Bij de 50ste Nieuwsbrief
Het verschijnen van het 50ste nummer van de Nieuws-brief schept de gelegenheid even stil te staan bij het vele werk dat werd en wordt verricht om dit blad vier keer per jaar in deze omvang en goed verzorgd te laten verschijnen. Uitgezonderd het drukken is alles immers vrijwilligerswerk!
De eerste Nieuwsbrief had slechts de bescheiden omvang van twee pagina’s en verscheen in november 1980, negen maanden na de oprichting van de Ver¬eniging. Het doel was de leden ‘op de hoogte houden van het wel en wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het Airborne Museum’.
Vanaf mei 1981 wordt ons blad, dat vanaf het begin in zowel het Nederlands als het Engels verscheen, geredigeerd door de heer Voskuil, sinds mei 1983 samen met de heer Van Roekel. De introductie van de Ministory gaf de gelegenheid om naast de informa- tie over het heden ook aandacht te besteden aan de gebeurtenissen in 1944. Vele uren vrije tijd hebben de redacteuren erop zitten voor de inhoud gereed is
om gedrukt te worden. We zijn hun veel dank verschuldigd voor de zorg en tijd die zij aan dit werk besteden en het enthou- siasme waarmee zij dit nog steeds doen. De heren De Reus en De Ruyter zijn we erkentelijk voor hun foto-grafische werk. Onze grote dank gaat ook uit naar mevrouw Meeuwsen, die al vele jaren zorgt voor de vertaling in het Engels. 1100 adresstickers plakken en de enveloppen vullen, is niet zo’n animerend werk, maar het is wel noodzakelijk. De leden die hier aan meewerken, danken we zeer.


Omringd door zijn familie bekijkt Mr. J. ter Horst het eerste
exemplaar van de heruitgave van het boek ‘Een Regimental
Aidpost’. (Foto B. de Reus)
Door verhuizing van de drukker werd de communica-tielijn met de redactie te lang. Dat is de reden dat, ondanks de goede kwaliteit van het geleverde product, nu van drukker gewisseld wordt.De redactie, inmiddels uitgebreid met de heer Maassen, zal u, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, op de bekende, voortreffelijke wijze van nieuws blijven voorzien.
Drs. J. Smits, voorzitter van de redactie
In navolging van het Airborne Museum is het ook tijd voor een ‘facelift’ van de Nieuwsbrief en de Ministory. Dit 50ste nummer verschijnt daarom met een geheel nieuwe vormgeving. Niet alleen wordt vanaf nu de tekst per computer verwerkt en in twee kolommen gedrukt, maar ook heeft de ‘kop’ een geheel ander aanzien gekregen. Het nieuwe uiterlijk is ontworpen door de heer Jan Vogel van het reklamebureau ‘3A design’ uit Oosterbeek. Graag willen wij daarbij vermelden dat hij al het werk hiervoor geheel belangeloos heeft uitgevoerd! U zult begrijpen dat wij hem hier zeer erkentelijk voor zijn.

Frank Young overleden
Ons bereikte het bericht dat op eerste paasdag geheel onverwachts is overleden Mr. Frank Young. Hij was van 1986 tot 1990 de vertegenwoordiger van onze vereniging in Groot-Brittannië. Frank Young heeft in die periode met veel enthousiasme erg veel werk verzet.
Tijdens de Slag om Arnhem diende hij bij het hoofdkwartier van de Royal Signals. In deze zelfde eenheid diende Mr. McFarlane, de maker van de foto van het 6-ponder kanon op de hoek van de Utrechtse- weg en de Klingelbeekseweg in Arnhem, die we in Nieuwsbrief No.43 afdrukten. Via deze foto kwam Frank Young weer in kontakt met zijn vroegere col¬lega. Telefonisch hadden ze een afspraak gemaakt om elkaar na 50 jaar weer te ontmoeten. Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn. We zullen Frank Youngs opgewekte persoonlijkheid missen.
Excursie op zaterdag 3 juli a.s.
Dit jaar zal de excursie van de vereniging tot onder¬werp hebben ‘Operation BERLIN’. Dit was de code¬naam voor de terugtocht van het restant van de Ist British Airborne Division over de Rijn in de nacht van 25 op 26 september 1944. De routes die de soldaten in die nacht naar de Rijn volgden, liepen voor het groot¬ste deel via bospaden en door de uiterwaarden. Om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van het terrein waarover de terugtocht plaatsvond, is besloten om tij¬dens de excursie op zaterdag 3 juli a.s. een van de rou¬tes uit 1944 geheel te voet af te leggen.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 9.30-10.00 uur: Ontvangst met koffie in het Airborne Museum.
10.00-10.30 uur: Vertrek van de groepjes met korte tus-senpozen voor de wandeling door de bossen van de Hemelse Berg en de uiterwaarden naar de Rijn. Op bepaalde punten langs de route zullen gidsen uitleg geven.
Vanaf 13.00 uur: LUNCH in de Concertzaal in het Benedendorp.
Ca. 14.30 uur: Bezoek aan de Oude Kerk.
15.00 uur: Vertrek vanaf de Oude Kerk voor een wan-deling via de Beneden-Weverstraat en de Hazenakker naar Hartenstein. Onderweg zullen gidsen uitleg geven.
Ca. 16.30 uur: Einde excursie.
De totale lengte van de route die wordt gelopen, bedraagt ca. 4 kilometer. Omdat de wandeling deels over niet verharde wegen gaat, wordt iedere deelne¬mer geadviseerd stevige wandelschoenen aan te trekken. Ook bij regenachtig weer zal de tocht door¬gang vinden, dus goede regenkleding wordt eveneens aangeraden.
De organisatie van de excursie is in handen van Chris van Roekel. U kunt zich opgeven door overschrijving van ƒ 25,- op postbankrekening 4403641 t.n.v.de Ver-eniging Vrienden van het Airborne Museum in Oos- terbeek, onder vermelding van ‘excursie’. Voor dit bedrag ontvangt u de koffie bij ontvangst, de lunch in de Concertzaal en de excursiegids.
Het maximale aantal deelnemers dat mee kan, bedraagt ca. 100. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 juni.
Uit de 13de ledenvergadering
Nadat de eerste zes punten van de agenda zonder op- of aanmerkingen waren behandeld, kwam het punt van de renovatie-plannen van het Airborne Museum aan de orde. Mr. J.W. van Slooten, bestuurslid van de Stichting Airborne Museum, gaf op heldere wijze toe¬lichting op de plannen en beantwoordde vragen van aanwezigen. De bezorgd-kritische vraag werd gesteld of ‘renovatie’ een koersverandering betekent in het museumbeleid. Zal de mogelijkheid stil te staan in denken en voelen bij de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog worden verminderd of gaan verdwij¬nen, en de expositie vooral dienstbaar gemaakt wor¬den aan een bepaalde visie op hedendaagse gebeur¬tenissen? Het antwoord was dat de opzet en de doelstelling van het Airborne Museum ongewijzigd blijven. De renovatie betreft verbeteringen in de presentatie, een nieuw diorama en een nieuwe expositieruimte.


Een van de geschenken die leden kunnen verdienen door de verkoop van tien of meer loten in de loterij, is een originele ‘klok’ van een parachute harnas uit 1944.
(Foto W. de Ruyter)
Het bestuur maakte bekend dat ƒ 30.000,- uit het kapi-taal van de Vereniging beschikbaar wordt gesteld voor het nieuwe diorama. Bovendien hoopt de Vereni¬ging door de ‘verkoop’ van de achterwand van dit dio¬rama nog minimaal ƒ 8000,- bijeen te brengen voor dit¬zelfde project.
Het bestuur was bijzonder blij met een extra bedrag van ƒ 8000,-, dat door een anonieme gever ter beschik¬king werd gesteld voor de renovatie.
De heer Van Roekel gaf een toelichting op het initiatief van zes leden om een loterij te organiseren. Op deze wijze willen ze in brede kring buiten de Vereniging bekendheid geven aan de renovatie-plannen, en een groot bedrag verwerven voor de uitvoering ervan. Hoe meer leden hun medewerking willen en kunnen verlenen, des te groter zal het succes zijn. (J. Smits).

Kate ter Horsts boek officieel
gepresenteerd
Zoals wij reeds in de vorige Nieuwsbrief aankondig- den, heeft onze Vereniging het boek dat mevrouw Kate ter Horst schreef over haar lotgevallen in septem¬ber 1944, opnieuw uitgegeven, in een Nederlandse en een Engelse editie.
Tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum op 2 april j.1. werden deze uitgaven officieel gepresenteerd. DrsJ. Smits, voorzitter van onze Vereniging, leidde de presentatie in met een terugblik op de gebeurtenissen in het Benedendorp in Oosterbeek in september 1944. ‘Er werd daar gestreden, geleden, gebeden en gestor¬ven, maar er werden ook daden van medemenselijk¬heid en naastenliefde gesteld. Mevrouw Ter Horst is daarvan de personificatie geworden’. De heer Smits belichtte vervolgens de wordingsgeschiedenis van deze heruitgave, waaraan door een team mensen is gewerkt.
Hierna werden de eerste exemplaren van ‘Een Regi- mental Aidpost’ en van de Engelse vertaling ‘Cloud over Arnhem’ door de heer Smits overhandigd aan Mr. J. ter Horst. In zijn dankwoord, waarbij hij ook sprak uit naam van zijn aanwezige familie, haalde Mr. Ter Horst herinneringen op uit 1944 en 1945. Zijn echt¬genote beschreef de gebeurtenissen en ervaringen van destijds in de evacuatietijd in Friesland, middels brie¬ven aan haar moeder en anderen. Daaruit resulteerde haar verhaal dat nu opnieuw is uitgegeven. Uiterst gevoelvol, ‘in tegenstelling tot mijn meer zakelijke bijdrage’, zo merkte Mr. Ter Horst op.
Naast het verslag van de heer Ter Horst is het verhaal van Sir Frank King opgenomen. Deze Britse generaal werd in 1944 als gewonde kapitein in het huis van Kate ter Horst verzorgd.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke edities, zijn deze nieuwe uitgaven voorzien van foto’s, waarvan het merendeel niet eerder is gepubliceerd. Beide edi¬ties van Kate ter Horsts boek kosten ƒ 15,- en zijn ver¬krijgbaar in het Airborne Museum en in de boekhandel. Bestelling is ook mogelijk door overmaking van ƒ 18,50 (inclusief verzendkosten) op postbankreke¬ning 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van ‘Een Regimental Aidpost’ of ‘Cloud over Arnhem’.
Informatiedagen groot succes
Op zaterdag 3 april j.1. werd voor het eerst in het Air¬borne Museum een informatiedag over materiaal uit de Tweede Wereldoorlog gehouden. Dit experiment bleek een groot succes want zeer veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om voorwerpen en docu¬menten aan de aanwezige deskundigen voor te leg¬gen. Een van de meest opvallende voorwerpen die werd getoond, was een rodekruiskist van het Ita¬liaanse leger. Maar ook kleinere voorwerpen en docu¬menten waren meegebracht. Zeer bijzonder was een pamflet dat de Duitsers in september 1944 boven Oos¬terbeek hebben uitgeworpen, waarin de Britse lucht¬landingstroepen worden aangespoord zich over te geven.
Meer dan duizend mensen bezochten tijdens het Nationale Museum-weekend op 17 en 18 april j.1. het Airborne Museum. Daar had een aantal leden een deel van hun persoonlijke verzamelingen uitgestald, en het publiek kon dat materiaal bekijken en er vragen over stellen. Aanwezig waren de heer R.Sigmond met zijn collectie over 7th Battalion, The King’s Own Scottish Borderers, de heer R.Gerritsen met materiaal over de bevrijding van Arnhem en Oosterbeek in april 1945, de ‘Arnhem Battle Research Group’, bestaande uit de heer P.Vrolijk (studie-object Ist Parachute Battalion), de heer B.Kornet (llth Parachute Battalion), en de heer P.Reinders (156th Parachute Battalion) en de Dutch Aircraft Examination Group onder leiding van de heer R.Markus. Laatstgenoemde groep houdt zich bezig met het opgraven van tijdens de oorlog neergestorte vliegtuigen.
Hoge Britse onderscheiding voor Truus Oosterhaar


Truus Oosterhaar bij de graven van de Geallieerde vliegers die zij al vijftig jaar verzorgt. (Foto B. de Reus)
Ons lid mevrouw Truus Oosterhaar uit Arnhem is door de Britse Koningin Elizabeth II benoemd tot ‘Honorary Member of the Most Excellent British Empire’ (MBE). Ze krijgt de onderscheiding omdat zij al vijftig jaar lang de graven van Geallieerde vliege¬niers in Oosterbeek verzorgt. In juli 1942 en in februari en juni 1943 stortten in (de buurt van) de gemeente Renkum drie bommenwerpers neer. Daarbij kwamen negen bemanningsleden om het leven. Ze werden begraven op de Algemene Begraafplaats in Ooster¬beek. Ondanks het hieraan tijdens de Duitse bezetting verbonden risico verzorgde de toen dertien jaar oude Truus Oosterhaar in die tijd hun graven. Maar ook nu nog gaat ze iedere week per bus van Arnhem naar Oosterbeek om met veel toewijding de graven te onderhouden.
De onderscheiding zal in september, tijdens de her¬denking van de Slag om Arnhem, worden uitgereikt door de Britse ambassadeur.

Renovatie Airborne Museum begonnen
In maart j.l. is een aanvang gemaakt met de renovatie van het Airborne Museum. De expositiezalen op de benedenverdieping zijn opnieuw geschilderd, de foto’s en tekeningen vernieuwd, waarbij ook de inde¬ling is aangepast. Wat volgt, is de verbetering van de verlichting. Deze eerste fase zal voor de zomer afge¬rond zijn, zodat na de herdenkingen in september met de overige werkzaamheden begonnen kan worden. De fondswerving waarmee de renovatie bekostigd zal worden, loopt goed. Tot nog toe is een bedrag van ongeveer ƒ 150.000,- bij elkaar gebracht.

Loterij
Aan de door een aantal van onze leden georganiseerde loterij is inmiddels door middel van een brief bekend¬heid gegeven.
In de handen van ons. Vrienden van het Airborne Museum, ligt het lot van deze loterij; het succes hier¬van is afhankelijk van de leden. U doet toch ook mee?! Vrienden laten vrienden en het Airborne Museum toch niet in de steek?
De Polen van Driel helpen het Airborne Museum
Ten behoeve van de fondsenwerving voor de renova¬tie van het Airborne Museum is een nieuwe aktie gestart. Het betreft de verkoop van het boek ‘De Polen van Driel – De le Poolse Onafhankelijke Parachutisten¬brigade van generaal-majoor Stanislaw Sosabowski tijdens de Slag om Arnhem in 1944’. Deze publikatie, die 152 bladzijden telt, 290 afbeeldingen bevat en een A4-formaat heeft, is in prijs verlaagd van ƒ 29,95 naar ƒ 25,-. Van elk verkocht exemplaar staan de distribu¬teur en de verkoper samen ƒ 5,- af voor de herinrich¬ting en verbouw van het museum. De schrijver, George F. Cholewczynski, steunt dit initiatief van harte.
De Oosterbeekse boekhandelaren Romijn en Meijer & Siegers doen mee met deze aktie, en uiteraard ook onze Vereniging via de verkoop in het Airborne Museum. Belangstellenden kunnen bij deze instanties terecht, maar zij kunnen de uitgave ook laten opstu¬ren. Voor Nederland geldt dan dat ƒ 32,50 (inklusief verpakkings- en portokosten) moet worden overge¬maakt op postgirorekening 4184300 t.n.v. Stichting Airborne Museum te Oosterbeek, onder vermelding van ‘De Polen van Driel’.
Majoor Digby Tatham-Warter overleden
In maart van dit jaar overleed in Kenya op 75-jarige leeftijd majoor Digby Tatham-Warter, tijdens de Slag om Arnhem commandant van ‘A’ compagnie van 2nd Parachute Battalion. Door zijn bijzondere verschijning werd hij een van de meest besproken officieren uit de slag. Tijdens de gevechten rond de brug in Arnhem droeg hij een bolhoed en een paraplu om op te vallen, omdat hij het wachtwoord van de dag niet kon ont¬houden en ook om het moreel van zijn soldaten hoog te houden.
Toen op 21 september 1944 de strijd om de Rijnbrug voorbij was, werd de lichtgewonde Tatham-Warter krijgsgevangen gemaakt. Kort daarop wist hij te ont-snappen en dook hij onder bij de familie Wildeboer in Ede. Samen met de Édese verzetsorganisatie, waarvan Bill Wildeboer de leider was, hielp hij bij de organisa¬tie van de ontsnappingsoperatie ‘PEGASUS I’ in de nacht van 22 op 23 oktober 1944. Daarbij werden onge¬veer 120 man door de Duitse linies over de Rijn gebracht.
In 1946 emigreerde Tatham-Warter naar Kenya.
Een op hem gebaseerd personage kwam voor in de film ‘Een brug te ver’ uit 1977.
Voor zijn gedrag tijdens en na de Slag om Arnhem ont-ving Digby Tatham-Warter een hoge Britse onder-scheiding, de Distinguished Service Order.


Majoor Digby Tatham-Warter in 1944. (Foto Imperial War Museum, Londen)

Download nieuwsbrief

Grootse renovatieplannen voor het Airborne Museum.
Op 1 februari j.1. werden tijdens een persconferentie de plannen bekend gemaakt voor een grote renovatie van het Airborne Museum. De plannen omvatten o.a de vernieuwing van foto’s, teksten, verlichting, het installeren van audio-visuele apparatuur, het verbeteren van de invaliden-1ift, de bouw van een nieuw diorama en de uitbreiding van de expositie-ruimte onder het gebouw. Deze modernisering moet voor de 50ste herdenking van de Slag om Arnhem in 1994 zijn voltooid.
Midden februari ontvingen alle Nederlandse leden een prachtige poster waarop in detail de plannen worden beschreven. Wij hopen dat u deze poster op een goed zichtbare plaats wilt ophangen, zodat veel mensen er kennis van kunnen nemen. De uitvoering van het renovatie-project kost veel geld; op de poster staat aan¬gegeven waaraan dit geld precies wordt besteed. Op verschillende manieren zal worden geprobeerd geld bij elkaar te krijgen en de leden kunnen hierbij een belang¬rijke rol spelen. In de brief, die bij de poster was gevoegd, heeft u kunnen lezen dat de Vereniging een speciaal onderdeel van dit project heeft geadopteerd, nl. het nieuwe diorama van de omgeving van de Oude Kerk in Oosterbeek. In dit diorama zal de opstelling van de kanonnen van ‘F’ Troop, Light Regiment, Royal Artillery worden gereconstrueerd. Voor dit nieuwe diorama is veel verbouwingswerk nodig en bovendien zal er een grote muurschildering voor worden gemaakt. Zoals in de brief is vermeld, kunt u voor f 25,- per vierkante decimeter deze muurschildering ‘sponsoren’. Dit geld kunt u storten op girorekening 4403641, onder vermelding van het door u gewenste aantal vierkante decimeters.
U kunt natuurlijk ook in uw eigen omgeving een aktie organiseren om geld bijeen te krijgen voor het renovatie-project. De opbrengst van dergelijke akties, alsmede bijdragen uit andere bron, kunnen worden gestort op de speciale bankrekening van het Airborne Museum: 35.50.66.424 (RABO bank, Oosterbeek), onder vermelding van ‘Renovatie’. Het gironummer van de RABO bank is 823297.
Iedereen die een gift doet van f 50,- of meer krijgt een kaart, die twee jaar recht geeft op vrije toegang tot het Airborne Museum. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting!
Laten we met z’n allen zorgen dat het Airborne Museum met deze ‘facelift’ ook in de 21ste eeuw op een moderne manier kan getuigen van een zo belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis: de Slag om Arnhem.
13e Algemene Ledenvergadering op 3 april 1993,
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 13e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 3 april a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 12e Algemene Ledenvergadering van 21 maart 1992
3. Algemeen Verslag 1992
4. Financieel Verslag 1992
5. Verslag Kascommissie
6. Begroting 1993
7. Renovatie Airborne Museum
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming reserve-lid Kascommissie
10. Rondvraag
11.Sluiting
Toelichting bij punt 8 van de agenda. Aan de beurt van aftreden is de Penningmeester, de heer R. Fennema. Hij stelt zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen leden een tegenkandidaat stellen. Een voor-dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door minstens 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, die lid van de Vereniging moet zijn en meerderjarig.
De financiële stukken worden u hierbij toegezonden.
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zal het Verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna de film ‘By Air To Battle, The Story of the Parachute Regiment’ zal worden vertoond. Deze film duurt 30 minuten.
Jaarverslag 1992, opgesteld door J.M.de Langen.
Het aantal leden van onze Vereniging steeg dit jaar van 1007 naar 1014, ondanks het feit dat 15 leden hun lidmaatschap opzegden, 26 leden werden afgevoerd wegens het hiet betalen van het lidmaatschap en 8 leden overleden.
In 1992 overleden mevrouw Kate ter Horst-Arriëns en de heren H.Smeenk, D.Schippers,
A.Bosman, H.C.Pons, D.Colls, R.Hamilton en G.Hill.
Er verschenen vier Nieuwsbrieven in de Nederlanse en Engelse taal met bijbehorende Ministories.
De excursie van 27 juni 1992 langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen in Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze en Apeldoorn, moest wegens grote belangstelling worden herhaald op 3 oktober 1992.
De thema-lezing door de heer G.H.Maassen over de inzet van Franse Renault tanks tijdens de Slag om Armhem trok ongeveer 175 belangstellenden.
Door de verzekeringsmaatschappij ‘Het Zilveren Kruis’ werd ook dit jaar een aantal zwaar gehandicapte veteranen uitgenodigd voor de september-herdenking.
Voor het Scholenproject bestaat nog steeds grote belangstelling en de tekst van dit project is dit jaar in het Engels vertaald zodat nu ook leerlingen uit Groot Brittannië kunnen deelnemen. Een Duitse tekst is in voorbereiding.
Het Verenigingsbestuur gaf acte de présence bij de opening van de tentoonstelling over de medische verzorging tijdens de Slag om Arnhem in het Airborne Museum, bij de aanbieding van de 75mm Pach Howitser, en bij de ontsteking van de floodlight- installatie bij het museum.
De tank en de kanonnen bij Hartenstein kregen door bemoeienis van de Vereniging wederom een opknapbeurt.
De heren J.Smits en R.Fennema verzorgden ook dit jaar weer een tocht langs de gevechtsterreinnen voor de Poolse en Britse veteranen.
Er werden twee gezamelijke vergaderingen gehouden met het bestuur van de Stichting Airborne Museum, en het bestuur van de Vereniging vergaderde maandelijks.
In de verkoopstands werd in totaal voor meer dan 3500 gulden aan artikelen verkocht. De Vereniging ontving van de Karnavalsvereniging ‘De Dwarsliggers’ een gift voor de aanschaf van lepeltjes voor kinderen die jaarlijks bloemen leggen op de Airborne Begraafplaats.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Airborne Museum waren in het jaar 1992- een vitrine, een figuur uitbeeldend een soldaat van No.2 (Dutch) Troop van No.10 (Interallied) Commando en een uniform en uitrusting zoals gebruikt door de 21st Independent Parachute Company.


Het Airborne Museum, dat sinds 1978 is gevestigd in huize ‘Hartenstein’, wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd. (Foto: B. de Reus).
Van de redactie.
Met ingang van dit nummer van de Nieuwsbrief is de redactie-commissie uitgebreid. Naast de heren Robert Voskuil en Chris van Roekel, heeft nu ook de heer Geert Maassen daarin zitting. De heer Maassen is archivaris van de gemeente Renkum en hij verzorgde in het verleden het blad van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum ‘Schoutambt en Heerlijkheid’.
De heer Maassen is telefonisch bereikbaar onder nummer 085-348303 (overdag) en 085-337515 (‘s avonds).
Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1993 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar. Het gironummer van de Vereniging is 4403641.
Boekje van Kate ter Horst wordt opnieuw uitgegeven.
Op 21 februari van dit jaar was het een jaar geleden dat mevrouw Kate ter Horst door een noodlottig ongeval om het leven kwam. In de artikelen die naar aanleiding hiervan verschenen, werd veelvuldig geciteerd uit het door haar geschreven verhaal over de gebeurtenissen in haar huis tijdens de Slag om Arnhem. Dit verhaal verscheen in 1945 als aparte brochure ‘Een Regimental Aid Post’ bij de uitgeverij Wolters in Groningen en het werd opgenomen in de bundel ‘Niet Tevergeefs’. In 1959 verscheen een Engelse uitgave onder de titel ‘Cloud over Arnhem’. Deze uitgaven zijn sinds lang uitverkocht en slechts sporadisch wordt een exemplaar antiquarisch aangeboden. Zowel in Nederland als in Engeland is echter veel vraag naar deze uitgaven en daarom heeft de Vereniging Vrienden in overleg met de familie Ter Horst besloten zowel een Nederlandse als een Engelse heruitgave te verzorgen.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke uitgaven, zullen deze edities worden voor-zien van foto’s, waarvan het merendeel niet eerder werd gepubliceerd. Bovendien wordt een artikel van de heer J.ter Horst opgenomen, evenals een uitgebreide inleiding van Generaal Sir Frank King, die in september 1944 als gewonde captain in Kate’s huis terecht kwam.
Het boekje, waarvan de prijs f 15,- (exclusief verzendkosten) zal bedragen, wordt voor de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 april a.s.

Oproep.
De Ministory bij deze Nieuwsbrief gaat over de ‘Seaborne Echelon’ van de Ist British Airborne Division tijdens operatie Market Garden. De auteur van deze Ministory, ons lid Bob Gerritsen, maakt al enige jaren een studie van dit ohder- werp. In verband met zijn onderzoek zou hij graag in kontakt komen met zo veel mogelijk veteranen die in sptember 1944 deel uitmaakten van de Seaborne Echelon Het adres van de heer Gerritsen is Kennedystraat 4a, 6921 CW Duiven.
Informatiedag voor onbekende voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog in het Airborne Museum.
Op zaterdag 3 april 1993 organiseert het bestuur van het Airborne Museum een dag onder de naam ‘ONBEKEND HERKEND’. De museumbezoeker kan die dag voor hem onbekende militaire en burger voorwerpen en documenten, die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, meebrengen naar het museum. Van 11.00 tot 16.00 uur zal in het museum een team van deskundigen aanwezig zijn die deze voorwerpen en documenten zullen determineren, en zullen proberen er zoveel mogelijk achtergrond-informatie over te verschaffen. Er zal geen waarde van de voorwerpen en documenten gegeven worden, daar deze vaak zeer betrekkelijk is.
Het team zal bestaan uit de volgende deskundigen:
– de heer J.Zwaan, oud-archivaris van het RIOD, voor algemene documenten, kranten en foto’s over de Tweede Wereldoorlog.
– de heer A.Groeneweg, oud-directeur van de Bibliotheek Arnhem, voor boeken over de Slag om Arnhem en de Tweede Wereldoorlog.
– de heer J.de Groot, voor alle soorten vliegtuig-pamfletten.
– de heer F.Smits, adjunct conservator van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum, voor de Nederlandse en algemene militaire voorwerpen en documenten.
– de heer W.Boersma, bestuurslid van het Airborne Museum, voor burger materiaal van de Tweede Wereldoorlog en militaire voorwerpen van Engelse en Amerikaanse oorsprong.
– de heer A.Beuker, voor militair materiaal, emblemen en documenten van Duitse oorsprong.
– de heer J.P.Bodifee, voor militaire radio’s en andere verbindings-apparatuur.
U zou een bezoek aan deze informatiedag kunnen combineren met de Jaarvergadering, die ‘s middags plaats vindt in de Concertzaal.
Boekenbeurs in het Airborne Museum.
Op zaterdag 1 mei 1993 wordt in het Airborne Museum weer een boekenbeurs van tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog gehouden. In het museum wordt op die dag een aantal stands ingericht waar tweedehands boeken over de Tweede Wereld¬oorlog te koop zijn. Op de beurs van het vorig jaar werden ruim 2000 boeken aan¬geboden. Meer dan 400 mensen bezochten die dag het museum.
Op de beurs zal speciale aandacht worden besteed aan boeken die betrekking hebben op de Slag om Arnhem. Over deze slag zijn de afgelopen 48 jaar honderden boeken verschenen. Het merendeel daarvan is echter uitverkocht en moeilijk te vinden. Met deze beurs hoopt het museum de bezoekers in de gelegenheid te stellen hun bibliotheek aan te vullen.
Aan de beurs wordt medewerking verleend door ondermeer de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en de Documentatiegroep ’40 -’45.
De boekenbeurs is toegankelijk voor alle bezoekers van het museum.
Stoffelijke resten geborgen van twee Britse militairen.
Op vrijdag 22 januari j.1. werden in een tuin in Oosterbeek door de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht de stoffelijke resten geborgen van twee Britse militairen. Luitenant H.Jongen en zijn twee medewerkers troffen naast menselijke beenderen, restanten van kleding, een baretembleem van The Border Regiment, een zegelring en twee portemonnees aan. Tevens werden twee parahelmen, munitie van handvuurwapens en een Britse handgranaat gevonden.
De gevonden voorwerpen bleken geen gegevens te bevatten die een direkte indentifi- catie mogelijk maakten. Via medische dossiers in Engeland en dossiers in het Airborne Museum wordt thans getracht opheldering te verkrijgen over de identiteit van de betrokken soldaten.

Download nieuwsbrief

Thema-middag op zaterdag 12 december a.s.
Op zaterdag 12 december a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema¬middag voor leden. Dit jaar zal deze middag worden gehouden in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).


Burgemeester Scholten, Majoor Bush, burgemeester Verlinden en pastoor Wissing in gesprek op een van de door de Dinners Club van het 3rd Parachute Battalion (1941-1945) geschonken zitbanken. (Foto: B.de Reus).

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00-14.45 uur: Korte lezing door de heer G.H.Maassen, getiteld ‘Enige facetten van de inzet door de Duitsers van Franse RENAULT tanks tijdens de Slag om Arnhem.’ Na de bevrijding in 1945 stond een zestal van deze tanks op verschillende plaatsen langs de westrand van de ‘Perimeter’ in Oosterbeek, waar ze in september 1944 door de Britten onschadelijk waren gemaakt. De heer Maassen is al enige tijd bezig met de studie van deze tanks en zal nu met behulp van dia’s over de eerste resultaten van zijn onderzoek vertellen.
14.45-15.15 uur: PAUZE.
15.15-16.45 uur: Vertoning van de videofilm ‘Arnhem, het verhaal van een ontsnapping’. Deze film, die in 1976 werd gemaakt, is gebaseerd op het boek ‘Travel by Dark’ door Graeme Warrack. Dit boek verscheen in Nederland onder de titel ‘Tocht door het duister’.
Ca. 17.00 uur: Einde thema-middag.
Herdenkingsenvelop in het teken van de Nederlandse Commando’s.
De herdenkingsenvelop die de Stichting Airborne Museum dit jaar heeft uitgegeven, staat in het teken van No.2 (Dutch) Troop van No.10 (Interallled) Commando.
Van deze commando-eenheid namen tien leden deel aan de Slag om Arnhem. Eén van hen, A.F.M.Bakhuys Roozeboom, is daarbij gesneuveld.
De herdenkingsenvelop toont in kleur het mouwembleem van de commando’s. Alle enveloppen zijn genummerd (van 001 tot 750) en zijn afgestempeld op 17 september 1992. De prijs bedraagt f 5,-, afgehaald aan het Airborne Museum. De envelop kan ook besteld worden door overmaking van f 6,- op giro 4184300 t.n.v. Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, onder vermelding van ‘envelop 1992’.
Boek ‘We Will Remember Them’ geeft fotografisch beeld van de eerste 25 herdenkingen.
Gedurende de maand september werd in het gemeentehuis in Oosterbeek een expositie gehouden van foto’s die door de Arnhemse fotograaf Herman Truin werden gemaakt bij de eerste 25 herdenkingen van de Slag om Arnhem. Ter gelegenheid van deze expositie werd een fotoboek samengesteld, waarin alle geëxposeerde foto’s zijn opgenomen.
Dit boek, getiteld ‘We Will Remember Them’, werd op 26 augustus gepresenteerd en aangeboden aan de burgemeesters van Arnhem, Renkum en Heteren.
Het tweetalige boek bevat 128 pagina’s en 165 foto’s. De werkgroep Truin, die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van deze uitgave, heeft niet gestreefd naar een volledige geschiedschrijving van de eerste 25 herdenkingen. Het zijn de foto’s die het verhaal moeten vertellen en die vooral de sfeer uit die jaren moeten oproepen. Daarom zijn de teksten kort en bondig gehouden.
De fraaie vormgeving is verzorgd door door de heer J.Vogel van het reklamebureau 3A-Design uit Oosterbeek. De uitgave kost f 27,50 en is verkrijgbaar in het Air¬borne Museum en bij de regionale boekhandel. Binnen Nederland kan ‘We Will Remember Them’ worden besteld door overmaking van f 35,- op gironummer 4184300 t.n.v. Air¬borne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, onder vermelding van ‘We Will Remember Them’ In Engeland is het boek verkrijgbaar bij het Airborne Forces Museum in Aldershot.
Dagboek ‘Oosterbeek 1944’ verschenen.
Met het verschijnen van de Engelse vertaling van het boek ‘Die dag in september’, door Hendrika van der Vlist, is een lang gekoesterde wens van de schrijfster in vervulling gegaan. Van Britse zijde was er regelmatig vraag naar een Engelse uitgave van dit dagboek, dat zich hoofdzakélijk afspeelt in het tot noodhospitaal ingerichte Hotel Schoonoord in Oosterbeek.
De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum heeft deze Engelse uitgave ver¬zorgd. Op 28 augustus kon het eerste exemplaar door de voorzitter van onze Ver¬eniging, drs.J.Smits, aan de schrijfster worden aangeboden tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum.
Het boekje, dat in een oplage van 750 exemplaren is verschenen, is geïllustreerd met tal van voor het merendeel niet eerder gepubliceerde foto’s. Het voorwoord werd geschreven door dr.T.F.Redman, in september 1944 Captain bij het 133e Parachute Field Ambulance RAMC.
‘Oosterbeek 1944’ is verkrijgbaar in het Airborne Museum en bij de regionale boekhandel. De prijs bedraagt f 25,-.


Onder goedkeurende blikken van mevrouw Eleonore van der Vlist (1) penningmeester R.Fennema en redacteur R.Voskuil (r), signeert mevrouw Hendrika van der Vlist de eerste exemplaren van haar boek ‘Oosterbeek 1944’. (Foto: B. de Reus).
Bijzondere Poolse postzegels te koop.
De Vereniging heeft de beschikking gekregen over een aantal Poolse postzegels met beeltenissen van de generaals SOSABOWSKI, ANDERS en MACZEK. Per set van 4 zegels van elk dezer bevelhebbers (dus 12 zegels in totaal) bedraagt de prijs inclusief verzendkosten f 8,-.
Voor de snelle beslissers is een zeer beperkt aantal vellen van 50 SOSABOWSKI zegels beschikbaar voor de prijs van f 30,- per vel.
Verzending van de zegels vindt plaats in volgorde van ontvangst der betaling.
Lionsclub schenkt floodlight-installatie aan het Airborne Museum.
Op donderdag 17 september om 20.30 uur ontstaken de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, drs.J.W.A.M.Verlinden en de president van de Lionsclub Ostrabeke, Bernard Enklaar, samen de nieuwe floodlight-installatie voor het Airborne Museum. Evenals de verlichting die vorig jaar bij het Airborne Monument werd geplaatst, is ook deze installatie geschonken door de Lionsclub Ostrabeke. Het geld hiervoor werd bijeen gebracht tijdens de zeer geslaagde Music Night van 4 september.
Dankzij dit spontane initiatief is de markante voorgevel van Hartenstein nu iedere avond verlicht.
Herdruk van ‘Oosterbeek Verwoest, Deel I’ verkrijgbaar.
In 1980 verscheen het tweetalige fotoboekje ‘Oosterbeek Verwoest/Oosterbeek Destroyed, 1944-1945’, samengesteld door G.H.Maassen. De eerste druk en ook de gewijzigde druk uit 1981, waren sinds lang uitverkocht, en daarom werd besloten tot een herdruk. Deze 3e, gewijzigde druk, is verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel en in het Airborne Museum. De Prijs bedraagt f 20,-.

Herdruk van het boek ‘De Bevrijding van Eindhoven’.
In september van dit jaar verscheen een herdruk van het boek ‘De Bevrijding van Eindhoven’ door ons lid Karei Margry. Ten behoeve van de veteranen zijn de onder-schriften bij de 185 foto’s in deze nieuwe uitgave zowel in het Nederlands als in het Engels weergegeven.
De prijs van het 120 pagina’s tellende boek bedraagt f 29,90. Het is verkrijgbaar bij Van Piere Boeken, Heuvelgalerie 190 en 232 in Eindhoven, telefoon 040-444045.
Zitbanken geschonken.
Tijdens een korte ceremonie op het bordes van het Airborne Museum vond op vrijdag 18 september de overdracht plaats van twee fraaie houten zitbanken. Deze werden aan de gemeenten Arnhem en Renkum geschonken door de Dinner Club van het 3rd Parachute Battalion (1941-1945). Het aanbieden geschiedde door Major A.Bush MC, en het in ontvangst nemen door mr.P.Scholten,burgemeester van Arnhem en drs. J,W.A.M.Verlinden, burgemeester van de gemeente Renkum. Na de overdracht werden de banken gezegend door pastoor A.Wissing van de Oosterbeekse St.Bernulphus- parochie. De banken worden, voorzien van een plaquette, geplaatst in het Market- Garden plantsoen in Arnhem en langs het fietspad van de Ginkelseweg naar de Renkumse Heide.
Nieuwe figuren in het Airborne Museum.
Onlangs zijn er een tweetal nieuwe figuren in de diorama’s van het museum op-gesteld.
In de z.g. Duitse vitrine is een figuur in het uniform van een soldaat van de Duitse tankeenheden opgesteld. Dit uniform is enige tijd geleden aan het museum geschonken.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Commando’s is in het diorama van het ‘Straatbeeld in Oosterbeek’ een figuur van een Commando geplaatst. Deze draagt het uniform van de Commando Beekmeijer, die tijdens de Slag om Arnhem was ingedeeld bij het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers. Tijdens de gevechten werd Beekmeijer krijgsgevangen gemaakt. Bij terugkeer in Engeland kreeg hij een nieuw uniform. Dit uniform heeft het museum onlangs kunnen verwerven.
Oproep.
Het Airborne Museum wil dit winterseizoen een aantal werkzaamheden realiseren waarvoor vrijwilligers gezocht worden.
1) Sedert een jaar is een team vrijwilligers bezig met het foto-archief van het museum, bestaande uit ruim 1500 foto’s, te ordenen en in de computer op te slaan. Daarnaast heeft het museum een archief waarin van alle foto’s afdrukken zijn op-genomen. Er wordt een vrijwilliger gezocht, die een halve dag per week in het museum wil assisteren met het bijwerken van deze fotoalbums.
2) Het museum wil deze winter alle teksten bij de foto’s en voorwerpen in het museum in de computer opslaan. Deze teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Engels en in de toekomst zullen ook Duitse teksten worden vervaardigd.
Er wordt een vrijwilliger gezocht die al deze teksten kan intypen. De werkzaam-heden moeten in het museum worden uitgevoerd.
3) Het materiaal in het museum heeft voortdurend onderhoud nodig. Er is behoefte aan een vrijwilliger die een morgen of middag in de week onder begeleiding van de conservator eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan museum-materiaal kan uitvoeren. Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met het Airborne Museum of met W.Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP Ede, telefoon 08380-39633.
Correctie.
Luitenant Len Wright van de C Compagnie van het 3e Para Bataljon, die onder commando van Majoor Lewis via de spoorlijn naar Arnhem de brug wist te bereiken heeft mij bericht dat de volgorde van de foto’s in het boek ‘De Oogst van Tien Jaar/The Harvest of Ten Years’ onjuist is. Op pagina’s 200-210 dient een correctie in Uw exemplaar te worden aangebracht: de foto bovenaan is van het 8e peloton, de tweede is van het 7e peloton. Hij zal t.z.t. de namen van de op de foto’s voor¬komende personen, voor zover zijn geheugen reikt, aan mij toezenden. Inmiddels kunnen de bezitters van het boek bovenstaande correctie aanbrengen. (A.Groeneweg).

Download nieuwsbrief

7 5 mm Pack Howitser geschonken aan het Airborne Museum.
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij er reeds melding van: het Airborne Museum is eindelijk in het bezit gekomen van een 75mm Pack Howitser, van het type dat in september 1944 werd gebruikt door het lst Airlanding Light Regiment, Royal Artillery, dat onder bevel stond van luitenant-kolonel W.F.K.Thompson. Gedurende het grootste deel van de Slag om Arnhem stonden de kanonnen van deze eenheid opgesteld in de omgeving van de Oude Kerk in Oosterbeek.


Burgemeester Verlinden dankt Commander Moore voor de 75mm Pack Howitser. Links: Sergeant-majoor Meijers van de E.O.D. Kon.Landmacht en Sergeant eerste klas Stauber. (Foto: B. de Reus).

Van de bij Oosterbeek gebruikte stukken zijn er slechts twee bewaard gebleven en deze bevinden zich in Engeland. Een staat in het Airborne Forces Museum in Aldershot en de andere in het Royal Artillery Museum in Woolwich. Deze exemplaren werden een aantal jaren na de oorlog vanuit Oosterbeek overgebracht naar Engeland. Vele jaren heeft het Airborne Museum tevergeefs naar een dergelijk kanon gespeurd. Enkele jaren geleden ontmoette de conservator van het Airborne Museum, de heer B.de Reus, Sergeant-Majoor Antoon Meijers van het Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht en Sergeant Rick Stauber van de Amerikaanse Marine. Daarbij kwam ook het ontbreken van een 75mm Pack Howitser in de collectie van het Airborne Museum ter sprake.
Bij navraag bleek dat er nog een exemplaar van dit type kanon aanwezig was op de marinebasis in Indianhead, Maryland, USA. Het betrof een sterk verwaarloosd stuk, maar dat kon door restauratie weer in de oorspronkelijke toestand worden terug-gebracht. Een intensief kontakt onstond, brieven en telefoontjes volgden over en weer en eind maart was het zover: het kanon arriveerde per schip van de US Navy in de haven van Antwerpen. Daar werd het op 30 maart j.1. door de heer Jan van Steen, medewerker van Raket Nederland bv uit Arnhem, opgehaald en naar het Air-borne Museum vervoerd. De direkteur van de firma Raket, de heer Maurits Vogelpoel, had hiervoor een grote vrachtauto ter beschikking gesteld. Het 700 kg wegende kanon, verpakt in een houten kist, werd door de heer Eric Bouman, directeur van het gelijknamige transportbedrijf in Doorwerth, belangeloos met een kraan uit de vrachtauto gehesen. Leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum demonteerden het kanon, brachten de onderdelen in het museum en zetten het stuk vervolgens weer in elkaar.
Het is de bedoeling dat het kanon in de toekomst deel gaat uitmaken van een dio-rama dat een geschutsopstelling bij de Oude Kerk in Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem zal gaan uitbeelden.
Dagboek van Hendrika van der Vlist wordt in het Engels uitgegeven.
Onder de titel ’Die Dag in September’ verscheen in 1975 het dagboek uit de periode september 1944-mei 1945 van Hendrika van der Vlist uit Oosterbeek. Het grootste deel van het boek handelt over de gebeurtenissen in en rond Hotel Schoonoord, dat tijdens de Slag om Arnhem was ingericht als noodhospitaal. Hendrika hielp bij het verzorgen van de gewonden en ging later ook mee naar Apeldoorn, waar de Britse ge¬wonden werden opgevangen in het Airborne Military Hospital (de Willem III kazerne). Op veler verzoek wordt dit indrukwekkende en ontroerende dagboek nu in de Engelse taal uitgegeven onder de titel ‘OOSTERBEEK 1944’. Het boek, dat eind augustus of begin september zal verschijnen, wordt uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Deze Engelse editie zal worden geïllustreerd met ca. twintig, voor het merendeel niet eerder gepubliceerde foto’s van vóór, tijdens en na de Slag om Arnhem. De prijs van deze uitgave zal f 25,- bedragen.
AFPU cameraman ‘Jock’ Walker overleden.
Op 13 juli j.1. overleed op 76-jarige leeftijd Gordon Johnston Walker, tijdens de Slag om Arnhem cameraman bij de Army Film and Photographic Unit.
Samen met zijn collega’s Mike Lewis en Dennis Smith maakte hij in 1944 deel uit van het Britse Public Relations Team, dat de strijd op foto, film, grammofoon-plaat en papier moest vastleggen.
In 1988 keerde ‘Jock’ Walker terug naar Arnhem en Oosterbeek voor de opnamen van de video-documentaire Blijvend in Herinnering/Forever in our Memory.
Martin Middlebrook schrijft boek over de Slag om Arnhem.
Drie jaar geleden is de Britse schrijver Martin Middlebrook begonnen met het verzamelen van gegevens voor een nieuw boek over de Slag om Arnhem. Martin Middlebrook, die reeds een tiental boeken over de Eerste en de Tweede Wereld-oorlog op zijn naam heeft staan, zal in dit boek de strijd beschrijven aan de hand van verhalen van militairen en burgers die er bij waren. In Groot-Britannië interviewde Mr Middlebrook reeds enkele honderden veteranen en kortgeleden ver-bleef hij gedurende een week in Nederland om de verhalen van een aantal burgers op te tekenen.
Het is de bedoeling dat het boek in 1994 zal verschijnen ter gelegenheid van de 50ste herdenking van de Slag om Arnhem.


De 75mm Pack Howitser wordt na aankomst bij het museum uitgepakt. (Foto: B. De Reus).
Nieuw boek over het Glider Pilot Regiment.
Ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden het Glider Pilot Regiment werd opgericht als onderdeel van het Britse Army Air Corps, is een nieuw boek over dit regiment verschenen. De titel luidt: ‘The History of the Glider Pilot Regiment’. Het boek is geschreven door Claude Smith, zelf een ex-glider piloot, die heeft deelgenomen aan de luchtlandingsoperaties in Normandië en bij Arnhem.
Het Glider Pilot Regiment, dat in 1942 tot stand kwam en in 1957 werd opgeheven, is waarschijnlijk het kleinste regiment met de kortste geschiedenis, dat ooit deel uitmaakte van het Britse leger. In die korte periode van haar bestaan heeft het regiment echter deelgenomen aan een aantal zeer belangrijke militaire operaties. Mr Smith begint zijn boek met een tweetal hoofdstukken over de voorgeschiedenis en over de totstandkoming van het regiment. Vervolgens behandelt hij alle operaties waaraan het Glider Pilot Regiment deelnam, zoals Operatie Freshman (Noorwegen), de landingen op Sicilië en in Zuld-Frankrijk en de luchtlandingsoperaties in Normandië, bij Arnhem en tijdens de Rhine Crossing. In het hoofdstuk over ‘Arnhem’ wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de lotgevallen van Lieutenant ‘Mike’ Dauncey (nu Brigadier M.D.K.Dauncey DSO Retd.), die voor zijn moed en initiatief tijdens de gevechten in Oosterbeek als enige glider piloot werd onderscheiden met de Distinguished Service Order.
Ook aan een minder bekend stuk geschiedenis van het regiment, dat van de training van glider piloten in India, wordt een hoofdstuk gewijd. Het laatste hoofdstuk handelt over de na-oorlogse periode waarin de rol van de glider geleidelijk werd overgenomen door andere type vliegtuigen. Het boek eindigt met een ‘Roll of Honour’, een lijst met namen van glider piloten die onderscheiden werden en een lijst van officieren.
Het boek is geschreven in een zakelijke en heldere stijl. Het is geïllustreerd met kaarten, ca. dertig, deels onbekende, foto’s en met een aantal tekeningen van de hand van de ex-glider piloot Alan Richards. Het boek ‘The History of the Glider Pilot Regiment’ is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 66,50. Prijs in Engeland: £ 18,95.

Tentoonstelling en boek over de eerste 25 Airborne herdenkingen.
Zoals reeds werd gemeld in de Ministory bij de vorige Nieuwsbrief, zal door middel van een tentoonstelling en een boek aandacht worden besteed aan de eerste 25 herdenkingen van de Slag om Arnhem.
De tentoonstelling zal worden gehouden in het Gemeentehuis in Oosterbeek van 27 augustus tot en met 2 october. De openingstijden zijn van 9 tot 5 uur (alleen op werkdagen). De basis van de expositie zal worden gevormd door foto s van de Arnhemse fotograaf Herman Truin. Daarnaast zal allerlei materiaal dat betrekking heeft op de herdenkingen worden tentoongesteld, zoals programmaboekjes, souveniers, etc. Op woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18, maandag 21 en dinsdag 22 september zal er een doorlopende videofilm worden gedraaid met beelden van de herdenkingen uit de jaren 1945, 1946, 1947, 1954 en 1955. De filmbeelden van de herdenking 1945 zijn afkomstig uit het filmarchief van het Imperial War Museum in Londen.
Naast de tentoonstelling wordt een tweetalig boek uitgebracht met herdenkings- foto’s van Herman Truin uit de jaren 1945 – 1969, onder de titel ‘We Will Remember Them’. Gezien het feit dat het niet mogelijk zal zijn foto’s uit de collectie Truin na te bestellen, is gekozen voor de productie van een boek waarin de be-langrijkste foto’s worden afgebeeld.
Nadere informatie over de expositie en over het boek kunnen worden verkregen bij de heer G.H.Maassen, gemeentearchivaris van Renkum, telefoon 085-348303.
Opknapbeurt voor de tank en de kanonnen bij het Airborne Museum.
De SHERMAN-tank en de 17-ponder kanonnen bij het Airborne Museum zijn eind april geheel opgeknapt. Deze grondige opknapbeurt, waarbij de tank en de kanonnen ont- roest en opnieuw geschilderd werden, werd uitgevoerd door de firma’s Gebr. Van Ginkel BV, gritstraalbedrijf uit Valburg en Leo de Kleermaeker BV, schildersbe-drijf uit Arnhem. Deze firma’s voerden did werk geheel gratis uit en dankzij deze spontane aktie ziet het materieel bij het Airborne Museum er weer prima uit.
Nieuw ‘lid voor het leven’.
De heer George F. Cholewczynski, een van onze Amerikaanse leden, is ‘lid voor het leven’ van onze Vereniging geworden. De heer Cholewczynski is auteur van het in 1990 verschenen boek ‘De Polen van Driel’.
Teksten op Oosterbeekse herdenkingszuiltjes nu tweetalig.
De vijf herdenkingszuiltjes, die in Oosterbeek plaatsen markeren die een belang-rijke rol hebben gespeeld in de Slag om Arnhem, zijn voorzien van een Nederlandse tekst. Tot voor kort stond er op de zuiltjes alleen een Engelse tekst.
Mede op verzoek van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en van de heer Kardol uit Oosterbeek, zijn nu de nieuwe, tweetalige teksten aangebracht.
In een brief die onze Vereniging hierover vorig jaar naar het Gemeentebestuur schreef, werd gewezen op het feit dat niet alle Nederlanders de Engelse taal machtig zijn en dat bovendien de jeugd de mogelijkheid moet hebben kennis te nemen van het gebeurde in 1944.
Het geld voor de nieuwe tekstplaten werd beschikbaar gesteld door de Gemeente Renkum.
Rekt if ikatie.
Dat de Ministeries lang na verschijnen nog steeds kritisch worden gelezen, bewijst een brief die de redactie enige tijd geleden uit Engeland ontving van Mr R.W. Peatling, Public Relations Officer van ‘Parachute 2 Club, 1941-1945’.
In zijn brief verwijst de heer Peatling naar Ministory IV, ‘De artilleriesteun van het 2e Leger aan de le Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem’, door Mr.J. Ter Horst. In deze Ministory komt ook de radioverbinding tussen het Light Regiment Royal Artillery bij de Oude Kerk in Oosterbeek en de Britten bij de Rijnbrug in Arnhem ter sprake. De heer Ter Horst schrijft o.a. “Langs deze radioverbinding heeft Frost kunnen melden hoe het hem bij brug verging; alleen het laatste bericht van de overgave is niet doorgekomen naar Oosterbeek en pas later bekend geworden”. De heer Peatling merkt echter in zijn brief op dat er in werkelijkheid van een overgave geen sprake is geweest. Het laatste bevel voor de troepen bij de brug luidde ‘Every man for himself’, hetgeen zoveel betekent als ‘Een ieder moet zich zelf zien te redden’.

Download nieuwsbrief

In Memoriam Mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns.
Op 21 februari j.1. overleed op 85-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig ongeval mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns uit Oosterbeek.
Enkele dagen daarvoor was ik nog in de oude pastorie bij het echtpaar Ter Horst op bezoek geweest in verband met de plannen voor een tentoonstelling over de Airborne herdenkingen. Mijnheer en mevrouw Ter Horst hadden beiden veel belang-stelling getoond voor dit initiatief, hetgeen niet zo verwonderlijk was, omdat ze altijd intens meeleefden met alles wat met de herdenkingen verband hield. Gedurende de jaarlijkse Pelgrimage in september stond hun huis altijd open en verschillende malen had ik het voorrecht gehad aanwezig te zijn bij een ontmoeting


Na de uitvaartplechtigheid voor mevrouw Kate Ter Horst werden alle bloemen en kransen neergelegd in de tuin van de familie Ter Horst, rond het beeldje van de vallende Pegasus, die zich in het donkere vijvertje spiegelt, (foto: B.de Reus)

tussen mevrouw Ter Horst en veteranen die in september 1944 in of bij haar huis hadden verbleven. Het gevoel van hartelijkheid en vertrouwdheid dat zij bij zo’n ontmoeting uitstraalde was ontroerend.
Haar ervaringen tijdens de Slag om Arnhem, toen haar huis fungeerde als nood- verbandplaats, legde zij vast in het verhaal met de Engelse titel A Regimental Aidpost’, dat werd opgenomen in de in 1945 verschenen bundel Niet Tevergeefs . In 1959 verscheen dit verhaal in het Engels onder de titel ’Cloud over Arnhem’. De meeste bekendheid kreeg zij echter door de film’Theirs is the Glory uit 1946, met daarin de beroemd geworden scene waarin zij de gewonden in haar huis voorleest uit de Bijbel. Later, in 1977, werd haar verhaal opnieuw uitgebeeld, nu in de film ‘A Bridge Too Far’.
Voor de Britten was zij het symbool van de hulpvaardigheid die Nederlanders ten opzichte van de Britse en Poolse soldaten hadden tentoongespreid gedurende die dramatische septemberdagen van 1944. Bescheiden als ze was, bleef zij zelf, ondanks alle publiciteit, het liefst op de achtergrond.
Haar plotselinge overlijden heeft op velen diepe indruk gemaakt. Onze gedachten gaan uit naar de heer Jan Ter Horst, die bij het ongeval zwaar gewond raakte, en naar de andere leden van de familie. Moge zij de kracht hebben om dit grote verlies te dragen.
Robert Voskuil, redacteur
Excursie langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen uit de Slag om Arnhem, op zaterdag 27 juni a.s.
De jaaMijkse excursie van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum staat dit jaar in het teken van de medische hulpverlening tijdens en na de Slag om Arnhem. Het excursie-onderwerp sluit hiermee aan op de lezing van de heer Van den Breemen, afgelopen november en op de tentoonstelling in het Airborne Museum, afgelopen maart/april.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie in het Airborne Museum.
10.00 – 12.00 uur: Excursie per touringcar langs een aantal (voormalige) hospitalen en verbandplaatsen in Wolfheze, Oosterbeek en Arnhem, zoals de Stichting Wolfheze, Schoonoord, Tafelberg, de Pietersberg, de oude Pastorie, St,Elisabeth Gasthuis en de plaats bij de brug waar het Rijkswaterstaatgebouw heeft gestaan.
12.00 – 12.30 uur: Via Deelen naar Apeldoorn, waar zal worden geluncht in Motel- Restaurant ‘De Cantharel’ in Ugchelen.
12.30 – 14.00 uur: LUNCH
14.00 – 16.30 uur: Excursie langs een aantal plaatsen in Apeldoorn waar na de Slag om Arnhem gewonden werden opgevangen en verpleegd. Er wordt gereden langs de plaats van het voormalige St.Liduina Ziekenhuis, het station (vanwaar veel gewonden werden afgevoerd naar Duitsland), de St.Joseph Stichting, Paleis Het Loo, en de plaats van het oude Juliana Ziekenhuis.
We eindigen in de Koning Willem III kazerne, dat als ‘Airborne Military Hospital’ fungeerde en waar dokter Warrack zich schuil hield om later te ontsnappen.
16.30 – 17.00 uur: Terugkeer naar Oosterbeek.
Ca. 17.00 uur : EINDE EXCURSIE
De organisatie van deze excursie is in handen van Robert Voskuil uit Oosterbeek en Ruud Kreling uit Apeldoorn.
U kunt zich voor deze excursie opgeven d.m.v. overschrijving van f 37 50 per persoon op postgironummer 4403641 of banknummer 53.66.21.128 t.n.v. dé Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van ‘EXCURSIE’. Voor dit bedrag krijgt U de excursie, de koffie bij het vertrek, de lunch en de excursiegids.
Er kunnen maximaal 50 deelnemers mee. Betalingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uw betaling dient uiterlijk 6 juni a.s. binnen te zijn Iedereen, zowel diegenen die mee kunnen, als diegenen die niet mee kunnen ontvangen bericht van onze Penningmeester, de heer R.Fennema


Na de opening van de expositie ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’ praat dr.Jan Terlouw met de Britse artsen Derrick Randell en David Wright. (foto: B.de Reus)
Expositie ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’ trok veel belangstelling.
Op 4 maart j.1. opende de Commissaris van de Koningin in Gelderland, dr. J.C. Terlouw, in het Airborne museum de tentoonstelling ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’. Deze tentoonstelling was gewijd aan de medische hulp¬verlening tijdens en kort na de Slag om Arnhem.
Bij de opening waren twee Britse artsen aanwezig die in september 1944 deel hadden uitgemaakt van het Royal Army Medical Corps en die hadden deel genomen aan de Slag om Arnhem. Dokter Derrick Randall verzorgde gewonden in de kelders van Hartenstein en dokter David Wright had een verbandpost in de kelders van het toenmalige Rijkswaterstaatgebouw bij de brug in Arnhem.
Ook de gliderpiloot die dokter Randall naar Arnhem had gevlogen, John McGeogh, was bij de opening aanwezig. De Britse gasten toonden zich zeer onder de indruk van het tentoongestelde materiaal.
De expositie, die tot en met 12 april heeft geduurd, trok zeer veel belangstellende bezoekers.
Voor de expositie werd een brochure samengesteld door de heer W.Boersma.
75mm Pack Houwitser voor het Airborne Museum.
De nieuwste aanwinst van het Airborne Museum is een 75mm Pack Houwitser van het type dat in september 1944 werd gebruikt door het Ist Airlanding Light Regiment Royal Artillery. Het kanon werd geschonken door de Amerikaanse Marine.
In de volgende Nieuwsbrief zal uitgebreid verslag worden gedaan van de aanbieding van dit kanon.

Rectificatie.
De laatste zin van het artikel in de vorige Nieuwsbrief (No.45) over het boekje van Majoor Digby Tatham Warter bevat een fout. Bij bestellingen uit het buiten-land dient een Eurocheque te worden gevoegd met daarop ingevuld het bedrag van DFL 20,- en niet het bedrag van £ 4.50.
‘Who was Who’, een handzaam naslagwerk.
Op vrijdagmiddag 20 maart j.1. werd tijdens een informele bijeenkomst het boekje ‘Who was Who during the Battle of Arnhem’ gepresenteerd.
Zoals de sub-titel ‘The Order of Battle of Airborne Officers who fought at Arnhem in 1944’ aangeeft, geeft het boekje een overzicht van alle bij Arnhem gelande Britse en Poolse eenheden en hun officieren. Naast de rang van iedere officier is ook zijn functie binnen de betreffende eenheid vermeld.
Zeer nuttig is het achter in het boekje opgenomen register van namen. Hiermee kan iedere naam van een Airborne officier direkt worden geplaatst binnen een bepaald onderdeel.
Tientallen foto’s, waaronder verschillende onbekende of minder bekende groeps-foto’s en portretten illustreren dit naslagwerk.
Deze uitgave werd samengesteld door ons bestuurslid de heer Chris van Roekel, die daarbij van vele kanten hulp ontving.
Het eerste exemplaar van dit door onze Vereniging uitgegeven boekje, werd door onze voorzitter, drs. J.Smits, overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, drs. J.W. Verlinden.
Het ruim negentig pagina’s tellende boekje kost DFL 20,-. Indien U een exemplaar thuisgestuurd wilt hebben, gelieve U DFL 23,- ( DFL 3,- voor de portokosten) over te maken op de postgirorekening van onze Vereniging, onder vermelding van ‘Order of Battle’.


De burgemeester van de gemeente Renkum, drs. J.W.Verlinden (geheel rechts) ontvangt uit handen van drs. J.Smits het eerste exemplaar van het boekje ‘Who was Who’. Links van de heer Smits de heer C.van Roekel, samensteller van het boekje. Geheel links de heer Siegers van de drukkerij Meijer & Siegers. (foto: B.de Reus)

Download nieuwsbrief

De Vereniging Vrienden schenkt DE VRY filmcamera aan het Airborne Museum.
Op de tentoonstelling ‘Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem’, die in 1986 in het Airborne Museum werd gehouden, was slechts een van de twee typen filmcamera’s die bij Arnhem waren gebruikt, een BELL & HOWELL, tentoongesteld. Het andere type, een 35 mm DE VRY camera, was toen nog niet voorhanden.
Lang is er naar gezocht en nu eindelijk kon een exemplaar worden aangekocht.
De gelden hiervoor werden ter beschikking gesteld door onze Vereniging.
Op een speciale bijeenkomst op 10 december droeg onze voorzitter, de heer
J.Smits, de camera over aan de Stichting Airborne Museum.
Sinds enige tijd staat in een van de diorama’s in het museum de figuur van AFPU cameraman ‘Jock’ Walker. Daar is nu de figuur van sergeant cameraman Mike Lewis aan toegevoegd, met in zijn handen de recent verkregen DE VRY camera.


De voorzitter van onze Vereniging, de heer J.Smits, overhandigt de DE VRY filmcamera aan de vice-voorzitter van de Stichting Airborne Museum, de heer A.Groeneweg. (Foto: B.de Reus).

12e Algemene Ledenvergadering op 21 maart 1992.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 12e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 21 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen 11e Algemene Ledenvergadering van 30 maart 1991
3. Algemeen Verslag
4. Financieel Verslag 1991 en Begroting 1992
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting bij punt 6 van de agenda. Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.Smits en R.P.G.A.Voskuil. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen leden een tegenkandidaat stellen. Een voor-dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door minstens 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, die lid van de Vereniging moet zijn en meerderjarig.
De financiële stukken zullen u binnenkort worden toegezonden.
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zal het Verslag van de Kas-commissie ter inzage liggen.
Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna een film zal worden vertoond, (zie mededeling elders in deze Nieuwsbrief).
Jaarverslag 1991.
Het aantal leden steeg dit jaar van 1003 naar 1007, ondanks het feit dat 37 leden hun lidmaatschap opzegden, dan wel moesten worden afgevoerd wegens het niet betalen van hun contributie.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van de heren H.S.Brown,
E.J.Gerritsen, W.D.H.C.Groenbos, A.H.Oakes, F.van Ommen, M.Schmid, A.J.Thomas, en H.F.Whittingham.
Er kwamen in 1991 weer vier Nieuwsbrieven uit in de Nederlandse en de Engelse taal met bijbehorende Ministories.
De excursie in augustus over de noordelijke sektor van de gevechtsterreinnen en de themamiddag in november met als onderwerp het werk van de medische eenheden tijdens de Slag om Arnhem, waren een succes en werden druk bezocht. De excursie werd wegens grote belangstelling in het najaar herhaald.
Door de Verzekeringsmaatschappij ‘Het Zilveren Kruis’ werden ook dit jaar weer tien zwaar gehandicapte veteranen uitgenodigd voor de september-herdenking.
Het Scholenproject blijft een succes. In juni werd de 10.000ste leerling in het Museum ontvangen.
Het Verenigingsbestuur gaf acte de présence bij de opening van de tentoonstelling ‘Calling Sunray’ in het Airborne Museum, bij de ingebruikstelling van de ver-lichting van het Airborne Monument tegenover het Museum en bij de uitreiking van de Poolse onderscheidingen.
Leden van ons bestuur hebben zitting in de Coördinatie Commissie die de jaar-lijkse herdenking regelt. Daarnaast verzorgden de heren R.Fennema en J.Smits, evenals in de afgelopen jaren, de tocht langs de gevechtsterreinen voor de Britse en Poolse veteranen.
Ook dit jaar werden een tweetal gezamelijke vergaderingen met het Stichtings-bestuur gehouden.
De Vereniging ontving schenkingen van: de Thanet Branch (£25 voor het Scholen-project), van de Stichting Fonds Militaire Oorlogsslachtoffers (f1750,- voor de aanschaf van Pegasus speldjes voor kinderen die jaarlijks bloemen leggen op het Airborne Kerkhof) en van de Arnhem Veterans Club £ 100.

Onze Vereniging kreeg een nieuwe vertegenwoordiger in Engeland. De heer Ted Shaw verving de heer Frank Young, die gedurende vijf jaar zeer aktief was geweest voor onze Vereniging. Van hem werd in september afscheid genomen met een passend geschenk.
Ook namen we afscheid van de heer J.Eijkelhoff en werd de heer A.A.Hofman bereid gevonden de opengevallen plaats in het bestuur in te nemen.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Airborne Museum waren dit jaar: een vitrine, een DE VRY filmcamera, een Vickers K Gun (inclusief de vrachtkosten voor vervoer vanuit het buitenland), een D.A.T.Walkman voor het opnemen van interviews met veteranen en een van kunststof vervaardigd hoofd en handen voor een pop, die de AFPU cameraman Mike Lewis moet voorstellen. (M.de Langen).
Vertoning van filmdocumentaire na de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 21 maart a.s. wordt een Brits filmverslag vertoond van ‘Operation Varsity’, de aanval over de Rijn op 24 maart 1945. De film gaat hoofdzakelijk over de rol die de 6e Britse Airborne Divisie daarbij speelde. Ook beelden van de training en van de gebruikte uitrusting zijn in de film opgenomen. Deze officiële Britse documentaire werd gemaakt in 1945 en duurt ca. 20 minuten.
Reservering uitgave ‘Who Was Who’.
Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, is het de bedoeling dat de ‘Order of Battle’, getiteld ‘Who Was Who during the Battle of Arnhem’ op de Jaarvergadering op 21 maart a.s. zal worden gepresenteerd. De uitgave zal daar dan ook te koop zijn.
Daar wij verwachten dat de belangstelling voor deze unieke uitgave zeer groot zal zijn, stellen wij u nu reeds in de gelegenheid te reserveren. U kunt dit doen door f 20,- over te maken op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van ‘Order of Battle’.
Indien u deze uitgave thuisgestuurd wilt hebben dient u f 20,- + f 3,- (porto- en verpakkingskosten) over te maken op bovengenoemde girorekening.
In de Order of Battle wordt zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal een overzicht gegeven van de volledige opbouw van de Eerste Britse Airborne Divisie en van de Eerste Onafhankelijke Poolse Para Brigade, compleet met namen en functies van de officieren.
Het boekje telt ruim 100 pagina’s en bevat ongeveer 70 foto’s. Deze foto’s zijn deels aktiefoto’s en deels portretten van officieren die wel bekend zijn, maar zelden in boeken zijn gepubliceerd.
Al met al is het een vademecum voor iedereen die zich interesseert voor de Slag om Arnhem. De oplage zal ongeveer 400 exemplaren bedragen en daarom adviseren wij u niet te lang te wachten met het reserveren van een exemplaar.(C.van Roekel).
Tentoonstelling over de medische hulpverlening bij de Slag om Arnhem.
Van 4 maart t/m 12 april zal in het Airborne Museum een tentoonstelling worden gehouden getiteld ‘Gewonde bevrijders, burgers en bezetters’.
Op deze expositie zal een beeld worden gegeven van de organisatie van de medische hulpverlening tijdens en kort na de Slag om Arnhem. Hoewel het zwaartepunt zal liggen op het werk van de medische eenheden van de Eerste Britse Airborne Divisie en van de Eerste Onfhankelijke Poolse Para Brigade, zal ook aan de lotgevallen van gewonde Duitse militairen en burgers aandacht worden besteed.
Ook zal een beeld worden gegeven van de opvang van gewonden in de verschillende (nood)-hospitalen in Apeldoorn.
Naast beeldmateriaal zal bij deze expositie een diorama worden ingericht met allerlei medische apparatuur zoals die in september 1944 werd gebruikt.
Een deel van het tentoongestelde materiaal zal voor de duur van de expositie worden geleend uit particuliere collecties.
De expositie sluit aan op de lezing die de heer H.van den Breemen afgelopen november hield over de rol van de Britse medische dienst tijdens de Slag om Arnhem. Ook vormt de expositie een goede inleiding op de excursie die de Vereniging aan het voorbereiden is over dit onderwerp.

Boekenbeurs in het Airborne Museum.
Op dinsdag 5 mei zal in het Airborne Museum een boekenbeurs worden gehouden.
Op deze beurs zullen hoofdzakelijk tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog te koop zijn. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Airborne Museum.
Enquête onder museumbezoekers.
In de afgelopen herfstvakantie is er een enquête gehouden onder bezoekers van het Airborne Museum. De organisator van deze enquête, de heer W.Boersma, is van plan om regelmatig dergelijke enquêtes te houden. De opmerkingen en suggesties van bezoekers van het Museum zullen, indien relevant, worden gebruikt bij het maken van plannen over de toekomstige ontwikkeling van het Airborne Museum.
Boekje”Dutch Courage and ‘Pegasus'” in het Airborne Museum verkrijgbaar.
Het Airborne Museum heeft zojuist een klein aantal exemplaren ontvangen van het boekje “Dutch Courage and ‘Pegasus'”, geschreven door de commandant van de ’A’ Compagnie van het Tweede Parachutisten Bataljon, dat als eerste op 17 september de brug bereikte, Major Digby Tatham Warter D.S.O. Hij is de man die de geschiedenis inging als degene die een aanval op het zuidelijk eind van de brug leidde onder ‘dekking’ van een paraplu.
Dit verhaal behelst zijn belevenissen na zijn ontsnapping uit het Gemeente Ziekenhuis in Arnhem en tijdens operatie PEGASUS I.
Omdat het zo sober geschreven is maakt het des te meer indruk. Ook verwoordt hij zijn grote bewondering voor de leden van de verzetsbeweging die zo’n grote rol speelden.
Het boekje, dat in eigen beheer werd uitgegeven, telt 40 pagina’s en is geillustreerd met foto’s. De prijs bedraagt f 17,50 indien afgehaald op het Museum. Indien het boekje moet worden opgestuurd dient u f 17,50 + f 2,40 (portokosten) over te maken op postgiro 4184300 t.n.v. Airborne Museum, Oosterbeek, onder vermelding van ‘Dutch Courage’.
(Orders from abroad accompanied in cash or by Eurocheque only. Price £ 4.50.)
(A.Groeneweg) 50 Jaar Corps Commandotroepen.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlandse Corps Commando¬troepen zullen op zondag 15 maart een dertigtal ex-commando’s een speciale mars maken door een deel van het voormalige operatiegebied van ‘Market-Garden’.
De mars zal vroeg in de ochtend beginnen op de Ginkelse Heide en loopt via Oosterbeek, waar een krans zal worden gelegd op het Airborne Kerkhof.
Daarna gaat de mars via de Oude Kerk naar de Rijn, die met stormboten zal worden overgestoken. Vervolgens gaat de mars via Driel naar Groesbeek.
Op deze dag zullen oud-commando’s die gedurende de oorlog deel uitmaakten van No.2 Dutch Troop No.10 (Inter Allied) Commando worden uitgenodigd voor een speciale ontvangst in het Airborne Museum.
Inlichtingen over de mars en de bijeenkomst kunnen worden ingewonnen bij de heer W.Boersma in het Airborne Museum.
Ontbrekende zend-ontvanger door ruiling aan de collectie toegevoegd.
Door ruiling is het Airborne Museum in het bezit gekomen van een zogenaamde ’68’ set, een van de typen zend-ontvangers die door de Britten bij Arnhem werd gebruikt. Het Museum heeft nu van alle in 1944 gebruikte standaardtypen Britse zend-ontvangers een exemplaar in de collectie.
Dolk van de Hitlerjugend geschonken.
Het Airborne Museum verkreeg onlangs een originele dolk van de Hitlerjugend, die was gevonden op de hoek van de Schoolstraat en de Bennekomseweg in Ede.
Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1992 nog niet hebben betaald worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar.

Download nieuwsbrief

Thema-middag op zaterdag 23 november a.s.
Op zaterdag 23 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema-middag voor leden. Voor het zevende achtereenvolgende jaar zijn wij die middag te gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 – 14.15 uur: Korte inleiding door onze voorzitter, de heer J.Smits, over medische aspekten van de Slag om Arnhem.
14.15 – 15.15 uur: Lezing door de heer H.van den Breemen over het werk van de medische eenheden van de Eerste Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem. Ter sprake komen o.a. het werk van de Field Ambulances en van de Royal Army Medical Corps sections bij de verschillende onderdelen. Daarbij zal worden bekeken wat er terecht is gekomen van de oorspronkelijke planning.
De heer Van den Breemen is al vele jaren bezig met de studie over dit onderwerp. Hij is de auteur van de bij deze Nieuwsbrief gevoegde Ministory.


Tijdens de excursie van onze Vereniging werd gebruik gemaakt van historische militaire voertuigen. (Foto: C.van Roekel)

15.15 – 15.45 uur: PAUZE
15.45 – 16.15 uur: Tweede deel van de lezing van de heer Van den Breemen en ge-legenheid tot het stellen van vragen.
16.15 – 16.45 uur: Vertoning van de film ‘Arnhem’. Deze film over het verwoeste Arnhem werd in 1945 vervaardigd door de cineasten Paul Schuitema en Herman van der Horst. De film had tot doel de Nederlandse bevolking te tonen hoe de stad Arnhem had geleden onder de oorlog.
Ca. 17.00 uur: Einde van de thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de KIingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.


Champagne van Luuk Buist voor Jan van Os en Brigadier Mike Dauncey na een geslaagde gliderlanding. (Foto: B.de Reus).
Tweede gliderlanding bij Wolfheze een groot succes.
Begunstigd door prachtig weer landden op vrijdagmiddag 20 september j.1. drie zweefvliegtuigen op een weiland westelijk van Wolfheze. In de cockpit van ieder toestel zaten een Nederlandse piloot en een (voormalige) Britse zweefvliegtuig- piloot. Alle drie Britten, M.Dauncey, J.Edwards en J.Bonome, waren in september 1944 met hun zware HORSA en HAMILCAR gliders geland op deze zelfde landerijen, die toen werden aangeduid met de code LZ’Z’.
Evenals vorig jaar was deze gliderlanding georganiseerd door een kleine werk-groep onder leiding van Luuk Buist uit Oosterbeek. Het doel van dit evenement is de rol van het Glider Pilot Regiment wat meer te benadrukken.
De landing werd bijgewoond door een groep ex-glider piloten en een aantal genodigden.

Bericht van de Penningmeester,
Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie voor het jaar 1992 ingesloten. Leden van wie de contributie vóór de datum van de thema middag (23 november) is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag van de Penningmeester in ontvangst nemen.
De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
‘Lonsdale Bank’ voor de Oude Kerk in Oosterbeek,
Als herinnering aan de eenheden die in september 1944 stand hielden bij de Oude Kerk in Oosterbeek, is vrijdag 20 september onder grote belangstelling in deze kerk een bank onthuld.
Van ieder onderdeel van de toenmalige ‘Lonsdale Force’: het Glider Pilot Regiment, het Parachute Regiment, 7 KOSB, 2nd South Staffords, Royal Artillery en het Reconnaissance Squadron, was een vertegenwoordiger aanwezig. Gezamenlijk trokken zij een grote Britse vlag van de prachtige teakhouten bank.
De bank draagt de inscriptie ‘In Memory of the Lonsdale Force’ en is gesierd met de emblemen van de zes bovengenoemde eenheden.
De bank is geschonken met behulp van een deel van de fondsen die oorspronkelijk bestemd waren voor een Lonsdale-herdenkingsraam.
14e Herdenkingsenvelop,
Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft het Airborne Museum voor de 14e keer een herdenkingsenvelop uitgegeven. Deze keer staat de envelop in het teken van de oorlogscorrespondenten, die in september 1944 verslag deden van de gevechten bij Arnhem. Op de envelop staat een foto van de BBC correspondent Stanley Maxted met zijn opnameapparaat.
Alle enveloppen zijn genummerd en voorzien van een speciaal stempel, gedateerd 17 september 1991. De prijs van de envelop bedraagt f 5,-.
Regels voor het gebruik van het archief en de bibliotheek van het Airborne Museum.
In het verleden is er te weinig tijd en mankracht beschikbaar geweest voor begeleiding van bezoekers die gebruik wilden maken van de bibliotheek en het archief van het Airborne Museum. Al dan niet als gevolg daarvan is gebleken dat er boeken en archiefstukken zijn geleend, die niet zijn teruggebracht.
De bibliotheek wordt momenteel waar mogelijk aangevuld en het archief wordt op grote schaal uit diverse bronnen uitgebreid.
Het museum heeft als een van de doelstellingen een informatie-centrum te zijn voor serieuze onderzoekers en teneinde de collectie compleet te houden heeft het bestuur nu de volgende voorwaarden tot de toegang en inzage van de biblio¬theek en het archief vastgesteld:
1. Bibliotheek en archief zijn slechts na afspraak met de heren Boersma, Groeneweg of De Reus op redelijke termijn toegankelijk.
2. Archiefstukken en boeken kunnen onder toezicht van een van bovenstaande personen worden ingezien. Materiaal wordt niet uitgeleend. Copieën worden niet geleverd wanneer er auteursrechten op berusten. Deze voorwaarde geldt eveneens voor foto’s.
Aantekeningen kunnen worden gemaakt en archiefnummers c.q. naam en adres van de houders van het auteursrecht worden verstrekt, zodat geïnteresseerden gewenste stukken zelf kunnen bestellen c.q toestemming tot copiëren kunnen aanvragen. Copieën waarop naar het oordeel van bestuursleden of de conservator geen auteurs-rechten berusten, kunnen op redelijke termijn geleverd worden tegen kostprijs vermeerderd met verzend- en portokosten.
3. Auteurs van een boek of artikel waarbij gebruik gemaakt is van materiaal berustend in het Airborne Museum verplichten zich na publicatie een gratis exemplaar aan het museum ter beschikking te stellen. Bovendien dient bron-vermelding genoemd te worden.
4. Bezoekers van de bibliotheek en het archief dienen alvorens de bibliotheek
en het archief te betreden een formulier in te vullen en te ondertekenen waarbij zij accoord gaan met bovenstaande voorwaarden. (A.Groeneweg).

Emblemen van Major Cain VC geschonken.
Het Airborne Museum is in het bezit gekomen van een aantal emblemen die Major Robert Cain, 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment, droeg op zijn uniform tijdens de Slag om Arnhem. Voor zijn grote moed en dapperheid tijdens de gevechten ontving Major Cain het Victoria Cross. Hij was de enige aan wie na de Slag om Arnhem deze onderscheiding niet posthuum werd toegekend. Major Cain overleed op 2 mei 1974.
Mr and Mrs Orrell uit Engeland, die in het bezit waren van de emblemen, hebben deze nu, samen met het fluitje en het pistoolholster van Major Cain, overgedragen aan het Airborne Museum.


Traditiegetrouw stond ook dit jaar onze secretaresse Mieke de Langen tijdens de Airborne Wandeltocht achter de verkoopstand van de Vereniging. (Foto: C.van Roekel)
Verlichting voor het Airborne Monument in Oosterbeek.
Op initiatief van de Lionsclub Ostrabeke is het Airborne Monument nu voorzien van permanente verlichting. Dankzij de belangeloze medewerking van het Oosterbeekse installatiebedrijf Tesink en de financiële hulp van een groot aantal horeca ondernemers kon dit project worden gerealiseerd.
Op donderdagavond 19 september om 20.00 uur werd de verlichting officieel in gebruik gesteld. Dit gebeurde door de burgemeester van de gemeente Renkum, Drs.J.W.A.M.Verlinden, de leider van de Pilgrimage, generaal Sir F.King GCB, MBE en de Poolse vertegenwoordiger Captain Z.R.Gasowski.
Airborne-Herinneringsbank voor Wolfheze.
Reeds eerder maakten wij melding van plannen die er in Wolfheze bestonden voor een permanent herinneringsteken aan de luchtlandingen, die bij dat dorp plaats vonden.
Op zaterdag 21 september werd in het centrum van het dorp een zeer stijlvolle ‘Herinneringsbank’ onthuld in het bijzijn van een aantal oud-strijders en andere belangstellenden. Het comité dat het initiatief tot de bouw van de bank nam bestond uit Ulbe Anema, Hans van Dugteren, Paul Hendriks en ontwerper-bouwkundige Dick van Stuijvenberg.

Download nieuwsbrief

Overweldigende belangstelling voor de excursie.
In de vorige Nieuwsbrief (No.42) kondigden wij de excursie aan over de noordelijke sektor van het gevechtsterrein van september 1944. Deze excursie, waarbij gebruik zal worden gemaakt van historische militaire voertuigen, zal plaats vinden op zaterdag 24 augustus a.s. De leiding is in handen van R.Sigmond en R.Voskuil.
De belangstelling voor deze excursie is overweldigend en het aantal intekenaren overtreft verre het aantal plaatsen. Wel hebben we het maximale aantal plaatsen dat oorspronkelijk was vastgesteld (75) kunnen verhogen naar 110, maar nog zijn er te weinig plaatsen om iedereen die heeft ingetekend mee te kunnen nemen. Wij hopen dat we t. z.t. in de gelegenheid zullen zijn de excursie te herhalen.
Iedereen, zowel diegenen die mee kunnen, als diegenen die niet mee kunnen, ontvangen persoonlijk bericht van de Penningmeester, de heer R.Fennema.
Nu de groep deelnemers zo groot is, is besloten het programma op 24 augustus zo in te delen dat twee groepen kort na elkaar de route langs de verschillende excursiepunten zullen volgen. Iedereen die mee kan zal door middel van het briefje van de Penningmeester worden meegedeeld in welke van de twee groepen hij of zij is ingedeeld. Op dit briefje staat ook de tijd waarop men op het Airborne Museum aanwezig dient te zijn. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht U precies aan die tijd te houden, om de excursie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Bij aankomst in het museum krijgt U, naast koffie, de excursiegids met het ge-detailleerde programma en een bon voor de lunch. Denkt U ook aan aangepaste kleding in verband met het vervoer in (open) legervoertuigen!
Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U daarmee terecht bij de heer R.Fennema in Oosterbeek, tel. 085-333406. Tot ziens in Oosterbeek op 24 augustus!
‘Who was Who during the Battle of Arnhem’.
De werkzaamheden met betrekking tot de publikatie over de slagorde van de le Airborne Divisie en de le Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade verlopen naar tevredenheid. Veel hulp van Vrienden, zowel uit Nederland als uit Engeland wordt geboden. Dankzij onze computer hebben we alle namen kunnen alfabetiseren. Verschillende paragrafen zijn inmiddels ter controle naar oud-officieren in Engeland gezonden.
Ongeveer 40, deels aktie-foto’s, deels portretten, zullen in het boekje worden opgenomen. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan afbeeldingen van officieren, die niet bekend zijn uit andere publikaties. De presentatie van het boekje zal hopelijk plaats vinden tijdens de Jaarvergadering in maart 1992. Over prijs en oplage hoop ik in de volgende Nieuwsbrief iets mee te kunnen delen. (C.v.R.)

Mr.E.E, Shaw, onze nieuwe vertegenwoordiger in Groot Britannie.
Zoals wij reeds in de vorige Nieuwsbrief meedeelden, heeft onze Vereniging sinds begin dit jaar een nieuwe vertegenwoordiger in Groot Britannie. Het is Mr.E.E.(Ted) Shaw.
Voor de Tweede Wereldoorlog was Mr.Shaw Gunner/Signaller in de 368 Battery Royal Artillery. Van september 1939 tot juni 1940 maakte hij deel uit van het Britse expeditie-leger in Frankrijk. In juni 1940 werd hij geevacueerd uit Duinkerken.
In 1942 werd hij bevorderd tot officier en nam hij dienst in de Ist Airlanding Anti-Tank Battery Royal Artillery. In deze eenheid nam hij deel aan de strijd in Italië en aan de Slag om Arnhem, waar hij het Military Cross verdiende.
Op 26 september 1944 werd hij in Oosterbeek door de SS krijgsgevangen gemaakt.
In april 1945 werd hij bevrijd en keerde hij terug naar Engeland.
De Vereniging is verheugd dat iemand met zo’n staat van dienst de funktie van vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot Britannie op zich heeft willen nemen.
Het adres van Mr.Shaw is: 1 Willow Close, Stilton, Peterborough, Cambs, PE7 3RZ England. Telefoon: 0733 – 245420.
10.000e leerling voor het Scholenproject.
Op 6 juni was het een glorieuze dag voor degenen die hun medewerking gaven en geven aan het Scholenproject, dat door de Vereniging in het museum gerund wordt. Sinds de start van het project in 1984 hebben we kunnen bevorderen dat 10.000 leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs in de gelegenheid werden gesteld zich te verdiepen in hetgeen in het Airborne Museum te zien en te horen is over de Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem in het bijzonder.
De gelukkige was de 14-jarige Meinke Okma van de Jan Ligthartschool uit Ooster-beek. De voorzitter van de Stichting Airborne Museum, Burgemeester Verlinden, in gezelschap van bestuursleden van de Stichting Airborne Museum en van de Vereniging Vrienden, memoreerde dit bijzondere feit in een korte toespraak en overhandigde Meinke enige kleine cadeautjes. Nadat zij haar handtekening in het officiële gastenboek had gezet “tussen generaals en andere VIP’s”, werden de leerlingen getracteerd.
Opmerkelijk is dat het Scholenproject scholen uit heel Nederland naar het museum voert. Contacten met Engelse, Belgische en Duitse onderwijsinstellingen wettigen de hoop dat binnenkort ook buitenlandse leerlingen van het project gebruik gaan maken. (C.v.R.)
Speciaal tijdschrift verkrijgbaar in het Airborne Museum.
In de serie ‘Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog’, die wordt samengesteld door medewerkers van het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, is een speciaal nummer over de Slag om Arnhem verschenen.
Het nummer, dat zeer rijk is geïllustreerd met bekende, maar ook met minder bekende foto’s en dokumenten, is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 6,95.
Nieuwe foto uit September 1944 te voorschijn gekomen.
Hoewel er soms wordt gedacht dat alle bewaard gebleven foto’s van de Slag om Arnhem wel bekend zijn, blijkt steeds weer het tegendeel. Zo ontving het Airborne Museum kortgeleden van een Britse veteraan een foto van een 6-ponder kanon met manschappen op de hoek van de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg in Arnhem. Deze foto, die in deze Nieuwsbrief is afgebeeld, werd gemaakt door Mr.M. McFarlane op 18 of 19 september 1944. Op het Airborne Museum wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar datum, eenheid en omstandigheden.
Natuurlijk rijst nu opnieuw de vraag: zijn er nog meer veteranen, en misschien ook nog wel burgers, die foto’s hebben uit die septemberdagen van 1944? Ieder kiekje, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, blijft welkom!


Een onbekende foto uit de Slag om Arnhem, opgenomen door Mr.McFarlane op 18 of 19 september 1944. Lokatie: hoek Utrechtseweg, Klingelbeekse- weg. De huizen op de achtergrond staan langs de Klingelbeekseweg.
Het 6-ponder kanon staat gericht op de Utrechtseweg en het terrein daarachter, ‘Den Brink’ (de KEMA).
Grote schenking van uniformstukken uit de Slag om Arnhem.
Van de heer Heerma van Vos uit Leeuwarden ontving het Airborne Museum twee grote kisten met uniformstukken uit de Slag om Arnhem, die in 1945 op het voormalige slagveld waren verzameld.
De collectie bestaat uit Britse para-helmen (waaronder één zeer zeldzame uitvoering uit het begin van de oorlog), een Duitse Luftwaffe helm, een baret, webbing materiaal, gasmaskers, een zwemvest, gascapes, etc.
Het materiaal zal worden gebruikt voor de diorama’s in het museum.
Nieuw kassasysteem in het museum.
Sinds enige maanden beschikt het Airborne Museum over een geautomatiseerd kassa-systeem. Het grote voordeel hiervan is dat alle handelingen aan de kassa gere-gistreerd worden en direkt naar de administrateur kunnen worden doorgegeven en aldus de voorraadadministratie op ieder moment overzien kan worden.
Alle medewerkers zijn tijdens twee avonden vertrouwd gemaakt met het nieuwe systeem. De klant krijgt zowel voor de entree als voor gekochte artikelen een kassabon en alle handelingen aan de kassa kunnen geëvalueerd worden. (C.v.R.)
Geldelijke gift uit Engeland.
Via Captain T.H. Hughes MBE ontvingen wij van de Arnhem Veterans Club uit Engeland een bedrag van £ 100. Dit bedrag zal worden besteed aan een project waarbij verhalen van veteranen op de band zullen worden opgenomen (‘Oral History’).

Nieuw boek over het Ist Batallion The Border Regiment.
Philips J.Shears publiceerde in 1948 het boek ‘The Story of the Border Regiment 1939 – 1945’, dat in één hoofdstuk summier de activiteiten van het le bataljon beschreef. In september 1948 en maart 1949 wijdde The Border Magazine 7| pagina aan twee artikelen van majoor, later Brigade-generaal, C.F.O.Breese die meer gedetailleerd op de gebeurtenissen van het bataljon in de gemeente Renkum ingingen. ‘Tried and Valiant’ van Sutherland plukte wat gegevens uit bovenstaande publi¬caties maar voegde daar zo goed als niets aan toe.
Canon Alan Green, destijds commandant van het 20e peloton ‘D’ Compagnie, die langs de Van Borsselenweg ter hoogte van Hoog Oorsprong de westelijke flank verdedigde, heeft nu een boek geschreven dat recht doet aan een bataljon dat tot op de laatste dag van de slag de westelijke flank van de perimeter met succes heeft verdedigd zonder een meter terug te trekken. De uitzondering vormt de bezetting van de Westerbouwing, maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
Het boek is zeer levendig en leesbaar geschreven en de schrijver heeft veel veteranen geïnterviewd. Op bewonderenswaardige wijze heeft hij deze verhalen vervlochten met zijn eigen ervaringen en de gegevens uit de ‘War Diary’.
De Nieuwsbrief heeft niet de ruimte voor een uitgebreide recensie en kondigt in de regel slechts de verschijning aan. Daarom slechts een enkel punt van kritiek: de onderschriften bij de foto’s op pagina’s 7 en 8 zijn verkeerd: noch op de 18e, noch op de 19e september zijn rond het middaguur eenheden van het bataljon over de Utrechtseweg ter hoogte van de Sonnenberg getrokken. De foto’s tonen de South Staffords, die vroeg in de ochtend van 18 september van Brigade-generaal Hicks het bevel kregen de troepen bij de brug in Arnhem te versterken.
Tenslotte: het boek bevat geen alfabetische index, maar wel een lijst van gesneuvelden, gewonden en teruggekeerden.
Samengevat kan ik dit boek aanbevelen aan iedere serieus geïnteresseerde omdat het na John Fairley’s ‘Remember Arnhem’ het eerste objectieve boek is dat geheel gewijd is aan een betrekkelijk kleine eenheid tijdens de Slag om Arnhem.
Naast het Glider Pilot Regiment was het aantal gesneuvelden van het Border Regi-ment proportioneel het hoogst. De lezer mag concluderen wat dat betekent.
Het boek ‘Ist Battalion The Border Regiment, Arnhem 17th September – 26th Septem-ber 1944’ werd geschreven door Alan T. Green en uitgegeven door ‘The Museum of the Border Regiment and The King’s Own Royal Border Regiment’ in Carlisle in 1991.
Het telt 103 pagina’s en is te koop in het Airborne Museum en kost f 42,50 (A.G.)
Boek ‘Remember Arnhem’ weer verkrijgbaar.
De tweede druk van het boek ‘Remember Arnhem’ over de geschiedenis van het
Ist Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem, is weer verkrijg-baar in het Airborne Museum. Het boek, gesigneerd door de auteur John Fairley, kost f 49,50.
Enkele exemplaren van de ‘Roll of Honour’ verkrijgbaar.
Er zijn weer een aantal exemplaren van de’Roll of Honour’ beschikbaar. De prijs bedraagt f 25,- Bij verzending binnen Nederland moet daar nog f 6,- worden bij-gerekend.
Rectificatie,
Onder foto 1 in Ministory XXX ‘Twee verhalen rond een toren’, moet staan: “Verwoeste gebouwen langs de Eusebiusbinnensingel” en niet zoals abusievelijk staat vermeld “Eusebiusbuitensingel”.
Rondleidingen in de Oude Kerk in Oosterbeek.
Gedurende de maanden juni, juli, augustus en september is de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek voor bezoek opengesteld op woensdag, donderdag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
In de kerk, die een belangrijke rol speelde bij de Slag om Arnhem, herinneren verschillende objecten zoals o.a. het doopvont en diverse plaquettes aan de septemberdagen van 1944.

Download nieuwsbrief

Bestuurswisseling,
Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op zaterdag 30 maart j.1. nam de heer J.Eijkelhoff afscheid als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Onze voorzitter, de heer J.Smits, sprak de heer Eijkelhoff toe: “Jij bent de laatst overgeblevene van het oprichtingsbestuur en hebt de groei van de Vereniging meegemaakt. Jij was daar nauw bij betrokken en het zal je heel veel genoegen hebben gedaan dat het initiatief van 1980 is uitgegroeid tot een Vereniging van meer dan 1000 leden. Op de plannen van de Vereniging reageerde je, na vragen over bijzonderheden en het afwegen van pro’s en contra’s, met een positieve en duidelijke visie. Je was in ons bestuur een stabilisator en ik dank je heel hartelijk voor je jarenlange bijdrage en inbreng.” De heer Eijkelhoff dankte de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden: “Ik neem met gemengde gevoelens afscheid want het woord’Airborne’ begon voor mij niet twaalf jaar geleden te leven, maar al 46 jaar geleden, toen ik deel uitmaakte tijdens de Slag om Arnhem van het ‘Oranje Bataljon’. Het heeft altijd deel uit¬gemaakt van mijn leven en doet dat nog, nu ik voorzitter ben van de jury van de Airborne Wandeltocht. Mijn samenwerking met het bestuur van de Vereniging Vrienden heb ik als een fijne tijd ervaren.”
De heer Eijkelhoff is opgevolgd door de heer J.Hofman. Bij zijn intrede gaf deze een korte uiteenzetting over zijn persoon en over hoe hij betrokken raakte bij de Vereniging Vrienden. “Het verbaast mij te ervaren dat het mogelijk was een brug te slaan en in stand te houden tussen de Airborne operatie van 1944 en de tegenwoordige tijd. Ik heb mij vaak opgetrokken aan de ‘Spirit’ van de mensen uit Oosterbeek en omgeving en de nog levende veteranen. In 1944 is de Rijnbrug in Arnhem niet behouden, maar vele tientallen jaren onderhoudt U al een ver¬binding met vele honderden veteranen en hun familie en hebt U daarmee een brug gebouwd die ik graag in stand wil helpen houden.”
Nieuwe vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Britannië.
Na vele jaren van grote inzet heeft onze vertegenwoordiger in Groot-Britannië, Mr. Frank Young, te kennen gegeven zijn werkzaamheden te willen overdragen. Helaas was Mr. Young niet in de gelegenheid aanwezig te zijn op onze Algemene Ledenvergadering, maar tijdens zijn eerstvolgende bezoek aan Oosterbeek hoopt het bestuur op hem op passende wijze te kunnen bedanken voor zijn vele werk voor onze Vereniging.
De nieuwe vertegenwoordiger van onze Vereniging is Mr. E.E. (Ted) Shaw,
1 Willow Close, Stilton, Peterborough, Cambridgshire, England (tel.: 0733-245420). Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes!

Excursie over de noordelijke sektor van het gevechtsterrein.
De jaarlijkse excursie van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zal deze keer als onderwerp hebben de gebeurtenissen die in september 1944 plaats vonden in de meest noordelijke sektor van het gevechtsgebied van de Slag om Arnhem. Dat betekent dat we o.a. aandacht gaan besteden aan de glider-landingen op de terreinen ten noorden van de spoorlijn Arnhem-Utrecht op 17 en 18 september 1944, de opmarsroute van het le Para Bataljon en van de bataljons van de 4e Para Brigade, de landingen van de gliders van de Poolse Brigade op Johannahoeve, de gevechten op Johannahoeve (belicht van zowel de Britse als de Duitse kant), de gevechten langs de Dreyenseweg en op de Lichtenbeek. De excursie zal eindigen op het Airborne Kerkhof, waar uitleg zal worden gegeven over de totstandkoming van deze begraafplaats in 1945.
Wij hopen voor deze excursie gebruik te kunnen maken van een aantal historische militaire voertuigen, waarmee we zonder problemen over kleine binnenwegen in het terrein kunnen rijden.
Een belangrijk deel van de excursie zal zich afspelen rond Johannahoeve. Het grootste deel van dit gebied is in gebruik als Nationaal Sportcentrum van de Nederlandse Sport Federatie. Gedurende de maanden mei, juni en juli vinden op de meeste zaterdagen grote sportevenementen plaats, zodat we er dan niet terecht kunnen. Daarom is als voorlopige datum voor de excursie gekozen zaterdag 24 augus¬tus .
In de volgende Nieuwsbrief zal het gedetailleerde programma voor deze excursie worden vermeld. U kunt zich echter nu al voor deze excursie opgeven d.m.v. overschrijving van f 35,- per persoon op postgironummer 4403641 of banknummer 53.66.21.128 t.n.v. de.Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van “Excursie”. Voor dit bedrag krijgt U de excursie, de koffie bij vertrek, de lunch en de excursiegids. Er kunnen maximaal 75 deelnemers mee. Betalingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uw betaling dient uiter-lijk op 15 juli a.s. binnen te zijn.
Videoband van de jubileum-excursie is nu verkrijgbaar.
Van de jubileum-excursie per boot, die vorig jaar ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van onze Vereniging werd gehouden, is een videoband vervaardigd. Copiëen van deze band kunnen worden besteld door overschrijving van f 50,- op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van “Videoband jubileum-excursie”.
Veel belangstelling voor de tentoonstelling over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
Op vrijdag 22 maart j.1. vond de opening plaats van de tentoonstelling “Calling Sunray, de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem”.
De officiële openingshandeling werd verricht door kolonel M.Tange, Commandant van het Verbindingsdienst Opleidings Centrum. In zijn openingswoord ging kolonel Tange in op de rol van de verbindingen bij militaire operaties, vroeger en nu. Ook haalde hij het boek “Echoes from Arnhem” aan, dat werd geschreven door Captain Lewis Golden, toenmalig verbindingsofficier bij de Eerste Britse Airborne Divisie. In dit boek wordt een gedetailleerd verslag gegeven van de rol van de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
Speciaal voor deze tentoonstelling heeft de heer W.Boersma een 16 pagina’s tellende brochure geschreven over hetzelfde onderwerp. Deze brochure is verkrijgbaar bij het Airborne Museum en kost f 3,-.
Gedurende de hele periode van de tentoonstelling is in het Airborne Museum een vefbindingspost met historische radio-apparatuur in bedrijf geweest. Deze post werd bemand door leden van de VERON, de Vereniging Experimenteel Radio Onder¬zoek Nederland. Deze post trok, evenals de rest van de tentoonstelling, veel bekijks. Zo was deze expositie niet alleen interessant voor historisch’geïnteres¬seerden, maar ook voor de meer technisch ingestelde bezoekers.


Leden van de VERON, die hun medewerking gaven aan de tentoonstelling “Calling Sunray”, poseren bij een jeep met verbindingsapparatuur, achter het Airborne Museum. (Foto: B.de Reus)
Publikatie over de Slagorde van de Eerste Britse Airborne Divisie.
Reeds enige tijd houd ik mij bezig met de rekonstruktie van de Slagorde van de Eerste Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem, tot en met pelotons- niveau. Alle namen van de officieren en hun functies worden hierin opgenomen. Bij het lezen van de vele boeken blijkt echter dat veelal slechts een enkele naam, met of zonder functie wordt vermeld. Van enige samenhang met andere pelo¬tons, compagniën en bataljons is meestal geen sprake. Vandaar dit onderzoek. Het is de bedoeling dat de Vereniging Vrienden het uiteindelijke resultaat gaat publiceren om eindelijk eens een duidelijk overzicht te krijgen van de struktuur van de hele divisie.
Van vele zijden wordt hulp aangeboden. Dat is prettig omdat alle gegevens meerdere malen gekontroleerd moeten worden en de fragmentarische gegevens moeten worden gebundeld en ingepast in deze legpuzzel.
Veel namen, rangen en functies zijn mij wel bekend, maar hun onderling verband (dus bv. Luitenant J.Johnson, Liaison Officer South Staffords) ontbreekt veelal, en om al die gegevens samen te brengen is een hele opgave.
U kunt mij enorm helpen door namen, het liefst gekoppeld aan rang, onderdeel en functie, op te sturen aan het Airborne Museum, t.a.v. C.van Roekel.
Tot nu toe heb ik 652 officieren op bovenvermelde wijze kunnen plaatsen.
Nogal wat ‘witte vlekken’ zitten in de Headquarters- en Support Companies van het le, 2e en 3e Para Bataljon, bij de pelotons commandanten van het 11e Para Bataljon, bij de South Staffords, bij de HQ Company van 7K0SB en bij de section commanders van de Royal Artillery.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen, en ieder gegeven, hoe klein ook, is welkom. Gaarne doe ik een speciaal beroep op onze Britse leden, die in september 1944 betrokken waren bij de Slag om Arnhem. (C.van Roekel).

Zeer bijzondere aanwinsten.
Onlangs is door de heren H.van der Velden en H.Leydecker een aantal voorwerpen, die in het verleden zijn gevonden op het voormalige gevechtsterrein, in lang¬durig bruikleen afgestaan aan het Airborne Museum.
Het betreft o.a. uitrustingsstukken van Lt.Col. Des Voeux, Commandant van het 156e Para Bataljon (o.a. zijn kompas, zijn fluit en resten van zijn verrekijker), en van Brigade Major Dawson van de 4e Para Brigade (o.a. zijn kompas en zijn fluit).
Zeer bijzonder is ook de appellijst van het RECCE Squadron, die werd gevonden aan de binnenkant van een baret, waarvan de resten bij graafwerkzaamheden in Oosterbeek te voorschijn kwamen.
Verder bevat de collectie o.a. een aantal baretemblemen van de 21st Independent Parachute Company en strips met codes van het Royal Corps of Signals.
Al deze voorwerpen zijn tentoongesteld in een vitrine op de eerste verdieping.
Er wordt hierbij nogmaals nadrukkelijk gewezen op het feit dat het sinds enige jaren streng verboden is in de gemeente Renkum een metaal-detector te vervoeren en te gebruiken.
Rosé Coombs, MBE,
Roose Coombs, MBE, is afgelopen januari op 69-jarige leeftijd overleden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij Radar Operator in No.11 Group Fighter Command. Na de oorlog was zij jarenlang Special Collections Officer van het Imperial War Museum in Londen en eveneens de grootste authoriteit op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Haar gids voor de slagvelden in België en Frankrijk ‘Before Endevours Fade’ is een ‘classic’. Daarnaast was zij een vraagbaak voor de Slag om Arnhem.
Zij zorgde ervoor dat een groot aantal artikelen over de slag in copie de Biblio-theek Arnhem bereikte waardoor de Bibligrafie, samengesteld door Mr.P.G.Aalbers, zo omvangrijk kon worden.
Haar belangstelling voor het Airborne Museum was groot: zij was het die er voor zorgde dat de foto’s uit het Imperial War Museum zonder betaling van copyright permanent ten toon mogen worden gesteld. Zij bezocht het museum vele malen en verklaarde elke keer dat ons museum het beste was wat zij ooit gezien had. Dat wil wel wat zeggen, omdat zij tot haar laatste operatie verleden jaar regelmatig met veteranen uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog als gids optrad bij battlefield tours in Frankrijk, België en Nederland.
Een bezoek aan haar in het Imperial War Museum was een aparte belevenis: alle stoelen en de vloer in haar werkkamer lagen vol stapels boeken en tijdschriften en men werd uitgenodigd een zitplaats te ontruimen om te kunnen zitten.
Haar bureau was eveneens bestapeld met boeken en correspondentie. Klein als zij was, bleef zij daarachter nauwelijks zichtbaar en de stoel moest zodanig worden verschoven dat een blik op haar mogelijk werd. Zij praatte en rookte onophoudelijk en er was een zekere vastberadenheid nodig om haar op het oorspronkelijke onder¬werp terug te brengen.
In haar laatste brief uit december 1990 was zij nog vol plannen voor dit jaar. Zij was zelfs zo hoopvol dat zij een bezoek aan ons museum aankondigde. Het zal niet zo mogen zijn en wij zullen haar in grote dankbaarheid herinneren.
(A.Groeneweg).
Harold (Piek) Wittingham overleden.
Op 9 januari overleed Harold (Dick) Wittingham. Hij was een trouwe bezoeker van Oosterbeek en sinds jaren lid van onze Vereniging. Dick was één van de para-chutisten van het eerste uur en tijdens de Slag om Arnhem was hij commandant van de 3-inch mortiergroep die vermeld wordt in het boekje “De Tommies Komen” (C.van Roekel).
Nieuwe borden bij het Airborne Museum.
Sinds kort staan voor het Airborne Museum twee gloednieuwe borden, die duidelijk vanaf de weg zichtbaar zijn. Ontwerp en uitvoering van deze borden met de aan-duiding Airborne Museum, was in handen van de heer H.Deerenberg, part-time medewerker van het Airborne Museum, het Reklame Bureau van de heer Vogel uit Oosterbeek en Pol Wegbebakening uit Renkum.

Download nieuwsbrief

Jubilea,
Op 1 december was het 12,5 jaar geleden dat Berry de Reus en Evert Vellinga in dienst kwamen van het Airborne Museum. Mede dankzij hun dagelijkse inspanning kreeg het museum zijn huidige aanzien.
Dankbaarheid en bewondering voor hun inzet werden op een feestelijke bijeenkomst vertolkt door de heren Verlinden, Smits en Van Roekel, respektievelijk namens de Stichting, de Vereniging Vrienden en de vrijwillige medewerkers. Passende blijken van waardering werden overhandigd, waarbij de Vereniging Vrienden de petten¬collectie van Eef Vellinga uitbreidde door hem twee Duitse VOPO-petten te schen¬ken. Ook de dames werden niet vergeten en deelden in de lovende woorden van de sprekers (C.van Roekel)


Na afloop van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van hun 12|-jarig jubileum bij het Airborne Museum, poseren de heren Berry de Reus en Evert Vellinga met hun echtgenotes voor de fotograaf. Evert Vellinga is getooid met een van de twee Duitse VOPO-petten, die de Vereniging hem schonk voor zijn uitgebreide petten-collectie.

11e Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 11e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum , op zaterdag 30 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).
De agenda van de vergadering en de financiële stukken zullen u binnenkort worden toegezonden.
Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna een film zal worden vertoond
Jaarverslag 1990.
Ondanks het feit dat er 28 leden wegens het niet betalen van hun lidmaatschap van de ledenlijst moesten worden afgevoerd, steeg het aantal leden tot 1003; eind 1989 waren er 967 leden.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van de heren N.H.Roozenboom, M.van Paassen, M.Pratt, M.Vigor en T.F.Wilson.
In 1990 kwamen er weer vier Nieuwsbrieven uit in de Nederlandse en de Engelse taal.
De verkoop van verenigingsartikelen verliep goed.
Van de verzekeringsmaatschappij “Het Zilveren Kruis” ontving onze Vereniging drie megafoons ten behoeve van rondleidingen tijdens de septemberherdenkingen en de themadagen. Door de Thanet Branch werd wederom 25 pond geschonken voor het Scholenprojeet.Van de heer Lohnstein ontving de Vereniging een schildje van de Oud Mariniers t.b.v. het Museum.
Dit jaar werd opnieuw bemiddeld bij het over laten komen van tien minder-valide veteranen naar de septemberherdenking door de verzekeringsmaatschappij “Het Zilveren Kruis”.
De themadagen waren weer zeer succesvol. In het voorjaar werd een boottocht georganiseerd ter viering van het tienjarig bestaan van de Vereniging. Bij de themamiddag in november in het ELEKTRUM in Arnhem waren meer dan 230 mensen aanwezig, hetgeen zeker een rekord genoemd mag worden.
Het Scholenproject blijft succesvol: meer dan 3000 leerlingen bezochten in het kader van dit project het Airborne Museum.
Schenkingen aan het Airborne Museum waren een computer, waarin alle gegevens over het fotobestand, de bibliotheek, de wapenverzameling en de souvenir-voorraad zullen worden opgenomen, een Super Ikonta fotocamera van het type dat bij Arnhem werd gebruikt en een pop die de fotograaf Walker moet voorstellen.
Tentoonstelling over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
Van 22 maart tot 22 april zal in het Airborne Museum een tentoonstelling worden gehouden over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem, die getiteld zal zijn “Calling Sunray”. Aan vrijwel alle soorten verbindingen die bij de Slag om Arnhem zijn gebruikt zal op de tentoonstelling aandacht worden besteed. Op de belang¬rijkste aspekten van deze verbindingen en hun invloed op het verloop van de Slag om Arnhem zal worden ingegaan.
Op de tentoonstelling zullen de volgende onderwerpen centraal staan: het Royal Corps of Signals, zend-ontvangers, lijnverbindingen, optische verbindingsmiddelen postduiven, grond-luchtverbindingen ten behoeve van de droppingen en landingen (“Eureka” en “Rebecca”), grond-luchtverbindingen ten behoeve van luchtsteun (Amerikaans Air Support Team) en de Light Warning Set Units.
Van vrijwel alle typen apparatuur die bij Arnhem zijn gebruikt zullen exemplaren op de tentoonstelling aanwezig zijn. Zeldzame stukken, zoals de Eureka en Rebecca apparaten, die het Airborne Museum niet bezit, zullen voor de duur van de ten¬toonstelling van elders worden geleend.
Voor de organisatie van deze expositie is een speciale werkgroep gevormd, die bestaat uit verbindings-experts.
Container en helm geschonken.
Van de heer Hartmann uit Heelsum ontving het Airborne Museum een originele parachutistenhelm en een vierkante container waarmee in september 1944 radio-apparatuur werd gedropt.


Manschappen van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade met een radio-zendontvanger in een boomgaard bij Driel. Deze en andere apparatuur zal te zien zijn op de expositie over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem, die van 22 maart tot 22 april in het Airborne Museum wordt gehouden. (Foto: Collectie Airborne Museum).
Foto-archief wordt met behulp van de computer toegankelijk gemaakt.
Het foto-archief van het Airborne Museum, dat nu uit meer dan duizend foto’s bestaat, wordt met behulp van de computer, die enige maanden geleden door onze Vereniging voor het museum werd gekocht, opnieuw gecatalogiseerd. Met een speciale scanner worden alle foto’s “afgetast” en met een korte bijbehorende beschrijving in het geheugen van de computer opgenomen. Dit werk gebeurd door twee vrijwilligers, de heren Donald Jacobs en Eugene Wijnhoud.
Wanneer deze catalogisering gereed is zal het mogelijk zijn om via trefwoorden alle foto’s van een bepaald onderwerp op te roepen en met de bijbehorende gege¬vens af te beelden op het scherm.
Informatie-tableau voor het Engineers Monument.
Bij het monument dat voor de Royal Engineers en de Royal Canadian Engineers in september 1989 werd onthuld op de Rijndijk in Driel, is op 22 september j.1. een informatie-tableau geplaatst.
Op dit tableau wordt in de Nederlandse en de Engelse taal informatie gegeven over de terugtocht van de restanten van de Eerste Britse Airborne Divisie en de Eerste Poolse Onafhankelijke Para Brigade over de Rijn in de nacht van 25 op 26 september 1944.
Met behulp van een duidelijke schets van de noordelijke oever ziet men tevens waar het een en ander zich heeft afgespeeld. De meest markante punten zijn duidelijk aangegeven en, kijkend over het wijde rivier-landschap, herkent men daardoor zonder moeite die plaatsen in werkelijkheid.
Evenals het monument, werd ook dit tableau ontworpen door ons lid, de heer H.v.d.Brand.

Oproep in verband met onderzoek over Wolfheze 1940-1945.
Van de heer Cor Janse uit Rheden ontving de redactie de volgende oproep:
”A1 enige jaren ben ik bezig met de bestudering van de geschiedenis van het dorp Wolfheze in de Tweede Wereldoorlog. Als inwoner van dat dorp maakte ik de vijf oorlogsjaren daar persoonlijk mee. Het verzamelen en bestuderen van herinneringen en feitenmateriaal zal leiden tot een boek over dit onderwerp.
Een belangrijke episode uit de geschiedenis van Wolfheze is de Slag om Arnhem. Bestudeerd worden het bombardement op 17 september, de landingen op 17 en 18 sep-tember, de opmars door en langs Wolfheze, acties in de omgeving tot het einde van de strijd op 20 september 1944 en de lotgevallen van krijgsgevangenen, ontsnap-pingen, etc. De geografische begrenzing van het onderzoek ligt ongeveer tussen de Amsterdamseweg en de Utrechtseweg en van de Buunderkamp/Jonkershoeve tot de lijn Bilderberg/West-End.
Informatie over Wolfheze en omgeving is in de meeste officiële militaire verslagen nogal beknopt. Daarom ben ik vooral afhankelijk van persoonlijke herinneringen van Britten en Polen. Naar deze herinneringen ben ik op zoek, evenals naar herinneringen van burgers. In het boek zullen de gebeurtenissen zoveel mogelijk worden beschreven zoals ze werden gezien en beleefd door burgers en militairen.”
Wie gegevens wil aandragen over Wolfheze in oorlogstijd kan kontakt opnemen met Cor Janse, Apollostraat 5, 6991 GW Rheden, telefoon 08309-51033.
De tweede druk van het boek “Een Drielenaar in Oorlogstijd” verschijnt binnenkort.
Naar aanleiding van het bericht over het boek “Een Drielenaar in Oorlogstijd”, door Benjamin Jansen, in de vorige Nieuwsbrief (No.40), zijn zoveel reakties binnen gekomen dat het boek kan worden herdrukt.
Alle intekenaren krijgen persoonlijk bericht van de heer G.H.Maassen Sr uit Oosterbeek wanneer het boek beschikbaar is.
“Before I Sleep”, een roman over de Slag om Arnhem.
In september van het afgelopen jaar verscheen in Engeland het boek “Before I Sleep, a Novel about Arnhem”. De Amerikaanse auteur Edward Monroe-Jones begon in 1986 aan het onderzoek voor dit boek. Archiefonderzoek, briefwisselingen en interviews met Britten, Nederlanders en ook met Duitsers vormden de basis voor dit verhaal, waarin werkelijkheid en fictie door elkaar lopen. Daarom heet het een roman, hoewel een groot deel van de verhalen waar gebeurd is.
De hoofdfiguur in het boek wordt gevormd door Henry McAlister. Zijn verhaal is gebaseerd op de belevenissen van Henry McAnelly,(nu bekend als Airborne Battle Guide in Oosterbeek) tijdens de Slag om Arnhem, zijn krijgsgevangenschap en zijn terugkeer naar Engeland.
Daarnaast worden enkele tientallen personen ten tonele gevoerd, waarvan de lot-gevallen worden beschreven. Een aantal van deze “hoofdrolspelers” zijn mensen die werkelijk hebben bestaan of zelfs nog leven en die ook met hun eigen naam worden aangeduid, zoals Dr.Lipmann Kessel, Generaal Heinz Harmel en Dr.Egon Skalka. Andere personen hebben wel bestaan, maar hebben een andere naam gekregen. Boven¬dien heeft de auteur een aantal fictieve karakters ingevoerd.
In korte hoofdstukken worden de lotgevallen van de personen beschreven, waardoor we een steeds wisselend beeld van de strijd krijgen. Door zelf zoveel mogelijk plaatsen waar de Slag om Arnhem zich afspeelde te bezoeken, is de auteur erin geslaagd een belangrijk deel van de verhalen op de juiste plaats te laten spelen en die topografisch zeer beeldend te beschrijven.
Sommige (amateur-)historici zullen bezwaar maken tegen de vermenging van werke-lijkheid en fantasie, omdat niet alles wat wordt beschreven waar is gebeurd en omdat zeker de dialogen tussen de personen zijn gereconstrueerd.
De verdienste van het boek ligt echter vooral in de beeldende manier waarop de auteur de sfeer in die dagen, zowel aan Britse, Nederlandse als aan Duitse zijde, weet te tekenen, evenals de emoties van de hoofdpersonen.
Edward Monroe-Jones toont opnieuw aan dat geschiedschrijving van de oorlog niet alleen moet bestaan uit kille feiten, maar dat de oorlog ook een menselijk gezicht heeft.
“Before I Sleep”, dat 328 pagina’s telt, verscheen bij Sidgwick & Jackson in Londen en kost £ 15.

Download nieuwsbrief