VVAM Nieuwsbrief 3 – 1981

Redactie: Drs. R.P.G.A. Voskuil.
Beste Vrienden,
Op de algemene ledenvergadering van februari j.1. hebt U kennis kunnen maken met het eerste definitieve bestuur van onze Vereniging.
Inmiddels heeft binnen dit bestuur de funktieverdeli’ng plaatsgehad en dit heeft tot resultaat, dat er nu een vaste redacteur is voor de
Nieuwsbrief.
Wat echter nog niet vastligt zijn de toekomstige omvang van de Nieuws-brief en het aantal keren, dat het blad gaat verschijnen. Dit zal o.a. afhangen van de beschikbare financiën. Tot nog toe werd de Nieuwsbrief kosteloos gedrukt door een bevriende relatie. Deze kan ons helaas niet blijvend helpen. Wij zullen daarom naar een andere, vermoedelijk meer kostbare oplossing moeten zoeken. Ook de hoge portokosten maken dat onze mogelijkheden niet onbeperkt zijn.
Voorlopig streven wij ernaar de Nieuwsbrief driemaal per jaar te laten verschijnen. Het is de bedoeling in ons blad naast nieuws over de Vereniging en over het Airborne Museum ook meer algemene informatie op te nemen over zaken, die verband houden met de Operatie Market Garden. Hierbij wordt b.v. gedacht aan bespreking van nieuwe boeken over dit onderwerp. Uiteraard houden wij ons gaarne aanbevolen voor suggesties en ideeën van de leden. .
R.P.G.A. Voskuil.

Berichten van het secretariaat.
De eerste algemene ledenvergadering:
Zoals U weet, werd op 15 februari 1981 onze eerste algemene ledenvergadering gehouden. Het deed het voorlopige bestuur veel genoegen, dat
96 leden van hun belangstelling blijk gaven door aanwezig te zijn. Ook mochten wij Mr. Maynard, M.B.E. onze vertegenwoordiger in Gr.Brittannië, begroeten, die er de tijd en kosten voor over heeft gehad om de vergadering bij te kunnen wonen.
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk woord van welkom en stelde daarna het algemeen jaarverslag 1980 aan de orde. Hierover werden geen opmerkingen gemaakt.
Vervolgens werd het financieel jaarverslag 1980 behandeld, dat onge- wijzigd werd vastgesteld.
De verkiezing van Uw eerste definitieve bestuur vormde agendapunt 4.
De voorzitter dankte de aftredende bestuursleden, de Heer C.G. Klaver en de Heer M.E. Mooy, voor hun belangrijke aandeel in de totstandko-
ming van de Vereniging. Voorts bedankte hij onze adviseur, Maj. W.J.M. Duyts, voor de daadwerkelijke steun, die hij onze jonge Vereniging in velerlei vorm heeft gegeven.
De twee nieuwe kandidaten op de voordracht van het voorlopige bestuur werden aan de aanwezigen voorgesteld. Aangezien er geen tegenkandida-
ten waren gesteld door de leden, werd deze voordracht zonder stemming aangenomen. Sedertdien heeft de funktieverdeling plaatsgehad en Uw definitieve bestuur is nu als volgt samengesteld: de Heer H. van Krieken, voorzitter; de Heer J.A. Eykelhoff, vice-voorzitter; Mevr. S.G. Beek-Hobart, 1e secretaris; Mevr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaris; de Heer H.A. Hendriks, penningmeester; Mevr. J. Smit Duchdteau, lid; Drs. R.P.G.A. Voskuil, lid.

De voorzitter bedankte alle aanwezige leden voor hun vertrouwen. Tot lid van de Kascommissie werden benoemd de Heer J. Kardol, Paas- berg 17, Oosterbeek, en de Heer J. Smits, Boulevard 9, Velp. Omdat de Vereniging in het oprichtingsjaar nog niet over een kascommissie kon beschikken, zal de thans benoemde commissie zowel de kas onderzoeken over 1980 als over 1?81.
Hierna volgde de rondvraag, waarin vele leden doordachte vragen stelden en goede suggesties deden, variërend van beleidsonderwerpen tot prak¬tische punten. Deze zijn intussen in een bestuursvergadering besproken en de betreffende leden kregen of krijgen persoonlijk bericht over het resultaat.
Tijdens de vergadering ontving het bestuur tot zijn verrassing enkele geschenken voor het Museum, te weten van de Heer Schagen te Zaandam drie niet meer in de boekhandel verkrijgbare boeken over de “Slag om Arnhem” en van de Heer Polderman te Zwijndrecht een cap-badge van de Royal Artillery voor een van de diorama’s. Dit alles werd in dank aanvaard.
Maj. Duyts bedankte het voorlopige bestuur namens de Stichting Air- borne Museum voor het initiatief om deze Vereniging op te richten en voor de tijd en aandacht sindsdien aan de Vereniging besteed. Hij wenste het definitieve bestuur veel succes toe. De woorden van Maj. Duyts werden door de leden met een hartelijk applaus onderstreept. Tot slot sprak de voorzitter zijn dank uit aan alle aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng, die veel tot het slagen van de vergadering heeft bijgedragen.
Nadat de vergadering was gesloten, werden enige authentieke films ver¬toond, die door het Museum hiervoor beschikbaar waren gesteld. Tezamen met een aantal introducéés hebben de leden hier geboeid naar gekeken, terwijl Drs. A. Groeneweg uitleg gaf en vragen beantwoordde.
Al met al een middag, waar de Vereniging met genoegen en voldoening op kan terugzien.
Schenkingen van leden:
Sedert onze laatste Nieuwsbrief mocht de Vereniging enige voorwerpen, bestemd voor het Museum, ontvangen. Een lid, dat onbekend wenst te blijven, verraste ons met de aanbieding van zes Engelse stafkaarten uit 19^, terwijl hij tevens een nog gebruiksklare 62 set (radio- zendapparaat) met documentatie in bruikleen gaf. Een geïnteresseerde gaf een trommeltje voor waterzuiveringstabletten. Deze aanwinsten wer¬den in dank aanvaard en hebben al een plaats in de collectie gevonden. Misschien wilt ook U eens rondkijken, of U iets hebt, dat voor het Museum van belang zou zijn. Ook documenten en foto’s zijn welkom. Voorts ontvingen wij enige donaties. De Veteranen Club van de U allen bekende 21st Independent Parachute Company deed een schenking van ƒ500,-. Ons lid Mr. K.G. Prockter zond ons via Mr. Maynard reeds tweemaal een bedrag, door veteranen bijeengebracht, en een ander lid maakte een donatie over in herinnering aan Cdr. H. Heukesfeldt Jansen. Deze schenkingen vormen een belangrijke financiële, maar ook morele steun voor de Vereniging. Zij werden in dank in ontvangst genomen.
Ledenaanta1:
Wij zijn thans met bijna 300 leden, waaronder een aantal oud-strijders van de 1st British Airborne Div., de 1st Polish Independent Parachute Bde. en van Squadrons van de R.A.F.
Mocht U zelf buitenlandse vrienden lid wij.len maken, dan kunt U een Information Sheet met aanmeldingsformulier afhalen bij het Museum of schriftelijk aanvragen. Opgave van nieuwe’ leden per brief, zonder ge¬bruikmaking van het formulier, is ook mogelijk.
Mededelingen;
Om de portokosten wat te drukken, zenden wij slechts één ex. van de Nieuwsbrief per adres, ook als daar meerdere leden wonen. U kunt ech¬ter in dat geval op aanvraag een extra ex. toegestuurd krijgen.

3
Op de adressen wordt geen titulatuur vermeld, omdat deze ons in vele gevallen niet of onvolledig bekend is en wij daarom over de hele linie van vermelding afzien.
Het bestuur zal, ook buiten de algemene vergaderingen om, steeds graag Uw opmerkingen en suggesties behandelen. Het is Uw vereniging en Uw inbreng is en blijft daarom van groot belang.
S.G. Beek-Hobart, 1e secr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secr.
Berichten van de penningmeester.
Bij de financiële administratie zal gebruik gemaakt gaan worden van de door de Heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, aangeboden zeer welkome belangeloze hulp. Daarbij zal tevens een computer worden benut. In verband met de invoering van de gegevens in deze computer zou ik U willen verzoeken, Uw adres op de Nieuwsbrief te willen con¬troleren en mij bij noodzakelijke wijzigingen bericht te zenden. Tevens verzoek ik die leden, die hun contributie over 1980 of 1981 nog niet voldeden, dit zo spoedig mogelijk te doen. Een duplicaat- acceptgirokaart gaat voor hen hierbij.
Wij bedanken hierbij graag speciaal die leden, die meer dan de mini-mum contributie overmaakten. Hun bijdragen vormen een belangrijke aanvulling.
Wat de contributie betreft (min. ƒ 15,-) deel ik U nog mede, dat in overeenstemming met onze doelstelling: steun aan het Museum, de helft hiervan wordt afgedragen aan het Museum bij wijze van finan-ciële steun. U ontvangt hiervoor tevens Uw jaarkaart voor het Museum. U zult begrijpen, dat de polsstok, waarmee de Vereniging kan springen (ƒ 7,50 per lid) niet lang is. U kunt er echter van overtuigd zijn, dat wij met deze ƒ 7,50 zoveel mogelijk voor de leden trachten te doen.
H.A. Hendriks, penningmeester.
Vertoning van de film “Theirs is the Glory”.
Op veler verzoek zal op zaterdag 13 juni a.s. in de Concertzaal in Oosterbeek (gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover d® oude kerk) de film “Theirs is the Glory” worden vertoond. De meeste opnamen voor deze film over de “Slag om Arnhem” werden in augustus en september 19^5 gemaakt in Arnhem en Oosterbeek, op de plaatsen waar zich het jaar daarvoor de werkelijke gevechten hadden afgespeeld. Er werd geen gebruik gemaakt van beroeps-acteurs, maar van militairen die in septem¬ber 19^ zelf aan de strijd hadden deelgenomen en die speciaal voor deze filmopnamen naar het voormalige slagveld waren teruggekeerd.
Deze Engelse film is niet voorzien van Nederlandse ondertitels. Voorafgaande aan de vertoning zal de Heer Voskuil een korte inlei-ding houden over het maken van deze film. Deze inleiding zal worden geïllustreerd met dia’s.
De voorstelling, die uitsluitend toegankelijk is voor leden van onze Vereniging, begint om 14.00 uur.
Om-do kost-en van dezo middag niet al to—zwaa-r—op do ka o van do Vor
•eniging te—laten drukken,—zal een bijdrage van ƒ 2,50 per persoon -worden- gevraagd, „ „ „ . ,, . .
R.P.G.A. Voskuil.
Nieuws van het Museum.
Engelse 3 inch mortier voor het Museum.
De vorige maand is een langgekoesterde wens van het Museum-bestuur in vervulling gegaan. Het Museum kwam n.1. in het bezit van een Engelse 3 inch mortier, van het type dat tijdens de Slag om Arnhem veelvuldig is gebruikt.
Nadat de Heer McAnelly uit Westervoort ruim een jaar geleden zijn

relaties in Engeland had laten weten dat een dergelijk wapen door het Airborne Museum werd gezocht, kwam in februari het definitieve be¬richt uit het “Central Ordnance Depot” in Donnington dat een mortier aan ons Museum kon worden overgedragen.
Voor hun medewerking aan deze overdracht dankt het Museum-bestuur speciaal de Heer McAnelly, Mr. A. Maynard, M.B.E.. Liaison Officer R.M. Captain Langford en de Nederlandse Militaire Attaché in Londen. Voor zover bekend bezit in Nederland alleen het “Koninklijk Neder-lands Leger en Wapen Museum” in Leiden ook een Engelse 3 inch mortier. De “Ordnance, smooth bore, muzzle loading, 3 inch mortar”, zoals de officiële Engelse benaming luidt, is ontwikkeld uit de 3 inch mortier die in 1915 door Sir Wilfred Stokes werd ‘gemaakt. De schootsafstand was oorspronkelijk ca. 1500 meter, maar deze werd later vergroot tot ca. 2Ó00 meter (Mark 2). Het gewicht bedraagt 66 kg. Er kunnen bri¬sant-, rook- en lichtgranaten mee verschoten worden.
De mortieren die bij Arnhem gebruikt werden hadden een gemodificeerde grondplaat. De grondplaat die momenteel in het Museum geëxposeerd wordt, is enige jaren geleden in het park bij Hartenstein opgegraven. Het mortier kon in vier aparte delen worden gedragen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een speciale draaguitrusting. Van deze draag- uitrusting zijn er 52 bij Arnhem gedropt. Helaas bezit het Museum hiervan niets.
Voorlopig is het mortier opgesteld in de garderobe van het Museum. Het plan is om het mortier in de kelder bij de jeep te plaatsen. De bestaande vitrine moet hiervoor worden vergroot, zodat naast de jeep een voortuin kan worden gecreëerd. Daarin kan het stuk dan met zijn bemanning worden opgesteld. Voor deze opstelling zoekt het Museum nog enkele aanvullingen zoals helmen, schoenen, verpakkingsmateriaal voor 3 inch mortiergranaten (kokers en houten kisten) en etalagepoppen of delen hiervan.
W. Boersma.
Airborne Museum toegankelijk voor bezoekers in rolstoelen.
Sinds enige tijd is het Airborne Museum aangepast voor bezoekers in rolstoelen. De Gemeente Renkum heeft een bedrag van ƒ 40.000,- be-schikbaar gesteld, waardoor het mogelijk was een drietal speciale rolstoel-liften aan te leggen.
Het probleem was dat de hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw alleen toegankelijk is via een tamelijk steile trap. Bezoekers in rol¬stoelen moesten daarom altijd door een paar mensen naar binnen worden gedragen. De trap naar de eerste verdieping is echter te steil om daar langs mensen in rolstoelen naar boven te dragen.
Daarom is er nu een rolstoellift aan de voorzijde aangelegd, zodat invaliden via deze weg de begane grond van het gebouw kunnen bereiken. Binnen is er een lift naar de eerste verdieping en aan de achterzijde is er een lift naar de kelderverdieping met de diorama’s.
Stijging van het aantal museum-bezoekers, In 1980 bezochten 72.702 betalende bezoekers het Airborne Museum. Het aantal niet-betalende bezoekers (veteranen etc.) bedroeg in dat jaar 678.
In 1979 was het aantal bezoekers 68.636.
Wij hopen, dat U de filmvoorstelling op 13 juni a.s. komt bijwonen en eindigen deze brief gaarne met vriendelijke groeten.
R.P.G.A. Voskuil, redacteur.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.