VVAM Nieuwsbrief 123_Augustus_2011

Colonel (retd.) John Waddy signeert de reproducties van het schilderij met daarop van de landing van de 4e Parachutisten Brigade op de Ginkelse Heide op 18 september 1944 is a/gebeeld.

Schilderij van de landing van de 4e Parachutisten Brigade
Vorig jaar heeft John Waddy de Britse kunstenaar John Wynne Hopkins gevraagd om een schilderij te maken van de landing van de 4e Parachutisten Brigade op de Ginkelse Heide op 18 september 1944. John Wynne Hopkins, die in Engeland zeer bekend is door zijn schilderijen van militaire onderwerpen, bezocht samen met John Waddy in augustus 2010 de heide bij Ede om een indruk te krijgen van het landschap. Het uiteindelijke resultaat is een prachtig schilderij, waarop de massaliteit van landing uitstekend in beeld wordt gebracht. Kijkend vanaf het heuveltje, waarop nu het monument staat, zie je tientallen Dakota’s van de 314e en de 315eTroup Carrier Groups (USAAF) recht op je af vliegen. De lucht is gevuld met honderden parachutisten. De eerste parachutisten zijn al op de grond en gaan in de aanval.
Van het schilderij is een beperkt aantal reproducties gemaakt, die nu te koop zijn. De prenten zijn alle gesigneerd door John Wynne Hopkins en door Colonel (retd.) John Waddy, in september 1944 commandant van de B-compagnie van het 156e Parachutisten bataljon. Dit bataljon vormde deel van de 4e Brigade.
Op zaterdag 17 september a.s. zullen tijdens de her-denking op de Ginkelse Heide exemplaren van de reproducties te koop zijn, evenals de nieuwste druk van John Waddy’s boek ‘A Tour of the Arnhem Battlefields’. Bij de reproducties zit een door John Waddy geschreven historisch verslag van de landing. Exemplaren van de prent kunnen ook worden besteld. In Nederland kan dat bij: G.W. Gijsbertsen, Nachte- gaallaan 28, 6713 BZ Ede voor € 22,50 plus € 6,75 ver¬zendkosten. Betaling met bankoverschrijving.
In het Verenigd Koninkrijk kan dat bij: N. Cherry, 3 Church Road, Warton, Lancs PR41BD voor £ 20 plus £ 2 verzendkosten.
De opbrengst van de verkoop van de reprodukties komt ten goede aan de Arnhem 1944 Fellowship.

Lezing over ‘Het 13e Peloton’ op 19 november a.s.
Ons lid en journalist Haks Walburgh Schmidt houdt op zaterdagmiddag 19 november een lezing voor leden van de WAM over zijn onderzoek naar de geschiedenis van de inzittenden van HORSA 166, die op 18 september 1944, de tweede dag van de Slag om Arnhem, landde bij Wolfheze. Dit zweefvliegtuig vervoerde het 13e peloton van de B-compagnie van het 1ste bataljon van het Border Regiment. Het verhaal van deze mannen en de vier jaar durende speurtocht naar hun lotgevallen staan centraal in de lezing. In 2004 publiceerde Haks zijn verhaal voor het eerst in boekvorm onder de titel ’Het 13e Peloton’ en in 2009 verscheen Engelse vertaling ‘No Return Flight’. De lezing wordt op 19 november gehouden in de Concertzaal in Oosterbeek en begint om 14.00 uur. Leden van de WAM hebben gratis toegang en niet- leden betalen € 5,-.

Britten schilderen tank en kanonnen
Bijna twee weken zijn Ralph Huil en Lee Duke uit Engeland bezig geweest met het schilderen van de drie grote 17-ponder kanonnen en de SHERMAN tank bij het Airborne Museum. Ze deden dit geheel gratis in hun vrije tijd.
Ralph Huil (66) kwam vorig jaar voor het eerst in het Airborne Museum in Oosterbeek en hij was zeer onder de indruk van wat hij zag. In een van de gesprekken die hij met medewerkers van het

Ralph Huil en Lee Duke schilderen een van de 17-ponder kanonnen achter het Airborne Museum.

museum voerde, hoorde hij dat het moeilijk was om in Nederland voor de tank en de kanonnen de juiste verf in de juiste kleur te vinden. Ralph, die zelf een bedrijfje heeft dat oude Spitfires uit de Tweede Wereldoorlog restaureert, gaf aan dat hij wel aan het goede materiaal kon komen. Hij vond dat hij zo hartelijk was ontvangen in Oosterbeek, dat hij aanbood om een jaar later terug te komen en geheel gratis de tank en de stukken geschut op te verven. Begin augustus arriveerde hij met zijn medewerker Lee Duke om aan het karwei te begin¬nen. Omdat het in augustus voortdurend regende, moest er over ieder object eerst een tent worden gebouwd. Daarna werd het roest verwijderd en ver¬volgens kon het schilderen beginnen. Veel muse¬umbezoekers sloegen deze restauratie met grote belangstelling gade. Na afloop van dit intensieve project kondigde Ralph aan dat hij in september terugkomt om voor het eerst de herdenking van de Slag om Arnhem bij te wonen.

UK (en nu ook International) Members Weekend 2011
Graag wil ik de 28 leden uit het Verenigd Koninkrijk (en uit Canada!) en de Nederlandse leden die aan¬wezig waren, bedanken voor hun enthousiaste deel¬name aan ons 6e UK Members Weekend, dat van 24 tot 26 juni werd gehouden. Op een bepaald moment telde ik 47(!) mensen die ademloos luisterden naar het fascinerende verhaal over de acties van de 4e en 5e Wiltshires in het gebied oostelijk van Driel, eind september 1944. Na een bescheiden start in 2001 heeft dit UK Members Weekend zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een van de hoogtepunten op de lijst van activiteiten van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Iedere keer zoeken we weer naar nieuwe plaatsen om te bekijken en te onderzoeken. Zo wandelden we dit jaar op de zater-dag 25 juni in de voetsporen van C-compagnie van het 2e Parachutisten Bataljon door de uiterwaarden tussen de Benedendorpsweg bij de Oude Kerk en de spoorbrug over de Rijn. Volgens mij was dit de eerste keer dat deze route werd gevolgd tijdens een excur¬sie van de Vereniging Vrienden. Net als in 1944 ver¬
liep ook dit jaar niet alles volgens plan. Het gebrek aan tijd was het belangrijkste probleem, waardoor bepaalde excursiepunten moesten vervallen, maar die bezoeken we ongetwijfeld tijdens een van de toekomende jaren. Een extra woord van dank voor al mijn vele Nederlandse vrienden, die hielpen bij de verschillende battlefieldtours als gastspreker of die werk verzetten achter de schermen. Er wordt al gesproken over het volgende UK Members Weekend in 2013 en daarvoor heb ik, terwijl ik dit schrijf in begin juli, al 14 aanmeldingen. Ik heb zelfs al een gastspreker voor de Social Evening op vrijdag¬avond. Iedereen die belangstelling heeft voor het UK-weekend in 2013, kan zich nu al bij mij opgeven. (Niall Cherry)

Korte battlefield-wandeling op vrijdag 16 september a.s.
Niall Cherry heeft aangeboden om vrijdag 16 sep¬tember a.s. een korte battlefieldwandeling te lei¬den door het gebied in westelijk Oosterbeek, waar in september 1944 het Ist Battalion van het Border Regiment vocht. De wandeling begint om 14.00 uur op de Hoofdlaan ten westen van het Airborne Museum en eindigt op de Westerbouwing. Deelname is gratis voor leden van de WAM en niet-leden betalen € 5,-. Betaling a contant aan Niall.

REME bank verplaatst
De bank van Royal Electrical and Mechanica! Engineers (REME) is onlangs door medewerkers van de Ge¬meente Renkum opgeknapt en nu geplaatst aan de westzijde van het Airborne Museum.
Deze herinneringsbank was ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Royal Electrical and Mechanica! Engineers in 1992 vervaardigd in een REME-werkplaats en geplaatst in Park Hartenstein bij de voormalige tennisbanen. Dat was ook de lokatie waar in sep¬tember 1944 een groep van de REME zat ingegraven, hetgeen ook op een van de AFPU foto’s was vastge¬legd. Voor het vervaardigen en plaatsen van de bank heeft vooral de toenmalige museumvrijwilliger Don Jacobs zich ingespannen. Don had zelf na de TWeede Wereldoorlog bij de REME gediend.
Op de rugleuning van de bank was een fraaie kope¬ren plaquette aangebracht, waarop informatie stond over de inzet van de REME tijdens de Slag om Arnhem. Deze plaquette was echter te mooi om door souvenirjagers mee te laten nemen en vandaar dat hij al snel werd vervangen door een eenvoudi¬ger exemplaar. Het origineel werd in het Airborne Museum tentoongesteld.
In de praktijk bleek helaas dat de bank voornamelijk door hangjongeren werd gebruikt. Ook was hij nodig aan een opknapbeurt toe. Dit is onlangs door mede¬werkers van de gemeente Renkum gedaan. Er werd toen ook besloten de bank dichtbij het Airborne Museum te plaatsen, om er meer toezicht op te heb¬ben. Het is natuurlijk wel jammer dat met de huidige plaatsing het verband tussen de in 1944 gefotogra¬feerde ‘REME-lokatie’ en de plaats van de herinne¬ringsbank verloren gegaan is.
(Wybo Boersma)

Filmopnamen voor documentaire over 7 KOSB
Op 14 en 15 juli heeft een ploeg van de Britse pro-ductiemaatschappij 360 Productions filmopnamen gemaakt voor een documentaire voor de BBC. De producer John Hayes-Fisher en de historicus Paul Reed waren al eerder dit jaar in Oosterbeek geweest om ideeën op te doen en lokaties te bekijken. In over¬leg met Robert Sigmond werd toen besloten om in de documentaire de rol van 7 KOSB tijdens de Slag om Arnhem centraal te stellen. De filmmakers waren in het bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van Sam Cassidy. Deze militair sneuvelde tijdens de gevech¬ten en werd vermoedelijk begraven in de tuin van Hotel Dreijeroord in Oosterbeek, maar zijn stoffe¬lijke resten zijn nooit teruggevonden. Sam Cassidy’s dochter Betty Ross en zijn kleindochter Lynda waren door producer John Hayes-Fisher uitgenodigd om vanuit Belfast naar Oosterbeek te komen om te worden geïnterviewd. In de film wordt het verhaal gepresenteerd door Dan Snow.
Voor de documentaire werden o.a. opnamen ge¬maakt bij en in Hotel Dreijeroord, bij de Bergings en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht en in het Glidermuseum van Paul Hendriks in Wolfheze.
De documentaire zal in de serie Dig WW2 op de Britse TV worden uitgezonden in december van dit jaar of in januari 2012.

Poolse onderscheiding voor Eric van Tilbeurgh
Op maandag 25 juli jl. heeft de ambassadeur van Polen aan ons lid Eric van Tilbeurgh een hoge Poolse onderscheiding uitgereikt. Eric is benoemd tot ‘Ridder van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen’. De uitreiking vond plaats op de Poolse ambassade in Den Haag in aanwezigheid van familie en vrien¬den. Deze onderscheiding werd hem toegekend voor

25 juli 2011. Eric van Tilbeurgh ontvangt een hoge Poolse onderscheiding. Op de foto van v.r.n.1. Eric Van Tilbeurgh, zijn echtgenote Ewa Malyanska-van Tilbeurgh en de Poolse ambassadeur.

zijn buitengewone bijdrage aan het bekendmaken van de geschiedenis van de Poolse Strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren heeft Eric een indrukwekkend archief en een grote col¬lectie Poolse militaria opgebouwd. De ambassadeur memoreerde dat het de grootste collectie is na die van het Sikorsky Instituut in Londen. Met zijn collec¬tie militaria heeft Eric in de loop der jaren verschil¬lende exposities over de Poolse strijdkrachten ver¬zorgd. Ook was zijn archief een belangrijke bron van informatie bij het verlenen van de Militaire Willems¬orde aan de le Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum feliciteert Eric van harte met de toekenning van deze onderscheiding. (Wybo Boersma)

Battlefield-wandelingen vanuit Duits perspektief
Onlangs heeft ons lid Ingrid Maan het initiatief geno¬men om battlefieldwandelingen te gaan organiseren in het gebied van de Slag om Arnhem, waarbij de persoonlijke belevenissen van Duitse militairen centraal zullen staan. Ingrid, die in Nijmegen Duitse Taal en Cultuur heeft gestudeerd, heeft de afgelopen jaren met steun van het Airborne Museum verschil¬lende Duitse oorlogsveteranen geinterviewd.
Dit najaar organiseert Ingrid Maan in Oosterbeek battlefield-wandelingen op zondag 18 september, zondag 25 september, zondag 16 oktober, zondag 30 oktober, zondag 13 november, zaterdag 17 decem¬ber en vrijdag 23 december.
Kosten: 45 Euro, inclusief museumbezoek, informa-tiemap en lunch. Voor alle verdere informatie: zie de website: www.betweendutchdeutsch.nl. Reser¬vering via: info@betweendutchdeutsch.nl of via 06-53515716.

Britse officieren op foto geïdentificeerd
In Ministory 104 bij de Nieuwsbrief van juni 2010 stond een oproep ter indentificatie van drie Britse officieren die te zien zijn op twee foto’s van de Duitse PK-Berichter Jacobsen (zie voor de complete afbeeldingen Ministory 104). De foto’s zijn gemaakt in de ochtend van 19 september 1944 op de krui¬sing Utrechtsestraat/(Boven-)Bergstraat in Arnhem. Verder onderzoek heeft de identiteit van de drie nu aan het licht gebracht. Het vermoeden bestond al dat het ging om officieren behorend bij het Ist Parachute Battalion. De opmars van dit bataljon was op die 19e september gestuit aan het oostelijke einde van Onderlangs en de restanten van dit batal¬jon waren daar in het begin van de ochtend gevan-gen zijn genomen. Op bijgevoegde detailfoto zijn van links naar rechts te zien: Lieutenant Britnev (later Britneff), Intelligence officer van het le Bataljon; Major Timothy, Officer Comanding R-company en Lieutenant Driver, Forward Observation Officer van het Ist Light Regiment, ‘attached to’ Headquarters Ist Battalion. Al eerder was in ministory 104 op een van de foto’s Hauptsturmfuhrer Möller van de Hohenstaufen-divisie geïdentificeerd. Daarmee kennen we nu dus vier personen op deze foto’s.

Zowel Lieutenant Driver als Lieutenant Britnev zijn op deze foto’s door hun directe familie herkend. Beide mannen zijn zelf niet meer in leven en overleden in respectievelijk 1994 en 2002. Beide families waren uiteraard zeer verrast en het zien 65 jaar na dato van hun man/vader/broer op deze foto’s heeft bij hen het een en ander losgemaakt. De familie Driver was nog het meest verrast om ‘Tony’ te zien roken op deze foto’s, iets wat ze nooit hebben geweten en wat hij na de oorlog nooit meer heeft gedaan. In ministory 104 werd al het vermoeden geuit dat het bij de majoor om Major Timothy ging en alhoe¬wel Timothy zelf (hij leeft nog, 97 jaar oud!) niet met zekerheid kan aangeven dat hij het is (‘it could or could not be me’), is mijn conclusie dat het geen andere majoor dan hem kan zijn, gezien plaats en tijd van de foto en het feit dat het inderdaad om offi-cieren horende bij het Ist Battalion gaat. Zeker is dat de strijd met de South Staffords op het moment van de foto’s nog woedde en het duurde nog een paar uur voordat deze in grote getalen gevangen werden genomen. Van Lieutenant Driver, zelf van de Royal Artillery, maar ‘attached to’ Ist Battalion, is bekend dat hij deel uitmaakte van de groep van Lt-Col Dobie toen die gevangen werd genomen, hij schrijft dat zelf in zijn memoires. Van de Intelligente Officer Bitnev is het aannnemelijk dat hij ook bij die hoofdkwartiergroep van het Ist Battalion was en Dobie zelf zegt in zijn post-battle report dat Timothy op het laatste moment ook deel uitmaakte van die groep.Voor wie op basis daarvan nog twijfelt, zie bijgevoegde afbeelding van Timothy. Andere majoors waar het theoretisch om

Major John Timothy als kapitein in 1943.

Detail van de foto met de drie Britse officieren. (Bild 101I-497-3530-15a, PK Jacobsen, Bundesarchiv)

zou kunnen gaan zijn Stark en Perrin-Brown, maar die lijken niet op de majoor op de foto. Dobie zelf en zijn adjudant Captain Groves zijn na hun gevangeneming vervoerd naar een ziekenhuis in Arnhem- Noord in verband met de verwondingen van Dobie, waar hij vervolgens aan zijn bewakers is ontsnapt. Dat is dus de achtergrond waarom zij niet op deze foto’s staan.
Een interessant detail is de parawing op de rechter¬mouw van de Airborne-smock van Lieutenant Driver op foto 3530-14a (zie Ministory 104), de andere twee dragen deze niet. Alleen gekwalificeerde parachu¬tisten mochten zo’n wing dragen. Ondanks het feit dat Tony Driver deel uitmaakte van een ‘Airlanding’- eenheid en op de 17e met een zweefvliegtuig was geland, was hij inderdaad een gekwalificeerde parachutist. Hij had die opleiding gevolgd om in voor¬komende gevallen als Forward Observation Officer direct met met de parachutisten te kunnen landen. Bij Arnhem is daar dus niet voor gekozen, waar¬schijnlijk om hem en zijn jeep met radio niet te scheiden. Opvallend detail dus dat alleen de officier van een luchtlandingseenheid op deze foto wèl een wing draagt en de twee parachutisten niet. Men kan zich voorstellen hoe dit soort details de onderzoeker op een verkeerd spoor kunnen zetten. Met dank aan de makers van de website ‘World War 2 Unit histories and officers’, Hans Houterman en Jeroen Koppes. (Paul Meiboom)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien¬den van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse nummers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.
Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Verweij Het Jonk – Wageningen
E-mail adres WAM: info@vriendenAirbornemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airborne News Flash: Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbornemuseum.nl

Download

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.