will adhere to its primary goal.
 • The Society will develop its own website. This website will have a prominent role within the Society. It will not only support the activities, and the member administration, but will also offer exclusive access to publications for members.
 • More emphasis will be put on conducting Battlefield Tours, excursions and presentations. All these activities will, primarily, be focussed on the Battle of Arnhem.
 • The Society will continue to publish the Airborne Magazine (initially every four months).
 • The Society continues supporting and assisting the Airborne Museum if required and it is asked for. The foreseen assistance and support relates to financial support, providing knowledge and finally making volunteers available in support of activities.
 • In order to facilitate free access to the Airborne Museum for its members, the Society will donate a reasonable amount of money. This contribution will be determined every year in a close dialogue with the Museum board.

No drastic adjustments, one might argue. True, but by clearly appointing the direction of the reboot we, as the Society Board, hope to offer clarity. Apart from the relation with the Foundation, I’m worried about the size and the composition of our membership base. It’s obvious that the average member is getting on in age and predominantly originates from the Oosterbeek area and its close vicinity. Just a small portion of members participate in the Battlefield Tours and the activities the Society organises. For most of the members the Airborne Magazine is the only tangible evidence of their membership, checking in just three times a year. This is one of the reasons why we strive to increase the interaction with our members by a professional website and an attractive and challenging Airborne Magazine. To attract the younger generation into joining the Society we must be more proactive. We must approach young students by facilitating excursions and presentations based on their interests. Not just High School students, but those from Secondary education as well. I’m convinced that the legacy and the lessons which can be drawn from the Battle of Arnhem will appeal to the imagination of the younger generation. As an example I would like to offer my own experiences when I was a cadet at the Royal Military Academy in the seventies of the last century. My thesis was the Battle of Arnhem and the military lessons learned which could be derived from it. My findings inspired me to join the Regiment Special Forces (Korps Commandotroepen) and the Air Assault Brigade (11 Luchtmobiele Brigade) as an officer.

Finally, I would like to enhance our ties with the Air Assault Brigade (11 Luchtmobiele Brigade),
a comparable elitemilitary unit like the British and Polish paratroopers. It is part of the Royal Netherlands Army encamped on the Oranje Barracks at Schaarsbergen, north of Arnhem. Having such a unit located in 1st British Airborne Division’s intended bridgehead of 1944 offers a unique relationship between past and the present. This relationship has been existed for several years and is not limited to just the September commemorations. It is felt most deeply during the Oosterbeek cemetery ceremony prior to the official graduation of new recruits after a mentally and physically exhaustive basic training. The events and lessons learned related to the Battle of Arnhem have proved to be timeless. They are worth the effort to be studied on a regular basis and should be mandatory for all air assault soldiers and units within the Air Assault Brigade – Otto van Wiggen
The new chairman Otto van Wiggen outlines his vision for the future of the SFAM at the General
Members Meeting. (Photo: Willem Kleijn)

The new chairman Otto van Wiggen outlines his vision for the future of the SFAM at the General Members Meeting. (Photo: Willem Kleijn)

INTERVIEW BEN KOLSTER ON THE OCCASION OF HIS RESIGNATION AS CHAIRMAN
During the special general assembly of members on November 19th, 2016 Ben Kolster officially retired from his position as chairman of the Association Friends of the Airborne Museum. His retirement seemed like a good moment to take a look back at an eventful period in the history of our organisation. Robert Voskuil sat down for am interview with the departing chairman.

Why did you decide to resign as chairman?
I feel that the SFAM has reached a turning point in its history. That’s not only due to a change in our relationship with the Airborne Museum, but also to the passage of time in general. We’ve sadly reached a point where the generation that lived through the Battle of Arnhem – either as a soldier or civilian – is really starting to disappear. As they die off, we lose the witnesses who truly experienced that event. As a result, the commemorations and stories we tell about September 1944 are inevitably going to change and take on a new character in the coming years. Given these developments, I really believe it is also time for our organisation to have a new chairperson. When you are in charge of an association like this one, you really have to be constantly asking yourself what the extra things are that you can bring to the table, and that’s certainly even more true after a period of seventeen years.
My personal conclusion was that it was really time for something new. I was very hopeful that we’d found such a successor in Alex Koning. He was a man that had a great affinity for all things Airborne, was an experienced leader, and above all a great guy. I really thought he’d be the perfect person to improve the awkward relationship that the association currently has with the museum. You’ll surely understand what a great shock it was for both me and the rest of the board when he suddenly passed away at the beginning of January 2017.

The general assembly of members on November 19th, 2016 was the last time that Ben Kolster as-sumed the role of chairman. (Photo: Arjan Vrieze)

You’ve been chairman since the year 2000. How do you look back on that period?
It has been a very interesting time, in which a great deal has happened. Certainly, the complete renovation of the Airborne Museum itself has been one of the most significant events in that time. It was clear that changes needed to be made so that the story of “The Battle” could continue to be told in an adequate fashion in the decades to come. It was inevitable that concessions would have to be made in order to fit the tastes of a modern audience, but I think it’s unfortunate that some of these changes were quite radical, and in fact seem to me to be in opposition to some of the traditional values that the museum itself still espouses. Aside from that, some of the changes to the museum seem like they were very much based on the fashions of the moment. It seems as if certain trends in the museum world change very quickly. Take for instance the use of dioramas. At the beginning of this century they were considered oldfashioned, but now they’re starting to come back again in an updated form in museum displays across Europe. It shows how things can change! But to return to my time as chairman, I’ll certainly never forget the many opportunities I had to meet with and talk to the men and women who experienced the events of September 1944 firsthand. And of course, most importantly, there was the experience of working with all of the many board members and advisers to the SFAM since 2000. I even managed to convince a few of them to work with me on my radio and television programs. That’s turned out to be a wonderful way that we can share the story of “The Battle” with the rest of the country.

How do you see the future of The Airborne Museum and the VVAM?
As far as the museum is concerned, I hope that the visitor numbers in the coming years will continue to grow and that the museum will remain relevant for a long time to come.
However, I do think that means learning to strike a good balance. On the one hand, you have the modern public, for whom the events surrounding The Battle of Arnhem aren’t completely obvious you must make sure that the museum remains relevant and accessible for them. On the other hand, you must also try not to lose the traditions and history that are irrevocably tied to Hotel Hartenstein and those days in September of 1944. If we can do that, then I think there’s a lovely future in store for the Airborne Museum. I also really hope that we’ll very soon be able to return to a good and productive working relationship between the museum and the Association of Friends. I think that this cooperation, even if it becomes less direct in the future, is only beneficial to the museum. Both the association and museum are important parts of Oosterbeek and the Story of Arnhem. – Robert Voskuil

ALTERED ARRANGEMENTS FOR ENTRANCE TO THE AIRBORNE MUSEUM
The closely felt connection of the SFAM and its membership to the Airborne Museum in Oosterbeek is an important principle for the new board.
Therefore, members of the Society of Friends of the Airborne Museum are encouraged to regularly visit the museum. Free entrance to the museum for SFAM members encourages such visits.
The original entrance agreement was valid to January 1 2018. Unfortunately it has not appeared to be possible to come to a proper new agreement with the board of the museum in the short time that has passed since the General Meeting of December 2nd 2017. That will require more time.
To still allow members free entrance to the museum, the board has decided on the following arrangement. Members will pay for their entry ticket at the museum, but they are encouraged to submit their receipt to the treasurer of the SFAM. He will then reimburse them their entry fees. A simple email with a copy of the receipt and bank information suffices.
Please refer to the colophon for contact details.
Members who possess a Dutch Museum card are strongly encouraged to use this card at the museum. That benefits both the Museum and the Society financially.

In this photo, taken during Harmel’s visit with Adolf Hitler, one can clearly see that Harmel’s right ear is covered in bandages. During this meeting, he was presented with both the Knight’s Cross and the Iron Cross for his service and valour. (Photo via Wybo Boersma)

HELMET OF SS-BRIGADEFÜHRER AND GENERALMAJOR HEINZ HARMEL
On many occasions in the past, the Airborne Museum was visited by retired Major General Heinz Harmel, the former commander of the 10th SS Panzer division and SSBrigadeführer.  After he passed away in 2000, the Association Friends of the Airborne Museum continued to have contact with his son, who also visited the Airborne Museum. Additionally, he has loaned various historical documents to the museum archive so that copies can be made.
Harmel’s helmet has also been offered to the museum as a longterm loan. The only condition is that it must be put on view in one of the exhibits. Harmel wore the helmet during combat in Russia. On the lower edge of the helmet’s right side a hole is clearly visible: this was caused by the impact of a bullet or piece of shrapnel. In March of 1943, SSObersturmbannführer Heinz Harmel’s ear was wounded during fighting near Loswaja and Bereka. Afterwards, he was made commander of the SSInfanterieregiment Deutschland, a part of the Das Reich SS Division. In a photo taken during a visit to Adolf Hitler, in which Harmel was awarded both the Knight’s Cross and Iron Cross, a bandage can be clearly seen on the General’s right ear. During Operation Market Garden, Major General H. Harmel was commander of the 10th SS Panzer Division Frundsberg, which had suffered great losses in Russia and during the action around the Falaise Pocket in France.

The helmet of Major General Heinz Harmel. In March 1943 SSObersturmbannführer Heinz Harmel received an injury to his ear during combat in Russia. The shrapnel or bulletstrike that caused the injury was also responsible for the hole in the lower righthand edge of the helmet. (Photo Wybo Boersma)

In September of 1994, the division was sent to the countryside near Arnhem to recover, though there would be little time to rest.
Thanks to Operation Market Garden, units from the division soon end up in combat on the DutchBelgian Border, the Rhine Bridge at Arnhem, and the Waal Bridge at Nijmegen.
The helmet is a 1935 model. The SS emblem is visible on the right side; the emblem on the left side was removed during the war. A size 55, it was manufactured by Quist.
If the conditions set forth by General Harmel’s family are met, the board of the Association Friends of the Airborne Museum will present the helmet to the Airborne Museum Hartenstein for longterm loan and display. If acquired by the museum, the helmet will be a unique artefact representing one of the most decorated SS generals of WWII who also played an important role in Operation Market Garden. – Wybo Boersma

During the 1980s, retired Major General Harmel visited the Airborne Museum on various occasions. Wybo Boersma, dressed here in a rather loud sweater, often guided him around. On the far left of the photo is Ben de Vries, who was the chairman of the Airborne Museum foundation at the time. (Photo via Wybo Boersma)

‘BRITISH EMPIRE MEDAL’ FOR HILTJE VAN ECK
On 17 March 2017 our member Mrs. Hiltje van Eck from Ede was decorated with the ‘British Empire Medal’. She received this high British decoration from the British Ambassador to the Netherlands, Sir Geoffrey Adams, during a spe
cial ceremony at the British residential villa at Plein 1813 in The Hague. Hiltje (75) was raised in a house on the Lunterseweg in Ede. During the war her parents gave shelter to Jewish people in hiding and after the Battle of Arnhem their close neighbours offered a hiding place to Brit-ish Airborne soldiers that tried to evade German captivity. One of these British paratroopers was Major Tony Hibbert, who in October 1944 played an important role in organising the es-cape operation ‘Pegasus I’.
With help of the Dutch Resistance some 138 allied soldiers managed to escape over the riv-er Rhine to the liberated south of the Neth-erlands. After the war some of these British soldiers returned to the Netherlands on a reg-ular basis. A close friendship grew between the Van Eck Family and the veterans. In 1984 Tony Hibbert asked Hiltje van Eck to organise a reunion for all, military and Dutch civilians alike, who had been involved in the Pegasus Operations. This reunion was subsequently re-peated every five years, all of which Hiltje or-ganised. Apart from this, over the last 30 years Hiltje has worked very hard on behalf of the veterans, especially during the annual remem-brances of the Battle of Arnhem.
She still is the Point of Contact for the members of the Arnhem 1944 Veterans Club (this society today is part of the British Parachute Regiment).
As such she is a member of the Airborne Com-memoration Foundation and a board member of the Arnhem 1944 Fellowship.

MIXED FEELINGS FOR THE DEMOLITION OF HOTEL DREIJEROORD
At the end of december 2017 the final sections of the historic Hotel Dreijeroord in Oosterbeek were torn down. At the same time, it was announced that the initiative to save the building had been nominated as one of the candidates for the “Citizen’s initiative of the municipality of Renkum for 2017.” This good and bad news has engendered mixed feelings with the foundation “Preservation World War 2 Heritage Gelderland” which has fought so valiantly to keep this remarkable building safe.

The back of Hotel Dreijeroord, photographed after the Battle of Arnhem in 1945. (Gelders Archief)

After struggling for over a year, a terrain full of broken pieces is all that remains of the building so heavily fought over in those days of September 1944 when British airbornes combated German and Dutch SS units. British veteran Geoff Roberts called the “Second battle for the White House”, according to Wiljo Pas of the aforementioned Foundation. “It strikes a nerve when you speak to someone like that and can sense his emotions about the demolition. Geoff fought around this hotel in september 1944 and we would have been so pleased to preserve this spot out of respect for him and his comrades in arms.” Fortunately the new building will, thanks to the protests, look like the old Hotel, and the nomination has been an encouragement for such initiatives.

82ND US AIRBORNE DIVISION AT NIJMEGEN
On June 23rd 2018 VVAM will organise a battlefield tour in and around Nijmegen. For details see VVAM website and the colophon of this magazine.
During the general VVAM meeting of December 2nd our new president restated the VVAM mission. One of the targets is to study the Battle for Arnhem in the context of operation Market Garden.
This article is to provide background knowledge for that tour. On the day, two big maps will be used, one of which is published here.
This article is mainly based on the book of Norbert A. de Groot Als Sterren van de Hemel.

It is still admirable that Norbert de Groot in an age before the internet was able to gather so much information. To my knowledge there are still no new books that describe the battle for Nijmegen in such an integral way. I am convinced that if such books had been available in English in the late seventies, criticism about the American performance at the battle for Nijmegen would have parallelled such critique about the battle for Arnhem.
Books of the last decade describe mostly actions of one of the regiments, of single battalions, or tell of personal experiences.
The books by Phil Nordyke are especially worth mentioning. • All American, All the Way: a combat history of the 82nd Airborne Division in WW2; • More than courage (504 PIR); • Put us down in Hell (508 PIR); • Four stars of valour (505 PIR) and • An irresistible Force, lieutenant colonel Ben Vandervoort and the 2nd battalion, 505 Parachute Infantry in WW2. • Descending from the clouds van Spencer Wurst.
The last two books provide details about the fighting at the Valkhof. The book Battle for the Bridges by Frank van Lunteren provides new details on German units.
On September 17th, 2017 two new books Pictorial History of the 82nd Airborne Division in the Holland Campaign were presented. This took place at Klein Amerika near Groesbeek. 73 years ago 505th Parachute Infantry Regiment (505 PIR) landed exactly there. Authors: Peter Hendrikx and Michel De Trez, Volume I Burning Bridges, Volume 2 Bridges are Ours (DDay Publishing). In almost 1000 pages, divided over two bigsize volumes, 1600 unique pictures show the actions of the 82nd US Airborne Division.
Publications of the last decade provide a more complete picture of the battle. Over the same period of time, however, the battlefield changed enormously. At Breedeweg many new houses were built, and north of the Waal at Lent complete parts of the battlefield have disappeared into the river.
PREFACE
September 10th 1944 Montgomery convinced general Eisenhower to swing the main effort to Monty’s 21st Army Group. Montgomery ‘s intention was to cross the River Rhine at Arnhem and start an offensive in the direction of the heart of Germany.
Lieutenantgeneral Brereton’s 1st Allied Airborne Army would be involved in operation MARKETGARDEN. Marshall had told Eisenhower to use this Airborne Army with more fantasy.
82ND US ABD MISSION
The staff of Brereton’s 1st Allied Airborne Army was convinced that the earliest possible day to start the operation was September 17th 1944.
In contrary to Sicily en Normandy, the landings should be daylight droppings. Only one lift a day would take place and all three airborne divisions were ordered to capture their targets on the first day.
With that commander’s intent, lieutenantgeneral (Boy) Browning invited the divisional commanders and the commander of the independent Polish Parachute Brigade to Moore Park in London. Browning acted as commander of all allied airborne army’s ground forces.
The Scottish majorgeneral (Roy) Urquhart received the mission with his 1st British Airborne Division to capture the Rhine bridge at Arnhem (or bridges) and hold till a linkup on D+3.
The AllAmerican 82nd Airborne Division of brigadiergeneral James M. Gavin was ordered to capture (and hold) the long bridge over the Maas at Grave, at least one of the bridges over the MaasWaal canal, and subsequently the Waal River bridge at Nijmegen.
The 101st Airborne Division (Screaming Eagles) of majorgeneral Maxwell D. Taylor was responsible for the southern part of the corridor. This division was to capture the bridge at Son over the Wilhelmina canal, the bridge over the Dommel at St. Oedenrode and bridges over the ZuidWilhelmsvaart (canal) and the river Aa at Veghel. At last the 1st Allied Airborne Army had received an imaginative (fantastic) mission.
That same night the staff of the 82nd ABD started to gather information on German units in the area of operations. Of special interest were the German anti aircraft units. Based on their locations the most suitable drop and landing zones would be determined.
General Gavin visited the British Airborne Division. The Brits had recently planned the aborted operation COMET in that same area. The amount of available gliders and transport aircraft determined the available troops on the first day.
Gavin decided to take three of the four Infantry Regiments, a battalion of artillery, Engineers and some antitank guns with command and control elements with him initially.
DROP AND LANDING ZONES
The Drop and Landing zones had to be within reasonable distance of the targets. They had to be accessible for transport aircraft and free of anti aircraft artillery. The landing zones had to be suitable for gliders. The area between Groesbeek (GT0340) and Reichswald (Forest) (GT0536) was suitable for paratroopers and gliders. The terrain near Overasselt (FT9238) was only suitable for paratroopers, at least that was the idea.
At Overasselt 24 Pathfinders with the socalled EUREKA radio beacon landed to guide the airborne armada. Nice to know is that the pathfinders commander, luitenant Jaubert is pictured on the volume “Burning Bridges”. Striking is that he is using a part of a British parachute harnas!
His son attended the book presentation on September 17th 2017. He received the first volume, fitting as the son of the pathfinder who landed among the first of the 82nd ABD at Overasselt.
THE GERMANS
Near Groesbeek and Grave (FT8938) 4 light Flakbatteries were discovered. At Nijmegen there was heavy Flak. Along the MaasWaal canal trenches were spotted. East of Groesbeek was an antitank ditch. Rumours were that the Reichswald was full of Germans, even tanks! Locations of German reserves were unknown.
German units in the 82 ABD area of operation were mainly training battalions.
After watching the landings the German Stadkommandant fled to Germany. A German colonel Henke of the Fallschirm Lehr Stab started organising the defence of Nijmegen at his own initiative.
GAVIN’S CHOICES
After talking to Browning it was clear to Gavin that occupying the dominant Groesbeek heights was more important than trying to capture the Waal bridge on the first day. He decided to initially commit only three of his four infantry regiments. They were transported in 482 dakotas and 50 gliders.
Landing zones north and south of Groesbeek got the codenames DZ TARA, LZ TARA, LZ NAN en DZ NAN. The DZ near Overasselt was called OBOE.
MISSIONS OF THE REGIMENTS
504 PIR. 504 Parachute Infantry Regiment, nicknamed ‘Devils in Baggy Pants’ with its 2000 paratroopers was tasked to capture and hold the bridge at Grave, occupy the area Grave Heumen (FT9638) Hatert (FT9543) and capture and hold at least one bridge over the MaasWaalcanal.
Commander 504 PIR was colonel Tucker. 505 PIR. Colonel Ekman with his ‘Panthers’ was tasked with clearing Groesbeek of enemy, defend the area south of Groesbeek against German counterattcks from the direction of the Reichswald. 2-505 of lcol Vandervoort was divisional reserve. LZ NAN had to be available on D+1 and 2 for subsequent lifts and resupply. 508 PIR. Colonel Lindquist was to defend the area north of Groesbeek. Gavin told Lindquist to send a battalion to the Nijmegen bridge as soon as circumstances were favourable.
THE LANDINGS
After preliminary bombardments the division landed between 1300 and 1400 hours, September 17.
At Grave bridge a Feldwebel was killed. He was in charge of the demolitions. Now a Gefreiter (corporal) was made responsible. Shortly after two lonely Dakotas dropped 24 pathfinders near Overasselt. They had 20 minutes to put up their beacons, panels, and coloured smoke.
At 1302 hrs 505 PIR landed around Groesbeek.
It should only have used DZ NAN but 2505 dropped later due to evasive manoeuvres and landed at the Kamp in DZ TARA.
At 1312 hrs 504 PIR landed near Overasselt and south of the Maas near Velp, 1 km southwest of Grave. 508 PIR landed at 1330 hrs northeast of Groesbeek as planned on DZ TARA.
Around 1330 hrs 307 Engineer Battalion was dropped on Knapheide. Twelve 75mm Pack howitzers of the 376 Field Artillery Battalion were dropped by parachute. This was a first! At 1800 hrs the first shells were fired into the Reichswald as a warning.
Around 1345 hrs Dakotas with Waco gliders appeared. Most of them landed at Knapheide instead of at LZ NAN. Finally, Browning’s headquarters arrived in 35 Horsa gliders. They landed at LZ NAN just north of Breedeweg.
FIGHTING FOR THE OBJECTIVES
505 PIR. This regiment “The Red Devils” landed with two of its battalions at DZ NAN. 2505 landed near the Kamp just north of Groesbeek.
This battalion of lieutenantcolonel Vandervoort was divisional reserve and assembled at 1545 hrs on height 81.1 (Hoge Hoenderberg). 3505 destroyed two FLAK at Ashorst and Lage Horst. The commander, major Kaiser, sent his H en G companies in the direction of Groesbeek.
His third company, I/3-505, was sent in the direction of the Reichswald.
Gavin landed alongside 1-505 of major Talton Long on the Knapheide DZ NAN. 1-505 was ready for action within 30 minutes. Most of them assembled in the Bisselt woods. From there fighting patrols were sent to Grafwegen, Plasmolen and Mook. A patrol near the railway bridge of Mook witnessed it blown up. Around 1500 hrs a defensive line was formed from Kamp, just east of Groesbeek over Breedeweg to St Jansberg. It was here that the Germans reacted first. 504 PIR. At 1315 hrs 504 PIR landed north and south of the Maas. 1-504 of major Harrison landed in the eastern part of DZ Oboe. Major Harrison was tasked to capture at least one bridge over the MaasWaalcanal. A/1504 within 15 minutes was heading for the bridge at Malden (nr. 8). Before their eyes the bridge was blown. C/1-504 headed for bridge nr. 9 at Hatert. After of forced march of 6 kilometres they reached the bridge to see it blown in their faces. B/1504 was more fortunate.

LZ Oboe, with the Maas bridge near Grave visible in the top left portion of the photo.

Captain Thomas Helgeson was able to capture the bridge at Heumen intact after a long fire fight.
Most spectacular was 2504 of major Willems. His mission was to capture and hold the long bridge at Grave. One of Gavin’s rules was that a bridge had to be attacked from two sides simultaneously. For LZ Oboe, with the Maas bridge near Grave visible in the top left portion of the photo.
this the commander of 504 PIR, colonel Tucker, had ordered Ecompany of 2504 of captain Van Poyck to land at the south side of the Maas.
The German defence rested on the Gefreiter.
Upon landing a soldier and a captain of the Intel section headed for the bridge and came back with valuable intel for F/2504. This company attacked the bridge from the direction of the cemetery along the winter dike. F Company came under fire from a 20mm canon on top of a warehouse. There was a prolonged fire fight.
Eleven Dakotas C47 (skytrains) dropped Van Poyck with his E/2504 near Velp. 10 Dakotas dropped the paratroopers a kilometre too far south. Only one aircraft with lieutenant Thompson dropped at the right DZ. It was this group under Thompson that captured the Grave bridge intact. 2504 sent reinforcements over the bridge. Only then major Willems reported: “The bridge is ours”.
3-504 of major Julian Cook (played by Robert Redford in the film “A bridge too far”) landed at 1320 hrs on DZ OBOE near Overasselt. 3504 was regimental reserve and was tasked to expand the bridgehead in northerly direction. For now it was easy in Cook’s sector. 508 PIR. The regiment of colonel Roy Lindquist dropped last at 1328 hrs on DZ TARA north of Groesbeek. 1 and 2508 landed in the hills round Voxhill (GT0343), 3505 at Den Heuvel (GT0442). Around 1500 hrs the battalions were ready and left for Nijmegen. D/2508 was left to defend the DZ. 1508 of lieutenant colonel Shields Warren marched from Groesbeek over the Nijmeegse Baan towards the centre of Nijmegen. This march ended around 1830 hrs near Heilige Landstichting (FT9944). Here was hotel Sionshof. The Dutch resistance reported to captain Bestebreurtje, the Dutch liaison officer to Gavin, that the Waal bridge was only lightly held by the Germans. On this report lieutenantcolonel Shields Warren senta patrol of C/1508 towards the centre. This patrol reached Mariaplein at 0300 hrs but returned around 0800 hrs to the command post.
Around 1800 hrs Gavin realised that Lindquist had not directed a battalion towards the Nijmegen bridge. Gavin ordered Lindquist to send a battalion, but the momentum was gone. 2508 of major Holmes had covered 10 kilometres when at 2030 hrs he reached the line HatertBrakkestein (FT9744). He occupied the St Annastraat, a most important route into the town centre.
Due to failure in communications 508 PIR was not aware that the bridge at Hatert was blown. A patrol of 508 PIR confirmed the bridge blown, but also reported that bridge nr.10 at Honinghutje (FT9345) was still intact. Lindquist ordered major Holmes to capture that bridge (actually a railway and road bridge) that night.
In the meantime at 1400 hrs at Neerpelt in Belgium 13 artillery regiments commenced a bombardment on a 1500m wide front in order to start operation Garden, the advance of 30 Corps. Starting point was Joe’s bridge over the Albert Canal.

THE GERMAN RESPONSE
Within an hour of the allied airborne landings the commander of the II. SS Panzerkorps, general Bittrich reacted by sending the reconnaissance battalion of the 9th SS Panzer Division (Hohenstaufen) to the Waal bridge. The II. SSPanzerkorps by coincidence had its assembly area northeast of Arnhem.
In the meantime at Cleve that Sunday afternoon decisions were taken that resulted in the D+2 counterattacks. The recently retired captain
Schwarz of Wehrkreis IV was made responsible.
Wehrkreis IV had the 406. Landesschütz Division available. This division, however, had a broad front. Captain Schwarz got reinforcements from the Navy Hospital BedburgHau. Remnants of the II. Fallschirmjägerkorps from Cologne were earmarked as reinforcements. German paratroopers of Fallschirm aufklärungsabteilung 12 and the 3rd. Fallschirmjägerdivision boarded trucks and were available the next morning. With this captain Schwarz had 3000 soldiers. The plan was to organise three counterattacks against Mook, Groesbeek and Beek (GT 0246).

THE DEFENCE OF THE OBJECTIVES
The Germans already counterattacked on the evening of September 17th. Around 100 soldiers marched over the road Gennep Mook. They hit a platoon of B/1505 near Riethorst (GT0236).  After a heavy firefight the Germans retreated.
The counterattacks on September 18th were more serious. The whole 7000meterwide eastern front was defended by only five companies.
At dawn the Germans attacked. 508 PIR. Beek saw German patrols at noon. American artillery was able to break up the attack.
Between Kamp and Voxhill only D/2508 defended the front. Everywhere the attacks were stopped at the foot of the hills. At Voxhill however the Germans broke through.
This emergency forced Lindquist to desperate measures. 1508 was told to return from Nijmegen in order to clear the landing zones.
As a result the Germans in the town centre could reinforce their defences. G/3508 in the early morning was at 400 meters from the bridge. This company however could advance no more. The 2nd lift arrived four hours late due to fog in England.

Lt Thompson at the bridge near Grave.

This resulted in more time to clear the drop and landing zones. At 1300 hrs 1508 attacked with C/ and B/1508 followed by A/1508. This attack pushed the Germans back over the Wyler Baan. The Germans lost 50 men and sixteen 20mm guns. 505 PIR. At Breedeweg and Grafwegen the Germans were all over the drop and landing zones.
Here C/1505 (captain Stefanich) supported by a platoon of I/3505 cleared the landing zone.
During the 2nd lift the Germans were able to fire artillery shells from the Reichswald. 450 gliders landed at 1400 hrs on LZ TARA and LZ NAN. 10 minutes after the last gliders 126 B24 bombers (Liberators) arrived over the Knapheide for a resupply.
At Mook the German attack was serious. From Broekpolder (FT9936) the Germans attacked at noon, entered the village heading for the bridge
at Heumen. American paratroopers stopped this attack at the railway underpass.
In the centre of Nijmegen the Germans were in control. With the pressure gone they improved their defences. At the end of the day the Americans left outposts and withdrew to the dominating high ground. It was getting dark. 504 PIR. September 18th was an easy day for colonel Tucker. In the afternoon Gavin proposed a plan to Browning. This plan, which involved 2505 (Vandervoorts divisional reserve) and 3504 (Julian Cook), was to attack the Waal bridge from two sides. Browning judged this plan too risky.
LINK-UP AT GRAVE
September 19th at 0820 hrs the Guards Armored Division made contact with the 82 Airborne Division at Grave


At De Elft paratroopers of Van Poyck’s E/2-504 made contact with the Household Cavalry, a British reconnaissance unit equipped with Humber armoured vehicles and M3 halftracks. The Cavalry drove off to Honinghutje bridge, but the damage to the bridge was considered too much for Sherman tanks. They turned and headed for Heumen and Berg en Dal. There they reinforced lcol Mendez’s 3508.
Gavin and Browning hurried to Overasselt. At 1015 hrs they made contact with 30 Corps. Browning and Gavin agreed in the following plan The Grenadier Guards (tank unit) had to assemble near the monastery Nebo (FT9844). Gavin was to provide the infantry in order to launch a combined attack towards the Nijmegen bridge.

Browning and Gavin wait for 30 Corps, at a point just slightly west of Overasselt

THE CAPTURE OF THE WAAL BRIDGE
Gavin put his divisional reserve under command of the Grenadier Guards. Vandervoorts 2505 headed for Nijmegen. 3504 of major Julian Cook was sent to Jonkerbos (FT9544).
Gavin was looking for an opportunity to attack the railway and road bridge over the Waal from two sides. For the river crossing he had the battalion of the young major Cook in mind. The challenge was to get boats.
That same day (19th) the Grenadier Guards and 2505 launched an attack on the south sides of the bridges. These attacks were stopped late in the evening by Panzergrenadiere. In the defence were 88mm FLAK in an antitank role. The soldiers were from the 10. SSFrundsberg division. These Panzergrenadiere had relieved the reconnaissance unit of 9. SSPzdiv of Gräbner. Hauptsturmführer Gräbner drove back to Arnhem were his unit was destroyed by Frosts 2nd Parachute battalion.
The German defence was known under the name Kampfgruppe Euling (II. Bat PzGrenRgt 21).
After all attacks were countered Gavins plan to cross the Waal with boats became urgent. Horrocks, commander 30 Corps, was in favour and promised to provide the boats.
Wednesday September 20th was the day of the river crossing. After clearing the nearby area 3504 of major Julian Cook with 26 boats near the NYMApower station (FT9549) started crossing the Waal at 1500 hrs.
Tanks of the 2nd battalion Irish Guards, heavy weapons of 2504 and 81mm mortars were firing at the northern bank. The German strongholds in the Valkhof and the Hunnerpark were attacked by tanks and infantry. From the Goffert stadium (FT 9545) British 25pounders fired into the melee.
The How en Itemcompany of 3504 reached the other side of the Waal river. This took place right under the present day powerlines. The river crossing was under continuous fire. Soon the numbers of dead and wounded were mounting. Only half of the boats (13) were able to return in order to get Georgecompany across. After a grim attack some 20mm Flak guns and several spandau machine guns were destroyed by hand grenades. After the arrival of reinforcements the attack was resumed in the direction of the railway bridge. At 1800 hrs the railway bridge was captured. No prisoners were taken. 3504 advanced further towards the road bridge.

A diorama of the Waal crossing, from the National Liberation Museum 19441945, Groesbeek.

There was fighting in houses and orchards. Around 1930 hrs major Cook with his men captured the northern bridge driveway. 3504 lost 107 men this day. Soon the first Sherman tanks drove over the bridge. That was possible due to the successful attack on the southern parts of the bridges.
The Germans tried to blow the bridge, but somehow the demolition charges did not work.
The bridges over the Waal were captured. The 82nd Airborne Division had accomplished all her tasks. However the hardest fighting was still to come. During the struggle for the Waal bridges three German Kampfgruppen attacked Mook, Groesbeek and Beek. The situation at Mook was so critical that Gavin had to leave the Waalcrossing site and head for Mook. At the Wasserburg  Castle in Cleve Field Marshall Model was coordinating the counterattacks in person. The main effort was at Beek. Here Kampfgruppe Becker attacked.  Kampfgruppe Herrmann was tasked to attack Malden and Hatert via Mook. Kampfgruppe Greschick attacked north and south of Groesbeek towards the MaasWaalcanal.
The situation at Mook developed into a real crisis. Near Riethorst and Plasmolen American platoons were surrounded by a German battalion of Fallschirmjäger. Another German battalion was stopped near the railway underpass.
After September 20th it was a race to get reinforcements faster than the enemy. Units of 30 Corps did relieve the American paratroopers, but the 82nd Airborne Division had to stay in the area of operations.
The paratroopers jumped with the idea that they were to be relieved after the linkup after 24 hours. The need for infantry however was such that it took till November 10th to relieve 82nd Airborne Division as a whole. Recuperation took place at Mourmelon in France. The rest lasted till December 17th. The division was alerted. This time the division had to block Kampfgruppe Peiper during the Ardennes Offensive.

SS – PARAFERNALIA IN A MUSEUM: DILEMMA?
Every museum is thrilled when individuals donate or offer historical objects on loan, but in the case of SSparaphernalia it calls out the question on how to handle this. After all, there are few organizations so directly associated with nazi crimes as the SS. On the other hand, there is much interest in all kinds of objects that have to do with the SS, which is reflected in the often skyhigh prices collectors pay for SSparaphernalia.
The recent loan of the personal belongings of SS Generalmajor / Brigadeführer Heinz Harmel, 10.SSPanzerDivision ‘Frundsberg’, to the Airborne Museum in Oosterbeek coincided with the exhibition ‘The SS – versatile extremism’ in the National Liberation museum in Groesbeek (which was on show until April 15). This museum states on its website that the image of the SS is romanticized by sensation driven pulpdocumentaries, organizations of former SSwarriors and neoNazis. This makes the topic susceptible for malicious pseudohistory. The Liberation Museum chose to presentan exhibition with a mission: “to prevent misinformation about the most evil organization of the Second World War and to provide a broader, more complete picture of the SS.” A great opportunity therefore to discuss this dilemma with historian Jory Brentjens of the Liberation Museum. “It remains a fraught theme of course, but the idea behind it is that we have noticed that there are a lot of misconceptions about the SS as an organisation in our society. Most people have a very limited vision of the SS. One common association with the acronym is, in first instance, the Aryan soldier, blond with blue eyes, in a black uniform with a skull on it, the ‘creme de la creme’ of the nazi regime that goes to war in the WaffenSS. That only matches with reality for a small part. Or people think of the concentration camps, which in itself is justified, but are often not aware of the fact that these camps were preceded by a whole development history, which was also supervised by the SS: that of the Einsatzgruppen, or the mobile gasvehicles, in fact the whole prelude to the death camps. What we want to show with this exhibition is that the SS was a broad organization, with underlying companies and semiscientific institutes. We want to show that the criminal character of this organization ranges much wider than most people think. This is the core idea behind the exhibition.” An exhibition on the SS — no doubt that provoked a strong response? “We realized very well that such an exhibition would raise many a question and calls for comments. You know that if you’re holding this laden theme, you also will get comments from people who feel that a war museum should be deathly silent about this subject. But by not addressing it, you do not change history. The SS had a major influence on the war, it has done what it’s done.

Historian Jory Brentjens of the National Liberation Museum Groesbeek (photo Willem Kleijn)

That you should be able to explain. It is through this dark piece of the history of the war history, that you give a warning. But again, you have to take great care not to mark the SS as this mythical organization it is in the eyes of some: a fanatical elite army, the best of the best. You will get criticism from different angles which produces a curious combination of arguments. We have received comments from rightwing corners that we criminalise the organization and give no attention to the alleged positive aspects of the SS. On the other hand we were criticised by the CIDI (Centre for Information and Documentation Israel) on the press release of the exhibition, which they found too positive. It remains a very sensitive topic, and you must be very precise in choosing your words.
The key is the embedding in your exhibition, and the story that it tells.” When you start displaying personal belongings of a famous or notorious SSsoldier, such as a helmet, a uniform and medals, you put such a figure in fact on a podium. How do you ensure you do not put out the wrong message? “The personal story of general Harmel can be used just fine in principle, but one has to be be careful to choose the correct angle. You should not put the man on stage to show what a fantastic soldier he was. Point is, that the story of Market Garden is not complete if the German reaction is omitted. The 10th SSPanzerdivisie ‘Frundsberg’ was in fact present during Market Garden in Netherlands and did fight against the Allies. In our exhibition, we included a biography of Kurt Meyer, Major General of the 12th SS Panzer Division ‘ Hitler Youth’1. He was the youngest General to the German side during the Second World War. He started his career in the 1st SS Panzer Division ‘Leibstandarte ‘ and fought in Poland, The Netherlands, Greece and Russia. With the 12th SS Panzer Division, he fought his unit almost to annihilation in Normandy. This individual compares well to other generals within the SS like Harmel. Both have been awarded high awards2 and both of them are, with their Division, responsible for, to say the least, questionable actions. About Meyer you could even say that he has been responsible for war crimes. His unit, for example, burned down villages and commited cruelties against civilians oin the the Soviet Union. He was never accused and sentenced for those facts, only because the Allies did not want to extradite him to the Soviets.” “During the preparations for the exhibition a discussion arose over a sentence that I had included in the accompanying text. I had written that he had qualities as general, as commander of the troops. That raised the question of whether this was the story that we want to tell here. We wanted to show that he made sixteen, seventeen yearold boys in his division fight to their death in Normandy. But as far a his personal qualities as General are concerned, we have consciously said this exhibition is not the place and the time to go into that. If you would want to say anything about that, you should explain the matter more extensively, and in this exhibition we simply don’t have the space. So that’s a very conscious choice “. “With General Harmel it might be a bit different, because on the basis of his helmet and distinctions you could explain what his direct role in the

A Knight’s Cross with oak leaves and crossed swords. This version was only awarded 159 times during World War II. A replica like the one shown above only costs a few dollars, while an original is worth at least £25,000… (internet photo)

Battle of Arnhem was; what his choices and considerations were at that time. You have to look closely at how you do incorporate this into the story. In this case you’re talking about embedding it in the MarketGarden story, more specifically in the Arnhem –part. But that’s different from our SSexhibition.
We tried to tell the entire history SS, in which also the Holocaust is included along with all sorts of aspects that are less or not at all familiar.” Does the exhibition explain the Dutch contribution to the WaffenSS? “Yes, in relative and absolute terms, the Dutch contigent volunteers in the WaffenSS with 20,000 to 25,000 men, was is the greatest of all

countries. That we illustrate in the section on the WaffenSS by the story of Gerardus Mooyman, a Dutch volunteer who was the first ‘foreigner’ in the WaffenSS that received the Iron Cross”.
Allegedly Harmel signed the guestbook of the Airborne Museum with the addition “the victor of the ‘Battle of Arnhem”3

“This quote is extremely interesting, if true, it would also tell us something about the man. That information you could use with the display of his helmet and awards showing that after all this time, he still looked upon it that way. No excuses along the line of ‘we fought hard, but realized afterwards that we unfortunately fought for a terrible regime.’ These Germans claimed subsequently not having being aware of atrocities, but so many years after the war, all the facts were well known. At the moment he visited the museum Harmel was well aware about what had happened. It is interesting to see how someone in retrospect does or does not distance himself from what happened.”
– Willem F. Kleijn (accredited Int. GBG Guide / Badge #61)

1 After the war Kurt Meyer was accused, prosecuted and sentenced to death by the Canadians, but that sentence was changed to lifetime inprisonment after German dignitaries protested. In 1954 he was released at the urging of Adenauer. Meyer died on his 51st birthday in 1961.

2 The Knight’s cross with Oak leaves and Swords was awarded only 159 times during WW2. This award was nominated by Hitler personally and granted to soldiers who played a decisive role during a military operation.

3 Assuming that this is true, it is akward that he did not want his name to be associated with the film ‘ A Bridge too far ‘. Hardy Kruger plays Harmel’s the role as ‘Generalmajor Ludwig’

Generalmajor Heinz Harmel, in this photo you can not only see his Knight’s Cross with oak lea-ves and crossed swords, but also the wound he received to his right ear. (photo Bundesarchiv)

MINISTORY NUMBER 126 MEMORIES OF AN EIGHT YEAROLD BOY ABOUT THE ‘BATTLE OF ARNHEM’
We, my parents Berend van Zanten and Cornelia Wilhelmina Zoetekouw, my brother Berend (nickname Ben) and I, lived at 20, Cornelis Koningstraat, at the corner of Johannaweg in Oosterbeek. My parents had a grocery shop there. In September 1944, I was eight years old.
Sunday 17 September 1944 was a day never to forget. It was lovely weather. With my mother, I went to our church, the Dutch Reformed Church on the Benedendorpsweg. Via the Weverstraat, it was roughly a kilometer’s walk from our house.
As usual, we entered the church through the rear entrance, which was on the southern aisle.
Leader on that memorable Sunday, was The Reverend J.G.L. (Jaap) Brouwer. The organist was Henk Meijer, the local shoemaker. The Sexton was Mr Haksteen senior, who also was an undertaker. At the opening of the service, the Vicar, the churchwardens and the deacons arrived in a procession all dressed in sober black. The church service started at 11.00am.
During the church service, unexpectedly, the Germans opened up at British aircraft from an antiaircraft gun, which was sited in the meadow just 50 meters behind the church. A deafening noise which, even so, was quieter than the thunderous noise of exploding bombs. The church shook on its foundations and the chandeliers scarily swung back and forth. I cannot remember if I was afraid, but during the sermon, I desperately needed to go to the toilet.  This was located in the vestry, right next to the church entryway. You could reach this vestry via the door next to the pulpit. The outside door of the vestry that morning was open, due to the lovely weather. Curious as I was, I looked outside and just at that moment, an English fighter plane (a Spitfire or Typhoon??) swooped in, flying low and firing at the German ackack site with his machine guns. Thereafter the German firing stopped!
We sang, amongst others, “Our God is a fortress, a haven for refugees” and “What the future brings will be guided by the Lord’s hand”. At the end of the service, we sang with full energy, the first and sixth verses of the “Wilhelmus”, the Dutch National Anthem.
After the church service, we hurried home, via the Weverstraat. Now and again, we had to take shelter from the dangers of the fight going on over our heads. We took refuge, first, in the “Klompenschool” (The Clogs school) – that was a public junior school, where many children wore clogs, hence the name, and in a few other houses.
I still remember exactly which houses, including the house of our GP, Doctor Brevée, between the Weverstraat and the Fangmanweg.
When we got home, Ben sat on our roof to watch the parachutists dropping in the distance. To our utter amazement and surprise, airborne landings had started west of Oosterbeek!
From our street, we watched it all happen. It was an event never seen before. The white parachutes made an enormous impact on us and released powerful

Wim van Zanten at his adopted grave of Corporal William Leslie George Simpson (Joe) at the Airborne Cemetery in Oosterbeek. (Photo from the collection of Wim van Zanten)

emotions. We also saw some aircraft that towed yet more aircraft. It appeared the latter were gliders that landed on the fields near Wolfheze. We thought: Shall we finally be liberated from the damned “Krauts”? The Germans living in the local Association building had suddenly disappeared… Father thought it sensible to spend the night of Sunday to Monday in the air raid shelter. He had built one in our back garden in 1943. It was a long style shelter, about 2.5 meters wide and 4 meters long, with benches along the sides on which the four of us, Father, Mother, Ben and I could sleep. The sides were supported with wooden planks and on the wooden roof, the excavated earth was placed, just under a meter thick. Using the rather steep wooden ladder, made by my Father, you could reach the shelter below ground level. My father had planted tobacco plants in the dirt on the bunker roof.
That night our house was hit by a shell. A section of the roof was damaged, right over my bedroom! I shall never forget that my bookcase, full of books, was thankfully not damaged!
In the morning of Monday 18th September, we found a letter on the counter of the shop, on which the message was: “Aunt Kee, I have taken a bottle of Maggi (soup flavouring sauce) – here is the money”. I do not remember who that was, but it showed the honesty of the local people.
Monday was traditionally ‘Washup Day’. For Grandma Zoetekouw, who lived next door to us, the war changed nothing when it came to such traditions. She took no notice of the heavy shooting and did the washing outside under the leanto, and hung the clean items on the washing line in the back garden, that, partly ran alongside our shelter. In spite of warnings, she hesitated to go indoors saying, “They will never hit me”.
On the Utrechtseweg, on the edge of the path running down hill between the premises of the flower shop Houthuyzen and Villa Maria, stood an enormous beech tree. (to clarify, there is a substantial height difference between the Utrechtseweg and the street running parallel to it, the Cornelis Koningstraat). In the beech, a German sniper had hidden himself, but we knew this. British troops were seeking him but could not get a bead. At the corner of Cornelis Koningstraat and the Weverstraat, a jeep appeared, carrying four British soldiers. They were looking for the German sniper. Ben, who spoke a few words of English, walked up, bending down behind the partly still standing wall that originally protected the whole area, hidden from the German until he reached the soldiers. He pointed out where the sniper was hidden, whereupon the British soldiers followed him along the Cornelis Koningstraat. Then using an old trench, they surrounded the tree and asked the German to surrender. He roared “Nein” and fired with his weapon. As a result, he was shot out of the tree by a British soldier with a spray of fire from an automatic weapon. Dead! We watched as this all took place. The shout of “Nein”, the rifle shot, the noise of the automatic weapon, the breaking off of the tree branches and the falling of the German, I can still hear to this day, if I think about it or if I am telling someone.
In the area surrounding the old trench, during the following days, heavy fighting took place. After the War, in that area, several more soldiers were found buried.
Tuesday 19th September my Father and I went via the Lukassenpad to the Utrechtseweg hoping to see British troops. On the way, I saw dead soldiers. My Father told me not to look, but naturally I still looked and still see the dead English soldier lying with his head on the large boulder which lay at the top of our street, to protect the corner of a workshop. He had tried to look inside the Post Office which lay to the south, down the street. In the Lukassenpad, I saw more dead soldiers. At the corner of the Lukassenpad and the Utrechtseweg, by the cafe of Wiep de Vries and the distribution office, with other interested and happy Oosterbeekers, we met some British troops and some managed to hold a conversation with each other. My Father was given some cigarettes by a soldier. They had taken some Germans as POW’s.
On Wednesday 20th September my brother, wearing his blue overalls and with the badge of the air raid precautions service on his arm, went to Uncle Wim in the Weverstraat, to listen to ’BBC “Radio Orange’’ and also to see if baker Koning had any bread. When he was close to my Uncle’s business, he saw German soldiers and he fled indoors at Uncle Wim’s. Sadly there were Germans there too and Aunt Alie whispered to him “Say that you are

NOTE
After the commemoration of the Battle of Arnhem in 2003 we (my wife Else and I) with others on Monday 22 September, at the Town Hall Square in Oosterbeek, said goodbye to our friend and veteran of the Battle of Arnhem, Harold Padfield and other veterans. One of the veterans was not going with the others to Schiphol.
Tanno Pieterse from the Lest We Forget Foundation, was taking him there. I began a conversation with him before they left. So as always when I chat with British veterans, it centres on September 1944, this time as well.
He asked if I had experienced the Battle of Arnhem, what I did then, where I lived at the time etc. I told him that on 17th September with my mother we were in the Old Church and also explained that our house sat almost 50 metres directly south of where we were
standing. I wanted to tell him the story about the German sniper and said to him “Over there (pointing to the spot where the beech had stood) was a very big beech”, whereupon he interrupted me with the words “with a German sniper”. I stood perplexed and temporarily was speechless. Then I asked him if he could remember the jeep with the four soldiers on board and that someone had gone to them saying he knew where the sniper sat. I told him that the someone was my brother.
He could remember everything, including my story about the “Nein”, the German’s shot and that, after the wave of automatic gunfire, he fell dead out of the tree.
Then he said “I did it, it was my job and I was paid for it”. The veteran who I stood talking to was Bob Laing.

looking for bread”. That apparently was accepted by the Germans. They took him home, with a gun in his back. When my brother came home and told what had happened, he got his bottom kicked by Father and was forbidden to go again or to listen to BBC “Radio Orange”.
When we were staying in the air raid shelter, my Father or my brother regularly went home to get some food. It was only about ten meters walk. Although thus far, the four of us managed to sleep on the benches, suddenly, I cannot remember exactly when, Grandma, Auntie Bet, Uncle Gerrit, Dinie and Bertus, all arrived to share our space, such that we had to sleep sitting up!
In the meantime, the battle moved back and forth. One moment we heard English being spoken and the next moment German. It appeared that the Germans were at the front of our house and the English at the rear and sometimes the other way round. I can still see a German laying behind his machinegun in the scullery of the Marks family home, ready to fire.
During one of these days, a German soldier stood at the entrance to our shelter with his automatic weapon aimed downwards and screamed “Sind hier Tommies?”. My Mother who was not troubled by this, shouted back “Bugger off – there are no English here”. The man responded by shooting a salvo through the tobacco plants and departed.
Thursday 21st September our house was again hit by a shell, now on the rear, as a result of which, Father thought it advisable to move to Uncle Wim’s in the Weverstraat. He thought it would be safer in my uncle’s basement. It cost us about ten minutes to get there and luckily, noone was hurt. I was allowed to take my scooter with us.
My Grandma, Aunt Bet, Uncle Gerrit and the
children stayed put and did not go with us. What Mother took with us were the ration coupons that were already partly stamped, empty wholesalers passes and naturally, the cash takings. I can still see her carrying the bag, in which everything was kept safe. I also remember that, on the roof of the Aarts butcher building, on the corner of the Weverstraat and the Meester Meijers pathway and opposite Uncle Wim’s shop, a green parachute lay, carrying a supply basket.
We weren’t the only ones who thought to find safety at Uncle Wim. As well as Uncle Wim, Aunt Alie, Willy, Judith and Hans, also Mr & Mrs Vreem, Mr & Mrs Köhler with their daughter (Mr Köhler was a poulterer with a business on the Annastraat at the junction with the Weverstraat), Mr & Mrs Roza and the Mother of Aunt Alie with her second husband, Mr Versteegh who all hoped to find a safe hiding place in the basement. I and the other children were made absolutely clear in no uncertain terms that we were forbidden to go outside.
It must have been Saturday 23 September when my Father and my brother went back to our house. They brought the stock of food storage jars to the basement, covered them with carpet and then threw the stock of winter potatoes on top (after the war, the potatoes had all rotted but the storage jars were still OK.) The news got steadily more somber with the passage of time. One day, it must have been 24 September, totally unexpectedly, a deafening noise from cannon fire opened up and then from the barrage of shells. Every time we heard from the direction of the Betuwe the noise of cannon fire, we were scared into silence and if we heard the whistling noise from passing shells, we knew we were safe. Uncle Wim’s building received a direct hit just as my Father was cooking upstairs in the

Detail from an aerial photo of Oosterbeek, taken on 6th September 1944 by an RAF photo reconnaissance aircraft. Utrechtseweg runs across the top in the photo and parallel to it, the Cornelis Koningstraat. In the centre of the photo, the Johannaweg runs from the Cornelis Koningstraat in a southerly direction, finishing in a circular culdesac. On the lefthand (western) corner of the Cornelis Koningstraat and the Johannaweg was the house and shop of the Van Zanten family. On the open ground north of the Cornelis Koningstraat, opposite the house, a zigzag shaped trench was dug at the start of the war. It provided shelter in case of strafing from the air. This trench can be seen in the photo as a dark zigzag line. In the lower lefthand corner of the photo, a part of the Lukassenpad and to its left a small piece of the Annastraat can be seen with some difficulty. In the lower righthand corner part of the Weverstraat is visible. (Photo: Royal Air Force, Gelders Archief collection)

kitchen; he always loved cooking. We sat waiting in the basement to enjoy the result of Father’s cooking arts. My Mother screamed after the shell exploded, with her voice made hoarse by her fear: “Berend?”. Through the partly damaged chimney, my Father shouted down “Nothing happened – everything OK with me”.
On Monday 25 September, all the residents of Oosterbeek received an order from the Germans to leave the village. I wanted to take my scooter, but it needed a new valve in the rear tire. Aunt Alie did not agree that a valve could be taken from her hidden new bicycle, so I could not take my scooter with us. Later, the bicycle of my Aunt, my scooter, and the building where they were hidden, were all destroyed by fire.
We left Uncle Wim’s building via the basement in the Zweiersdal, came onto the Vredeberg and walked through the Jacobaweg, the Wilhelminastraat, where we sought cover in the Teesink site, over the Utrechtseweg, over the Schelmseweg and along the railway line UtrechtArnhem to the Mariëndaal gate and via the viaduct under the railway line.
In the lane leading from the Utrechtseweg to the Mariëndaal gate, stood German ackack guns.
We hid under the gateway when the guns began to fire heavily at passing British aircraft. We saw to our horror, how an aircraft was hit, burst into flames and crashed. I saw how the German soldiers congratulated each other! Moving via the Mariëndaal and the Arnhem part of the Schelmseweg, we finally reached the Apeldoornseweg.
On the eastern corner of that junction was a German tent camp. From the older Austrian soldiers based there, we received some bread. Some of them had tears in their eyes.
In a stream of evacuees from Arnhem and Oosterbeek, we walked further towards Apeldoorn. Later that day, we were picked up from the “De Groenendaal” in horse drawn wagons and taken to Apeldoorn. So, for us began the evacuation period that lasted until May 1945. Apeldoorn was liberated on 17 April 1945 by the Canadians. Because we owned a grocers shop, we were allowed to return to Oosterbeek in May 1945. Freek Gerritsen took us home with horse and cart. Entering our village we were shocked at what we saw. Houses and shops were reduced to rubble. Oosterbeek was largely unrecognisable. Everywhere lay piles of rubble, especially on each side of roads, also in our street.
Our house and shop had been plundered and much of the fixtures and fittings had gone. The Christmas decorations had been thrown from the loft and lay in smithereens on the landing. If we went to the bedrooms we walked over the stairwell now open to the sky, a result of the grenade explosion. Therefore, if it rained, we had to use an umbrella indoors. My bedroom was unusable, due to the explosion on 17/18 September. The shop windows lay in smithereens.
The glass Droste advert board had all the paint decoration scratched off, with the intention of using the glass as a window repair. The rest of the shop windows and the shop door were repaired with dark brown planks taken from the trenches.
With planks of differing colours, recovered from here and there, our roof was finally repaired.
The children could not go to school and thus I played every day with my friends in the damaged village. What we all experienced then, is a whole new story!
– Wim van Zanten


The Lost Company
Written by: Marcel Anker Publisher: Maca Publishing, 2017 ISBN: 9789082571509
Format: 126 pag; ill.; English; Price: € 27.50

Marcel Anker is hardly unknown in our Society. He’s a wellknown expert on the combat along Utrechtseweg on 18 and 19 September 1944. He has also cooperated in a variety of Battlefield Tours. Everything he’s collected over the years has now been published in The Lost Company. It relates the history of C Company, 2 Para down to its smallest details.
After a chapter about the unit’s training and combat actions before September 1944, the author explains the Company’s mission. Its initial task was the capture of the railroad bridge at Oosterbeek. This failed task — the bridge was blown — often gets less attention than it deserves. A clear picture is drawn with the use of maps and photos. Next follows the second mission, the occupation of the Ortskommandantur on Nieuwe Plein in Arnhem. The Company got embroiled in street fighting along Utrechtseweg while trying to perform this mission.
The exact chain of events is explained to the level of the individual using clear maps. Using this book, much of the fighting can be followed on site. The book concludes with the aftermath and some appendices, including the fighting around the socalled Airborne House, Utrechtseweg 72.
This book is certainly worth reading, and it does justice to a company that tried to execute its mission despite strong enemy resistance. – Wybo Boersma

Pictures 1 and 2. On September 24 Quartermaster SergeantMajor Dave Morris (right picture) and Assistant Adjutant & Quartermaster general of the Independent Polish Parachute Brigade lieutenantcolonel Marcin Rotter (left picture) were interrogated in front of probably the same villa by a German officer.

MINISTORY 127: TWO FAMOUS ‘ARNHEM’ PICTURES FINALLY LOCATED
In newsletter 87 from 2002 information was requested concerning two famous Battle of Arnhem photos. The pictures were probably taken at the same location. Given that the two British prisoners and the date of their capture were known, the location must have been somewhere in the eastern part of Oosterbeek.
Quartermaster SergeantMajor Morris describes the scene in the book Arnhem Their Final Battle, page 151): “I was handed to a German officer, who could speak perfect English. He asked me the usual questions, my name, what unit, how many comrades I had left behind, etc. Of course, he only got my army number, rank and name. He did not pursue his questioning. In fact he became quite pleasant. He said: ‘you must feel quite proud to be a Red Devil’ and insisted that I pose with him for a photograph. When in front of the camera he asked me why I did not speak German. I Replied ’Why should I speak German when you can speak English?’ I think he appreciated that, for he patted me on the shoulder and took me inside the house. There I was offered a mug of tea and a piece of bread. I could not believe this was happening!
After about an hour a party of wounded and captured British paratroopers was being marched past the house and I was ordered to join them. When this party reached the St Elisabeth hospital, it was halted and some of the wounded were taken inside.” The rest of the war Dave was a prisoner.
Many a researcher has tried and failed to solve this puzzle. But now, finally, the location is known.
By chance VVAM member Peter Vrolijk found an old picture of villa ‘Heuveloord’ on the north side of Emmastraat in Oosterbeek (picture 3).

Picture 3. Villa Heuveloord at Emmastraat 31 in Oosterbeek. After the war the villa was demolished and a new road, the Beatrixweg, was built here.

Studying the pictures 1 and 2 we notice two big windows left of the main entrance. On the left, there is a construction situated a bit deeper. The details match: the subdivision of the window frames, the profile of the left corner of the main building, the rain pipe left of the main entrance and the arms of the blinds.
The fact that the villa was demolished in 1945/1946 and replaced by newer type buildings and a road contributed to the delay in finding the exact location. Many researchers were looking for the location on the ground in vain in the eastern part of Oosterbeek, but the villa simply no longer exists.
The picture of the villa Heuveloord is printed in part 2 of Blik Omhoog, a series of books (1996) by Cor Janse about wartime Wolfheze (page 779). Many VVAM members will have this series in their bookcase. Because it describes wartime Wolfheze, it is not the most obvious place to look for a picture of a villa in Oosterbeek.
But some people from Wolfheze did shelter in its basement. One of them was even found dead in the garden. The villa was well known, because it used to be the house of the Mayor Van der Moolen from 1919 till 1934. As of 1936 it became a retirement home.
A series of well known pictures were taken of Dave Morris being taken prisoner on September 24. See Magry, Operation Market Garden pages 622623. The surrender scene was also filmed and appeared in the Deutsche Wochenschau newsreel of October 5, 1944. The first frames show Quartermaster SergeantMajor Dave Morris, Private Jimmy Carr and LanceCorporal Harold Cook (all members of 11th Battalion the Parachute Regiment) at the spli of Weverstraat and Dam (picture 4).
Shortly before they had been taken prisoner at the house ‘Vredehof ’ of family de Soet on Beneden(lower part)Weverstraat. Later they were filmed in front of Fangmanweg nr. 35 (picture 5). That house still exists today.
The location Emmastraat fits the route WeverstraatDamFangmanweg to the hospital St Elisabeth’s Gasthuis in Arnhem, see picture 6.
Blik Omhoog, the series of books by Cor Janse mentions the villa several times, but does not reveal the identity of the selfassured German officer talking to Morris and Rotter. Some researchers believed it was the same German in both pictures, but there are doubts about that know. Details of the leather jacket (collar) do not correspond.

Picture 4. Carr, Cook and Morris on the split of WeverstraatDam. De Dam continues left towards Fangmanweg. Picture 5. Screenshot of David Morris in front of house Fangmanweg 35

Many names as Model, Harmel en Bittrich were suggested in hopes of identifying a prominent German. But a striking detail and common sense point in another direction. The German on picture 1 has a black field hat with white (or silver) piping and a death skull. Without doubt, this is an officer of a Waffen SS Panzer unit. Only members of the Panzer regiment 9 of the 9th Waffen SS Hohenstaufen Panzer Division would have worn that kind of black field hats.
This narrows down the number of possible candidates. There are two officers who fought in Oosterbeek might be candidates: Hauptsturmführer Klaus von Allwörden of the Panzerjägerabteilung of the Hohenstaufen Division (but Panzerjäger were not part of the Panzerregiment) and Obersturmführer A. Harder of the 7th Kompanie of the Waffen SS Panzerregiment 9. Harder was the name giver of the “Kampfgruppe Harder“. Harder is the only Panzer officer of which we know that he fought in Oosterbeek. Kampfgruppe Harder consisted of tank crews without tanks, augmented by other troops.
Known pictures of Von Allwörden do not show similarity with the German officer at villa Heuveloord. Unfortunately, we have no pictures of Harder. His Kampfgruppe fought in the southeastern part of Oosterbeek roughly between Fangmanweg and the river Rhine. So it is very likely by deduction that the German officer on picture 1 could be Obersturmführer Harder.
Then there is the German officer on picture 2.
Janse mentions that the basement of the villa Heuveloord was used by the Germans as a small hospital. Two or three German doctors were working there. And contrary to most Germans it was not unusual for German doctors to speak English. –Paul Meiboom

Picture 6. Part of RAF aerial photograph of March 15, 1945 of Oosterbeek. The trenches are German defensive positions, constructed after Market Garden when the river Rhine became the frontline. 1 = House Vredehof at the split of Fangmanweg/Weverstraat. 2 = Location picture 4. 3 = Location picture 5. 4 = Villa Heuveloord.

VILLA HARTENSTEIN TO BE RESTORED TO ITS ORIGINAL CONDITION
Villa Hartenstein is covered in scaffolding. The building is a nationally protected monument and it is one of the few remaining countryseats in Oosterbeek that was not destroyed during the last year of the Second World War. The history of the building goes far beyond the war however, and in the near future that can be seen as well.
The airs and rich history of Hartenstein as a countryseat will be fully restored with this renovation, with authentic features of the past. As a result of the fierce fighting in 1944, these were partially destroyed and have disappeared. Soon the museum can tell both the history of the Battle of Arnhem and the history
of the countryseat Hartenstein. During the renovation necessary maintenance will also be executed.
Professional painting and repair of (hidden) rotten wood is essential. At the moment, the façade is covered with a layer of rubberbased paint. This prevents the façade from ‘breathing’, which can cause severe damage in the long term. This will have to be replaced entirely, and the underlying plaster restored and repainted in prewar colours.
Finally villa Hartenstein will regain its original ‘attiek’, a raised and partially decorated rooftree, that used to ornament the building. Once complete, the museum will look like its countryseat self again.

Villa Hartenstein is ‘packed up’ for the restoration currently being carried out on the building’s exterior. A large poster hanging on the front face announces a new exhibtion commemorating the 75 year anniversary of the Dutch Red Berets, and the 25 year anniversary of the Air Mobile Brigade. This exhibit opened on September 1st, 2017. (Photo: Robert Voskuil)

PROGRAMME 2018
17 MARCH
General meeting SFAM
Location: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Time: 10.30, open to the public at 10.00.
Entry only for members of the Society on proof of membership. Followed by a presentation by Mr. J.Bakker, curator of the Commando Museum.
17 MARCH
Presentation by Mr J Bakker, curator of the Commando Museum, about no 2 (Dutch) Troop, No 10 (Inter Allied) Commando
Location: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Time: 14.00 – 17.00, open to the public at 13.30.
Entry free for members of the SFAM, for others € 2.50. There is a small exhibit of items around no 2 Dutch Troop from member’s collections.
7 APRIL
Annual book fair for secondhand books and documents related to World War 2
Location: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Time: 09.30 – 14.30.
Free entry. For more information mail w.boersma@wxs.nl
9 – 13 MAY
Battlefield Tour Normandy.
For more on the planning and general information, see www.vriendenairbornemuseum.nl of get in touch via w.boersma@wxs.nl
23 JUNE
Battlefield Tour Nijmegen.
Campaign of the 82nd US Airborne Division
Start: Talsmalaan, Oosterbeek.
Next to the Airborne Museum.
Time: 09.00 – 17.00.
Entry: Members SFAM € 40.00, others € 45.00.
The tour will be led by Erik Jellema. The price includes bustransport and a lunch.
8 SEPTEMBER
Battlefield tour Arnhem “Nine days of combat near Ede, Oosterbeek and Arnhem.“
Start: Talsmalaan, Oosterbeek.
Next to the Airborne Museum.
Time: 09.00 – 17.00.
Entry: Members SFAM € 40.00, others € 45.00.
The price includes bustransport and a lunch. All participants will receive a guidebook of the tour.
6 OCTOBER
Battlefield tour: “The actions of 1st battalion The Border Regiment.“
Start: Talsmalaan, Oosterbeek.
Next to the Airborne Museum.
Time: 09.00 – 17.00.
Entry: Members VVAM € 40.00; nonmembers € 45.00.
The tour will be led by Erik Jellema. The price includes bustransport in the morning and a lunch.
The afternoon tour will be on foot.
10 NOVEMBER
Airborne Day
Location: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Time: 10.00 – 15.00.
Entry: €2.50.
Display with explanations of Airborne materials and documents owned by members of the Society. Trade, book fair and other activities are possible. A simple lunch is an optional extra. More information: w.boersma@wxs.nl For any extra information about the activities, applications for participation, and any changes, please check our website at www.vriendenairbornemuseum.nl or send an email to w.boersma@wxs.nl

The Airborne Magazine is a publication of the Society of Friends of the Airborne Museum Oos-terbeek (SFAM) and appears three times per year. The objective is to promote the Airborne Museum, the SFAM and the history of the Battle of Arnhem.
Editors: Jasper Oorthuys Otto van Wiggen
Archiving and distribution of back issue of the magazine: info@vriendenairbornemuseum.nl
Design and lay-out: Christy Beall
Printed by: Wedding Proson, Harderwijk
E-mail adress SFAM: info@vriendenairbornemuseum.nl Phone SFAM: +31(0) 6 510 824 03.
Postal address: SFAM, Wissenkerkepad 22, 6845 BW, Arnhem.
Website:www.vriendenairbornemuseum.nl
Representative in the UK: Niall Cherry, email address: Niall.Cherry@baesystems.com

DOWNLOAD een PDF versie

Rear view of Hotel Dreijeroord as it was torn down last Fall. A new building, which will look very similar on the outside as the soldiers of 7 KOSB found it in september 1944, is expected to be completed by the end of this year. (Photo Berry de Reus)

INHOUDSOPGAVE

3. Huize Hartenstein teruggebracht in oorspronkelijke staat

4. Interview Ben Kolster n.a.v. zijn afscheid als voorzitter van de VVAM

5. Koninklijke Onderscheiding voor onze leden Wil Rieken en Willy Keus

6. Menselijke resten gevonden op ter-rein Dreyeroord, explosievenonder-zoek afgerond

7. Helm van SS-Brigadeführer en Gener-al-Major Heinz Harmel (1906 – 2000)

8. ‘British Empire Medal’ voor Hiltje van Eck

9. Nieuwe Catalogus Airborne Museum

12. Boekenbeurs weer zeer geslaagd

12. Recensie: Gesneuvelde Waarheid

13. Ministory nummer 126: Herinneringen van een achtjarige jongen aan de ‘Slag om Oosterbeek’.

19. Programma 2017

Omslag: De Arnhemse Rijnbrug en omgeving, enkele jaren geleden gefotografeerd vanuit een historische C-47 (Dakota) door Wybo Boersma.

Huize Hartenstein is ‘ingepakt’ in verband met de restauratie van de buitenkant van het gebouw. Op de voorgevel is een grote poster aangebracht met daarop de aankondiging van een tentoonstelling over ‘75 jaar Rode Baret en 25 jaar Luchtmobiele Brigade’, die op 1 september a.s. open gaat .(Foto: Robert Voskuil)

HUIZE HARTENSTEIN TERUGGEBRACHT IN OORSPRONKELIJKE STAAT

Huize Hartenstein staat de toekomende maanden in de steigers. Het gebouw is een rijksmonument en het is een van de weinige buitenplaatsen in Oosterbeek en omgeving die niet zijn verwoest in het laatste oor-logsjaar. In de septemberdagen van 1944 was Villa Hartenstein het hoofdkwartier van de Britten tijdens operatie Market Garden en sinds 1978 herbergt de villa het Airborne Museum. Maar het gebouw heeft een veel langere geschiedenis, en daar zal in de naaste toekomst ook aandacht worden besteed.
De allure en de rijke geschiedenis van Hartenstein als buitenplaats worden met de restauratie in ere her-
steld, met de authentieke kenmerken van vroeger. Als gevolg van de zware gevechten in 1944 zijn die namelijk deels verwoest. Straks vertellen we hier het verhaal van de Slag om Arnhem én de geschiedenis van buitenplaats Hartenstein.
Met de restauratie worden authentieke details teruggebracht, maar wordt ook noodzakelijk onderhoud verricht. Het aanpakken van het schilderwerk en herstellen van (verborgen) houtrot is van essentieel belang. De gevel is op dit moment voorzien van een verflaag op rubber basis. Deze verflaag zorgt ervoor dat de gevel niet kan ‘ademen’ en kan op langere termijn zeer veel schade aan het casco veroor-zaken. Deze verlaag zal in zijn geheel worden verwijderd en het onderliggende stucwerk zal worden hersteld. Hierna zal de gevel worden voorzien van een minerale ‘ademende’ verflaag.
Ook zal het pand op basis van een historisch kleuronderzoek en pigmentanalyse terug wor-den gebracht in zijn historische kleurstelling van voor de oorlog. Als ‘bekroning’ op deze werkzaamheden zal villa Hartenstein weer worden voorzien van zijn originele ‘attiek’, een verhoogde en deels versierde daklijst, die vroeger het gebouw sierde. Met de werkzaamheden krijgt de villa weer het uiterlijk van de periode aan het einde van de 19e eeuw.
Ook wordt er in 2017 in villa Hartenstein in samenwerking met een cateringsbedrijf een be-scheiden museumcafe gerealiseerd, met buiten, aan de zuidzijde, een prachtig terras.
De restauratiewerkzaamheden zullen naar verwachting tot en met oktober/november van dit jaar gaan duren. (Persbericht Airborne Museum)

INTERVIEW BEN KOLSTER N.A.V. ZIJN AFSCHEID ALS VOORZITTER VAN DE VVAM

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 19 november van het vorige jaar heeft Ben Kolster afscheid genomen als voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Airborne Mu-seum. Een mooi moment om terug te kijken op een enerverende periode in de geschiedenis van onze vereniging. Robert Voskuil sprak met de scheidende voorzitter.

Waarom ben je gestopt als voorzitter?
De VVAM staat op dit moment op een kantel-punt in haar geschiedenis. Niet alleen wat betreft de relatie met het Airborne Museum, maar ook in tijd. We naderen jammer genoeg het moment waarop de generatie die de Slag om Arnhem heeft meegemaakt, zowel militairen als burgers, aan het verdwijnen is. En daarmee verdwijnen de getui-gen die het allemaal hebben meegemaakt. Rond het herdenken en het vertellen van het verhaal van september 1944 gaat dan ook onvermijdelijk de komende jaren een verandering optreden. Kij-kend naar die ontwikkelingen, vond ik dat onze vereniging toe was aan een nieuwe voorzitter. Je moet je als voorzitter van een club immers altijd afvragen wat je nog aan extra’s te bieden hebt.

Voor Ben Kolster was de Algemene Ledenverga-dering van 19 november van het vorige jaar de laatste vergadering, waarin hij als voorzitter op- trad. (Foto: Arjan Vrieze)

Zeker na een periode van 17 jaar. Mijn persoonlijke conclusie was dan ook: het is tijd voor iets nieuws. Daar kwam nog bij dat ik in de persoon van Alex Koning een perfecte opvolger zag. Een man met een grote affiniteit met de Airbornewe-reld, een ervaren bestuurder, maar bovenal een erg leuke man. Iemand die ik in staat achtte om de vastgelopen relatie tussen vereniging en muse-um weer vlot te trekken. Je zult begrijpen wat een grote schok het voor het bestuur en mijzelf was, toen hij begin januari 2017 plotseling overleed.

Hoe kijk je op je bestuursperiode sinds 2000 terug?
Het is een zeer interessante tijd geweest, waarin heel veel is gebeurd. De totale transformatie van het Air-borne-museum zelf is natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis geweest. Het was onvermijdelijk dat
er iets diende te gebeuren om het museum ook de komende decennia op een adequate manier het ver-haal van De Slag te laten vertellen. Dat er concessies aan de tijdsgeest moesten worden gedaan, was ook onvermijdelijk, maar het blijft wel jammer dat op sommige punten te ingrijpend met de traditionele waarden, die het museum ook vertegenwoordigt, is omgesprongen. Daarnaast is er soms iets te modieus meegegaan met wat op dat moment en vogue was.
Bepaalde trends veranderen ook in de museumwereld heel snel. Denk maar aan het fenomeen diora-ma. Begin van deze eeuw als ouderwets gezien, ke-ren ze thans in veel moderne museuminrichtingen in heel Europa weer, zij het aan de tijd aangepast, terug. Het kan dus verkeren!  Voor mij persoonlijk zijn de vele ontmoetingen met de mensen die de strijd van september 1944 zelf hebben meegemaakt ervaringen geweest die ik nooit zal vergeten. En bovenal natuurlijk het werken met alle bestuursleden en adviseurs van de VVAM sinds 2000, waarvan ik een groot aantal ook zo gek wist te krijgen, mee te werken aan mijn radio en televisieprogramma’s. Zo sneed het mes aan meerdere kanten en werd het verhaal van De Slag ook aan de rest van Nederland verteld.

Hoe zie je de toekomst van het Airbornemuseum en de VVAM?
Wat het museum betreft hoop ik dat men de bezoekerscijfers de komende jaren kan blijven vast-houden en dat het museum nog lang relevant mag blijven. Maar dat betekent voor mij wel dat er
blijvend een goede balans moet worden gevonden, tussen enerzijds de eisen van een modern publiek, voor wie de geschiedenis van de Slag om Arnhem niet meer vanzelf sprekend is en de tradities en de geschiedenis die onlosmakelijk met het gebouw Hartenstein en de septemberdagen van 1944 ver-bonden zijn. Dan zie ik een mooie toekomst voor het Airborne-museum. En verder hoop ik dat er op redelijk korte termijn weer een goede en werk-bare verhouding zal ontstaan tussen museum en vriendenverenging. Want ook die samenwerking, misschien in de toekomst iets meer op afstand, komt het museum alleen maar ten goede. Ook dat hoort bij Oosterbeek en het Verhaal van Arnhem. (Robert Voskuil)

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ONZE LEDEN WIL RIEKEN EN WILLY KEUS

Op 26 april jl. ontvingen onze leden Willy Keus en Wil Rieken uit handen van de waar-nemend burgemeester van de gemeente Ren-kum, Mr. Hein Bloemen, de versierselen die behoren bij de koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Beide vrouwen hebben zich al meer dan twintig jaar ingezet voor verschillende organisaties in de gemeente Renkum, waaronder het Airborne Museum. Willy Keus heeft onlangs afscheid genomen als vrijwilliger, maar Wil Rieken is nog steeds actief bij museumwinkel, die tevens dient als VVV-infocentrum. Wanneer (vooral Britse) bezoekers horen dat Wil Rieken als meisje in september 1944 de slag heeft meege-maakt, krijgt zij allerlei vragen, die ze met veel enthousiasme beantwoordt. Nog altijd heeft zij veel contacten met veteranen en hun families. Wil Rieken is ook al jaren notuliste bij het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. (Persbericht)

Willy Keus (l) en Wil Rieken (r), na afloop van de ceremonie in het Gemeentehuis in Oosterbeek, waar zij beiden werden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’

BODEMONDERZOEK DREYEROORD AFGEROND

Op het terrein van Hotel Dreyeroord is tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 zwaar gevoch-ten. Vanwege bouwplannen is bodemonderzoek naar niet gesprongen explosieven nodig voordat de aannemer echt aan de gang kan. Er is onder-zoek verricht in het park achter het hotel en direct rondom het hotel. Het onderzoek heeft eind 2016 plaats gevonden. Het officiële onderzoeksrapport is nog niet beschikbaar, maar hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste vondsten.
Verspreid over het terrein zijn diverse, veelal klei-nere, niet gesprongen en verschoten explosieven gevonden. Vaak waren dit kogels, maar er zijn ook enkele (hand)granaten en twee wapens met muni-tie gevonden. De explosieven zijn geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst. Veldgraven zijn er niet gevonden. Wel zijn verspreid over het gebied enkele botten gevonden van waarschijnlijk verschil-lende personen. De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft de botten
meegenomen en onderzoekt deze de komende tijd.
Daarnaast zijn enkele voorwerpen gevonden zoals lege munitiekisten, parachutistenhelmen, onderde-len van dropcontainers en een klein pistool zonder munitie. Deze voorwerpen heeft de gemeente in-middels overgedragen aan het Airborne Museum.
Overgedragen voorwerpen aan het Airborne Mu-seum ‘Hartenstein’ in Oosterbeek: » 3 x Engelse parachutisten helmen model m42 » 4 x Cradle voor Engelse dropcontainers » 1 x stootkussen dropcontainer CLE.III » 3 x lege munitiekisten Vickers .303 » 1 x houder voor twee Duitse Teller Minen » 2 x metalen plaat met ronde gaten erin (onbekend) » 1 x klaverblad eindstuk van 75mm munitie of 6 ponder granaatverpakking » 1 x meetinstrument Clino mortar mk.IV nr. 5927 » 5 x Engelse spijkerbajonetten » 1 x wapen (pistool) (Persbericht)

Op deze foto, die gemaakt is tijdens Harmel’s bezoek aan Adolf Hitler, waar hem het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis verleend werd, is te zien dat het rechteroor van Harmel in verband zit.( foto via Wybo Boersma)

HELM VAN SS-BRIGADEFÜHRER EN GENERAL-MAJOR HEINZ HARMEL

In het verleden heeft de voormalige commandant van de 10e SS Panzerdivisie, SS-Brigade-führer en generaal-majoor Heinz Harmel diver-se malen het Airborne Museum bezocht. Nadat hij in 2000 overleden was, heeft de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum contact gehad met zijn zoon. Onlangs heeft deze zoon het Airborne Museum bezocht. Bij deze gele-genheid hebben we een aantal documenten te leen gekregen om te kopiëren voor het muse-umarchief. Tevens heeft hij aangeboden om de helm van zijn vader in langdurig bruikleen te geven aan het museum. De enige voorwaarde is dat hij dan ook daadwerkelijk tentoongesteld wordt. De helm is door Harmel gedragen tijdens de gevechten in Rusland.
De helm heeft aan de rechterzijde, in de onderrand, een gat ten gevolge van een scherf- of kogelinslag. In maart 1943 werd SS-Ober-sturmbannführer Heinz Harmel bij gevechten bij Losowaja en Bereka, Rusland, gewond aan zijn oor. Hij is dan commandant van het SS-Infanterieregiment “Deutschland”,onderdeel van de SS divisie “Das Reich”. Op een foto die gemaakt is tijdens zijn bezoek aan Adolf Hit-ler, waar hem het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis verleend wordt, is te zien dat zijn rechter oor in verband zit.
Generaal-majoor H. Harmel was gedurende de Operatie Market Garden commandant van de 10. SS Panzerdivision “Frundsberg”. Deze divisie had grote verliezen geleden in Rusland en bij de Zak van Falaise in Frankrijk. Voor rust was ze in september 1944 in de Achterhoek gelegerd.
Eenheden van deze divisie vochten in september 1944 bij de Nederlands-Belgische grens, de brug van Nijmegen en de brug bij Arnhem.

De helm van generaal-majoor Heinz Harmel. In maart 1943 werd SS-Obersturmbannführer Heinz Harmel bij gevechten in Rusland, gewond aan zijn oor. Duidelijk is te zien dat bij de helm aan de rech-terzijde in de onderrand een gat zit, ten gevolge van een scherf- of kogelinslag, die ook de verwonding veroorzaakte. (foto Wybo Boersma)

De helm is van het model ’35. Aan de rechterzijde is het SS embleem aangebracht, het embleem aan de linkerzijde is tijdens de oorlog verwij-derd. Het fabrikaat is Quist. De maat is 55.

Mits aan de bruikleenvoorwaarden wordt voldaan wordt door bemiddeling van het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum deze helm in langdurig bruikleen gegeven aan het Airborne Museum Hartenstein. Hij zal dan eerst in de aanwinstenvitrine tentoongesteld worden.
Het museum bezit dan als enige in Nederland een uniek uitrustingsstuk van een van de meest gede-coreerde SS generaals, die ook nog bij de operatie Market Garden een grote rol gespeeld heeft. (Wybo Boersma)

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw bracht de gepensioneerde generaal-majoor Harmel verschil-lende keren een bezoek aan het Airborne Muse-um. Wybo Boersma, hier gekleed in een opvallen-de trui, leidde hem meestal rond. Geheel links de heer Ben de Vries, die toen voorzitter was van de Stichting Airborne Museum. (foto via Wybo Boersma)

‘BRITISH EMPIRE MEDAL’ VOOR HILTJE VAN ECK

Op 17 maart jl. werd ons lid Hiltje van Eck uit Ede onderscheiden met de ‘British Empire Me-dal’. Zij ontving deze hoge Britse onderscheiding uit handen van de Britse ambassadeur, Sir Ge-offrey Adams, tijdens een speciale ceremonie op de Britse residentiele villa aan Plein 1813 in Den Haag. Hiltje (75) groeide op in een huis aan de Lunterseweg in Ede. Tijdens de oorlog hadden haar ouders Joodse onderduikers en na de Slag om Arnhem verborgen naaste buren Britse para-chutisten die niet in Duitse krijgsgevangenschap wilde vallen. Een van de die Britse parachutisten was Major Tony Hibbert, die in oktober 1944 een belangrijke rol speelde bij het organiseren van ‘Operatie Pegasus I’, waarbij met hulp van het Nederlandse Verzet meer dan honderd geal-lieererde militairen over de Rijn naar bevrijd ge-bied konden ontsnappen. Verschillende van die Britse militairen keerden na de oorlog regelmatig terug naar Nederland en er ontstond een nauwe vriendschap tussen de familie van Eck en de ve-teranen. In 1984 vroeg Tony Hibbert aan Hiltje van Eck om een reunie te organiseren voor iedereen, militairen en burgers, die betrokken waren geweest bij Operatie Pegasus. Deze reunie werd vervolgens iedere vijf jaar herhaald, waarbij Hiltje altijd als organisator fungeerde. Daarnaast heeft Hiltje zich de afgelopen 30 jaar met hart en ziel ingezet voor de veteranen, vooral tijdens de jaar-lijkse herdenking van de Slag om Arnhem. Zij is nog steeds contactpersoon voor de leden van de Arnhem 1944 Veterans Club, die tegenwoordig qua organisatie valt onder het Britse Parachute Regiment. In die hoedanigheid heeft zij ook zitting in de Stichting Airborne Herdenkingen en in de Arnhem 1944 Fellowship.

NIEUWE CATALOGUS AIRBORNE MUSEUM
‘HET MERCKWAERDIGSTE MEYN BEKENT’ (‘HET MERKWAARDIGSTE MIJ BEKEND’)

Onder deze oud-Nederlandse titel verscheen in de jaren ’50 van de vorige eeuw in de Volkskrant een bundel verhalen van Jan Bouman over merkwaardi-ge en raadselachtige zaken in steden in Nederland.
De onlangs door het Airborne Museum Hartenstein uitgegeven museumgids zou in deze serie passen.
Volgens het voorwoord biedt deze gids verdie-pende informatie bij authentieke objecten in het museum. Deze objecten zijn met zorg gekozen en beschreven door een groep specialisten. Het doel van de museumgids is de bezoeker meer te leren over een aantal (33) objecten uit de collectie.  Hierin wordt de lezer niet teleurgesteld. Maar hij verneemt helaas ook bijzonderheden waarvan de juistheid in twijfel kan worden getrokken.We zullen er enkele voorbeelden uitlichten.

DE SMOCK VAN GENERAAL-MAJOOR R.E.URQUHART
De smock werd ook gedragen door andere eenheden dan Airborne eenheden zoals commando´s en scherpschutters. In de gids staat:“De ‘staart’ de flap die tussen de benen zat, zorgde ervoor dat de jas niet over het hoofd van de parachutist kwam tijdens de sprong en landing”. Onzin. Dat kon nooit, want er werd een oversmock overheen gedragen en ook het parachute harnas hield de smock op zijn plaats. Even ver-der lezen we: “Ook tijdens operaties tegen de Duit-sers kwamen de staarten naar voren. Ditmaal met de naam rode duivels. Dit had natuurlijk betrekking op de rode baretten maar ook op de staart van het uniform”. Een merkwaardige zin. Wat hiermee bedoeld wordt, moet de lezer maar raden. En als laatste over de smock van generaal Urquhart: “Of hij precies deze smock droeg tijdens de Slag om Arnhem is onbekend omdat hij meerdere smocks bezat”. Dit is in tegenspraak met de verklaring die de dochter van generaal Urquhart gaf, toen deze smock tevoorschijn kwam bij het ontruimen van het huis van haar vader. Hebben de deskundigen misschien een andere bron van informatie?

HET PEGASUS EMBLEEM
De wimpel met het Pegasus embleem zou de persoonlijke wimpel van generaal-majoor Urquhart zijn geweest. Neen, het is een divisiewimpel, die zijn oppasser na de Slag om Arnhem aan Generaal Urquhart heeft gegeven. “Er zijn tijdens de Slag om Arnhem diverse fo-to´s gemaakt waarop Urquhart hiermee te zien is”. Behalve de bekende foto die bij Harten-stein is gemaakt, zijn er ook na ruim 70 jaar nooit andere afbeeldingen hiervan gevonden.  We wachten dus maar af.
Overigens toont de foto waarop zogenaamd het gevleugelde paard Pegasus staat een beeld uit Parijs, dat staat op de Place de la Concorde. Deze gevleugelde paarden, cheveaux ailés, staan bij de toegang tot de tuinen van de Tuilerieën en zijn afkomstig van het kasteel van Marly. Op de foto staat een vrouwenfiguur (‘Faam’) op een gevleugeld paard niet Bellerophon, die op het embleem van de Britse Airborne troepen staat!

REBECCA/EUREKA ZENDER RADAR
Wat moet de lezer zich voorstellen bij de volgende informatie: “Het bestaat uit twee delen: Het Rebecca luchtzender antennesysteem en de Eureka grondont-vanger. De Rebecca berekent, met behulp van een zeer directionele antenne het bereik en de relatieve positie van de Eureka, gebaseerd op de timing van de terugkeer van de signalen”. Dit is niet verhelderend.
Zelfs een technisch geschoolde lezer zal hier moeite mee hebben. Het volgende gegeven is niet juist: “Het systeem werd gebruikt om aan ver-zetsstrijders in bezet Europa de plaats van de luchtdroppingen aan te geven”. Neen, de mensen op de grond konden o.a. met dit systeem de positie van de dropping aangeven, niet omgekeerd!
De informatie dat de Pathfinders met een tweetal zweefvliegtuigen richting dropzones gestuurd werden met het Eureka systeem is echt onzin. Eveneens dat bij de vliegtuigen waarmee de parachutisten vervoerd werden het Rebecca systeem aan de buitenkant van het toestel hing. Dan was het voor de piloot wel erg lastig om het scherm af te lezen. “Het museum heeft 2 sets in de collectie”. Dit zijn zowel de Amerikaanse (AN/PPN 1) als de Engel-se (Eureka Mk II Transmitter-Reciever TR 3174).
De eerstgenoemde is alleen door de Amerikanen gebruikt en was een cadeau van een radioamateur.
De Britse Eureka is nog niet compleet. De voeding daarvan is enige tijd geleden door de Vereniging Vrienden aangekocht. Op de bijgaande foto in de gids is het Eureka baken te zien niet de Rebecca zoals het onderschrift vermeld. De afgebeelde a-tenne is van de Amerikaanse AN/PPN 1

RUPERT
“Dit project kreeg de codenaam ‘Rupert”. Neen, Rupert was de codenaam van het figuurtje. De poppen waren niet opgevuld met hout, explosieven en papier, maar alleen met zand en ze werden natgemaakt, waardoor het jute veelal is vergaan. De explosieven zaten op een speciaal houten frame. Zie daarvoor het boekje “Bruintje beer bij Arnhem”.

HANDGRANATEN
Volgens dit hoofdstuk is de Gammon bom uitgevonden om een einde te maken aan de veelheid van soorten handgranaten. Dit terwijl de Gammon bom alleen als een explosief gebruikt kon worden, niet als rook of brandgranaat. Hij zou dan eerste scherpgesteld moeten worden voor hij geworpen kon worden. In werkelijkheid werd hij tijden de vlucht naar het doel scherpgesteld, doordat de veiligheidspin er dan uitvloog. De ontsteker was dezelfde als die van de aanvals-handgranaat.
Waar de informatie opgebaseerd is dat de parachutisten geen handgranaten bij zich hadden, maar deze uit de containers moesten halen is onduidelijk.

WAFFEN SS UNIFORM
Een onduidelijk verhaal over de fabriek die deze uniformen gemaakt heeft, maar verder geen uitleg. Of zou iedere bezoeker weten wat een M44 of M43 wollen uniform is? Hier ontbreekt een goede kleurenfoto.

FAIRBAIRN-SYKES GEVECHTSMES
Het Nederlandse Korps Commandotroepen is niet in Groot Brittannië opgericht. Wel werd daar No 2 (Dutch) Troop van No 10 (Inter Allied) Commando opgericht, die de voorloper is van het huidige Korps Commandotroepen.

TYPE G APPARATUS FOLDING BICYCLE
Dat de fiets aan een koord zat “waardoor de parachu-tist kon merken dat hij de grond raakte” is een Utopie. Tussen het moment dat de fiets de grond raakte en dat de parachutist landde lag maar een fractie van een seconde. Dat had dus geen meerwaarde. Voorop de fiets kon een draagrek bevestigd worden dat normaal op de rug gebruikt wordt. Dat was geen standaard bagagerek. Van alle vouwfietsen die het museum bezit is er geen enkele afkomstig van de Grote Markt in Groningen. Wel heeft het muse-um in de jaren ’80 een ongerestaureerde fiets van het Friese Verzetsmuseum gekregen.

CLARKAIR BULLDOZER
“Hij was zo ontworpen dat hij in een zweefvlieg-tuig kon worden vervoerd”. Hier wordt de sugges-tie gewekt dat de Clarkair speciaal voor vervoer met zweefvliegtuigen was ontworpen. Dat is on-juist.”De bulldozer in het museum werd ontdekt in een papierfabriek”. Dat is onjuiste informatie. De Clarkair werd gebruikt door een tuiniersbedrijf in België. Hij is aangekocht door de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, gerestaureerd door vrijwilligers van de Vereniging en vervolgens aan het Airborne Museum geschonken. Deze in-formatie wordt gemist in het huidige geschrift.

DE VAANDELS VAN HET 10E  PARACHUTISTEN BATALJON
De vaandels zijn niet “neergelegd” maar ‘opgelegd’ in het Airborne Museum. Ze worden dus bewaard in het Airborne Museum. Mocht het bataljon ooit weer in dienst gesteld worden, dan gaan deze vaandels terug naar de eenheid.
Dit zijn slechts enkele correcties. We hebben het dan nog niet over het onjuiste gebruik van hoofdletters bij de rangen in het Nederlands, de verschillende benamingen van hetzelfde onder-deel en andere grammaticale fouten. Hoewel er veelal gekozen lijkt te zijn om één voorwerp per pagina te behandelen, is dit niet altijd doorgezet, zodat sommige voorwerpen meer dan een pagina lang zijn en anderen weer een halve pagina. Mede daardoor is de lay-out rommelig.
De plattegrond op de achterflap met de lokaties van de voorwerpen in het Airborne Museum was kennelijk niet goed. Daarom is hij dichtgeplakt, waarna een aangepaste plattegrond is bijgevoegd.
Als we deze museumgids vergelijken met de gid-sen van gerenommeerde musea zoals het Imperial War Museum in Londen en Duxford, het National Army Museum in Londen, het Musée de l’Armée in Parijs, het Mémorial du Caen in Caen, het Musee de la Resistance in Saint-Marcel of het Bevrijdingsmu-seum 1944-1945 in Groesbeek, dan zien we dat voor dezelfde prijs ook een aantrekkelijk kleuren product gemaakt kan worden. Deze museumgids is het Airborne Museum onwaardig en het is dan ook geen aanrader. Beter is het te wachten tot er een nieuwe, betere editie uitkomt.
Airborne Museum ‘Hartenstein’ Museumgids, Uitgave in het kader van het vrijwilligersbeleid van het Airborne Museum, 2017, 42 pag, geill, zwart/wit deels bruin; prijs € 7,95. (Wybo Boersma)

‘Een boek over het gemarkeerde nieuws van kranten en verzetsbladen tijdens de septemberdagen van 1944.’

Welke informatie kregen de Nederlanders in een tijd zonder radio, televisie en sociale me-dia? Men was in 1944 aangewezen op een beperkt aantal dagbladen die onder Duit-se censuur stonden, of op geheel pro-Duitse dag- en weekbladen. Verder was er een keur aan ondergrondse bladen en een beperkt aan-tal, veelal Duitstalige, bladen. In diverse ar-chieven en historische collecties kunnen we deze raadplegen. Tegenwoordig zijn veel van die collecties digitaal ontsloten, wat een in-teressante bron van informatie oplevert, waar eigenlijk nog te weinig gebruik van gemaakt wordt. Ons lid Wim van Zanten heeft veel van deze archieven doorgespit en is nagegaan wat er tijdens de Slag om Arnhem en kort daarna over de operatie Market Garden en gevechten bij Arnhem geschreven is. Het geheel is aan-gevuld met delen uit dagboeken of andere pu-blicaties. Duitse en Engelse publicaties zijn in
hun eigen taal weergegeven. Het boek maakt geen aanspraak op compleetheid. Dit zou ook onmogelijk zijn. Zo zien we in de bronvermel-ding weinig uit het archief van het NIOD in Amsterdam of, dichterbij, uit het archief van het Airborne Museum. Maar deze archieven zullen waarschijnlijk nog niet geheel digitaal toegankelijk zijn. Wel worden de Ministories van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum met regelmaat aangehaald. Ook het Gelders Archief was een bron van informatie.
De verschillende publicaties zijn zo veel moge-lijk op datum gerangschikt. Soms is het lastig, vooral voor de minder goed ingevoerde lezer, om te zien wie de uitgave verzorgde. De diver-se gescande krantenkoppen geven niet altijd voldoende informatie. Bij de illegale bladen zou een verwijzing naar de catalogus ‘De on-dergrondse pers’ van Lydia E. Winkel nuttig geweest zijn. Ook bij de dag- en weekbladen zou iets meer achtergrond informatie met een aanduiding of het een neutrale krant of een pro Duitse krant is, voor de hedendaagse lezer misschien nodig geweest zijn.
Met de kennis van nu is het opmerkelijk te lezen hoe de verschillende publicaties met de waar-heid omgingen. Ieder gaf er zijn eigen draai aan, maar dat is heden ten dage nog steeds zo. Het is niet een boek om achter elkaar uit te lezen, meer om door te bladeren en zo te lezen hoe fictie en werkelijkheid uit die dagen verweven is. Een boek dat niet mag ontbreken in elke bibliotheek over de Slag om Arnhem. (Wybo Boersma)

Gesneuvelde Waarheid
Geschreven door: Wim van Zanten; ISBN: 978-90-825790-2-4;
Uitgaver: Doorweerdje, Doorwerth 2017; Formaat: 284 pag; Nederlandse tekst; Prijs: € 18,50

BOEKENBEURS WEER ZEER GESLAAGD

Op zaterdag 17 juni vond de 26e Boekenbeurs plaats, dit keer in de Concertzaal in Oosterbeek.
Er was weer een ruim aanbod van publicaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, maar ook over andere onderwerpen op het gebied van mili-taire historie was er ruime keuze. Het bezoekers-aantal was iets lager dan in de vorige jaren, maar er werd toch goed verkocht. Nu de beurs niet meer bij het Airborne Museum kan worden gehouden, is de Concertzaal een zeer goed alternatief geble-ken. Er wordt inmiddels onderzocht of bij de volgende beurs ook een aantal stands buiten kunnen worden geplaatst, als het weer dat toelaat.

Een overzicht van de grote zaal tijdens de boekenbeurs op 17 juni. (Foto Wybo Boersma)

MINISTORY NUMMER 126
HERINNERINGEN VAN EEN ACHTJARIGE JONGEN AAN DE ‘SLAG OM OOSTERBEEK’

Wij, mijn ouders Berend van Zanten en Cornelia Wilhelmina Zoetekouw, mijn broer Berend (roep-naam Ben) en ik, woonden aan de Cornelis Koning-straat 20, hoek Johanna weg in Oosterbeek. Mijn ouders hadden daar een kruidenierszaak (een buurt-winkel). In september 1944 was ik acht jaar oud.
Zondag 17 september 1944 was een dag om nooit te vergeten. Het was stralend mooi weer. Met mijn moeder ging ik naar onze kerk, de Hervormde Kerk, aan de Benedendorpsweg. Via de Weverstraat was het zo’n kilometer lopen van ons huis. Wij gingen zoals altijd naar binnen via de achteringang van de kerk die zich bevond in de zuidelijke zijbeuk.
Voorganger op die gedenkwaardige zondag was ds. J.G.L. (Jaap) Brouwer. De organist was Henk Meijer, de schoenmaker. De koster was Haksteen sr., die tevens begrafenisondernemer was. Voor de aanvang van de dienst kwamen in optocht de dominee, de ouderlingen en diake-nen binnen, in die tijd nog stemmig zwart ge-kleed. De kerkdienst begon om elf uur.
Tijdens kerkdienst begon het Duitse luchtdoel-geschut, dat zo’n 50 meter achter de kerk in de uiterwaarden was opgesteld, onverwachts hevig te schieten op Engelse vliegtuigen. Een oorver-dovend geluid, dat nog werd overtroffen door het donderend lawaai van ontploffende bommen. De kerk schudde op haar grondvesten en de kroon-luchters zwaaiden angstig heen en weer.
Ik kan me niet herinneren of ik bang was, maar tijdens de preek moest ik nodig naar het toilet.
Dat bevond zich in de consistorie, pal naast de buitendeur. Via de deur naast de preekstoel kon je in de consistorie komen. De buitendeur van de consistorie stond die ochtend, gelet op het mooie weer, open. Nieuwsgierig als ik was, keek ik naar buiten en juist op dat moment kwam een Engels vliegtuig (een Spitfire of Typhoon?) langs scheren, al vurend op het Duitse luchtdoelgeschut uit zijn boordwapens. Daarna bleef dat geschut stil.
Wij zongen o.a. “Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen” en “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Herenhand”. Bij het einde van de dienst zongen we uit volle borst het eerste en het zesde couplet van Het Wilhelmus.
Na de kerkdienst haastten wij ons via de Weverstraat terug naar huis. Af en toe moesten we schui-len voor het gevaar van beschietingen uit de lucht.
Zo schuilden we bij ‘de Klompenschool’ – dat was de openbare lagere school waar veel kinderen op klompen liepen, vandaar de naam – en bij een aantal huizen. Ik weet nog precies bij welke, o.a. bij onze huisarts dokter Brevée, wiens huis stond tussen de Weverstraat en de Fangmanweg.
Toen we thuiskwamen, zat Ben op het dak van ons huis te kijken naar de in de verte neerdalende para-
chutisten. Er waren tot onze grote verassing lucht-landingen begonnen westelijk van Oosterbeek!
Vanaf de straat keken we mee. Zoiets hadden we nog nooit gezien. De witte parachutes maakten een enorme indruk op ons en maakten veel emo-ties los. We zagen ook veel vliegtuigen die andere vliegtuigen sleepten. Dat bleken zweefvliegtui-gen te zijn, die daalden op de bouwlanden bij Wolfheze. Zouden we nu dan eindelijk bevrijd worden van die rotmoffen? De in het gebouw De Vereniging gelegerde Duitsers waren plotseling in geen velden of wegen meer te bekennen.
Vader vond het verstandig om de nacht van zon-dag op maandag in de schuilkelder door te bren-gen. Die had hij al in 1943 in onze achtertuin gegraven. Het was een langwerpige schuilkelder, zo’n 2,5 meter breed en 4 meter lang, met daar-in langs de wanden banken, waarop wij met z’n vieren, vader, moeder, Ben en ik, konden slapen.
De zijkanten met houten planken voldoende geschraagd en op het houten dak de uitgegraven grond, zo’n kleine meter dik. Met een door mijn vader zelf gemaakte houten nogal steile ladder, kon je in de schuilkelder komen. Op de grond op het dak had mijn vader tabaksplanten gepoot (‘tabak van eigen teelt’).
Die nacht werd ons huis getroffen door een gra-naat. Een deel van het dak werd vernield, juist op de plaats waar mijn slaapkamer was. Mij is altijd bijgebleven dat mijn boekenkast, vol met boeken, niet was beschadigd!
In de ochtend van maandag 18 september vonden we een briefje op de toonbank van de winkel waarop de woorden: ‘Tante Kee, ik heb een flesje Maggi gepakt, hierbij het geld’. Ik weet niet meer wie dat is geweest, maar het tekende de gemoedelijkheid die Maandag was traditioneel ‘wasdag’. Voor Opoe Zoetekouw,

Wim van Zanten bij het door hem geadopteerde graf van Corporal William Leslie George Simpson (Joe) op de Airborne Begraafplaats in Ooster- beek. (Foto collectie Wim van Zanten)

die naast ons woonde, veranderde het oorlogs-geweld daar niets aan. Ze trok zich niets aan van het hevige schieten en deed buiten, onder het afdak de was en hing de schone was aan de waslijn in de achtertuin, die gedeeltelijk grens-de aan onze schuilkelder. Ondanks waarschuwingen weigerde ze naar binnen te gaan. “Mij raken ze niet”, zei ze.
Aan de Utrechtseweg aan de rand van het naar beneden lopende pad tussen het pand van bloemisterij Houthuyzen en Villa Maria, stond een enorme beuk. (Ter verduidelijking: er is een behoorlijk hoogteverschil tussen de Utrechtseweg en de daaraan parallel lopende Cornelis Koningstraat). In die beuk had zich een Duitse sluipschutter verborgen en wij wisten dat. Engelse soldaten waren naar hem op zoek maar zij konden hem kennelijk niet traceren. Op de hoek van de Cornelis Koningstraat en de Weverstraat, verscheen een jeep met vier Engelse soldaten. Zij zochten de sluipschutter. Ben, die een paar woordjes Engels sprak, liep gebukt achter de gedeeltelijk nog aanwezige muur, die oorspronkelijk het gebied afscherm-de, onzichtbaar voor de Duitser, naar de En-gelsen. Hij maakte hen al gesticulerend duide-lijk waar de sluipschutter zich bevond, waarop zij met hem meeliepen de Cornelis Konings-traat op. Gebruikmakend van de schuilloopgraaf, omsingelden zij de boom en vroegen de Duitser zich over te geven. Hij brulde: “Nein” en vuurde met zijn geweer. Vervolgens werd hij door de Engelse soldaat met een waaier van vuur uit een automatisch wapen uit de boom geschoten. Dood. Wij hebben staan kijken toen zich dit allemaal afspeelde en het “Nein”, het geweerschot, het geluid van het automati-sche wapen, het breken van de takken en het neerkomen van de Duitser hoor ik nog altijd als ik er aan denk of er over vertel en dan zie ik de beelden weer voor me.

NOOT

Na de herdenking van de Slag om Arnhem in 2003, namen o.a. wij (mijn echtgenote Else en ik) op maandag 22 september op het Raadhuis-plein in Oosterbeek afscheid van onze vriend en veteraan van de Slag om Arnhem, Harold Pad-field, en van andere veteranen. Één van de vete-ranen ging niet met de anderen mee naar Schip-hol. Tanno Pieterse van de Stichting Lest We Forget, zou hem wegbrengen. Ik raakte met de man aan de praat. Zoals altijd als ik met Britse veteranen in gesprek kom, gaat het over septem-ber 1944, ook deze keer. Hij vroeg me ook of ik de Slag om Arnhem had meegemaakt, wat ik toen deed, waar ik toen woonde enz. Ik vertelde hem dat ik de 17e september met mijn moeder in ‘the Old Church’ was en legde hem uit dat ons huis zich bijna pal zuidelijk, op hemelsbreed ongeveer 50 meter had bevonden van de plaats waar we stonden. Ik wilde hem het verhaal vertellen van
de Duitse sluipschutter en zei tegen hem: “Over there (wijzend naar de plaats waar de beuk had gestaan) stood a very big beech” waarop hij mij onmiddellijk in de rede viel met de woorden: “With a German sniper.” Ik stond perplex en kon even geen woorden vinden. Toen vroeg ik hem of hij zich nog kon herinneren dat ze met z’n vieren in een jeep hadden gezeten, dat iemand naar hen was toegekomen en had gezegd dat hij wel wist waar de sluipschutter zat. Ik vertelde hem dat die iemand mijn broer was geweest.
Hij kon zich alles herinneren, evenals mijn ver-haal over het “Nein”, het geweerschot van de Duitser en dat deze na een waaier van vuur uit een automatisch wapen dood uit de boom viel.
Daarop zei hij: “I did it, it was my job and I was paid for”. De veteraan met wie ik heb staan praten, was Bob Laing.

In en rondom de schuilloopgraaf hebben in de volgende dagen nog hevige gevechten plaatsgevonden. Na de oorlog bleken in de omgeving daarvan nogal wat soldaten begraven te zijn.
Dinsdag de 19e september mocht ik met vader mee om via het Lukassenpad naar de Utrechtseweg te gaan om Engelse militaiten te zien.
Onderweg zag ik gesneuvelde soldaten. Mijn vader zei me niet te kijken, maar ik keek natuurlijk toch en zie nog de dode Engelse soldaat liggen met z’n hoofd op de grote kei die boven aan onze straat lag ter bescherming van de hoek van een werkplaats. Hij had geprobeerd naar het in zuidelijke richting gelegen postkantoor te kijken. In het Lukassenpad zag ik meer gesneuvelde soldaten. Op de hoek van het Lukassen-pad en de Utrechtsweg, bij het café van Wiep de Vries en het distributiekantoor, hebben we met meer nieuwsgierige en blije Oosterbekers een ontmoeting gehad met Engelse soldaten en sommigen praatten met hen. Mijn vader kreeg van een Engelse soldaat sigaretten. Zij hadden enkele Duitsers krijgsgevangen genomen.
Woensdag de 20e september ging mijn broer in zijn blauwe overall en om zijn arm de badge van de luchtbeschermingsdienst naar oom Wim in de Weverstraat om naar Radio Oranje te luisteren en ook om te zien of bakker Koning brood had. Toen hij vlak bij de zaak van mijn oom was, zag hij Duitse soldaten en vlucht-te hij bij oom Wim naar binnen. Helaas voor hem waren daar ook Duitse soldaten en tante Alie fluisterde hem toe: “Zeg dat je op zoek
bent naar brood.” Dat werd kennelijk door de Duitsers voor waar aangenomen. Zij brachten hem vervolgens met het geweer in zijn rug naar huis. Toen mijn broer thuiskwam en het ge-beurde vertelde, kreeg hij van vader een schop onder z’n achterste en een verbod om nogmaals naar Radio Oranje te gaan luisteren.
Toen we in de schuilkelder verbleven, ging mijn vader of mijn broer regelmatig naar huis om wat te eten te halen. Het was maar een meter of tien lopen. Hoewel we met ons vieren op de banken zouden kunnen slapen, waren op een gegeven moment, wanneer precies weet ik niet meer, ook Opoe, tante Bet, oom Ger-rit, Dinie en Bertus erbij gekomen, zodat we rechtop zittend moesten slapen.
Intussen golfde de strijd op en neer. Het ene moment hoorden we Engels praten en het volgende moment Duits. Het gebeurde dat de Duitsers aan de voorkant van onze huizen waren en de Engelsen aan de achterkant of an-dersom. Ik zie nog een Duitse soldaat achter z’n mitrailleur in de bijkeuken van de familie Marks liggen, klaar om te schieten.
Op een van de dagen stond een Duitse soldaat voor de ingang van de schuilkelder met zijn automatische wapen naar beneden gericht en schreeuwde: “Sind hier Tommies?” Mijn moe-der, die niet onder de indruk was, riep hem toe: “Sodemieter op, hier zijn geen Engelsen.” De man vuurde vervolgens een salvo door de tabaksplanten en verdween.
Donderdag de 21e september werd ons huis opnieuw getroffen door een granaat, nu aan de achterkant, waarop mijn vader het raad-zaam vond naar Oom Wim in de Weverstraat te gaan. Hij dacht dat het in het souterrain van oom Wim veiliger zou zijn. Het kostte ons zo’n

Een detail van een luchtfoto van Oosterbeek, die op 6 september 1944 werd gemaakt door een verkenningsvliegtuig van de RAF. Boven in de foto loopt de Utrechtseweg en parallel daar-aan de Cornelis Koningstraat. In het midden van de foto loopt de Johannaweg vanaf de Cornelis Koningstraat in zuidelijke richting en eindigt in een een cirkelvormige wijkje. Op de linkerhoek (westhoek) van de Cornelis Koningstraat en de Johannaweg bevond zich het huis/winkel van de familie Van Zanten. Op het open terrein noorde-lijk van de Cornelis Koningstraat was tegenover dat huis al in het begin van de oorlog een zig-zag-loopgraaf gegraven, waarin kon worden ge-schuild bij beschietingen vanuit de lucht. Deze schuilloopgraaf is op de foto zichtbaar als een donkere zigzag-lijn. In de linkerbenedenhoek van de foto is met enige moeite een deel van het Lukassenpad zichtbaar en links daarvan een klein stukje van de Annastraat. In de rechterbe-nedenhoek is een deel van de Weverstraat te zien. (Foto: Royal Air Force, Collectie Gelders Archief)

tien minuten om er te komen en gelukkig raakte niemand gewond. Ik mocht mijn autoped meenemen. Mijn opoe, tante Bet, Oom Gerrit en de kinderen gingen niet mee. Wat moeder meenam waren de rantsoenbonnen, de al ge-deeltelijk volgeplakte en lege groothandelsvel-len en uiteraard het ontvangen geld. Ik zie haar nog de tas dragen waarin alles was opgeborgen.
Ik herinner mij ook dat op het dak van slager Aarts, op de hoek van de Weverstraat en het Meester Meijers paadje en tegenover de winkel van oom Wim, een groene parachute met daar-aan een bevoorradingsmand lag.
We waren niet de enigen die bij oom Wim vei-lig dachten te zijn. Behalve oom Wim, tante Alie, Willy, Judith en Hans, hadden ook de heer en mevrouw Vreem (hij werkte op het dis-tributiekantoor en woonde in de Bernulphus-straat), de heer en mevrouw Köhler met hun dochter (de heer Köhler was poelier met een zaak op de Annastraat ter hoogte van kruising met de Weverstraat), de heer en mevrouw Roza en de moeder van tante Alie met haar tweede echtgenoot de heer Versteegh in het souterrain een veilig onderkomen gezocht. Mij en de an-dere kinderen werd ondubbelzinnig te verstaan gegeven absoluut niet naar buiten te gaan.
Het zal zaterdag de 23e september zijn geweest dat mijn vader en mijn broer terug gingen naar ons huis. Zij brachten de vorraad volle weck-potten naar de schuilkelder, dekten deze af met vloerkleden en gooiden daar de voorraad winter-aardappels op. (Na de oorlog waren de aardap-pels verrot maar aan de weck mankeerde niets!) De berichten werden steeds somberder naarmate de tijd verstreek. Op een dag, het moet de 24e september zijn geweest, brak voor ons geheel onverwachts een oorverdovend lawaai van ka-nongebulder en van inslaande granaten los. Telkens als we uit de richting van de Betuwe het kanongebulder hoorden, waren we even angstig stil en als we het fluitend geluid van overkomen-de granaten hoorden, wisten we dat we veilig waren. Het pand van oom Wim kreeg een voltreffer juist toen mijn vader boven in de keuken aan het koken was; koken deed hij altijd graag en veel. Wij zaten in het souterrain te wachten op het resultaat van de kookkunst van mijn vader. Mijn moeder schreeuwde na de granaatin-slag met haar door angst schor geworden stem: “Berend!”. Door de stuk geschoten schoorsteen riep mijn vader naar beneden: “Niets aan de hand, met mij is alles goed.” Op maandag 25 september kregen de inwo-ners van Oosterbeek van de Duitsers het bevel Oosterbeek te verlaten. Ik wilde mijn autoped meenemen, maar dan moest er een nieuw ven-tiel in de achterband. Tante Alie vond het niet goed dat uit haar (verborgen) nieuwe fiets een ventiel werd gehaald, dus mijn autoped kon ik niet meenemen. Later zijn de fiets van mijn tante en mijn autoped met het pand waarin ze stonden, verbrand.
Wij verlieten het pand van oom Wim via het souterrain in het Zweiersdal, kwamen op de Vredeberg en liepen door de Jacobaweg, de Wilhelminastraat, waar we nog even dek-king zochten in het pand van Teesink, over de Utrechtseweg, over de Schelmseweg en langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem naar de poort van Mariëndaal, het viaduct onder de spoorlijn.
In de laan die vanaf de Utrechtseweg naar de poort van Mariendaal loopt, stond Duits lucht-doelgeschut opgesteld. We schuilden onder die poort toen dat geschut hevig begon te vuren op overvliegende Engelse vliegtuigen. We zagen tot onze ontzetting hoe een vliegtuig werd getroffen, in brand vloog en neerstortte. Ik zie nog hoe de Duitse soldaten elkaar gelukwensten! Via Mari-endaal en het Arnhemse gedeelte van de Schelm-seweg bereikten we vervolgens de Apeldoornse-weg. Op de oostelijke hoek van dat kruispunt was een Duits tentenkamp. Van de daarin gelegerde oudere Oostenrijkse soldaten kregen we brood.
Sommigen van hen hadden tranen in hun ogen.
In een stroom van evacués uit Arnhem en Oosterbeek liepen we verder in de richting Apeldoorn.
Later die dag werden we bij ‘De Groenendaal’ opgehaald met gevorderde door paarden ge-trokken boerenwagens en naar Apeldoorn ge-bracht. Zo begon voor ons de evacuatieperiode, die duurde tot mei 1945. Apeldoorn werd op 17 april 1945 bevrijd door de Canadezen. Om-dat we een kruidenierswinkel hadden, mochten we al in mei 1945 terug naar Oosterbeek. Freek Gerritsen bracht ons met paard en wagen. Aan-gekomen in ons dorp schrokken we van wat we zagen. Huizen en winkels waren veranderd in puinhopen. Oosterbeek was nagenoeg onher-kenbaar. Overal lag puin, vooral aan weerszijden van de wegen, ook in onze straat.
Ons winkel/woonhuis was geplunderd en veel huisraad was er niet meer. De kerstversiering was van de zolder (vliering) naar beneden ge-gooid en lag in gruzelementen op de overloop.
Als we naar de slaapkamers gingen, liepen we in het trappengat in de openlucht, een gevolg van de granaatinslag. Daarom moesten we wanneer het regende in huis een paraplu gebruiken. Mijn slaapkamer was onbruikbaar door de voltreffer van 17/18 september 1944. De winkelruiten la-gen uiteraard in diggelen. Van het glazen Dros-te reclamebord werd alle verf afgekrabd, om als een kleine winkelruit te kunnen dienen. De rest van de etalages en de winkeldeur werden dichtgetimmerd met donkerbruine planken uit de loopgraven. Met planken van verschillende kleuren, her en der vandaan gehaald, werd het dak van ons huis gerepareerd.
De kinderen konden nog niet naar school en daarom speelde ik iedere dag met mijn vriend-jes in het verwoeste dorp. Wat we daarbij alle-maal mee maakten, is een apart verhaal. (Wim van Zanten)

PROGRAMMA 2017

9 SEPTEMBER
Battlefield tour Arnhem “Negen dagen strijd bij Ede, Arnhem en Oosterbeek, september 1944. Een tocht over het slagveld“
Startplaats: Talsmalaan naast het Airborne Mu-seum Hartenstein Tijd: 09.30 – 17.00 uur Kosten: Leden VVAM € 37,50; niet leden € 45,00 De tour staat onder leiding van Wybo Boersma, gids van de International Guild of Battlefield Gui-des. De tour is inclusief busvervoer en lunch. Ie-dere deelnemers ontvangt een gids van deze tour.

14 OKTOBER
Battlefield tour: “Operatie Pegasus 1“ Battlefield tour in samenwerking met het Platform Militaire Historie Ede
Start: Infocentrum P.M.H.E., Voormalige Prins Mauritskazerne, Nieuwe Kazernelaan 2, Ede Tijd: 09.30 – 17.00 uur Kosten: Leden VVAM € 37,50, niet leden € 45,00 De tour staat onder leiding van gidsen van het Plat-form Militaire Historie Ede. De tour is inclusief busvervoer en veld lunch.
De verplaatsingen zullen te voet, maar zo mogelijk ook met oude militaire voertuigen plaatsvinden. In verband met de reservering van deze voertuigen is het nodig vroegtijdig het aantal deelnemers te weten.
De opgave voor deze Battlefield tour sluit dan ook
op 25 september 2017. Opgave door overmaking van € 37,50 (€45,00) op rekening: IBAN: NL33 INGB 0005 113 751 t.n.v. Vrienden vh Airbor-nemuseum te Oosterbeek, onder vermelding van: Battlefield Tour Pegasus en naam en adres. U krijgt alleen bericht als de tour volgeboekt is. Voor infor-matie: e-mail: w.boersma@wxs.nl;

4 NOVEMBER
Airborne Day
Uitstalling en uitleg van Airborne materiaal en documenten door leden van de VVAM Mogelijkheid tot ruiling, boekendienst en andere activiteiten. Tafels kunnen hiervoor worden ge-reserveerd. Voor een bijdrage (een lezing of een andere activiteit) kan men zich opgeven, hetgeen enkele leden al hebben gedaan.
Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek Tijd: 10.00 – 15.30 uur Kosten: Leden VVAM € 5,00, niet leden € 10,00 Verdere details volgen via de website en/of een News Flash Voor aanvullende informatie over de verschillende activiteiten, opgave van deelneming en eventuele wijzigingen zie de website www.vriendenairborne-museum.nl of mail naar w.boersma@wxs.nl Infor-matie kunt u ook vinden op de sites van www.batt-lefieldtours.nu en www.documentatiegroep40-45.nl

MEDEDELING VAN DE VVAM
De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum heeft enige tijd geleden een aantal postzegel albums met postzegels van Indonesië gekregen van een Amerikaanse gepensioneerde kolonel.
Deze kunnen wij ten behoeve van de Vereniging verkopen. Tijdens een bijeenkomst in Ooster-beek heeft een van de leden deze albums meegekregen om te laten taxeren. Tot op heden hebben we hier nog geen bericht van ontvangen. Wil degene die ze meegekregen heeft contact opnemen met W. Boersma; e-mail: w.boersma@wxs.nl of tel 0318-639633.

Colofon

Het Airborne Magazine is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt drie keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan het Airborne Mu-seum, de activiteiten van de Vereniging Vrien-den en de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Redactie: Wybo Boersma MBE, Jasper Oorthuys (+ vacature)
Archivering & distributie losse nummers van het Magazine: Wybo Boersma, Ede.
Ontwerp en lay-out: Christy Beall
Druk: Grafi Advies, Zwolle
E-mail adres VVAM: info@vriendenairbornemuseum.nl Telefoonnummer VVAM: (0318) 639633.
Postadres: VVAM, t.a.v. Wybo Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP, Ede.
Website:www.vriendenairbornemuseum.nl
Coördinator Airborne News Flash: Vincent Luiten
Vertegenwoordiger van de VVAM in het Verenigd Koninkrijk: Niall Cherry, email adres:Niall.Cherry@baesystems.com

DOWNLOAD een PDF versie

Luchtfoto van de Arnhemse Rijnbrug, gemaakt op 4 november 1944 door een Brits verkenningsvliegtuig. De door de Duitsers opgeblazen verkeersbrug ligt ‘geknakt’ in het water. De omgeving van de brug is totaal verwoest als gevolg van de gevechten in september 1944 en de daarop volgende bombardementen door de Amerikaanse luchtmacht. (Foto: Collectie Gelders Archief)

INHOUDSOPGAVE
3.Uitnodiging voor de 38ste ALV van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op 18 maart 2017
5.Wybo Boersma ontvangt de ‘Richard Holmes Award’
6.In Memoriam Peter Wilkinson
7.Kleine expositie over Audrey Hepburn
7.Dreyeroord blijft voortbestaan
8.Het uitladen van de Horsa glider
11.Steel wall at Arnhem, The destruction of 4 Parachute Brigade, 19 September 1944
12.MINISTORY nummer 125: Een kort verslag van opgravingen in het weiland achter de Oude Kerk in Oosterbeek, die werden uitgevoerd in 1997 en 1998
19.Programma 2017

Omslag: Achter de Oude Kerk in Oosterbeek, waar in september 1944 de 75mm Pack Howitsers van ‘F’ Troop van het 1st Airlanding Light Regiment RA waren opgesteld, zette een re-enactment groep op 17 september 2016 opnieuw een kanon van dit type neer. Daarmee werd een aantal losse flodders afgevuurd, hetgeen een bijzonder spectaculair beeld opleverde. (Foto: Judith Minkman)

De Jaarvergadering op 19 november 2016 in de Concertzaal in Oosterbeek. (Foto: Arjan Vrieze)

UITNODIGING VOOR DE 38STE ALV VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM OP 18 MAART 2017

Op zaterdag 18 maart 2017 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum plaatsvinden. Het is de gewoonte dat we bij aanvang van deze vergadering stil staan bij het overlijden van die leden die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen. Begin januari zijn we ook geconfronteerd met het totaal onverwacht overlijden van onze interim-voorzitter Alex Koning. Alex was nog maar kort onze voorzitter, maar hij was voortvarend bezig met die nieuwe verantwoordelijke taak. Door zijn overlijden is er voor het bestuur een geheel nieuwe situatie ontstaan. Tijdens de bestuursvergadering van 18 januari 2017, die heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de commissie van wijze mannen bestaande uit Paul Tirion en Okko Luursema, is vastgesteld dat Gerard Gijsbertsen in de komende periode naast de functie van secretaris ook de functie van voorzitter zal waarnemen.
Er is tijdens dat overleg tevens geconcludeerd dat moet worden doorgegaan op de reeds door Alex Koning ingeslagen weg. Alex heeft in het Beleidsplan het volgende vastgesteld:

MISSIE

De doelstelling volgens de statuten is: Het waar mogelijk belangstelling te wekken voor het Airborne Museum te Oosterbeek door:
a. Het verlenen van steun en bijstand aan het Airborne Museum.
b. Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies.
c. Het bevorderen en verspreiden van kennis met betrekking tot de Slag om Arnhem en Operation Market Garden.
d. Andere legale middelen die in overeenstemming zijn met de doelstelling van de vereniging.
Het bestuur en de wijze mannen zijn het er over eens dat er als eerste hard gewerkt moet worden aan het herstel van het invulling geven aan het eerste deel van deze missie. Dit is vastgelegd in de eerste Doelstelling uit het Beleidsplan, zijnde: “Goed contact en wederkerige samenwerking met het Airborne Museum, zowel met het bestuur en de directie, alsmede met de medewerkers en de vrijwillligers”
Alex gaf aan dat dit moet plaatsvinden door middel van een “gelijkwaardige wederkerige samenwerkingsafspraak, waar beide partijen maximaal hun voordeel uit kunnen halen, elk vanuit hun eigen doelstelling.” Hiertoe zal op korte termijn overleg plaatsvinden tussen een delegatie van het bestuur van de VVAM en een delegatie van het bestuur van de Stichting Airborne Museum met als inzet te komen tot een wederzijds verplichtende overeenkomst tussen de partijen. Alleen op basis van een dergelijke heldere overeenkomst kunnen partijen aanspraak maken op elkaars ondersteuning.

AGENDA

Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

Datum: 18 maart 2017
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek
1. Opening
2. Mededelingen en In Memoriam
3. Verslag 37ste (Extra) Algemene Ledenvergadering dd 19 november 2016
4. Jaaroverzicht 2016
5. Financieel verslag 2016
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2017
8. Besluitvorming verhoging contributie m.i.v. 1 januari 2018
9. Benoeming reservelid kascommissie
10. Ontwikkelingen in de relatie tussen VVAM en Airborne Museum
11. Programma 2017
12. Rondvraag
13. Sluiting
Er is een pauze van 15.00 uur tot 15.30 uur Na de pauze zal Martin Peters een lezing geven over het in april 2016 verschenen boek “Desert Rise – Arnhem Descent”, dat hij samen met Niall Cherry, John Howes en Graham Francis heeft geschreven over het 10e Parachutisten Bataljon tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze lezing duurt tot ca. 17.00 uur.
Gerard Gijsbertsen (voorzitter & secretaris)
Eric Paap (penningmeester)

Vanwege de huidige situatie zullen er op 18 maart 2017 nog geen bestuursbenoemingen mogelijk zijn. De commissie van wijze mannen zal haar taak voortzetten om te komen tot een nieuw bestuur. Derhalve zullen de huidige bestuursleden (Gerard Gijsbertsen, Eric Paap, Wybo Boersma en Frits Miedema) hun taken blijven uitvoeren totdat er een vernieuwd bestuur in de eerstvolgende (extra) ALV aan u kan worden gepresenteerd. Het bestuur heeft de begroting besproken en geconcludeerd dat na jaren van gelijkblijvende contributie een verhoging noodzakelijk is geworden. Dit is een gevolg van de gestaag stijgende kosten voor het Magazine en de afspraak die met het museum is gemaakt om jaarlijks een vergoeding te betalen voor de vrije entree van de leden aan het museum. Het bestuur wil u voorstellen de contributie met ingang van 2018 te verhogen van € 22 tot € 25 voor een individueel lidmaatschap en van € 30 naar € 35 voor een gezinslidmaatschap. Tijdens de vergadering zal hierover een besluit moeten worden genomen.
Er is vastgesteld dat de Britse leden van de vereniging zich niet altijd gelijkwaardig behandeld voelen. Zij hebben geen stemrecht op de ALV en ontvangen zowel het Engelstalige Magazine als diverse (vertaalde) berichtgeving veel later dan de Nederlandse leden. Binnen het bestuur dient een functie te worden ingesteld die de contacten met de Britse leden waarborgt. Voor het stemrecht geven aan de buitenlandse leden zullen de statuten moeten worden aangepast. U zult te zijner tijd in deze voorgenomen aanpassingen worden betrokken.

WYBO BOERSMA ONTVANGT DE ‘RICHARD HOLMES AWARD’

Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de International Guild of Battlefield Guides in Highgate House in Northampton ontving ons bestuurslid Wybo Boersma op 14 januari 2017 de ‘Richard Holmes Award’. Wybo ontving deze prijs uit handen van Mike Peters, de voorzitter van de Guild, in aanwezigheid van de weduwe van Professor Richard Holmes. De aanwezigen gaven Wybo een staande ovatie.
De Richard Holmes Award wordt sinds 2011 ieder jaar toegekend aan een lid van de Guild, dat speciale erkenning verdient voor de persoonlijke bijdragen aan de verbetering en verdere ontwikkeling van de GBG. De toekenning van de prijs aan Wybo is mede een erkenning van de inspanning van de Nederlandse leden voor de Guild. De Nederlanderse leden vormen de grootste groep buiten Groot Brittannië. Vier Nederlanders hebben inmiddels de officiële badge van de Guild.

Wybo Boersma, die zojuist de Richard Holmes Award heeft ontvangen, poseert met mevrouw Holmes en de drie andere Nederlandse ‘badged’ leden van de GBG voor de fotograaf. (Foto: Willem Kleyn)

De Richard Holmes Award dankt zijn naam aan de eerste beschermheer van het GBG, Professor Richard Holmes (1946-2011), die een belangrijke rol speelde bij de oprichting en ontwikkeling van de Guild. Holmes was ook in Nederland bekend, vooral door de televisie-uitzendingen in de jaren negentig van zijn programma ‘War Walks’ door de BBC. Een van die uitzendingen ging over de Slag bij Arnhem en werd onder meer opgenomen in het Airborne Museum. Hij was auteur van meer dan 20 boeken over militaire geschiedenis en over slagvelden. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de toename van de belangstelling voor een bezoek aan slagvelden en bevorderde hij bij het grote publiek een breder begrip voor de militaire geschiedenis.
De prijs heeft de vorm van een zilveren beeldje van een soldaat van de Essex Yeomanry uit periode 1914-1918 – een Tommy van de Territorial Army. De keuze van het ontwerp komt voort uit het feit dat Richard Holmes zelf diende in de Essex Yeomanry en in veel van zijn werk de geest en de prestaties van de Britse Tommy vereeuwigde.

IN MEMORIAM PETER WILKINSON

Een van de veteranen die ons in de afgelopen tijd is ontvallen is Peter Wilkinson. Hij overleed op 20 januari 2017 op 94-jarige leeftijd. In september 1944 was Lieutenant Peter ‘Sam’ Wilkinson MC Command Post Officer van No 3 Battery, 1st Airlanding Light Regiment Royal Artillery. Vanaf 18 september 1944 stonden de 75mm Pack Howitsers van ‘E’ en ‘F’ Troop van No 3 Battery opgesteld ten zuiden en ten westen van de Oude Kerk in Oosterbeek. Peter Wilkinson had zijn commandopost in een huisje aan het Kerkpad, direct achter de Regimental Aid Post, die was gevestigd in het huis van de familie Ter Horst. Ondanks de onophoudelijke zware Duitse beschietingen wist Peter de commandopost vrijwel tot het einde van de strijd in bedrijf te houden. Hij slaagde erin om in de nacht van 25 op 26 september 1944 met het restant van de divisie over de Rijn te ontsnappen. Peter keerde verschillende malen terug naar Oosterbeek en fungeerde zelfs een paar keer als Leader of the Pilgrimage. Hij bleef trouw contact houden met de mannen van zijn regiment. In zijn landhuis in het dorpje East Haddon bij Northampton ontvingen Peter en zijn vrouw June regelmatig veteranen van het Light Regiment, waarbij altijd de herinneringen
aan de strijd bij Oosterbeek naar boven kwamen.

Bij de opening van de speciale ‘Remembrance Garden’ bij de Walhampton Independent Prepatory School near Lymington in Hampshire op vrijdag 30 september 2016, was ook Peter Wilkinson aanwezig. Op de foto poseren v.l.n.r. Claar Ter Horst, Sophie Lambrechtsen-Ter Horst, Peter Wilkinson en Hiltje van Eck. (Foto via Titus Mills)

Na zijn pensionering begon PeterWilkinson zich intensief te verdiepen in de geschiedenis van artillerie tijdens de Slag om Arnhem. Die studie resulteerde in 1999 in de publicatie van zijn boek ‘The Gunners at Arnhem’. Vanaf dat moment fungeerde Peter veelvuldig als vraagbaak voor mensen die onderzoek deden naar de rol van de Britse Artillerie. Je was altijd welkom bij hem thuis en werd met veel hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen. Peter deelde altijd met plezier zijn uitgebreide kennis over het onderwerp. Maar hij bleef altijd de rustige, bescheiden gentleman, die eigenlijk het liefst op de achtergrond wilde blijven. Met het overlijden van Peter Wilkinson verliezen we niet alleen een aimabele vriend, maar ook een van de mannen uit ‘the greatest generation’, een generatie waar we oneindig veel aan te danken hebben. (Robert Voskuil)

DREYEROORD BLIJFT VOORTBESTAAN

Er is een beslissing genomen over de toekomst van het voormalige Hotel Dreyeroord in Oosterbeek. De projectontwikkelaar AMVEST is begin februari met een nieuw ontwerp gekomen. Dit plan houdt in dat het huidige gebouw wordt gesloopt, maar dat het wordt herbouwd in de oude stijl. Het nieuwe gebouw zal er van buiten precies zo gaan uitzien als in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Binnen zal het geheel worden ingericht voor de opvang van dementerende ouderen.
De Stichting ‘Behoud WO2 Erfgoed Gelderland’, die onlangs is opgericht en die is voortgekomen uit de Facebook werkgoep ‘Behoud Dreyeroord’, staat positief tegenover de nieuwe plannen. Voorzitter Wiljo Pas uit Oosterbeek is zeer enthousiast. Met zijn groep wist hij meer dan 20.000 handtekeningen te verzamelen tegen het verdwijnen van Dreyeroord. De ’Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland’ zal zich vanaf heden gaan inzetten om ook andere objecten te beschermen en de status te geven die zij verdienen.
In het volgende nummer van het Airborne Magazine komen we uitgebreid terug op de nieuw plannen voor Dreyeroord. Ook zal er aandacht worden besteed aan de vondsten uit de Slag om Arnhem, die bij opgravingen op het terrein tevoorschijn zijn gekomen.

KLEINE EXPOSITIE OVER AUDREY HEPBURN

Zat Audrey Hepburn echt in het verzet en klopt het dat ze een fascistische moeder had? Er is veel over Audrey Hepburn geschreven, maar weinig over haar periode in Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Airborne Museum ging op onderzoek uit met als resultaat de nieuwe tentoonstelling: ‘Moederliefde. Het geheim van Ella & Audrey’ met onder andere foto’s, en persoonlijke bezittingen van Audrey en haar moeder Ella. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog komt Audrey naar Nederland. Ze wordt herenigd met haar halfbroers en moeder Ella van Heemstra, die inmiddels twee huwelijken achter de rug heeft. Ondanks de oorlog weet de tienjarige Audrey haar danstalent in Nederland te ontplooien. Zo start ze hier haar balletopleiding en geeft ze diverse optredens. Dat het fascistische verleden van haar moeder Ella hier ook een rol in speelde, merk je zodra je in de tentoonstellingsruimte staat. De foto’s aan de muren vertellen het verhaal van Audrey en haar moeder in Nederland. De persoonlijke bezittingen, die staan uitgestald in een grote vitrine, zijn door de zoons van Audrey aan het Airborne Museum uitgeleend. Een stoeltje van Audrey, een schilderij dat vroeger in haar huis aan de muur hing, maar ook een foto waarop Audrey’s moeder Ella voor het hoofdkwartier van de Duitse fascisten staat. Een foto die vertelt over Ella’s sympathie voor het fascisme en haar uitgebreide netwerk dat ze gebruikte voor de carrière van haar dochter Audrey.
“Wat we met deze tentoonstelling willen laten zien, is dat er niet altijd een duidelijke scheiding Was tussen ‘goed’ of ‘fout’. In oorlogstijd maak je keuzes waarvan je denkt dat die het beste zijn voor je gezin”, vertelt Natalie Rosenberg van het Airborne Museum. “We laten de feiten zien. Een Nederlandse moeder die aan de ene kant een moreel kompas zocht en anderzijds opportunistische drijfveren had, om zo haar dochter kansen te bieden die zij zelf nooit heeft gehad.” Of Audrey nu wel of niet actief was in het verzet in Arnhem, blijft in het midden. “Aan de hand van de tentoonstelling vorm je daar zelf je gedachten over.”
De expositie ‘Moederliefde. Ella & Audrey’ werd geopend op 26 januari 2017 en is nog tot 20 augustus 2017 in het Airborne Museum te zien.
(Persbericht)

HET UITLADEN VAN DE HORSA GLIDER

Bij de 1e Britse Airborne divisie, die in september 1944 in de omgeving van Arnhem landde, waren 14 Nederlandse Commando’s van No 2 (Dutch) Troop van No 10 (Inter Allied) Commando ingedeeld. Eén van hen, Willem van de Waard, maakte deel uit van het hoofdkwartier van generaal Urquhart. Op zondag 17 september 1944 landde de Waard in de glider van generaal Urquhart op landing zone ‘Z’ bij Wolfheze. In een brief van 27 juni 1948, verzonden vanuit Batavia aan de Nederlandse commando Willem van de Veer, beschrijft hij deze landing. Van de Veer was toen bezig met het schrijven van een boek over No 2 (Dutch) Troop. “Toen de glider geland was, probeerden we er zo vlug mogelijk uit te komen, hetgeen nogal wat moeilijkheden opleverde omdat de staart muurvast zat. Uiteindelijk hebben we hem eraf moeten hakken om de jeep eruit te krijgen”. (Originele brief in het archief Airborne Museum) Hoewel voor zover bekend nergens anders melding wordt gemaakt over moeilijkheden met het ont-

Foto 1: Een glider, geland in de buurt van de huidige camping ‘De Lindenhof’. Links de losgekoppelde staart.

laden van deze glider, verwerkt Van der Veer deze gegevens in 1981in zijn boek “Oorlogsverhalen”. In het verhaal “Market Garden” beschrijft hij de sitatie als volgt: “Snel maakten we de veiligheidsriemen los en probeerden de staart van het toestel open te draaien, zoals we dikwijls gedurende de training hadden gedaan. Maar hoe we ook wrikten en wrongen, de staart zat muurvast. Er was geen beweging in te krijgen. Enkele seconden later sloegen we met grote hakbijlen verwoed het staartstuk aan splinters.” Ook in verschillende andere verslagen van de landingen en het ontladen van gliders lezen we dat het staartstuk soms moeilijk was los te krijgen. We vroegen ons af hoe die constructie nu precies werkte en wat de problemen konden zijn geweest. Daarvoor zijn we te rade gegaan bij de glider collectie van Paul Hendriks in Wolfheze. Dat is de enige plaats in Nederland waar alle gegevens over geallieerde gliders, de Horsa, de Hamilcar en de Waco, zowel in documentatie als in voorwerpen beschikbaar zijn. In ons geval gaat het over de Britse Horsa MK1 glider. Deze glider was opgebouwd uit verschillende afzonderlijke segmenten, die bij de eindmontage van het toestel aan elkaar werden gemonteerd. Het achterste deel, het staartstuk, was zo bevestigd dat hij eenvoudig weer losgemaakt kon worden. Hierdoor was het mogelijk zwaar rijdend materieel zoals jeeps, kanonnen en dergelijke snel te ontladen. (foto 1)
Het staartstuk zat op acht plaatsen met bouten aan de romp van de glider vast. Deze bevestigingen hadden de aanduiding ‘REAR FUSELAGE ATTACHMENT BRACKETS’. De tekeningen vinden we terug in het voorschrift AP 2097A, volume 1, Sectie 7, Hoofdstuk 1. (foto 2) Twee lange bouten (bolts) waren in een U-vormig aluminium huis onder en boven aan een lengtespant bevestigd. Ze staken door de spanten, die aan beide zijden aan de romp en staart tegen elkaar aan waren geplaatst (foto 4). Bij deze bouten zat aan de ene zijde een vaste kop, en aan de andere zijde een moer, die uit twee gelijk genummerde helften bestond. Deze werden bijeen gehouden door een bus met haaks daarop een steel. (quick release unit), (foto 3). Van deze quick release units zijn in de afgelopen jaren vele tientallen op de landingsterreinen bij Wolfheze gevonden. De unit werd op zijn plaats gehouden door een borgpen en extra met een borgdraad (locking wire) vastgemaakt. Aan de andere zijde werden de bouten aangedraaid met een ratel (ratchet spanner) (foto 5). Deze werd vervolgens met een leren bandje vastgezet.De staart zat zo voldoende vast aan de glider. Om nu de staart los te koppelen moesten alle bussen van de uit twee helften bestaande moeren afgeschoven worden, waarna de moerenschalen uiteen vielen. De bouten zaten nu niet meer vast en de gehele staart kon naar achteren geschoven worden. De bevestigingsbouten waren genummerd, waarbij de no’s 4 bovenin de glider als laatste tegelijk losgemaakt moesten worden. Een tekst op het spant in de glider gaf dan ook aan: “Remove no. 4 bolts last and together” (zie foto 6). Als er een te grote trekspanning op de bouten stond kon de bus vaak niet meer van de moerschalen (twee halve moeren) afgeschoven worden. Dit was veelal het gevolg van een zware landing. Het alternatief was dan de houten spanten stuk te hakken. Vervolgens moesten de verschillende draden die naar het staartstuk liepen doorgeknipt worden. Hiervoor zat er ook een draadtang bij de glider. Nadat de metalen uitrij-goten aangebracht waren kon het uitladen beginnen. Deze constructie, samengesteld uit gevonden glideronderdelen afkomstig van de landingsterrei-

nen, is te zien bij de Glider Collectie in Wolfheze. Grote delen van de verschillende gliders, die tijdens de operatie Market Garden werden gebruikt, zijn daar opgesteld. In de loop van 2017 is een bezoek aan dit particulier museum opgenomen in een van de Battlefield tours. Individueel het museum bezoeken kan ook. Voor de openingstijden zie: www.wolfheze.nl/glider/gliderman.htm of neem contact op met Paul Hendriks, telefoon: 06-10143467, e-mail: silentwings@online.nl (Wybo Boersma)

Steel wall at Arnhem, The destruction of 4 Parachute Brigade, 19 September 1944
Geschreven door: David Truesdale;
ISBN: 978-1-911096-05-4;
Uitgaver: Helion & Company, England;
Formaat: 338 pag; Engelse tekst; geill.;
O.a. te bestellen via www.helion.co.uk en ook verkrijgbaar in het Airborne Museum in Oosterbeek.
Prijs (in het museum): € 34,95

Van alle eenheden van de 1e Britse Airborne divisie die bij Arnhem vochten, is in de geschiedschrijving misschien de minste aandacht uitgegaan naar de 4e Parachutisten Brigade, die op 18 september 1944 onder bevel van Brigadier Hackett op de Ginkelse Heide bij Ede landde. In verschillende boeken worden de acties van deze brigade wel beschreven, maar pas in de afgelopen jaren zijn er gedegen studies verschenen over de drie parachutisten bataljons waaruit de brigade bestond. In 2009 verscheen het boek “From Delhi to Arnhem, 156 Parachute Battalion“ door John O’Reilly, in 2012 “Arnhem Their Final Battle, The 11th Parachute Battalion 1943-1944” door Gerrit Pijpers en David Truesdale en in 2016 “Desert Rise – Arnhem Descent, The 10th Parachute Battalion in the Second World War” door Martin Peters en Niall Cherry met John Howes en Graham Francis.

Voegt het boek van David Truesdale: ‘Steel Wall at Arnhem” hier nog iets aan toe? Niet echt. De geschiedenis van de brigade wordt tot in details in de drie eerder genoemde boeken beschreven. In zijn boek geeft Truesdale eerst een korte inleiding over het ontstaan van de verschillende bataljons en de acties, zoals die in Noord Afrika, waar zij bij betrokken waren. Daarna geeft hij een overzicht van de lotgevallen van de brigade van dag tot dag tijdens de Slag om Arnhem, veelal aan de hand van ooggetuigeverslagen. De schrijver heeft daarvoor vrijwel alleen gebruik gemaakt van Engelstalige bronnen. Duitse en Nederlandse literatuur en rapporten worden helaas gemist. Truesdale heeft soms de neiging om zowel in de tekst als in de bijschriften van de illustraties allerlei extra informatie te vermelden, die niet altijd even relevant is voor het eigenlijke verhaal. Zo voegt hij bij het noemen van namen van Britse militairen regelmatig allerlei achtergrond informatie toe, zoals afkomst van de man, eenheden waar hij vroeger bij gediend heeft, etc. Ook kan je je van een aantal illustraties in het boek afvragen wat zij met de 4e Brigade te maken hebben. Het boek eindigt met een Roll of Honour en een aantal andere bijlagen. Helaas zijn deze vaak onvolledig en soms zelfs niet relevant. Je krijgt enigszins het gevoel dat ze zijn toegevoegd om het boek voldoende volume te geven. Jammer, want op zich het is een goed uitgevoerd publicatie. Voor wie de eerder verschenen bataljonsgeschiedenissen gemist heeft of alleen een algemeen overzicht wil lezen, kan dit boek van nut zijn, maar verwacht geen nieuwe inzichten over het verloop van de operaties bij Arnhem, waarbij de 4e Brigade betrokken was. (Wybo Boersma)

MINISTORY NUMMER 125 EEN KORT VERSLAG VAN OPGRAVINGEN IN HET WEILAND ACHTER DE OUDE KERK IN OOSTERBEEK, DIE WERDEN UITGEVOERD IN 1997 EN 1998

In 1997 en 1998 werd historisch onderzoek gedaan in het weiland direct zuidelijk en oostelijk van de Oude Kerk in Oosterbeek. Het doel was om door middel van opgravingen na te gaan wat er nog aan overblijfselen van de strijd in september 1944 in de bodem aanwezig was. Het onderzoek werd uitgevoerd door Dick Timmerman, Hans Timmerman en David van Buggenum uit Arnhem. Deze groep had een speciale vergunning van de Gemeente Renkum verkregen om dit soort onderzoek uit te voeren.
Evenals nu, was het toen ook al streng verboden om in de gemeente zonder officiële toestemming op openbaar terrein naar overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog te zoeken. Sinds de hier beschreven opgraving heeft dit team in overleg met de gemeente Renkum nog een aantal plaatsen onderzocht. Daarbij is altijd nauw samengewerkt met het ‘Explosieven Opruimings Commando’ (EOC) en met de ‘Bergings en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht’ (BIDKL).
Dit artikel is een samenvating van het rapport dat door de drie onderzoekers naar aanleiding van deze opgraving werd geschreven.

Aard van het onderzochte terrein
Het perceel grasland ligt zuidelijk en oostelijk van de Oude Kerk in Oosterbeek. Het wordt van noord naar zuid doorsneden door een gemetselde open watergoot. Aan de zuidzijde loopt de ‘Leigraaf ’, een brede, ondiepe sloot. Aan de oostzijde ligt de Polderweg, de toegangsweg tot Camping ‘De Rijnoever’. Aan de noordzijde grenst het terrein aan de Benedendorpsweg en aan de muur, die ten oosten, zuiden en westen van de kerk ligt. Ten westen grenst het perceel aan de moestuin en de boomgaard van de familie Ter Horst. Vanaf de muur aan de zuidzijde van de kerk loopt het perceel sterk af. Naar schatting bedraagt het hoogteverschil tussen de plaats van de muur en de sloot ca. 1.50 meter. Dit betekent ook dat de bodemgesteldheid en het grondwaterniveau verschillend zijn. Bij de keermuur is de grond kurkdroog en zandig. Het bevat veel puin. Bij de Leigraaf, bestaat de bodem uit matige tot zware klei. Omdat de grondwaterstand daar dichter bij het oppervlak ligt, is het daar ook veel vochtiger.

Wat gebeurde er in september 1944?
Het terrein dat werd onderzocht, was tijdens de Slag om Arnhem een van de posities van het 1st Airlanding Light Regiment Royal Artillery. Op maandag 18 september 1944 waren op het terrein drie 75mm Pack Houwitsers opgesteld van F Troop, No 3 Battery. De stukken geschut waren neergezet in ondiepe gunpits, in dit rapport ‘stellingen’ genoemd. Vanuit deze posities heeft F Troop o.a. vuursteun kunnen geven aan de Britse troepen die bij de Rijnbrug in Arnhem vochten.

Verkleinde kaart van het onderzoeksgebied bij de Oude Kerk in Oosterbeek met alle lokaties waar vondsten werden gedaan. Deze lokaties zijn voorzien van een nummer dat correspondeert met de nummers op een lange lijst in het originele rapport, waarop tot in detail alle vondsten zijn vermeld.

Op dinsdag 19 en woensdag 20 september trokken de restanten van de Britse bataljons, die hadden getracht door te breken naar de mannen van Frost bij de Rijnbrug, zich terug in het Benedendorp in Oosterbeek. Deze Thompson Force, later Lonsdale Force genoemd, zou de posities rond de Oude Kerk tot het eind van de strijd verdedigen.

Het onderzoek Zaterdag 28 juni 1997
De eerste onderzoeksdag. We weten niet precies wat ze kunnen verwachten, omdat er van wordt uitgegaan dat dit terrein al eerder door mensen met een metaaldetector is onderzocht. We weten echter dat het moeilijk is een weiland als dit grondig te onderzoeken, vanwege de grote oppervlakte, de wijze waarop de meeste zoekers te werk gaan en het feit dat onze voorgangers meestal illegaal hebben gezocht.
Er wordt begonnen met zoeken bij de muur aan de zuidkant van de kerk, omdat bekend is dat daar in het verleden ook verschillende vondsten zijn gedaan. Direkt bij de muur vindt Hans twee munitierekken bestemd voor 75mm granaten. De rekken liggen tegen de muur aan in een droog mengsel van zand en puin en zij verkeren in opmerkelijk goede staat. Op een aluminium plaatje op het rek is duidelijk leesbaar: ‘AMMUNITION FOR CANON WITH EXPLOSIVE PROJECTILE 68.99 LBS CUFT US’. Het lijkt er op dat bij de opruimwerkzaamheden na de oorlog veel oorlogsrestanten samen met het puin achter de muur gestort zijn. Er vlak naast vind David een Britse parachutistenhelm, waar ooit webbing kinbanden aan gezeten hebben. De helm verkeert in een goede staat. Niet lang daarna vindt David in een nieuw gat op ongeveer een meter diepte twee munitierekken en een 75mm granaathuls. De onderzoekers zijn zeer enthousiast, want dit is boven verwachting.

Hans zoekt verder bij de muur en vindt de overblijfselen van een munitiekist voor .303-Vickers patronen en een koelingreservoir, dat bij een Vickersmitrailleur hoorde. David is het weiland ingegaan en vindt een Britse handgranaat, een 2-inch mortiergranaat (rook) en een zogenaamde tondeldoos, een vooloper van het hedendaagse luciferdoosje. Deze tondeldoos dateert uit ongeveer het eind van de 19e eeuw.

Opgegraven vondsten, waaronder vier 75mm hulzen, een rek voor 75mm granaten, Britse veldfles, Britse spijkerbajonet en dekseltjes voor kokers waarin granaten werden vervoerd.

Wybo Boersma van het Airborne Museum brengt een bezoek aan de Oude Kerk met een groep Duitsers, varierend in leeftijd van 30 tot 50 jaar. Ze zijn zeer geinteresseerd in onze vondsten, vooral in de Fallschirmjäger helm. Er wordt verder gezocht in de buurt van een voormalige stelling van een 75mm kanon, dichtbij de Leigraaf. Daar vindt David een deel van een munitierek en daar vlakbij een bandelier met een aantal clipsv.303-inch patronen. Daarna verplaatst hij zich invde richting van de Bedendendorpsweg, en vindtveen Brits pionierschopje. Ter hoogte van de weg graaft hij nog een bandelier met .303-inch patronen op. Om een uur of vijf wordt de dag besloten met het nemen van foto’s van de vondsten. Deze eerste zoekdag was zeer succesvol.

Dinsdag 8 juli 1997
In de ochtend vindt David twee kapotte granaathulzen en twee handgranaten. Direkt daarna stuit hij op overblijfselen van een parahelm met resten van een schedel erin. Aangezien het niet duidelijk is of het om menselijke of dierlijke resten gaat, wordt niet verder gegraven en wordt de politie gewaarschuwd.
Dick zoekt in de buurt van het muurtje en vindt een meetlineaal, dat waarschijnlijk bij een 75mm kanon hoort, en een magazijnvuller voor een Brengun. Dan arriveert politieagent Erik Boer, die de parahelm inspecteert. Met hem wordt een afspraak gemaakt over de plaats waar het Explosieven Opruimings Commando de gevonden munitie kan vinden. De zoekactie wordt voortgezet langs de Benedendorpsweg. Dick vindt vlakbij het bushokje een ’Jerrycan’, een Britse veldfles, een beschermingsdop voor een 2-inch mortiergranaat en op de hoek van het weiland een Duitse 8cm mortiergranaat. Deze blindganger is ongetwijfeld afkomstig van een van de vele Duitse mortierbeschietingen van dit gebied. David vindt achter het bushokje verschillende clips .303 patronen. Hij verplaatst zijn zoekterrein naar de andere kant van het weiland. Bij een voormalige stelling van een 75mm kanon graaft hij een knopenschaar, een Engelse lepel en enkele gespen op. Hans zoekt verder bij de muur en vindt de resten van een leren tas voor een vizier/kijker van een .303 VICKERS GUN. Dit is met enige moeite op de tas te lezen. Dit zou een interessante aanwinst kunnen zijn voor het Airborne Museum, dat in het bezit is van een VICKERS GUN, die vlak bij deze plek in de sloot is gevonden. De laatste vondst van deze dag is een aantal doppen van de kartonnen kokers voor 2-inch mortiergranaten, die nog voor een groot deel bedekt zijn met groene verf.

Woensdag 9 juli 1997
Vandaag komen de medewerkers van de Bergings en Identificatie Dienst (BIDKL) en het EOC langs. De medewekers van de BIDKL graven de op 8 juli aangetroffen parahelm met schedelresten op. Na onderzoek blijkt dat het niet te gaat om menselijke resten, maar om de schedel van een schaap. Het EOC verzamelt de gevonden munitie en voert deze af.

Zaterdag 19 juli 1997
Eerst wordt op een aantal plaatsen in het weiland gezocht. David vindt weer een handgranaat en een spijkerbajonet met een kruisvormig lemmet. Ook Hans vindt een handgranaat. Vervolgens besluit hij de diepzoeker te voorschijn te halen om de voormalige stelling van een 75mm kanon bij de Leigraaf aan een onderzoek te onderwerpen. Binnen de stelling, die herkenbaar is als een ondiepe ronde kuil met een diameter van ongeveer vier meter, laat de meter van de metaaldetector een wisselend beeld zien. In de westzijde van de stelling, achter de positie waar destijds het kanon heeft gestaan, lijken veel kleine objecten bij elkaar te liggen. Hans besluit te gaan graven. Op ongeveer een halve meter diepte bereikt hij de bodem van de stelling. Het eerste dat tevoorschijn komt is het deksel van een munitierek. Nadat hij het

Hans Timmerman met een zojuist opgegraven rek voor drie 75mm granaten.

rek heeft verwijderd blijkt dat de bodem van de stelling bezaaid ligt met beugeltjes, die bedoeld waren voor de bescherming van de ontstekers van de 75mm granaten. Deze beugeltjes moesten worden verwijderd, voordat de granaten werden afgesteld en afgeschoten. Tevens liggen er het overblijfsel van een schede van een spijkerbajonet, een lepel en een dop van een tube tandpasta van het merk ‘Colgate’. De meest opmerkelijke vondsten zijn twee sleutels, die bestemd waren om de ontsteking van de granaten af te stellen. De sleutels zijn van het type Setter Fuse M14 en verkeren in een zeer goede staat. Ze zijn groen geverfd met daaroverheen een deel in rood, zodat ze goed opvallen. Zelfs de tekst is leesbaar. In de hoek van het weiland wordt nog een schuttersput getraceerd, waarin alleen .303-inch patronen en enkele tubes anti-gaszalf liggen. Later in de middag zoekt Hans met de ‘diepzoeker’ bij de muur, wat direct flinke uitslagen van de meter tot gevolg heeft. Na ongeveer 75 cm diep te hebben gegraven in het puin van de kerk, vindt Hans twee munitierekken van 75mm granaten, die in een goede staat verkeren. De aluminium plaatjes, waarin het type granaat is gestanst, zijn zo goed als nieuw. De laatste vondst van de dag is een handgranaat. Rond vijf uur wordt het zoeken beeindigd.

Donderdag 31 juli 1997
Bij de scheiding tussen de moestuin en het weiland vindt David een gevouwen blik, waarop een Engelse tekst staat die we niet begrijpen. Ook ligt er een kapotte granaathuls van een 75mm granaat. Hans vindt weer een Britse handgranaat, die hij bij de andere voegt. Vlak daarbij vindt hij een bijzonder soort poetsgereedschap, waarvan de functie overeenkomt met een ‘knopenschaar’, maar waarvan de vorm totaal anders is. Een paar meter er vandaan komt een vol Stengun-magazijn te voorschijn.

Zaterdag 16 augustus 1997
Er wordt begonnen met een onderzoek van de overgebleven stelling van een 75mm kanon, Dick vindt de derde Setter Fuse M14, met dit keer een blauw handvat, een aantal beschermingsbeugeltjes van de onstekers van de granaten, deksels van granaatkokers en enkele zware ijzeren onderdelen die waarschijnlijk afkomstig zijn van het kanon. Ook komen er een mok, een schede van een spijkerbajonet en verschillende gespen van een militaire tas te voorschijn. In de rand van de stelling ligt ook nog een handgranaat. David traceert een kuil waarin een aantal deksels van munitiekokers ligt en een 2-inch mortier (rook). Vlak tegen de stelling bij de Leigraaf geeft de diepzoeker een sterk signaal. Het blijkt een overblijfsel te zijn van een schuttersput, waarin een munitierek voor 75mm granaten, een zestal volle Stengun-magazijnen, een mok en de overblijfselen van een etensblik worden aangetroffen. ’s Middags vindt David een totaal doorzeefde granaathuls van een 75mm granaat, drie handgranaten, en deksel van een container voor 17-ponder granaten en de overblijfselen van een ontplofte Duitse Nebelwerfer granaat.

De oogst van de eerste opgraving op 28 juni 1997. Op de foto zijn o.a. zichtbaar een Brits pioniersschopje, drie rekken voor ieder drie 75mm granaten (‘klaverbladen’),een Britse parahelm, een 75mm granaathuls, een handgranaat en .303 munitie.

Zondag 17 augustus 1997
Hans onderwerpt een aantal putten met de diepzoeker aan een nader onderzoek. David loopt intussen met de metaaldetector een route evenwijdig aan de Benedendorpsweg, maar dat levert niets op. Ook Hans vindt weinig bijzonders. In het begin van de middag arriveren twee politieagenten om afspraken te maken over de bewaarplaats van de gevonden munitie.

Zondag 15 maart 1998
Vandaag willen we de hoek bij het electriciteitshuisje onderzoeken. Na enkele graafpogingen vinden we alleen puin en verroest ondefinieerbaar ijzer. David zoekt intussen in een strook weiland, dat grenst aan de Benedendorpweg. Hij vindt twee Britse handgranaten, een spijkerbajonet, een clip Britse .303-inch patronen en de overblijfselen van een Britse veldfles. Hans besluit terug te gaan naar de stelling bij de Leigraaf om de schuttersput, die we op 19 juli 1997 al gedeeltelijk hebben uitgegraven, verder te onderzoeken. Eerst verwijdert hij de klei die we vorig jaar al hebben uitgegraven. Daarna voert hij opnieuw een meting uit met de diepzoeker, die op stand 4 redelijk uitslaat. Hans vindt verschillende granaatscherven, een sigarettendoos en op ongeveer 75 cm diepte een boomstronk, die daar waarschijnlijk al vijftig jaar ligt. Hans gaat er van uit dat het gat minimaal deze diepte heeft gehad. De metaaldetector blijft uitslaan wat motiveert om verder te graven. De stronk wordt uitgegraven en Hans graaft nog een meter dieper. De detector geeft aan dat er onderin het gat nog meer ligt. Dick neemt het zware graafwerk over en vindt een zwaar verroest Stengun-magazijn, de resten van een regencape en een doosje met tubetjes anti gaszalf. Iets dieper stuit hij op een 75mm granaathuls. Onderin het gat wordt het vanwege het grondwater steeds drassiger, waardoor het moeilijk wordt om te zien wat er verder ligt. Dick graaft verder en vindt een oliebuisje voor een Lee-Enfield geweer en nog twee granaathulzen met de resten van de kartonnen kokers, waarin zij verpakt zijn, eromheen.

Opgegraven vondsten. Britse veldfles, tas, stukken van 75mm hulzen, .303 munitie, gespen, knopenschaar, lepel, staartstuk van een mortiergranaat.

Het bijbehorende rek, waarin de kokers zitten, komt ook te voorschijn. De aluminium plaatjes op het rek zijn als nieuw. Op een ervan is te lezen: ‘3-ROUNDS COMPLETE SHELL H.E., M 48, 75 MM PACK Howitzer, M I WITH FUZE T.& S.Q., M 54 L.B.M. LOT 6965-567’. Alles verkeert door de diepe ligging in goede staat. Hans neemt het graafwerk over en ziet in de wand van het gat op ongeveer een halve meter diepte de restanten van een rode baret met een embleem van de Royal Artillery erop! Het enthousiasme groeit.
Intussen groeit het aantal toeschouwers, waaronder Chris van Roekel, Aad Groeneweg en Robert Voskuil. Iedereen is gefascineerd door de bijzondere vondsten uit een oorlog, die ineens een stuk dichterbij lijkt. Hans zit tot zijn knieën in de drek, maar graaft verder en vindt een tweede rek, met daarin drie hulzen. Daarna volgen er nog drie hulzen. Het rek dat daarbij hoort is door de grote diepte en de steeds grotere hoeveelheid grondwater onbereikbaar. Daarnaast zijn we door het zware werk dusdanig vermoeid dat doorgraven niet verstandig lijkt.

Zaterdag 25 april 1998
Vandaag wordt besteed aan het verder graven op de plaats waar we op 15 maart zo’n succes hadden. Uit de eerste halve meter klei komen verschillende deksels van kokers en andere ondedelen van rekken van 75mm granaten te voorschijn. Daarna volgt een spijkerbajonet, enkele zeer slechte .303-inch patronen en na ongeveer een meter graven een nog volledig groene veldfles. We krijgen bezoek van enkele Engelsen, die zichtbaar enthousiast zijn over onze vondsten. Nadat ze vertrokken zijn graaft Dick weer verder. Het grondwater sijpelt gestaag uit de wand, maar het valt gelukkig nog mee. Bijna bij de bodem aangekomen, komen er een aantal zilveren dubbeltjes, kwartjes en een vierkante stuiver te voorschijn. Op ongeveer twee meter diepte stuit Dick op het rek dat we de vorige keer hebben achtergelaten. Weer komen er vier 75mm granaathulzen tevoorschijn. De kartonnen kokers zitten er in stukken omheen. In de kuil ligt ook een Britse handgranaat, die nog zo goed als nieuw is. Volledig in de verf met rode strepen en een messing dop aan de onderzijde. We spoelen alles af in de sloot, gooien de kuil dicht en begraven de gevonden munitie. Daarna vertekken we.

Zondag 19 juli 1998
Op een luchtfoto uit 1945 is in het weiland een put zichtbaar, die zich in het terrein nog aftekent als een verlaging. Dat is voor David en Hans aanleiding om daar een onderzoek in te stellen. De meter op de diepzoeker geeft geen geweldige uitslag, maar er wordt toch begonnen met graven. De eerste halve meter bevat verschillende deksels van kokers van granaten, enkele gespen en het overblijfsel van een alumnium typeplaatje van een granaatrek. Hierna blijken er, tot ongeveer anderhalve meter diep, alleen nog resten van leistenen dakpannen van de kerk in de kuil te liggen. De rest van de dag zoeken we her en der in het weiland, maar er je merkt dat er overal goed gezocht is, want buiten vijf staarten van Duitse 8cm mortiergranaten en enkele Britse patronen komt er niets meer te voorschijn. We besluiten de zoekactie voor deze lokatie te beëindigen. (David van Buggenum, Hans Timmerman en Dick Timmerman)

Dick Timmerman met een zojuist opgegraven 75mm huls

PROGRAMMA 2017

18 MAART
Jaarvergadering VVAM
Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
Tijd: 10.30 uur, zaal open 10.00 uur
Toegang alleen leden VVAM op vertoon van lidmaatschapskaart 2017. Aansluitend lezing van de Martin Peters over het 10e Parachutistenbataljon
22 APRIL
Wandelexcursie over de landingsterreinen met bezoek aan de Glider Collectie Wolfheze
Plaats: Glider Collectie, Chaletpark De Lindenhof, Wolfheze
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Kosten: Leden VVAM € 7,50, niet leden € 12,50
17 – 21 MEI
Battlefield tour Normandië
10 JUNI
Jaarlijkse beurs van 2e hands boeken en documenten m.b.t. de 2e Wereldoorlog
Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
N.b: Deze activiteit, de datum en plaats is een voorlopige planning. Eind februari 2017 worden de gegevens definitief. Voor meer informatie mail naar: w.boersma@wxs.nl
23 – 25 Juni
De Britse leden van de VVAM houden hun 2 jaarlijkse Nederland weekend
1 JULI
Wandelexcursie “De straatgevechten ten noorden van de Utrechtseweg”
Start: Airborne Museum Hartenstein. Afsluiting bij restaurant Schoonoord, Oosterbeek
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Kosten: Leden VVAM € 7,50, niet leden € 12,50
9 SEPTEMBER
Battlefield tour Arnhem “Negen dagen strijd bij Ede, Arnhem en Oosterbeek, september 1944. Een tocht over het slagveld“
Startplaats: Talsmalaan naast het Airborne Museum Hartenstein
Tijd: 09.30 – 17.00 uur
Kosten: Leden VVAM € 37,50; niet leden € 45,00
De tour staat onder leiding van Wybo Boersma, gids van de International Guild of Battlefield Guides. De tour is inclusief busvervoer en lunch. Iedere deelnemers ontvangt een gids van deze tour.
14 OKTOBER
Battlefield tour: “Operatie Pegasus 1“ Battlefield tour in samenwerking met het Platform Militaire Historie Ede
Start: Infocentrum P.M.H.E., Voormalige Prins Mauritskazerne,
Nieuwe Kazernelaan 2, Ede
Tijd: 09.30 – 17.00 uur
Kosten: Leden VVAM € 37,50, niet leden € 45,00
De tour staat onder leiding van gidsen van het Platform Militaire Historie Ede. De tour is inclusief busvervoer en veld lunch
4 NOVEMBER
Airborne Day
Uitstalling en uitleg van Airborne materiaal en documenten van leden. Mogelijkheid tot ruiling, boekendienst en andere activiteiten
Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Kosten: Leden VVAM € 2,50, niet leden € 5,00
Deze activiteit wordt in de loop van 2017 nog nader uitgewerkt.
In het juni/juli Airborne Magazine worden de verdere plannen voor deze activiteit vermeld.

Voor aanvullende informatie over de verschillende activiteiten, opgave van deelneming en eventuele wijzigingen zie de
website www.vriendenairbornemuseum.nl of mail naar w.boersma@wxs.nl Informatie kunt u ook vinden op de sites van www.battlefieldtours.nu en www.documentatiegroep40-45.nl

AIRBORNE MAGAZINE
Het Airborne Magazine is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt drie keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Redactie: Wybo Boersma MBE, Jasper Oorthuys (+ vacature)
Archivering & distributie losse nummers van het Magazine: Wybo Boersma, Ede.
Ontwerp en lay-out: Christy Beall
Druk: Wedding Proson, Harderwijk
E-mail adres VVAM: info@vriendenairbornemuseum.nl
Telefoonnummer VVAM: (0318) 639633.
Postadres: Vrienden van het Airborne Museum, Postbus 6710 AA, Ede
Website: www.vriendenairbornemuseum.nl
Coördinator Airborne News Flash: Vincent Luiten
Vertegenwoordiger van de VVAM in het Verenigd Koninkrijk: Niall Cherry, email adres: Niall.Cherry@baesystems.com

DOWNLOAD een PDF versie

INHOUDSOPGAVE
3.-5.Additional Annual General Members Meeting of the Society of Friends of the Airborne Museum, which took place on 19 November 2016
5. -6.Hotel Dreyeroord: the current state of affairs – Robert Voskuil
6. -7.Booklet about Air Support teams – Wybo Boersma
7.Exhibition: “EGO. Do not forget me” – Robert Voskuil
8.Reburial of two soldiers at the Airborne Cemetery
9.Six unknown soldiers identified after 72 years
9.-10.Book reviews by Wybo Boersma
11.A “Regimental Aid Post” in the Concertzaal – Robert Voskuil
12.Royal decoration
12. -13.A very special emblem from the Airborne Museum collection – Wybo Boersma
13.“B Company Arrived, The Men”
13-14.Ministory 124, Hotel Dreyeroord, September 1944 – Niall Cherry

On Liberation Day (5th May 2016] a British Dakota flew over Hartenstein and the Airborne Monument in Oosterbeek. (photo: berrydereusfotografie.nl)

ADDITIONAL ANNUAL GENERAL MEMBERS MEETING OF THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE AIRBORNE MU­SEUM, WHICH TOOK PLACE ON 19 NOVEMBER 2016-10-22

On Saturday 19 November 2016, an additional Annual General Members Meeting of the SFAM took place. This had become necessary in that, during the past year, a situation has developed, from which, during the AGM on Saturday 19 March, a comprehensive exchange of thoughts and ideas took place. Those members then present, gave the Management in­structions that they should take steps to construct and implement a renewed relationship with the Airborne Museum. To activate this plan, on 10 July 2016, the So­ciety Management sent a letter to the management of the Airborne Museum Foundation. A copy of this letter is available on request.
In the run-up to the meeting on 19 March 2016, two members of the Management team announced their intention to resign from the team and eventually one candidate member was selected to join, without the usual election. The various reactions from members during and after the AGM, gave the Management the feeling that they should all resign with effect from the AGM on 19 November 2016.
In the following period, Mr Alex Koning announced his willingness to stand as a new member of the Board and in the coming months, with support from a committee of well qualified people, to form a new Management team. Therefore during the AGM on 19 November, Mr Koning was nominated as the sole Management team member. Also, you will be ad­vised that, in the period from the Extra AGM on 19 November to the AGM in March 2017, the then resig­ned Management team members, Ben Koster, Wybo Boersma, Gerard Gijbertsen, Frits Miedema and Eric Paap, will arrange the transfer of their duties to the new Management team members, to be elected on March 2017.
Alex Koning lives in Rozendaal, is married and has two sons. He is a lawyer and has also worked as Manager and Director in the Netherlands Water industry. He is also, amongst others, a former Director of the Net­herlands Water Museum in Arnhem. During his whole life, he has been active as a director of Foundations and Corporations, as well as societies of friends. He has a wide network in administration. His connection with the Battle of Arnhem originates from the fact that his Grandfather was the farmer of the Johannahoeve farm, North of Oosterbeek. His whole family had moved into the Johannahoeve and in September 19-44 they lived there through the Battle of Arnhem.
Alex has been a member of the SFAM for very many years. Every year, in September, he drives with enor­mous pleasure in his Willy’s Jeep from 1942.

Mr Alex Koning, who announced his willingness to stand as a new member of the Board.

We will hopefully achieve a mutually and equal recipro­cal and rewarding relationship, through which both parties can achieve their share of the future achievements, each from their own objectives.”
During the AGM, the new proposed Society Policy Plan was discussed. The Society will, under direction of a new Management team strengthen itself and look to the future. For this purpose, new concrete firm targets, plans and measures will be laid out, one and another to be explained in the policy plan. The existing statutes have more than enough room to allow changes. As a result, we hope, from a new and totally clear position, to clarify and make firm the future relationship with the Airborne Museum. With much pleasure and reward, we will support a maximum relationship. We will hopefully achieve a mutually and equal reciprocal and rewarding relationship, through which both parties can achieve their share of the future achievements, each from their own objectives.
The Society members are all ambassadors for the modern Airborne Museum. A museum that we support fi­nancially in their present format and where we, as Friends, have a special position. An abbreviated version of the policy plan has meanwhile been placed on the SFAM (WAM) website.
On the basis of the above details, the agenda for the AGM was as follows:
Agenda
Extra Annual General Meeting of the Society of Friends of the Airborne Museum.
Date: 19 November 2016 Commencing: 14.OOhr (hall opens 13,30) Location: Concert Hall, Rozensteeg 3., Oosterbeek

1. Opening
2. Announcements and notices of absences
3. Report AGM 19 March 2016
4. Resignation of current management members and election of Mr Koning as management member
5. Policy plans 2016-2021
6. Developments in the relationship between SFAM and the Airborne Museum
7. Initiatives and programme for 2017
8. Any other business
9. Closure

INTERVAL

The planned lecture by Martin Peters about the book “Desert Rise-Arnhem Descent” which appeared last April that he, together with Niall Cherry, John Howes and Graham Francis, wrote about the 10th Parachute Battalion during the WW2, was postponed to the next meeting of the SFAM
More details on the developments within the SFAM will be published in the first issue of the Airborne Maga­zine of 2017.

During the ceremony on Sunday 18 September 2016, veteran Geoff Roberts stood deeply in thoughts at the entrance to Hotel Dreyeroord where shortly before, he had laid a wreath. Geoff Roberts had fought at Dreyeroord in September 1944. (photo: berrydereusfotografie.nl)

HOTEL DREYEROORD: THE CURRENT STATE OF AFFAIRS

In the last edition of the Airborne Magazine, we men­tioned the plans to demolish the Hotel Dreyeroord, that, between 19 and 21 September 1944, served as the HQ building for 7 KOSB. In the interim, the possible demolition of this historic building, has triggered a storm of protest. The Foundation “Behoud Dreyeroord Oosterbeek” (“Preserve Dreyeroord Oosterbeek”) was delighted with the overwhelming interest shown by many “supporters”. More than 15,000 signatures, op­posing the demolition have recently been delivered to the Municipality of Renkum. Responses came in from 40 different countries. Also the home and foreign press have devoted frequent time and energy to the Hotel Dreyeroord issue. In the Netherlands, the subject even managed to appear in the national TV News pro­gramme. Very supportive was the letter from the UK Ambassador in the Netherlands, Sir Geoffrey Adams, which was sent to the acting Renkum Mayor, Mr Hein Bloemen. Sir Geoffrey wrote that it would be an enor­mous tragedy if Hotel Dreyeroord were demolished.
The “Preserve Dreyeroord Oosterbeek” Foundation has meanwhile engaged an Architect to undertake an investigation into whether it would be possible to make making a number of architectural changes to the exi­sting building, to enable it to meet the planned future use as accommodation for pensioners with dementia, instead of its total demolition. The first proposal under this scheme has meanwhile been submitted and looks very promising. But that sadly does not yet mean that the fight against the demolition has been won!
On Sunday afternoon 19 September 2016, a short ce­remony took place at Dreyeroord, at which Dutch and British people demonstrated their support towards the retention of the building with the placing of wreaths and flowers at the entrance. One of the speakers on this occasion was Niall Cherry. His presentation made a great impression on those present and therefore, the editors decided to publish his speech as a Ministory in this Airborne Magazine (see later in this issue).
/Robert Voskuil)

During the Memorial service at the Airborne Cemetery, the “leader of the Pilgrimage”, Laurie Weeden, who, in September 1944 served as a Staff Sergeant in the Glider Pilot Regiment, lays a wreath at the Cross of Sacrifice (photo: berrydereusfotografie.nl)

BOOKLET ABOUT AIR SUPPORT TEAMS

“US Air Support Signals Teams, Arnhem-Oosterbeek September 1944” by Wybo Boersma and Philip Rein-ders – Private publication 2016, 38 pages, illustrated, colour, English language, price €7,50.
As well as British, Polish and Dutch military person­nel 14 American military personnel took part in the Battle of Arnhem. Ten of them formed two US Support Signals Teams, who were responsible for the ground­air connections. Already in the After Action Report, published in 1945, we can read that this ground/air connection at Arnhem did not succeed. The most likely reasons for this, mentioned in this report, were that the American personnel were not fully trained, did not know fully their equipment and that they had taken the wrong crystals. From then until today this story has been used by almost all subsequent authors who have tried to dig deeper into the issues of the communicati­ons and air support. Just as much as the Dutch Com­mandos, the US Air Support Signal Teams were viewed with suspicion by the 1st British Airborne Division.
In the past, several people have done research into the matter. They traced a couple of the soldiers from the Signals Team. Their testimony, supported by docu­ments and small parts from recent publications, have finally resulted in as complete as possible, a history of these hitherto partly unknown American signals teams. The inability to bring the ground/air connec­tions into action, appears to be more due to a poor pre­paration by the British and the changed military situ­ation, than to the presumed shortfall in training. Quite rightly, the new book “US Air Support Signal Teams” is a tribute to the small group of Americans who very rarely are mentioned in the existing literature. Their involvement was “rewarded” with seven months of imprisonment in Germany (POW), after which, finally, via Russia, they managed to return to America.
As well as to the 1st British Airborne Division, similar communications units were attached to both American Airborne Divisions. These probably suffered the same difficulties, but, to date, we have found no informa­tion about their history. Or possibly due to the widely spread deployment of the other American divisions, they were never actually posted to such a role, and their duties might have been taken over by the 30th British Corps. This could be the subject of a future research project.
The book can be ordered from the Vereniging Vrienden van het Airborne Museum website: www.vriendenairbornemuseum.nl or from w.boersmaldwxs.nl. The price of the book is € 7,50.
Postage and packing in Holland €2,50, overseas €7,50.
Also it is possible to purchase a copy during meetings and battlefield tours organised by the SFAM.
[Wybo Boersmal)

John Graybum, son of Lt John Jack” Graybum, who was killed at the Rhine Bridge in Arnhem on 20 September 7244, stands in the exhibition EGO in the Airborne Museum, with his father’s medal set in the background. The medal on the farthest leftside of the set, is the Victoria Cross. (photo: berrydereusfotografie.nl)

On 1st September 2016, Mr Pieter van Vollenhoven opened the new exhibition “EGO. Do not forget me”.
In this display, centrally appear the experiences of 68 people (EGO = ‘me’]. Based on the personal stories of British, Polish and German soldiers, and Dutch civilians, the Battle of Arnhem, but also the approach to the Battle and the aftermath, are shown in pictures in a penetrating fashion. Alongside stories and photos, a number of special objects are exhibited, that all have a close association with those people whose stories are told.
The most important item, is the original Victoria Cross, that was awarded posthumously to the British Lieutenant John “Jack” Hollington Grayburn, who died aged 26 years, at the Rhine Bridge in Arnhem.
Grayburn was in command of 2nd Platoon, A Company,
2nd Parachute Battalion. This Battalion was under the command of Colonel John Frost. Grayburn was the only soldier at the bridge, who was awarded the Victoria Cross. The full report of his actions during the Battle of Arnhem, appeared in the Supplement of the London Gazette of 23 January 1945. The last section of this “citation” read: “From the evening of September 17th until the night of September 20th 1944, a period of over three days, Lieutenant Grayburn led his men with supreme gallantry and determination. Although in pain and weakened by his wounds, short of food and without sleep, his courage never flagged. There is no doubt that, had it not been for this officer’s inspiring leadership and personal bravery, the Arnhem Bridge could never have been held for this time”.
His son John has worked on the exhibition and he at­tended the opening ceremony.
[Robert Voskuil)

REBURIAL OF TWO SOLDIERS AT THE AIRBORNE CEMETERY

On 5th October 2016, Corporal Donald S. Noble and Private Harold J.
Lewis were reburied at tbe Airborne Cemetery in Oosterbeek. [photo: berrydereusfotografie.nl)

On 5th October 2016, during a very impressive cere­mony, two soldiers of the Wiltshire Regiment were reburied with full military honours at the Airborne Cemetery in Oosterbeek. In February 2013, during an investigation for explosives, their bodily remains were found by chance in a joint field grave at the farm “De Laar” at Arnhem-South. In this area the “Battle over the railway level crossing” took place very shortly after the end of the Battle of Arnhem. During this fighting, the Wiltshires (129th Brigade, 43rd Wessex Division) lost more than 70 officers and men.
After a lengthy and meticulous investigation that took place in the laboratory of the Royal Dutch Army Reco­very and Identification Unit (BIDKL) in Soesterberg, the Army team succeeded in identifying both of the bodily remains. It appeared they were Lance Corporal Donald S. Noble from Leeds (died on 4th October 1944) and Private Harold J. Lewis from Hertford (died on 3rd Oc­tober 1944). Both belonged to the Wiltshire Regiment and had been missing since October 1944.
During the burial ceremony in Oosterbeek – almost to the day 72 years later that both men died, the two coffins were carried to the graves by troops from the 5th Battalion The Rifles from Bulford Camp in Wiltshire.
After both bodily remains had been laid to rest in the earth, in the afternoon of 5th October, a memorial ser­vice took place at the Wiltshire Regiment monument in the “de Schuytgraaf” area of Arnhem South.

SIX UNKNOWN SOLDIERS IDENTIFIED AFTER 72 YEARS

During a special ceremony at the Airborne Cemetery in Oosterbeek on 14 September 2016, six graves which previously related to unknown soldiers were newly consecrated. Thanks to intensive archive research, it had become possible to identify the names of these men, who died during the Battle of Arnhem. It co­vers six members of the Border Regiment, Corporal Jack Carr, Corporal Thomas Edgar, Lance Corporal Raymond Halliday, Private Thomas Edward Stanley, Private Harry Vasey and Private George Wilson.


A sister of one of the identified soldiers from the Border Regiment, looks at the new grave stone other brother who died in 1944. (photo: berrydereusfotografie.nl)

BOOK REVIEWS BY WYBO BOERSMA

1) ‘Verzet via het geheime telefoonnet. De opmerke­lijke rol van het PGEM-telefoonnet tijdens de Tweede Wereldoorlog” (Resistance via the secret telephone network. The notable role of the PGEM telephone network during WW2) written by Karel Berkhuysen; published by Wink Doetinchem 2016; 439 pages, illustrated; price: €29,95
In many publications, mention is made that the Dutch Resistance during WW2, made use of telephone con­nections, outside of the normal telephone networks. In this method, the Germans could not listen in. Even so, little is actually known about this subject. This in spite of the number of books written around this issue. Author Karel Berkhuysen has now written a new book, which, in a clear and understandable manner, reports and uncovers the role of various secret connections used by the Resistance. Using diagrams, he shows us how the various telephone networks were joined together. Mechanics who were in contact with the Resistance made these connections, often under the very eyes of the occupying forces. The whole system, comprised the public network and various other telephone systems. The most well known of these is the telephone network belonging to the Gelderland Provincial Energy Company (PGEM]. For those inte­rested in Operation Market Garden, this network is most known because of the role this network played during Operation Pegasus 1. The Resistance had contacts throughout the whole province but the British made no use of this network, possibly because they did not trust the system. This was quite the contrast to the Americans in Nijmegen.
After the British blew up of the telephone exchange in Oosterbeek in the early part of the Battle of Arnhem, all the network connections in Oosterbeek were lost. After the Battle of Arnhem the PGEM connections were used to make Operation Pegasus 1 possible. The book gives a highly detailed story about this usage. It is also clear that the small telephone exchange that is kept in the Airborne Museum depot, played no role during Operation Pegasus 1. This exchange originated from the former SD (the German Sicherheitsdienst) building on the Utrechtseweg in Arnhem, but the connection for Pegasus 1 ran not from Nijmegen via Arnhem to Ede, but was direct from Nijmegen to Ede.
In the first chapter a detailed description is given as to how the secret telephone network was developed, which began in 1940. At that time, it was set up to serve the Dutch Army. In the chapters covering the period after September 1944, more is told about the Resistance and the li­beration of the Achterhoek district (Eastern Holland), in relation to the secret telephone network.
In the book also, a few radio contacts and even postal pigeons are men­tioned. A number of events during the War are descri­bed to put developments in the secret networks in the correct historical context.
The book gives a good and wide picture of the pos­sibilities provided to the Resistance movement through the use of the secret telephone network and the telephone network of the PGEM. Members of the SFAM will especially be inte­rested in the chapters about Operation Market Garden and Operation Pegasus 1.
The book is thus also a “must have” for those who will dig deeper into the role of the Resistance during and after the Battle of Arnhem. It would be good to have this book translated into English language, so that Bri­tish people could learn more about these then unused facilities.
“Verzet via het geheime telefoonnet” is heartily recom­mended, but is not a book to finish reading in just one evening.
2) “Vergeten is Ballingschap, gedenken Verlos­sing” (Memorial book for Oosterbeek War victims, 17 September – 5 May 1945), written by Ron Wenting and Roland de Kwant.
A first edition was published as a private publication in November 2015, and now the SFAM has produced a second edition of this book. The book is written by Ron Wenting from Oosterbeek and Roland de Kwant from Zaandam. It records the 129 Oosterbeek civilians who, in the period between 17 September 1944 and 5 May 1945, died from War violence. Where possible, a short description is added of the circumstances under which they died. The book is well illustrated with black and white and some colour photos. The first edition was published with an issue of just 50 copies. That num­ber was rapidly sold, but the authors did not have the means to produce a larger issue. The Management of the SFAM was of the opi­nion that such a thorough work, finally bringing the civilian victims of the Bat­tle of Arnhem to the fore­front, is extremely valuable and should be available to a wider public. As a result, we have financed the production of a further 100 copies. This second edition has, in the interim, nearly sold out. But a few copies are still available, amongst others at the Airborne Mu­seum and the bookshop Meijer and Siegers in Oosterbeek. The price is €30. 3) “The Airborne Club, Three WW2 Airborne veterans tell their story” by Raymond P. Newlyn; Private publi­cation 2015. 51 pages, illustrated, English language. Price £14.99

This private publication by author Raymond Newlyn re­cords the history of three veterans, of whom two, Alex Hall and David W. Whiteman, fought at Arnhem. They both were part of the 181st Parachute Field Ambu­lance. The veterans write about the Battle in their own words and the book is easy to read. However, after so many years, it is questionable if all stories are histo­rically accurate, but it is given so as they themselves now remember. Sadly, with some photos the ratio bet­ween the horizontal scale and the vertical scale, is not accurate, and as a result of which you get a distortion of some faces. This would have been easy to correct.
It is possible that Niall Cherry may still have a few copies of this book.

REGIMENTAL AID POST IN THE CONCERTZAAL


The ‘Regimental Aid Post’, that from 16-18 September2016 was installed in the Concertzaal in Oosterbeek, gave an impression of the circumstances, under which the British medical personnel had to work in September 1944. (photo: berrydereusfotografie.nl)

During the commemoration weekend last September 2016, for three days a ‘Regimental Aid Post’ was set up in the Concertzaal in Oosterbeek. This RAP was completely fitted out with material, and instruments, such as were used in September 1944 by the men of the Royal Army Medical Corps (RAMC). For this, a couple of British and Dutch collectors/re-enactors had taken the initiative to bring over their collections to the Concertzaal. The whole display appeared very realistic, the more so because a group of re-enactors acted as doctors, medical orderlies and patients. Especially this last group were carrying very professional make-up!
There was a lot of interest in this “living exhibition” not only from adults, but also from school classes.
Hopefully this interesting and educational event might be repeated in the future. (Robert Voskuil)

At the ‘RegimentalAid Post’ in the Concer