Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bestond uit:

 • Voorzitter: Alex Koning, overleden op13 januari 2017.
  Waarnemend voorzitter m.i.v. 18-1 :  Gerard Gijsbertsen.
 • Waarnemend secretaris: Gerard Gijsbertsen.
 • Penningmeester:Eric Paap.
 • Hoofdredacteur Airborne Magazine: Vacant.

Redactie/ battlefield tours

Evenementen, algemene zaken: Wybo Boersma.
Ledenadministratie: Frits Miedema.

Notulist: Wil Rieken.
Vanaf 18 maart was dit bestuur demissionair. De heren Paul Tirion en Okko Luursema ondersteunden het bestuur bij het zoeken naar nieuwe kandidaten voor diverse bestuursfuncties.

Bestuur miv 2 dec 2017

Met ingang van 2 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Otto van Wiggen
 • Waarnemend secretaris: Gerard Gijsbertsen.
 • Penningmeester: Herman van Ingen,
  Eric Paap zal tot 17 maart 2018 de lopende zaken uitvoeren.
 • Redacteur Airborne Magazine: Jasper Oorthuys.
 • Activiteiten: Erik Jellema
 • Ledenadministratie: Bernhard Deeterink
 • Webmaster: Leo van Midden.

Het bestuur werd ondersteund door:

 • Adviseur: Wybo Boersma.
 • Activiteiten: Ruurt Hut
 • Webmaster: Arthur van Beveren

In het verenigingsjaar heeft het bestuur 3 x vergaderd.

Leden

De vereniging telde per 31 december 2017 725 leden. Deze leden zijn verdeeld over: 634 leden in Nederland, 11 Nederlandse leden in buitenland, 59 Engelse leden in UK en 21 Engelstalige leden in de rest van de wereld.
Chris van Roekel is erevoorzitter en Col. John Waddy Honorary Member. Er zijn 4 leden van verdienste,
42 leden voor het leven en 52 pr leden inclusief 4 ambassades.

De buitenlandse leden zijn verdeeld over België, Frankrijk, Denemarken, Groot Brittannië, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Finland, Polen,Tsjechië, Curaçao, Maleisië, Japan, Nieuw Zeeland,
Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika.

Activiteiten

Er werden twee algemene vergaderingen gehouden en wel op 18 maart en op 2 december.

In 2017 heeft de vereniging vijf battlefield tours verzorgd:

22 april:                       “ Wandelexcursie “De landingsterreinen bij Wolfheze”
Deze excursie was in samenwerking met het museum Silent Wings in Wolfheze.

17 mei tot 21 mei:       “ Normandië ”

1 juli:                           “  De straatgevechten ten noorden van de Utrechtseweg”

9 september:               “ Negen dagen strijd bij Ede, Arnhem en Oosterbeek ”

14 oktober:                 “ Operatie Pegasus I”
Deze excursie was in samenwerking met het Militair Historisch Platform Ede.

Voor de PR van de diverse battlefield tours werd samengewerkt met de Documentatiegroep ’40-’45 en Battlefield tours in Groningen.
In het totaal hebben 132 mensen aan de battlefield tours deelgenomen. Sommige leden waren bij meerdere tours aanwezig. Verschillende introducés zijn lid geworden van de vereniging.

Voor de administratie van de battlefield tours verleenden vrijwilligers steun.

Op 18 februari werd door de heer A.M. Blokland een lezing gehouden met als onderwerp “My darling wife, de brief die nooit aankwam.”

Op 10 juni werd de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Nu voor de eerste maal in de Concertzaal in Oosterbeek in plaats van in Park Hartenstein bij het Airborne Museum. De beurs werd druk bezocht.
Op 25 en 26 juni werd het tweejaarlijkse weekend voor de Britse leden door de Britse vertegenwoordiger, Niall Cherry, verzorgd.

Op 16 september nam de Vereniging weer deel aan de jaarlijkse Airborne Markt op de Ginkelse hei. Deze manifestatie werd georganiseerd door de gemeente Ede.
Op 4 november werd een “Airborne Day” in de Concertzaal in Oosterbeek gehouden. Leden en introducés hadden uitstellingen van Airborne materiaal en gaven hierbij uitleg. De dag werd doorlopend door veel verenigingsleden bezocht.

Ook in 2017 kwamen, veelal via de website, weer diverse vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem bij de vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord, waarbij de hulp werd ingeroepen van meerdere leden. Hieruit bleek eens te meer de grote hoeveelheid kennis over de Slag om Arnhem bij de leden.

Airborne Magazine

In 2017 kwamen twee nummers van het Airborne Magazine uit. De eindredactie was in handen van Jasper Oorthuys. Er werd gekozen voor een vernieuwde lay-out.
Magazine nummer 9 bevatte Ministory no. 125 : “Een kort verslag van opgravingen in het weiland achter de oude kerk in Oosterbeek, uitgevoerd in 1997 en 1998” door David van Buggenum, Hans Timmermans en Dick Timmermans.
Magazine nummer 10 bevatte Ministory no. 126 : “Herinneringen van een achtjarige jongen aan de Slag om Arnhem” door Wim van Zanten.

Het Airborne Magazine verscheen in zowel een Nederlandse als een Engelse editie. De uitgave van de Engelse editie bleef een bron van zorg.
Door ziekte van onze vrijwillige vertaler kon alleen no 9 in een Engelstalige editie verschijnen.
Het voornemen is medio 2018 in ieder geval de ministory 126 alsnog in het Engels uit te geven. Ten behoeve van de pr voor de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum werden extra exemplaren gedrukt..

Voor de verspreiding van nieuws en mededelingen, welke omwille van de actualiteit niet in het Airborne Magazine geplaatst konden worden, werd door ons lid Vincent Luiten verschillende malen een Airborne News Flash per e-mail verspreid. Het verzamelen en up to date houden van de e-mail adressen van de leden bleef een moeilijke en tijdrovende zaak.

Website

De website van de vereniging was onderdeel van de website van het Airborne Museum. De koppeling is in de loop van 2017 door het Airborne Museum verbroken. Hierdoor zag de vereniging zich genoodzaakt op korte termijn weer over te gaan naar een eigen website. Deze website, www.vriendenairbornemuseum.nl , gaf nieuwe mogelijkheden. De lay-out werd vernieuwd, de bestelmogelijkheid voor boeken, oude nummers van het Airborne Magazine en een cd met ministeries werd aangepast. Leden en niet leden maakten hier gebruik van. De gehele operatie werd in korte tijd gerealiseerd door Leo van Midden en Arthur van Beveren.

Samenwerking met het Airborne Museum

Er zijn gesprekken en briefwisselingen geweest tussen het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en het bestuur van de Stichting Airborne Museum. Deze hebben echter niet geleid tot een betere en goede samenwerking. Dit werd door het verenigingsbestuur betreurd.
Door bemiddeling van een bestuurslid van de vereniging kon het Airborne Museum de onderscheidingen, documenten en foto’s van generaal Harmel, commandant 10e SS Pantserdivisie, in langdurig bruikleen verkrijgen

Boekendienst

Okko Luursema was met zijn uitgebreid aanbod aan Arnhem boeken aanwezig bij verschillende bijeenkomsten. Van de opbrengst van de boekendienst ontving de vereniging regelmatig donaties.

Gedurende het verenigingsjaar is een groot deel van de boeken, die in de loop van het jaar verkregen zijn uit diverse legaten, verkocht ten behoeve van de vereniging.

Financiële bijdrage aan het Airborne Museum

De vereniging heeft voor de vrije toegang voor de leden een vergoeding over 2017 aan het museum betaald. Het Airborne Museum heeft in overleg met de vereniging deze vergoeding mend gebruikt voor de inrichting van de expositie “Rode Baretten.”

Externe contacten

Arnhem 1944 Fellowship

Het bestuur was aanwezig bij de jaarvergadering van de Arnhem 1944 Fellowship op 15 september. Aansluitend aan de jaarvergadering had Niall Cherry een Battlefield tour voor leden van de Fellowship georganiseerd. In Nederland werd samengewerkt met de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Guild of Battlefield Guides

Op 21 oktober werd in het Museum Bevrijdende Vleugels te Best een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse afdeling van  de International Guild of Battlefield Guides. Hierbij waren ook diverse leden van de vereniging aanwezig. Enkele Nederlandse leden van de GBG legden met goed gevolg Assignment 1 voor de Guild badge af.

Oosterbeek, maart 2018

Leden van de VVAM die ook deelnemen aan de jaarvergadering op zaterdagmorgen voorafgaande aan de lezing kunnen een eenvoudige lunch bestellen.
Kosten €. 9,50 Opgeven uiterlijk 10 maart via e-mail: w.boersma@wxs.nl
Zie ook Airborne Magazine no  11 pag 28

De betrokkenheid van de VVAM en haar leden met het Airborne Museum in Oosterbeek is voor het nieuwe bestuur een belangrijk uitgangspunt. Dat VVAM-leden worden aangemoedigd regelmatig het museum te bezoeken is daar onderdeel van. De vrije toegang tot het museum voor VVAM-leden stimuleert dit bezoek.

De oorspronkelijke toegangsregeling liep tot 1 januari 2018. Helaas is het in de korte periode vanaf de Algemene Ledenvergadering van 2 december j.l. niet gelukt om al samen met het bestuur van het museum tot een goede nieuwe regeling te komen, daar is meer tijd voor nodig.

Om de leden toch de vrije toegang te kunnen bieden, is daarom besloten dat in de tussenperiode de leden aan de kassa voor hun toegang betalen, maar dat zij vervolgens de kosten van de penningmeester VVAM vergoed krijgen. Hiervoor volstaat het om een mailtje of een brief met een kopie van het toegangsbewijs en de bankgegevens van het lid naar het mailadres van de penningmeester@vriendenairbornemuseum.nl te sturen.

Overigens roepen wij opnieuw en nadrukkelijk alle leden die beschikken over een Museum Jaarkaart op deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Hier heeft het museum, en dus ook de VVAM, het meest financieel voordeel van.

VVAM Nieuwsbrieven ontvangen

Voor het ontvangen van de VVAM newsflashes met actuele berichten zou u een mailadres kunnen opgeven in het veld, zichtbaar onder op elke pagina.

Als u de gewenste gegevens heeft ingevuld zal u als bevestiging de volgende melding zien:

Het VVAM webteam

Toegang tot de besloten omgeving voor leden

De VVAM website heeft voor haar leden content en voordelen die pas beschikbaar zijn na het eenmalig aanmelden. De procedure is uitgelegd op de ALV van 2 december. In dit bericht wordt de procedure herhaald.

 • De eerste stap is het activeren van de knop ‘lid worden’. Deze stap is helaas ook nodig voor mensen die al lid zijn.
 • Vervolgens selecteert u onder op de pagina de knop “individueel lidmaatschap”.
 • U krijgt een aantal invulvelden waarvan alleen de velden met een asterisk verplicht zijn. (er is een sterk wachtwoord nodig om de persoonsgegevens goed te beschermen, onze excuses voor deze stap)
 • Vervolgens sluit u de procedure af door de knop “lid worden” te activeren. (ook al bent u al lid..)

De website zal een mail naar het vermelde adres sturen als bevestiging van de inschrijving.

De ledenadministratie ontvangt uw melding. Hij zoekt uw gegevens in het bestand van de penningmeester om te controleren of u al lid bent. Als uw naam bekend is bij de penningmeester is zijn controle voltooid en plaatst hij een vinkje in de website achter uw naam waarmee u toegang krijgt tot het besloten deel. Betreft het een nieuwe aanmelding dat heet hij u welkom als nieuw lid van de vereniging en na ontvangst van uw bijdrage verleend hij toegang tot het deel van de website voor leden.

(Pas na verificatie door de ledenadministratie krijgt u toegang tot het besloten deel van de website)

Met dank voor uw medewerking,

Het webteam

 

‘De doorstart van de VVAM’

De verschillende sprekers in de Algemene Leden Vergadering maakten gebruik van een presentatie om de respectievelijke verhalen te ondersteunen. De presentatie is in Adobe pdf format omgezet en nogmaals na te lezen in dit artikel.

(Het pdf artikel is alleen zichtbaar voor leden na het inloggen)

Presentatie in pdf format:

ALV_VVAM_2_dec