Jaarvergadering op 17 maart a.s.
De 32e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarverga-dering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, zal worden gehouden op zaterdag 17 maart 2012 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek, aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 maart 2011
3. Algemeen Verslag 2011
4. Financieel Verslag 2011
5. Begroting 2012
6. Verslag Kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting
Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag, het Financieel Verslag en het Verslag van de Kascommissie liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij de ingang van de zaal. U kunt het Algemeen Verslag en het Financieel Verslag ook aanvragen door een mail of een briefje te sturen aan de WAM. Ad 7: Dit jaar zijn aftredend: Frits Miedema en Wybo Boersma. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen leden tegenkandidaten stellen

Drie mannen van het Nederlands Verzet overleggen bij Hartenstein met een van de Nederlandse Commando’s (rechts op de foto), die was meegegaan met de le Britse Airborne Divisie.

Een voordracht hiertoe dient uiterlijk tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de WAM te worden ingediend. Dit voorstel moet zijn ondertekend door tenminste tien leden en bij het voorstel dient een bereidverklaring van de kandidaat gevoegd zijn. De kandidaat dient meerderjarig te zijn en lid te zijn van de vereniging.
Na de pauze zal Wybo Boersma een lezing houden over: ‘De inzet van de Nederlandse Commando’s bij Operatie Market Garden’. Wybo houdt zich al jaren bezig met dit onderwerp en hij heeft er in het verleden ook een thema-tentoonstelling over georganiseerd in het Airborne Museum. De lezing zal worden geïllustreerd met een groot aantal foto’s.
De middag eindigt om ca. 17.00 uur.

Verzending Nieuwsbrief
Vanaf heden worden de Nederlandse nieuwsbrieven van de WAM op een nieuwe manier verpakt. Dit gebeurt door onze drukker. Die neemt deze taak over van de vrijwilligers van de WAM, die er jaren achtereen voor zorgden dat de Nieuwsbrieven werden verpakt, geadresseerd en verstuurd. Graag danken we hierbij alle vrijwilligers, die zich hier altijd geheel belangeloos voor hebben ingezet.

Contributie en lidmaatschapskaart
Als u uw contributie voor 2012 heeft overgemaakt, treft u bij deze nieuwsbrief uw lidmaatschapskaart aan. Op de achterzijde van deze kaart staat een barcode. Bij een bezoek aan het Airborne Museum moet u de kaart tonen en wordt de barcode gescanned.
Indien u nog geen contributie heeft betaald, dan wordt u vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt u dit nog doen voor de eerstvolgende nieuwsbrief uitkomt (april/mei), anders wordt u automatisch uitgeschreven als lid.
De contributie (€ 22 of € 30) kunt u overmaken op post- banknummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek.
(Vincent Luiten, penningmeester)

Van de directeur van het Airborne Museum
In mijn eerste jaar in het Airborne Museum mocht ik kennismaken met tal van bevlogen mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de geschiedenis van de Slag om Arnhem en het Airborne Museum in het bijzonder. Ik werd getroffen door de inzet, kennis en bevlogenheid van velen, die in de meeste gevallen lid bleken te zijn van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.
Vrienden zijn onontbeerlijk. Dat geldt niet alleen voor u en mij in ons dagelijkse leven, maar tevens voor een museum. Zeker zoals nu, wanneer het zwaar weer is inde erfgoedsector. Ik leerde het bestuur van de WAM kennen en het bleek van meet af aan goed te klikken. Daarbij werd ik getroffen hoe de VVAM in grote mate het museum ondersteunt. Niet alleen financieel; ook het potentieel aan kennis binnen de Vrienden is indrukwekkend. Vorig jaar zijn we begonnen één op de twee bestuursvergaderingen van het WAM in het museum te laten plaatsvinden, bij welke gelegenheid ik mag aanschuiven. Daarbij wisselen we in ongedwongen sfeer de laatste wederzijdse ontwikkelingen uit en kijken we hoe we elkaar kunnen versterken. In 2011 mocht het museum zich verheugen in een aantal bijzondere bijdragen van de Vrienden, zoals de ondersteuning van de ontwikkeling van het Voortgezet Onderwijs programma bij de nieuwe luisterkei. In diezelfde maand mocht ik één van de eerste exemplaren van de nieuwste editie van de Roll of Honour uit handen van het VVAM-bestuur in ont-vangst nemen. Die staat nu op een speciale katheder in de ‘Hall of Fame’ van het museum. Inmiddels staan er al weer tal van nieuwe samenwerkingsplannen op stapel, waarover we u vast in de loop van het jaar meer kunnen vertellen. Ik hoop dat we nog lang op uw steun voor de belangrijke boodschap van het museum mogen rekenen. Want ja, vrienden zijn onontbeerlijk. (Jan Hovers, directeur Airborne Museum)

Lezing over de Glider Pilots
Bij de vorige Nieuwsbrief zat een overzicht van de activiteiten van de WAM in 2012. Op dit overzicht staat voor 17 november een thema-lezing vermeldt Inmiddels is bekend geworden dat op die datum Luuk Buist uit Oosterbeek een lezing zal houden over de rol van de Glider Pilots bij de Slag om Arnhem. Nadere informatie volgt in een van de volgende nummers van de Nieuwsbrief en op de website.

Extra battlefieldtour op 28 april
Op 27 april a.s. verschijnt het nieuwe boek over het 11e Parachutisten bataljon, ‘Arnhem Their Final Bat- tle’, dat is geschreven door Gerrit Pijpers en David Truesdale. Ter gelegenheid hiervan wordt op zaterdag 28 april een extra battlefield tour georganiseerd. Gerrit Pijpers en Niall Cherry zullen die dag als gids optreden.
Het 11e bataljon maakte deel uit van de 4e Parachutisten Brigade, die op 18 september 1944 landde op de Ginkelse Heide. In vergelijking met het 156e en het 10e bataljon, die ook deel uitmaakten van de 4e Brigade, is het 11e bataljon altijd een beetje in de schaduw van de geschiedenis gebleven. Daaraan komt nu, door het uitkomen van het nieuwe boek, een einde. Tijdens de battlefield tour op 28 april volgen we de route die het bataljon tijdens de Slag om Arnhem volgde en bezoeken we de belangrijkste plaatsen waar strijd werd geleverd.
De tour gaar per bus, maar er worden ook stukken te voet afgelegd.
Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit. De tour start om 10.00 uur. De bus vertrekt vanaf de Talsmalaan ter hoogte van Restaurant Kleyn Harten- steyn. Eerst gaat de tocht naar de Ginkelse Heide, waar uitleg wordt gegeven op de plaats waar op 18 september 1944 het verzamelpunt was van het 11e bataljon. Daarna loopt men terug naar de bus en wordt een gedeelte van de opmarsroute gevolgd tot in Oosterbeek. Vervolgens wordt in het Airborne Museum de film ‘Casualty Care in Battle’ gedraaid, waarin dokter Stuart Mawson, in september 1944 arts bij het 11e bataljon, vertelt over zijn werk tijdens de gevechten in Arnhem en Oosterbeek. Daarna is er een lunch,

Drie Britse krijgsgevangenen, die behoorden bij het 11e Parachutisten Bataljon, worden door Duitse militairen afgevoerd via de Weverstraat en de Dam in Oosterbeek. V.l.n.r. Private Jimmy Kerr, Lance Corpora! Harold Cook, Regimental Quartermaster Sergeant Dave Morris.

waarna de route van het bataljon naar Arnhem wordt gevolgd. Bij Onderlangs/Bovenover wordt uitgebreid ingegaan op de mislukte doorbraak van vier Britse bataljons, waaronder het 11e, naar de brug op 19 sep-tember 1944. Ook wordt gestopt op de Hulkesteinse- weg, bij de plaats waar dokter Mawson zijn verband- post had. Vervolgens wordt de route van de terugtocht van het 11e bataljon naar Oosterbeek gevolgd. Daarbij wordt ingegaan op de locatie en de rol van de ‘Thompson Force’ en bij de Oude Kerk wordt uitleg gegeven over de ‘Lonsdale Force’. Vervolgens gaat men terug naar Schoonoord, via de Beneden-Weverstraat, waar o.a wordt stilgestaan bij de plaats waar de beroemde foto werd genomen van drie Britse krijgsgevangenen. Alle drie behoorden bij het 11e bataljon. Een van hen was Dave Morris, die na de oorlog bijna ieder jaar terug kwam naar Oosterbeek en die ook voorzitter van Arnhem Veterans Club is geweest.
Tijdens en na afloop van de battlefield tour bestaat de mogelijkheid om het nieuwe boek ‘Arnhem Their Final Battle’ over het 11e bataljon aan te schaffen en te laten signeren.
Wanneer u deel wilt nemen aan deze bijzondere bat-tlefield tour, wordt u verzocht € 45,- over te maken op postbankrekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van ‘battlefieldtour 11e bataljon’. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Alleen wanneer u niet meer mee kunt omdat de tour is overtekend, ontvangt u bericht. Het inschrijvingsgeld moet uiterlijk op 20 april binnen zijn bij de Penningmeester van de WAM.

Verslag over de ontsnappingsoperatie ‘PEGASUS 1’
Schrijver in filmmaker K.Angus Robertsen uit het Verenigd Koninkrijk heeft een verslag samengesteld over operatie PEGASUS 1, waarbij in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 138 geallieerde militairen vanuit Duits gebied over de Rijn konden ontsnappen. Het verslag is getiteld: ‘A Diary of Events – relating to the Escape PEGASUS one’.
Het is een ongebruikelijk en uniek verhaal over operatie PEGASUS I. Het was oorspronkelijk bedoeld om te dienen als de basis voor een televisie script, eenvoudig gezegd een verzameling van data en feiten. Het was 3 dus niet bedoeld als gewoon boek over het onderwerp.
Het is een dag-voor-dag verslag van de gebeurtenissen, waarbij vooral is gekeken naar de kontakten, die de belangrijkste personen met elkaar hadden, vanaf het eind van de Slag om Arnhem tot aan hun ontsnapping over de Rijn. Daaraan toegevoegd zijn allerlei historische details en persoonlijke verhalen van anderen. Angus Robertson is begonnen met het onderzoeken van bronnen, waarin data worden genoemd, die betrouwbaar zijn, zoals de rapporten van MajorTony Hibbert, Brigadier Lathbury en Lt.Col. Dobie. Daaruit heeft hij een nauwkeurige ‘tijdslijn’ geconstrueerd, waarin alle gebeurtenissen op chronologische volgorde zijn opgenomen. Daarin heeft hij vervolgens de verslagen van anderen, zoals dat van Major Digby Tatham Warter, verwerkt.
Naast bestaande publikaties, heeft hij ook veel materiaal gebruikt dat afkomstig is uit andere bronnen, zoals interviews met mannen die ontsnapt zijn, krijgsgevangenen en leden van het Verzet. Zeer interessant is de analyse van proces, waarbij Operatie Pegasus veranderde van een evacuatie in een massa ontsnapping. Zoals bij alle persoonlijke historische verhalen, of ze nu geschreven zijn een dag na de gebeurtenissen of vijftig jaar later, blijkt dat ze elkaar soms tegenspreken. In zo’n geval heeft Robertson beide versies opgenomen.
Daarnaast bevat het boekje een groot aantal bijlagen, waaronder een verslag uit het National Archives over het onderzoek naar het schiet-incident in Brammen, achtergrondinformatie over het Verzet, IS9 geheim- agenten en een verslag over hoe het Tony Hibbert en Digby Tatham Warter na ‘Arnhem’ is vergaan.
Er zit ook een aantal interessante voorbeelden in hoe bepaalde gebeurtenissen kunnen worden gedramatiseerd voor een film of toneelstuk. Voor een dergelijk project is al belangstelling getoond, maar tot nog toe is de uitwerking daarvan nog niet van de grond gekomen. Er is een beperkt aantal exemplaren van dit rapport beschikbaar voor belangstellenden. Het is een eenvoudige uitgave met 71 pagina’s op A4 formaat. De publicatie is geïllustreerd met kaarten en foto’s. Wanneer u een exemplaar wilt hebben, maakt u dan 14 euro (voor boek + verpakkings- en verzendkosten) over op Postbankrekening 2177834 t.n.v. R. Voskuil, Oosterbeek, onder vermelding van ‘Pegasus Rapport’. Vergeet u vooral niet uw adres te vermelden! Leden in het Verenigd Koninkrijk kunnen een exemplaar bestellen bij Niall Cherry.

Nieuwe verlichting voor Museum en Monument
Woensdag 14 december 2011 werd onder grote be-langstelling de nieuwe verlichting voor de buitenzijde van het Airborne Museum en voor het Airbor- ne Monument in gebruik gesteld. De directeur van het museum, Jan Hovers, is zeer ingenomen met die sfeervolle verlichting: ‘In het najaar van 2009 heropende het Airborne Museum haar deuren voor het publiek na een ingrijpende renovatie. Het museum, ooit letterlijk het hart van een dramatisch en heftig strijdtoneel, miste echter nog de kroon op de vernieuwing. Het museum verhaalt over misschien wel de meest duistere periode uit de geschiedenis van Oosterbeek en omstreken. Als symbool van de herwonnen vrijheid wil het nu letterlijk het lichtend middelpunt in de gemeenschap zijn. Daartoe is er een indrukwekkend lichtontwerp gemaakt. In het ontwerp is gebruik gemaakt van de nieuwste me-thodes en technieken om het museum en het monument op karakteristieke wijze in het licht te zetten.’ Het onderste deel van het Airborne Monument wordt beschenen met rood licht en het bovenste deel met wit licht. Het rood symboliseert de vurige strijd en het vergoten bloed, het wit de hoop en de bezieling. Het is de bedoeling dat er een verbinding komt tussen het monument en het museum via lichtpunten in de Utrechtseweg. ‘Het benadrukt hoezeer beide ‘bakens’ bij elkaar horen’ zei Jan Hovers. ‘Het ontbreekt de ge-meente en het museum nu nog aan financiële middelen om dit deel van het verlichtingsplan uit te voeren, maar hopelijk gebeurt het in de loop van volgend jaar’.

In memoriam Wim de Ruijter. 1926-2011
Op 17 december 2011 overleed op 85-jarige leeftijd Wim de Ruijter. Wim was, vanaf de verhuizing van het Airborne Museum van Kasteel Doorwerth naar Hartenstein in 1978 tot aan de recente verbouwing, de vaste fotograaf van het museum. Hij nam geen foto’s van evenementen, maar hij was degene die, wanneer er historische foto’s bij het museum binnen kwamen, er voor zorgde dat die werden gereproduceerd. Vervolgens drukte hij ze af of vergrootte ze, om in het museum te kunnen ophangen of in het archief te kunnen opnemen. Alleen al voor de vaste opstelling in het Airborne Museum heeft hij in de loop der jaren meer dan 1000 foto’s afgedrukt. Ook voor de 20 exposities, die in de loop der jaren zijn gehouden, heeft Wim al het fotowerk verzorgd.
Wim deed al dit werk geheel belangeloos, in zijn vrije tijd. Soms was hij avonden lang bezig om de foto’s (die soms te laat besteld werden) toch op tijd voor de opening van een expositie af te kunnen afleveren. Wim was een fotograaf van het oude stempel. Met digitale fotografie hield hij zich niet bezig, al het fotowerk deed hij nog ‘op de ouderwetse manier’ in zijn donkere kamer. De laatste jaren waren goed fotopapier en chemicaliën steeds moeilijker te vinden, maar Wim wist toch altijd nog wel weer ergens een partij op de kop te tikken. Heel vaak was de kwaliteit van een door hem afgedrukte foto vele malen beter dan het (soms vergeelde) origineel! Het vak had hij geleerd tijdens zijn lange jaren als fotograaf bij de Koninklijke Luchtmacht.
Ook voor de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum heeft Wim veel betekend. Hij assisteerde onder meer bij de samenstelling veel excursiegidsen en ook hielp hij jarenlang bij het gereed maken van de Nieuwsbrief voor de verzending. Terecht benoemde het bestuur van de WAM hem dan ook enige jaren geleden tot ‘Lid van Verdienste’.
Dinsdag was Wim’s vaste dag in het Museum, maar de laatste jaren zagen we hem steeds minder komen. Voor de verzorging van zijn echtgenote was hij meer en meer aan huis gebonden.
De afscheidsdienst voor Wim de Ruijter vond plaats op 21 december 2011 in de aula van het crematorium Moscowa in Arnhem. De dienst werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden en namens de WAM was er een bloemstuk. We zullen Wim’s vakmanschap en zijn humor zeer missen. (Wybo Boersma)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Redactie; drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse nummers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.
Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk; Verweij Het Jonk – Wageningen
E-mail adres WAM; info@vriendenAirbornemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres. WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airborne News Flash;
Vincent Luyten.
Website van de WAM; www.vriendenAirbornemuseum.nl

Download

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Vraag of reactie?
Laat hier uw reactie achter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.