VVAM Nieuwsbrief 2 – 1981

Beste Vrienden,

In deze tweede Nieuwsbrief kunnen wij u tot ons genoegen berichten, dat onze 1e algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, gehouden zal worden op zater­dag 14 februari 1981 om 14.30 uur in de tuinzaal van de Concertzaal te Oosterbeek. Bij deze worden de leden vriendelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te willen zijn. Deze zaal is gelegen ongeveer tegenover de N.H. kerk aan de Benedendorpsweg, u als geïnteresseerden in de “Slag om Arnhem” goed bekend. Er is parkeergelegenheid. De vergadering is alleen toegankelijk voor gewone en buitengewone leden.

Na de vergadering, om ca. 15.30 uur, zullen enige authentieke, nog niet eerder vertoonde films van de Operatie Market Garden voor u worden gedraaid. Hierbij zijn de door u schriftelijk al aangemelde introducées welkom. Tijdens de vergade­ring zouden zij op eigen gelegenheid eventueel het Museum kunnen bezoeken. Ook is het mogelijk het begin van.de filmvoorstelling af te wachten in de bar van de Concertzaal.

Verslag over 1980

Nadat enige geïnteresseerden het initiatief hiertoe hadden genomen, werd de Vereni­ging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek officieel op 21 februari 1980 opgericht. Dit gebeurde met volledige instemming van het Bestuur van de Stichting Airborne Museum Oosterbeek, dat sindsdien de Vereniging op allerlei wijze steun heeft verleend.

De statuten werden gepasseerd bij Notaris van der Staaij te Oosterbeek.

Er werd een voorlopig bestuur geformeerd, bestaande uit

de heer H. van Krieken, voorzitter,

Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

de heer J.A. Eijkelhoff, vice-voorzitter

0. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek

Mevrouw S.G. Beek-Hobart, le secretaresse

Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaresse

Kerkweg 18, Heelsum

de heer C.G. Klaver, le penningmeester

Wolfhezerweg 20, Wolfheze

de heer H.A. Hendriks, 2e penningmeester

Meijrooslaan 54, Arnhem

de heer M.E. Mooij, lid

Voortstreven 2, Renkum.

Namens de Stichting Airborne Museum treedt Majoor W.J.M. Duyts als vaste adviseur van de Vereniging op.

Mr. A. Maynard, M.B.E. te Londen is de vertegenwoordiger van de Vereniging in Groot Brittannië.

De nieuwe vereniging werd op 6 maart 1900 geregistreerd bij de Kamer van Koophan­del en Fabrieken voor Midden Gelderland onder no. V121543.

Bij de eerste, nog slechts mondelinge, berichten over de oprichting meldden zich spontaan al 80 leden. Hun enthousiasme is voor het bestuur een morele steun geweest. Vervolgens zette het bestuur zich aan de taak, de jonge Vereniging organisatorisch, administratief en financieel van de grond te tillen en aan de Vereniging bekendheid te geven.

Dit laatste geschiedde door middel van een persbericht, dat in meerdere gevallen integraal werd opgenomen. Ook sindsdien heeft de pers welwillende aandacht aan de Vereniging besteed, waarvoor wij erkentelijk zijn. Door middel van vele monde­linge contacten alsook een inlichtingenblad in het Nederlands en Engels werd een behoorlijk aantal leden geworven. Momenteel zijn wij met 234 Vrienden in binnen- en buitenland en de groei zet zich gestadig voort.

Nu de betrokkenheid van zovelen het oprichten van onze Vereniging heeft gerecht­vaardigd en er tevens een financiële basis is gelegd, acht het voorlopige bestuur de tijd gekomen om u allen bijeen te roepen om een definitief bestuur te kiezen, dat aan de verdere uitbouw van de Vereniging vorm kan geven.

1e Algemene Vergadering

AGENDA

1.    Opening

2.    Algemeen verslag 1980

3.    Financieel verslag 1980

4.    Verkiezing bestuur

5.    Benoeming Kascommissie

6.    Rondvraag

7.    Sluiting.

De statuten liggen voor u ter inzage aan de balie van het Airborne Museum van 11 – 17 uur (op zondagen 12 – 17 uur) en bij de heer H. van Krieken, p/a Generaal Urquhartlaan 1, Oosterbeek van 9-17 uur van maandag tot en met vrijdag.

Toelichting agenda

Punt 2 en 3

Overeenkomstig art. 12 onder 3 van de statuten brengt het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarver­slag uit, alsmede een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar. De financiële stukken treft u hierbij afzonderlijk aan.

Punt 4

Stemrecht hebben de gewone leden. Dit zijn volgens de statuten natuurlijke perso­nen, woonachtig in Nederland, die per 1 januari de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en als lid zijn toegelaten.

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten van het bestuur of tien leden.

Kandidaatstelling

De leden kunnen kandidaten voordragen voor dit bestuur, dat uit min. 5 en max. 7 personen moet bestaan. De kandidaatstelling dient te geschieden : schriftelijk, voor de vergadering. De voordracht moet voorzien zijn van 10 handtekeningen van leden. De kandidaten moeten gewoon lid zijn van de Vereniging en meerderjarig zijn. Bestuursleden worden volgens art. 8 sub 6 van de statuten “bij voorkeur benoemd uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familieverband, betrokken zijn (geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de “Slag om Arnhem” in september 1944″. Het is daarom wenselijk, dat de betrokkenheid in de voordracht wordt vermeld. Kandidaatstelling graag zo spoedig mogelijk.

De statuten bepalen, dat de bestuursfunkties door de gekozenen zelf onderling verdeeld moeten worden. De funkties spelen dus bij de verkiezing geen rol.

De praktijk wijst uit, dat er voor alle 7 leden, die het bestuur kan tellen, een vrij omvangrijke taak te vervullen is, die naast betrokkenheid en inzet nogal wat tijd vergt. Bereikbaarheid is wegens de noodzakelijke veelvuldige contacten binnen het bestuur en met leden en geïnteresseerden eveneens van essentieel belang gebleken. Wij kunnen u verzekeren, dat het een boeiende opgave betreft.

Voordracht van het voorlopige bestuur (in alphabetische volgorde):

1.    Mevrouw S.G. Beek-Hobart

Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

2.    de heer J.A. Eijkelhoff

J. van Oudenallenstraat 7, Oosteueek

3.    de heer H.A. Hendriks

Meijrooslaan 45, Arnhem

4.    de heer H. van Krieken

Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

5.   Mevrouw J. Smit-Duchdteau Utrechtseweg 33c, Heelsum

6.   Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn Kerkweg 18, Heelsum

7.   de heer Drs. R.P.G.A. Voskuil p/a Weverstraat 183, Oosterbeek

De heer C.G. Klaver en de heer M.E. Mooij hebben, zoals vanaf het begin hun plan was, de Vereniging mede opgericht en bestuurd, maar zich niet verkiesbaar gesteld voor het definitieve bestuur.

Punt 5

Artikel 12 lid 4 van de statuten schrijft voor, dat jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen wordt benoemd, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag daarover uit.

Het voorlopige bestuur wil deze Nieuwsbrief gaarne beëindigen met een oprechte betui­ging van dank aan het bestuur van de Stichting Airborne Museum en aan de directie van het Museum voor de in velerlei vorm geboden steun, die voor onze Vereniging van bijzondere betekenis is geweest.

Een speciaal woord van dank ook aan onze adviseur, Maj. Duyts, die zich met veel verve voor de Vereniging heeft ingezet.

Wij danken voorts de leden en begunstigers voor het vertrouwen, dat zij on ons hebben gesteld.

Beste Vrienden van het Airborne Museum, u kunt thans op democratische wijze uw eigen bestuur kiezen. Het woord is nu aan u!

Met vriendelijke groet,

de voorzitter, H. van Krieken.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232,
6862 AZ Oosterbeek
tel. 085 – 337710
no. 77/D7

Oosterbeek, 16 januari 1981

 

BALANS PER 31.12.1980

 

Bank ƒ 2.081,84 Te betalen kosten ƒ 108,—
Giro ƒ 473,38 Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50
Kas ƒ 37,70 Kapitaal ƒ 1.117,42
o ƒ 2.592,92 ƒ 2.592,92
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1980

Lasten: Baten:
Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50 Contributies ƒ 2.922,09
Drukkosten, porti, admin. kosten ƒ 1.300,80 Giften ƒ 1.143,25
Diversen ƒ 85,75 Rente ƒ 0,63
Resultaat ƒ 1.311,92
ƒ 4.065,97 ƒ 4.065,97
BEGROTING 1981

 

Lasten: Baten:
Stichting Airborne Contributies                                ƒ 6.000,—
Museum ƒ 2.500,—
Drukkosten, porti, Giften                                         ƒ 1.000,—
admin. kosten ƒ 2.500,—
Vergaderkosten Rente                                          ƒ 1Ö,—
(zaalhuur) ƒ 250,—
diversen ƒ 100,—
Voordelig resultaat ƒ 1.660,—
ƒ 7.010

 

ƒ 7.010,—

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.