VVAM Nieuwsbrief 9 – 1983

Beste Vrienden,
Met het oog op de naderende Algemene Ledenvergadering in maart is het goed nog eens duidelijk te wijzen op de manier waarop het Airborne Museum en onze Vereniging in re-latie tot elkaar staan. Uit gesprekken en vragen blijkt namelijk, dat velen nog on-voldoende het verschil beseffen tussen de “Stichting Airborne Museum” en de “Vereniging Vrienden van het Airborne Museum”.
De Stichting is in het leven geroepen om het Airborne Museum in stand te houden. Het bestuur van de Stichting beheert het Museum en bepaalt de beleidslijnen t.a.v. interne en externe zaken en activiteiten.
De activiteiten van de Vereniging zijn vooral gericht op het wekken van belangstelling voor het Airborne Museum en het verlenen, indien mogelijk en gewenst, van steun en bij¬stand aan de Stichting Airborne Museum. Met nadruk wijs ik erop dat de Vereniging niet actief betrokken is bij de inrichting of het beheer van het Airborne Museum.
Via onze adviseur, de heer W.J.M.Duyts, die tevens secretaris is van het Stichtings-bestuur, onderhouden beide besturen contact met elkaar. Tussen de Stichting en de Ver-eniging bestaat een vriendschapsband, maar ieder functioneert zelfstandig en heeft een eigen verantwoordelijkheid. Als vriend kan en mag onze Vereniging adviezen geven, sug-gesties doen of, indien nodig, materiële of personele hulp aanbieden. Als vriend kan het Stichtingsbestuur onze suggesties, aanbiedingen etc., al dan niet gewijzigd, over-nemen of afwijzen. Dit geldt evenzeer in omgekeerde richting.
Ik hoop dat door het bovenstaande ieder misverstand over dit aspect uit de wereld is geholpen. Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!
Drs. J.Smits, voorzitter.
3e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de Je Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar-vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 2e Algemene Ledenvergadering op 20 maart 1982
3. Algemeen Verslag 1982
4. Financieel Verslag en Begroting 1983
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming leden Kascommissie
7. Rondvraag
8. Afscheid aftredend bestuurslid
9. Sluiting.
Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn: de heer J.A.Eykelhoff (herkies¬baar) en mevrouw J.Smit-Duchateau (niet herkiesbaar). Het bestuur stelt candidaat:
a. de heer J.A.Eykelhoff
b. de heer C. van Roekel, Benedendorpsweg 119, 6862 WE Oosterbeek.
Volgens art. 8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht

daartoe dient uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering schriftelijk bij de Secretaris te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver-klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór aanvang van de Vergadering zal voor de leden het Verslag van de Kas-commissie ter inzage liggen.
Vertoning van de film “Airdrop at Arnhem”.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal een Amerikaanse film-documentaire over “Operatie Market Garden” worden vertoond. Het commentaar bij deze film, die ca. een half uur duurt, wordt gesproken door de bekende C.B.S.-reporter Walter Cronkite.
In september 1944 versloeg Cronkite als jong oorlogscorrespondent de landingen van de 101ste Amerikaanse Airborne Divisie bij Eindhoven.
Jaarverslag over 1982.
Het ledental steeg weer: op december 1982 telde de Vereniging 483 leden in binnen- en buitenland (vorig jaar: 37^)-
De 2e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 20 maart. (Voor een uitgebreid verslag van deze vergadering: zie Nieuwsbrief No. 6 van juni 1982). Na afloop een film.
In 1982 verschenen vier Nieuwsbrieven, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave. De Engelse vertaling was in handen van mevrouw S.Beek-Hobart (3 nummers) en de heer drs. A.Groeneweg (1 nummer).
Er werden 2 thema-middagen georganiseerd. Op 26 juni leidden de heren Groeneweg, Van Roekel en Voskuil een wandeling langs een aantal punten in Oosterbeek waar in 1944 zwaar was gevochten. Op 20 november hield de heer W.Boersma een lezing over de radioverbin¬dingen tijdens de Slag bij Arnhem, gevolgd door de vertoning van twee films.
Beide middagen trokken veel bezoekers: resp. 120 en 160 leden waren aanwezig. Vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brittannië is Mr.A.Maynard, M.B.E. Namens de Stichting Airborne Museum treedt de heer W.J.M.Duyts op als onze adviseur.
In Memoriam de heer P.Ch.Schijf.
Ons bereikte het bericht dat in Arnhem is overleden de heer P.Ch.Schijf in de ouderdom van 70 jaar. De heer Schijf was lid van onze Vereniging.
Nieuwe uitgave van Frost’s boek “A Drop Too Many”.
In I98O verscheen “A Drop Too Many”, waarin John Frost zijn belevenissen gedurende de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Onlangs kwam een tweede, aangevulde editie uit.
Frost was bij het uitbreken van de oorlog in Irak. Na zijn terugkeer in Engeland nam hij dienst als parachutist. Hij kreeg grote bekendheid toen hij in februari 1942 een succesvolle parachutisten-aanval leidde op een radarstation bij Bruneval in Frankrijk. In november 1942 nam Frost als commandant van het 2de Bataljon Parachutisten deel aan de eerste grote Britse luchtlandings-operatie in Noord-Afrika. Vervolgens maakte Frost’s 2de Bataljon deel uit van de luchtlandingstroepen die in juli 1943 landden op Sicilië. Hierna volgde een periode van training in Engeland.
Op 17 september 1944 sprong Frost met zijn 2de Bataljon af boven de bouwlanden bij Wolf- heze. Diezelfde avond bereikte hij met zijn mannen de verkeersbrug in Arnhem, De volgen¬de dagen leidde hij de verdediging van het kleine bruggehoofd rond de noordelijke oprit tegen de zware Duitse aanvallen. Noch het 2de Leger, noch de rest van de 1ste Britse Airborne Divisie kon Frost’s troepen ontzetten. Op 20 september werd Frost gewond en werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. Hier eindigt de eerste editie van zijn boek. In de tweede editie voegt hij enkele hoofdstukken toe over de tijd na de oorlog, de jaarlijkse herdenkingen in Arnhem en de verfilming van Ryan’s boek “A Bridge Too Far”, waarbij hij als adviseur optrad. In het laatste hoofdstuk, “Last Thoughts”, laat Frost nog eens de fouten de revue passeren, die volgens hem hebben bijgedragen tot het mis¬lukken van de Slag bij Arnhem, Hoewel Frost’s boek in de eerste plaats een persoonlijk verslag is, kan het tevens wor¬den gezien als de geschiedenis van het 2de Bataljon Parachutisten in oorlogstijd.
Deze tweede editie verscheen in 1982 bij Buchan & Enright, Publishers, te Londen. Het boek kost in Nederland ƒ 48.-

Balans per 31 december 1982
ACTIVA
PASSIVA
Kas
Bank
Giro
Sterrekening R.P.S.
Contributies (te ontvangen)
Schenkingen (” ” )
f 349,25
40,41
– 8.224,72
– 6.315,29
340,—
930,—
Kapitaal f
Stichting Airborne Museum
Contributies (vooruitontvangen ) –
Schenkingen ( ” )-
6.669,92
3.269,05
5.676,20
584,50
ƒ 16.199,67
ƒ 16.199,67
Exploitatierekening 1982
LASTEN BATEN
Begroting Boekjaar Begroting Boekjaar
1982 1982 1982 1982
Afdracht Stichting f
Airborne Museum J Porti, telefoonkst.- Diverse kosten Drukwerk en kan-toorbehoeften Kosten diverse ac¬tiviteiten
Saldo
3.175,– ƒ 3.257,05
1.150,— -. 1.142,55
400,— – 151,70
1.500,— – 2.315,78
350,— –
225,— – 3.266,53
6.800,— ƒ 10.133,61
Contributies
Giften
Rente
Contributie leden Gr.Brittannië
Giften idem
Inkomsten activi-teiten
Diverse inkomsten
f 6.375,– ƒ 6.764,10
-,— – 1.111,30 125,— – 382,73
300,— – 340,—
– 930,—
– 333,85
-,— – 271,63
ƒ 6.800,— ƒ 10.133,61
ƒ
Begroting 1983
LASTEN
BATEN
Afdracht Stichting Air- f Q RVI Contributies ƒ 7.900,—
bome Museum J Giften — p.m.
Porti, telefoonkosten — 1.300,— Rente — 200,—
Diverse kosten – 250,— Contributie leden Gr.Britt. — 300,—
Drukwerk en kantoorbehoeften — 3′. 000,— Giften idem — p.m.
Inkomsten uit activiteiten — 200,—
Saldo – 500,— Diverse inkomsten – 300,—
Saldo ƒ 8.900,— ƒ 8.900,—
Bericht van de Penningmeester.
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1983 (met in veel gevallen nog een extra bijdrage!) en wij zijn daarvoor zeer erkentelijk.
Vriendelijk verzoeken wij de leden, die hun contributie voor 1983 nog niet overmaakten, dit zo spoedig mogelijk te doen met gebruikmaking van de accept-girokaart die speciaal voor hen bij deze Nieuwsbrief wordt meegezonden.
Bij voorbaat veel dank voor Uw medewerking.
H.A.Hendriks, penningmeester.

Nieuw fotoboek over door de oorlog geschonden dorpen op de Zuid-Veluwe.
In augustus 1980 verscheen het fotoboek “Oosterbeek Verwoest, 1944 – 1945 > dat werd samengesteld door de heer G.H.Maassen. Uit de foto’s blijkt hoe groot de verwoestingen waren in het dorp Oosterbeek, waar zich het belangrijkste deel van de Slag bij Arnhem had afgespeeld. Maar ook de andere dorpen in de omgeving hadden zwaar geleden van e oorlog en daarvan zijn eveneens foto’s bewaard gebleven. Een deel hiervan is nu ge-bundeld in het boek “Vier geschonden dorpen, Doorwerth/Heveadorp, Heelsum, Renkum, Wolfheze in 1945”, door G.H.Maassen.
De schade in deze dorpen en in de nabijgelegen natuurgebieden was voor een belangrijk deel het gevolg van de Geallieerde beschietingen op de door de Duitsers in een ver-dedigingslinie herschapen Zuid-Veluwe. Plunderingen en zinloze vernielingen van huizen en gebouwen droegen nog extra bij aan de troosteloze aanblik die het gebied in 1945 bood. De beschrijving van de foto’s is door de samensteller met veel zorg uitgevoerd. Niet alleen is de locatie zo exact mogelijk aangeduid, maar ook andere gegevens over de af- gebeelde plaatsen zijn, voor zover relevant, vermeld.
“Vier geschonden dorpen” verscheen bij Uitgeverij Hoog en Laag B.V. te Oosterbeek en kost ƒ 17,-. Het boek is ook verkrijgbaar in het Airborne Museum.
De kluis van Hartenstein na veertig jaar geopend.
In een meer dan twaalf uur durende operatie is op zaterdag 30 october j.1. de stalen deur van de kluis in de kelder van Huize Hartenstein geopend.
Ca. veertig jaar was deze deur gesloten geweest, omdat de sleutel in het begin van de oorlog was zoekgeraakt. Gedurende de oorlog hebben de Duitsers geprobeerd de stalen deur met springstof te openen. Deze poging mislukte en bovendien werden zowel de deur als de stalen sponning door de ontploffing ontzet. Vervolgens hakte men een gat in de zijmuur van de kluis, waarna de stalen binnenplaat met springstof werd verwijderd. Door het zo ontstane gat kon de kluis worden leeggehaald.
Ditzelfde gat werd in october j.1. opnieuw gebruikt om in de kluis te kunnen komen.
Sloten-specialist Wim van der Hoogen uit Arnhem zaagde, staande in de kluis, de brand-vrije binnendeur open om bij het slot-mechanisme te kunnen komen. Toen dit mechanisme was losgemaakt, bleek de deur echter nog niet open te gaan, omdat hij klem zat in de sponning.
Uren zijn de heren Wim van der Hoogen, Martijn Toebosch van de firma Van Amerongen uit Arnhem en Berry de Reus met pers-apparatuur bezig geweest de deur open te krijgen, hetgeen uiteindelijk na veel moeite lukte,
De kluisdeur wordt nu weer gerepareerd en voorzien van een nieuw slot. De kluis zelf is geheel schoongemaakt en hersteld en zal worden gebruikt voor het bewaren van het archief.
Kolonel Geoffrey Powell schrijft boek over “Operatie Market Garden”.
Kolonel b.d. Geoffrey Powell is bezig met het verzamelen van gegevens voor een nieuw boek over “Operatie Market Garden”. Powell bezocht daartoe o.a. het Airborne Museum in Oosterbeek om rapporten en foto’s door te nemen. Ook bezocht hij Nijmegen en Eindhoven.
In september 1944 was Powell compagnies-commandant van de C-compagnie van het 156ste Parachutisten Bataljon, dat op 18 september 1944 afsprong boven de Ginkelse Heide en dat vervolgens deelnam aan de gevechten in Oosterbeek.
Onder het pseudoniem “Tom Angus” publiceerde hij in 1976 het boek “Men at Arnhem”
In 1979 verscheen een Nederlandse vertaling, getiteld “De helden van Arnhem”, dat, samen met het boek “Een chirurg valt uit de lucht” van Lipmann Kessel en John St.John door Omega Boek in Amsterdam werd uitgegeven in één band onder de titel “Van de hemel in de hel”, (zie ook Nieuwsbrief No. 8 blz. 2).
Powell’s nieuwe boek over “Operatie Market Garden” zal verschijnen in 1984.
Nieuwsbrief No. 10.
De volgende Nieuwsbrief zal vermoedelijk in mei a.s. verschijnen.
R.P.G.A.Voskuil.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.