VVAM Nieuwsbrief 5 – 1982

Beste Vrienden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek, die gehouden zal worden op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover de Oude Kerk, in Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I
3. Algemeen Verslag I98I
4. Financieel Verslag I98I en Begroting 1982
5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
6. Benoeming leden Kascommissie
7. Rondvraag
8. Afscheid aftredende bestuursleden
9. Sluiting.
Toelichting bij punt 5: Zoals U in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom het bestuur verlaten. Mevrouw S.G.Beek-Hobart en de heer H. van Krieken hebben inmiddels laten weten dat zij om persoonlijke redenen hun bestuurs¬functie ter beschikking willen stellen op 20 maart a.s.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen zowel de leden als het bestuur kandidaten voor¬dragen, die de openvallende plaatsen kunnen innemen. De kandidaatstelling door de leden dient te geschieden: schriftelijk, uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering, op boven¬staand adres. De voordracht moet voorzien zijn van de handtekening van ten minste 10 leden. De kandidaten moeten lid zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor (in alphabetische volgorde):
1. de heer R.Fennema Benedendorpsweg 150, 6862 WP Oosterbeek
2. mevrouw J.M. de Langen Sportweg 2, postbus 69, 3870 CB Hoevelaken
3. de heer J.Smits Boulevard 9, 6881 HN Velp.
Een halfuur vóór de aanvang van de Vergadering zullen voor de leden ter inzage liggen:
a. de Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I;
b. het Verslag van de Kascommissie (bestaande uit de heren Kardol en Smits).
Na afloop van de Vergadering zal een film over de bevrijding van Nederland worden ver-toond (zie mededeling hieronder).
Namens het bestuur,
R.P.G.A.Voskuil.
Vertoning van de film “De Bevrijding van Nederland” na afloop van de Algemene Leden-vergadering op 20 maart.
Na het mislukken van de Slag bij Arnhem in september 1944 kwam het front in Nederland stil te liggen in het gebied van de grote rivieren. Zuid-Nederland was bevrijd, maar de rest van Nederland bleef bezet gebied.
Eind maart 1945 begon eindelijk het langverwachte Geallieerde offensief. In Nederland opende het Eerste Canadese Legerkorps de aanval. Cameramensen, die waren ingedeeld bij het Canadese leger, filmden de opmars en de gevechten om de verschillende steden in het midden-, oosten- en noorden van het land.

Wij zien o.a. enkele beelden van Arnhem tijdens de strijd op 17 april.
Ook de voedseldroppings boven de hongerende “Vesting Holland” en de capitulatie- onderhandelingen in Hotel De Wereld in Wageningen zijn op film vastgelegd.
Vervolgens zijn we getuige van het binnentrekken van de Geallieerde troepen in West- Nederland en van de daarop volgende bevrijdingsfeesten.
Het weer enigszins leefbaar maken van het ontredderde Nederland en het samenbrengen en afvoeren- van de Duitse krijgsgevangenen vormen het laatste deel van de film.
“De Bevrijding van Nederland”, die voorzien is van Nederlands commentaar, zal worden vertoond door Ir.J.Voskuil, die kort na de oorlog een exemplaar van deze film verkreeg.
Jaarverslag over I981
Het ledental van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek is in I98I flink gegroeid; tot vreugde van alle betrokkenen telden wij op 31 december I98I: 374 leden in binnen- en buitenland (vorig jaar: 234).
De 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I werd door een verheugend groot aantal leden bijgewoond: 96 leden (onder wie Mr. A.Maynard, M.B.E., onze vertegenwoor-diger in Groot-Brittannië) waren aanwezig. Jaarverslag en Financieel Verslag over I98O werden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Ter vervanging van het bij de oprichting van de Vereniging gevormde Voorlopig Bestuur werd een definitief bestuur gekozen, bestaande uit:
de heer H. van Krieken (voorzitter)
de heer J.A.Eykelhoff (vice-voorzitter)
mevrouw S.G.Beek-Hobart (1ste secretaris) x)
mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom (2e secretaris)
de heer H.A.Hendriks (penningmeester)
mevrouw J.Smit-Duchateau (leden-administratie)
de heer drs R.P.G.A.Voskuil (redacteur Nieuwsbrieven, Themamiddagen).
x) Tot onze spijt heeft Mevrouw Steinweg op 1-12-81 haar functie neergelegd.
Als adviseur van de Vereniging namens de Stichting Airborne Museum staat Majoor W.J.M.Duyts het bestuur met raad en daad bij.
Tot leden van de Kascommissie werden benoemd de heren J.Kardol en J.Smits.
De aanwezige leden toonden, o.a. door het aanbieden van enige schenkingen en door een levendige deelname aan de Rondvraag, hun belangstelling voor het wel en wee van de Ver-eniging, waarvoor hun door de Voorzitter dank werd gebracht bij het sluiten van de Vergadering.
De middag werd besloten met het vertonen van enige authentieke films over de Slag bij Arnhem, die door de heer A.Groeneweg van commentaar werden voorzien.
In 1981 werden drie Nieuwsbrieven verzonden, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave.
De twee Thema-middagen, op resp. 13 juni en 28 november, die werden georganiseerd en gepresenteerd door de heer R.Voskuil, wekten grote belangstelling. De medewerking van de heer G.Maassen aan de themamiddag “Verwoest Oosterbeek” werd zeer op prijs gesteld.
In een brief aan het bestuur van de Politie Sport Vereniging Renkum werd bezwaar aange-tekend tegen het besluit van dat bestuur, geen toestemming te verlenen aan een Brits team om enige oude houwitsers mee te voeren in de Airborne Wandeltocht.
Namens onze Vereniging werd een gift overgemaakt aan de actie ten bate van een aange-paste auto voor de heer Len Clarke.
Een gewonde Britse militair in het Velpse Ziekenhuis kreeg onze aandacht.
.dank is verschuldigd aan Mr. A.Maynard, M.B.E., die zich zo verdienstelijk maakt voor onze Britse leden; aan Majoor Duyts, voor zijn steun als adviseur; aan de Stichting Airborne Museum, die o.a. door het beschikbaar stellen van vergaderruimte onze Ver¬eniging zozeer terwille is. En bovenal aan onze leden, zowel in binnen- als buitenland, voor hun belangstelling, hun schenkingen voor de collectie van het Museum en hun geldelijke bijdragen, die het onze Vereniging mogelijk maken te werken aan één van onze doelstellingen: steun verlenen aan het Airborne Museum.
S.G. Beek-Hobart, 1ste secr.

Financieel Overzicht over 1981.
Berichten van de Penningmeester:
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1982 (met daarbij vaak nog een extra bijdrage!), waarvoor ik hun hartelijk dankzeg. Mag ik de leden, die hun contri-butie nog niet overmaakten, hierbij vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen door middel van de speciaal voor hen ingesloten accept-girokaart?
Wilt U bij overmaking s.v.p. op Uw accept-girokaart duidelijk aangeven of U een gewoon lidmaatschap of een Gezinskaart wenst? Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Tenslotte wil ik hierbij gaarne bedanken ons lid de heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, die geheel gratis onze financiële administratie met behulp van de com¬puter aanzienlijk heeft vereenvoudigd.
H.Hendriks, penningmeester.
De Vereniging heeft nu ook een Technisch Adviseur:
In verband met de gebleken behoefte aan een Technisch Adviseur op het gebied van de audio-visuele activiteiten heeft het bestuur ons lid, de heer W.T.B. de Ruyter, bereid gevonden deze functie op zich te nemen.
Aantal Nieuwsbrieven per adres:
Met het oog op de portokosten zenden wij slechts één exemplaar van de Nieuwsbrief per adres, ook al wonen daar meerdere leden. Op verzoek zenden wij U echter graag een extra exemplaar toe.

Tentoonstelling over de Nederlandse Commando’s tijdens Operatie “Market Garden”.
Op 5 februari j.1. werd in het Airborne Museum een tentoonstelling geopend .met als
onderwerp: “De inzet van nr 2 (Dutch) Troop van nr 10, Allied Commando, tijdens Operatie
“Market Garden”, september 1944″.
Op deze tentoonstelling, die is samengesteld door de heer W.Boersma, bestuurslid van
de Stichting Airborne Museum, wordt door middel van foto’s, teksten, documenten en
voorwerpen een beeld gegeven van de rol die de Nederlandse Commando’s tijdens deze,,
luchtlandingsoperatie hebben gespeeld. Ook wordt aandacht besteed aan de periode voor
september 1944.
Bij de opening waren verschillende oud-Commando’s aanwezig. Van de in september 1944
bij Arnhem ingezette Nederlandse Commando’s waren dat: de heren A.J.P.Beekmeyer,
M.J.Knottenbelt en W. de Waard.
Op de tentoonstelling, die duurt t/m 14 maart, is een door de heer Boersma geschreven
brochure verkrijgbaar over de geschiedenis en uniformering van nr 2 (Dutch) Troop.
Grote financiële gift voor de Stichting Airborne Museum.
De Stichting Airborne Museum heeft een bedrag van ƒ 25-000,— ontvangen voor de aanschaf
van moderne audio-visuele apparatuur.
Door het combineren van geluid, dia-projectie en speciale verlichting van de maquette
in het Museum, zal een duidelijk beeld worden gegeven van het verloop van de Slag bij
Arnhem. Van het geschonken bedrag werd ƒ 3.500,— beschikbaar gesteld door het Natio-
naal Bureau voor Toerisme, ƒ 10.000,— door het Comité Zomerzegels en ƒ 11.500,— door
het Anjerfonds Gelderland.
Het “Oranje-bataljon” tijdens de Slag bij Arnhem.
Op vrijdag 30 october j.1. vond in Hotel Dreyeroord te Oosterbeek onder grote belang-
stelling de presentatie plaats van het boek “Contra de Swastika” door Charles L.J.J.
Douw van der Krap. In dit boek beschrijft de marine-officier Douw van der Krap zijn
belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Na zijn deelname aan de gevechten tegen de Duitse troepen in Rotterdam in mei 1940
raakt hij in krijgsgevangenschap. Via de gevangenkampen Colditz en Stanislau, waaruit
hij na ‘veel moeite weet te ontsnappen, komt hij terecht in Warschau. Daar sluit hij
zich aan bij het Poolse verzet. In augustus 19^44 lukt het hem uit Polen weg te komen
en via Duitsland Nederland te bereiken.
Begin september 19^4 komt Douw van der Krap terecht in Arnhem, waar hij opnieuw zijn
diensten aanbiedt aan de verzetsbeweging. De commandant van het verzet in Arnhem is op
dat moment Piet de Kruyff, bijgenaamd “Piet van Arnhem”. Douw van der Krap neemt zijn
intrek in het huis van de waarnemend-commandant Toon van Daalen aan de Veerweg te
Oosterbeek. Als op 17 september 1944 de luchtlandingen plaats vinden zoekt Douw van
der Krap contact met de Engelse troepen. Op het hoofdkwartier Hotel Hartenstein ont-
moet hij luitenant-ter-zee Wolters en luitenant Knottenbelt, die als verbindings-
officieren zijn ingedeeld bij de luchtlandingstroepen. Douw van der Krap krijgt het
verzoek om een kleine vrijwilligerseenheid te vormen uit een aantal burgers, die in-
middels hun diensten hadden aangeboden aan de Engelsen. Deze uit ca. 20 man bestaande
groep wordt bekend onder de naam “Oranje-bataljon”.. (Een van de leden van deze groep
is de heer Eykelhoff, de huidige vice-voorzitter van onze Vereniging).
Op bescheiden schaal helpen de Nederlanders in de daarop volgende dagen bij o.a.
verkenningen en bij het verzamelen van gedropte voorraden. Toch maken de Engelsen mar
relatief weinig gebruik van hun hulp.
Al op donderdag 21 september, als het duidelijk begint te worden dat de operatie niet
volgens plan verloopt, wordt de vrijwilligerseenheid ontbonden. Na de strijd verlaat,
een enigszins ontmoedigde Douw van der Krap Oosterbeek en trekt hij naar Bennekom. Via
de in die omgeving werkende verzetsbeweging krijgt hij het aanbod om deel te nemen aan
operatie “Pegasus I”. Samen met een grote groep Geallieerde militairen en een tiental
Nederlanders weet hij in de nacht van 22 op 23 october 1944 over de Rijn te ontsnappen.
Zo bereikt hij na een zwerftocht van bijna viereneenhalf jaar eindelijk bevrijd gebied.
Het 320 pagina’s tellende boek “Contra de Swastika” werd uitgegeven door Van Holkema
& Warendorf te Bussum en kost ƒ 39-50.
R.P.G.A.Voskuil.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.