VVAM Nieuwsbrief 20 – Oktober – 1985

“MEN OF COURAGE STILL NEED OUR CARE”
Na een militaire actie worden de menselijke verliezen opgegeven in getallen: doden, gewonden en vermisten. Bij de jaarlijkse herdenkingen wordt onze aandacht nadruk-kelijk bepaald bij de gesneuvelden en vermisten.
Veel gewonden zijn gelukkig na een betrekkelijk korte tijd hersteld. Zij kunnen dan hun werkzaamheden als burger of militair voortzetten, zij het geschonden en veranderd. Er zijn echter ook gewonden die met een zeer harde werkelijkheid geconfronteerd wor¬den: hun letsels zijn onherstelbaar. Zij kunnen na het genezen van de wonden hun werkzaamheden niet voortzetten. Hun toekomstverwachting wordt te pletter geslagen, alle uitzicht wordt verduisterd.
Het aanvaarden van de verminking, het hervinden van de juiste verhouding met echt-genote, verloofde, kinderen, familie en vrienden, de revalidatie en het opbouwen van een onafhankelijk bestaan, zijn problemen die opgelost moeten worden. In de her- stelfase en de revalidatie-periode moet door deze gewonden een strijd gevoerd worden, die vele malen langer duurt dan de Slag om Arnhem, maar die niet minder zwaar is en ook volledige inzet vergt.


Arnhem veteranen tijdens de Stille Tocht naar het monument bij de Rijnbrug in Arnhem, 21 september 1985 ( foto: C.van Roekel ).

Zoals de militair aan het front de hulp van veel anderen nodig heeft, zo kan ook de verminkte militair niet zonder hulp. In Groot Brittannië bestaan organisaties als “St.Dunstans for Men and Women Blinded on War Service” en”British Limbless Ex-Service Men’s Association (BLESMA)”. In deze organisaties is de kennis en de ervaring aanwezig om samen met de professionele hulpverleners praktische hulp en aanmoediging te geven in de strijd tegen de rampspoed, op het pijnlijke pad van de revalidatie en op de weg naar onafhankelijkheid en werk. Door nauwe onderlinge kontakten proberen de leden voor elkaar te zorgen en te voorkomen dat iemand in moeilijkheden komt, verwaarloosd wordt of vereenzaamd. Al dit werk wordt in hoofdzaak gedaan door leden die, zelf verminkt, de vragen en problemen uit eigen ervaring kennen. Zij doen dit op vrijwillige basis en voor betaling van de kosten zijn ze op donaties aangewezen.
Ieder jaar leggen we kransen en bloemstukken bij de monumenten en graven en herdenken we hen die vielen voor onze vrijheid. Kunnen we volstaan de verminkten een plaats op de eerste rij te geven of
J.Smits, voorzitter
BLESMA heeft ook Uw hulp nodig !
In Groot Brittannië helpt sinds 1932 de organisatie BLESMA mensen die gedurende de beide wereldoorlogen en de vele militaire conflicten daarna, ledematen hebben verloren of blind werden. De organisatie beheert o.a. enkele speciale huizen voor oorlogsinva¬liden, helpt bij de ontwikkeling van kunstledematen, zorgt voor de revalidatie en omscholing van invaliden, helpt bij het vinden van een aangepaste werkkring en strijd voor redelijke oorlogs- en invalidenpensioenen. BLESMA is een onafhankelijke organisa¬tie, die haar gelden krijgt via schenkingen. Ook Uw hulp is daarbij nodig! Als U wilt bijdragen om invaliden te helpen, die zware lichamelijke offers brachten tijdens het uitoefenen van hun vaderlandse plichten, stort U dan een bedrag op de girorekening van de Vereniging onder vermelding van het woord “BLESMA”. Wij zorgen dan dat dit geld bij deze organisatie in Engeland komt.
Thema-middag met lezing en films op zaterdag 23 november a.s.
Op zaterdag 23 november organiseert onze Vereniging weer een thema-middag. Deze keer zijn we te gast in een van de zalen van het ELEKTRUM in Arnhem. Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur: Ontvangst van de deelnemers. Mogelijkheid tot het bezoeken van de expositie over de rol van de elektriciteit in het dagelijks leven.
14.15 uur: Lezing door de heer C.van Roekel getiteld: “De rol van de Hohenstaufen Divisie tijdens de Slag om Arnhem”.
15.15 uur: Pauze van ongeveer een half uur.
15.45 uur: “Impressies van de herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek op 22 september 1985”. Een videofilm van B.de Reus.
16.00 uur: “Comrades at Arms”. Onder deze titel maakte de Yorkshire Television in 1984 een televisie-documentaire waarin de lotgevallen van Generaal Sir John Hackett en Dr. Lipmann Kessel tijdens de Slag om Arnhem centraal staan.
16.30 uur: Einde thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters van de splitsing van Onderlangs en Bovenover.(tie ook bijgevoegde route-beschrijving). Het nieuwe telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.
Bericht van de Penningmeester.
Bijgesloten treft U een accept-girokaart aan voor Uw contributie-betaling. De contri-butie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaat- schap. Leden, van wie de contributie vóór de datum van de thema-middag is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag in ontvangst nemen.
Poster van pastel-tekening opnieuw uitgebracht.
De door onze Vereniging in 1984 uitgegeven poster van de pastel-tekening van de Arnhemse kunstenaar Johan Paulus Pieters is opnieuw uitgegeven, ditmaal op veler verzoek op A4 formaat. De prijs van deze tekening bedraagt f 3,-.


Majoor Duyts ontvangt de medaille-set van de in 1984 overleden stafsergeant John Douglas Brooke uit handen van mr.R.Beasley. ( foto: B.de Reus ).
De medaillevitrine in het Airborne Museum.
In Nieuwsbrief No.18 van april 1985 maakten wij melding van de aanschaf van een speciale medaillevitrine voor het Airborne Museum. Van de heer Duyts, sekretaris van de Stichting Airborne Museum, ontvingen wij over deze vitrine de volgende informatie: “Sedert enige tijd is het Airborne Museum verrijkt met een medaillevitrine. In deze vitrine, een zeer gewaardeerd geschenk van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, zijn op waardige wijze de thans in het bezit van het museum zijnde medaille- sets van veteranen uit de Slag om Arnhem geëxposeerd. De vitrine is geplaatst in de zogenaamde medaillehoek van de grote zaal en qua vormgeving aangepast aan de reeds lang aanwezige schilderijvormige presentaties van de met de Militaire Willemsorde en het Victoria Cross onderscheiden veteranen.
Met haar maroon vilten achtergrond en statige eikenhouten lijst vormt de vitrine met de vele zilveren en bronzen medailles met hun kleurige linten een indrukwekkend schilderij en een waardig huldebetoon aan de helden van Arnhem. Voor zover mogelijk worden de onderscheidingen vergezeld van een foto van de eigenaars.
Sedert George Gatland enige jaren geleden zijn medailles aan het museum ter beschik¬king stelde, werden diverse sets door nog in leven zijnde veteranen aan het museum aangeboden om daar voor immer te dienen als uiterlijk symbool van de moedige daden van de leden van de 1st British Airborne Division en de 1st Independent Polish Parachute Brigade Group. Ook nabestaanden van Arnhem veteranen hebben de medaille-sets van hun dierbaren aan het museum geschonken om in de omgeving waar ze verdiend werden en temidden van hun vele vrienden voor eeuwig gekoesterd te worden.
Velen schonken hun medailles aan het museum met de mededeling dat de medailles van Arnhem veteranen thuis horen in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek”.
Nieuwe herdenkingsenvelop.
Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft het Airborne Museum in september een speciale herdenkingsenvelop uitgegeven. Deze envelop toont het portret van Luit.Kol.W.F.K.Thompson, in september 1944 commandant van het Ist Airlanding Light Regiment R.A. en het embleem van de Royal Artillery. De envelop is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 5,-.

Overleden veteraan laat zijn onderscheidingen na aan het Airborne Museum.
Ex-stafsergeant John Douglas Brooke behoorde tot de veteranen die regelmatig de herdenking van de Slag om Arnhem bijwoonde. Ook in september 1984 had hij weer aan de plechtigheden deelgenomen, maar enkele weken daarna overleed hij.
Tot zijn laatste wensen behoorde dat de onderscheidingen, die hij gedurende zijn veelzijdige militaire loopbaan had verkregen, zouden worden geschonken aan het Airborne Museum. In gezelschap van mr.R.Laing geschiedde dat op 20 september door ex-gunner Royal Artillery, mr.R.Beasley. De uit tien onderscheidingen bestaande medaille-set werd in ontvangst genomen door Majoor W.Duyts, sekretaris van de Stich-ting Airborne Museum. De onderscheidingen zullen worden tentoongesteld in de speciale medaillevitrine.
Gegevensbestand van de leden van onze Vereniging.
Op 4 mei j.1. hield onze Vereniging haar jaarlijkse themadag. De inhoudelijke ver-zorging van deze dag lag in handen van drie leden van onze Vereniging. Omdat we be-kend waren met de interessegebieden van de drie heren, konden we hen vragen aan deze themadag mee te werken. Dit in het kader van een grotere deelname van leden aan het werk van de Vereniging, een streven waaraan het bestuur de komende jaren veel aan-dacht wil geven. Om dit streven waar te kunnen maken willen we graag van al onze leden zoveel mogelijk relevante informatie weten.
Sinds kort kan de Vereniging gebruik maken van een computer met printer. Hiermee kunnen gegevens worden verwerkt en bijgehouden. Niet alleen kunnen adressen op post-code worden uitgeprint, maar ook andere gegevens kunnen worden gebundeld, zoals bv. interessegebieden, specialismen, beroepen, hobbies en andere zaken, die van nut kunnen zijn voor de Vereniging.
Om een gegevensbestand van onze leden samen te stellen, heeft de heer O.Luursema een enquête-formulier opgesteld, dat bij deze Nieuwsbrief is gevoegd. Wij verzoeken U vriendelijk deze enquête zo goed en uitgebreid mogelijk in te vullen en naar ons terug te zenden. WIJ VERKLAREN HIERBIJ UITDRUKKELIJK DAT DE VAN U VERKREGEN GEGE¬VENS ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK ZIJN ! Dit betekent dat deze gegevens niet voor iemand anders beschikbaar zullen zijn. Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking.
Scholenproject opnieuw van start.
Dankzij de goede gaven van verschillende leden en bedrijven is het mogelijk geworden het door de heer Van Roekel ontworpen werkstuk voor het Scholenproject te laten drukken en aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving een uitnodiging voor een bezoek aan het museum tegen gereduceerde prijs aan te bieden. Vele scholen hebben al positief gereageerd en wij verwachten dat gedurende het winter¬halfjaar ons museum een waardevolle bijdrage zal kunnen geven aan het geschiedenis¬onderwijs. Al met al een voldoening schenkende aktiviteit van onze Vereniging.
Boekje “Oosterbeek Verwoest 1944 – 1945, deel 2”.
De heren G.II.Maassen Sr.en Jr. uit Oosterbeek hebben voor de derde maal een foto-boekje samengesteld over de verwoestingen, die tussen september 1944 en mei 1945 werden aangericht in de gemeente Renkum. Het nieuwe boekje heet: “Oosterbeek Ver-woest 1944 – 1945, deel 2”.
Precies vijf jaar geleden, in september 1980, kwam het eerste deel uit. De goed lopende verkoop, de talrijke positieve reacties, de sindsdien verworven foto’s en de vele vragen naar een tweede deeltje, deden de samenstellers besluiten na vijf jaar een vervolg uit te geven.
In het nieuwe boekje zijn 99 foto’s van Oosterbeek bijeen gebracht, die voor het merendeel kort na de Bevrijding werden gemaakt door zowel beroeps- als amateur- fotografen. “Oosterbeek Verwoest 1944 – 1945, deel 2”, dat in eigen beheer werd uitgegeven, is verkrijgbaar bij de boekhandels in Oosterbeek en Heelsum, bij de Fa.Van Doorne in Wolfheze en bij het Airborne Museum in Oosterbeek voor de prijs van f 18,-. Het kan ook worden besteld bij de heer Maassen in Oosterbeek en kost dan f 20,80. Bank Rabobank “Renkum”, giro van de bank 82.32.97, Rekeningnummer 38.50.32.056 t.n.v. G.H.Maassen Jr., Jan Van Riebeeckweg 82, Oosterbeek.

Download nieuwsbrief

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.