Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

zaterdag 2 december 2017

  1. Opening

De interim-voorzitter heet een ieder welkom op deze 39ste (extra) Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Er is voor deze vergadering een afmelding ontvangen van de heer T. Bos.

Op de vergadering zijn 45 leden aanwezig.

  1. Mededelingen

De interim-voorzitter licht de reden van deze ingelaste Algemene Ledenvergadering toe: de verkiezing van een nieuw bestuur en de uiteenzetting van de koers van de VVAM.

Ook wordt kort verslag gedaan van de geslaagde Airborne Day van zaterdag 11 november 2017.

  1. Verslag van de 38steAlgemene Ledenvergadering dd 18 maart 2017

Helaas blijkt door een misverstand het verslag niet bij aanvang van de vergadering voor de leden ter inzage te liggen. Bespreking van het verslag wordt daarom doorgeschoven naar de volgende vergadering.

  1. Bestuursverkiezing

Kort worden de vijf voorgestelde nieuwe bestuursleden geïntroduceerd: Otto van Wiggen – Voorzitter; Herman van Ingen – Penningmeester; Erik Jellema – Activiteiten; Jasper Oorthuys – Airborne Magazine; Leo van Midden – Website. Een uitgebreide CV is te vinden bij de uitnodiging voor deze vergadering.

Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht. Conform Artikel 11.2 van de statuten worden bij acclamatie de vijf voorgestelde leden gekozen tot nieuwe bestuursleden van de VVAM.

Naast deze vijf nieuwe bestuursleden wordt de heer Bernhard Deeterink aan de vergadering voorgesteld als nieuwe beheerder van de ledenadministratie.

Gerard Gijsbertsen blijft omwille van de continuïteit nog één jaar aan als secretaris, en zal dan vervangen worden.

Vervolgens wordt afscheid genomen van de oude bestuursleden:

– Eric Paap (Penningmeester). Hij treedt in 2014 toe tot het bestuur en neemt dan de taak van penningmeester over van Vincent Luiten. Deze taak voert hij sinds die tijd nauwgezet uit.

– Frits Miedema (Ledenadministratie). Hij treedt in 2001 toe tot het bestuur en is in die periode twee maal penningmeester (2001 – 2003 en 2005 – 2009). Na zijn eerste periode als penningmeester wordt de taak van ledenadministratie afgesplitst van het penningmeesterschap. Frits is dat sinds die tijd altijd blijven doen.

– Wybo Boersma (Activiteiten). Hij vertegenwoordigt lange tijd als lid van het stichtingsbestuur de Stichting Airborne Museum bij het VVAM-bestuur, waar hij als adviseur aan de vergaderingen deel neemt. Na zijn afscheid van de stichting is hij sinds 2008 lid van het VVAM-bestuur.

Wybo zit al bijzonder lang bij het Airborne Museum. Hij verzorgt de verhuizing van het museum van kasteel Doorwerth naar Hartenstein, en is uiteindelijk jarenlang directeur (tot 2004).

Ook wordt afscheid genomen van de notuliste van het bestuur, Wil Rieken. Zij heeft deze taak 15 jaar lang trouw uitgevoerd, en bemenste daarnaast op vele gelegenheden de winkel van de VVAM. Zij is de laatste persoon, verbonden aan het VVAM-bestuur, die de Slag om Arnhem zelf heeft meegemaakt.

Met de verkiezing van een nieuw bestuur komt er een einde aan de taak van de ‘Commissie van wijze mannen’, die het interim-bestuur heeft begeleid in het bepalen van de juiste koers in de relatie met het museum, en in de zoektocht naar een nieuw bestuur. Paul Tirion en Okko Luursema worden door de vergadering bedankt voor hun inspanningen en bewezen diensten.

Tenslotte wordt Wybo Boersma door de nieuwe voorzitter aangesteld als adviseur van het VVAM-bestuur.

  1. Ontwikkelingen in de relatie tussen VVAM en Airborne Museum; visie beoogd nieuwe voorzitter

De voorzitter geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie in het kort weer hoe de contacten met het stichtingsbestuur tot nu toe verlopen zijn, en wat de kernpunten hieruit zijn. Ten opzichte van februari 2016 is er in de standpunten nog maar weinig veranderd.

Vervolgens schetst hij zijn visie op de vereniging. De leden zijn lid om de volgende redenen:

– Het Airborne Magazine als informatiebron over het Airborne Museum en de Slag om Arnhem;

– De activiteiten zoals battlefield tours en lezingen;

– Het via de Airborne Newsflash snel op de hoogte zijn van actueel nieuws rond het Airborne Museum en de aan de historie van de Slag om Arnhem gerelateerde activiteiten;

– De vrije toegang tot het Airborne Museum;

– Het leveren van (financiële) ondersteuning aan het Airborne Museum.

Het gaat de leden daarbij om:

– het vergaren van kennis over de Slag om Arnhem (Airborne Magazine, activiteiten en Airborne Newsflash);

– de betrokkenheid bij het Airborne Museum (Airborne Magazine, Airborne Newsflash, vrije toegang en ondersteuning).

Met dit als uitgangspunt heeft het bestuur zes beleidslijnen ontwikkeld:

– De VVAM zal steun en bijstand blijven verlenen aan het Airborne Museum als daar om wordt gevraagd (kennis, netwerk, financiën, vrijwilligers).

– De VVAM heeft de ambitie om te investeren in ‘het bevorderen en verspreiden van kennis m.b.t. de Slag om Arnhem alsmede de Operatie Market Garden in groter verband’. De VVAM houdt hierin vast aan haar originele kernwaarde.

– De VVAM zal een eigen website ontwikkelen en opzetten. Deze website krijgt een centrale rol binnen de VVAM.

– De VVAM zal met nog meer nadruk insteken op het organiseren van battlefield tours, excursies en presentaties. Hierbij dient de relatie met de Slag om Arnhem, en dus met het Airborne Museum, centraal te staan.

– De VVAM zal het ‘Airborne Magazine’ uitgeven (in beginsel 3 x per jaar).

– De VVAM zal een redelijk bedrag (jaarlijks te bepalen in samenspraak met het bestuur van het Airborne Museum) betalen voor de vrije toegang van haar leden tot het Airborne Museum.

De uitdaging voor het bestuur zal zijn de verjonging van de vereniging en dus de vraag hoe jongeren te bereiken en te interesseren voor de door de vereniging geboden faciliteiten.

Vanuit de vergadering komen een aantal vragen:

– Blijft de naam van de vereniging gehandhaafd? Ja, vooralsnog wordt niet gedacht aan het wijzigen van de naam, omdat het nieuwe beleid nog steeds alle oorspronkelijke doelstellingen van de VVAM in zich heeft.

– Gaat de VVAM ook actief worden op facebook, want er is nu vanuit het museum een facebook-groep vrienden? Ja, de VVAM gaat ook nieuwe media onderzoeken en indien mogelijk gebruiken.

– Blijft de vereniging het museum financieel ondersteunen? Ja, de doelstelling van de VVAM is nog altijd steun aan het Airborne Museum, ook financieel. Dus de reservering voor het museum blijft gehandhaafd.

  1. Programma 2018

Activiteitencommissie

Erik Jellema geeft een toelichting op de werkwijze en de plannen van de nieuwe activiteitencommissie. Voor deze commissie zijn diverse mensen aangezocht, waarvan er een aantal hun medewerking hebben  toegezegd.

Ruurd Hut zal de activiteitencommissie facilitair gaan ondersteunen, zodat de commissieleden zich kunnen richten op de inhoudelijke aspecten van tours en lezingen.

Programma 2018

Vervolgens geeft Erik Jellema een overzicht van het programma voor 2018. Dit is nog grotendeels opgezet volgens de werkwijze van Wybo Boersma. Bij de tours zal gezocht worden naar een balans in verdieping, zodat zowel deelnemers met matige kennis over de Slag om Arnhem als deelnemers die zich intensief bezig houden met de diverse aspecten van de slag aan hun trekken komen.

Vanuit de vergadering komen een aantal vragen:

– Hoe is de relatie met andere organisaties zoals Liberation Route Europe, zijn dit concurrenten? Deze organisaties worden niet gezien als concurrenten, maar als partners waarmee wellicht samenwerking mogelijk is. Maar we geloven in de kwaliteit van onze eigen producten.

– Gaat de battlefield tour Nijmegen alleen over Nijmegen, of ook over de omgeving? De battlefield tour zal zich ook richten op operatieterreinen buiten de stad.

– Gaat de vereniging nog iets bijzonders organiseren in het jubileumjaar 2019? Er zijn nog geen concrete plannen, daar zal over worden nagedacht.

Website

Vervolgens geeft Leo van Midden uitleg over de nieuwe website, welke net actief geworden is. Dit was nodig omdat de basis van de oude website, die samen met het museum was opgezet, per 1 december zou vervallen.

Centraal in de website, welke is opgezet met de gedachte ‘voor èn door leden’, komt de ledenadministratie te staan. In de toekomst zullen de leden steeds meer zaken zelf kunnen doen (eigen adresgegevens bijhouden, betaling contributie, inschrijving activiteiten, afgeschermd ledendeel etc.). Dit zal gefaseerd gebeuren, waarbij ook de ‘oude’ methode en werkwijze voorlopig blijft bestaan.

Achter het ledengedeelte (te benaderen met een eigen login en password) komen zaken als het Airborne Magazine, de vergaderstukken en deelname aan battlefield tours.

Vanuit de vergadering komen een aantal vragen:

– Waar is nu de daadwerkelijke informatie over de Slag om Arnhem te vinden, en kan er op het vrij toegankelijke deel een algemeen stuk over de Slag om Arnhem komen, te gebruiken door bv scholieren voor hun werkstukken? De site is net live, aan deze zaken zal in de komende periode hard gewerkt worden.

– Is het centrale deel van de website zelf gebouwd? Nee, hiervoor is een professioneel pakket aangekocht.

– Kunnen de Engelse leden ook op de site terecht? Ja, alle informatie komt ook in het Engels beschikbaar.

– Wordt het administratieve deel (ledenadministratie) direct ingevoerd? Nee, dit zal gefaseerd gebeuren. Gedacht wordt aan een periode van drie jaar.

– Moeten we nu allemaal opnieuw lid worden? Nee, de oude situatie blijft vooralsnog ook gehandhaafd.

– Hoe wordt de nieuwe website en de nieuwe werkwijze uitgelegd aan leden die niet op de vergadering aanwezig zijn? Via het Airborne Magazine.

Airborne Magazine

Jasper Oorthuys zet de plannen voor het Airborne Magazine uiteen:

– Er zullen jaarlijks 3 nummers verschijnen.

– Er wordt kritisch gekeken naar de kosten. Uitgangspunt is ‘meer (inhoud) voor minder (geld)’.

– Er komen een aantal vaste rubrieken: Woord van de voorzitter, airborne nieuws, boeken recensies, ministories.

– Het middendeel zal in kleur gedrukt worden.

– Onderzocht wordt hoe we de Engelse uitgave tegen redelijke kosten en tijdig kunnen realiseren.

  1. Rondvraag

– Komt er een redactiecommissie? Daar wordt aan gewerkt.

– We moeten aandacht blijven geven aan onze Engelse leden. Dat mis ik bij de bestuurstaken? Dat zal bij één van de bestuursleden belegd worden.

– Hoe wordt contact onderhouden met de lokale bevolking van de regio Arnhem-Oosterbeek? Dat was altijd het grootste deel van de leden. Is hiervoor beleid? Het is duidelijk dat de informatie afkomstig uit de lokale bevolking voor de vereniging van groot belang is. Het bestuur zal nagaan op welke wijze dit vorm gegeven kan worden.

– Is er samenwerking met de Arnhem 1944 Fellowship? Er zal gestreefd worden naar minimaal afstemming van activiteiten, maar liefst samenwerking bij activiteiten.

– De VVAM is ooit opgericht door mensen die de slag zelf als ooggetuigen hebben meegemaakt. Denkt u kans te zien het gedachtengoed van deze ‘founders’ te kunnen overbrengen en uitdragen? Het bestuur heeft te kennen gegeven zich te willen richten op de kernwaarden van de VVAM, zoals vastgelegd in de statuten. Daarmee probeert zij het gedachtengoed van de grondleggers van de vereniging te bewaren.

– Komt er misschien een jeugdafdeling of jeugdlidmaatschap? De jeugd heeft zeer zeker de aandacht van het bestuur. Gedacht wordt aan de jonge militairen van de luchtmobiele brigade, aan jonge studenten en aan scholieren. Daarnaast heeft het museum zelf een goede educatieve afdeling, waarnaar wij doorverwijzen.

– De Arnhem 1944 Fellowship heeft tijdens de herdenkingsdagen in september op zaterdag een grote tent op de Ginkelse heide. Daar kunnen kinderen veteranen ontmoeten. Hoe zijn wij te vinden? Wij hebben een stand op het terreingedeelte waar de diverse verenigingen en organisaties die een relatie hebben met de oorlogsgeschiedenis zich presenteren.

  1. Sluiting

De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering waarbij de aanwezige leden bedankt worden voor hun positieve inbreng.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.