Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Jaaroverzicht 2014
van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

Bestuur

In 2014 bestond het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum uit:

 • Voorzitter: Ben Kolster
 • Secretaris: Ivar Goedings
 • Penningmeester tot maart 2014: Vincent Luiten
  Penningmeester vanaf maart 2014: Eric Paap
 • Hoofdredacteur Airborne Magazine: Robert Voskuil
 • Redactie/ battlefield tours: Wybo Boersma
 • Evenementen, algemene zaken: Gerard Gijsbertsen
 • Ledenadministratie: Frits Miedema
 • Notulist: Wil Rieken

In het verenigingsjaar heeft het bestuur 7 x vergaderd. Het dagelijks bestuur heeft 2 x vergaderd.

Ook is er een informele vergadering met onze Britse vertegenwoordiger Niall Cherry geweest.

Leden

De vereniging telde per 31 december 2014 983 leden. Deze leden zijn verdeeld over: 752 leden in Nederland, 12 Nederlandse leden in buitenland, 139 Engelse leden in UK, 12 Engelstalige leden in Nederland (inclusief 4 ambassades) en 22 Engelstalige leden in de rest van de wereld. Bij de Nederlandse leden  is Chris van Roekel is erevoorzitter en zijn er 4 leden van verdienste, leden voor het leven en pr leden.

De buitenlandse leden zijn verdeeld over: België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Finland, Polen, Tsjechië, Curaçao, Maleisië, Japan, Nieuw Zeeland, Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika.

Activiteiten

In 2014 heeft de vereniging zes battlefield tours verzorgd:

 • 5 april “De opmars van het 156 Parachutistenbataljon”
 • 12 april “De slag om Delfzijl”
 • 18 mei tot 1 juni “Normandië”
 • 22 juli “De inzet van het 7e bataljon The Hampshire Regiment en andere eenheden in de Betuwe”
 • 13 september “Sporen van de slag bij Arnhem”
 • 3 tot 5 oktober “De bevrijding van Zeeland”

De battlefield tour  “De slag om Delfzijl” werd in samenwerking met de Documentatiegroep ’40-’45 en Battlefieldtours Groningen georganiseerd.
In het totaal hebben 233 mensen aan de verschillende tours deelgenomen. Sommige leden waren bij meerdere tours aanwezig. Verschillende introducés zijn lid geworden van de vereniging.

Op 5 april had de Britse vertegenwoordiger van de vereniging, Niall Cherry, een battlefield wandeling georganiseerd voor Britse en Nederlandse leden. De wandeling ging van Wolfheze naar Oosterbeek.

Leden van de vereniging hebben steun verleend aan diverse activiteiten van het Airborne Museum.

Op 29 maart was in het Airborne Museum een bijeenkomst georganiseerd voor de International Guild of Battlefield Guides. Hierbij waren ook leden van de vereniging uitgenodigd. Ons lid Joël Stoppel legde hier met goed gevolg Assignment 1 voor de Guild badge af. Na het voltooien van de overige Assignments ontving hij in november in Engeland de Gidsenspeld.

In 2014 kwamen, veelal via de website, weer vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem bij de vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord waarbij de hulp werd ingeroepen van diverse leden van de vereniging.  Hieruit bleek eens te meer de grote hoeveelheid kennis over de Slag om Arnhem en de Operatie Market Garden welke bij de leden aanwezig is.

Airborne Magazine

In 2014 werd de Nieuwsbrief omgezet in Airborne Magazine. Er werd een deels nieuwe redactie samengesteld waarin ook medewerkers van het Airborne Museum vertegenwoordigd waren. De redactie bestond uit Robert Voskuil en Wybo Boersma van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en Tessa Jansen en Marieke Helsen van het Airborne Museum Hartenstein. Er is gekozen voor zowel een andere ontwerper als een andere drukker die tevens de verzending verzorgt. De opmaak is meer in overeenstemming gebracht met de huisstijl van het museum.

Het Airborne Magazine verscheen drie maal waarvan het laatste nummer geheel in kleur. Dit als speciaal nummer ter gelegenheid van de 70e herdenking van de Slag om Arnhem.
In het januari/april nummer was de Ministory no 119: “Het regende parachutisten rond de boerderij” door Robert Voskuil.
In het mei/augustus nummer was Ministory no 120: “Herinneringen aan onze belevenissen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, september 1944” door Anton van Mens. Deze Ministory was een deel van het dagboek dat Anton Mens uit Arnhem in september 1944 en daarna bijgehouden had. De tekst was bewerkt door Robert Voskuil en Wybo Boersma.

In iedere uitgave van het Airborne Magazine bood het Airborne Museum voor leden van de vereniging met korting een artikel uit de museumwinkel aan.

Het Airborne Magazine verscheen in zowel een Nederlandse als een Engelse editie. Ten behoeve van de pr voor zowel de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum als het Airborne Museum werden er extra exemplaren gedrukt. De uitgave van de Engelse editie bleef een bron van zorg. Uit kostenoverweging is overgegaan om de  Engelse editie te laten printen in plaats van te drukken. Door het laten vertalen verscheen de Engelse editie aanmerkelijk later uit dan de Nederlandse.

Voor de verspreiding van nieuws en mededelingen, welke omwille van de actualiteit niet in het Airborne Magazine geplaatst konden worden, werd door ons lid Vincent Luiten verschillende malen een Airborne News Flash per e-mail verspreid.

Steunverlening

Diverse leden van de vereniging hebben steun verleend aan activiteiten in en rond het Airborne Museum.

De vereniging heeft onder meer steun verleend bij de organisatie van de jaarlijkse boekenbeurs van het Airborne Museum op 14 juni. Deze vond als vanouds plaats rond het Airborne Museum. Aansluitend werd op 15 juni de “Dag van het Oorlogsboek” gehouden. Ook aan educatieve projecten en het verstrekken van informatie over de Slag om Arnhem gaven leden hun medewerking.

Website

De website van de vereniging werd onderdeel van de website van het Airborne Museum.  Deze is nu zowel op te raadplegen bij de sites www.vriendenairbornemuseum.nl als via www.airbornemuseum.nl.
Via de website was het ook mogelijk om boeken, oude nummers van het Airborne Magazine en een cd met ministories te bestellen. Hiervan werd zowel door leden als niet leden gebruik gemaakt. De webmaster, Arthur van Beveren, beheerde zowel de website van de vereniging als die van het Airborne Museum.

Themadag 15 november

De themabijeenkomst op 15 november sloot aan bij de expositie in het Airborne Museum “van Huis en Haard” en het initiatief “Airborne Memories”. Als titel kreeg de middag “Ons eigen verhaal”. Het thema was deze keer dus niet de militaire kant van de slag; het ging over datgene wat een groot aantal leden van de vereniging destijds zelf heeft meegemaakt. De directeur van het Airborne Museum, Jan Hovers, hield een inleiding over de genoemde expositie in het museum, waarna Tony Sheldon vertelde over het boek over de evacuatie wat hij in de eerste maanden van 2015 zal publiceren. Evert Stunnenberg heeft een lezing gegeven over zijn ervaringen tijdens en na de evacuatie uit de Betuwe. De voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, Ben Kolster, nam daarna een groepsinterview af met een viertal personen die de evacuatie uit Arnhem en Oosterbeek zelf hebben meegemaakt.

Het Exoduscomite gaf de middag een extra dimensie door middel van het verzorgen van een kleine tentoonstelling over de evacuatie uit de Betuwe. Er waren ongeveer 70 deelnemers.

Boekendienst

Okko Luursema was met zijn uitgebreid aanbod aan Arnhem boeken aanwezig bij diverse bijeenkomsten. Van de opbrengst van de boekendienst ontving de vereniging regelmatig donaties.

Airborne Museum

De vereniging schonk dit jaar en educatieve gamewand aan het Airborne Museum. Deze wand werd in 2013 al geplaatst.
Tevens schonk de vereniging een Italiaans exemplaar van uitgave no.19 uit 1944 van het Duitse tijdschrift Signaal. In dit nummer werd een verslag met foto’s van de Slag om Arnhem gepubliceerd.
Deze uitgave uit het einde van de Tweede Wereldoorlog had een beperkte oplage en is zeer zeldzaam.

Aan de Battlefield tour op 13 september “Sporen van de slag om Arnhem” hebben 9 vrijwilligers van het Airborne Museum deelgenomen. De kosten voor deelname zijn betaald uit de een post op de begroting van de vereniging.

Arnhem 1944 Fellowship

Het bestuur was aanwezig bij de jaarvergadering van de Arnhem 1944 Fellowship op 19 september. Aansluitend aan de jaarvergadering had Niall Cherry een Battlefield tour voor leden van de Fellowship georganiseerd. Deze Fellowship is in het leven geroepen om ook in de toekomst de banden tussen de militairen van de 1e Britse Airborne divisie  en hun families en de Nederlandse burgers te laten voortbestaan. In Nederland werd samengewerkt met de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Veel leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zijn ook lid van de Fellowship Arnhem 1944.

Liberation route

Leden van het bestuur waren aanwezig bij de opening van de Liberation Route Europe in Brussel. De Liberation route Europe is uitvloeisel van de Liberation Route, een gezamenlijk project van het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen, het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme, het Airborne Museum “Hartenstein” en het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Airborne Feelings

Bij manifestaties in het kader van “Airborne Feelings”, een gezamenlijk project van de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen, waren diverse leden van de Vereniging speciaal bij het Edese deel betrokken. Vooral ons bestuurslid Gerard Gijsbertsen heeft zich in Ede ingezet.

Op zaterdag 20 september was de vereniging op de Airborne Markt aanwezig met een stand. De Airborne Markt werd tijdens de jaarlijkse parachutistendropping op de Ginkelse heide bij Ede, drop zone Y, georganiseerd door de Stichting Airborne Feelings. Er waren 70.000 bezoekers aanwezig.