Nederlands
English

Welkom bij Vereniging vrienden v/h Airborne Museum

Header 01

Jaaroverzicht 2013
van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum

Bestuur

In 2013 bestond het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum uit:

  • Voorzitter: Ben Kolster
  • Secretaris: Ivar Goedings
  • Penningmeester: Vincent Luiten
  • Redactie nieuwsbrief: Robert Voskuil
  • Redactie/battlefield tours: Wybo Boersma
  • Evenementen, algemene zaken: Gerard Gijsbertsen
  • Ledenadministratie: Frits Miedema
  • Notulist: Wil Rieken

Eric Paap heeft als adviseur de bestuursvergaderingen bijgewoond.

De voorzitter Ben Kolster overhandigd kolonel Waddy de oorkonde behorende bij zijn benoeming tot Lid van Verdienste.

In het verenigingsjaar heeft het bestuur 10 x maal vergaderd. Er heeft één gezamenlijke vergadering met het Stichtingsbestuur van het Airborne Museum plaatsgevonden.

De Vereniging telde per 31 december 2013 872 leden waarvan 767 leden in Nederland en 105 in het buitenland. Het merendeel van de buitenlandse leden woont in Groot Brittannië. Verder zijn er leden in België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Finland, Polen, Tsjechië, Curaçao, Maleisië, Japan, Nieuw Zeeland, Canada, Australië en de Verenigde Staten van Amerika.

Wil Rieken woedt benoemd tot lid van Verdienste.

Tijdens de algemene jaarvergadering op 23 maart werd Wil Rieken benoemd tot Lid van Verdienste wegens haar jarenlange belangeloze inzet voor zowel de Vereniging als het Airborne Museum.

Activiteiten

In 2013 heeft de Vereniging zeven battlefield tours verzorgd:
20 april "De bevrijding van Groningen" ; 29 mei tot 2 juni "Normandië"; 15 juni "Operatie Berlin"; 27-30 juni Bruneval "Operatie BITING"en Dieppe "Operatie JUBILEE"; 14 september "Sporen van de slag bij Arnhem"; 12 oktober "Wat de aarde bewaarde". Op 2 november werd de Battlefield tour van 12 oktober wegens overweldigende belangstelling herhaald.

Jaap Korsloot geeft uitleg bij het monument voor de raid op Bruneval.

De battlefield tour "De bevrijding van Groningen" werd in samenwerking met de Documentatiegroep '40-'45 en Battlefieldtours Groningen georganiseerd.
In het totaal hebben 220 mensen aan de verschillende tours deelgenomen. Enkele leden waren bij meerdere tours aanwezig. Verschillende introducés zijn lid geworden van de Vereniging.

Op 21 en 23 juni vond het twee jaarlijks weekend voor leden uit Groot Brittannië plaats. Deze stond onder leiding van onze Britse vertegenwoordiger Niall Cherry. Er waren ongeveer 40 deelnemers

Verschillende leden van de Vereniging hebben steun verleend aan diverse activiteiten van het Airborne Museum.

Hans van der Velden geeft uitleg tijdens de Battlefield tour “Wat de aarde bewaarde”.

Enkele verenigingsleden hebben ook in het Verenigingsjaar deelgenomen aan bijeenkomsten van de International Guild of Battlefield Guides. Ons lid Willem Kleijn uit Arnhem behaalde zijn Gidsenspeld. Deze werd hem tijdens de jaarvergadering van de Guild uitgereikt.

In 2013 kwamen, veelal via de website, weer vragen met betrekking tot de Slag om Arnhem bij de Vereniging. Deze zijn zo goed mogelijk beantwoord waarbij de hulp werd ingeroepen van diverse leden van de Vereniging. Hieruit bleek eens te meer de grote hoeveelheid kennis over de Slag om Arnhem en de Operatie Market Garden welke bij de leden aanwezig is.

Weekend voor Britse leden

Tijdens het tweejaarlijkse weekend voor Britse leden van 21 tot en 23 juni waren er 30 deelnemers uit Groot Brittannië. De organisatie was in handen van Niall Cherry, de vertegenwoordiger van de Vereniging in Groot Brittannië. Het programma bestond onder meer uit een Social Evening in het Airborne Museum en een drietal battlefield tours.
De gidsen waren zowel Britse als Nederlandse leden van de Vereniging. De deelnemers bekostigden het weekend grotendeels zelf maar, omdat buitenlandse leden weinig gebruik kunnen maken van andere faciliteiten van de Vereniging, heeft de Vereniging financieel aan dit weekend bijgedragen.

Leden van de vereniging tijdens de jaarvergadering van de International Guild of Battlefield Guides. Van links naar rechts: Joël Stoppels, Wybo Boersma Willem Kleijn.

Nieuwsbrief

De redactie van de Nieuwsbrief bestond in 2013 uit Robert Voskuil, Wybo Boersma en Joop Bal. De Nieuwsbrief verscheen dit jaar vier maal waarbij no 131 pas in januari 2014 uitkwam. De verzending, die via de drukker verliep, gaf aanleiding tot veelal te late verzending. In februari was ministory no 115 : "De geschiedenis van soldaat Frederick Hopwood" door Neil Holmes, in juni no 116: "The Quest for a lost Cornish Moonmaker" door Geert Jonker, in september no 117: "Een bondige herinnering aan een tijd die je nooit vergeet" door Tanno Pieterse en in december/januari no 118 :" "door

De Nieuwsbrief verscheen in zowel een Nederlandse als een Engelse editie. Voor 2014 zal, met betrekking tot de samenstelling van de Nieuwsbrief, nauwer samengewerkt worden met het Airborne Museum. Hiertoe is de redactie uitgebreid met twee medewerkers van het museum Tessa Jansen, PR medewerker en met de nieuw in 2014 te benoemen conservator. Tevens zal van drukker veranderd worden die gelijktijdig de verzending zal verzorgen.

Voor de verspreiding van nieuws en mededelingen, welke omwille van de actualiteit niet in een Nieuwsbrief geplaatst kunnen worden, werd door Vincent Luiten verschillende malen een Airborne News Flash per e-mail verspreid. Jammer genoeg hadden nog niet alle leden hun e-mail adres opgegeven.

Steunverlening

Verschillende leden van de Vereniging hebben steun verleend aan activiteiten in en rond het Airborne Museum. Robert Voskuil gaf in het kader van een college "Museum Jeugd Universiteit"een college over Spionage met luchtfoto's in de oorlog", ook heeft de heer Voskuil meegewerkt aan opnamen voor de Japanse TV.

Website

De website www.vriendenairbornemuseum.nl werd dit jaar vernieuwd en heeft nu dezelfde lay-out als de museumwebsite www.airbornemuseum.nl. Deze site werd in de loop van 2013 aangepast zodat het eenvoudig is om via de website van het Airborne Museum de website van de Vereniging Vrienden te vinden en omgekeerd. Kleine aanloopmoeilijkheden zijn inmiddels bijna allen verholpen.

Lezingen

Wybo Boersma verzorgde de lezing na de jaarvergadering. Het onderwerp was de Operatie
"BITING", de raid van John Frost op het Duitse radarstation bij Bruneval, Frankrijk.
Op 23 november hield Ingrid Maan een lezing over het Duitse beleving van de Slag om Arnhem. Er waren ongeveer 80 bezoekers.

Boekendienst

Okko Luursema was met zijn uitgebreid aanbod aan Arnhem boeken aanwezig bij diverse bijeenkomsten.

Stand tijdens de jaarlijkse boekenbeurs rond het Airborne Museum.

De Vereniging heeft steun verleend bij de organisatie van de jaarlijkse boekenbeurs van het Airborne Museum op 25 mei. Deze vond als vanouds plaats rond het Airborne Museum. Aansluitend werd op 26 mei de "Dag van het Oorlogsboek" gehouden. De totale organisatie was dit jaar geheel in handen van het Airborne Museum.

Airborne Museum

Op 4 april werd in het kader van het project Spannende Geschiedenis een familie route door het museum in gebruik genomen. De Vereniging heeft dit project ondersteund met een ruime financiële bijdrage waarvoor een interactieve game voor kinderen en volwassenen aangeschaft is.

Interactieve game aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

De directeur van het Airborne Museum, de heer J. Hovers, heeft een vergadering van het bestuur van de Vereniging bijgewoond.

Aan de battlefield tour op 14 september "Sporen van de slag om Arnhem" hebben 8 vrijwilligers van het Airborne Museum deelgenomen. De kosten voor deelname zijn betaald uit de reserveringsgelden voor ondersteuning van het Museum.

Een nieuwe lidmaatschapskaart met barcode werd per 1 januari geïntroduceerd.

Arnhem 1944 Fellowship

Het bestuur was aanwezig bij de jaarvergadering van de Arnhem 1944 Fellowship op 12 september. Aansluitend aan de jaarvergadering heeft Niall Cherry een battlefield tour gehouden. Deze Fellowship is in het leven geroepen om ook in de toekomst de banden tussen de Britse, Poolse en Canadese militairen en hun nabestaanden met de Nederlandse burgers te laten voortbestaan. In Nederland werd nauw samengewerkt met de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Liberation route

Leden van het Bestuur waren aanwezig bij verschillende onthullingen van luisterstenen langs de Liberation Route. De Liberation route is een gezamenlijk project van het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen, het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme, het Airborne Museum "Hartenstein" en het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944. Leden van de Vereniging verlenen steun bij het historisch onderzoek.

Airborne Feelings

Bij manifestaties in het kader van "Airborne Feelings", een gezamenlijk project van de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen, waren diverse leden van de Vereniging speciaal bij het Edese deel betrokken. Vooral ons bestuurslid Gerard Gijsbertsen heeft zich in Ede ingezet.

Stand tijden Airborne memorial op de Ginkelse heide bij Ede.

Tijdens de Airborne Markt op de Ginkelse heide, drop zone Y, op zaterdag 21 september was de Vereniging aanwezig met een stand.

Robert Voskuil en Wybo Boersma geven voor Radio Gelderland commentaar bij de herdenking op de Ginkelse heide bij Ede.