In het kader van het 75e herdenkingsjaar van de Slag om Arnhem is een unieke serie portretten van veteranen van de Slag om Arnhem van de Britse fotograaf Richard Jopson te zien. De tentoonstelling wordt vanaf 29 augustus getoond in park Hartenstein achter het Airborne Museum en is gratis toegankelijk.

De geportretteerde veteranen vochten allemaal tijdens een van de grootste operaties van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en zijn de negentig ver gepasseerd. De buitententoonstelling bestaat uit 28 portretten met een persoonlijke herinnering aan september 1944.

Fotograaf Richard Jopson
De in New York woonachtige Britse fotograaf Richard Jopson werkte 4 jaar lang aan dit persoonlijke project om de veteranen met hun verhalen vast te leggen. Inmiddels zijn al 11 veteranen overleden nadat ze werden gefotografeerd.

De basis voor dit project werd meer dan 40 jaar geleden in Engeland gelegd. “Net als veel andere kinderen van mijn generatie, raakte ik geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en absorbeerde alles wat er verband mee hield. De epische film ‘A bridge Too Far’ uit 1977 was een katalysator voor een levenslange fascinatie voor de Slag om Arnhem,” vertelt Richard Jopson.

Unieke bundeling getuigenissen
Arnhem Boys is een unieke bundeling van getuigenissen van de laatst levende ooggetuigen van de Slag om Arnhem van de Britse fotograaf Richard Jopson. De naam van het project Arnhem Boys, verbindt niet alleen deze groep veteranen maar geeft ook aan hoe jong de meesten van hen waren toen ze naar Arnhem gingen.

De buitententoonstelling is van 29 augustus tot en met 30 september 2019 te zien in park Hartenstein, direct achter het Airborne Museum en is gratis toegankelijk.

Verruimde openingstijden
In het kader van de 75e herdenking van de Slag om Arnhem en de verwachte drukte heeft het Airborne Museum aangepaste openingstijden.

13 t/m 19 september: 9.00 tot 21.00 uur
20 september: 9.00 tot 17.00 uur
21 september: 9.00 tot 15.30 uur

Over Airborne Museum Hartenstein

Het museum is gehuisvest in de imposante 19e eeuwse Villa Hartenstein. Tijdens de Slag om Arnhem was dit het hoofdkwartier van de Britten. Op deze historische plek komen verhalen samen van zowel de Britse, Poolse en Duitse militairen, als die van de burgers. Het museum toont een grote collectie authentieke wapens, documenten, films en foto’s. In de Airborne Experience waan je je letterlijk midden in de strijd. In deze ondergrondse ruimte ervaar je op indringende wijze het verloop van de Slag om Arnhem. In 2019 werd het Airborne Museum door European Museum Forum genomineerd voor de prestigieuze European Museum of the Year Award 2019.

Airborne Museum Hartenstein
Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
T +31 (0) 26 333 77 10
www.airbornemuseum.nl

In het deel van de site voor leden is een archeologisch rapport opgenomen uit 2015. Het is een verlag van het archeologisch onderzoek door RAAP bij de Oude Kerk te Oosterbeek.

 

2015_Naast_de_Oude_Kerk

Download

In het deel van de site voor leden is de Field order van de 82nd Airborne Division opgenomen van 13 september 1944.

Abstract: Field orders containing details pertaining to 82nd Airborne involvement in Operation Market Garden. Includes attack order Lees meer

In de zomer van 2009 organiseerde de VVAM een Members Weekend. De handout van dit weekend is toegevoegd aan het collectie tour guides.

De hand out is bereikbaar via de ledenpagina en de link hieronder:

Voor leden is een aangepaste versie van de index beschikbaar gesteld. In het besloten deel van de website staat dit document met links naar de nieuwsbrieven en magazines die direct als pdf te openen zijn. De index bevat de persoonsnamen, boeken en films die opgenomen zijn in de Nieuwsbrieven 1 tot en 132 (in de index als getal opgenomen), de Airborne Magazines (AM) 1 tot en 13 en de Ministories (MS) 1 tot en met 125. De verwijzingen naar de Ministories zijn volledig in Arabische nummering opgenomen (de eerste 37 uitgaven van de Ministories zijn origineelD Lees meer

De vereniging heeft vrijdag 19 oktober drie dozen met boeken en documenten ontvangen van mevrouw Oosterhaar. Met haar gift wil ze de vereniging steunen door de boeken via de boekenbeurs beschikbaar Lees meer

Het nieuwe magazine is verstuurd en kan elk moment op de deurmat vallen.

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

zaterdag 2 december 2017

 1. Opening

De interim-voorzitter heet een ieder welkom op deze 39ste (extra) Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Er is voor deze vergadering een afmelding ontvangen van de heer T. Bos.

Op de vergadering zijn 45 leden aanwezig.

 1. Mededelingen

De interim-voorzitter licht de reden van deze ingelaste Algemene Ledenvergadering toe: de verkiezing van een nieuw bestuur en de uiteenzetting van de koers van de VVAM.

Ook wordt kort verslag gedaan van de geslaagde Airborne Day van zaterdag 11 november 2017.

 1. Verslag van de 38steAlgemene Ledenvergadering dd 18 maart 2017

Helaas blijkt door een misverstand het verslag niet bij aanvang van de vergadering voor de leden ter inzage te liggen. Bespreking van het verslag wordt daarom doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 1. Bestuursverkiezing

Kort worden de vijf voorgestelde nieuwe bestuursleden geïntroduceerd: Otto van Wiggen – Voorzitter; Herman van Ingen – Penningmeester; Erik Jellema – Activiteiten; Jasper Oorthuys – Airborne Magazine; Leo van Midden – Website. Een uitgebreide CV is te vinden bij de uitnodiging voor deze vergadering.

Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht. Conform Artikel 11.2 van de statuten worden bij acclamatie de vijf voorgestelde leden gekozen tot nieuwe bestuursleden van de VVAM.

Naast deze vijf nieuwe bestuursleden wordt de heer Bernhard Deeterink aan de vergadering voorgesteld als nieuwe beheerder van de ledenadministratie.

Gerard Gijsbertsen blijft omwille van de continuïteit nog één jaar aan als secretaris, en zal dan vervangen worden.

Vervolgens wordt afscheid genomen van de oude bestuursleden:

– Eric Paap (Penningmeester). Hij treedt in 2014 toe tot het bestuur en neemt dan de taak van penningmeester over van Vincent Luiten. Deze taak voert hij sinds die tijd nauwgezet uit.

– Frits Miedema (Ledenadministratie). Hij treedt in 2001 toe tot het bestuur en is in die periode twee maal penningmeester (2001 – 2003 en 2005 – 2009). Na zijn eerste periode als penningmeester wordt de taak van ledenadministratie afgesplitst van het penningmeesterschap. Frits is dat sinds die tijd altijd blijven doen.

– Wybo Boersma (Activiteiten). Hij vertegenwoordigt lange tijd als lid van het stichtingsbestuur de Stichting Airborne Museum bij het VVAM-bestuur, waar hij als adviseur aan de vergaderingen deel neemt. Na zijn afscheid van de stichting is hij sinds 2008 lid van het VVAM-bestuur.

Wybo zit al bijzonder lang bij het Airborne Museum. Hij verzorgt de verhuizing van het museum van kasteel Doorwerth naar Hartenstein, en is uiteindelijk jarenlang directeur (tot 2004).

Ook wordt afscheid genomen van de notuliste van het bestuur, Wil Rieken. Zij heeft deze taak 15 jaar lang trouw uitgevoerd, en bemenste daarnaast op vele gelegenheden de winkel van de VVAM. Zij is de laatste persoon, verbonden aan het VVAM-bestuur, die de Slag om Arnhem zelf heeft meegemaakt.

Met de verkiezing van een nieuw bestuur komt er een einde aan de taak van de ‘Commissie van wijze mannen’, die het interim-bestuur heeft begeleid in het bepalen van de juiste koers in de relatie met het museum, en in de zoektocht naar een nieuw bestuur. Paul Tirion en Okko Luursema worden door de vergadering bedankt voor hun inspanningen en bewezen diensten.

Tenslotte wordt Wybo Boersma door de nieuwe voorzitter aangesteld als adviseur van het VVAM-bestuur.

 1. Ontwikkelingen in de relatie tussen VVAM en Airborne Museum; visie beoogd nieuwe voorzitter

De voorzitter geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie in het kort weer hoe de contacten met het stichtingsbestuur tot nu toe verlopen zijn, en wat de kernpunten hieruit zijn. Ten opzichte van februari 2016 is er in de standpunten nog maar weinig veranderd.

Vervolgens schetst hij zijn visie op de vereniging. De leden zijn lid om de volgende redenen:

– Het Airborne Magazine als informatiebron over het Airborne Museum en de Slag om Arnhem;

– De activiteiten zoals battlefield tours en lezingen;

– Het via de Airborne Newsflash snel op de hoogte zijn van actueel nieuws rond het Airborne Museum en de aan de historie van de Slag om Arnhem gerelateerde activiteiten;

– De vrije toegang tot het Airborne Museum;

– Het leveren van (financiële) ondersteuning aan het Airborne Museum.

Het gaat de leden daarbij om:

– het vergaren van kennis over de Slag om Arnhem (Airborne Magazine, activiteiten en Airborne Newsflash);

– de betrokkenheid bij het Airborne Museum (Airborne Magazine, Airborne Newsflash, vrije toegang en ondersteuning).

Met dit als uitgangspunt heeft het bestuur zes beleidslijnen ontwikkeld:

– De VVAM zal steun en bijstand blijven verlenen aan het Airborne Museum als daar om wordt gevraagd (kennis, netwerk, financiën, vrijwilligers).

– De VVAM heeft de ambitie om te investeren in ‘het bevorderen en verspreiden van kennis m.b.t. de Slag om Arnhem alsmede de Operatie Market Garden in groter verband’. De VVAM houdt hierin vast aan haar originele kernwaarde.

– De VVAM zal een eigen website ontwikkelen en opzetten. Deze website krijgt een centrale rol binnen de VVAM.

– De VVAM zal met nog meer nadruk insteken op het organiseren van battlefield tours, excursies en presentaties. Hierbij dient de relatie met de Slag om Arnhem, en dus met het Airborne Museum, centraal te staan.

– De VVAM zal het ‘Airborne Magazine’ uitgeven (in beginsel 3 x per jaar).

– De VVAM zal een redelijk bedrag (jaarlijks te bepalen in samenspraak met het bestuur van het Airborne Museum) betalen voor de vrije toegang van haar leden tot het Airborne Museum.

De uitdaging voor het bestuur zal zijn de verjonging van de vereniging en dus de vraag hoe jongeren te bereiken en te interesseren voor de door de vereniging geboden faciliteiten.

Vanuit de vergadering komen een aantal vragen:

– Blijft de naam van de vereniging gehandhaafd? Ja, vooralsnog wordt niet gedacht aan het wijzigen van de naam, omdat het nieuwe beleid nog steeds alle oorspronkelijke doelstellingen van de VVAM in zich heeft.

– Gaat de VVAM ook actief worden op facebook, want er is nu vanuit het museum een facebook-groep vrienden? Ja, de VVAM gaat ook nieuwe media onderzoeken en indien mogelijk gebruiken.

– Blijft de vereniging het museum financieel ondersteunen? Ja, de doelstelling van de VVAM is nog altijd steun aan het Airborne Museum, ook financieel. Dus de reservering voor het museum blijft gehandhaafd.

 1. Programma 2018

Activiteitencommissie

Erik Jellema geeft een toelichting op de werkwijze en de plannen van de nieuwe activiteitencommissie. Voor deze commissie zijn diverse mensen aangezocht, waarvan er een aantal hun medewerking hebben  toegezegd.

Ruurd Hut zal de activiteitencommissie facilitair gaan ondersteunen, zodat de commissieleden zich kunnen richten op de inhoudelijke aspecten van tours en lezingen.

Programma 2018

Vervolgens geeft Erik Jellema een overzicht van het programma voor 2018. Dit is nog grotendeels opgezet volgens de werkwijze van Wybo Boersma. Bij de tours zal gezocht worden naar een balans in verdieping, zodat zowel deelnemers met matige kennis over de Slag om Arnhem als deelnemers die zich intensief bezig houden met de diverse aspecten van de slag aan hun trekken komen.

Vanuit de vergadering komen een aantal vragen:

– Hoe is de relatie met andere organisaties zoals Liberation Route Europe, zijn dit concurrenten? Deze organisaties worden niet gezien als concurrenten, maar als partners waarmee wellicht samenwerking mogelijk is. Maar we geloven in de kwaliteit van onze eigen producten.

– Gaat de battlefield tour Nijmegen alleen over Nijmegen, of ook over de omgeving? De battlefield tour zal zich ook richten op operatieterreinen buiten de stad.

– Gaat de vereniging nog iets bijzonders organiseren in het jubileumjaar 2019? Er zijn nog geen concrete plannen, daar zal over worden nagedacht.

Website

Vervolgens geeft Leo van Midden uitleg over de nieuwe website, welke net actief geworden is. Dit was nodig omdat de basis van de oude website, die samen met het museum was opgezet, per 1 december zou vervallen.

Centraal in de website, welke is opgezet met de gedachte ‘voor èn door leden’, komt de ledenadministratie te staan. In de toekomst zullen de leden steeds meer zaken zelf kunnen doen (eigen adresgegevens bijhouden, betaling contributie, inschrijving activiteiten, afgeschermd ledendeel etc.). Dit zal gefaseerd gebeuren, waarbij ook de ‘oude’ methode en werkwijze voorlopig blijft bestaan.

Achter het ledengedeelte (te benaderen met een eigen login en password) komen zaken als het Airborne Magazine, de vergaderstukken en deelname aan battlefield tours.

Vanuit de vergadering komen een aantal vragen:

– Waar is nu de daadwerkelijke informatie over de Slag om Arnhem te vinden, en kan er op het vrij toegankelijke deel een algemeen stuk over de Slag om Arnhem komen, te gebruiken door bv scholieren voor hun werkstukken? De site is net live, aan deze zaken zal in de komende periode hard gewerkt worden.

– Is het centrale deel van de website zelf gebouwd? Nee, hiervoor is een professioneel pakket aangekocht.

– Kunnen de Engelse leden ook op de site terecht? Ja, alle informatie komt ook in het Engels beschikbaar.

– Wordt het administratieve deel (ledenadministratie) direct ingevoerd? Nee, dit zal gefaseerd gebeuren. Gedacht wordt aan een periode van drie jaar.

– Moeten we nu allemaal opnieuw lid worden? Nee, de oude situatie blijft vooralsnog ook gehandhaafd.

– Hoe wordt de nieuwe website en de nieuwe werkwijze uitgelegd aan leden die niet op de vergadering aanwezig zijn? Via het Airborne Magazine.

Airborne Magazine

Jasper Oorthuys zet de plannen voor het Airborne Magazine uiteen:

– Er zullen jaarlijks 3 nummers verschijnen.

– Er wordt kritisch gekeken naar de kosten. Uitgangspunt is ‘meer (inhoud) voor minder (geld)’.

– Er komen een aantal vaste rubrieken: Woord van de voorzitter, airborne nieuws, boeken recensies, ministories.

– Het middendeel zal in kleur gedrukt worden.

– Onderzocht wordt hoe we de Engelse uitgave tegen redelijke kosten en tijdig kunnen realiseren.

 1. Rondvraag

– Komt er een redactiecommissie? Daar wordt aan gewerkt.

– We moeten aandacht blijven geven aan onze Engelse leden. Dat mis ik bij de bestuurstaken? Dat zal bij één van de bestuursleden belegd worden.

– Hoe wordt contact onderhouden met de lokale bevolking van de regio Arnhem-Oosterbeek? Dat was altijd het grootste deel van de leden. Is hiervoor beleid? Het is duidelijk dat de informatie afkomstig uit de lokale bevolking voor de vereniging van groot belang is. Het bestuur zal nagaan op welke wijze dit vorm gegeven kan worden.

– Is er samenwerking met de Arnhem 1944 Fellowship? Er zal gestreefd worden naar minimaal afstemming van activiteiten, maar liefst samenwerking bij activiteiten.

– De VVAM is ooit opgericht door mensen die de slag zelf als ooggetuigen hebben meegemaakt. Denkt u kans te zien het gedachtengoed van deze ‘founders’ te kunnen overbrengen en uitdragen? Het bestuur heeft te kennen gegeven zich te willen richten op de kernwaarden van de VVAM, zoals vastgelegd in de statuten. Daarmee probeert zij het gedachtengoed van de grondleggers van de vereniging te bewaren.

– Komt er misschien een jeugdafdeling of jeugdlidmaatschap? De jeugd heeft zeer zeker de aandacht van het bestuur. Gedacht wordt aan de jonge militairen van de luchtmobiele brigade, aan jonge studenten en aan scholieren. Daarnaast heeft het museum zelf een goede educatieve afdeling, waarnaar wij doorverwijzen.

– De Arnhem 1944 Fellowship heeft tijdens de herdenkingsdagen in september op zaterdag een grote tent op de Ginkelse heide. Daar kunnen kinderen veteranen ontmoeten. Hoe zijn wij te vinden? Wij hebben een stand op het terreingedeelte waar de diverse verenigingen en organisaties die een relatie hebben met de oorlogsgeschiedenis zich presenteren.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering waarbij de aanwezige leden bedankt worden voor hun positieve inbreng.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum bestond uit:

 • Voorzitter: Alex Koning, overleden op13 januari 2017.
  Waarnemend voorzitter m.i.v. 18-1 :  Gerard Gijsbertsen.
 • Waarnemend secretaris: Gerard Gijsbertsen.
 • Penningmeester:Eric Paap.
 • Hoofdredacteur Airborne Magazine: Vacant.

Redactie/ battlefield tours

Evenementen, algemene zaken: Wybo Boersma.
Ledenadministratie: Frits Miedema.

Notulist: Wil Rieken.
Vanaf 18 maart was dit bestuur demissionair. De heren Paul Tirion en Okko Luursema ondersteunden het bestuur bij het zoeken naar nieuwe kandidaten voor diverse bestuursfuncties.

Bestuur miv 2 dec 2017

Met ingang van 2 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Otto van Wiggen
 • Waarnemend secretaris: Gerard Gijsbertsen.
 • Penningmeester: Herman van Ingen,
  Eric Paap zal tot 17 maart 2018 de lopende zaken uitvoeren.
 • Redacteur Airborne Magazine: Jasper Oorthuys.
 • Activiteiten: Erik Jellema
 • Ledenadministratie: Bernhard Deeterink
 • Webmaster: Leo van Midden.

Het bestuur werd ondersteund door:

 • Adviseur: Wybo Boersma.
 • Activiteiten: Ruurt Hut
 • Webmaster: Arthur van Beveren

In het verenigingsjaar heeft het bestuur 3 x vergaderd.

Leden

De vereniging telde per 31 december 2017 725 leden. Deze leden zijn verdeeld over: 634 leden in Nederland, 11 Nederlandse leden in buitenland, 59 Engelse leden in UK en 21 Engelstalige leden in de rest van de wereld.
Chris van Roekel is erevoorzitter en Col. John Waddy Honorary Member. Er zijn 4 leden van verdienste,
42 leden voor het leven en 52 pr leden inclusief 4 ambassades.

De buitenlandse leden zijn verdeeld over België, Frankrijk, Denemarken, Groot Brittannië, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Finland, Polen,Tsjechië, Curaçao, Maleisië, Japan, Nieuw Zeeland,
Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika.

Activiteiten

Er werden twee algemene vergaderingen gehouden en wel op 18 maart en op 2 december.

In 2017 heeft de vereniging vijf battlefield tours verzorgd:

22 april:                       “ Wandelexcursie “De landingsterreinen bij Wolfheze”
Deze excursie was in samenwerking met het museum Silent Wings in Wolfheze.

17 mei tot 21 mei:       “ Normandië ”

1 juli:                           “  De straatgevechten ten noorden van de Utrechtseweg”

9 september:               “ Negen dagen strijd bij Ede, Arnhem en Oosterbeek ”

14 oktober:                 “ Operatie Pegasus I”
Deze excursie was in samenwerking met het Militair Historisch Platform Ede.

Voor de PR van de diverse battlefield tours werd samengewerkt met de Documentatiegroep ’40-’45 en Battlefield tours in Groningen.
In het totaal hebben 132 mensen aan de battlefield tours deelgenomen. Sommige leden waren bij meerdere tours aanwezig. Verschillende introducés zijn lid geworden van de vereniging.

Voor de administratie van de battlefield tours verleenden vrijwilligers steun.

Op 18 februari werd door de heer A.M. Blokland een lezing gehouden met als onderwerp “My darling wife, de brief die nooit aankwam.”

Op 10 juni werd de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. Nu voor de eerste maal in de Concertzaal in Oosterbeek in plaats van in Park Hartenstein bij het Airborne Museum. De beurs werd druk bezocht.
Op 25 en 26 juni werd het tweejaarlijkse weekend voor de Britse leden door de Britse vertegenwoordiger, Niall Cherry, verzorgd.

Op 16 september nam de Vereniging weer deel aan de jaarlijkse Airborne Markt op de Ginkelse hei. Deze manifestatie werd georganiseerd door de gemeente Ede.
Op 4 november werd een “Airborne Day” in de Concertzaal in Oosterbeek gehouden. Leden en introducés hadden uitstellingen van Airborne materiaal en gaven hierbij uitleg. De dag werd doorlopend door veel verenigingsleden bezocht.

Ook in 2017 kwamen, veelal via de website, weer diverse vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem bij de vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord, waarbij de hulp werd ingeroepen van meerdere leden. Hieruit bleek eens te meer de grote hoeveelheid kennis over de Slag om Arnhem bij de leden.

Airborne Magazine

In 2017 kwamen twee nummers van het Airborne Magazine uit. De eindredactie was in handen van Jasper Oorthuys. Er werd gekozen voor een vernieuwde lay-out.
Magazine nummer 9 bevatte Ministory no. 125 : “Een kort verslag van opgravingen in het weiland achter de oude kerk in Oosterbeek, uitgevoerd in 1997 en 1998” door David van Buggenum, Hans Timmermans en Dick Timmermans.
Magazine nummer 10 bevatte Ministory no. 126 : “Herinneringen van een achtjarige jongen aan de Slag om Arnhem” door Wim van Zanten.

Het Airborne Magazine verscheen in zowel een Nederlandse als een Engelse editie. De uitgave van de Engelse editie bleef een bron van zorg.
Door ziekte van onze vrijwillige vertaler kon alleen no 9 in een Engelstalige editie verschijnen.
Het voornemen is medio 2018 in ieder geval de ministory 126 alsnog in het Engels uit te geven. Ten behoeve van de pr voor de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum werden extra exemplaren gedrukt..

Voor de verspreiding van nieuws en mededelingen, welke omwille van de actualiteit niet in het Airborne Magazine geplaatst konden worden, werd door ons lid Vincent Luiten verschillende malen een Airborne News Flash per e-mail verspreid. Het verzamelen en up to date houden van de e-mail adressen van de leden bleef een moeilijke en tijdrovende zaak.

Website

De website van de vereniging was onderdeel van de website van het Airborne Museum. De koppeling is in de loop van 2017 door het Airborne Museum verbroken. Hierdoor zag de vereniging zich genoodzaakt op korte termijn weer over te gaan naar een eigen website. Deze website, www.vriendenairbornemuseum.nl , gaf nieuwe mogelijkheden. De lay-out werd vernieuwd, de bestelmogelijkheid voor boeken, oude nummers van het Airborne Magazine en een cd met ministeries werd aangepast. Leden en niet leden maakten hier gebruik van. De gehele operatie werd in korte tijd gerealiseerd door Leo van Midden en Arthur van Beveren.

Samenwerking met het Airborne Museum

Er zijn gesprekken en briefwisselingen geweest tussen het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en het bestuur van de Stichting Airborne Museum. Deze hebben echter niet geleid tot een betere en goede samenwerking. Dit werd door het verenigingsbestuur betreurd.
Door bemiddeling van een bestuurslid van de vereniging kon het Airborne Museum de onderscheidingen, documenten en foto’s van generaal Harmel, commandant 10e SS Pantserdivisie, in langdurig bruikleen verkrijgen

Boekendienst

Okko Luursema was met zijn uitgebreid aanbod aan Arnhem boeken aanwezig bij verschillende bijeenkomsten. Van de opbrengst van de boekendienst ontving de vereniging regelmatig donaties.

Gedurende het verenigingsjaar is een groot deel van de boeken, die in de loop van het jaar verkregen zijn uit diverse legaten, verkocht ten behoeve van de vereniging.

Financiële bijdrage aan het Airborne Museum

De vereniging heeft voor de vrije toegang voor de leden een vergoeding over 2017 aan het museum betaald. Het Airborne Museum heeft in overleg met de vereniging deze vergoeding mend gebruikt voor de inrichting van de expositie “Rode Baretten.”

Externe contacten

Arnhem 1944 Fellowship

Het bestuur was aanwezig bij de jaarvergadering van de Arnhem 1944 Fellowship op 15 september. Aansluitend aan de jaarvergadering had Niall Cherry een Battlefield tour voor leden van de Fellowship georganiseerd. In Nederland werd samengewerkt met de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Guild of Battlefield Guides

Op 21 oktober werd in het Museum Bevrijdende Vleugels te Best een bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse afdeling van  de International Guild of Battlefield Guides. Hierbij waren ook diverse leden van de vereniging aanwezig. Enkele Nederlandse leden van de GBG legden met goed gevolg Assignment 1 voor de Guild badge af.

Oosterbeek, maart 2018

Leden van de VVAM die ook deelnemen aan de jaarvergadering op zaterdagmorgen voorafgaande aan de lezing kunnen een eenvoudige lunch bestellen.
Kosten €. 9,50 Opgeven uiterlijk 10 maart via e-mail: w.boersma@wxs.nl
Zie ook Airborne Magazine no  11 pag 28