VVAM Nieuwsbrief 10 – 1983

Beste Vrienden,

De derde Algemene Ledenvergadering op 12 maart j.1. werd goed bezocht.Uit bijna alle delen van het land waren leden aanwezig.Ook onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië Mr.J.Maynard,was er speciaal voor uit Londen overgekomen.

Het bestuur is verheugd over deze belangstelling,evenals over de toename van het aan­tal leden.Door deze groeiende belangstelling kan de vereniging haar aktiviteiten voortzetten en zelfs uitbreiden.Wij hopen hierbij ook dit jaar weer op Uw steun te mogen rekenen!

Zoals U weet heeft mevrouw J.Smit-Duchateau tijdens de Algemene Ledenvergadering af­scheid genomen als bestuurslid.Enthousiast, altijd bereid in actie te komen en onver­moeibaar heeft ze zich ingezet voor de Vereniging;in het bijzonder voor de leden­administratie en voor de layout van de Nieuwsbrief.Wij zijn haar zeer veel dank ver­schuldigd en willen haar graag ook op deze plaats nogmaals hartelijk danken.

Zij is in het bestuur opgevolgd door de heer C.van Roekel,die zich vooral,samen met de heer Voskuil,zal bezig houden met de Nieuwsbrief.

Voor dit jaar zijn een tweetal thema-middagen in voorbereiding.Verder zal de Vereni­ging” naar buiten”optreden op de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht op de vlieg­basis Deelen(9,10 en 11 juni a.s.) en bij de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek op 3 september a.s.Ten bate van het Airbornemuseum zullen artikelen uit de winkel van het museum worden verkocht.Tevens zullen te koop zijn twee verschillende stickers en een poster,welke door de Vereniging worden uitgebracht.Op Deelen zal bovendien nog een speciale,voor de Vereniging ontworpen herdenkings-enveloppe te koop zijn.

Op deze wijze willen wij belangstelling wekken voor en steun verlenen aan het Air­borne Museum.

Drs.J.Smits,voorzitter.

Van de redactie:

Voor U ligt nummer 10 van onze Nieuwsbrief.Het verschijnen van dit “jubileumnummer” vindt plaats kort na het Eerste Lustrum van het Airborne Museum in Huize Hartenstein. Op 11 mei 1978 werd het Museum in haar huidige behuizing geopend.Sinds de opening heeft het Museum niet over gebrek aan bezoek te klagen gehad.In het Airborne Museum zelf is men voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van de collectie.Veel bezoekers laten het dan ook niet bij één bezoek,maar komen regelmatig terug.

Dit alles is voor een belangrijk deel te danken aan het enthousiasme en de inzet van het bestuur en de medewerkers van het Museum.Vele van hen hebben in de afgelopen vijf jaar een groot deel van hun (vrije) tijd gegeven om het Airborne Museum te ma­ken tot wat het nu is.

Ook de Vereniging deelt in de toename van de belangstelling voor de gebeurtenissen van september 1944.Het aantal leden vertoont een constante stijging.

Door middel van de Nieuwsbrief trachten we onze leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen het Airborne Museum.Wij willen nu gaan proberen om in de Nieuws­brief ook informatie op te nemen over aspecten van de Slag bij Arnhem,die in andere publicaties nog niet of nauwelijks zijn behandeld,en waarover vragen bestaan.

We zullen dit doen door het regelmatig uitgeven van bijbladen,die bij de Nieuwsbrief
zullen worden gevoegd.Ons bestuurslid de heer C.van Roekel zal dit gaan verzorgen. Wij hopen dat de leden zelf ook regelmatig een bijdrage zullen leveren aan deze vorm van documentatie en dat dit experiment een succes zal worden.

R.P.G.A.Voskuil.

In memoriam de heer Robert Reinier Schuring.

Ons bereikte het bericht dat op jeugdige leeftijd is overleden de heer R.R.Schuring. De heer Schuring was lid van onze Vereniging.

Koninklijke Onderscheidingen.

Op 30 april j.1.hebben jhr.mr.H.G.van Holthe tot Echten,voorzitter van de Stichting Airbomemuseum,de heer W.Boersma,bestuurslid van de Stichting Airborne Museum en de Heer C.van Roekel,bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airbornemuseum en en part-time medewerker,een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Mede uit naam van haar leden wil het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Air­borne Museum hierbij gaarne de drie heren van harte gelukwensen met deze onderschei­ding.

Themadag op 2 juli a.s.

Op zaterdag,2 juli a.s. zal een excursie per bus plaatsvinden voor leden van onze Vereniging.Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur: Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Airborne Museum.

10.30  – 11.00 uur: De deelnemers krijgen de gelegenheid kennis te maken met de

nieuwe audio-visuele presentatie bij de maquette.

11.00 uur        : Vertrek van de bus naar Wolfheze en Heelsum.In deze omgeving zul­

len een aantal plaatsen worden bezocht die tijdens en kort na de landingen een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het een en ander zal worden verduidelijkt met grond-en luchtfoto’s, waarvan een aantal kortgeleden zijn verkregen.

Indien het weer het toelaat zal een korte wandeling worden ge­maakt.

13.00 uur        : Lunch in Restaurant West-End.

14.00 uur        : Bezoek aan de Ginkelse Heide.

15.30  uur        : Bezoek aan het “Verbindingsmuseum” in Ede.In dit museum is een

grote collectie historische militaire zend-en ontvangstapparatuur tentoongesteld.De heer W.Boersma zal als vervolg op zijn in novem­ber gehouden lezing een rondleiding verzorgen,waarbij in het Lij­der aandacht zal worden besteed aan de apparatuur die tijden de Slag bij Arnhem is gebruikt.

ca.17.00 uur : Terugkomst bij het Airborne Museum in Oosterbeek.

De kosten van deze excursie bedragen f.25,- per persoon.Bij dit bedrag zijn de kosten van de lunch en van een excursiegids inbegrepen.Het bedrag moet uiterlijk voor 20 juni a.s. zijn overgemaakt op gironummer op gironummer 4403641 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Airbornemuseum te. Oosterbeek,onder vermelding van “Themamiddag”.

Er is plaats voor maximaal 45 deelnemers.Inschrijvingen zullen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.Bij ruime overschrijding van het aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat de excursie zal worden herhaald.

Tot ziens op 2 juli!

Enkele punten uit de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.1.

Naast de reeds hierboven door de voorzitter geschreven woorden over de afgelopen Algemene Ledenvergadering,moeten nog de volgende punten worden vermeld:

–  Er waren 78 leden aanwezig.

– Het Algemeen Verslag 1982,het Financieel Verslag 1982 en de Begroting 1983 werden zonder aanmerkingen aanvaard.

– Bestuursverkiezing.Aan de beurt van aftreden waren de heer Eykelhoff en mevrouw Smit-Duchateau.Mevrouw Smit-Duchateau stelde zich niet herkiesbaar.Aangezien door de leden geen tegencandidaten waren gesteld,werd de door het bestuur voorgestelde candidaat,de heer C.van Roekel,gekozen en werd de heer Eykelhoff herkozen.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:de heer J.Smits,voorzitter;de heer J.A. Eykelhoff,vice-voorzitter;mevrouw J.M.de Langen,secretaris;de heer H.A.Hendriks
1e penningmeester;de heer R.Fennema,2e penningmeesterjde heer
de heer R.P.G.A.Voskuil,lid.- Kas commissie.De heer Kardol,die 2 jaar deel uitmaakte van de
De heren van Soest en Bekkers verklaarden zich bereid nog een
als reserve gaf zich op de heer O.Luursema.Hij zal in 1984 de
dan aftredende lid van de kascommissie.
C.van Roekel,lid;

kascommissie,trad af.
jaar zitting te nemen,
plaats innemen van het
Tex Banwell overhandigt zijn battledress aan directeur Wilhelm.(foto:B.de Reus.)
Tex Banwell schenkt zijn battledress;

Mr.Keith (Tex) Banwell heeft de battledress,die hij tijdens de Slag om Arnhem had gedragen en die hij zorgvuldig had bewaard,geschonken aan het Airbomemuseum. Tex Banwell diende bij het lOth. Parachute Batalion,dat op 18 september 1944 af­sprong boven de Ginkelse Heide.Ook na de oorlog heeft Banwell nog vele malen deel­genomen aan de droppings op de Ginkelse Heide tijdens de jaarlijkse september-herdenkingen.

Directeur Wilhelm:man achter de schermen.

De werkzaamheden in het Airborne Museum in Oosterbeek worden uitgevoerd door een staf van vaste-en parttime medewerkers.Aan het hoofd van deze staf staat al sinds 1 november 1979 directeur Wilhelm.Kolonel Wilhelm heeft een lange militaire loop­baan achter de rug.Al in het begin van de oorlog was hij aktief in het verzet.Nadat hij in 1942 door de Duitse “Sicherheits Dienst” was gearresteerd,bracht hij enige tijd door in het Arnhemse “Huis van Bewaring”.In november 1944 wist hij naar Enge­land te komen.Daar kwam hij bij het “Special Operations Executive ” (SOE) om te worden opgeleid voor speciale operaties.Op Ringway kreeg hij daarvoor een parachu­tistenopleiding.

In mei 1945 vertrok hij naar Ceylon,waar de SOE optrad onder de naam “Force 136”. In augustus 1945 werd Wilhelm met drie andere parachutisten van de “Anglo Dutch Countersection”van Force 136 gedropped boven Sumatra voor het verrichten van ver­kenningen en het verlenen van hulp aan krijgsgevangenen en burger-geïnterneerden. In april 1946 volgde een overplaatsing naar Batavia,waar hij in dienst kwam bij de
Militaire Inlichtingen Dienst.Een half jaar later werd hij geplaatst bij de Para­chutisten Opleidingsschool in Hollandia op het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. In 1948 keerde hij terug naar Nederland.Twee jaar later vertrok hij weer,dit keer naar Korea.Daar raakte hij tijdens een actie gewond.

Na terugkomst in Nederland diende hij ondermeer bij de staf van het Commando Taktische Luchtstrijdkrachten en het Directie Personeel van de Koninklijke Luchtmacht.

Voorts was hij commandant van de 3e groep Geleide Wapens en de Koninklijke Kader- school Luchtmacht.

In 1965 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en drie jaar later tot kolonel. Kolonel Wilhelm is drager van de parachutistenwing met gouden lauwerkrans voor het maken van operationele sprongen.

Hij is vele malen onderscheiden in binnen-en buitenland.

Open Dagen op de vliegbasis Deelen.

De Vereniging zal met een stand vertegenwoordigd zijn op de Open Dagen op de vlieg­basis Deelen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht op 9»10 en 11 juni a.s.

Mede in verband hiermee heeft het Bestuur een nieuwe sticker,een herdenkings-envelop- pe en een poster laten maken,die in genoemde stand verkocht zullen worden.

Op de sticker is een aantal Dakota’s in de lucht afgebeeld op een lichtblauwe achter­grond. Prijs f.1,- per stuk.

Op de herdenkingsenveloppe staat een luchtfoto van de gebombardeerde vliegbasis Deelen.Deze foto werd gemaakt op 6 september 1944,elf dagen voor het begin van “Ope­ratie Market Garden”.De enveloppe zal worden voorzien van een nog niet eerder gebruikt veldpoststempel.

Er zullen 100 enveloppen worden gereserveerd voor onze leden.Speciale prijs voor U f.4,- per stuk,inclusief verzendkosten.(één exemplaar per lid.)

De poster heeft als onderwerp “De start van Operatie Market” en toont in kleur een aantal Dakota’s klaar voor hun vertrek naar Nederland.Speciale prijs voor U f.5>- per stuk,inclusief verzendkosten.

U kunt deze artikelen bestellen door overmaking van het bedrag op onze girorekening nr 44o3641,onder vermelding van de gewenste artikelen en hun aantallen.

Na 11 juni zal e.e.a. U dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Mevrouw J.M.de Langen,le secretaris.

Nieuwe artikelen in de museum-winkel.

Sinds kort is in het Airborne Museum een nieuwe auto-sticker te koop. De sticker toont een lichtblauwe Pegasus op een paarsrode(maroon) achtergrond.Andere nieuwe artikelen zijn T-shirts,sweaters,shawls(speciaal ontwerp) en een tegeltje met de afbeelding van Huize Hartenstein.

Postzegelautomaat in het Museum.

Opveler verzoek is in de koffiekamer van het museum een postzegelautomaat opgehangen. Er zal tevens een brievenbus worden geplaatst.

Audio-Visuele Inleiding over Market-Garden.

De installatie van de apparatuur voor audio-visuele presentatie van de operatie Market-Garden nadert haar voltooiing.Deze door een computer gestuurde installatie geeft in Nederlands,Engels,Duits of Frans een overzicht van de gebeurtenissen in 1944,terwijl gelijktijdig door presentatie van dia’s en het oplichten van lampjes op de maquette een bijzonder goede inleiding wordt gegeven voor het verdere museum- bezoek.De Nederlandse versie is al enige tientallen keren gebruikt;de andere talen zullen ingevoerd worden als de onvermijdelijke kinderziekten zijn overwonnen.

Interessant boek herdrukt.

Een niet meer verkrijgbaar boek is herdrukt.Het betreft het door wijlen Th.A.Boeree geschreven “Kroniek van Ede” gedurende de bezettingstijd.Dit opnieuw door de fa. Gijsbers & Van Loon uitgegeven boek-bevat een uitgebreide documentatie over het ver­zet van de Nederlandse partizanen op de Veluwe,evenals de mislukte luchtlanding en de lotgevallen van de parachutisten op de Veluwe,Het boek is bij de uitgever en in de boekhandel voor f.29,50 te koop.

Nieuwsbrief No 11.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in begin september.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.